Page 1


WIELKOŚĆ BEZROBOCIA

W urzędach pracy Obszaru Metropolitalnego zarejestrowanych było na koniec września 2016 roku łącznie 35,2 tys. osób bezrobotnych, oznacza to spadek o 3,2 proc. w zestawieniu z danymi za koniec II kwartału Polska

urzędów pracy nie było już tak szybkie jak w II

co w porównaniu z czerwcem br. oznacza spadek o

kwartale br. Najwyższy spadek osób poszukujących

5,1 proc. Jeszcze lepiej prezentują się dane w ujęciu

Sezonowy wzrost liczby zgłaszanych ofert pracy

zatrudnienia miał miejsce w regionie małopolskim

rok do roku, w tym przypadku odnotowano spadek

sprawił, że w III kwartale br. na terenie całego kraju

(-7,1 proc.), śląskim (-6,7 proc.) i łódzkim (-6,5 proc.).

aż o 17,8 proc.

liczba zarejestrowanych bezrobotnych systematycz-

Z kolei najsłabszą dynamikę zaobserwowano na Pod-

W podziale na poszczególne jednostki samorządu te-

nie malała. Na koniec września w rejestrach urzędów

karpaciu (-2,4 proc.), Podlasiu (-2,6%) oraz w woje-

rytorialnego najwięcej bezrobotnych ubyło w powie-

pracy znajdowało się łącznie 1 324 114 osób, czyli o 5

wództwie kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazur-

cie sztumskim (-15,0 proc.), lęborskim (-11,8 proc.)

proc. mniej niż w czerwcu 2016 r. Natomiast w ujęciu

skim (po - 3,9 proc.)

oraz starogardzkim (-11,3 proc.), natomiast niemal

rok do roku, liczba poszukujących pracy spadła o 215 257 osób, czyli o 14 proc.

bez zmian pozostała, w ujęciu kwartał do kwartału,

Województwo

liczba poszukujących pracy w Gdańsku (-0,1 proc.).

Na tle całego kraju dobrze prezentują się dane z wo-

Z kolei w powiecie puckim ich liczba wzrosła (7,6

wana na terenie wszystkich 16 województw, jednak

jewództwa pomorskiego, gdzie liczba bezrobotnych

proc.).

tempo w jakim bezrobotnych ubywało z rejestrów

na koniec września spadła z 66 896 do 63 472 osób,

Poprawa sytuacji na rynku pracy została zaobserwo-

Metropolia

Na koniec okresu sprawozdawczego na terenie gdań-

TABELA 1: WIELKOŚĆ BEZROBOCIA OM G-G-S, POMORSKIE, POLSKA

skiej metropolii bez pracy pozostawało 35 260 osób,

Region

II kw.

III kw.

+\-

%

w zestawieniu z danymi za II kwartał br. oznacza to,

Gdańsk

8 305

8 312

-7

-0,1%

3,2 proc., zaś w porównaniu z analogicznym okresem

Gdynia

4 617

4 264

-353

-7,6%

Sopot

574

564

-10

-1,7%

p. gdański

2 210

2 193

-17

-0,7%

p. kartuski

1 927

1 971

-44

-2,3%

p.lęborski

2 287

2 018

-269

-11,8%

p.malborski

3 154

2 943

-211

-6,7%

p.nowodworski

1 721

1 666

-55

-3,2%

p.pucki

2 153

2 309

+156

+7,2%

p.tczewski

3 353

3 131

-222

-6,6%

p.wejherowski

6 138

5 889

-249

-4,1%

66 896

63 472

-3 424

-5,1%

1 392 460

1 324 114

-68 346

-5,0%

Pomorskie Polska

dane: WUP Gdańsk

że liczba bezrobotnych spadła o 1 179 osób, czyli o roku ubiegłego liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy zmalała o 7 622 bezrobotnych, a więc o

WYBRANE WSKAŹNIKI RYNKU PRACY OM

35 260

bezrobotnych na terenie OM

61,5%

zarejestrowanych stanowią kobiety

13,0%

zarejestrowanych to osoby młode

$

15,0%

zarejestrowanych pobiera zasiłek

8,5%

zarejestrowanych to niepełnosprawni


osoby bezrobotne do 30. roku życia

31,5%

31,5%

33,0%

28,3%

28,0%

22,3%

46,2%

44,2%

40,5%

43,6%

45,6%

24,3%

p.kartuski

26,5%

22,7%

26,4% p.gdański

28,1%

Sopot

26,4%

Gdynia

29,7%

Gdańsk

34,97%

30,1%

33,1%

35,1%

45,1%

40,9%

47,7%

50,0%

47,3%

42,2%

29,4%

28,5%

17,4%

19,6%

19,9%

WYKRES 1: BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W URZĘDACH PRACY OM G-G-S WG GRUP WIEKOWYCH

p.lęborski

p.malborski

p.nowodworski

p.pucki

p.tczewski

p.wejherowski

osoby bezrobotne pow. 50. roku życia

osoby bezrobotne w wieku 31-49 lat

Na terenie gdańskiej metropolii w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy zmalała o 7 622 bezrobotnych, a więc o 17,8 proc.

