Page 1

22.03.2016

12:57

Page I

50 000 н а к л а д

Dodatok_1-16.qxd

КАТАЛОГ

Т У Р I В ВЕСНА

w w w. i n t o u r. c o m . u a

квітень – травень

www.godominicanrepublic.com www.visitdominicanrepublic.ru

1’(60)16


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:57

Page II


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:57

Page 1

ПЕРШИЙ І ЄДИНИЙ ГОТЕЛЬ У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ, ЯКИЙ ОТРИМАВ СЕРТИФІКАТ НА НАЙВИЩУ КАТЕГОРІЮ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ «5*SUPERIOR»! ВЛАСНА КЛІНІКА, БАЛЬНЕОЦЕНТР І ВЕЛНЕСЛЕНД ■ ПОНАД 250 ВИДІВ МЕДИЧНИХ ПРОЦЕДУР ■ 14 РІЗНИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ ПОНАД 3500 КВ. М. СПА# ТА ОЗДОРОВЧИХ ЦЕНТРІВ ■ УСАМІТНЕНЕ ЛІКУВАННЯ У MEDICAL SPA SUITES ■ 7 ВИДІВ САУН І 5 РІЗНИХ БАСЕЙНІВ 152 РОЗКІШНІ НОМЕРИ, ІЗ НИХ 26 АПАРТАМЕНТІВ ■ ДВА РІЗНІ ТИПИ РЕСТОРАНІВ ■ ТРИ ДЕННІ ТА ОДИН НІЧНИЙ БАР ІЗ ЖИВОЮ МУЗИКОЮ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ■ КАЗИНО І ДИЗАЙНЕРСЬКІ БУТИКИ ■ ВЛАСНЕ ДЖЕРЕЛО ТЕРМОМІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:57

Page 2


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:57

Page 3


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:57

Page 4


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:57

Page 5

www.intour.com.ua Читайте у журналi

№1 (60) 2016

«Мiжнародний туризм» № 2 (128)’2016

Журнал «Каталог турiв «Мiжнародний туризм» Засновник та видавець — ТОВ «Редакцiя журналу «Мiжнародний туризм» Головний редактор Олександр ГОРОБЕЦЬ Художнiй редактор Сергій ГОРОБЕЦЬ Комп’ютерна графiка та верстка Євгена КРУТОВЕРЦЕВА Зареєстровано Мiнiстерством України у справах преси та iнформацiї, серiя КВ, № 7037 вiд 7.03.2003 Кольороподiл та друк: Видавничий дiм «Рема<Принт» Вул. В. Чорновола, 2, оф. 1, м. Київ, 01135, Україна Тел.: (044) 486<2820, 486<8004 Тираж — 50 000 примiрникiв Передрук матерiалiв — тiльки з дозволу редакцiї. За рекламну iнформацiю вiдповiдає рекламодавець. Думка авторiв публiкацiй не завжди збігається з думкою редакцiї. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть фактiв, власних назв та iмен, iнших вiдомостей несуть автори. © Редакцiя журналу «Мiжнародний туризм» Кловський узвiз, 15, м. Київ, 01021 Тел./факс: (044) 254<5190, 254<5191, 254<5193 Email: welcome@intour.com.ua

Видавничий дiм

ПОЛІГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ:

136 сторiнок яскравих вражень МАЛЬТА Острів на вся смак КАНАДА Земля динозаврів ГАЛАПАГОСИ Люди і звірі

ОПІШНЕ Традиції та авангард

«Мiжнародний туризм» · Журнали · Книжки · Альбоми · Проспекти · Буклети · Плакати · Настільні й кишенькові календарі · Рекламні сумки · Візитки · Наклейки · Стікери · Бігборди · Розробка фірмового стилю

Звертайтеся за телефонами:

2545190, 2545191, 2545193 Email: welcome@intour.com.ua


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:57

Page 6

www.godominicanrepublic.com www.visitdominicanrepublic.ru

Íàøå íåïðîñòå ñüîãîäåííÿ òàê ³ ïðîñèòü ñîíöÿ ³ ðàäîñò³. ¯õ ìîæå äàòè Äîì³í³êàíñüêà Ðåñïóáë³êà, çàïåâíÿº òóðèñòè÷íèé êåð³âíèê ö³º¿ äåðæàâè íà íàøîìó íàïðÿìêó. ² íå ïðîñòî äàòè, à çàðÿäèòè íèìè íàäîâãî! ªâãåí ÁÓÄÜÊÎ

Країна

сонячного настрою

В

Вона має українське прізвище, є грома дянкою Казахстану, живе то в СантоДо мінго, то в Москві. Галина Лисенко — дирек тор представництва міністерства туриз му Домініканської Республіки в Росії, Ук раїні та країнах СНД.

