Page 1

praca siedlce Biuletyn Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach

Numer 2 lipiec - grudzień 2012

Centrum Aktywizacji Zawodowej


PUP w Siedlcach

W numerze

Podsumowania i plany na przyszłość

Rozmowa z Ewą Marchel - dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach Zakończenie roku kalendarzowego zwykle wywołuje potrzebę podsumowań i  refleksji nad minionym czasem. Jakie, Pani zdaniem, wydarzenie związane z rynkiem pracy i funkcjonowaniem Urzędu należałoby uznać za najważniejsze, a może nawet przełomowe? W 2012 roku po raz pierwszy przystąpiliśmy do realizacji programu specjalnego. Mimo tego, że był to projekt nie tylko pilotażowy, ale także bardzo złożony - zakładał indywidualną pracę z  osobami bezrobotnymi, m. in. zajęcia z  psychologiem, poprawę wizerunku, naukę umiejętności społecznych - już dziś możemy powiedzieć, że udało nam się zakończyć go sukcesem. W ramach programu 65 osób rozpoczęło odbywanie staży, które w  większości przypadków zakończą się zawarciem umów o  pracę. Przyznaliśmy także 10 dotacji na założenie firm. Stosując zasadę - trening czyni mistrza, w przyszłym roku także planujemy tego typu projekty. Mam nadzieję, że uda się naszym pracownikom pozyskać odpowiednie fundusze na ten cel, tak aby pomóc zwłaszcza osobom znajdującym się w  szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, podjąć zatrudnienie.

Podsumowania i plany na przyszłość Rozmowa z Ewą Marchel - dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach . ................................ 3 Centra Aktywizacji Zawodowej - pierwsze doświadczenia . ..................................................... 4 Mówimy TAK działalności gospodarczej ........................................................................................ 5 Jak EFS wspiera działania PUP w Siedlcach................................................................................... 6 Programy specjalne szansą na pracę . ............................................................................................ 7 Stres w poszukiwaniu pracy ............................................................................................................. 8 Nowy zawód/przekwalifikowanie/szkolenie/dodatkowe uprawnienia .............................. 9 CV – pytania i odpowiedzi ...............................................................................................................10 Wzór życiorysu zawodowego - CV ..................................................................................................11 Przychodzi klient do Urzędu............................................................................................................12

Ostatnio uczestniczyła Pani w konferencji podsumowującej funkcjonowanie Centrów Aktywizacji Zawodowej. Działalność naszego Centrum zostało podobno zauważone i pozytywnie ocenione.

25 644 61 22 25 632 76 15 25 633 57 47

e-mail: wasi@praca.gov.pl www.praca.siedlce.pl NIP 821-10-46-931

2

W październiku odbyła się konferencja podsumowująca działalność CAZ-ów w  całej Polsce. Przypomnę, że nasze Centrum zostało wydzielone w  strukturze Powiatowego Urzędu Pracy w 2010 r. dlatego można już pokusić się o pewne wnioski na temat zasadności tego kroku. Cieszy mnie fakt, że nasz Urząd został, tak jak Pani wspomniała – zauważony i pozytywnie oceniony. Co więcej Powiatowy Urząd Pracy w  Siedlcach został zakwalifikowany do grupy 11 Urzędów, jako tzw. ,,dobry przykład”. W skali kraju to duże wyróżnienie. Wprowadzone w naszym Urzędzie rozwiązania znalazły uznanie wśród autorów projektu podsumowującego działalność CAZ-ów. Pomimo tego niewątpliwego sukcesu, widzimy ciągłą potrzebę samodoskonalenia i poprawy funkcjonowania Centrum, w  celu poprawy efektywności realizowanych w nim zadań. Coraz częściej mówi się o złej kondycji zakładów pracy w Siedlcach. Czy PUP jest przygotowany na napływ większej liczby bezrobotnych w związku z dochodzącymi informacjami o  planowanych zwolnieniach grupowych? Radziliśmy już sobie w  podobnych sytuacjach, tak więc jeżeli zaistnieje taka potrzeba będziemy gotowi także teraz wspierać działaniami w  obszarze rynku pracy wszystkie osoby, które zarejestrują się w Urzędzie. Należy wspomnieć, że często redukcje etatów dotyczą

osób w większości uprawnionych do świadczeń przemerytalnych, dlatego mam nadzieję, że nie będzie drastycznego wzrostu liczby osób rejestrujących się w Urzędzie. Bez środków pieniężnych trudno udzielać pomocy osobom bezrobotnym i  pracodawcom w  zakresie aktywnych form. Jak zapowiada się rok 2013 pod kątem funduszy? Z wiadomości docierających do nas z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nie wynika, że tych środków ma być mniej. W tym roku na aktywizację osób bezrobotnych pozyskaliśmy ponad 8 mln. Mam nadzieję, że przyszły rok nie będzie gorszy pod tym względem. Czego życzyć naszym czytelnikom na czas świąt i zbliżającego się Nowego Roku 2013? Zważywszy na kontekst naszej rozmowy i sytuację na lokalnym rynku pracy - myślę, że zdrowia i  stabilnej, satysfakcjonującej pracy. Wszyscy wiemy, że odpowiednie zatrudnienie daje radość, wpływa na jakość życia, dostarcza wielu pozytywnych bodźców do działania, nastraja optymizmem i  poczuciem własnej wartości. Dziękuje za rozmowę Dorota Królik doradca zawodowy

Święta Bożego Narodzenia przynoszą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na zbliżający się Nowy Rok 2013. W tym wyjątkowym okresie w imieniu własnym oraz pracowników życzę Państwu zdrowia, szczęścia, sukcesów i satysfakcji z podjętych wyzwań oraz wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. K. Pułaskiego 19/21 08-110 Siedlce centrala sekretariat fax

praca@siedlce

PUP w Siedlcach

fot: PUP

praca@siedlce

Ewa Marchel Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach

Numer 2 lipiec - grudzień 2012

Rozmowa z Ewą Marchel - dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach

