Page 1

20.03.2017

16:20

Page I

50 000 н а к л а д

!KT_1-17-disk.qxd

КАТАЛОГ

Т У Р I В ВЕСНА – ЛІТО

1’(64)17

www.intour.com.ua

квітень – червень

www.godominicanrepublic.com www.visitdominicanrepublic.ru


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:20

Page II


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:20

Page 1


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:20

Page 2


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:20

Page 3

www.intour.com.ua Читайте у журналi

№1 (64) 2017

«Мiжнародний туризм» № 2 (134)’2017

Журнал «Каталог турiв «Мiжнародний туризм» Засновник та видавець — ТОВ «Редакцiя журналу «Мiжнародний туризм» Головний редактор Олександр ГОРОБЕЦЬ Літературний редактор Євген БУДЬКО Комп’ютерна графiка та верстка Євгена КРУТОВЕРЦЕВА Зареєстровано Мiнiстерством України у справах преси та iнформацiї, серiя КВ, № 7037 вiд 7.03.2003 Кольороподiл та друк: Видавничий дiм «Рема<Принт» Вул. В. Чорновола, 2, оф. 1, м. Київ, 01135, Україна Тел.: (044) 486<2820, 486<8004 Тираж — 50 000 примiрникiв Передрук матерiалiв — тiльки з дозволу редакцiї. За рекламну iнформацiю вiдповiдає рекламодавець. Думка авторiв публiкацiй не завжди збігається з думкою редакцiї. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть фактiв, власних назв та iмен, iнших вiдомостей несуть автори. © Редакцiя журналу «Мiжнародний туризм» Кловський узвiз, 15, м. Київ, 01021 Тел./факс: (044) 254<5190, 254<5193 Email: welcome@intour.com.ua

Видавничий дiм

ПОЛІГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ:

152 сторiнки яскравих вражень АБУДАБІ Розкіш в ім’я Аллаха Дмитро КОМАРОВ Виворіт «Світу навиворіт» КІПР Більше Пафосу!

ПРОВАНС Сезон лаванди

«Мiжнародний туризм» · Журнали · Книжки · Альбоми · Проспекти · Буклети · Плакати · Настільні й кишенькові календарі · Рекламні сумки · Візитки · Наклейки · Стікери · Бігборди · Розробка фірмового стилю

Звертайтеся за телефонами:

2545190, 2545191, 2545193 Email: welcome@intour.com.ua


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:20

Page 4


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:20

Page 5


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:20

Page 6

Сергій ФОМЕНКО, віцепрезидент «Міжнародних авіаліній України» з комерції

«Ì³æíàðîäí³ àâ³àë³í³¿ Óêðà¿íè» âèñòîÿëè â ðîêè âîºííî¿ êðèçè ³ ñòàëè ïðèêëàäîì ðîçâèòêó. Âîíè âõîäÿòü äî ïåðøî¿ òð³éêè àâ³àêîìïàí³é ó Ñõ³äí³é ªâðîï³ çà îáñÿãàìè, çàïðîâàäæóþòü íîâàö³¿ òà äàþòü ôîðó ëîóêîñòàì. ªâãåí ÁÓÄÜÊÎ

Знову на зльоті 6


!KT_1-17-disk.qxd

У

20.03.2017

16:20

Page 7

У листопаді МАУ відзначатиме 25річчя. Це одноліток і постійний партнер нашого журналу. Пригадую натхнен не інтерв’ю президента «Міжнародних авіаліній України» Юрія Мірошникова, яке я брав до 20річного ювілею ком панії. Але за п’ять років, що минули відтоді, здається, головний повітряний перевізник держави пережив свої найбільші випробування, як і ціла країна. І виходить на новий виток свого розвитку. Про подолання як ствердження та нові перспективи нам розповів Сергій ФОМЕНКО, віцепрезидент «Між народних авіаліній України» з комерції. — Сергію Вікторовичу, чим стали для авіакомпанії останні п’ять років? — П’ять років… У 2012 му ми всі ще пишалися, що Україна пройшла шлях до своєї незалежності мирно. Національний перевізник повною мірою відчуває на собі те, що відбувається в країні. Гадаю, в історії роз

витку міжнародної авіації запишуть, що МАУ — одна з небагатьох авіакомпаній світу, що вижила в державі, де велися воєнні дії. Країни колишньої Югославії до

сі не мають потужної авіакомпанії. Так само — Сирія, Лівія… Список можна продовжувати. В Україні існує не тільки МАУ як, по суті, національний авіаперевіз

ник, а й інші авіакомпанії, котрі намагаються вижити на доволі тісному місцевому ринку. Плюс іноземні ко

леги, що мають важелі, яких не маємо ми. В Україні багато авіакомпаній, які займаються од

ним і тим самим. Якщо поглянути на Польщу чи Німеч

чину з їхнім значно потужнішим економічним потен

ціалом, то стає ясно, що в Україні мала б бути, певно, чверть від тієї кількості авіакомпаній, які існують за

раз. Та й МАУ, якщо спиратися тільки на український ринок, могла б бути не більшою за третину свого те

перішнього розміру. Адже реальна кількість українців, які можуть собі дозволити літати, платити за візи та го

телі в інших країнах, на жаль, ще й досі дуже невелика. Нам кинула великі виклики війна. Президент МАУ Юрій Мірошников колись назвав це «перерваним зльотом». Є такий авіаційний термін: коли літак почи

нає злітати, після певної межі в разі надзвичайних об

ставин уже не можна гальмувати — закінчується злітна смуга. Наша компанія саме була на зльоті: увібрала по

тужності збанкрутілого «Аеросвіту», удвічі збільшила парк літаків і персонал, почала освоювати нові ринки. І в цей момент нам «відрубали» Крим, Донецьк, Лу

ганськ, усі рейси до Російської Федерації та польоти над її територією. А ми якраз розповідали росіянам із Пітера, Калінінграда, Самари, Сочі, Єкатеринбурга, Ростова, Новосибірська, Нижньовартовська, що до Європи вигідніше літати через Київ, ніж через Моск

ву. Географічно це коротше і логічніше, ми дружні до пасажирів, у нас усі володіють їхньою мовою… І рап

том повний стоп! Але ми встояли на ногах. — Як вийшли з такого колапсу? — Скоротили парк літаків і штат, переорієнтували

ся на інші напрямки. Почали розвивати Грузію, Вір

менію, Казахстан, Китай, внутрішній ринок України, опановувати Білорусь, Іран, Йорданію, Узбекистан, Шрі Ланку… Наші фахівці розуміють, як створити альтернативу втраченому. Але заважає нерозвинутість міждержав

ного правового базису для польотів у країни на схід від нас. Ми б могли добре просунутися на Близькому Схо

ді, однак там немає ніякого «Відкритого неба», воно так щільно закрите, що без наполегливих урядових зу

силь не обійтися. Є великі запитання до наших чинов

ників, які зосередилися лише на «західному векторі», уже й так досить розвинутому. Президент України ви

дав указ про розбудову транзитних авіашляхів, але цей документ виконується дуже повільно і в більшості ви

падків лише щодо західного напрямку. — То розвиток МАУ не зупинився? — Наприклад, лише зараз виходимо на довоєнну кількість літаків, тепер їх знову 40. Ми зробили те, що мали зробити. Почали літати до Чернівців, Івано Франківська, Вінниці… У внутрішні маршрути вкладаємо шалені гроші. Тепер між міста

ми України є рейси в різний час доби: вилітаєш зранку з Одеси до Києва, а звідти вдень — до Львова. Держав

ні фахівці поки що не вважають за потрібне підтриму

вати соціально значущі внутрішні українські маршру

ти, тому робимо це самотужки. На жаль, прямих рейсів між регіонами немає. Адже дві години польоту Одеса – Львів — це дорогі квитки плюс 20 відсотків ПДВ. На пальне — теж ПДВ. Зваж

те, що додаткові податки не нараховуються на рейси за кордон, тому більшість перевізників і не вважає за потрібне розвивати мережу українських рейсів. На міжнародних ринках розвиваємо туристичні пото