— Пані Галино, вітаємо вас із успіхом домініканського туризму — торік він упер ше перетнув межу 5 мільйонів відвідувачів. У цьому є й ваша заслуга. — Дякую. Справді, туріндустрія Домі ніканської Республіки переживає найкра


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:57

Page 7

щий період за останні сорок років. Вона закрі пила за собою позицію лідера в Карибському регіоні, ба навіть більше — в Центральній та Пів денній Америці. Порівняно з минулим роком відбулося зростання кількості гостей майже на 9 відсотків і становить 5,6 мільйона. Схоже, що мета, поставлена президентом Даніло Меди ною, — залучати 10 мільйонів туристів на рік — буде досягнута раніше встановленого терміну, 2022 року. — З яких країн прибуває найбільше туристів? — Лідирують американці, французи та нім ці. На четвертому місці певний час були росія ни, але у 2014му поступились іспанцям. Зрос тає турпотік і з країн Латинської Америки. — Ваш офіс регулярно бере участь у турвистав ках в Україні. Незабаром буде ще одна — «UITT – 2016». Очевидно, є інтерес до Домінікани і в на шому регіоні? — Так, він зростає, коли цьому сприяє ситуа ція в суспільстві. Як представник домінікансь кого туризму в країнах СНД я почала роботу в жовтні 2004 року й уже навесні відвідала першу турвиставку в Україні — «UITT–2005». Тоді ми мали тільки 9 квадратних метрів і не залучали приватний сектор туризму Домінікани. А про тягом останніх трьох років стабільно замовляє мо обширний стенд, на якому представляємо кілька великих туркомпаній, готелів і навіть го тельних мереж. ➧


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:57

Page 8

Здається, ще зовсім недавно наша ро бота складалася переважно з роздачі ін формаційнорекламних матеріалів на стен ді — про країну знали дуже мало. Пам’я таю випадки, коли український туропера тор, отримавши блок місць на авіачартер до Домініканської Республіки, запитував:

8

«Поясніть мені, нарешті, де ж та Доміні кана знаходиться!» (Сміється). А зараз ук раїнські туроператори, які приходять до нас, добре орієнтуються в можливостях Домінікани та її окремих регіонів, проек туючи це на потреби своїх туристів. — Чим є для Домінікани український ринок?

— Звичайно, ті кілька тисяч туристів з України, які відвідують Домініканську Республіку за рік, для неї, як кажуть, не роблять погоди. Зате їх там знають як до питливих і активних. Вони, якщо вже ді стаються в такі далекі краї, намагаються взяти від поїздки максимум: вирушають на екскурсії до міст і джунглів, у морські прогулянки, займаються рафтингом і дай вінгом… Чого, на жаль, не можна сказати про основну масу російських туристів, яких прибуває в десятки разів більше, про те вони переважно обмежуються відпо чинком в «оллінклюзивних» готелях. — Що готуєте до найближчої весняної туристичної виставки, на чому робитиме те акцент? — Виходячи з різноманітності запитів туристів з України, представлятимемо те матичні види туризму: весільний, сімей ний, активний, екологічний, гольфту ризм, молодіжний… Розповсюджувати мемо саме ті поліграфічні матеріали, які нам допомагав випускати видавничий дім «Міжнародний туризм». — Кілька слів про, можливо, недостат ньо оцінені в нас напрямки в Домінікані.


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:57

Page 9

— Курортних регіонів у Домінікані ба гато. Вже трохи наситилися відпочиваль никами два північних центри туризму — ПуертоПлата і півострів Самана, того са мого чекають інші. Ті курорти країни не гірші, ніж відомі в нас західні, вони прос то інші. На заході, в ПунтаКана, є 60 кі лометрів білого кварцового піску, а ось у ПуертоПлата пісок золотавожовтий, трішки крупніший — але це обрамлення того самого чудового, чистого й лагідного моря! Що стосується Самани, то це ще й море кокосових пальм! А головне — на уз бережжі ПунтаКана домінує замкнутий готельний відпочинок. На території зосе реджено все необхідне: «оллінклюзив» 24 години на добу, казино, водні розва ги... Виїжджають із цього раю тільки на екскурсії. У ПуертоПлата ж є чудова на года самому вийти безпосередньо в місто, насолодитися місцевим колоритом, похо дити по крамничках і кав’ярнях, поспо стерігати за життям. Звідти також зручні ше виїздити в центральні регіони країни, до чудових лісів, гір, водоспадів і екзотич них плантацій. У районі є унікальний ку рорт «ПлаяДорада» — «Золотий пляж»,

де 14 готелів мають величезну спільну те риторію, на якій панує зовсім інший тип відпочинку з доступом до принад різних закладів. — Цікаво, а які ваші особисті туристич ні вподобання в Домінікані? — Скажу чесно, я не прихильниця пляж ного відпочинку. Сонце, велика кількість людей, пасивність… Усе це змушує шука ти занять, вражень або навпаки — умиро творення. Якщо ж усетаки говорити про узбережжя, то найдужче з них мені подо баються північні, зокрема півострів Сама на. Це зовсім інша Домінікана: невеличкі бухти, усамітнені пляжі, можливість по справжньому розслабитись і насолодити ся розкішною природою. Це єдине місце, біля якого в океані туристи спостерігають за китами! Таке відбувається із січня до кінця березня, тобто саме зараз. Близько трьох тисяч китів припливають сюди з Пів нічної Атлантики народжувати і зачина ти нове потомство. Шлюбні ігри морсь ких гігантів — неймовірне видовище! Подобається й центральна частина країни. Маю там ділянку землі, на пенсії оселюся в тих мальовничих місцях. У

