Page 1

Nr

10/2016

WIEŚCI POWIATU KŁOBUCKIEGO

ISSN 2300-4770

BEZ PŁATN Y B IULETY N INFORMAC Y JNY

w numerze o powiecie Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

Wizyta prof. Zembali

aktualności Inwestycje drogowe System Informacji Przestrzennej Inwestycje ZOZ

Powiatowy Przegląd Orkiestr

czytaj także Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Otwarty Konkurs Ofert Puchar Sztolcmana Nieodpłatna Pomoc Prawna

Zaproszenie na dożynki wojewódzkie


XV sesja Rady Powiatu

23

czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku odbyła się XV sesja Rady Powiatu. Jednym z pierwszych punktów obrad było wręczenie nagród dla sportowców powiatu kłobuckiego za osiągnięcia w roku 2015. Nagrody pieniężne, dyplomy i okolicznościowe statuetki dla najzdolniejszych sportowców wręczyli Starosta Henryk Kiepura, Wicestarosta Maciej Biernacki oraz Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak. Ważnym punktem obrad było przyjęcie absolutorium dla Zarządu Powiatu z  wykonania budżetu za 2015 rok, przy 17 głosach Radnych za przyjęciem oraz 4 wstrzymujących się. Starosta Kiepura wyraził zadowolenie z  podsumowania finansowego 2015 roku, oceniając wynik głosowania jako efekt dobrej współpracy Starosty, Zarządu i Rady. Przyjęciu absolutorium sprzyjała ubiegłoroczna dobra kondycja finansowa Powiatu, pozyskanie środków zewnętrznych na zrealizowane inwestycje, w tym budowę drogi relacji Truskolasy-Kuleje-Nowiny-Bór Zapilski-Piła, drogę relacji Parzymiechy-Giętkowizna, drogi Złochowice-Opatów oraz budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku. W XV sesji po raz pierwszy uczestniczyła pełniąca obowiązki Dyrektora ZOZ-u  Joanna Maruszczyk. Przedstawiła radnym zagadnienia, jakimi będzie zajmować się w  najbliższym czasie jako zarządzająca powiatową służbą zdrowia.

W

Kłobucki ZOZ ma nowego Dyrektora

związku z wypowiedzeniem umowy o pracę, złożonym przez Mariana Nowaka, dotychczasowego dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, Zarząd Powiatu w Kłobucku, na posiedzeniu w dniu 17 czerwca, powierzył obowiązki kierowania powiatową służbą zdrowia, Joannie Maruszczyk. Zgodnie z  uchwałą Zarządu Powiatu, obowiązki powierzono czas rozstrzygnięcia, planowanego konkursu na stanowiska dyrektora. Nowa pani dyrektor, ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła także dwa kierunki, na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim. W  kłobuckim ZOZ pracuje od marca 2007 roku na stanowisku Kierownika Działu Zdrowotnego.

Witam Serdecznie zapraszam do lektury dziesiątego numeru „Wieści Powiatu” Kłobuckiego. W tym wydaniu, w  podsumowaniu ostatnich miesięcy relacje m. in. z  uroczystości i  imprez współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w  pierwszym półroczu 2016 roku. Okres letni, to czas realizacji inwestycji. Trwają m.in. prace na drodze powiatowej Kalej-Szarlejka-Lgota-Biała, na ukończeniu jest boisko ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Nr 2 w  Kłobucku. Starostwo Powiatowe pozyskało 3  800 000 zł na realizację projektu „Wsparcie cyfrowych usług publicznych”, do projektu zaprosiliśmy wszystkie gminy z  naszego powiatu. Kontynuujemy współpracę ze Śląskim Centrum Chorób Serca. W  ramach współpracy wizytę w krzepickim Liceum złożył prof. Marian Zembala, gdzie spotkał się z  młodzieżą i  mieszkańcami. Już dziś serdecznie zapraszam na Dożynki Wojewódzkie, które po raz pierwszy będą organizowane w Powiecie Kłobuckim 21 sierpnia w Dankowie.

Życzę przyjemnej lektury Starosta Henryk Kiepura Skład zespołu redakcyjnego: Redaktor Naczelny: Sylwia Tronina oraz kolegium redakcyjne: Zbigniew Zych, Urszula Kotowicz, Paweł Kulejewski, Katarzyna Sosnowska. redakcja@powiatklobucki.pl WYDAWCA: Powiat Kłobucki 42-100 Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 13 tel.: 34 310 95 00, faks: 34 310 95 07, www.powiatklobucki.pl Zdjęcia - Starostwo Powiatowe druk: „Druk-ALLEGRO” 42-125 Kamyk, Borowianka, ul. Tartakowa 107 tel. (34) 318 36 89 biuro@drukallegro.pl Nakład: 1500 egz.

2

WIEŚCI POWIATU KŁOBUCKIEGO 10/2016


Zarząd Powiatu wspiera seniorów

W

kwietniu, w  Starostwie Powiatowym w  Kłobucku odbyło się spotkanie informacyjne związane z powołaniem Powiatowej Rady Seniorów, które jest realizacją uchwały Zarządu Powiatu w Kłobucku z 10 marca 2016 roku. Głównym celem Rady jest służenie lokalnej społeczności, szczególnie zaś seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów na forum Powiatu.

T

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kół Emerytów i Rencistów z naszego powiatu z przewodniczącym Marianem Górą oraz przedstawiciele samorządu powiatowego, gospodarze spotkania - Starosta Henryk Kiepura, Wicestarosta Maciej Biernacki, Członek Zarządu Krzysztof Nowak oraz Sekretarz Sylwia Tronina.

Rozbudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku

rwają prace przy przebudowie Izby Przyjęć kłobuckiego szpitala. Całkowita wartość realizowanej inwestycji, to zgodnie z wybraną w przetargu nieograniczonym ofertą - 2 076 241,39 zł. Zakres prac obejmuje m.in.: budowę podjazdu dla karetek z  dobudowaniem nowych pomieszczeń, przebudowę istniejących pomieszczeń izby przyjęć z powiększeniem jej o nowe sale, a także kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół izby.

