Page 1


Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie problemem jest spadająca liczba ofert od pracodawców.


I Wielkość bezrobocia Lipiec jako pierwszy z miesięcy w pełni wakacyjnych okazał się udanym okresem pod względem spadku liczby bezrobotnych. Zarówno w Mieście Gdańsku jak i w powiecie gdańskim, po raz kolejny utrzymała się tendencja spadkowa w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych W lipcu br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku zarejestrowanych zostało 14 402 osób bezrobotnych, o 165 mniej niż w ubiegłym miesiącu (spadek o 1,14%) i aż o 657 osób mniej niż w maju. Jeżeli zaś chodzi o poziom stopy bezrobocia, który w ubiegłym miesiącu wynosił 7,0 %, w lipcu wyniósł on 6,9 %. Ponownie jak w poprzednich miesiącach, większość zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły kobiety, których liczba wyniosła 7 603, co stanowiło 52,7 % ogółu. Wśród bezrobotnych najliczniejszą grupę pod względem wieku stanowią osoby od 25 do 34 roku życia, których w PUP zostało zarejestrowanych 4 156 (29 % ogółu). W przedziale wiekowym 35-44 lat zarejestrowanych było 3 270 osób.

Sytuacja gdzie minimalna tendencja spadkowa osób bezrobotnych wciąż się utrzymuje, jest powiat gdański. W stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano tam spadek o 42 osoby, a całkowita liczba osób bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego wynosiła 3 518 zarejestrowanych. Stopa procentowa bezrobocia, która przed miesiącem wyniosła 10,2% w lipcu spadła do 10,1%, co stanowi 0,1 punktu procentowego mniej niż w czerwcu. Dominującą grupą zarejestrowanych bezrobotnych są osoby w wieku 25-34 lat (1 091 osób).

Wykres 1. Procentowy udział bezrobotnych z Miasta Gdańska i powiatu gd. w ogólnej liczbie zarejestrowancyh

Wykres 2. Stopa bezrobocia w Mieście Gdańsk i powiecie gdańskim w okresie od maja do lipca 2013 r.

Powiat gdański 19,6%

10,5% 10,2% 10,1%

7,2%

Miasto Gdańsk 80,%

maj

7,0%

6,9%

czerwiec lipiec

maj

czerwiec lipiec

Miasto Gdańsk Źródło: PUP w Gdańsku

Powiat gdański

Pod kątem wykształcenia, struktura osób bezrobotnych prezentuje się w sposób następujący: • wyższe (21,1 %) • policealne i śr.zawod. (22,3%) • średnie ogólnokształcące (13,4 %) • zasadnicze zawodowe (18,7%) • gimnazjalne i poniżej (24,4)

Struktura bezrobotnych zamieszkujących powiat gdański ze względu na wykształcenie: • wyższe (12,6 %) • policealne i śr.zawod. (22,8 %) • średnie ogólnokształcące (10,8 %) • zasadnicze zawodowe (23,5 %) • gimnazjalne i poniżej (30,2 %)

W przypadku osób pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy, których liczba wynosi 12 354 osób, ich charakterystyka prezentowała się następująco • osoby do 25 roku życia (1 376 osób) • osoby długotrwale bezrobotne (5 891 osób) • powyżej 50 roku życia ( 4 383 osoby) • bez kwalifikacji zawodowych ( 4 670 osób) • bez doświadczenia zawodowego ( 2 579 osób) • bez wykształcenia średniego (6 222 osoby) • niepełnosprawni (906 osób)

Liczba osób pozostających pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a pochodzących z ziem powiatu gdańskiego: • osoby do 25 roku życia (584 osoby) • osoby długotrwale bezrobotne (1 429 osób) • powyżej 50 roku życia ( 799 osób) • bez kwalifikacji zawodowych (1 330 osób) • bez doświadczenia zawodowego ( 724 osoby) • bez wykształcenia średniego (1 894 osoby) • niepełnosprawni (197 osób) -2-


II Oferty pracy W lipcu, podobnie jak przed miesiącem, minimalnie spadł popyt na nowych pracowników dostępnych na rynku pracy. Do Urzędu Pracy w Gdańsku wpłynęły 533 oferty pracy, co było wynikiem gorszym o 15 ofert w odniesieniu do poprzedniego miesiąca Z 533 wspomnianych ofert, aż 462 z nich dotyczyło pracy na terenie Miasta Gdańsk. Reszta, czyli zaledwie 71 ofert wpłynęło z firm i instytucji znajdujących się na terenie powiatu gdańskiego. Wynik ten to poza styczniem, w którym w dyspozycji PUP w Gdańsku znajdowały się 63 oferty z powiatu, okazał się drugim pod względem najsłabszych miesięcy tego roku.