центрі Домінікани завжди стоїть наше по мірне літо: близько гори, багато лісово го затінку. До речі, є стереотип і щодо постійної спеки в Домінікані. Насправді клімат там різний. Існує дорога, яка упродовж 47 кі лометрів перетинає 7 кліматичних зон — від кактусів до вологих вічнозелених лісів! — Ви чимало прожили у цій далекій екзо тичній країні. Чи складно нашій людині в тих широтах, у тій культурі? — Мешкала там із 1998 року й донедав на. Зараз переважно живу в Москві, ос кільки робота пов’язана з ринком СНД, але мрію повернутися. Найпершим моїм домініканським «упо добанням» стали місцеві люди. Я тоді ще не мислила себе в туризмі. Опинилася в країні, не знаючи жодного слова іспансь кою, не маючи роботи і не орієнтуючись у місцевих реаліях. Стало культурним шо ком те, як домініканці допомагали мені опанувати нове життя. На тлі розчаруван ня і зневіри пострадянського простору це було неймовірно! Життєрадісні, чуйні, оп тимістичні домініканці надихнули мене круто змінити долю. ➧

9


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:57

Page 10


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:57

Page 11

Коли з’явилися перші чартери з Росії, мене запросили пра цювати гідом. Посприяли історична освіта, досвід роботи з людь ми, знання реалій по обидва боки кордону. Зрештою міністр ту ризму Домініканської Республіки запропонував мені представ ляти туризм країни в Росії. Мені, громадянці далекої країни, висловили велику довіру. — А з нашою країною вас пов’язує ще щось, окрім українсько го прізвища та професійної діяльності? — Кілька років тому під час перебування в Києві наш міністр туризму раптом вигукнув: «Галино, дивись, це ж твій родич!», вказуючи на пам’ятник композиторові Миколі Лисенку... (Смі ється). Так, у мене всі корені тут. Предки за маминою лінією жили у районі нинішнього Дніпропетровська і після столипін ської реформи переїхали до Казахстану. А татів пращур, україн ський козак, іще за Петра І будував фортеці на Іртиші. — Наостанок — ваші поради землякам, гостям Домінікани. Чи є там якісь «граблі», на які так люблять наступати наші співвітчизники? — Найголовніша порада — приїжджайте з хорошим настро єм і нічим не переймайтеся. На жаль, наші люди часто приво зять із собою домашні та робочі клопоти або очікування яко гось обману. Добре, що атмосфера Домінікани змінює ставлен ня до життя на позитивне. Домініканці спокійні й розслаблені, хоча, за нашими мірками, життя в них дуже непросте. У них завжди світлі думки про майбутнє й сонячний настрій. Це те, що українці неодмінно привезуть звідти додому. ■

11


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:57

Page 12

Клас і класика бальнеології Êàðëîâè-Âàðè ñëóøíî ïèøàþòüñÿ ñòàòóñîì íàéìàëüîâíè÷³øîãî òà íàéâ³äîì³øîãî êóðîðòó â ×åõ³¿, à ãîòåëü «Savoy Westend» êîíöåíòðóº âñ³ éîãî ïåðåâàãè, â òîìó ÷èñë³ ë³êóâàëüí³.

П

П’ятизірковий курортний комплекс «Savoy Westend Hotel» належить до найбільших і най затребуваніших у Чехії та всій Європі. Своєю унікальністю, ексклюзивністю і міжнародним визнанням він завдячує насамперед неповтор ному поєднанню традиційної санаторнокурорт ної справи з новітніми методиками і тенден ціями в лікуванні та оздоровленні. «Savoy Wes tend Hotel» має фахівців у галузі бальнеології, власний діагностичний центр із лабораторією, підтримує тісну співпрацю зі спеціалізованими установами в Чехії та за кордоном, пропонує понад 200 лікувальних, санаторнокурортних, спа і косметичних процедур та неодмінно — індивідуальний підхід з урахуванням потреб і побажань своїх клієнтів. Усе це забезпечує ліку

вальнодіагностичній базі готелю непереверше ні можливості. Основною лікувальною програмою «Savoy Westend» є комплексне санаторнокурортне лі кування. Для нього використовуються всі голов ні місцеві природні ресурси — мінеральна вода, вуглекислий газ і торф. Їхня лікувальна дія роз кривається через санаторнокурортні процеду ри: водолікування, термотерапію, електротера пію, кінезітерапію, нутриціологію та, звичайно ж, питне лікування водою з місцевих мінераль них джерел, що прославило КарловиВари на весь світ. Питний курс уже багато століть є наріжним каменем карловарського санаторнокурортно го лікування. Тутешні мінеральні води благо творно впливають на організм людини і здатні полегшити перебіг цілої низки хвороб системи травлення. Ефективність лікувального та оздо ровчого процесу підвищують активний відпочи нок на природі та прогулянки чарівними навко лишніми лісами. І в цьому аспекті готель «Savoy Westend» надає ідеальні умови, оскільки розта шований поблизу курортних лісових зон, ма льовничих прогулянкових стежинок та оглядо вих майданчиків. Спокій і тиша властиві курортній атмосфері цього ексклюзивного готельного комплексу. Він складається з п’яти історичних вілл, кожна з яких належить до архітектурних перлин свого часу. Завдяки дбайливій реконструкції вони збе регли свою красу, чарівність і здатні перенести гостей у світ аристократизму й елегантності ча сів Першої Республіки. Незалежно від того, збираєтеся ви в Карло виВари на лікування чи просто на відпочинок та екскурсії, готельний і санаторнокурортний комплекс класу «люкс» «Savoy Westend Hotel» за пропонує вам усе найкраще. ■

w w w. s avo y we s t e n d . c z 12


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:57

Page 13


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:57

Page 14

На радість Óëþáëåíå «ä³òèùå» ì³æíàðîäíîãî òóðîïåðàòîðà TUI — äèòÿ÷èé êëóá «Òóêàí». Öåé åêçîòè÷íèé ïòàõ ãí³çäóºòüñÿ â ãîòåëÿõ ð³çíèõ êðà¿í ³ íåâèìîâíî ò³øèòü þíèõ â³äïî÷èâàëüíèê³â.