3


praca@siedlce

PUP w Siedlcach

PUP w Siedlcach

Centra Aktywizacji Zawodowej - pierwsze doświadczenia 3 października br. w Warszawie odbyła się konferencja „Centra Aktywizacji Zawodowej pierwsze doświadczenia”podsumowująca funkcjonowanie CAZ-ów. W konferencji udział wzięła Pani Czesława Ostrowska - Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej, przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia oraz administracji lokalnej. Urząd Pracy w Siedlcach znalazł się w gronie 11. najlepszych urzędów w których funkcjonują Centra Aktywizacji Zawodowej. Centrum Aktywizacji Zawodowej funkcjonujące w  ramach Powiatowego Urzędu Pracy w  Siedlcach znalazło się w  gronie najlepszych tego typu placówek w Polsce.

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Konferencja podsumowywała projekt realizowany przez konsorcjum WYG International oraz PSDB, w ramach którego zostało przeprowadzone badanie 341. Centrów Aktywizacji Zawodowej funkcjonujących w  powiatowych urzędach pracy. Celem przedsięwzięcia było przeanalizowanie rozwiązań wdrożonych w organizacjach, tak by wypromować najlepsze i  najciekawsze z  nich. Badaniem objęto osoby

bezrobotne, pracodawców współpracujących z Centrami oraz pracowników Centrów Aktywizacji Zawodowej. Analiza wyników pozwoliła na wyłonienie 11. najlepszych urzędów, które wprowadziły funkcjonalne, oryginalne i innowacyjne rozwiązania. Wśród nich znalazł Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach! W opracowaniu podsumowującym projekt zwrócono uwagę na warunki techniczno - lokalowe naszego Urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem: • metody organizacji obsługi klienta zorganizowanej w ramach przestrzeni otwartej, • organizację pracy (wyodrębnienie czterech, 3 – osobowych zespołów składających się z  pośredników pracy oraz doradcy zawodowego),

• marketingu i promocji (powołanie Zespołu ds. Promocji, nowoczesna strona internetowa, telebimy) • relacji z  otoczeniem (współpraca z  instytucjami reprezentującymi sektor publiczny, prywatny i pozarządowy). Konkluzją przeprowadzonych badań jest opinia respondentów, że utworzenie Centrów Aktywizacji Zawodowej wpłynęło na podniesienie jakości usług świadczonych przez powiatowe urzędy pracy (55% badanych bezrobotnych zauważyło poprawę obsługi). Dobre praktyki wypromowane dzięki projektowi stanowią cenne źródło inspiracji do naszych dalszych działań. Arkadiusz Pękała Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej to m. in.: • aktualne oferty pracy • szkolenia • poradnictwo zawodowe • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych • warsztaty na temat aktywnych form poszukiwania zatrudnienia

praca@siedlce

Mówimy TAK działalności gospodarczej

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej cieszą się wśród osób bezrobotnych dużym zainteresowaniem. Jest to dobra alternatywa dla zmniejszającej się liczby nowych miejsc pracy na rynku. W bieżącym roku za pośrednictwem Urzędu 104 osoby otrzymały fundusze na założenie firm.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej cieszą się wśród osób bezrobotnych dużym zainteresowaniem. Jest to dobra alternatywa dla zmniejszającej się liczby nowych miejsc pracy na rynku. Te środki pozwalają rozpocząć pracę na własny rachunek i stworzyć stanowisko pracy dla siebie, a w  perspektywie zatrudniać także kolejnych pracowników. Podkreślić należy, iż główną przeszkodą założenia własnej firmy jest bariera finansowa, z  którą często muszą się zmierzyć osoby zainteresowane takim rodzajem aktywności zawodowej, a która skutecznie ogranicza bądź hamuje tę inicjatywę. Dzięki środkom przyznawanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach osoby, które bez takiego wsparcia, nie odważyłyby się podjąć wyzwania, rozpoczynają działalność gospodarczą. Praca na własny rachunek jest dla tych osób szansą na realizowanie swoich zainteresowań, wykorzystywanie zdobytych umiejętności i kwalifikacji oraz uzyskiwanie własnych dochodów. Zakładanie firm dzięki funduszom oferowanym przez Urząd ma również istotny wpływ na rozwój i  promowanie przedsiębiorczości na lokalnym rynku. Osoba, która zamierzała ubiegać się o takie fundusze, przed złożeniem wniosku zobowiązana była do uczestnictwa w  spotkaniach informacyjnych oraz wizyty u doradcy zawodowego. W  ramach spotkań ,,ABC Przedsiębiorczości” osoby poznawały procedury związane z  rejestracją firmy, przepisami podatkowymi, a także zagadnienia związane z  promocją. Były one prowadzone przez przedstawicieli takich instytucji jak: Urząd Miasta Siedlce, Urząd Skarbowy w  Siedlcach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Siedlcach, Punkt Konsultacyjny działający przy Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach. Osoba bezrobotna może otrzymać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w  tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i  doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Środki mogą zostać przyznane na każdy rodzaj działalności gospodarczej, tj. produkcję, usługi i handel, pod warunkiem, że jest dla niego wymagany wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Osoba, która otrzyma środki, może je przeznaczyć w szczególności na zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, osprzętu, oraz wyposażenia. Istnieje również możliwość wydatkowani środków na surowce do produkcji i towary handlowe, jednak w kwocie nie przekraczającej 50% przyznanej dotacji. Złożone w  2012 r. w  PUP w  Siedlcach wnioski podlegały ocenie punktowej zgodnie z Zasadami przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków z  Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w 2012 r., które zawierają szczegółowe procedury dotyczące składania wniosków, ich weryfikacji, poręczeń czy trybu zawarcia umowy. Najlepsze wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną oraz uzyskały wsparcie finansowe. Powiatowy Urząd Pracy w  Siedlcach w 2012 r. czynił starania, aby funduszy na wypłatę dotacji było jak najwięcej. Oprócz środków wypłacanych w  ramach Algorytmu (31 osób) oraz projektu ,,Moda na sukces” Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (67 osób), Urząd pozyskał także dodatkowe środki Funduszu Pracy z  rezerwy ministra na realizację aż trzech programów: dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (6 osób), dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka oraz bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego (9 osób) oraz na aktywizację osób bezrobotnych (10 osób). Warto podkreślić, iż w 2012 r. powstała na terenie działania Urzędu pierwsza spółdzielnia socjalna nosząca nazwę ,,KARIMA”. Każda z sześciu bezrobotnych kobiet, założycielek spółdzielni, uzyskała na ten cel jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Panie