17,8 proc.

osoby pomiędzy 31 a 49 rokiem życia (45,2 proc.),

W ujęciu kwartał do kwartału największy spadek

grupa ta dominuje niemal we wszystkich urzędach

liczby osób poszukujących nowego pracodawcy miał

pracy (za wyjątkiem powiatu kartuskiego). Szczegól-

miejsce w powiecie lęborskim (-11,8 proc.), Gdyni

nie widoczne jest to na terenie Trójmiasta oraz powia-

(-7,6 proc.) oraz w powiecie malborskim (-6,7 proc.).

tu wejherowskiego, gdzie osoby z tej grupy wiekowej

ferat ds. zatrudnienia cudzoziemców ma pomóc

Z kolei powiat pucki był jedynym regionem Obszaru

stanowią ponad 46 proc. ogółu zarejestrowanych.

pracodawcom w legalnym przyjmowaniu do pracy

Metropolitalnego, gdzie liczba bezrobotnych wzrosła

Z kolei osób młodych (do 30. roku życia) najwięcej

obcokrajowców, głównie z Ukrainy i Białorusi

w porównaniu z danymi za koniec czerwca br.

jest na terenie powiatów kartuskiego i puckiego,

Szczegółowe dane prezentuje tabela nr 1.

gdzie stanowią odpowiednio 42,2 i 33 proc. wszyst-

2

Od dłuższego czasu struktura bezrobotnych nie

kich bezrobotnych. Grupa ta jest najmniej liczna w

aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i

ulega większym zmianom. Pod względem płci domi-

Trójmieście.

sztumskim”. Pozwoli on na aktywizację 500 bez-

nują kobiety, w rejestrach urzędów pracy na koniec

Najstarszych bezrobotnych, powyżej 50. roku życia,

robotnych powyżej 30 r.z z powiatu malborskiego i

września było ich 21 685, co stanowi 61,5 proc. ogółu

jest łącznie 27,8 proc., ich największy odsetek od-

sztumskiego.

zarejestrowanych.

notowywany jest w Gdańsku i Sopocie (odpowiednio

Udział pań w strukturze bezrobotnych jest najwięk-

33,1 proc. oraz 34,9 proc.).

3

szy w powiecie gdańskim i kartuskim (odpowiednio

Spośród wszystkich zarejestrowanych prawo do za-

konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu

67,9 proc. oraz 65,3 proc.), najmniejszy jest zaś w

siłku przysługuje 5 285 osobom, (15,0 proc. wszyst-

problematyki rynku pracy. Udział w nim mogą wziąć

Sopocie (49,8 proc.).

kich bezrobotnych). Procentowo najwięcej osób po-

autorzy prac magisterskich obronionych od 1.1 2015

Według wieku większość zarejestrowanych stanowią

biera świadczenie w powiecie kartuskim (21,6 proc.),

r. do 24.10.2016 r.

najmniej zaś w powiecie gdańskim (13,0 proc.).

AKTUALNOŚCI Z RYNKU PRACY

1

W gdańskim urzędzie pracy uruchomiona została nowa komórka organizacyjna. Re-

Z inicjatywy PUP w Malborku zawarto umowę dotyczącą realizacji projektu Mobilny i

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku ogłosił kolejną, piątą już edycję


STOPA BEZROBOCIA W WYBRANYCH STOLICACH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ I WIELKIEJ BRYTANII

BERLIN

9,2%

Stopa bezrobocia wrzesień 2016

LONDYN

5,6%

Stopa bezrobocia sierpień 2016

MADRYT

15,2%

Stopa bezrobocia III kwartał 2016

PARYŻ

7,7%

Stopa bezrobocia II kwartał 2016

WILNO

5,9%

Stopa bezrobocia wrzesień 2016

na podst. danych udostępnianych przez: Eurostat, Instituto Nacional de Estadistica, Institut national de la statistique et des etudes economiques, Berlin Business Location Center, Darbo Birza, Office for National Statistics

STOPA BEZROBOCIA

Sopot utrzymał najniższą w województwie pomorskim stopę bezrobocia (3 proc.). III kwartał br. udany był również dla większości miast i powiatów Obszaru Metropolitalnego Europa

Pod koniec września br. bez pracy pozostawało na terenie Unii Europejskiej 20 milionów 789 tys. osób. 20 proc. z tej liczby (4 miliony 125 tys.) stanowiły osoby młode, które nie ukończyły jeszcze 25. roku życia. Dane te oznaczają,

że stopa bezrobocia na terenie Wspól-

stających bez zatrudnienia wyniósł we

(odpowiednio 4,0, 4,1 i 4,7 proc.). Polska

noty osiągnęła w III kwartale poziom

wrześniu 10,0 proc., o 0,1 punktu proc.

w zestawieniu Eurostatu, z bezrobociem

8,5 proc., o 0,1 punktu procentowego

mniej niż przed kwartałem.

na poziomie 5,7 proc., przesunęła się z 9

mniej niż pod koniec czerwca 2016 r.