Aktualnie trwają roboty konstrukcyjne obejmujące m.in. montaż stolarki budowlanej (bramy, drzwi, okna) a także następujące roboty ziemne: przekładka zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i deszczowej oraz prace adaptacyjne obejmujące przyległy teren (to m.in. wykonanie murów oporowych, przebudowa dróg dojazdowych, chodników i parkingów oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego). W  dalszych etapach, realizowany projekt przewiduje także:

• roboty instalacyjne w tym m.in. elektryczne, c.o.,

wodno-kanalizacyjne, wentylacji mechanicznej oraz instalacje systemów gazów medycznych: tlen i próżnia, • roboty wykończeniowe w  tym m.in. położenie płytek na ścianach i podłogach, gipsowanie, malowanie ścian i  sufitów oraz instalacja sufitów podwieszanych. Planowany termin zakończenia prac – 25.11.2016 Wykonawcą jest firma BAU Sp. z o.o. z Opatowa.

Remont boiska sportowego przy Zespole SzkóŁ nr 2 w Kłobucku

T

rwają prace związane z remontem boiska sportowego oraz z  budową siłowni przy Zespole Szkól nr 2 w Kłobucku. Inwestycja, której wartość opiewała na kwotę 178.905,57 zł w całości finansowana jest ze środków Powiatu Kłobuckiego. W  ramach zawartej umowy wykonany zostanie remont boiska sportowego o wymiarach 16m x 29m, dwóch gniazd pod siłownię zewnętrzną czterostanowiskową o  wymiarach 5m x 11m wraz ze zmianą nawierzchni z trawiastej na poliuretanową przepuszczalną oraz odwodnienie. Termin zakończenia robót ustalony został na 5 sierpnia br. Wszyscy oczekujemy, że efektem rozbudowy infrastruktury sportowej i poprawy jej stanu technicznego, będzie lepsze zagospodarowanie czasu wolnego przez młodzież oraz podniesienie jej kondycji fizycz-

nej, a w konsekwencji, również poprawa stanu zdrowia.

WIEŚCI POWIATU KŁOBUCKIEGO 10/2016

3


Remont drogi wojewódzkiej 494

Z

początkiem 2015 roku w wyniku starań samorządów lokalnych, w  tym Starostwa Powiatowego podjęto temat generalnego remontu i  przebudowy drogi powiatowej 494 przebiegającej przez Powiat Kłobucki w  ciągu Kalej-Wręczyca Wielka-Truskolasy -Panki-Przystajń. Starostwo w Kłobucku było stroną organizującą i inicjującą kolejne spotkania o charakterze konsultacyjnym i  roboczym. W  dyskusjach nad ostatecznym kształtem przyszłej drogi i  zakresem remontu, odbywających się w  2015 i  2016 roku brali udział m.in. Marszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, Zbigniew Tabor dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Dróg, wójtowie gmin, przez które przebiega droga, tj. wójt Panek Bogdan Praski, wójt Przystajni Henryk Mach oraz wójt Wręczycy Wielkiej Henryk Krawczyk. Ze strony Starostwa Powiatowego w  rozmowach uczestniczyli Starosta - Henryk Kiepura, Wicestarosta - Maciej Biernacki oraz członkowie zarządu: Krzysztof Nowak i Józef Borecki. Obecny był także dyrektor Po-

wiatowego Zarządu Dróg - Andrzej Kucharczyk. W trakcie kolejnych spotkań ustalano zakres remontu drogi 494 z uwzględnieniem elementów infrastruktury, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników drogi, w tym np. ścieżek rowerowych i pieszych. Podczas spotkania wyjazdowego, które odbyło się w  maju poprzedniego roku, omówiono szczegółowe rozwiązania dotyczące kluczowych rozwiązań w planowanej przebudowie drogi. Do najbardziej złożonych kwestii należały różne koncepcje organizacji skrzyżowań w Kalei i w Przystajni, w ciągu tej drogi. W  wyniku rozmów i  konsultacji WZD przyjął część sugestii lokalnych samorządów, a w wielu kwestiach zwyciężyły dobrze uzasadnione koncepcje zarządcy drogi. Projekt jest aktualnie w  trakcie dalszych prac przygotowawczych. Trwające prace, dają możliwość zainteresowanym samorządom oraz mieszkańcom, przedłożenia WZD swoich propozycji i sugestii.

Remont drogi Biała Górna-Lgota-Szarlejka-Kalej

20

kwietnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym podpisana została umowa w sprawie remontu drogi powiatowej. Gruntowny remont i przebudowa obejmie odcinek Biała Górna - Lgota - Szarlejka - Kalej, leżący na terenie gmin Kłobuck i Wręczyca Wielka. Prace przeprowadzi wyłoniona w wyniku postępowania przetargowego firma OLS Sp. z o.o. z Lublińca, która wykonywała już zlecenia na rzecz Starostwa Powiatowego, wykazując się solidnością i  terminowością przy realizacji zakontraktowanych prac. Zakres prac obejmuje roboty budowlane i ziemne, podbudowę, nawierzchnię, elementy ulic i zjazdy wraz z przepustami pod zjazdami i odwodnienie. Termin zakończenia prac przewidziany jest na 30 września 2016 roku. W  imieniu Starostwa umowę podpisali Starosta Henryk Kiepura i  Wicestarosta Maciej Biernacki,

S

Powiat uzgodnił remont drogi Ługi – Radły – Kamińsko

ukcesem zakończyły się starania Starostwa Powiatowego o dofinansowanie w  2016 roku remontu drogi Ługi - Radły - Kamińsko z puli środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Śląski Urząd Wojewódzki, decyzją z końca 2015 roku, pierwotnie przyznał środki z tej puli na drogę Zbrojewsko - Krzepice. Kierując się oceną stanu faktycznego, samorząd powiatowy już w  2015 r. podjął starania o  dofinansowanie remontów dwóch innych dróg, które w  opinii mieszkańców zainteresowanych gmin były najbardziej zniszczone i najpilniej wymagały remontu.

4

firmę wykonawczą reprezentował prokurent Adam Benski. Wartość inwestycji to 3.380.000 zł. z czego 50% wartości sfinansowane zostanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Udział finansowy w realizacji zadania zadeklarowały także gminy Wręczyca Wielka i Kłobuck.

WIEŚCI POWIATU KŁOBUCKIEGO 10/2016

Wniosek obejmował drogi relacji Ługi - Radły - Kamińsko oraz Zimnowoda - Zbrojewsko. Po decyzji ŚUW, Powiat odwołał się i rozpoczął starania zmierzające do jej zmiany. Działania Starostwa okazały się skuteczne. Minister Spraw Wewnętrznych i  Administracji przychylił się do wniosku przedstawionego przez powiatowe służby i uznając ich argumenty, podjął decyzję o dofinansowaniu remontu odcinka drogi biegnącej z Ługów-Radeł do Kamińska w  wysokości 635 tys. zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w  bieżącym roku. Poczyniono także niezbędne uzgodnienia między samorządem powiatowym i gminnym w tej kwestii.