ки між Україною та Йорда

нією, Іраном. Також доправ

ляємо чимало людей транзи

том до Європи і назад. Ко

жен пасажир, перевезений через Київ, — це наша пере

мога, конкуренція за нього скрізь дуже висока. На європейських і між

континентальних маршрутах ми теж не втратили, а нарос

тили потужності. Збільшили майже удвічі кількість рейсів до Варшави, Праги, Вільню

са, Амстердама, Рима, відкри

ли маршрути до Венеції, Бо

лоньї, Аліканте, Малаги, зро

били щоденними Нью Йорк і Пекін, відновили пряме спо

лучення зі Шрі Ланкою. — Цікаво, як ви долали ро$ сійську пропаганду на інозем$ них ринках? — Отут я можу подякува

ти редакції журналів «Між

народний туризм» і «Welcome to Ukraine», які багато зроби

ли для пропагування України у світі. Великий вам уклін. Для нас це велика допомога. Ми запрошували до України туроператорів і журна

лістів із різних країн та показували, що тут можна від

почивати і робити бізнес, що в нас безпечний аеропорт, що ми знаємо різні мови... Залучали посольства. Швед

ський посол особисто вмовляв співвітчизників при

слати літаком МАУ своїх діточок, щоб ті заспівали У Києві традиційних різдвяних пісень і переконались у безпечності та гостинності України. ➧

7


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:20

Page 8

— Як змінився ваш пасажиропотік порівняно з до$ воєнним? — Гарне запитання. 35–37 відсотків становлять ук

раїнці, їхній потік не досяг довоєнного рівня. Проте загалом ми перевершили тодішні досягнення за раху

нок іноземних транзитників: французьких вірмен во

зимо до Вірменії, ізраїльтян — до Америки, грузинів — до Іспанії… Де бачимо можливості, туди й прямуємо. — Напевно, складно вклинитись у нові ринки? — Дуже. Але в нас є бажання, українська наполег

ливість, чудовий персонал, особливо наші бортпровід

ники, до яких дуже гарне ставлення у світі. Є і щедра програма лояльності «Панорама клуб», розгалужена географія польотів, вигідні ціни. — До речі, про ціни. Що означає для пасажира слово$ сполучення «мережевий низькотарифний авіаперевізник»? — Перший у світі, не забувайте! Це означає, що ви можете летіти не лише з пункту «А» в пункт «Б», а й із пересадкою, зареєструвавшись на наш рейс і на наступний. Наші закордонні марш

рути мають стикування з внутрішніми українськими. Такого в лоукості не запропонують. Як і квитків у аген

ціях із продажу та в турфірмах. При цьому ціни конкурентні. Бо, якщо летите з МАУ без багажу, ви не платите за сусіда, в якого два багажні місця, — «середнє арифметичне» вже в минулому. Хто бажає обрати місце в салоні, будь ласка — це коштує 5 доларів, але той, хто згоден сидіти будь де, заплатить менше. Можете або обійтися без харчування, або за

мовити страви — і не бутерброд, а вареники, кручени

ки, бануш… Пропагуємо українську кухню. Йдеться вже не про те, як скоротити страви, а як розширити асортимент, бо зростає попит. Візитка шеф кухаря є на кожній страві: хочете покритикувати чи запропону

вати рецепт — будь ласка. Інструментом здешевлення є інтернет. Адже не треба вже наймати стільки персоналу для реєстрації в аеропор

тах, якщо можна отримати посадковий талон онлайн. Завдяки всьому цьому ми часом дешевші за лоукост. — Супер. А що з ідеєю створення євроазійського хабу на базі МАУ та «Борисполя»? — Процес іде. Зокрема розвиваємо співпрацю з Ки

таєм. Наступного року, коли отримаємо нові далеко

магістральні літаки «Боїнг 777», відкриємо там й ін

ші пункти, окрім Пекіну. Плануємо рейси до Чикаго, в Канаду… Хочемо, щоб через Київ діставалися й українських міст. Тому треба всім разом розвивати туризм усереди

ні країни та прийом іноземних гостей. — Більш ніж удвічі наростити парк літаків до 2021 року — це багато? — План складний, але реальний. У Східній Євро

пі ми вже входимо в трійку за обсягами перевезень, і це не кінець. — Чи встигають за вашими обсягами, новаціями, якістю туроператори? Як іде співпраця з ними? — Спільно з ними розширюємо горизонти! Якби не вони, не було б прямих рейсів на Бангкок і Колом

бо. Багато туроператорів уже знаються не лише на пляж

ному туризмі, а й на масовому екскурсійному, комбі

нують різні міста в країнах прибуття.

Є з ким співпрацювати й з прийому в Україні. Самі виходимо на обласні адміністрації, формуємо турпро

дукт. Знову таки — привозимо туроператорів і журна

лістів з інших країн. — Яка частка чартерів у вашому розкладі, як вона змінюється? — Чартерів більшає, як і регулярних рейсів. Три по

тужні туроператори є постійними замовниками на на

прямках Єгипту та Туреччини. Українські туроператори тепер частіше практику

ють формат «бек ту бек»: одні туристи прилітають, інші відлітають. Це здешевлює поїздки. До речі, МАУ як ніхто здатна забезпечити 3 4 чар

тери на день, адже має гарні лайнери і самостійно об

слуговує літаки. — Чим порадуєте туристів і операторів перед літ$ нім сезоном? — Новими напрямками є Київ – Будапешт, Запоріж

жя – Тель Авів. Повертаємо Київ – Батумі. Другий се

зон буде Київ – Паланга. Нарощуємо частоту до Ри

ма, Мілана й Венеції. Є і но

вий внутрішній рейс Київ – Херсон: на море і по кавуни. — Порадьте нашим чита$ чам, як здешевити собі подо$ рожі з МАУ. — Тим, хто часто літає, рекомендую приєднатися до програми лояльності «Пано

рама клуб». Участь нічого не коштує. Авіамилі не обо

в’язково накопичувати на безкоштовний квиток — за

вдяки їм можна отримати знижку або сплатити за ба

гаж. Даруємо знижки до осо

бистих дат пасажирів: дня народження, річниці весілля… На нашому сайті ціни зазначаються з припуском плюс мінус три доби. Вартість змінюється, залежно від попиту, наявності багажу тощо. Вибирайте дешев

ший варіант. Маємо також груповий тариф — від 10 відсотків. Зби

райте компанію з 10 осіб, і один із її членів фактично отримає безкоштовний квиток! Першими про всі акції та бонуси дізнаються отри

мувачі нашої інформаційної розсилки. Всім раджу під

писатися на неї. Встигайте за нами і літайте з нами! А наш улюблений журнал «Міжнародний туризм», який відзначає 25 річчя, хочу привітати й подякува

ти йому за багаторічну творчість і розвиток туризму. Краще за це видання та братній англомовний журнал «Welcome to Ukraine» ніхто не розповідає українцям про світ, а світові — про Україну. Бажаю, друзі, щоб до вас стояла черга по переклади всіма мовами світу. По

дорожуймо разом! ■

www.flyuia.com


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:20

Page 9


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:20

Page 10

Як продати Ізраїль Òóðîïåðàòîð «TUI Ukraine» çà ï³äòðèìêè ̳í³ñòåðñòâà òóðèçìó ²çðà¿ëþ, ñï³ëüíî ç³ ñòîðîíîþ ïðèéîìó «Flying Carpet» ïðîâåëè â Êèºâ³ ïðåçåíòàö³þ äëÿ óêðà¿íñüêèõ òóðàãåíò³â.