- rolnictwo, leśnictwo, rybactwo – 4% - działalność finansowa i ubezpieczenia – 4% - administracja publiczna i obrona narodowa – 4% Jeżeli zaś chodzi o powiat gdański, największym zapotrzebowaniem wśród pracodawców, cieszyli się pracownicy z branży: przetwórstwa przemysłowego (39%), rolnictwa i leśnictwa (27%) oraz działalności finansowej i ubezpieczeniowej (27%). Pozostałe z ofert, dotyczyły w głównej mierze: - budownictwa 9% - pozostałej działalności usługowej 9% - edukacji 7% - działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją 7% - transportu i gospodarki magazynowej 5%

Na terenie Gdańska pracodawcy poszukiwali w głównej mierze pracowników sektora: usług administrowania i działalności wspierającej (25%), handlu (15%), budownictwa (12%) oraz przetwórstwa przemysłowego (12%). Kolejne oferty, dotyczące pozostałych sektorów, wyglądały następująco: - zakwaterowania i usługi gastronomiczne – 6%

Wykres 3. Oferty pracy zgłoszone do PUP przez pracodawców w okresie od lipca 2012 r. do lipca 2013 r. Miasto Gdańsk 1200 1008

Powiat Gdański

1013 ofert 1007

1000

920

800

705 624

600

618 517

513

525

433

462

400

347 ofert 200

114

104

100

90

115 ofert 47 ofert

79

109

109

85

112

71

63 VII 2012

VIII 2012

IX 2012

X 2012

XI 2012

XII 2012

I 2013

II 2013

III 2013

IV 2013

V 2013

VI 2013

VII 2013

Źródło: PUP w Gdańsku

Tabela 1. Oferty pracy zgłoszone do PUP według branż

Miasto Gdańsk

Branża

Powiat gdański

Przetwórstwo przemysłowe

12%

Budownictwo

12% 9%

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych

15% 6%

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

6%

4%

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

5%

4%

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

25% 0%

Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenie społ.

4%

Edukacja

1% 7%

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

1% 6%

Pozostałe

19% 25%

Źródło: PUP w Gdańsku

-3-

39%

0%


III Zwolnienia grupowe Planowane zwolnienia grupowe na terenie Miasta Gdańska i powiatu gdańskiego nie okazały się dla pracowników zbyt dotkliwe. Zaledwie dwie firmy zgłosiły do urzędu pracy w Gdańsku konieczność zwolnienia po jednym pracowniku Lipiec pod względem planowanych zwolnień grupowych okazał się zdecydowanie lepszy niż miesiace poprzednie. Konieczność restrukturyzacji zatrudnienia zgłosiły do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku tylko 2 firmy:

InterRisk S.A i Hand-Prod Sp. z.o.o. Obydwa zakłady poinformowały o zwolnieniu po jednym ze swoich pracowników. Przedsiębiorstwa te działają na terenie Gdańska. Dodatkowo firma InterRisk S.A. zawia-

domiła Urząd o zakończeniu zwolnień grupowych. Żadna z firm działających w powiecie gdańskim nie zgłosiła do PUP informacji o planowanym zwolnieniu grupowym.

Tabela 2. Zwolnienia grupowe prowadzone na terenie Miasta Gdańska oraz powiatu gdańskiego

Zwolnienia grupowe - lipiec 2013 Zgłoszenia dokonane w lipcu 2013

Miasto Gdańsk Powiat gdański Razem

Liczba zakładów pracy 0 0 0

Liczba pracowników zgłoszonych do zwolnienia 0 0 0

Zak. pracy prowadzące w czerwcu zwolnienia gr. Liczba zakładów pracy Liczba zwolnionych pracowników 2 2 0 0 2 2

Zakłady pracy, które w miesiącu sprawozdawczym zakończyły proces zwolnień grupowych

Miasto Gdańsk Powiat gdański Razem

Liczba zakładów pracy 1 0 1

Liczba osób, które w skutek zwolnień grupowych utraciły zatrudnienie 8 0 1

Źródło: PUP w Gdańsku

Informacja miesięczna o sytuacji na lokalnym rynku pracy oprac.: Łukasz Iwaszkiewicz Starszy inspektor powiatowy Dział Organizacji i Informatyki Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Tel.: /58/ 732-53-37 e-mail: liwaszkiewicz@pup.gda.pl www.pup.gda.pl wrzesień 2013

-4-

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy lipiec 2013  
Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy lipiec 2013