R

Pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

uszył projekt „Aktywna integracja”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020. Pozwala on mieszkańcom powiatu skorzystać, w latach 20162017 z działań mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Przewidziana projektem pomoc, świadczona będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z  gmin, które przystąpiły do umowy. Stosowna umowa partnerska podpisana została 11 stycznia pomiędzy Powiatem Kłobuckim, a  gminami Kłobuck, Krzepice, Lipie, Opatów, Miedźno, Panki, Przystajń i Wręczyca Wielka. W  ramach projektu oferowane jest wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. np. bezrobotnym i  nieaktywnym zawodowo, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i  placówek wychowawczych oraz osobom niepełnosprawnym. Działaniami na rzecz integracji społecznej będą usługi doradcze i szkoleniowe dla mieszkańców po-

wiatu zwiększające ich kompetencje społeczne i zawodowe oraz ułatwiające powrót na rynek pracy i znalezienie zatrudnienia. Całkowita wartość projektu to 2 222 738 zł, w tym 1 889 328 zł to kwota dofinansowania ze środków UE.

Wniosek Powiatu Kłobuckiego uzyskał dofinansowanie w wysokości 3 882 000 zł

10

maja 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania dla Działania 2.1 Wsparcie cyfrowych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Powiat Kłobucki zajął 1 miejsce pośród najlepiej ocenionych wniosków. Dzięki temu projektowi zbudowany zostanie system informatyczny, który na wspólnej platformie udostępni mieszkańcom wszystkich gmin powiatu kłobuckiego szeroki zasób informacji i e-usług z zakresu nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia usług publicznych. Wartość całkowita opiewa na kwotę 4 583 563,35 złotych. Powiat Kłobucki jest liderem projektu do udziału w którym zaprosił wszystkie 9 gmin.

Profesor Marian Zembala spotkał się z mieszkańcami Krzepic

M

ieszkańcy Krzepic i powiatu mieli niecodzienną okazję porozmawiania na temat zdrowia seniorów w czasie spotkania z profesorem Marianem Zembalą. Pochodzący z Krzepic kardiochirurg, były Minister Zdrowia, wraz z  towarzyszącym mu zespołem specjalistów z  Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w  Zabrzu, wygłosili cykl wykładów dotyczący zdrowego trybu życia i profilaktyki chorób osób starszych. Spotkanie odbyło się 6 kwietnia, w  Zespole Szkół w  Krzepicach, w  ramach Akademii Aktywnego Seniora. Była to kolejna edycja wykładów pod nazwą „Zdrowie Polaków” zorganizowana przez Starostwo Powiatowe. Na wstępie, profesor Marian Zembala przedstawił słuchaczom raport ze swojej pracy na stanowisku Ministra Zdrowia. W dalszej części wystąpienia zapoznał zainteresowanych mieszkańców z tematyką nowoczesnych metod leczenia stosowanych w kardiologii i kardiochirurgii. Podczas wykładu profesor zwrócił uwagę na zjawisko starzenia się społeczeństwa i  wynikającą z  tego faktu konieczność opracowania stosownej polityki senioralnej dla służby zdrowia. Zdrowotne problemy osób starszych, szerzej omówili specjaliści na co dzień współpracujący z profesorem

Zembalą. W przystępny sposób opowiedzieli m.in. o: rozpoznaniu i  profilaktyce chorób występujących u  seniorów, konieczności aktywności fizycznej osób starszych oraz leczeniu bezdechu sennego. Prof. Marian Zembala, wielokrotnie podczas swojego wykładu, podkreślał swój związek z  Krzepicami. Wspominał wydarzenia z  lat szkolnych oraz wskazał na rolę, jaką w rozbudzeniu jego zainteresowania medycyną odegrali nauczyciele miejscowego liceum. Na spotkaniu obecni byli zainteresowani mieszkańcy, młodzież szkolna, zaproszeni goście oraz organizatorzy, a  wśród nich przedstawiciele Starostwa Powiatowego.

WIEŚCI POWIATU KŁOBUCKIEGO 10/2016

5


Powiatowa Prezentacja Tradycji Wielkanocnych - Wielkanocne smaki i zwyczaje

19

marca mieszkańcy powiatu i zaproszeni goście, licznie uczestniczyli w  V Powiatowych Prezentacjach Tradycji Wielkanocnych, które miały miejsce w  Zespole Szkół nr 3 w  Kłobucku. Organizatorami uroczystości było Starostwo Powiatowe, Rada Powiatowa Kół Gospodyń Wiejskich, Rada Powiatu oraz Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku. W  części artystycznej uczestnicy mieli okazję obejrzeć występy uczniów ze szkoły w Opatowie oraz z ZS nr 3 w Kłobucku a także pokaz tradycyjnego „gaika” w  wykonaniu pań z  Koła Gospodyń Wiejskich z Łobodna. Po występach artystycznych, uczestnicy spotkania mieli okazję degustowania potraw przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Łobodna, Zajączek, Kleśnisk, Miedźna, Wilkowiecka, Kostrzyny, Dąbrowy, Przystajni i Borowej. Na pięknie przystrojonych wielkanocnych stołach znalazły się tradycyjne potrawy związane ze świętami – baby, mazurki, wędliny, mięsa i sałatki. Pięknie podane i  apetyczne potrawy cieszyły się dużą popularnością odwiedzających, którzy mogli zasmakować atmosfery świąt . Na stoiskach lokalnych twórców ludowych dostępne były ręcznie wykonane ozdoby świąteczne i artystyczne dekoracje. Za przygotowanie stołów, organizatorzy, uhonorowali przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, pamiątkowymi dyplomami, statuetkami i nagrodami pieniężnymi. Przy okazji, w okolicznościowym wystąpieniu, podkreślili znaczenie i  wartość działań polegających na kultywowaniu tradycji i podtrzymywaniu więzi międzypokoleniowych.