У

Усі ми з нетерпінням очікуємо сімейних від пусток. Та коли вони настають, часом виявляє ться, що найдорожча частина родини — діти — чомусь не поділяє захвату старших, а ті ж бо вкла даються у відпочинок до останку… Може, тому що все надто подорослому? Свого часу це запитання поставили перед со бою працівники TUI. І відтоді на курортах, які пропонує туроператор, у Болгарії, Греції, Іспа нії, Туреччині та Чорногорії при готелях існу ють такі собі дитячі царства. Кожне приймає за найвищими стандартами, але має свої особли вості, щоб було цікавіше. TUI втілив задум у жит тя з притаманними йому завбачливістю та ви гадкою, і такий формат відпочинку зарекомен дував себе чудово. Нині у клубі «Тукан» дитину оточують турботою та атмосферою веселих і пі знавальних ігор, що робить перебування там за хопливим та корисним. А батьки завдяки цьому можуть присвятити час собі.

14


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:57

Page 15

Ліцензія ДАУТК АЕ 272718 від 12.03.2014

дітям і батькам

Отже, кумедний персонаж Тукан запрошує у свій яскравий світ. Він завжди супроводжуватиме ваших дітей, буде їм вірним другом і познайомить з однолітками з різних країн. Його профе сіональні російськомовні помічники забезпечать безтурботне і водночас цікаве дозвілля — справжнє свято 7 днів на тиждень, яскраві враження та спогади на цілий рік! Гостей чекають програ ми на всяк смак. Діти навчатимуться плавання та різних видів спорту (на особливих олімпійських іграх), іноземних мов, роз виватимуть кмітливість (у спеціальних іграх і вікторинах), твор чість (у щоденному шоу «Туканталант»). Щовечора на них чека тимуть веселі свята з іграми, запальними танцями та змаганнями. Новому поколінню — здорове харчування! І звичайно ж, смач не, різноманітне та цікаве. В ексклюзивному дитячому буфеті можна самостійно вибирати все, що до смаку. А вибір такий, що не набридне! Система харчування «все включено» допоможе заощадити на щоденному морозиві, яке так люблять дітлахи.

Тукан запрошує найменшеньких (до 4 рочків) у дитячі ясла, гостей 4–8 років — до «Туканміні», 8–13 років — до «Тукан максі», а також вітає тинейджерів до 16, але не старших. У во лодіннях казкового птаха є великі номери на 4 особи — діти люблять компанію. Одна дитина 2–14 років може безкоштовно мешкати в номері з двома дорослими. Цьогоріч у Болгарії, Греції, Іспанії та Чорногорії дитячий клуб «Тукан» діятиме чотири місяці — з червня по вересень включ но, а в Туреччині — аж п’ять, починаючи з 1 травня. TUI чекає на юних і дорослих гостей! ■ Запитуйте тури в TUI Турагенціях вашого міста або шукайте на сайті www.tui.ua. Цілодобовий центр підтримки туристів: 0 800 500 394* *Дзвінки в межах України безкоштовні.

15


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:57

Page 16

ª ì³ñöå, â ÿêîìó âèñë³â «ìèñòåöòâî ãîñòèííîñò³» íàáóâຠö³ëêîì êîíêðåòíîãî çíà÷åííÿ. Ó êðèòñüêîìó ãîòåë³ «Minos Beach Art Hotel» íà âàñ ÷åêàþòü ñïðàâæíº àðò-ñåðåäîâèùå ³ êóðîðòí³ ïîñëóãè ó â³ðòóîçíîìó âèêîíàíí³.

О

Обитель прекрасного розкинулася на зеленому округлому пів острові, поруч із містом АгіосНіколаос, одним із найвідоміших ку рортів Криту. В назві закладу «Minos Beach Art Hotel» ключовим словом є «арт». Відпочивальники живуть тут в оточенні предметів мистецтва та серед вишуканості, зведеної до мистецького рівня. Якщо в мистецтві гостинності можливі жанри, то «Minos» пра цює в еколакшері. Він дарує всю повноту чуттєвих насолод серед


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:57

Page 17

розкоші та чистої природи. Красу моря тут можна спо глядати годинами. У цьому райському куточку ніколи не буває хвиль, а літній сезон — серед найдовших у Європі. Місцина є улюбленою для тих, хто цінує справжність і мистецьке оточення. На території щосезону оновлю ються експозиція картин грецьких та іноземних модер них художників, а також композиції відомих скульпто

рів сьогодення. Це робить готель схожим на художню га лерею, тільки таку, в якій можна жити. «Minos Beach Art Hotel» — шедевр колекції готелів від грецької компанії «bluegr Hotels & Resorts», член пре стижної асоціації «Small Luxury Hotels of the World». Він вважається одним із найкращих на острові Крит. Засну вали готель ще 1961 року. Серед відвідувачів називають ➧