У

У затишному ресторані «Гіві Рубінштейн» зі< бралися турпрофесіонали й туристична преса. Програма виявилася насиченою та цікавою для всіх. Пані Ірена Шик із компанії «Flying Carpet» провела навчальну презентацію «Як продава< ти Ізраїль». Представниці Міністерства туриз< му Ізраїлю Лариса Самойлович і Ганна Сєроку< рова розповіли про новинки туристичного се< зону в їхній країні. А керівник цього напрямку компанії «TUI Ukraine» Світлана Лапій надала інформацію щодо нового турпродукту. Головною новиною ізраїльського напрямку стало те, що 2016 року кількість наших співвіт< чизників, які відвідали Землю Обітовану, зрос< ла до рекордної цифри — 164 тисячі, тобто на 19% більше, ніж попереднього року. Щоправда,

10

дуже зросло й число нелегальних мігрантів з України до Ізраїлю. Спікери презентації наго< лошували на тому, щоб турагенти не мали спра< ви із сумнівними клієнтами та не підривали та< кий перспективний напрямок. Мінтуризму Ізраїлю знову очікує вдалого се< зону. Воно продовжує рекламну кампанію в Ук< раїні та всій Європі з акцентом на найвідвіду< ваніших містах держави — Єрусалимі та Тель< Авіві. Діловий бік презентації був доречно «при< смачений» гастрономічним пунктом програ< ми — майстер<класом із приготування відомої ізраїльської страви форшмак у виконанні шеф< кухаря гостинного ресторану. Також відбувся розіграш подарунків. Загалом на заході панувала приємна друж< ня атмосфера курортів і ресторацій Ізраїлю. ■


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:20

Page 11


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:20

Page 12

www.godominicanrepublic.com

www.visitdominicanrepublic.ru


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:20

Page 13

Ãàëèíà Ëèñåíêî — äèðåêòîð òóðèñòè÷íîãî îô³ñó Äîì³í³êàíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ó êðà¿íàõ ÑÍÄ. Ìຠóêðà¿íñüêå ïð³çâèùå, º ãðîìàäÿíêîþ Êàçàõñòàíó, æèâå â Ðîñ³¿ òà ïðåäñòàâëÿº Äîì³í³êàíó íà ïîñòðàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³. ªâãåí ÁÓÄÜÊÎ

Сонячний позитив

Домінікани

С

— Сеньйоро Галино, ви не один рік прожили в цій далекій екзотичній країні. Чи складно нашій людині в тих широтах, у тій культурі? — Мешкала там із 1998 року. Найпершим моїм домініканським від

криттям стали місцеві люди. Я тоді ще не мислила себе в туризмі. Опи

нилася в країні, не знаючи жодного слова іспанською, не маючи ро

боти і не орієнтуючись у місцевому житті. Для мене стало культурним шоком те, як домініканці допомагали мені опанувати нове життя. На тлі зневіри пострадянського простору це було неймовірно! Життєра

дісні, чуйні, оптимістичні люди надихнули мене круто змінити долю. Коли з’явилися перші чартери з Росії, мене запросили працювати гі

дом. Посприяла історична освіта, досвід роботи з людьми, знання реа

лій по обидва боки кордону. До речі, іспанську мову я вивчала за під

ручниками історії свого племінника. Зараз без зайвої скромності можу сказати, що про Домінікану знаю значно більше, ніж переважна біль ➧

13


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:20

Page 14

шість її громадян. Зрештою міністр туриз

му Домініканської Республіки запропо

нував мені представляти туризм країни в Росії, Україні та в усіх державах пострадян

ського простору. Мені, громадянці дале

кого Казахстану, висловили велику довіру. — А з Україною вас пов’язує ще щось, ок$ рім українського прізвища та професійної діяльності? — Кілька років тому під час перебуван

ня в Києві наш міністр туризму раптом ви

гукнув: «Галино, дивися, твій родич!», вка

зуючи на пам’ятник композиторові Ми

колі Лисенку... (Сміється). Так, у мене всі корені тут. Предки за ма

миною лінією жили у районі нинішнього міста Дніпро, а після столипінської ре

форми переїхали до Казахстану. Татів пра

щур, український козак, ще за Петра Пер

шого будував фортеці на Іртиші. — Що можете порадити землякам, гос$ тям Домінікани? — Найголовніша порада — приїжджай

те з хорошим настроєм і нічим не пере

ймайтесь. Атмосфера Домінікани змінює ставлення до життя на позитивне!

14

— Чим для Домінікани є український ринок? — В Україні Міністерство туризму До

мініканської Республіки просуває країну вже давно. Ваша держава як туристичний ринок була, є і, я переконана, буде нам ці

кава. Звісно, ніколи не йшлося про масо

вий туризм з України. Не можна порівню

вати туристичні потоки з Франції, Німеч

чини або Росії з турпотоками із Польщі, Чехії чи України. Але для нас цінні всі краї

ни. Головне — щоб кожен турист, який ба

жає відвідати нашу Домінікану, отримав якомога повнішу інформацію про її мож

ливості від спеціаліста. Щоб йому розпо

віли, що це не лише кілометри білосніж

них пляжів, а й оригінальний екотуризм, чудовий гольф, рафтинг, дайвінг, роман

тичне місце для молодят… — Які свіжі тенденції туризму в Домі$ ніканській Республіці? — Головна з них — те, що країна демон

струє вагомі здобутки та збирає почесні титули в туристичній сфері. Наприклад, у міжнародному досліджен

ні «Індекс якості Карибського туризму в

2016 році» Домінікана посіла беззапереч

не перше місце у секторах розваг, міжна

родного сполучення та закладів гостин

ності. На друге місце вона вийшла за мож

ливостями спорту і пригодницького туриз

му, забезпеченням продуктами харчуван

ня та розвитком внутрішнього туризму. Пунта Кана посіла третє місце в рей

тингу міст Латинської Америки за кількіс

тю відвідувачів (2,7 мільйона за рік) і пер

ше місце — за показником витрат турис

тів (2900 мільйонів доларів США за рік). Особисто моя думка: Пунта Кана вже переповнена туристами. Насправді краї

на має багато інших курортів із дивовиж

ною природою та першокласною інфра

структурою. Наприклад, таких, як півострів Самана, що увійшов до «золотого» списку «Conde Nast Traveller» як одне з найпривабливі

ших у світі місць для туристів. Видання за

значає, що це один із небагатьох куточків земної кулі, який зберіг первозданність і красу тропічних пляжів. За тим самим рей

тингом пляж «Ринкон» увійшов до 50 най

кращих на планеті.


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

До речі, 28 домініканських пляжів від

значено міжнародним «Блакитним прапо

ром» за екологічну чистоту. На церемонії вручення нагород «World Golf Awards» Домінікану третій рік поспіль визнали «Найкращим гольф напрямком у Карибському регіон». А за версією жур

Page 15

налу «Golfweek» поле «Punta Espada» є най

кращим у регіоні Карибів і Мексики. Чим вам не тенденція? Веб портал подорожей класу «люкс» «Virtuoso» включив Домініканську Респуб

ліку до топ 20 «найчарівніших напрямків для медового місяця».

Зрештою, ЮНЕСКО назвала танець меренге об’єктом нематеріальної культур

ної спадщини людства. І цей список визнань можна продов

жувати. Без офіціозу вам скажу, що Домініка

на виходить у лідери Карибського басей

ну в сегменті ділових подорожей і заходів. Вона співпрацює з провідними світовими компаніями МІСЕ туризму, бере участь у найбільших виставках цієї підгалузі, сама організовує видатні ділові події, володіє чудовими бізнес центрами та готелями з конференц послугами найвищого рівня, пропонує безліч додаткових ексклюзив

них «активностей» типу того ж гольфу чи дайвінгу. — Вочевидь, цьому сприяє й економічне тло країни? Хоча Домінікана не вважа$ ється дуже заможною. — Вона лідирує за темпами економіч

ного зростання в усій Латинській Амери

ці, маючи стійке зростання внутрішнього валового продукту на 7% щороку. Туризм відіграє в цьому не останню роль, забез

печуючи 16% ВВП. І, що дуже важливо, ➧

15


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page 16

розвиток туристичного сектору економі

ки прямо пов’язане з підвищенням рівня зайнятості населення. — Якою є державна стратегія задля по$ дальшого прогресу? — Традиційно галузь підтримується вла

дою. Сам президент Даніло Медина після нещодавнього переобрання визнав одним із головних своїх завдань зростання кіль

кості іноземних туристів до 10 мільйонів на рік до 2022 року. Для цього уряд збира

ється запустити нову стратегію комуніка

цій, яка сприятиме широкому залученню іноземних інвестицій. Стратегія також спрямована на позиціонування Домініка