otrzymały na to przedsięwzięcie środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach. W ramach środków na podjęcie działalności gospodarczej zostały również przyznane fundusze 10 osobom bezrobotnym do 30 roku życia w ramach realizowanego po raz pierwszy przez PUP w Siedlcach programu specjalnego ,,Młodzi w drodze do pracy”, który również otrzymał dofinansowanie z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dotacje zostały przeznaczone na następujące rodzaje działalności: usługi muzyczne, usługi sprzątające, sprzedaż używanych części samochodowych, uruchamianie szaf sterowniczych, usługi remontowo – budowlane, prowadzenie imprez muzycznych, dwa sklepy florystyczne, montaż konstrukcji stalowych oraz mobilne usługi kosmetyczne. W  wyniku przeprowadzonych w  2012 r. naborów wypłacono do końca października jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej już 104 osobom na łączną kwotę aż 1 860 624,84 zł. Kolejni bezrobotni, po dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności, otrzymają dotację w  listopadzie i  w  grudniu tego roku. Osoba bezrobotna, która otrzymała jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązuje się m.in. do: wydatkowania całej kwoty środków zgodnie z  wnioskiem w okresie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy oraz zwrotu niewydatkowanych środków finansowych w  terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Dotację należy zwrócić w ciągu 30 dni jeśli osoba: otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem, będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy oraz podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy jej prowadzenia, złoży niezgodne z prawdą oświadczenie o spełnieniu warunków do uzyskania środków, nie umożliwi przeprowadzenia wizyty monitorującej umowę lub naruszy inne warunki umowy. Emilia Fierasiewicz specjalista ds. programów

Tab. 1. Porównanie wypłaconych jednorazowych środki na podjęcie działalności gospodarczej w 2011 r. i 2012 r.

Kwota wydatków Liczba osób, które otrzymały środki Targi Pracy w CAZ-ie

Źródła finansowania

Obsługa osób poszukujących pracy

4

Centra aktywizacji zawodowej - pierwsze doświadczenia

Numer 2 lipiec - grudzień 2012

Numer 2 lipiec - grudzień 2012

2011 r. (stan na koniec grudnia 2011 r.)

2012 r. (stan na koniec października 2012 r.)

1 461 670 zł

1 860 624, 84 zł

78

104

Algorytm, Europejski Fundusz Społeczny

Algorytm, Europejski Fundusz Społeczny, środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej Mówimy TAK działalności gospodarczej

5


praca@siedlce

PUP w Siedlcach

PUP w Siedlcach

Zgodnie z zapisami znajdującymi się w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 głównym jego celem jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. W jego ramach realizowane są m.in. inicjatywy mające na celu aktywizację osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia, tym którzy doświadczają dyskryminacji na rynku pracy m.in. poprzez: • podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, • wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, • promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach już od 2004 roku realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie Urząd wdraża dwa projekty w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ,,Moda na sukces” Projekt systemowy ,,Moda na sukces” realizowany jest od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2013 r. w  ramach Priorytetu VI ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w  regionie”, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”. Należy podkreślić, że projekt systemowy posiada inną specyfikę niż projekty konkursowe, indywidualne. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju projekty systemowe polegają na realizacji zadań publicznych przez podmioty działające na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie określonym przepisami prawa i  dokumentami strategiczno-programowymi przyjętymi przez Radę Ministrów. Szczegółowy Opis Priorytetów wskazuje, które podmioty mogą realizować projekty systemowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednymi z takich podmiotów są powiatowe urzędy pracy, dla których 6

Jak EFS wspiera działania PUP w Siedlcach

szczegółowe założenia związane z realizacją takich projektów określają Wojewódzkie Urzędy Pracy. W  każdym nowym roku budżetowym PUP składa odrębny wniosek o dofinansowanie projektu. W  2012 r. projekt systemowy ,,Moda na sukces” skierowany był do 296 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Siedlcach, zamieszkałych na terenie miasta Siedlce i powiatu siedleckiego. Specjalny nacisk został położony na wsparcie osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na lokalnym rynku pracy i  należących do następujących kategorii: bezrobotnych do 25 roku życia, bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz długotrwale bezrobotnych. Osoby te otrzymały wsparcie poprzez poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże dla 212 osób, przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 67 osób oraz szkolenia grupowe dla 20 osób (,,Spawanie stali metodą MAG” i  ,,Nowoczesny sprzedawca”). Działania te pomogły uczestnikom i uczestniczkom wejść lub powrócić na rynek pracy, zdobyć nowe kwalifikacje lub umiejętności, zdobyć doświadczenie zawodowe lub założyć własną firmę. Wartość projektu w 2012 r. wyniosła 2 551 780,02 PLN. ,,Krok do jakości” Projekt konkursowy ,,Krok do jakości” realizowany jest od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. ramach Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i  wojewódzkich urzędów pracy w  realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu wynosi 1 128 160,00 PLN. Projekt ,,Krok do jakości” jest kontynuacją projektu "Stawiamy na jakość" realizowanego w okresie od 01.06.2009 r. do 31.12.2010 r. Projekt zakłada zwiększenie do końca 2013 r. zasięgu oddziaływania aktywnej polityki rynku pracy poprzez podwyższenie jakości usług pośrednictwa pracy i  poradnictwa zawodowego oraz ich standaryzację, poprawę potencjału kadrowego Urzędu oraz zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w  Siedlcach. Działania