6

WIEŚCI POWIATU KŁOBUCKIEGO 10/2016


Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Zawadach

O

rganizatorami uroczystości była Gmina Popów, Starostwo Powiatowe w Kłobucku i  Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Główną część święta zainaugurowało podniesienie flagi na maszt i odegranie hymnu państwowego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP. W  trakcie obchodów odznaczono zasłużonych strażaków. Czcząc zmarłych druhów, którzy odeszli w  roku od poprzednich obchodów, orkiestra OSP Miedźno odegrała utwór „Cisza”. W  dalszej części oficjalnych obchodów wystąpili zaproszeni goście: Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, Wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego Stanisław Gmitruk, wójtowie i  burmistrzowie gmin naszego powiatu, w  tym wójt gminy - gospodarza uroczystości Bolesław Świtała, Komendanci Policji, Państwowej Straży Pożarnej, kombatanci i mieszkańcy. Powiat Kłobucki reprezentowali Starosta Henryk Kiepura, Wicestarosta Maciej Biernacki, Sekretarz Sylwia Tronina oraz Członkowie Zarządu Józef Borecki i Krzysztof Nowak. Po oficjalnej części uroczystości, mieszkańcy uczestniczący w  obchodach, mogli obejrzeć pokaz sprzętu strażackiego jednostek OSP z  Truskolas, Miedźna i  Zborów oraz  koncert przygotowany przez orkiestrę OSP Miedźno. WIEŚCI POWIATU KŁOBUCKIEGO 10/2016

7


XVIII Przegląd Powiatowy Orkiestr Dętych

T

egoroczny, XVIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych odbył się w dniu 12 czerwca w Krzepicach. Partnerem Powiatu Kłobuckiego tradycyjnie organizującego tę jedną z  najważniejszych, powiatowych i  cyklicznych imprez kulturalnych, była w  bieżącym roku Gmina Krzepice oraz Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kłobucku. W  przeglądzie uczestniczyło 11 orkiestr z  terenu powiatu kłobuckiego:   Orkiestra Dęta z  Krzepic, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Zajączki Pierwsze, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Starokrzepice, Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wręczyca Wielka, Orkiestra Dęta OSP w  Ostrowach nad Okszą, Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej Miedźno, Dziecięco -Młodzieżowa Orkiestra Dęta GOK Lipie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta GOKiS Panki, Orkiestra Dęta OSP Złochowice, Orkiestra Dęta z  Przystajni,  Dziecięca Orkiestra Dęta z Przystajni. Przegląd rozpoczął przemarsz orkiestr dętych od kościoła św. Jakuba na Rynek. Tam orkiestry zgodnie z  tradycją wykonały wspólny utwór - marsz „Orkiestry dęte”.

Oficjalnego otwarcia XVIII Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych dokonali: Burmistrz Krzepic - Krystian Kotynia oraz Starosta Kłobucki, prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych - Henryk Kiepura. Występujące w przeglądzie orkiestry oceniało jury w składzie: Mariusz Dziubek, Zbigniew Adamski, Tomasz Doliński. Zgodnie z regulaminem przeglądu, ocenie podlegał przemarsz oraz występ sceniczny. W  przemarszu, oceniano walory muzyczne wykonania, równość kroku i  tempo, natomiast w  występie scenicznym, pod uwagę brano dobór repertuaru, interpretacja, dynamika, tempo, frazowanie, rytm i ogólny wyraz artystyczny. Po obejrzeniu i  wysłuchaniu 11 orkiestr, jury ogłosiło werdykt. W  kategorii przemarsz: I  miejsce i  puchar Starosty Kłobuckiego zdobyła Młodzieżowa Orkiestra OSP Zajączki Pierwsze; II miejsce i  puchar Burmi8

WIEŚCI POWIATU KŁOBUCKIEGO 10/2016

strza Krzepic zdobyła Orkiestra Dęta OSP Ostrowy nad Okszą, a III miejsce i puchar prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP zdobyła Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu. W kategorii występ sceniczny,  I miejsce i puchar Starosty Kłobuckiego Henryka Kiepury zdobyła   Orkiestra Dęta OSP Miedźno, pod batutą Miłosza Janika. II miejsce i puchar Burmistrza Krzepic Krystiana Kotyni zdobyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Zajączki Pierwsze, z kapelmistrzem Bogdanem Krzakiem, a III miejsce i  puchar Wicestarosty Macieja Biernackiego zdobyła Orkiestra Dęta OSP Ostrowy nad Okszą, którą prowadził kapelmistrz Wojciech Pompka. Jury przyznało również wyróżnienia. Przypadły one Młodzieżowej Orkiestrze Dętej GOKiS w  Pankach, Orkiestrze Dętej z  Przystajni, Orkiestrze Dętej OSP Złochowice oraz Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z Krzepic. Grand Prix tegorocznego XVIII Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych otrzymali ex aequo Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wręczycy Wielkiej z  kapelmistrzem Bartłomiejem Piętą oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Starokrzepice i  jej kapelmistrz Sławomir Kryś. Publiczność przyznała swoją nagrodę Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP Zajączki Pierwsze. Organizatorzy uhonorowali również nagrodą najmłodszego uczestnika przeglądu - Ewelinkę Leśniak, ur. 1.12.2009 r. z  Dziecięcej Orkiestry Dętej w  Przystajni oraz najstarszego uczestnika - Jana Kasprzyka ur. 13.10.1933 r. z  Orkiestry Dętej OSP w  Ostrowach nad Okszą. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy, nagrody finansowe i statuetki. W  końcowym wystąpieniu jury, wskazało na duże umiejętności orkiestr z naszego powiatu oraz wysoki poziom konkursu. Potwierdza to obserwacje i odczucia wielu stałych obserwatorów i miłośników przeglądu. Słowa uznania jurorzy skierowali do kapelmistrzów, za profesjonalne przygotowanie orkiestr. Warto odnotować, że docenili oni także postawę widzów, którzy licznie zgromadzili się na krzepickim Rynku

Wręczyca Wielka


Zajączki Pierwsze

Złochowice

Krzepice

Lipie

Miedźno

Ostrowy nad Okszą

Panki

Przystajń WIEŚCI POWIATU KŁOBUCKIEGO 10/2016

9


Działania na rzecz szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kłobuckim