ни як напрямку, який пропонує значно більше, ніж «море і сонце». Робиться ак

цент на багатогранність і широкий потен

ціал турпропозиції. Йдеться про пригод

ницький, культурний, медичний туризм, МІСЕ сегмент, екотуризм, круїзний сек

тор, luxury відпочинок… Якщо говорити про інфраструктуру, то йдеться про про

екти облаштування тематичних парків, гольф полів, яхт портів і приватних аеро

портів. Багато говорять і про реставрацію Колоніальної зони столиці — Санто До

мінго, найдавнішого міста в Західній пів

кулі. Уже прийнято програма з розвитку

16

туристичного потенціалу південно захід

них провінцій країни. — Чи є в Домінікані напрямки, недо$ статньо оцінені українцями? — Курортних регіонів у Домінікані ба

гато, але для початку добре було б наси

тити туристами два північні центри туриз

му — Пуерто Плата і півострів Самана. Північні курорти країни не гірші, ніж відомі в нас cхідні, вони просто інші. Як

що Пунта Кана — це 60 кілометрів білого кварцового піску, то в Пуерто Плата пісок золотаво жовтий, трішки крупніший. Але це обрамлення того самого чудового, чис

того й лагідного моря! Що стосується Са

мани, то це ще й тисячі, тисячі кокосових пальм! А головне — на узбережжі Пунта Кана домінує замкнутий готельний відпочинок. На території зосереджено все необхідне, включаючи «олл інклюзив» 24 години на добу, казино, водні розваги тощо. Виїжджа

ють із цього раю тільки на екскурсії. А ось у Пуерто Плата є чудова нагода самому вийти безпосередньо в місто, насолодити

ся місцевим колоритом, походити по крам

ничках і кав’ярнях, поспостерігати за жит

тям. Звідти зручніше виїздити в централь

ні регіони країни, до чудових лісів, гір, во

доспадів та екзотичних плантацій. У ра

йоні Пуерто Плата є унікальний курорт «Плая Дорада» — «Золотий пляж», де 14 го

телів мають величезну спільну територію, на якій панує зовсім інший тип відпочин

ку з доступом до принад різних закладів. — Які ваші особисті туристичні уподо$ бання в Домінікані? — Скажу чесно, я не прихильниця пляж

ного відпочинку. Та найдужче мені подо


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

баються північні узбережжя, зокрема пів

острів Самана. Це зовсім інша Домініка

на: невеличкі бухти, усамітнені пляжі, мож

ливість по справжньому розслабитися й насолодитися розкішною природою. І єди

не місце, біля якого в океані із січня по березень туристи спостерігають за кита

ми! Близько трьох тисяч цих гігантів при

пливають туди з Північної Атлантики на

роджувати і зачинати нове потомство.

Page 17

Шлюбні ігри китів — неймовірне видови

ще! А ще мені подобається центральна частина країни. Маю там ділянку землі. У центрі Домінікани завжди стоїть наше помірне літо: близько гори, багато лісово

го затінку. До речі, існує стереотип і що

до постійної спеки в Домінікані. Насправ

ді клімат там різний. Є одна дорога, яка упродовж 47 кілометрів перетинає 7 клі

матичних зон — від кактусів до вологих

вічнозелених лісів. До речі, цього грудня у гірських долинах Констанца (близько 3000 метрів над рівнем моря) температу

ра повітря опустилася до 8 градусів. Ось вам і спека. — Сеньйоро Галино, з чим ви збираєте$ ся на українську міжнародну турвиставку «UITT – 2017»? — З усім розмаїттям Домінікани! Поста

раємося показати якнайширший спектр можливостей для туриста. Інтерес до країни продовжує зростати. Пригадую, як відвідала першу турвистав

ку в Україні — це була «UITT – 2005». То

ді ми мали тільки 9 квадратних метрів і не залучали приватний сектор туризму Домі

нікани. А протягом останніх трьох років стабільно замовляємо великий стенд, на якому представляємо широкий спектр яс

кравої та якісної поліграфічної продукції. Приємно, що турвиставки в Україні по

троху відновлюють позиції. Дедалі біль

ше українських туроператорів і турагентів приходять до нас, добре орієнтуючись у можливостях Домінікани та її окремих ре

гіонів, — спілкування стало по справжньо

му професійним. Бачу в цьому безумовний позитив. І тим приємніше, що в ньому є заслуга і Домінікани, і моя особиста. ■

17


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page 18


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page 19

Г

лобус крутиться<вертиться. А на ньому — міста та села, моря й океани, паралелі та меридіани, люди – різні на колір і за характером… Усе це — наша Земна куля. Яку ми пропонуємо вам відкрити для себе разом із те<

лепрограмою «Світ онлайн». Не виходячи із власної оселі, разом із телеведучою Надією Базів та творчою групою програми, ви зазирнете в найпотаємніші куточ< ки нашої планети та довідаєтесь, як живуть різні континенти, держави, народи. Ми покажемо вам світ таким, яким він є — зблизька і без гриму.

Любителям мандрівок «Світ онлайн» призначає побачення щосуботи та щонеділі на телеканалі «Ера».

19


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page 20

Безцінні Õî÷åòå âòåêòè â³ä ñ³ðèõ áóäí³â, óòîìè òà ñòðåñ³â? Ñïåö³àëüíî äëÿ âàñ ñëàâåòíèé ãîòåëü «Aldemar Royal Mare» íà îñòðîâ³ Êðèò ïðåäñòàâëÿº íîâó êîíöåïö³þ â³äïî÷èíêó — «Elements All-In».

З

Завдяки внесенню безцінних «елементів» у перелік послуг преміум класу п’ятизірковий «Aldemar Royal Mare» набуває нової індивідуальності. Тепер в одній незабутній подорожі ви зможете поєд

нати унікальні програми в таласоцентрі світового рівня, захопливу гру в теніс, водні види спорту, антистресові заняття йогою, насолоду креативними кулінарними шедеврами, купання в найчис

тішому морі та розслаблення в затінку листатих пальм. Морський курорт із чудовими краєвидами й ландшафтними садами подарує подорож до самоусвідомлення, благоденства та релаксу. ➧

20


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page 21

елементи 21


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page 22

Вас зустріне фешенебельне містечко у критському стилі. Це місце спокійного, шикарного відпочинку, яке водночас дає доступ до широкої інфраструктури розваг сусідніх готелів «Aldemar»: «Royal Villas», «Knossos Royal» і «Cretan Village». Вишуканість і користь Отримайте задоволення від кулінар

них витворів найкращих шеф кухарів. До смаку в «Aldemar Royal Mare» ставляться серйозно! У 6 ресторанах готелю на вас че

кають натуральні, приготовлені з еколо

гічно чистих продуктів сучасні та тради

ційні грецькі страви, безалкогольні напої та настоянки. Вибір на «шведському сто

лі» просто невичерпний, і він регулярно оновлюється! Можна замовити дієтичне чи безглютенове меню. Здоров’я та настрій Скористайтеся формулою хорошого на

строю: таласотерапія плюс спа процеду

ри у виконанні експертів. «Royal Mare Tha

lasso» — переможець у номінаціях «World’s Leading Thalasso & Spa Resort – 2015» та «Greece’s Best Welness Retreat – 2016», йо

го також визнано найкращим «Luxury Tha

lasso & Spa Resort –2016» у рамках премії «World Luxury Hotels Awards». Відновіть свою бадьорість, скористав

шись різноманітними спортивними та фіт

нес програмами. Вони допоможуть орга

нізму повернути внутрішній баланс і під

тримати ідеальну форму. До ваших по

слуг — 7 червоних грунтових кортів для тенісу, майданчики для гри у сквош і пляж

ний волейбол, басейн для водного поло, є умови для скандинавської ходьби, САП

серфінгу, аквааеробіки та дайвінгу, пропо

нуються каное та водні велосипеди. Натуральність і елегантність Розслабтесь і спізнайте дивовижні від

чуття свободи, гармонії та краси, що па

нують тут повсякчас. Тепер ви можете все, що забажаєте: відпочивати, думати, малю

вати, читати, співати, мріяти… Проведіть час у релакс зонах у стилі дзен або просто відпочиньте в затінку саду, гойдаючись у гамаку… Серед безлічі відтінків синього — ко

льору неба, моря та басейнів — знайдіть

той, що найдужче підходить саме для вас і саме цієї миті. Піщано гальковий пляж готелю відзначений «Блакитним прапо

ром». Для вас — два великі басейни, 25 приватних і загальних басейнів, відкритий дитячий басейн, джакузі з прісною водою та критий басейн із підігріванням. Та основою всіх цих задоволень у готе

лі «Aldemar Royal Mare» є два основні не

оціненні елементи — дивовижно щедра природа Криту та незбориме вміння гре

ків насолоджуватися радощами життя й ділитися ними з усім світом. ■

www.aldemarresorts.gr

22

За допомогу в підготовці матеріалу дякуємо готелю «Aldemar Royal Mare» (о. Крит, Греція).