17


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page 18

www.bluegr.com www.minosbeach.com

Волта Диснея, Джонні Холідея, Жанну Моро, принца Мо нако — Андреа… У стилі готелю відтворено традиційний образ Східного Криту з його рибальськими селищами. Бунгало майже тор каються лагідних вод моря, вілли екстракласу мають прос торі тераси та власні басейни. У головній будівлі та на віл лах пропонуються 7 видів помешкань — від 40метрових «Junior Suite» до «Presidential Villa» на 150 «квадратів». У ви вірених інтер’єрах домінує мінімалізм — стиль, який роз вантажує погляд і психіку та водночас дарує неповторні естетичні відчуття. Чи треба щось казати про комфорт? Насолоди життя продовжуються в рестораціях. Нехай на рочита простота таверни «Терпсис» не вводить вас в оману — страви за традиційними грецькими рецептами вразять багат

18

ством відчуттів, а «критські вечори» розвеселять автентич ними співами й танцями. Бар «Діонісос» привабить розслаб леною атмосферою та елегантністю, бар «Ібіскус» порадує найкращими прохолодними напоями й смачним морози вом, а в пляжному барі «Pure Lounge» можна випити фреш, насолоджуючись краєвидом затоки Мірабелло. Ресторани з промовистими назвами «Бахус» і «Амброзія» зачарують ше деврами міжнародної кухні з найкращих і найсвіжіших про дуктів. Романтичну вечерю над самою водою можна провес ти в ресторані «La Bouillabaisse», відомому вишуканою серед земноморською кухнею. І все це — на тлі перфектного обслу говування, ошатної обстановки та у роздольній атмосфері. Можливо, пік вражень вам принесе «Ananea Spa». Вас проведуть усіма колами насолод, подарують гарне самопо


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page 19

чуття, відновлять красу тіла і повернуть натхнення. Маса жі, ароматерапія, музика, процедури з використанням ви нятково чистих, без штучних домішок засобів — це все тут. У «Minos Beach» є бутики «Inblu» з наймоднішими одя гом та аксесуарами, найсучасніший конференцзал на 100 осіб, а надворі — корти та інші спортмайданчики, над водні та підводні пригоди у дайвінгцентрі. За бажання можете замовити для дітей няню. У бутикготелі, який за визначенням не може бути великим, є все для всіх і на най вищому рівні. Нарешті, поза своїми межами гостинний заклад пропо нує екскурсії та прогулянки берегами бухти Мірабелло, вулицями старовинного АгіосаНіколаоса, на розташова ний неподалік легендарний острів Спіналонга, до затону

лого міста Опус, колоритного села Крица з візантійськими церквами і далі, до інших «візиток» Криту. Компанія «bluegr Hotels & Resorts» володіє ще трьома го телями і не обмежується островом Крит. До мальовничого району Афін запрошує «Life Gallery» — бутикготель лише на 30 номерів, але із суперсучасним дизайном, усіма при надами середземноморської природи та індустрії комфорту. «Sensimar Minos Palace Hotel» на тому ж Криті, біля того ж АгіосНіколаоса, — це розкішний заклад для усамітненого романтичного морського відпочинку. «Candia Park Village» у тих самих місцях являє собою 4зіркове «критське село». У будьякому із цих закладів ви відчуєте, що таке мистец тво гостинності. Звісно, якщо самі зробите перший штрих до шедевру своєї майбутньої відпустки — замовите відпочинок. ■

19


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page 20


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page 21


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page 22


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page 23


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page 24

Від

профана до профі Ñàì âèíàõ³äíèê àêâàëàíãà Æàê-²â Êóñòî çàõîïëþâàâñÿ ï³äâîäíèìè ïå÷åðàìè é ãàëåðåÿìè Ìàëüòè. ßê ïîêàçàëà ïðàêòèêà, ï³ðíàòè òóò ö³êàâî íå ò³ëüêè ïðîôåñ³îíàëàì, à é íîâà÷êàì. Ìàðèíà ÃÓÄÇÅÂÀÒÀ

Н

На Мальті безліч дайвінгцентрів, які пропонують стандартні послуги: оренду обладнання, супровід гідаінструктора, навчальні програми для отримання серти фікатів різного рівня, пробні занурення для новачків. У мене не було часу на проходження всього курсу, тому я вирішила здійснити пробне занурення. Спроба номер один Свого дайвінгдня на Мальті я чекала з нетерпінням. Знала, що тутешні прави ла підводного плавання є чи не найсуво рішими у світі: на роботу в центри цього спорту запрошують лише кваліфікованих

ÌÓÒ

професіоналів, жодних винятків бути не може, а сертифікати «мальтійського зраз ка», які формально нічим не відрізняють ся від інших, дуже високо котируються у будьякому дайвінгцентрі світу. Знала й те, що глибше 8 метрів «чайники» тут не занурюються. Перед пірнанням потрібно заповнити анкету, в якій запитують про дати вашого прильоту та відльоту (між ними і занурен ням має минути не менше 24 годин для за побігання кесонній хворобі), а також про нездужання, в тому числі застуду. Про пе рельоти я відповіла чесно, а про закладе ний ніс сказала неправду, подумавши, що це занудна пересторога. Помилялася!


