Page 1

NR REJ. 12/P/2009

ELEKTROBUDOWA SA

ELEKTROBUDOWA SA

Stacje kontenerowe przenoœne typu SKP

Mobile container substation

Type SKP


ELEKTROBUDOWA SA

ISO 9001 ISO 14001 AQAP 2110

PRZEZNACZENIE

PURPOSE

Przeznaczone do pracy w charakterze przenoœnych lub stacjonarnych punktów rozdzielczych lub transformatoroworozdzielczych.

Designed to serve as a mobile or stationary distribution centre or transformer and distribution centre.

ZASTOSOWANIE

APPLICATION

Stacja wyposa¿ona w wysokiej klasy rozdzielnice mo¿e s³u¿yæ: w energetyce - jako g³ówny punkt zasilaj¹cy - jako tymczasowe, przenoœne uzupe³nienie stacji rozdzielczych w przypadku ich remontu lub doprowadzenia dodatkowych linii odbiorczych - jako stacja wyprowadzenia mocy z elektrowni wodnej, wiatrowej itp. w górnictwie odkrywkowym - do instalowania na maszynach samojezdnych, jako przenoœne punkty transformatorowo-rozdzielcze w kolejnictwie jako stacje transformatorowe zasilaj¹ce urz¹dzenia linii kolejowych Oferujemy kompaktowe stacje dla telekomunikacji, ochrony œrodowiska, przedsiêbiorstw eksploracji z³ó¿.

When equipped with high quality switchgear assemblies of high short circuit capacity, the substation can be used: in power industry - as a main feeding point - as temporary backup for big distribution stations for the time of their overhaul or in case of adding new supply lines - as power output station in wind or water power stations in strip mining - for installation on self-propelled machines, as mobile transformer and distribution points in railway systems as transformer stations to supply the railway line equipment We are offering compact substations for telecommunication, environmental protection systems, exploring enterprises etc.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

GENERAL CHARACTERISTICS

Obudowa stacji wykonana z cienkoœciennych kszta³towników i blach stalowych ocynkowanych lub blach pokrytych Al-Zn (od zewnêtrznej strony brak elementów z³¹cznych np.: ³bów œrub, nitów). Miejsca po³¹czeñ elementów obudów dodatkowo uszczelnione silikonem. Czêœci konstrukcyjne stacji malowane proszkowo farbami poliestrowymi o gruboœci pow³oki malarskiej min. 100 µm. Stacje sk³adane s¹ z cz³onów o szerokoœci zale¿nej od szerokoœci instalowanych wewn¹trz celek rozdzielnic (stacje o d³ugoœci ponad 16 m s¹ transportowane w czêœciach). Wykonanie obudowy z izolacj¹ termiczn¹ lub bez. Oferujemy stacje z pomieszczeniem socjalnym.

The enclosure is made of thinwalled shapes and zinc or AlZn coated sheets (no fasteners like bolts, rivets or heads from the outside). Joints of the part of enclosure are additionally sealed with silicon. The structural parts of the station are powder painted with polyester coat at least 100 µm thick. The station is assembled from units which widths are determined by the width of the switchgear cubicles installed inside (stations over 16 m long are transported in parts). Side walls can be thermally insulated (possibility of quick removal of a single external cover which is not thermally insulated. We offer stations equipped with social facilities.

Stacje SKP mog¹ posiadaæ: - monolityczne ramy posadowcze z kszta³towników stalowych - monolityczne, przystosowane do umieszczania na konstrukcjach drgaj¹cych, ramy posadowcze z elementami t³umi¹cymi drgania - stalowe pontony umo¿liwiaj¹ce przesuwanie bez koniecznoœci u¿ywania dŸwigów i œrodków transportu ko³owego Wyposa¿enie umo¿liwiaj¹ce wygodn¹ i bezpieczn¹ eksploatacjê: - oœwietlenie (podstawowe i awaryjne) - instalacja wentylacyjna - instalacja grzewcza z ewentualn¹ regulacj¹ temperatury - instalacja alarmowa - w drzwiach wejœciowych zamki typu PANIK - cztery silne zawiasy na drzwiach oraz estetyczne i mocne os³ony okien - transformatory suche lub olejowe w wydzielonym pomieszczeniu z mis¹ olejow¹ bezpieczn¹ dla œrodowiska - ³ukoodporne rozdzielnice œrednich napiêæ - ukierunkowanie gazów powstaj¹cych podczas ewentualnego zwarcia ³ukowego na zewn¹trz stacji