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page 23

23


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page 24

Ванна, âàøà âåëè÷íîñòå! Êàðëîâàðñüêèé ãîòåëü «Carlsbad Plaza» ïðîïîíóº åêñêëþçèâíå ë³êóâàííÿ ïî-êîðîë³âñüêîìó — ³ç ïîâíîþ ïðèâàòí³ñòþ é çà íàéâèùèì êëàñîì. Öå ìîæëèâî â íîâèõ àïàðòàìåíòàõ «Medical Majestic Suite».

Ã

Готель «Carlsbad Plaza» за відносно короткий час зу

мів заявити про себе на всю Європу, здивувати та утвер

дити свої високі стандарти. У цьому спа і велнес готелі почуваєшся мов у казці. Під одним дахом зібрано все необхідне для незабутнього відпочинку та повноцінно

24

го відновлення сил. «Carlsbad Plaza» — це 124 розкішні номери та 28 ексклюзивних апартаментів, стильні рес

торани і бари, зона «Medical Spa & Wellness» на 3500 квадратних метрів, понад 250 видів послуг і процедур, 14 медичних спеціалізацій.


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page 25

А ще заклад славиться чудовим медцентром, у якому справжні професіонали забезпечують ідеальне оздоровлен

ня тіла і духу. Тут надаються послуги преміум класу, по

чинаючи з кріотерапії для всього тіла і закінчуючи косме

тикою всесвітньо відомих марок. Безпосередньо в готелі можна насолодитися водою із «Вржидла» — найвідомішо

го карловарського лікувального джерела. «Carlsbad Plaza» перейняв естафету багатої історії ліку

вання на курорті Карлови Вари та збагатив його іннова

ційними елементами. Серед них — ексклюзивні, розкішні та єдині у своєму роді на курорті Карлови Вари апарта

менти класу «люкс» — «Medical Majestic Suite». Вони де

монструють максимально індивідуальний підхід до тради

ційного курортного лікування і спа. Величезні апартаменти (209 кв. м) мають дві спальні, більш ніж простору вітальню, дві ванні кімнати, кухонну стійку, сауну, джакузі, гардеробні... Та головне — це спе

ціальне приміщення для лікувальних процедур і кімната з мультифункціональною ванною для всіх типів лікуваль

них купелей. Усі процедури проводить професіональний персонал «Carlsbad Plaza» безпосередньо в апартаментах. Вам гарантують максимальний комфорт, конфіденцій

ність і водночас — високі стандарти лікування. Оздоровчі сеанси в «Medical Majestic Suite» влаштову

ються п’ять разів на тиждень із понеділка по п’ятницю у форматі 2,5 годинної програми одночасно для двох осіб, які мешкають у цих апартаментах (хоча проживати в них можуть і четверо). Кількість процедур не обмежується. Задоволення — теж. Відчуйте себе королем у «Carlsbad Plaza». Залишайтеся володарем становища в «Medical Majestic Suite». ■ За допомогу в підготовці матеріалу дякуємо готелю «Carlsbad Plaza».

CARLSBAD PLAZA Medical Spa & Wellness hotel 5*Superior Карлові Вари Чеська Республіка www.CarlsbadPlaza.ru (+420) 353 225 502 reservation@carlsbadplaza.cz

25


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page 26

Öå ëèøå ì³í³-äåðæàâà ç òðüîõ îñòð³âö³â ó Ñåðåäçåìíîìó ìîð³. Àëå ÿêùî âè ãàäàºòå, ùî «íà âñå âèñòà÷èòü ³ âèõ³äíèõ», òî äóæå ïîìèëÿºòåñÿ. Îñü ëèøå ïåðø³ äâà äåñÿòêè ðå÷åé, ÿê³ òóò âàðòî çðîáèòè.

20 must do,

або Що варто зробити на

1 Перевірити те, у що складно повірити Наприклад, що Мальта — архіпелаг жовтого ко< льору розміром 27 на 15 кілометрів, тобто удвічі менший за Київ. Або те, що тут три десятки міст, між якими складно провести межу, бо вони злива< ються. Або те, що тут немає бездоглядних дітей, безхатьків і бродячих собак, але повно бродячих котів, яких усі люблять. Або те, що тут немає річок та озер. І при цьому живуть близько 450 тисяч щас< ливих мешканців.

2 Здійснити подорож крізь століття Історія супроводжує тут скрізь і всюди. Можли< во, найкраще її відчуєте у Мдині, стародавній сто<

26

лиці Мальти. Це дивовижне місто, застигле у часі. Користуватись автомобілями дозволено тільки міс< цевим мешканцям. А їх не більше 400 осіб, і май< же всі — нащадки давніх норманських, іспанських, сицилійських і французьких родів, які живуть у фа< мільних особняках.

3 Насолодитися краєвидами Спеціально їх шукати не доведеться — вони ви< никають перед очима самі. З будь<якої точки чудо< во виглядає Валлетта, а від панорами Великої гава< ні аж перехоплює подих. Певно, кожен, хто побу< вав на Мальті, має фото з краєвидом «Триміста» на порізаному мисами півострові — це давні Вітторіо<


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page 27

Мальті

за, Сенглея і Коспікуа, що «зрослися докуп< ки». Та ще дужче вражають природні пам’ят< ки Мальти! Такі, як Блакитний грот, фантас< тична арка «Лазурове вікно» на Гозо, бухта Рамла з червоним пляжем і печерою, де, за легендою, Одіссей жив у німфи Каліпсо.

4

Побачити найдавніші в Європі споруди Найвідвідуваніші з них — мегалітичні хра< ми Джгантії (на острові Гозо) і Хаджар<Кім (на острові Мальта), яким понад 5000 років... Але споруд із величезних каменів на Маль< ті десятки! Ну, а стародавні підземелля — це ще одна таємниця Мальти. Найвідоміше серед них — Гіпогей, трирівневе «підземне житло» з ходами, залами і пастками, яке до< сі залишається загадкою та улюбленим міс< цем археологів.

5

Зазнайомитися з мальтійськими лицарями Лицарі<іоанніти володіли архіпелагом по< над двісті років. Як спадщину вони залиши< ли мальтійський хрест, який став символом країни, фортеці й багатющу архітектуру. Са< ме вони побудували нинішню столицю Вал< летту, назвавши її ім’ям свого Великого ма< гістра. Його палац запам’ятається вам чарів< ними внутрішніми двориками, розкішними покоями і Збройною палатою. Постаті в об< ладунках зустрінете в кожній крамниці Маль< ти. Лицарським духом надихаєтесь досхочу.

6 Погратись у «Гру престолів» На Мальті знімалося чимало епізодів цьо< го суперсеріалу. У ньому фігурують брама Мдини, палац Сан<Антон, форти... Біля Ла< зурового Вікна на острові Гозо відбулося ве<

сілля царя варварів і принцеси, а в палаці Вердана вони вперше зустрілись. Існують турмаршрути і квести «слідами серіалу».

7

Скласти колекцію архітектурних деталей Вигадливі балкони Мальти ведуть свою іс< торію із середніх віків, коли вони символізу< вали статус власника дому. Адже ці деталі — з дерева, якого на островах дуже обмаль. А ще мальтійці відчувають особливу пристрасть до дверних ручок і молотків. Скажімо, у Мди< ні можна побачити цілу колекцію з них. Фо< тографуйте, і вони — ваші назавжди!

8 Насолодитися морем Море тут чисте, тепле і приємне. Звісно, ви не знайдете на узбережжі неозорих біло< піщаних пляжів, адже Мальта — фактично ка< ➧

27


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page 28

мінь, який випнувся із Середземного моря. Та гарних місць для купання багато, і вони часто дуже екзотичні завдяки химерним формам узбереж. Є і піщані пляжі на зразок «Голден<Бей».

