Page 1

ELEKTROBUDOWA SA 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 12 tel. 48 32 2590100 fax 48 32 2052760

01/17 SWW 1114-111

e-mail: elbudowa@elbudowa.com.pl

Pole zasilania, koncentratora i separacji UCL 52 rozdzielnicy PREM-G1dM

1

2

4

3

5 6

1. Załączenie wentylatora (automat/ręczne) 2. Załączenie grzałek 3. Wentylator ZAŁĄCZONY 4. Wybór priorytetu zasilania I. z pola zasilającego nr X II. z pola zasilającoodpływowego nr Y III. z pola wybranego przełącznikiem 5 5. Ręczny wybór zasilania I. z pola zasilającego A II. z pola zasilającego nr B III. z pola zasilającoodpływowego nr C 6. Sterownik PLC sprawny

Elewacja i przykładowe wyposażenie pola zasilania, koncentratora i separacji UCL 52

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Konstrukcja oraz wyposażenie pola zasilania, koncentratora i separacji typu UCL 52 umożliwia jego współpracę z polami rozdzielnicy typu PREM-G1dM w zakresie: • zasilania obwodów pól rozdzielnicy napięciem 110 VDC, • sterowania pól rozdzielnicy z zestawów sterowania miejscowego lub ich wyłączenia od zabezpieczeń technologicznych zabudowanych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, poprzez separatory obwodów iskrobezpiecznych i nieiskrobezpiecznych, • wyprowadzenia z pól rozdzielnicy sygnału w postaci iskrobezpiecznego styku „no” lub „nz” do obwodów zewnętrznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, • zbierania informacji o stanie poszczególnych pól rozdzielnicy, przetwarzanie i transmisję danych o rozdzielnicy do centralnego systemu nadzoru. Pole zostało podzielone na trzy części funkcjonalne: • obwody zasilania autonomicznego rozdzielnicy • obwody separacji obwodów iskrobezpiecznych i nieiskrobezpiecznych • obwody koncentratora i systemu nadzoru. W polu UCL 52 przewidziano zainstalowanie sterownika PLC umożliwiajacego wizualizację i zdalne sterowanie rozdzielnicy oraz pomiar energii czynnej i biernej za pomocą liczników impulsowych. W wykonaniu z przedziałem separacji ma zastosowanie w sytuacjach, gdy odbiornik lub elementy sterownicze znajdują się w pomieszczeniach ze stopniem „b” lub „c” zagrożenia wybuchowego poprzez zabudowane przekaźnikowe separatory obwodów iskrobezpiecznych i nieiskrobezpiecznych typu PSOI-1 oraz separatory dwustanowe typu SBEx-2. Możliwy jest szereg wariantów wykonania pola UCL 52 w zależności od wyposażenia i realizacji obwodów we/wy sterownika oraz ilości obwodów iskrobezpiecznych.


DANE TECHNICZNE Dane znamionowe Typ pola zasilania, koncentratora i separacji Napięcie zasilania: autonomiczne (z pola zasilającego lub pomiarow. rozdzielnicy) zewnętrzne (z poza rozdzielnicy) Napięcie zasilania obwodów iskrobezpiecznych Napięcie znamionowe izolacji Zasilacz UPS moc czas podtrzymania Sterownik PLC Zestaw baterii Separatory dwustanowe Stopień ochrony: Wymiary gabarytowe pola: szerokość wysokość głębokość Masa pola Zgodność z normami

UCL 52 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz 24 V DC 500 V AC wg. uzgodnień wg. uzgodnień wg. uzgodnień 9x12V 17Ah PSOI-1, SBEx-2 IP 54

1450 mm 2000 mm 600 mm ok. 100 kg Dyrektywy LVD i EMC, PN-EN 60529:2003, PN-EN 60439-1:2003, PN-G-50003:2003, PN-G-42041:1997, PN-G-50006:1997

Pole UCL 52 zostało przebadane w Laboratorium Badań Stosowanych CMG KOMAG. Pozytywny wynik badań został potwierdzony w Opinii Nr 363/AO/2008 wydanej przez ZBA CMG KOMAG. Decyzją Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach pole zostało dopuszczone do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych.

Warunki środowiskowe Pole zasilania, koncentratora i separacji UCL 52 może być instalowane w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego zaliczanym do stopnia „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Warunki pracy wg PN-G-50003:2003 - temperatura otoczenia od 0oC do +40oC 0 - wilgotność względna w temperaturze do +40 C do 95% - max wilgotność wzgl. w temp. +25oC i niższych 100% z możliwością kondensacji pary Stopień agresywności korozyjnej wg PN-71/H-04651 C

INFORMACJE DODATKOWE Szczegółowe informacje zawiera Katalog Rozdzielnicy SN typu PREM-G1dM. ELEKTROBUDOWA SA STOSUJE POTWIERDZONE CERTYFIKATAMI SYSTEMY ZARZĄDZANIA ZGODNE Z ISO 9001, ISO 14001, AQAP-110

SPOSÓB ZAMÓWIENIA Zapytania ofertowe i zamówienia prosimy kierować do Biur Marketingu producenta.

PRODUCENT: Oddział Spółki Rynek Dystrybucji Energii 62-505 Konin, ul. Przemysłowa 156 tel. 48 63 2466 200 fax 48 63 2427 292 e-mail: dystrybucja@elbudowa.com.pl BIURA MARKETINGU

Region Północny

Region Południowy

Region Zachodni

62-505 Konin, ul. Przemysłowa 156

40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 12

53-009 Wrocław, ul. Ożynowa 32

tel. 63 2466 214 fax 63 2427 162

tel. 32 2590 167 fax 32 2590 340

tel. 71 3906 154 fax 71 3608 934

e-mail: dystrybucja@elbudowa.com.pl

e-mail:dystrybucja.poludnie@elbudowa.com.pl

e-mail: dystrybucja.zachod@elbudowa.com.pl

Opracowano: sierpień 2010

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Pole zasilania, koncentratora i separacji UCL 52 rozdzielnicy PREM-G1dM  
Pole zasilania, koncentratora i separacji UCL 52 rozdzielnicy PREM-G1dM