podejmowane w ramach projektu mają zapewnić wzrost zaufania pracodawców i przekonanie ich do efektywności, celowości i  profesjonalizmu działań prowadzonych w Urzędzie, wzrost aktywności osób bezrobotnych na siedleckim rynku pracy oraz sprawniejsze reagowanie na potrzeby klientów Urzędu. Spełnienie powyższych założeń jest możliwe dzięki kontynuacji zatrudnienia 5 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych. W 2011 r. przeprowadzono również badania ankietowe siedleckiego rynku pracy aby poznać oczekiwania osób bezrobotnych oraz pracodawców, w celu efektywniejszego planowania i zastosowania usług i instrumentów rynku pracy. Kolejne takie badania zostaną przeprowadzone w 2013 r. Wszystkie osoby zatrudnione w ramach projektu odbyły także w 2011 r. szkolenie mające na celu zapoznanie z polityką równych szans kobiet i mężczyzn oraz nabycie umiejętności promowania równościowego podejścia do ról społecznych i zawodowych. ,,Tu też jest praca” Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach pełni również rolę partnera w  projekcie ,,Tu też jest praca” w  ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt trwa od 01.02.2011 r. do 31.01.2013 r. Liderem projektu jest Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju EQUUS. Głównym celem projektu ,,Tu też jest praca” jest pobudzenie aktywności przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz pomocy i  integracji społecznej na rzecz powstawania i  rozwoju podmiotów gospodarki społecznej na terenie podregionu siedleckiego oraz poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ideą przewodnią projektu jest promowanie ekonomii społecznej. Osoby bezrobotne i  zagrożone wykluczeniem społecznym otrzymały pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych. Zostały zorganizowane m.in. bezpłatne szkolenia aby umożliwić tym osobom pozyskanie informacji nt. jej prowadzenia i finansowania. Uczestnicy i uczestniczki otrzymali również merytoryczne wsparcie dzięki Numer 2 lipiec - grudzień 2012

Ogółem w latach 2008 -2012 w ramach projektu ,,Moda na sukces”: • 1085 osób zostało skierowanych na staż • 324 osoby zostały skierowane na szkolenie (w tym 39 osób odbyło szkolenie z zakresu podejmowania działalności gospodarczej ,,Przedsiębiorczość – mały biznes”) • 491 osób otrzymało jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej • 85 osób zostało skierowanych na przygotowanie zawodowe • 41 osób uzyskało zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych

Jak EFS wspiera działania PUP w Siedlcach

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) to jeden z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Stworzono go, aby promować spójność społeczną i  gospodarczą, zmniejszać różnice w  jakości życia i zamożności w państwach członkowskich oraz wspierać politykę rynku pracy, szczególnie w  obszarze zatrudnienia. Aktualnie w  Polsce fundusze w  ramach EFS są rozdysponowywane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który służy realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

praca@siedlce

Wsparciem objęto łącznie 1951 osób (niektóre osoby skorzystały z więcej niż jednej formy wsparcia)

Wartość projektu w latach 2008 – 2012 wyniosła 16 443 775,2 PLN możliwości konsultacji z  doradcą kluczowym, prawnym, księgowym, marketingowym oraz psychologiem. Natomiast przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych statutowo zajmujących się promocją zatrudnienia byli przygotowywani m.in. do pełnienia roli menedżerów ekonomii społecznej, odbyli szkolenia z  zakresu gospodarki społecznej oraz zostali objęci działaniami animacyjnymi na rzecz tworzenia partnerstw lokalnych. W  czerwcu 2012 r. złożony został do Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach przez sześć uczestniczek projektu wniosek o przyznanie fun-

duszy na założenie spółdzielni socjalnej. 5 lipca 2012 r. została podpisana z każdą z sześciu Pań umowa o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Panie otrzymały na to przedsięwzięcie środki z Powiatowego Urzędu Pracy w  Siedlcach. ,,KARIMA” jest pierwszą spółdzielnią socjalną na naszym lokalnym rynku (a pięćdziesiątą pierwszą w województwie mazowieckim). Projekty współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach sta-

nowią niezwykle ważne wsparcie w wypełnianiu zadań i misji Urzędu. Skierowane są przede wszystkim do osób bezrobotnych, którym m.in. poprzez staże, szkolenia i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, ułatwiają zaistnienie na rynku pracy oraz znalezienie zatrudnienia. Pracodawcom natomiast zapewniają wsparcie finansowe oraz pomoc profesjonalnej i wyszkolonej kadry PUP w Siedlcach. Emilia Fierasiewicz specjalista ds. programów

Programy specjalne szansą na pracę

W tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach po raz pierwszy podjął się realizacji programu specjalnego, noszącego nazwę ,,Młodzi w  drodze do pracy”, na który pozyskał dodatkowe środków z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Warsztaty z psychologiem

Program wdrażany jest od 31 maja 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. i objął wsparciem 75 osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia i były osobami bez doświadczenia zawodowego lub/i długotrwale bezrobotnymi. Wobec wszystkich uczestników musiały zostać zastosowane zarówno usługi, jak i  instrumenty rynku pracy oraz elementy specyficzne, ułatwiające znalezienie zatrudnienie i wpływające na przezwyciężanie zidentyfikowanych barier. Numer 2 lipiec - grudzień 2012