9 Зайнятися дайвінгом На думку Жака<Іва Кусто, острів Гозо — серед найкращих у світі місць для підводного плавання. Крім загадкових гротів і морських мешканців, на дні є затонулі судна, які можна розглядати зовні й усередині.

10 Провести захід сонця на кручах Динглі Щоб дістатись оглядового майданчика на цих прямовисних скелях, потрібно здолати висоту 253 метри, але воно того варте. На стрімчаки ніби магнітом тягне романтиків і шукачів пригод — аби побути наодинці з коханою людиною, побачити море і «політати» над ним, провести баг< ряне сонце за обрій…

11

Відкрити секрет мальтійського щастя Мешканці Мальти люблять яскравий одяг і прикраси, нікуди не поспі< шають, легко вступають у розмову і завжди усміхаються. Більшу частину їхнього життя становлять свята: церковні фести, зимовий карнавал, фес< тивалі феєрверків, «ночі вогнів»... У такі дати вони відпочивають і веселять< ся в містах, схожих на одну велику вечірку. А в будні? Готуються до свят!

12

«Відірватися» помальтійському Із настанням темряви оживає нічна столиця Мальти — Пачевілль. Удень це просто два нічим не примітні квартали неподалік від курорту Сент<Джу< ліанс, а вночі — оаза клубної культури. Бари, ресторани, дискотеки — оби< рай будь<який заклад і відпочивай на повну. Тут полюбляють виступати найкращі діджеї світу.

13 Побувати на «Острові МТV». Безкоштовно! Цей поп<фестиваль — одна з головних подій літньої музичної сцени в Європі. І відбувається він на Мальті. Суперсцена, величезна тусівка прос< то неба, високий рівень безпеки, зірки світового рівня… І вхід абсолютно вільний! Серед хедлайнерів «Острова MTV – 2017» наразі заявлені «The Chainsmokers». Цього разу фестиваль відкриється 27 червня.

14

Англійська без відриву від «відриву» Маленька Мальта насправді є великою школою англійської мови. Мо< ва Шекспіра і Нельсона вважається тут другою державною, і острів’яни використали цей спадок британського володарювання — вони відкрили понад 30 авторитетних навчальних закладів з опанування її іноземцями. Причому коштує навчання значно дешевше, ніж у «туманному Альбіоні». ➧

28


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page 29

БІЛЬШЕ ПОБАЧИТИ

БІЛЬШЕ ЗРОБИТИ

Легко дістатися Винятковий вибір місць проживання Сонце 300 днів на рік

БІЛЬШЕ ЗГАДАТИ

Столиця Валлетта — об’єкт культурної спадщини ЮНЕСКО та Культурна столиця Європи 2018 року Острів Гозо — незвіданий рай Безпечний відпочинок Кришталево чисте Середземне море

Мальта – не просто відпочинок!

Валлетта — Європейська столиця культури – 2018


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page 30

15

Подивитися «Мальту 5D» Є фільми, які можна дивитися кілька разів, а потім ходити на них ще і ще. «Мальта 5D» — якраз такий. Побачити, почути і відчути історію Маль< ти у форматі 5D — це справді must do. 20<хвилинне шоу показують що< дня в кінотеатрі нового покоління у столичній Валлетті.

16

Відвідати шоу дельфінів, тюленів і папуг У «Mediterraneo Malta Marine Park» живуть милі дельфіни, тюлені<тан< цюристи, чарівні папуги, черепашки та всілякі рептилії. Із квітня по вере< сень тут щодня влаштовують два шоу, решту року — по одній виставі. За додаткову плату можна поплавати з дельфінами!

17

Скуштувати лампуку і кролика Мальтійці люблять попоїсти і пригостити. Порції тут величезні, а стра< ви смачнющі. Лампука і мальтійський кролик — найвідоміші делікатеси. Лампуку шукайте на рибному базарі в бухті Марсашлокка. Кролика куш< туйте в будь<якому ресторані, особливо ж він гарний у місті Мджарр. Ну, а десертів тут налічують кількасот! Головним місцем збору ласунів вва< жається кондитерська «Fontanella» у Мдині.

18 Відвідати рибальське село Марсашлокк Найкраще це зробити недільного ранку, коли працює рибний ринок. Окрім сувенірів, тут можна купити практично будь<які морепродукти. Прогулявшись колоритним ринком, вирушайте на берег і помилуйтеся славнозвісними мальтійськими човнами луццу з «очима Озириса» — обе< регом моряків. Завершуйте прогулянку в одному з ресторанів. Усе, що тут подають, виловлено щонайбільше кілька годин тому.

19

. Купити пляшку вина в мереживному фартушку Два століття тому на Мальту завезли генуезьке мереживо. Місцеві швидко розібрались із секретом його виготовлення. Окрім серветок, ко< мірців і парасольок вони навчилися плести і фартушки на винні пляшки. До речі, мальтійське вино й саме по собі — непоганий сувенір.

20 Покласти в гаманець насінину Зерна ріжкового дерева кароб служили давнім римлянам мірою ваги на< рівні з коштовними металами і породили слово «карат». Стручки та насін< ня цієї рослини досі є цінністю — щоправда, кулінарною. Вони солодкі, за смаком нагадують шоколад і є основою для приготування десертів та напо< їв. А ще вважається, що зерно ріжкового дерева в гаманці притягує гроші. Насінина допоможе накопичити кошти на наступне відвідання Маль< ти. Адже ви, скоріш за все, не встигнете зробити всі ці 20 речей за одну відпустку. Та й багато інших must do! ■

30


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page 31


!KT_1-17-disk.qxd

32

20.03.2017

16:21

Page 32


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page 33

Продовження проекту

ВИГІДНА ЄВРОПА у 2017 році! У новому сезоні ми «поставили на крило» ще більше класичних автобусних турів і розширили географію польотів. Отже, міста прильоту й перші міста на маршрутах наших програм: ■ ■ ■

ДЮССЕЛЬДОРФ, якщо хочете побачити північ Франції, Бенілюкс і Німеччину; ВЕНЕЦІЯ, якщо вас цікавить класична Італія (Рим, Флоренція, Венеція); МІЛАН, якщо ви вже закохані в подорожі по Європі або тільки починаєте знайомство з нею!

Одним із найскладніших завдань для нас було зберегти насиченість і динаміку подорожей, не збільшивши при цьому вартість програм. І що ж? Усе вийшло! Наша улюблена «Синьйора Італія» з перельотами, переїздами, екскурсіями, готелями й гідами зберегла свою минулорічну вартість — 659 євро за 8 днів подорожі! Проект стартує 26 квітня і триватиме до кінця жовтня. Запрошуємо всіх у захопливі подорожі!

«Вигідна Європа» Програми з вильотом до Дюссельдорфа 26 квітня — 17 серпня НІДЕРЛАНДИ — БЕЛЬГІЯ — ЛЮКСЕМБУРГ: долина Рейну і парк квітів «Кейкенхоф»! Від 795 євро Туристична компанія «Artex’94» Вул. Грушевського, 28/2, оф. 54, Київ, 01030 Тел.: (044) 253 00 09 (107); (050) 550 11 22 www.artex.com.ua

Ліцензія АГ № 580619 від 05.10.2011 (термін необмежений)

«АРТЕКС’ 94» — найкращі тури за найкращими цінами до 100 країн світу! Від бюджетного до VIPвідпочинку — на сайті www.artex.com.ua


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page 34

Áàæàºòå îçäîðîâèòè ò³ëî é äóøó, ïîìèëóâàòèñü åïîõàëüíèìè ïîëîòíàìè Àëüòàìîíòå, ïîáà÷èòè çàìêè «Çîëîòî¿ ï³äêîâè»? Òîä³ âàì íà Ëüâ³âùèíó — ó êðàé ö³ëþùèõ âîä, ðîìàíòè÷íèõ çàìê³â ³ ÷óäîòâîðíèõ ³êîí.