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page 25

Півгодини пішло на натягування гідрокостюма, ще більше — на засвоєння правил користування аквалангом і поведінки під водою. Радісні очікування почали блякнути. Інструктор зосе реджувався на найменших деталях, а моя рішучість чомусь та нула. А коли на мене почепили балони, то відчула, що вони пе ревищують мої 53 кілограми живої ваги… І ось я у воді. Поплювали в маску, приладнали загубник. Те пер треба просто занурити голову і спробувати дихати. Де там! Першого разу я протрималася під водою десять секунд, дру гого — п’ять, третього — лише секунду. Охопила паніка: ну не можу я дихати під водою! Вже ладна була йти (тобто пливти) геть. Але інструктор (мого звали Шеннон, і був він шотландець) — на те й професіонал, щоб ненав’язливо та лагідно умовити спро бувати ще разок, останній разочок... І у мене вийшло! Як же я йому вдячна за ті сорок хвилин, які провела під водою! Були й кольорові рибки, й восьминіжка, й підводна западина, й кра сивезні жовті водорості… Та повернуся до свого закладеного носа. Раджу не повторю вати моєї помилки, бо вуха не просто закладає, коли пірнаєш глибше (так, у принципі, має бути) — вони дуже болять. Не знаю, як я знову не запанікувала. Для тих, хто не вперше Після дайвінгу я скористалася доброзичливістю Шеннона і розпитала його, чим Мальта приваблює досвідчених дайверів. Адже тутешній підводний світ не такий яскравий і розмаїтий, як у Червоному морі чи Індійському океані. Виявляється, ве ликою принадою є факт, що на островах Мальтійського архіпе лагу дозволено самостійно занурюватися, коли дайвер має від повідний сертифікат. Тоді ви просто приходите в дайвінгцентр і орендуєте повітря (тобто балони) та поясвантаж — і вперед, до підводних вражень. Обов’язкова умова — пред’явлення сер тифіката і підписання відповідних документів. Дайвсайти (місця занурень) тут теж цікаві. Є і вертикальні колодязі, й затонулі кораблі (багато з них знаходяться дуже гли боко, тому вони доступні лише «просунутим»). Береги острова ➧


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page 26

OPEN WATER DIVER Так називається базова навчальна програма, яка забезпечує всіма не< обхідними навичками й знаннями, необхідними для самостійного за< нурення. Юні дайвери віком від 8 до 15 років можуть пройти спеціальний курс «Ju< nior Open Water Diver». Відповідний сертифікат автоматично оновлюєть< ся до «Open Water Diver», щойно йо< го власник досягає 15<річного віку. Після курсу з 6 занурень та складан< ня тесту ви отримаєте свій перший сертифікат дайвера. Тепер можете занурюватися на глибину до 18 мет< рів, якщо вас супроводжуватиме дай< вер принаймні такого самого рівня кваліфікації. Тепер ви не зобов’яза< ні пірнати з інструктором. Підвищити кваліфікацію можна, пройшовши наступний навчальний курс — «Advanced Open Water Diver», що дає змогу занурюватися до 40 метрів. Існують і спецкурси, після яких можна пірнати на 200<метрову глибину.

Коміно — це численні печери, гроти і лабірин ти. Шеннон розповідає, що часом ходи двоять ся, трояться, але ніколи не закінчуються глухим кутом — завжди попереду є блакитне світло. Ін структор показав мені карту, на якій позначено найкращі місця. Узбережжя острова Гозо суціль но поцятковане такими позначками. Особливе місце, включене до всіх путівни ків, — це Блакитне вікно, величезна кам’яна арка на узбережжі. Пригадую, що поблизу неї є місце, яке називають Блакитною дірою. Також пам’ятаю моє нерозуміння такої назви: з берега видно тільки такусяку бухточку. Виявляється, всі оди, проспівані тому місцю, можна зрозумі ти лише під водою. Шеннон розповідає, що спо чатку треба довго (18 метрів) спускатися, після чого ви опиняєтеся ніби на дні банки: з одно го боку — величезний грот, з іншого — кам’яна арка, а над головою — невеличке іскристе коло, у якому видніється сонце. Затим пірнаєте в арку і крізь тунель припливаєте в теплу «ванну» — так зване Внутрішнє море.

26

А для суперпрофі мальтійські води приготу вали, мабуть, найпотаємніші цікавини — доісто ричні храми. Їх будували у ІІІ–IV тисячоліттях до нашої ери. Таких споруд багато на поверхні Мальти та Гозо, але ж побувати в загадковому стародавньому святилищі в глибинах моря — це щось зовсім інше! Дайвінг на Мальті не був би таким захопли вим, якби не легендарна чистота узбережних вод. На глибині 20–30 метрів можна добре роздиви тись об’єкти з відстані 5 метрів. А в перервах між зануреннями гріх не похо дити вузенькими мальовничими вуличками Вал летти чи Мдини, відвідати розкішний головний собор лицарівіоаннітів, побувати в Гіпогеї та скуштувати у приготовленому вигляді ту жи вність, яку ви бачили під водою. ■ За допомогу в підготовці матеріалу редакція вдячна Мальтійському управлінню з туризму (www.visitmalta.com).


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page 27


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page 28

Êðèòñüêèé ãîòåëü «Aldemar Royal Mare» âèçíàíî àáñîëþòíèì ë³äåðîì ñâ³òîâîãî ìàñøòàáó â êàòåãî𳿠«deluxe». À ùî öå îçíà÷ຠäëÿ êîíêðåòíîãî òóðèñòà?


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page 29

П

П’ятизірковий готельний комплекс, таласокурорт «Aldemar Royal Mare» багато років колекціонує міжна родні професійні нагороди. Серед найсвіжіших — від знака «Luxury Thalasso & Spa Resort» у рамках премії «World Luxury Hotel Awards» у Гонконгу, де курорт ви знано абсолютним лідером світового масштабу серед го телів категорії «deluxe». За підсумками рейтингу «World Travel Awards – 2015» комплекс уже вдев’яте (!) названий «Провідним спа та велнескурортом Європи». Умиротворення Флагман грецької готельної компанії «Aldemar Re sorts» — для вимогливих клієнтів, які шукають гідні умо ви відпочинку в мальовничому місці, вишукану кухню, широкий вибір послуг і розваг, високий рівень обслуго вування та ексклюзивне розміщення за розумною ціною. Вас запрошує фешенебельне грецьке містечко у крит ському стилі. Гуляючи його величезною зеленою тери торією, ніби потрапляєш у райський середземноморсь кий сад. Незважаючи на обширну територію і чималий вибір номерів, курорт чітко зонований, і кожний блок бунгало зберігає відчуття затишку та окремішності. Усі курорти мережі «Aldemar» — це царство води. «Royal Mare», крім двох загальних басейнів із прісною водою, має ще аж 25 приватних — біля «люксів» і вілл.

Це місце спокійного, шикарного відпочинку, яке вод ночас дає доступ до широкої інфраструктури розваг сусідніх готелів «Aldemar Royal Villas»*****, «Aldemar Knossos Royal»***** та «Aldemar Cretan Village»****, із якими він становить єдиний комплекс. А за п’ять хви лин — місто Херсоніссос, туристичний центр денного та нічного життя острова. Гармонія Справжній скарб «Aldemar Royal Mare» — центр та ласотерапії. Він багато років поспіль здобуває нагороди як найкращий у світі. Туристи з Європи та інших кон тинентів їдуть сюди саме заради спа і таласо. «Royal Mare Thalasso & Spa» з першої миті зачаровує красою та простором. Розкіш і витонченість обстановки, продуманий до деталей дизайн басейнів, центру краси, фітнесцентру та хаммаму, зручно розташованих на те риторії понад 4000 квадратних метрів, задовольняють найвищі вимоги та найвибагливіший смак. Спа і таласотерапія забезпечують оздоровлення й відновлення краси тіла та обличчя, зменшують наслід ки стресів, врівноважують психіку, очищають організм. Фахівці «Royal Mare» — завжди в авангарді цієї галузі й випереджають колег на кілька кроків. Наприклад, тут одними з перших запровадили унікальну методику кріо ➧

29


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page 30


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page 31

сауни. Кваліфіковані працівники зі знанням мов, виняткова якість процедур, спокійна і вишука на атмосфера — усе для вашого здоров’я. Смак Кухня і традиції гастрономії — окрема гор дість готелю. Недарма саме на базі «Royal Mare» організовують гастрономічні тури та конкурси критської кухні. Досвідчені кухарі готелю є пал кими шанувальниками класичних рецептів, за якими готують смачну та корисну їжу, що стала «візиткою» «Аldemar Royal Mare». Щоб гості могли краще ознайомитися з кух нею ресторанів, до двох основних систем хар чування, BB і HB, додалися три нові — «Dine Around», «Premuim Fullboard» і «VIP Fullboard». Якщо гість має якісь обмеження в харчуван ні, є можливість без додаткової плати організу вати дієту. Для цього досить за два тижні до при буття поінформувати про своє побажання адмі ністрацію готелю. Спеціальні меню розроблені завдяки співпраці дієтологів, лікарів і кулінарів. Настрій Вигадувати всілякі розваги для дітей — прі оритет для «Aldemar»! Курорт «Royal Mare» при діляє своїм маленьким гостям особливу увагу. Для них у готелі передбачено все: спеціальне хар чування, ігри, басейни, дитячий клуб, няні… І поки діти, катаючись на гойдалках у формі ракет, уявляють себе завойовниками космосу, порпаються в пісочницях у пошуках скарбів або мчать по маленьких тунелях під наглядом до

свідчених вихователів, батьки можуть зіграти партію в професіональному тенісному центрі. Нагадуємо: до послуг також — водні розваги, спортмайданчики, аніматори в трьох сусідніх готелях «Aldemar». Завітавши сюди, ви переконаєтесь у справед ливості міжнародних титулів «Аldemar Royal Mare» і відчуєте, що відпочинок тут — теж не абияка нагорода. ■

w w w. a l d e m a r  r e s o r t s . g r

31


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page 32


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page 33

Г

лобус крутиться<вертиться. А на ньому — міста та села, моря й океани, паралелі та меридіани, люди – різні на колір і за характером… Усе це — наша Земна куля. Яку ми пропонуємо вам відкрити для себе разом із те<

лепрограмою «Світ онлайн». Не виходячи із власної оселі, разом із телеведучою Надією Базів та творчою групою програми, ви зазирнете в найпотаємніші куточ< ки нашої планети та довідаєтесь, як живуть різні континенти, держави, народи. Ми покажемо вам світ таким, яким він є — зблизька і без гриму.