Uczestnicy programu odbyli czterodniowe warsztaty, w ramach których m.in. poznali zasady pisania dokumentów aplikacyjnych i metody przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, a jako elementy specyficzne wspierające zatrudnienie wykonali testy PerfEcho, otrzymali usługę fryzjerską (kobiety), usługę stylizacji i  kreowania wizerunku, a  także byli na wyjeździe motywacyjnym z psychologiem. Po warsztatach 65 osób od 1 lipca 2012 r. rozpoczęło staż u pracodawcy, a 10 osób uzyskało środki na podjęcie działalności gospodarczej. Doświadczenia zdobyte podczas realizacji programu ,,Młodzi w  drodze do pracy” są bezcenne i  na pewno zostaną wykorzystane w latach przyszłych. Specyfika tego typu przedsięwzięcia, przede wszystkim polegająca na zastosowaniu wobec każdego uczestnika zarówno

usługi, instrumentu, jak i elementów specyficznych, sprawiła, że było to trudne wyzwanie. Pomimo problemów jakie wystąpiły w czasie jego wdrażania, już dziś można stwierdzić, że udało się zrobić wszystko zgodnie z planem. Z końcem listopada kończą się staże u pracodawcy i liczymy na ich bardzo dużą efektywność. W przyszłym roku Urząd planuje realizację kolejnych programów specjalnych dla grup osób bezrobotnych, które najbardziej potrzebują pomocy w powrocie na rynek pracy. Jeśli pojawi się taka możliwość PUP w Siedlcach będzie również aplikował o dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W związku z powyższym już rozpoczęły się przygotowania do wdrażania nowych programów. Analizujemy lokalny rynek pracy i  przeprowadzamy badania ankietowe. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w  programach specjalnych zapraszamy do doradców zawodowych (Centrum Aktywizacji Zawodowej – I piętro). Emilia Fierasiewicz specjalista ds. programów Programy specjalne szansą na pracę

7


praca@siedlce

PUP w Siedlcach

PUP w Siedlcach

Stres w poszukiwaniu pracy

Poszukiwanie pracy to z pewnością trudne i  wyczerpujące emocjonalnie zadanie. Ciężko zachować ,,zimną krew”, gdy przed nami kolejna już rozmowa kwalifikacyjna. Okazuje się, że im większe mamy oczekiwania w stosunku do przebiegu spotkania z potencjalnym pracodawcą, tym większy odczuwamy stres. Samo słowo stres przywołuje w  myślach negatywne doświadczenia. Te skojarzenia biorą się z tego, że przeżywając reakcję stresową, odczuwamy szereg nieprzyjemnych objawów, które z pewnością pogarszają nasze funkcjonowanie i ogólne samopoczucie - powodują dyskomfort mogący przyczynić się do słabszego zaprezentowania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Regularnie powtarzający się stres i związane z nim liczne objawy negatywnie wpływają na nasze zdrowie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Przedłużające się napięcie powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu pamięci, obniża chęć do działania i podejmowania nowych wyzwań. W wyniku tego stajemy się drażliwi, zalęknieni i  tracimy nadzieję na powodzenie w  procesie poszukiwania pracy, co w konsekwencji wpływa na brak jakichkolwiek działania w tym kierunku. Nadmierny stres powoduje także szereg negatywnych zaburzeń fizjologicznych - bóle głowy, problemy z układem trawiennym, krwionośnym, czy alergie. Okazuje się jednak, że stres wiąże się również z  pozytywnymi przeżyciami i  w  pewnych sytuacjach jest nam bardzo potrzebny. W  psychologii ten rodzaj stresu określa się mianem - eustresu. O pozytywnym stresie mówimy, gdy pojawia się w ważnych momentach życiowych,

ale nie jest na tyle wysoki, by przeszkodzić nam w naszych działaniach. Ten rodzaj reakcji obronnej organizmu jest więc wręcz niezbędny w tak przełomowych momentach jak rozmowa kwalifikacyjna czy trudny egzamin. W  sytuacji stresowej wydzielają się takie hormony jak: adrenalina i noradrenalina, które pobudzają organizm do działania, mobilizują do podejmowania kolejnych wyzwań oraz przyspieszają procesy myślowe, dzięki czemu lepiej prezentujemy się np. w trakcie rozmowy z pracodawcą. Co więc zrobić, aby opanować stres utrzymując go na właściwym poziomie, tak by skutecznie zaprezentować się w  trakcie rozmowy kwalifikacyjnej? Oto kilka rad. • Przede wszystkim zmień swój punkt widzenia. Rozmowa kwalifikacyjna to przecież nie koniec świata, potraktuj ją jako nowe wyzwanie i  kolejne, cenne doświadczenie życiowe. • Zastosuj specjalne techniki relaksacyjne polegające przede wszystkim na prawidłowym oddychaniu przez przeponę, połączone ze słuchaniem muzyki. • Przygotuj się solidnie do rozmowy - im mniej wiemy, tym mniej pewnie się czujemy, co skutkuje wyższym poziomem stresu.

• M yśl pozytywnie i uwierz w swoje możliwości. Wysoka samoocena i umiejętne zaprezentowanie swoich uzdolnień i  pozytywnych cech przed pracodawcą, to najlepsze lekarstwo na niepewność i stres. • Korzystaj ze wsparcia bliskich osób (rodziny, przyjaciół), którzy pomogą w trudnych momentach. Nic tak nie poprawia nastroju jak szczera rozmowa ! Stosowanie powyższych zasad na pewno pozwoli obniżyć poziom stresu. Pamiętaj jednak, że stres nie jest wyłącznie Twoim wrogiem. Może bowiem okazać się sprzymierzeńcem w  procesie poszukiwania pracy, dlatego nie starajmy się go pozbywać za wszelką cenę. Joanna Dostal – Kielczyk doradca zawodowy W Powiatowym Urzędzie prowadzone są zajęcia z zakresu skutecznego radzenia sobie ze stresem przed rozmową kwalifikacyjną. Więcej informacji u  doradców zawodowych (pok. 107,108,109, 110 A, 111).

JAK SKUTECZNIEJ POSZUKIWAĆ PRACY? Rozgłoś, że szukasz pracy Porozmawiaj z przyjaciółmi, znajomymi, krewnymi, sąsiadami (nawet z nieznajomą spotkaną w kolejce), powiedz im, że poszukujesz pracy. Im więcej osób o tym wie, tym większa szansa, że ktoś się dowie o pojawiających się ofertach pracy. Sporządź sobie plan Zorganizuj sobie tydzień tak, by wiedzieć, kiedy udać się na poszukiwanie pracy, kiedy zająć się czymś innym, a kiedy zająć się rodziną i przyjaciółmi. Zaplanuj sobie udział w kursach dokształcających i szkoleniowych przygotowujących Cię do nowego zawodu. Postępując według ułożonego harmonogramu wydatnie zmniejsza się stres. Przygotuj się do rozmowy o pracę Idź na rozmowę w sprawie pracy przygotowany. Będziesz pod znacznie mniejszym stresem. Przygotuj sobie odpowiedzi na możliwe pytania dotyczące twego doświadczenia i rodzaju pracy, jakiej poszukujesz. Pomyśl o tym, co sam chciałbyś powiedzieć, wyobraź sobie, jak zareaguje rozmówca. Zawsze zostawiaj u potencjalnego pracodawcy podanie. Przedstawiaj swe kwalifikacje jak najkorzystniej Pracując przez wiele lat na jakimś stanowisku możesz w końcu już nie pamiętać, że dysponujesz szerokim zakresem kwalifikacji. Spisz sobie wszystkie swoje umiejętności i doświadczenia zawodowe, jakie były konieczne dla prawidłowego wykonywania swej pracy. Niech pracodawca zobaczy, w jaki sposób Twoje kwalifikacje i doświadczenie mogą zostać wykorzystane w nowej pracy. Nie rezygnuj zbyt szybko Ludzie, z którymi rozmawiasz w trakcie poszukiwania pracy, nie od razu zrozumieją, co do nich mówisz. Osobie, która czegoś zapomniała, należy o sprawie przypomnieć, oczywiście w sposób taktowny. Zapytaj, czy możesz zadzwonić w określonym terminie, by dowiedzieć się, jaką podjęto decyzję. Jeśli to ktoś miał do Ciebie zadzwonić, a nic się nie dzieje, masz prawo sam zadzwonić.

8

Stres w poszukiwaniu pracy

Numer 2 lipiec - grudzień 2012

praca@siedlce

Nowy zawód/przekwalifikowanie/szkolenie/dodatkowe uprawnienia ALPINISTA PRZEMYSŁOWY Tradycja wykonywania prac alpinistycznych jest tak stara, jak historia polskich wypraw w wysokie góry. Kiedyś malowanie kominów było sposobem dla pasjonatów wysokości na zdobycie środków koniecznych do zorganizowania ,,wyprawy na szczyty”, z czasem stało się źródłem dochodów. Obecnie prace alpinistyczne są specjalnością wielu firm oferujących całą gamę usług wysokościowych dla przemysłu, rynku reklam i osób prywatnych. ALPINISTA PRZEMYSŁOWY wykonuje prace na wysokościach, wykorzystując umiejętności i  sprzęt wspinaczkowy do realizacji zleceń komercyjnych. Typowe prace wykonywane tą metodą: -- mycie okien w wieżowcach, -- prace na budynkach wielopiętrowych: naprawy fasad, dachu itp. -- utrzymanie świateł ostrzegawczych, -- konserwacja anten, masztów, linii przesyłowych (telekomunikacyjnych i energetycznych), -- przegląd i malowanie naftowych platform wiertniczych W Polsce w 2009 roku powstała Organizacja Techników Dostępu Linowego, która promuje obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz norm europejskich w zakresie pracy na wysokości.

Aby zostać specjalistą w tej dziedzinie należy ukończyć szkolenie i uzyskać uprawnienia.

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach informuje ! Wszystkie osoby, które pobierały jakikolwiek świadczenia pieniężne (np. zasiłek dla bezrobotnych, stypendium, dodatek szkoleniowy) wypłacane przez tutejszy Urząd w 2012r. powinny zgłosić się po odbiór informacji (PIT-11) o  dochodach i  pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w dniach 1-12 lutego 2013 r. do pok. 115 (I piętro). Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

Numer 2 lipiec - grudzień 2012

Nowy zawód/przekwalifikowanie/szkolenie/dodatkowe uprawnienia

9


praca@siedlce

PUP w Siedlcach

PUP w Siedlcach

CV – pytania i odpowiedzi

Dokumenty aplikacyjne to życiorys czyli CV i list motywacyjny. Gdy odpowiadamy na ogłoszenie, samodzielnie zgłaszamy się do firmy czy też prosimy kogoś z kręgu znajomych i przyjaciół o pomoc w znalezieniu pracy, dobrze mieć przygotowane profesjonalnie dokumenty aplikacyjne. Nie jest to zadane trudne, należy jednak pamiętać o zachowaniu kilku zasad i do nich się stosować.

Jaką formę powinno mieć CV? Nowoczesny życiorys zawodowy powinien mieć formę blokową. W poszczególnych modułach należy podać swoje dane, wykształcenie,

doświadczenie zawodowe itp. Jest to zasadnicza różnica między CV, a tradycyjnym życiorysem, który jest pisze się tak jak szkolne wypracowanie. Czy w CV należy umieścić zdjęcie? Umieszczanie zdjęcia nie jest konieczne. Czasem pracodawcy proszą w  ogłoszeniu, aby CV było ze zdjęciem, w takim przypadku należy je zamieścić. Pamiętajmy jednak o odpowiednim „obrobieniu” komputerowym naszej fotografii, tak, aby na wydruku była ona czytelna i wyraźna. Należy unikać kserowania CV ze skanowanym zdjęciem, gdyż ksero może je zniekształcić.

fot: PUP fot: PUP

Co to jest CV? Skrót CV pochodzi od łacińskich słów curriculum vitae, które w tłumaczeniu oznaczają - przebieg życia. Często, zwłaszcza w  mowie potocznej, używa się skrótu CV (wym:’si wi’). Od czego zacząć formułowanie CV? Do przygotowania CV bardzo przyda się bilans umiejętności i  mocnych stron. Jeżeli już go przemyśleliśmy, łatwiej będzie opisać przebieg swojej dotychczasowej historii zatrudnienia i wykształcenia, wskazać na umiejętności, predyspozycje i zainteresowania.

Wygląd CV Tak jak każdy dokument, także CV, świadczy swoim wyglądem o kandydacie. To swoje-

go rodzaju wizytówka, materiał o charakterze promocyjno - informacyjnym, dlatego należy pamiętać, by CV było dokumentem: • o  wysokiej estetyce - czystym i  porządnym, • sporządzonym na białym papierze formatu A4, • napisanym na komputerze (rzadko piszemy CV odręcznie, chyba, że w ogłoszeniu, na które odpowiadamy, jest takie wyraźne oczekiwanie pracodawcy, ale zdarza się to niezwykle rzadko), • zwięzłym, prostym, ale przejrzystym i zachowującym odpowiedni układ, • napisanym językiem pozbawionym zabarwienia emocjonalnego, zwrotów żargonowych i potocznych,

Przedstawiony sposób przygotowania CV to ogólne informacje na ten temat. Jeżeli jednak osoba ubiega się o pracę, przy której wymagany jest np. szczególny zmysł artystyczny, dokument aplikacyjny może być odwzorowaniem indywidualnego stylu. Zawsze należy pamiętać o  konieczności przekazania czytającemu najistotniejszych informacji na temat swojej kandydatury. Forma jest sprawą otwartą i bardziej dowolną.

• zachowującym poprawność zasad pisowni i gramatyki, • przekazującym o  kandydacie pozytywne informacje.

Co to jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych? W ogłoszeniach prasowych często ukazuje się informacja o konieczności dołączenia do CV zgody na przetwarzanie danych osobowych. Taki obowiązek nakłada na pracodawcę Ustawa o ochronie danych osobowych. Każdy, kto przechowuje informacje dotyczące Twojego imienia, nazwiska, adresu, daty urodzenia itp., musi mieć Twoją pisemną zgodę na ich posiadanie. Przykładowa treść formuły - poniżej. Pamiętajmy, że zgoda jest ważna tylko wtedy, gdy jest podpisana. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w  CV dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz U. Nr 133 poz. 883)”. Wzorzec prawidłowo przygotowanego CV publikujemy na stronie na wewnętrznej stronie okładki. W  kolejnym wydaniu biuletyny przekażemy informacje na temat przygotowywania listu motywacyjnego.

praca@siedlce

Wzór życiorysu zawodowego - CV

Chcąc pokazać, że dobrze zaplanowałeś lub przemyślałeś swoją przyszłą karierę zawodową, a wysłanie CV do tej konkretnej firmy nie jest przypadkiem czy aktem desperacji, powinieneś zamieścić cel zawodowy, który chcesz osiągnąć. Stwórz profil zawodowy, aby zachęcić pracodawcę do przeczytania całego CV.

CV obowiązkowo powinno zawierać: imię i nazwisko, adres (podaj adres, pod którym aktualnie przebywasz, a nie adres zameldowania), numer telefonu, ewentualnie datę urodzenia (pracodawca i tak może określić Twój wiek na podstawie dat podjęcia pracy i ukończonych szkół) oraz jeśli posiadasz adres e-mail (unikaj podobnych do cukiereczek14@..., mały_miś@...).

Dobrze zrobione portretowe zdjęcie sprawi, że zostaniecie lepiej zapamiętani w procesie rekrutacji. Zdjęcie zwraca uwagę. Oczywiście wystrzegaj się zamieszczania zdjęć z np. wakacji czy imprez okolicznościowych.

Anna Nowak adres: ul. K. Pułaskiego 19/20, 08-110 Siedlce tel.: 555-888-222 e-mali: anna.nowak@gmail.pl CEL ZAWODOWY Ciekawa i rozwijająca praca w branży handlowej w kontakcie bezpośrednim z klientem, praca wykorzystująca zdobyte umiejętności i doświadczenie

Zachowaj jeden układ - z lewej strony zakres dat, a z prawej nazwa firmy, miejscowość i stanowisko. Pod nazwami stanowisk kryją się często bardzo różne zadania, dlatego wyszczególnij swój zakres obowiązków. Doświadczenie zamieść chronologicznie zaczynając od najbardziej aktualnego. Pamiętaj, że doświadczeniem są też praktyki, wolontariat i prace dorywcze.

Zachowaj podobny układ, jak w poprzedniej części. Z lewej strony zamieść przedział lat, w jakich uczyłeś się w danym miejscu. Jeżeli kontynuujesz naukę, wpisz planowany rok ukończenia studiów – dla osoby przeprowadzającej rekrutację to istotna informacja. Z prawej strony obok dat wpisz szkołę i profil klasy lub nazwę uczelni, wydziału, kierunku i specjalizacji. Dodaj też, jaki to stopień studiów.

PROFIL ZAWODOWY •

nastawienie na rezultaty, realizacja planów sprzedażowych (przygotowywanie ofert handlowych, negocjowanie warunków transakcyjnych, monitorowanie realizacji zamówień) doradztwo i wsparcie działań klientów dyspozycyjność i punktualność

• •

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 2012

Praca dorywcza w branży kosmetycznej Stanowisko: przedstawiciel handlowy Zakres obowiązków: pozyskiwanie do współpracy klientów z rynku (drogerie, hurtownie), realizowanie budżetów sprzedaży

2010-2011

P.P-H-U PAPA-TRANSS rejon: województwo mazowieckie Stanowisko: przedstawiciel handlowy Zakres obowiązków: aktywna sprzedaż produktów firmy (artykuły higieniczne), budowanie siatki kontaktów, podtrzymywanie stałych kontaktów z klientem, monitorowanie rozliczeń finansowych i płatności

2009-2011

DROGERIA ANNA, Siedlce Stanowisko: sprzedawca Zakres obowiązków: sprzedaż i doradztwo klientom, obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego, wykonywanie raportów dobowych i miesięcznych, sporządzanie faktur

2008

P.H.U. J. Kowalski, Siedlce – staż Stanowisko: sprzedawca

WYKSZTAŁCENIE Przebyłeś kursy, podczas których nabyłeś wiedzę i umiejętności przydatne dla potencjalnego pracodawcy, opisz je w tym miejscu. Uwzględnij nazwę szkolenia, zakres tematyczny, ewentualnie nazwę instytucji, która je prowadziła.

20092001-2004

Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny, Siedlce Kierunek: zarządzanie i marketing Liceum Ogólnokształcące nr 2, Siedlce

SZKOLENIA I KURSY 2007

Nowoczesny sprzedawca Zakres tematyczny: techniki sprzedaży, program WF-MAG

Zanim zaczniesz opracowywać tę część, przeczytaj jeszcze raz wymagania na stanowisko, na jakie aplikujesz. Czy posiadasz te umiejętności? Jeżeli tak, to wpisz je w pierwszej kolejności. W tej części uwzględnij zarówno umiejętności twarde (obsługa komputera, znajomość języków obcych), jak i miękkie (dobra organizacja pracy, komunikatywność etc.).

UMIEJĘTNOŚCI

Nie bagatelizuj tej części. Wpisz do niej zarówno zawodowe jak i pozazawodowe zainteresowania, które pokażą, że jesteś ciekawym człowiekiem. Mogą też sprawić, że zostaniesz lepiej zapamiętany. Bądź konkretny, np. zamiast literatura wpisz literatura faktu, zamiast muzyka – rock lat 80.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgod-

Znajomość obsługi komputera (Windows, Pakiet Office, Internet) Umiejętność sporządzania faktur Prawo jazdy kat. B (od 2003) Znajomość topografii województwa mazowieckiego Umiejętność budowania i dbania o dobre długofalowe relacje z klientem ZAINTERESOWANIA Turystyka, aktywny wypoczynek, pływanie

nie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.).”

Anna Nowak Na samym końcu CV powinien znaleźć się wpis o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Bez tej klauzuli Twoja aplikacja nie może być wzięta pod uwagę w procesie rekrutacji.

Nawet jeśli wysyłamy CV drogą elektroniczną, warto je podpisać imieniem i nazwiskiem tuż pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Dorota Królik doradca zawodowy

10

CV – pytania i odpowiedzi

Numer 2 lipiec - grudzień 2012

Numer 2 lipiec - grudzień 2012

Wzór życiorysu zawodowego - CV

11


Przychodzi Klient do Urzędu... Pierwszy krok- REJE STRACJA pok. 1 (parter) Koniecznie zabierz ze sobą dowód osob isty, wszystkie świadectwa pracy oraz inne dokumen ty potwierdzające Twoje kwalifi kacje zawodowe (zaświadczenia, certyfikaty) - im w ięcej o Tobie wiem y, tym szybciej pomożemy Ci znaleź ć odpowiednią prac ę.

h Jeśli brakuje Ci odpowiednich kwalifikacji zawodowyc lub chcesz się przekwalifikować - zapisz się na SZKOLENIE ie Specjaliści ds. rozwoju zawodowego czekają na Cieb w pok. 11 (parter) Wyższe kwalifikacje = lepsza praca

e iednie kwalifikacj w o p d o ż ju z as ad Posi go skorzystaj z nasze sz ka u sz o eg cz i wiesz PRAC Y POŚREDNICTWA trze, znajdziesz na I pię cy ra p a ik n ed śr Po ojego nazwiska: Tw y er lit ej sz rw ie w zależności od p pok. 107 st. 1 i 2 -H A pok. 108 st. 4 i 5 N Ł+ I pok. 109 st. 7 i 8 -R O + M 1 pok. 110a st. 10 i 1 Ż S racę! artnerską współp p a n i w to o g y m Jesteś

A może szukasz ścieżki rozwoju? Jesteś gotowy na zmiany, ale nie wiesz jaki wybrać zawód? Zgłoś się do DORADCY ZAWODOWEGO! Czekamy na Ciebie na I piętrze, w zależności od pierwszej litery Twojego nazwiska:

pok. 107 st. 3 A-H I-Ł+N pok. 110 st. 6 M+O-R pok. 110 st. 9 pok. 110a st. 12 S-Ż doradcy wspierający pok. 111

Z nami trafnie określisz swoje predyspozycje zawodowe!

Teraz tylko nie daj się zaskoczyć pracodawcy! Naucz się pisać profesjonalne dokumenty aplikacyjne i poznaj zasady rozmów kwalifikacyjnych - przyjdź do

PODJĘCIE PRACY !!!

KLUBU AKTY WNEGO POSZUKIWANIA PRAC Y! Liderzy klubu przygotuja dokumenty aplikacyjne i nauczą Cię metod skutecznej autoprezentacji.

Biuletyn Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach Nr 2