ЛЬВІВЩИНА

Осердя Галичини Îëüãà ÄÓÁÎÂÈÊ

Ìèêîëà ²ÂÀÙÅÍÊÎ

В

Виявляється, 41,6 відсотка лікуваль

них мінеральних вод України зосере

джені саме на Львівщині. На думку пер

шого заступника голови Львівської обл

ради Ростислава Замлинського, Гали

чина має велике майбутнє як всеукра

їнська оздоровниця. Саме тому на по

чатку 2017 року організували прес тур для провідних туристичних медіа. Бо як розпочнеш сезон, так його і проведеш. Велике очищення в Моршині Як на мене, розпочинати знайомство зі Львівщиною найкраще з Моршина. Придбати путівку. Оселитися. Сказати цілому світові: нехай зачекає... і попи

вати живу моршинську водицю. А в пе

рервах — дозволити собі розкіш подо

рожей. Хочеш — їдь до скель Довбуша, а хочеш — вивчай «Золоту підкову» чи ще цілий список цікавинок. Моршинську воду знають усі. Навіть ті, хто у Моршині жодного разу не бу

вав. Чому так?

34

— Води Моршина мають природну кристалічну будову, тому легко засвою ються, — розповідає заступник дирек

тора з маркетингу та реалізації путівок санаторно курортного комплексу «Мор

шинкурорт» Микола Фурманюк. — Хто хоче очистити печінку, той знає: краще, ніж у Моршині, це не вдасться ніде. Або завітайте до нас у Мармуровий палац: там, біля підніжжя пам’ятника Матері Божій, діє цілюще джерело № 4 з ульт рапрісною водицею, яку так і назива ють — «вода під Матір’ю Божою»… — Приїздять навіть пацієнти з Кар ловихВар, — стверджує головний лікар лікувально діагностичного центру «Мор

шинкурорту» Ніна Половинко. — Ще в ХІХ столітті доведено: глауберова сіль, що міститься у гіркосолоних водах Мор шина, чудово очищає печінку, підшлунко ву залозу, протидіє цукровому діабету, допомагає оздоровити кишківник, нерво ву систему, опорноруховий апарат і впо ратись із серцевосудинними недугами.

Маємо інтенсивні програми оздоровлен ня — «11 діб» та «Швидке схуднення». Перш ніж лікувати, обстежуємо люди ну, щоб виключити камені в нирках, жовчному міхурі та жовчовивідних шля хах. Можемо похвалитися чудовою ді агностичною базою та добре оснащеною водолікарнею. Моршин зусібіч оточений могутнім лісом і невисокими горами. Повітря — хоч пий. Тиша. Благодать. «Візиткою» курорту є «Грибок» — давній бювет по

серед парку. До новішого великого бю

вету швидко вивчають дорогу всі. Жод

них великих виробництв. Оздоровлен

ня й туризм — магістральний шлях роз

витку Моршина вже кілька століть. Представники мерії не втомлюють

ся розповідати журналістам і світові про те, чому саме варто їхати до Мор

шина. Адже від кількості гостей зале

жать нові можливості «Моршинкурор

ту», що є дочірнім підприємством ЗАТ «Укрпрофоздоровниця».


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page 35

Місце сили: головний бювет Моршина.

Романтика і таїна Підгорецького замку: тут ходив д’Артаньян, триває реставрація інтер’єрів і... блукає привид Білої Панни. Цілющі ванни підуть на користь старому й малому. Привіт з античності: войовниця Афіна з Моршина.

До санаторно курортного комплексу «Моршинкурорт» належать п’ять санато

ріїв: «Дністер», «Перлина Прикарпаття», «Черемош», «Світанок» і «Лаванда» (об’єд

налися 2007 року). Водночас тут можуть оздоровлюватися понад 1800 осіб. Не ра

хуючи нових приватних готелів. Курорт від початку свого першого офі

ційного лікувального сезону — 1878 ро

ку — ніколи не припиняв діяти аж до дня нинішнього. Перша письмова згадка про Моршин сягає 1482 року. Здавна видобували тут сіль із солоних джерел. Але містечко стало ку

рортом після того, як запрошені німецьким купцем Боніфацієм Штиллером лікарі Пя

сецький та Дзіковський організували тут модне на ту пору в Європі клімато водолі

кування. На додачу в околицях Моршина знайшли торф’яну грязь — «боровину». Так народилося водо грязе кліматолікування. Моршин постійно добудовувався. 1930 року споруджено водолікарню, грязелікар

ню, інгаляторій.

З новоявленого: СКК «Моршинський» виграв європейський грант на 1,5 мільйона євро, що допомогло по новітньому облад

нати водолікарню, відремонтувати майже всі корпуси, оновити центральний сквер… Одначе, скуштувавши цілющих вод, кожен турист бажає видовищ. Куди поїха

ти? Що подивитися на Львівщині? «Золота підкова» Золочівський, Підгорецький та Олесь

кий замки. Хто їх не бачив, той не бачив Галичини. Вистоявши на вітрах історії, ці палацово оборонні споруди з легкої руки видатного науковця Бориса Возницько

го включені до туристичного маршруту «Золота підкова Львівщини». Золочівський замок — за 66 кілометрів від Львова. Його Великий та Китайський (Рожевий) палаци добре збереглись. І ко

го лишень не бачили ці стіни! І короля Польщі Яна Собеського, і Радзивіллів, і Комарницьких, і австрійських солдатів та злочинців (були казарми)… ➧

35


20.03.2017

16:21

Page 36

Фото О. ШОВКОПЛЯС

!KT_1-17-disk.qxd

Тут їздили королі, кати і смертники: ворота Золочівського замку. Скарбниця несподіванок: Китайський палац у Золочеві.

Камін у Великому палаці Золочівського замку — улюблене місце для фотосесій.

36

Найжахливіша сторінка історії Золо

чівського замку почалася 1939 року, коли совіти влаштували там в’язницю НКВС і закатували сотні українців. 1995 року на згадку про ті страшні події неподалік від замку звели капличку. У парковому саду є два непримітні ка

мені. Кажуть, їх знайшли біля села Ново

сілка. На одному — ніким не розшифро

ваний готичний текст (дехто пов’язує йо

го зі скарбами ордену тамплієрів). На ін

шому — два переплетені вінки, що сим

волізують життя і смерть. Побутує повір’я: повернеш палець в отворі до вінка — збу

деться матеріальне бажання, а якщо до квітів — романтичне. У Китайському палаці нині Музей схід

них цивілізацій. Там можна побачити го

лову єгипетської мумії, японські нецке, статуетки тибетського Будди Амітаюса та індійського бога Ганеші, історію Рамаяни в різьбленні на сандаловому дереві, ку

медного фарфорового танцівника епохи китайського соцреалізму, подарункову зброю з Еміратів, а також артефакти ста

родавніх культур, що існували на теренах України. Великий палац вражає ще дужче: дію

чі каміни, витончені меблеві ансамблі, люстри з хребта мамонта, портрети вель

мож і навіть королівський трон. А найцінніший експонат — величезна, на всю стіну (7,9 на 8,8 метра) картина іта

лійця Мартино Альтамонте «Битва під

Парканами». То увічнення епохальної по

дії: об’єднане польсько австрійсько ні

мецьке військо завдяки підтримці україн

ських козаків розгромило османів, чим урятувало Європу. Дякувати за збережен

ня шедевру маємо невтомному Борису Гри

горовичу Возницькому, який очолював Львівську картинну галерею та робив усе, аби врятувати унікальні твори мистецтва із закритих радянською владою церков, костелів, монастирів, маєтків. Із Золочева туристичні шляхи ведуть до села Підгірці. Що вам сказати? Підго

рецький замок, витончений та прекрас

ний віддаля і зовні, всередині все ще за

лишається руїною. Триває відновлення. Добре, що цю видатну споруду епохи Ре

несансу Всесвітній фонд пам’яток вніс до сотні пам’яток світу, що потребують не

гайної реставрації. Донедавна туристів усередину не пускали. Але нам вдалося пройти анфіладою кімнат, які чекають дбайливих рук. Палац пережив руйнації, перебудови, грабунки й пожежу. Тут спершу жили ко

ролі та графи, згодом містилися музей і туберкульозна лікарня. І ось — має вос

креснути музей. Місцевість така романтична, що на східцях замку режисер Юнгвальд Хільке

вич зняв кілька сцен для фільму «Д’Артань

ян і три мушкетери». Підгорецький замок має і свого приви

да — «Білу панну», і свою легенду про бу ➧


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page 37

Олеський замок. Один із найдавніших замків України (ХІІІ–ХVІІІ століття), побудований, імовірно, одним із синів галицько!волинського князя Юрія Львовича на пагорбі, серед заплави річки Ліберції.