W dalszym ciągu najwyższe bezrobocie,

na 6 pozycję, wyprzedzając m.in. Danię,

oraz o 0,8 punktu procentowego mniej

choć niższe niż przed kwartałem, odno-

Luksemburg, Belgię i Szwecję.

niż w analogicznym okresie roku ubie-

towywane jest w Grecji (23,2 proc.) oraz

głego. Nieco gorzej wygląda sytuacja w

Hiszpanii (19,3 proc.). Odwrotnie jest w

Strefie EURO. Tutaj odsetek osób pozo-

Czechach, Niemczech oraz na Malcie

Polska

Podawane przez EUROSTAT dane różnią


STOPA BEZROBOCIA W REGIONIE

8,5% STOPA BEZROBOCIA W 28 KRAJACH UE

I JEJ ZMIANA W UJĘCIU KWARTAŁ DO KWARTAŁU

na podst. danych udostępnianych przez GUS 3,0%

10,0% STOPA BEZROBOCIA W STREFIE EURO

16,6%

MIASTO SOPOT

3,0%

-0,1

MIASTO GDAŃSK

3,7%

0,0

MIASTO GDYNIA

4,0%

-0,4

POWIAT KARTUSKI

4,2%

-0,1

POWIAT GDAŃSKI

5,7%

0,0

POWIAT TCZEWSKI

7,7%

-0,5

POWIAT PUCKI

9,2%

+0,6

POWIAT WEJHEROWSKI 9,9%

-0,4

POWIAT LĘBORSKI

-1,1

10,0%

POWIAT NOWODWORSKI 15,4%

-0,4

POWIAT MALBORSKI

-1,0

16,6%

STOPA BEZROBOCIA W POLSCE I JEJ ZMIANA W UJĘCIU KWARTAŁ DO KWARTAŁU

na podst. danych udostępnianych przez GUS 2,0%

POZNAŃ

2,0%

-0,2

WARSZAWA

3,0%

-0,2

WROCŁAW

3,0%

-0,2

KATOWICE

3,0%

-0,2

KRAKÓW

3,8%

-0,3

BYDGOSZCZ

4,9%

-0,2

SZCZECIN

5,0%

-0,7

się jednak od obliczeń Głównego Urzę-

dowanie najlepsze dane prezentuje

du Statystycznego, który wskaźnik stopy

Sopot. Podobnie jak przed kwartałem,

bezrobocia ustala na podstawie liczby

może się on pochwalić najniższym

RZESZÓW

6,7%

0,0

osób bezrobotnych zarejestrowanych

bezrobociem (3 proc.). Niewiele gor-

w powiatowych urzędach pracy, nie zaś

szy rezultat odnotował Gdańsk (3,7

LUBLIN

7,2%

-0,4

na podstawie wskaźnika aktywności

proc.), Gdynia (4,0 proc.) oraz powiat

ŁÓDŹ

8,4%

-0,5

BIAŁYSTOK

9,5%

-0,4

ekonomicznej (BAEL). Zgodnie z danymi

kartuski (4,2 proc.). Odwrotna sytu-

GUS, stopa bezrobocia w Polsce na ko-

acja obserwowana jest we wschodniej

niec III kwartału 2016 roku wyniosła 8,3

części metropolii. W powiecie mal-

procent – to o 0,5 punktu procentowego

borskim stopa bezrobocia sięga 16,6

mniej niż na koniec czerwca br.

procent, zaś w nowodworskim wynosi

Metropolia

15,4 proc. Spośród dużych polskich miast gród Neptuna wyprzedza pod

W wielu miastach oraz powiatach

tym względem już tylko Poznań, War-

OM GGS wskaźnik stopy bezrobocia

szawa, Wrocław i Katowice. Gorsze

jest na niższym poziomie niż średnia

dane prezentują natomiast największe

w Polsce i Unii Europejskiej. Zdecy-

miasta UE - Londyn, Berlin czy Paryż.

9,5%

8,3% -0,5

STOPA BEZROBOCIA W POLSCE

7,3% -0,5

STOPA BEZROBOCIA W POMORSKIEM


OFERTY PRACY

W III kwartale br. zapał pracodawców do zatrudniania nowych pracowników osłabł. Od lipca do końca września br. zgłosili oni do urzędów pracy obszaru metropolitalnego o 10,5 proc. ofert mniej niż przed kwartałem Polska

W okresie sprawozdawczym publiczne służby zatrudnienia na terenie całego kraju zarejestrowały łącznie 406 079 oferty pracy, to o 7 095 zgłoszeń mniej niż w II kwartale br., co oznacza nieznaczny spadek (o 1,7 proc.). Z kolei w zestawieniu z danymi opisującymi analogiczny okres roku 2015, liczba zgłoszonych ofert pracy wzrosła o 11,3 proc.

Województwo

O ile w skali całego kraju kwartalny spadek liczby zgłaszanych ofert pracy był nieznaczny, to na terenie województwa pomorskiego był on już zauważalny. Od lipca do końca września 2016 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy łącznie 29 168 ofert zatrudnienia, czyli o 2 333 zgłoszeń mniej niż przed kwartałem (spadek o 7,4 proc.) ale o 4 289 ofert więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost o 17,2

proc.).

Metropolia

TABELA 2: OFERTY PRACY OM G-G-S, POMORSKIE, POLSKA Region

II kw.

III kw.

+\-

%

Gdańsk

5 403

5 039

-364

-6,7%

Gdynia

3 210

3 480

+270

+8,4%

ofert zatrudnienia. Na przestrzeni

Sopot

330

229

-101

-30,6%

ostatnich trzech miesięcy przyjęły

p. gdański

1 118

820

-298

-26,6%

one łącznie 18 641 zgłoszeń, to o 2

p. kartuski

1 690

1 488

-202

-11,9%

p.lęborski

1 341

872

-469

-35,0%

zestawieniu z analogicznym okresem

p.malborski

594

639

+45

+7,6%

roku ubiegłego liczba zarejestrowa-

p.nowodworski

705

379

-326

-46,2%

nych ofert wzrosła o 24,1 proc.

p.pucki

1 092

1 033

-59

-5,4%

p.tczewski

2 895

2 792

-103

-3,6%

powiecie nowodworskim, lęborskim i

p.wejherowski

2 456

1 870

-586

-23,9%

Sopocie (odpowiednio 46,1, 35,0, oraz

Pomorskie

31 501

29 168

-2 333

-7,4%

30,6 proc.). Zupełnie odmienne wy-

Polska

413 174

406 079

-7 095

-1,7%

Również w większości urzędów pracy działających na terenie OM G-G-S zarejestrowano spadek liczby zgłaszanych

193 ofert mniej niż przed kwartałem (spadek o 10,5 proc.). Natomiast w

Największy spadek liczby zgłaszanych ofert pracy został odnotowany w

niki można było natomiast zaobser-

dane: WUP Gdańsk

wować w powiecie malborskim oraz Gdyni. W ujęciu kwartalnym w obu regionach nastąpił nieznaczny wzrost o 7,6 oraz 8,4 proc. Pod koniec września na jedno miejsce pracy najwięcej bezrobotnych przypa-

dało na terenie powiatu malborskiego

tczewskim na jedno zgłoszenie przy-

(19 osób), nowodworskiego, malborskie-

padały 4 osoby, w Sopocie 5, a w po-

go (po 14 osób) oraz wejherowskiego

wiecie pucki 6 osób.

(10 bezrobotnych). Z kolei w powiecie

ZWOLNIENIA GRUPOWE Zwolnienia grupowe dokonane w III kw. 2016 r. w wybranych miastach oraz powiatach województwa pomorskiego. Na przestrzeni 3 ostatnich miesięcy proces restrukturyzacji zatrudnienia

w trybie zwolnień grupowych prowa-

zmalała o 20 proc., zaś zwalnianych

zaś w powiecie lęborskim zwolniona

dziło na terenie gdańskiej metropolii

wzrosła o 68,2 proc.

została 1 osoba.

16 zakładów pracy, o 6 firm więcej

W Trójmieście ze swoimi pracowni-

W pozostałych miastach i powiatach

niż w poprzednim kwartale. Efektem

kami rozstało się 13 pracodawców.

obszaru metropolitalnego zakłady

zwolnień była utrata etatów przez 148

W skutek tych zwolnień zatrudnienie

pracy nie prowadziły redukcji zatrud-

pracowników - 13 osób więcej niż w

utraciło łącznie 143 osoby.

nienia w trybie zwolnień grupowych.

okresie kwiecień-czerwiec 2016 r.

Zwolnienia prowadzone były także na

W zestawieniu z analogicznym okre-

terenie powiatu wejherowskiego oraz

sem roku ubiegłego liczba przedsię-

tczewskiego, gdzie zakłady pracy roz-

biorstw prowadzących zwolnienia

stały się łącznie z 4 pracownikami,

Informacja kwartalna III 2016  
Informacja kwartalna III 2016