P

owiat Kłobucki od kilku lat angażuje się w działania mające na celu odbudowę prestiżu szkolnictwa zawodowego oraz poszerzenie współpracy szkół zawodowych z  przedsiębiorcami w  zakresie praktycznej nauki zawodu. Głównym celem zadania jest zwiększe nie świadomości wśród uczniów oraz wskazywanie im aktualnych potrzeb rynku pracy. W  ramach tych działań, Wydział Edukacji, Kultury i  Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w  ostatnich latach zrealizował i koordynował m.in.: - projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie”, - liczne spotkania z przedsiębiorcami, - konferencję pod nazwą „Rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego w  powiecie kłobuckim. Szkoła zawodowa – Twoja przyszłość i kariera” - wprowadzenie wraz z  firmą JAMAR i  Zespołem Szkół Nr 2 w  Kłobucku pilotażowego projektu „Ja w JAMARZE”, Z  inicjatywy Wicestarosty Macieja Biernackiego, w zamiarze określenia aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy, przeprowadzono badanie ankietowe skierowane do przedsiębiorców z terenu powiatu. Celem badania było określenie aktualnego i  przyszłego zapotrzebowania lokalnych przedsiębiorstw na pracowników ze wskazaniem wymaganych od nich kwalifikacji i  wykształcenia. Rezultaty badania mają pomóc w  dostosowaniu szkolnictwa zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy. Na podstawie zebranych informacji sporządzony został „Raport z  analizy ankiet dotyczących potrzeb lokalnego rynku pracy w  kontekście szkolnictwa zawodowego w  powiecie kłobuckim”. Wyniki analizy zostały przedstawione w  szkołach gimnazjalnych, aby młodzież, rodzice, nauczyciele i  doradcy zawodowi mieli możliwość zapoznania się z  nimi oraz by wybór dalszej ścieżki edukacyjnej ucznia był bardziej świadomy. Z  raportem zapoznano także dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym, w celu dostosowania do potrzeb rynku pracy ofert edukacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2016/2017. „Raport z analizy ankiet dotyczących potrzeb lokalnego rynku pracy w kontekście szkolnictwa zawodowego w  powiecie kłobuckim” dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Kłobuckiego: www.powiatklobucki.pl. Te i inne działania jakie Powiat Kłobucki wkłada w  informowanie młodzieży, mają jej pomóc w  podjęciu decyzji o  wyborze miejsca kontynuacji nauki. Wydaje się, że w  konsekwencji i  jednocze-

10

WIEŚCI POWIATU KŁOBUCKIEGO 10/2016

śnie w odpowiedzi na oczekiwania lokalnych pracodawców, winny zwiększyć nabór do techników i zasadniczych szkół zawodowych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020

D

nia 10 grudnia 2015 roku Powiat Kłobucki złożył w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach wniosek o  udzielenie wsparcia finansowego w  ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 20162020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w  zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i  wspieranie czytelnictwa dzieci i  młodzieży, w  tym zakup nowości wydawniczych w województwie śląskim. Do Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło ponad 1000 wniosków, jednakże wsparcie z  budżetu państwa otrzymało tylko 296 szkół i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę dofinansowania w  wysokości 3 016 961 zł. Szczęśliwie w tej liczbie znalazły się dwie szkoły ponadgimnazjalne dla, których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym – Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku oraz Zespół Szkół w Krzepicach. Obie szkoły otrzymały maksymalną kwotę dofinansowania – po 15 000,00 zł dla każdej placówki. Głównym założeniem programu jest wspieranie rozwoju zainteresowań czytelniczych uczniów, m.in. uczniowie mają być zachęcani do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych oraz optymalne planowanie zakupu książek przez biblioteki szkolne, biblioteki publiczne oraz biblioteki pedagogiczne.


Stypendia artystyczne dla najzdolniejszych

C

oroczne stypendia artystyczne trafiły do najzdolniejszych dzieci i młodzieży Powiatu Kłobuckiego. Wyróżnienia przyznane zostały osobom, które stosownie do swego poziomu edukacji i  możliwości uczestniczyły w konkursach, olimpiadach, warsztatach, wystawach, festiwalach, przeglądach, uzyskując w nich

znaczące wyniki, przynajmniej na szczeblu wojewódzkim. W tym roku wnioski o przyznanie stypendium złożyło 27 osób, decyzją Zarządu Powiatu przyznano je 23 uczniom na okres 7 miesięcy, począwszy od czerwca. Przemysław Orszulak, Ostrowy nad Okszą, gm. Miedźno

100 zł

Natalia Pabiś, Opatów

300 zł

Dorota Smolińska, Kłobuck

100 zł

Natalia Ochmańska, Kłobuck

300 zł

Katarzyna Bucka, Kamyk

100 zł

Karina Bryła, Borowe, gm. Wręczyca Wielka

100 zł

Katarzyna Korkus, Kuleje, gm. Wręczyca Wielka

100 zł

Jagoda Wypych, Kłobuck

200 zł

Ewelina Bednarska, Kłobuck

100 zł

Dominika Janic, Złochowice, gm. Opatów

100 zł

Marcelina Nicpoń, Krzepice

200 zł

Oskar Kucharski, Zawady, gm. Popów

300 zł

Magdalena Dederko, Kłobuck

200 zł

Julia Bojur, Zawady, gm. Popów

300 zł

Izabela Borecka, Krzepice

200 zł

Inga Kucharska, Zawady, gm. Popów

200 zł

Kaja Świerczewska, Kłobuck

100 zł

Wiktor Tukaj, Kalej, gm. Wręczyca Wielka

300 zł

Ewa Wręczycka, Kłobuck

100 zł

Katarzyna Lizurej, Wilkowiecko, gm. Opatów

100 zł

Adrianna Marchwińska, Zawady, gm. Popów

200 zł

Patrycja Ciągowska, Florianów, gm. Popów

100 zł

Klaudia Kicińska, Kłobuck

100 zł

O

Prawo jazdy - nowe zdjęcia

d 25 lutego 2016 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, obowiązują nowe zdjęcia przy ubieganiu się o  prawo jazdy. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie, przed przystąpieniem do szkolenia, składa do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie wymagane dokumenty, w tym kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice. Fotografia ma przedstawiać osobę w  pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i  okularów z  ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z  otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

D • •

• • • •

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w  okularach z  ciemnymi szkłami; w  takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 27 sierpnia 1997  roku o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.

Nieodpłatna Pomoc Prawna

la kogo? Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) mogą uzyskać: osoby do 26. roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z  pomocy społecznej i  nie została zobowiązana do zwrotu tego świadczenia osoby, które ukończyły 65 lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje? Pomoc prawna polega na:

• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowią-

zującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach; • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego; • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w  zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w  postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym; WIEŚCI POWIATU KŁOBUCKIEGO 10/2016

11


• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie

od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna? Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: • prawa pracy, prawa cywilnego, • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, • spraw karnych, spraw rodzinnych, spraw administracyjnych, • ubezpieczenia społecznego, • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Przypominamy, że w Starostwie Powiatowym w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, pokój nr 110 A bezpłatnie przyjmuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Punkt w Starostwie Powiatowym w Kłobucku: Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, pok. nr 11

Do zadań Rzecznika Konsumentów należy: • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w  zakresie ochrony ich interesów, • składanie wniosków w  sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, • występowanie do przedsiębiorców w  sprawach ochrony praw konsumentów, • współdziałanie z  właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, • wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów, oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w  sprawach o  ochronę interesów konsumentów, • w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w  sprawach o wykroczenia.