37


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page 38

Храми і квіти Жовкви.

цімто замуровану живцем юну дружину графа Вацлава Жевуського — Марисю, ду

ша якої блукає у пошуках упокоєння… Якщо два попередніх замки з’явилися за часів Речі Посполитої, то Олеський — ще у ХІІІ столітті, за Русі: на високому при

родному пагорбі серед боліт було зведено невеличке укріплення. Перша письмова згадка про нього датована 1327 роком. На початку XVII століття воєвода земель руських Іван Данилович почав добудову

вати верхні поверхи. Цікаво, що на служ

бі у нього перебував та якийсь час управ

ляв Олеським замком Михайло Хмель

ницький — батько Богдана Зиновія. Тому серед львівських істориків дискутується версія, що гетьман України Богдан Хмель

ницький народився не в Суботові, а тут, на Львівщині. 1629 року в одній із кімнат Олеського замку з’явився на світ король Польщі Ян ІІІ Собеський (Іван Данилович — його дід). Цей факт є магнітом для польських туристів. Северин Жевуський збудував поруч з Олеським замком монастир ордену капу

цинів (початок XVII століття), в якому й жили монахи аж до 1939 року, до совітів. По війні там розмістили профтехучили

ще. Будівля добре збереглася. Возниць

кий домігся передачі її під картинну гале

рею Олеського замку: нині там фондо

сховище, де зберігаються неабиякі рари

тети. Два роки тому відкрилася виставко

ва зала.

38

— 1969 року Олеський замок у напівроз валеному стані передали під егіду Львівської галереї для створення музею. 1975го музей відкрився та працює вже понад 40 років, — каже завідувач музею Олеського замку Ро

ман Соломко. — На другому поверсі розта шований відділ Львівської картинної гале реї, де експонуються твори, врятовані від забуття і знищення, меблі, старовинні кар тини, ікони... А головне — ще одна батальна картина Альтамонте «Битва під Віднем». Ідеальне місто Жовква Ця місцевість віддавна славилися гар

ними винами. Давньоруське село так і йме

нувалося — Винники. Польський гетьман Станіслав Жолкевський започаткував тут королівську резиденцію, мріючи створити

місто фортецю Жовкву за популярними на той час проектами «ідеальних міст». Із Жовківського замку гетьман Украї

ни Іван Мазепа відсилав гінця до шведсь

кого короля Карла ХІІ. Тут також довго квартирував його головний суперник — Петро І. За радянської влади замок «переква

ліфікували» на в’язницю та катівню. Піз

ніше розмістили держустанови, а потім історична споруда була ще й житловим будинком. Повне оновлення замку роз

почалося нині з його вежі. Тож «ідеальне місто» все таки збереглося, а нині — мо

литься і відроджується. Тут кожна вуличка дихає історією. До

вкола Вічового майдану сучасної Жовкви розташовані 55 пам’яток світового й на

Замок у Жовкві.


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page 39

Ворота монастиря ведуть до духовного зцілення.

До Крехівської обителі їдуть на прощу та до чудотворних ікон.

ціонального значення. Тут у XVII столітті було посольство Венеції, діяли 5 церков, 4 костели, синагога. Храми — римо като

лицький, греко католицький, православ

ний — і нині у вихідні заповнені віряна

ми. А розписи в монастирі прикрашені не лише образами святих: ось козаки при

носять дари Ісусу, а ось українські прово

дирі укладають на Небесах Акт злуки 1919 року. Подейкують, що саме у Жовкві наро

дився Богдан Хмельницький, і вже точно відомо, що тут загинув виконавець пер

шої у світі мертвої петлі льотчик Нестеров. Благословенний Крехів За 12 кілометрів від Жовкви, біля під

ніжжя гори Побійної, чекає одна зі свя

тинь українського народу — Крехівський монастир святого Миколая Отців Василі

ян, барокова пам’ятка архітектури націо

нального значення й місце паломництва до чудотворних ікон Богородиці та свято

го Миколая. Найбільше прочан тут на свя

то літнього Миколая — 22 травня. Крехівський монастир започаткували два ченці Києво Печерської лаври — Йоїл та Сильвестр, які 1613 року прийшли на гору Побійну, витесали у скелі печеру та поселились у ній. Згодом монастир пере

несли на те місце, де він і нині. Під час та

тарських набігів монастир став фортецею, обороняти яку допомагали козаки на чо

лі з Іваном Мазепою. Тут бували гетьмани Богдан Хмельницький, Петро Дорошен

ко, митрополит Петро Могила. Радянська влада у 1939 році закрила православну святиню, розмістивши там «штаб укрепрайону», а згодом — піонер

табір «Веселка», школу для неповносправ

них дітей і склад. Отці василіяни повер

нулися до монастиря лише в 1990 му. Не

вдовзі зі Львова перенесли чудотворну ікону святого Миколая та чудотворну іко

ну Божої Матері Верхратської.

Ченці відновили в’їзну браму, вежі, му

ри і монастирський корпус, відбудували фільварок, пасіку та сад. Нині Крехівська обитель має форму неправильного п’ятикутника: мури, келії, чотири вежі зі дзвіницею та в’їзну браму. Перлина монастиря — кам’яна церква 1721–1737 років. У 2002 му заново побу

дували чудовий дерев’яний храм. Недалеко від монастиря у лісі є цілю

ще джерело Богородиці. До нього протоп

тана тисячами прочан стежка. Вода при

ємна на смак і добре тамує спрагу. Кажуть, що й оздоровлює та не псується при три

валому зберіганні. Трохи вище у лісі є скеля з печерами. Табличка на ній сповіщає, що саме тут осе

лилися перші ченці, які заснували монас

тир святого Миколая… Є де наснажитися тілесно і духовно. Та й хіба ж наш прес тур — це вся Гали

чина?! ■ За допомогу в підготовці матеріалу дякуємо Львівській облдержадміністрації в особі першого заступника голови Ростислава Замлинського та керівника департаменту туризму і курортів Наталі Табаки. Окрема подяка — заступникові голови Буської райради Олегу Ільківу та віце$президенту «Туристичного прес$клубу» Олені Зеленко.

39


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page 40


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page 41


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page 42

Нове в Хургаді! Цілоденна морська екскурсія з підводними скутерами та іншими розвагами — чудовий спосіб надати динамічності «пляжним будням». ● ●

● ●

● ● ● ●

Трансфер до Нью<Марина у виконанні українсько< єгипетського туроператора «Sun International». 9:00. Група до 35 осіб на сучасній білосніжній яхті виходить у червоне море. Прогулянка з вітерцем, краєвидами, напоями та спілкуванням. Зупинка у відкритому морі: купання, катання на «банані», «таблетці» та інші забави. Снорклінг на кораловому рифі з підводними скутерами: неймовірні пейзажі Червоного моря в поєднанні зі швидкістю та свободою пересування. Обід на яхті. Висадка на острові Гіфтун. Прогулянка, фотографування, купання. Морська риболовля. 16:30. Повернення до Хургади з неповторними враженнями та чудовим настроєм.

Увага! На судні — безкоштовний Wi<Fi. У пакет послуг входить масаж. Компанія «Elmassry» +201221634251 amr.elmasry86@yahoo.com


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page 43

Ласкаво просимо до

Princess Egypt Hotels «Golden 5 City» включає 7 готелів категорії 5*deluxe, 5* і 4* на будьякий смак і гаманець; пропонує гос тям 2300 номерів різних категорій — від стандарт них до «президентських люксів», 7 басейнів, власну пристань для яхт, гарну блакитну лагуну, щоденне шоу «Співучі фонтани», аквапарк, оздоровчий комплекс із чудово облад наним тренажерним залом, дайвінгцентр, центр водного спорту, катан ня на конях, театр із різноманітними розважальними програмами, дитячі майданчики, аркаду магазинів, дискотеку, теніс і величезну кількість біль ярдних столів, а також безмежні можливості для проведення бізнесзаходів та масштабних конференцій.


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page 44


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page III


!KT_1-17-disk.qxd

20.03.2017

16:21

Page IV

Profile for Intour

Catalogue of Tours 1-2017  

March - June 2017

Catalogue of Tours 1-2017  

March - June 2017

Profile for intour
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded