Page 1

Rynek Dystrybucji Energii Norma PN-EN 60298: 2000 k³adzie nacisk na zapewnienie mo¿liwie najwy¿szego stopnia ochrony ludzi przed efektami przypadkowego wyst¹pienia ³uku elektrycznego. Dodatek AA zawiera katalog miejsc i przyczyn wystêpowania takich zwaræ. Nie wszystkie przyczyny dadz¹ siê wyeliminowaæ podczas prawid³owej eksploatacji urz¹dzeñ rozdzielczych. Jednym ze œrodków zaradczych ograniczaj¹cych skutki zwaræ wewnêtrznych jest odpowiednia konstrukcja rozdzielnicy. Wzmocnienie os³on oraz zainstalowanie klap bezpieczeñstwa obni¿aj¹cych ciœnienie gazów ogranicza skutki zwarcia do przedzia³u, w którym ono wyst¹pi³o. Gdy ELEKTROBUDOWA SA produkowa³a rozdzielnice PREMEG-K, brak by³o norm i przepisów dotycz¹cych ochrony przed skutkami ³uku. Obecnie proponujemy modernizacjê rozdzielnicy w celu dostosowania do aktualnych przepisów w nastêpuj¹cym zakresie: 1. Wymiana drzwi przedzia³u cz³onu ruchomego na ³ukoochronne [1+9+10] 2. Wymiana os³on górnych przedzia³u cz³onu ruchomego i przy³¹czowego na os³ony i klapy ³ukoochronne [2] 3. Wymiana os³ony czo³owej przedzia³u przy³¹czowego na os³ony [4] i [3] 4. Dobudowa kominów wydmuchowych [5] przedzia³u szynowego oraz os³on bocznych [6] w polach skrajnych 5. Dobudowa os³on anty³ukowych [7] 6. Wymiana os³on przedzia³u szynowego [8] na ³ukoochronne 7. Monta¿ ³¹czników krañcowych przy klapach bezpieczeñstwa wraz z po³¹czeniem (uaktualnienie dokumentacji obwodów pomocniczych). Podczas modernizacji dodatkowo mo¿na: Zzabudowaæ bezpieczniki w obwodach œrednich napiêæ przek³adników napiêciowych, Zwymieniæ ³¹czniki krañcowe w przedziale cz³onu ruchomego do wskazywania pozycji pracy i próby, Zwykonaæ inne unowoczeœnienia na ¿yczenie u¿ytkownika modernizowanej rozdzielnicy. 2 2 2

Skrajne pole PREMEG-K po modernizacji

7 3

4

1. £ukoochronne drzwi przedzia³u cz³onu ruchomego 2. Klapy bezpieczeñstwa 3. £ukoochronna os³ona czo³owa górna przedzia³u przy³¹czowego 4. £ukoochronna os³ona odejmowana przedzia³u przy³¹czowego 5. Komin wydmuchowy przedzia³u przy³¹czowego pól skrajnych 1 6. Os³ona boczna pola skrajnego 7. Os³ona anty³ukowa 8. £ukoochronna os³ona przedzia³u szynowego 9. Wzmocnione zawiasy drzwi przedzia³u cz³onu ruchomego 10. Kostka os³ony bocznej

9

8

5 10

6

PRODUCENT: Oddzia³ Spó³ki Rynek Dystrybucji Energii 62-505 Konin, ul. Przemys³owa 156 tel. 48 63 24 66 200 fax 48 63 24 27 292 e-mail: dystrybucja@elbudowa.com.pl BIURA MARKETINGU Region Pó³nocny 62-505 Konin, ul. Przemys³owa 156 tel. +48 63 24 66 214, fax +48 63 24 27 162 e-mail: dystrybucja.marketing@elbudowa.com.pl

Region Po³udniowy 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 12 tel. +48 32 25 90 167, 315, fax +48 32 25 90 340 e-mail: dystrybucja.poludnie@elbudowa.com.pl

Copyright by ELEKTROBUDOWA SA w Katowicach

Wszelkie prawa zastrze¿one

Region Zachodni 53-009 Wroc³aw, ul. O¿ynowa 32 tel.+48 71 39 06 154, 155, fax +48 71 36 08 934 e-mail: dystrybucja.zachod@elbudowa.com.pl

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

RETROFIT PREMEG 2002

RETROFIT PREMEG-K