Godziny otwarcia: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Godziny urzędowania: Poniedziałek Wtorek Czwartek Piątek

Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i  działalności gospodarczej, z  wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. Porad udzielają prawnicy w następujących punktach i w godzinach:

14:00 – 18:00 9:00 – 13:00 8:00 – 12:15 14:00 – 18:00 14:00 – 18:00

9:00 - 15:30 9:20 - 16:00 10:00 - 15:30 7:30 - 15:30

tel. (34) 310 06 76 Gmina Lipie: Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu, ul. Częstochowska 95, 42-165 Lipie Godziny otwarcia: Poniedziałek 13:00 – 17:00 Wtorek 13:00 – 17:00 Środa 8:00 – 12:15 Czwartek 8:00 – 12:00 Piątek 13:00 – 17:00 Gmina Wręczyca Wielka: Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej, ul. Śląska 20 pok. nr 2 Godziny otwarcia: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

12

WIEŚCI POWIATU KŁOBUCKIEGO 10/2016

13:00 – 17:00 10:00 – 14:00 10:00 – 14:00 13:00 – 17:00 10:00 – 14:00

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Przypominamy, że w powiecie kłobuckim działa również Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Pomoc pokrzywdzonym udzielana jest bezpłatnie, przez wykwalifikowanych konsultantów w  zakresie prawa i  psychologii. Wsparciem zostaną objęte osoby pokrzywdzone m.in.: w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy, pokrzywdzone w wyniku przemocy, kradzieży, rozboju, mobbingu itp. Ośrodek mieści się w  pokoju nr 109, w  budynku Starostwa w  Kłobucku przy ul. Skorupki 46, I piętro. Godziny pracy Ośrodka: Wtorek Czwartek Kontakt telefoniczny 793-378-854

9:00 – 15:00 10:00 – 16:00


W hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej

76

rocznicę zbrodni katyńskiej popełnionej na obywatelach polskich uczczono uroczystościami w Dankowie. O polskich żołnierzach zamordowanych w  lesie katyńskim przypomniała uczestnikom prezentacja przygotowana przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Lipiu. Wspominano ich także, w trakcie mszy odprawionej w kościele w Dankowie. W drugiej części uroczystości, młodzież szkolna przypomniała zdarzenia z  10 kwietnia 2010 roku, kiedy w katastrofie lotniczej zginęła polska delegacja zmierzająca do Smoleńska, na obchody 70 rocznicy zbrodni NKWD. Podczas uroczystości Starosta Henryk Kiepura wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Zbigniewem Pilśniakiem i  Wójtem Gminy Lipie Bożeną Wieloch złożyli kwiaty i zapalili znicz pod tablicą upamiętniającą zarówno zamordowanych żołnierzy, jak i  ofiary katastrofy.

19

Uroczystość upamiętniająca Polaków zamordowanych w Nowej Wsi

czerwca, w Nowej Wsi w gminie Kłobuck miała miejsce uroczystość rocznicowa, upamiętniająca 10 Polaków, powieszonych przez Niemców podczas okupacji, w 1944 roku. Staraniem mieszkańców, wiele lat temu, w miejscu egzekucji stanął krzyż i głaz z wmurowaną pamiątkową tablicą. Ustawiono także w rzędzie, dziesięć kamieni symbolizujących ofiary. Organizatorem tegorocznych obchodów przy tym właśnie pomniku, byli nauczyciele i  uczniowie z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Kamyku we współpracy z  Kłobuckim Kołem Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych.

W okolicznościowej mszy oraz w  złożeniu kwiatów na mogile, uczestniczyli mieszkańcy powiatu, w  tym m.in. dzieci i  młodzież oraz nauczyciele z  ZS-P z  Kamyka z  dyrektor Haliną Wróbel na czele, przedstawiciele kombatantów oraz lokalnych samorządów. W  imieniu powiatu kłobuckiego wiązankę kwiatów złożył Wicestarosta Maciej Biernacki. W składzie delegacji kombatantów znaleźli się prezes Koła ZKiBWP w Kłobucku Zygmunt Grzybowski oraz Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Poszkodowanych przez III Rzeszę w  Warszawie - Józef Sowa.

WIEŚCI POWIATU KŁOBUCKIEGO 10/2016

13


Pamięci Marka Sztolcmana - halowe mistrzostwa powiatu w piłce nożnej

G

rający na co dzień w A-klasie klub Olimpia Truskolasy, wygrywając w spotkaniu finałowym 1:0 z występującą w klasie okręgowej Liswartą Krzepice triumfowała w  XVI Mistrzostwach Powiatu Kłobuckiego w  Halowej Piłce Nożnej Seniorów im. Marka Sztolcmana w Kłobucku. Olimpia, grała w  składzie: Bartosz Parkitny, Marcin Zalewski, Bartłomiej Paciepnik, Mateusz Jędrysiak, Paweł Mardosz, Cezary Tomziński, Paweł Warchoł, Mateusz Bal, Mateusz Kotarski, Jakub Tyklewicz oraz trener: Marcin Zalewski i zwyciężyła po raz czwarty w 16-letniej historii tego turnieju, a w nagrodę otrzymała okazały puchar ufundowany przez Przewodniczącego Rady Powiatu Zbigniewa Pilśniaka. Organizatorami największej halowej piłkarskiej imprezy na terenie naszego powiatu oraz jednej z  największych w  województwie śląskim poświęconej pamięci Marka Sztolcmana, nieżyjącego starosty kłobuckiego i  wicewojewody śląskiego, byli: Zarząd Powiatu Kłobuckiego, ULKS Herkules Truskolasy i Powiatowe Zrzeszenie LZS w Kłobucku. Pełna, końcowa klasyfikacja XVI Mistrzostw przedstawiała się następująco: 1. Olimpia Truskolasy, 2. Liswarta Krzepice, 3. Klub Sportowy Panki, 4. Amator Golce, 5. Grom Miedźno, 6. Pogoń Kamyk, 7. Sokół Wręczyca Wielka, 8. Huragan Jezioro, 9. Liswarta Popów, 10. ZIB/Olchem Miedźno, 11. Znicz II Kłobuck, 12. Znicz Kłobuck, 13, Junior Szarlejka, 14, Płomień Przystajń.

Rozegrano doroczny turniej piłki siatkowej samorządowców

7

drużyn reprezentujących gminy: Kłobuck, Krzepice, Miedźno, Opatów, Panki, Przystajń, Wręczyca Wielka oraz drużyna Starostwa Powiatowego, rywalizowały w sobotę 23 kwietnia w  XIII edycji Powiatowego Turnieju Samorządowców w  Piłce Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu.

14

WIEŚCI POWIATU KŁOBUCKIEGO 10/2016

Puchary, statuetki, medale, dyplomy oraz liczne nagrody rzeczowe w klasyfikacjach drużynowych i  indywidualnych wręczali m.in. Przewodniczący i  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w  Kłobucku Zbigniew Pilśniak, Maciej Zielonka i  Mieczysław Szewczyk, Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego Krzysztof Nowak, Wicestarosta Kłobucki Maciej Biernacki, Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, Wójt Gminy Panki Bogdan Praski (który przyjechał kibicować własnej seniorskiej drużynie), Przewodniczący PZ LZS w Kłobucku Grzegorz Garbaciak, Anna Sztolcman i brat Marka Sztolcmana, Grzegorz Sztolcman oraz kierownik mistrzostw Stanisław Wrzesiński. Zwycięzcami prowadzonych przez organizatorów klasyfikacji indywidualnych, zostali:

• Najlepszy piłkarz (nagroda im. Tadeusza Witta): Marcin Zalewski, Olimpia Truskolasy

• Najlepszy strzelec (puchar Anny Sztolcman): Marcin Zalewski, Olimpia Truskolasy

• Najlepszy bramkarz: Łukasz Gąsienica, KS Panki • Najlepszy obrońca: Przemysław Ogłaza, KS Panki • Piłkarskie „odkrycie” (nagroda im. Dariusza Dobosza): Mateusz Bal, Olimpia Truskolasy

• MVP Turnieju Finałowego (nagroda kierownika mi• •

strzostw, S. Wrzesińskiego): Marcin Zalewski, Olimpia Truskolasy Najlepsza „piątka” mistrzostw: Łukasz Gąsienica-br, Przemysław Ogłaza, - obaj KS Panki, Marcin Zalewski i Mateusz Bal - Olimpia, Kamil Ciapa - Krzepice. Najlepsza „piątka” czterech turniejów eliminacyjnych: Konrad Pląskowski-br (Krzepice), Patryk Chajduś (Amator), Paweł Wręczycki (Panki), Kamil Ciapa (Krzepice) i Konrad Skoczylas (Pogoń). Nagrodę specjalną, otrzymał grający w  XVI Mistrzostwach Powiatu Kłobuckiego, w barwach Liswarty Krzepice niespełna 16-letni Jakub Krakowiak, który urodził się już po pierwszej edycji halowej mistrzowskiej imprezy.


W finale (ostatnim 14 meczu turnieju) gmina Opatów pokonała zespół Starostwa Powiatowego 2:0. W meczu o trzecie miejsce siatkarze z gminy Kłobuck wygrali z  drużyną reprezentującą gminę Miedźno również 2:0. Miejsca od czwartego do ósmego zajęły drużyny Krzepic, Panek, Przystajni i  Wręczycy Wielkiej. W  składzie zwycięskiej drużyny z  Opatowa, która w  ostatnich latach dominuje w  rozgrywkach znaleźli się: Roman Kluba, Dariusz Zając, Grzegorz Zmorek, Dariusz Jankowski, Rafał Desperak, Witold Zając i  Krzysztof Nowak. Reprezentacja gminy Opatów, odniosła tym samym, czwarte zwycięstwo w Turnieju, zrównując się w klasyfikacji wygranych, z liderującą dotychczas samotnie, reprezentacją gminy Kłobuck. W zespole drugiego finalisty, Starostwa Powiatowego zagrali: Krzysztof Nowak (Członek Zarządu Powiatu), Jacek Rudzki, Mariusz Wilk, Grzegorz Edelman, Michał Szczypiór, Roman Tryka, Paweł Tryka i  Michał Toborek. W  innych drużynach grali między innymi: Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, Wójt Przystajni Henryk Mach i  Przewodniczący Rady Gminy Krzepice Mateusz Kluba. Dodać należy, że zwycięska oraz krzepicka to drużyny, których zawodnicy mieli wyraźnie wyższą od pozostałych średnią wieku.

Puchary i dyplomy, drużynom uczestniczącym w XIII turnieju, wręczali: Starosta Henryk Kiepura, Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak oraz Wójt Gminy Panki Bogdan Praski. Poziom sportowy turnieju mógłby usatysfakcjonować niejednego konesera siatkówki, a zaangażowania w  grę, mogliby od samorządowców, uczyć się wszyscy uprawiający sport wyczynowo. Rolę sędziego głównego zawodów sprawował Wiesław Drab, koordynując również pracę pozostałej trójki arbitrów: Bartłomieja Sarana, Jana Kroka i Pauliny Czapelskiej. Pomagała im, jako sędzia punktowy Sylwia Tryka. W bieżącym roku, Starostwo Powiatowe w Kłobucku organizujące turniej, korzystało z  gościnności gminy Panki. Turniej, dzięki przychylności wójta Bogdana Praskiego, odbył się w hali sportowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach. Trudna do przecenienia jest też pomoc udzielona przez gospodarza hali, znanego powiatowego działacza sportowego, nauczyciela z zespołu szkół w Truskolasach – Stanisława Wrzesińskiego. XIII turniej przeszedł do historii. Zapraszamy za rok na jego XIV edycję!

15

Szkoły Podstawowe

Szkoły Gimnazjalne

Szkoły Ponadgimnazjalne

Chłopcy

1. SP Przystajń 2. SP 1 Kłobuck 3. SP Popów 4. SP Ostrowy n/Okszą 5. SP Konieczki 6. SP 1 Kłobuck

1. Kłobuck 2. Zawady 3. Węglowice 4. Krzepice 5. Opatów 6. Panki

1. ZS Krzepice 2. ZS 1 Kłobuck 3. ZS 3 Kłobuck 4. ZS 2 Kłobuck

Dziewczęta

XVII Współzawodnictwo Szkół Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Kłobucku

1. SP Ostrowy n/Okszą 2. SP Popów 3. SP 1 Kłobuck 4. SP Przystajń 5. SP 2 Kłobuck 6. SP Wręczyca Wielka

1. Starokrzepice 2. Kłobuck 3. Lipie 4. Opatów 5. Przystajń 6. Węglowice

1. ZS 1 Kłobuck 2. ZS 3 Kłobuck 3. ZS Krzepice 4. ZS 2 Kłobuck

czerwca 2016 r. w kłobuckim MOK-u odbyła się ,,Gala Sportu Szkolnego” – podsumowanie XVII Współzawodnictwa Szkół Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego za rok 2015 / 2016. Najlepsze szkoły naszego powiatu w klasyfikacji generalnej uhonorowane zostały dyplomami, pucharami i sprzętem sportowym w postaci piłek nożnych. Laureatów – nauczycieli wychowania fizycznego dekorowali przedstawiciele władz samorządowych powiatowych i  gminnych: Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Maciej Zielonka, Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gosławska, Burmistrza Kłobucka Jerzy Zakrzew-

ski, Burmistrz Krzepic Krystian Kotynia, Wójt Lipia – Bożena Wieloch, Wójt Panek Bogdan Praski, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego Joanna Kulejewska, Sekretarz Gminy Kłobuck Magdalena Kasprzak, Dyrektor ZEAS we Wręczycy Wielkiej Zenon Kudła oraz dyrektorzy nagrodzonych szkół. Galę uświetnił pokaz umiejętności wokalnych i  tanecznych Natalii Ochmańskiej, Jagody Wypych oraz zespół ,,Rozśpiewane Jedynki” pod kierownictwem Izabeli Wypych. Imprezę prowadzili przewodniczący Szkolnego Związku Dariusz Wojnowski oraz prezes Zrzeszenia LZS Grzegorz Garbaciak. WIEŚCI POWIATU KŁOBUCKIEGO 10/2016

15


program dożynek województwa śląskiego DANKÓW, 21 SIERPNIA 2016

BLOK ARTYSTYCZNY

13.00 - Uroczyste przejście korowodu dożynkowego sprzed GOK w Lipiu na wały przy kościele w Dankowie 14.00 - POLOWA MSZA ŚWIĘTA 15.00 - Przemarsz korowodu dożynkowego na teren boiska sportowego w Dankowie 15.30 Część oficjalna ceremonii XVII DOŻYNEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - Składanie wieńców dożynkowych - Wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego” - Wręczenie odznaczeń „ Zasłużony dla Rolnictwa” - Rozstrzygnięcie konkursów na wieniec dożynkowy oraz wóz korowodowy

17.00 Koncert Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej GOK w Lipiu 17.20 Pokaz rycerski 17.40 Prezentacja zespołów folklorystycznych: zespołu śpiewaczego Koniczynka z Przystajni oraz zespołu śpiewaczego Dąbrowianki z Dąbrowy Zielonej 18.10 Pokaz rycerski 18.30 Koncert grupy Folkexpres 19.10 Występ stypendystów powiatu kłobuckiego 19.40 Pokaz rycerski 20.00 Gwiazda wieczoru - Halina Młynkova 21.30 Dyskoteka IMPREZY TOWARZYSZĄCE Wystawy i warsztaty rękodzielnicze; Wioska rycerska plac zabaw starodawnych; Piknik zbożowy Śląskiej Izby Rolniczej, Park rozrywki, Wystawa sprzętu rolniczego, Prezentacja firm i instytucji

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert

W

yniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i  ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdro-

16

wia i zdrowego stylu życia oraz pomocy społecznej w 2016 roku. Łącznie w  ramach konkursu Powiat Kłobucki przeznaczy na dofinansowanie poniższych zadań kwotę 115.000 zł.

Podmiot dotowany

Nazwa zadania

Dziedzina

kwota dotacji

Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Wieniawa” w Kłobucku

XV Dni Długoszowskie

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.000 zł

Komenda Hufca ZHP w Kłobucku

Jesteśmy stąd –Harcerskie działania w powiecie kłobuckim”

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.000 zł

Rada Powiatowa Kół Gospodyń Wiejskich w Kłobucku

150 lat tradycji KGW

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.000 zł

Stowarzyszenie „PROM” na rzecz rozwoju i wspierania kultury, sportu Gminy Wręczyca Wielka

XI Festiwal Folklorystyczny powiatu Kłobuckiego”

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.000 zł

Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku

Przez edukację zdrowotną do aktywności społecznej osób starszych powiatu kłobuckiego

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

2.000 zł

Komenda Hufca ZHP w Kłobucku

Żyć jak Robinson- stawiam na ekologię

Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego

3.000 zł

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kłobucku

Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej

Sport

20.000 zł

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kłobucku

Organizacja mistrzostw, turniejów i zawodów sportowych Powiatu Kłobuckiego

Sport

20.000 zł

Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „Liswarta” Krzepice

XXIII Ogólnopolski Bieg „Krzepkich” w Krzepicach

Sport

2.500 zł

Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Wieniawa” w Kłobucku

XIV Ogólnopolski Bieg Uliczny Szlakiem Jana Długosza „Wieniawa”

Sport

2.500 zł

Ognisko „ZRYW” TKKF przy Woj. Zakładzie Lecznictwa Odwykowego w Parzymiechach

XXXVIII Bieg Jesienny im. Red. T. Hopfera

Sport

2.500 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Tygrysy” w Krzepicach

XIV edycja Amatorskiej Ligi Siatkówki mężczyzn Powiatu Kłobuckiego

Sport

2.500 zł

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orient” Kłobuck

Organizacja zawodów sportowych: Kłobuck Taekwon-do Cup

Sport

2.000 zł

Klub Sportowy „Wojownik” z Kłobucka

Organizacja zawodów okolicznościowych dla najmłodszych i ich rodzin

Sport

2.000 zł

Komenda Hufca ZHP w Kłobucku

W zdrowym ciele zdrowy duch

Sport

3.000 zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Liswarta Rębielice Szlacheckie

750 minut dla rodziny

Sport

3.000 zł

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku

Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej

Pomoc społeczna

13.000 zł

Stowarzyszenie „Aktywizacja małej społeczności” Nowa Wieś

Wigilia integracyjna

Pomoc społeczna

2.000 zł

WIEŚCI POWIATU KŁOBUCKIEGO 10/2016

Nr 10_2016.pdf  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you