The SKP substations can be provided with: - monolithic foundation frames made from steel shapes - monolithic foundation frames with vibration damping elements, adjusted to be placed on vibrating constructions - steel pontoons for transportation to eliminate cranes and rooad transport means The equipment to facilitate convenient and safe operation: - Illumination (basic and emergency) - ventilation - heating system, with optional temperature control - alarm system - locks type panik in the entrance door - four tough hinges in the door, aesthetic and firm window covers - dry type or oil immersed transformers in a separate area with an environment friendly oil slump - arc resistant medium voltage switchgear assemblies - the provision for release of gases due to internal arc fault outside the station


SWITCHGEAR EQUIPMENT

WYPOSA¯ENIE W ROZDZIELNICE rozdzielnice jednocz³onowe do Un = 36kV i In = 3150A typu J-7, J-17, J-24 lub J-36 rozdzielnice dwucz³onowe (typu metal-clad) do U n= 40,5kV i In = 4000A, np. D-12P, D-17PL, D-17PT, D-24P, D-40P rozdzielnice niskonapiêciowe do I n = 7500A typu NGWR-1 tablice sterownicze, klimatyzowane szafy do obudów 19” transformatory o mocy do 1600kVA baterie kondensatorów w celkach rozdzielnic œrednich napiêæ inne urz¹dzenie elektryczne

1

single unit switchgear up to Un= 36kV and In = 3150A type J-7, J-17, J-24 or J-36 draw-out switchgear (metal-clad) up to Un = 40,5kV and In= 4000A, e.g. D-12P, D-17PL, D-17PT, D-24P, D-40P low voltage switchgear up to In= 7500A type NGWR-1 control boards, air conditioned cubicle enclosures 19” transformers up to 1600kVA capacitor units in m.v. switchgear cells other electrical equipment

E 7x750 600

7x600

6

3x1000

7

TR

TEa 100/0,5

D

8

D-17PL

NGW-R

RO 380/220

100(50)

A

A

3

2

A

B

5

5

6

10

7

10

10

8

9

1. side wall 2. 500V switchgear 3. 15kV switchgear 4. heater 5. air conditioned controlgear 6. inverter switchgear 7. starters 8. power transformer chamber 9. capacitor battery 10. fan

ZALETY mo¿liwoœæ zainstalowania wewn¹trz dowolnych urz¹dzeñ (o ile pozwol¹ na to gabaryty) zapewnienie bezpieczeñstwa obs³udze modu³owa budowa u³atwiaj¹ca rozbudowê stacji, uniwersalnoœæ zastosowañ mo¿liwoœæ wykonania w wielu odmianach gabarytowych; ograniczeniem s¹ mo¿liwoœci transportowe stacji i jej elementów szczelnoœæ i wieloletnia trwa³oœæ obudowy stacji zabezpieczenia przed w³amaniem i próbami demonta¿u stacji z zewn¹trz przystosowanie do monta¿u na konstrukcjach drgaj¹cych technologia produkcji przyjazna dla œrodowiska estetyka wykonania oszczêdnoœæ zajmowanej powierzchni stacje w wersji bezobs³ugowej niska cena w porównaniu z bezpoœrednimi i poœrednimi korzyœciami dla klienta szybka realizacja

4 3

2

A

1

10

Przyk³ad rozmieszczenia urz¹dzeñ w stacji SKP (przekrój A-A) Example of equipment lay-out in the SKP substation (section view A-A) 1. œciana boczna 2. rozdzielnica 500V 3. rozdzielnica 15kV 4. grzejnik 5. klimatyzowana szafa sterownicza 6. rozdzielnica falowników 7. rozruszniki 8. komora transformatora mocy 9. bateria kondensatorów 10. wentylator

P

BHP

4

C

4

Widok œciany czo³owej stacji SKP Front wall view of the SKP substation 1. oœcie¿nica 2. drzwi 3. zarys pontonu 4. rama posadowcza 5. os³ona czo³owa 6. dach + stê¿enie dachowe 7. klapa bezpieczeñstwa 8. komin wydmuchowy

1. door frame 2. door 3. outline of the pontoon 4. foundation frame 5. front cover 6. roof + bracing 7. safety flap 8. exhaust chimney

FEATURES provision for installing any kind of equipment inside the substation (if space allows) safety for operation personnel module design allows for extension, versatility of applications overall dimensions tailored to the need of a user; the only limitation is transport of the substation and its parts tightness and long life expectancy of the enclosure thief-proofing system and protection against unauthorized dismounting the substation from the outside suitable for installation on vibrating constructions environment friendly production process aesthetic design small area needed for installation unmanned stations as an option reasonable price comparing to direct and indirect advantages for the client short lead time


Urz¹dzenia wewn¹trz stacji mog¹ byæ instalowane jako przyœcienne lub wolnostoj¹ce The equipment inside the station can be wall-mounted or free-standing

Stacja SKP Port Lotniczy Okêcie Warszawa SKP substation Airport Okêcie Warsaw

Stacja SKP na pontonie An SKP station on the pontoon

Dane techniczne Technical data Wymiary / Dimensions

Napiêcie znamionowe rozdzielnic / Nominal voltage of switchgears szerokoœæ (A) / width

do / up to 40,5kV

dach jednospadowy / lean-to roof

1500; 1700 mm

dach dwuspadowy / ridge roof

2300; 2700; 3250; 3400; 3500; 3700; 4300 mm A + 2 x 100 mm lub / or A + 2 x 50 mm

ca³kowita szerokoœæ / total width

wielokrotnoœæ podzia³ki rozdzielnic: / multiplicity of the switchgear pitch:

d³ugoœæ (E) / lenght

600; 700; 750; 800; 1050; 1400 mm + gruboœæ os³on czo³owych / thickness of front covers

wysokoœæ u¿ytkowa (B) / functional height

2300; 2550 mm

wysokoϾ ramy posadowczej (C) / height of the foundation frame

65; 100; 160; 200; 260; 300; 580 mm

wysokoϾ pontonu (P) / height of the pontoon

na ¿yczenie klienta (standard 410 mm) / on request (norm 410 mm)

Masa stacji wraz z wyposa¿eniem / Mass of substation with equipment

do / up to 24 ton / tons

Stopieñ ochrony / Degree of protection of the enclosure

IP55 od / from -60°C do / to +40°C stacje i urz¹dzenia wewn¹trz s¹ wykonane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami

ZgodnoϾ z normami / Compliance with standards

i posiadaj¹ wymagane atesty / substations and installed equipment conform to the relevant standards and have got all required certificates

Producent wykonuje tak¿e stacje o innych wymiarach w zale¿noœci od potrzeb klienta The substations are produced in dimensions tailored to the client’s requirements

Stacja 20/0,4kV dla elektrowni wodnej 20/0,4kV substation for a water power plant

Producent: Oddzia³ Spó³ki Rynek Dystrybucji Energii 62-505 Konin, ul. Przemys³owa 156 tel. +48 63 24 66 200, fax +48 63 24 27 292 e-mail: dystrybucja@elbudowa.com.pl

Kompaktowa stacja z urz¹dzeniami telekomunikacyjnymi Compact substation with telecommunication equipment

ELEKTROBUDOWA SA 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 12 tel. +48 32 25 90 100, fax +48 32 25 90 216 e-mail: elbudowa@elbudowa.com.pl

ELEKTROBUDOWA SA STOSUJE SYSTEM ZARZ¥DZANIA ZGODNY Z ISO 9001, ISO 14001, AQAP-2110 ELEKTROBUDOWA SA HAS IMPLEMENTED THE MANAGEMENT SYSTEM ACCORDING TO ISO 9001, ISO 14001, AQAP-2110

BIURA MARKETINGU I SPRZEDA¯Y URZ¥DZEÑ / MARKETING OFFICES Region Pó³nocny 62-505 Konin, ul. Przemys³owa 156 tel. +48 63 24 66 214, fax +48 63 24 27 162 e-mail: dystrybucja.marketing@elbudowa.com.pl

Region Po³udniowy 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 12 tel. +48 32 25 90 167/315, fax +48 32 25 90 340 e-mail: dystrybucja.poludnie@elbudowa.com.pl

Region Zachodni 53-009 Wroc³aw, ul. O¿ynowa 32 tel. +48 71 39 06 154/155, fax +48 71 36 08 934 e-mail: dystrybucja.zachod@elbudowa.com.pl

Overseas Market 62-505 Konin, ul. Przemys³owa 156 tel. +48 63 24 66 371/348, fax +48 63 24 66 304 e-mail: dystrybucja.expzachod@elbudowa.com.pl

Stacje kontenerowe przenośne typu SKP  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you