Любителям мандрівок «Світ онлайн» призначає побачення щосуботи та щонеділі на телеканалі «Ера».

33


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page 34

Ïîøèðåíèé ì³ô: àêòèâíèé òóðèçì â Óêðà¿í³ ñòຠïîïóëÿðí³øèì ÷åðåç çíèæåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ íàñåëåííÿ. Íàñïðàâä³ öåé ïðîöåñ ïîñòóïîâèé, çàêîíîì³ðíèé ³ ïîçèòèâíèé. Íàñòàâ ÷àñ ñêîðèñòàòèñÿ éîãî ðåçóëüòàòàìè. Ñåðã³é ϲÄÌÎÃÈËÜÍÈÉ, òóðåêñïåðò ªâãåí ÁÓÄÜÊÎ, æóðíàë³ñò Ñåðã³é ϲÄÌÎÃÈËÜÍÈÉ

Екопригоди в Україні

А

Активні напрямки туризму на українських землях роз вивалися ще з кінця ХІХ століття. У радянські часи вони перебували переважно під егідою профспілок. І лише у 1990ті роки пригоди на лоні природи почали переходити на комерційні рейки. Як і раніше, активний туризм можна поділити на дві ос новні гілки: організований і самодіяльний. Тільки організо вують тепер і комерційні структури. Саме комерціалізація активного туризму вивела спра ву на новий рівень. Поперше, за неї від початку взялися справжні ентузіасти, закохані у свій край, природолюби та прихильники здорового способу життя. А подруге, свою справу зробила конкуренція, що змушує їх проявляти креа тивність та оптимізувати процес. Що змінилося? До пори до часу на туристичних виставках цей сегмент ринку був практично непомітним. А нині під час таких фо румів Українська асоціація активного та екологічного ту ризму вже проводить власні семінари та конкурси. Що змінилося? Зріс попит. Причому не за останні два роки через спад виїзного туризму, як часто припускають.

34

Справді, війна на сході України та економічна криза при вернули погляди туристів на рідні терени. Але це стало лише додатковим імпульсом для розвитку екомаршрутів. Про цес пішов ще на початку 2000х, у 2005–2009 роках актив ний туризм оформився, а називати його ринком стало мож ливим у 2012– 2013 роках. Ця еволюція відбулася завдяки формуванню відповідного інформаційного поля, появі су часного спорядження, заснуванню готелів для активних туристів, розвитку турмаршрутів у національних парках, підготовці гідів, вдосконаленню картографії та багатьом іншим чинникам. Відтак минув час, коли люди лагодили свої ще радянські байдарки й покладали на них усі надії на вдалу відпустку. Під росло нове покоління, яке бажає сучасних стандартів і вод ночас любить свою країну. До речі, одним з ресурсів для роз витку внутрішнього туризму стало зростання патріотизму. Цей ринок уже достатньо насичений, аби залучати но ву хвилю активних туристів. У кожній області є потужні осередки. Однак простір для діяльності неосяжний: в Ук раїні освоєно лише відсотків 20 можливостей для активно го туризму, із 48 національних парків держави активно за лучають туристів не більше 15.


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page 35

Сплав на катамаранах по річці Тетрів на Поліссі.

Фото Н. ФЕЛІЧАК

На туристичних стежках у Горганах (Українські Карпати).

Гравці На цьому ринку вони різні. До них мож на віднести навіть шкільні краєзнавчі гурт ки, які влаштовують поїздки і походи, бе ручи на себе частину клієнтури. Те саме роблять клуби самодіяльного туризму. Се ред них бувають вузькоспрямовані й «про сунуті», для справжніх спортсменів. Ос танні виступають партнерами турфірм, коли турпрограма включає, скажімо, вело екскурсії чи елементи гірських сходжень. Кожен виконує свою місію. Фірми ж переважно орієнтуються на масового туриста — людей, які прагнуть не спортивних результатів або екстремальних вражень, а відпочити на природі, оздоро витися й дізнатися щось цікаве про рідний край. Такий формат підходить навіть для сімей із дітьми від 2річного віку. Є ще «чорні» та «сірі» учасники ринку, які теж збирають групи й організовують по ходи на свій манір. І це справжня пробле

ма для офіційних гравців. Нелегали не пла тять податків і, відповідно, не несуть відпо відальності перед туристами та державою за якість послуг і безпеку походів. Останнє треба чітко усвідомлювати, отримуючи за прошення в «самодіяльний похід за гроші». Інші ж працюють як звичайні фірми і за манюють клієнтуру за допомогою демпін гу — опускають ціни нижче за логічні, рин кові. Закінчують такі фірми завжди однако во — закриваються після двохтрьох років роботи, адже не працюють на перспективу. Зате підкошують бізнес тих, хто сумлін ною працею здобував професійний авто ритет. Такий турбізнес можна назвати не пригодницьким (adventure), а авантюрним. Переваги організованості Звертатись у фірму чи до сусіда, який аж двічі ходив із наметом у ліс, — питання філософське. Комусь до вподоби лише своя тісна компанія, а хтось прагне нових

знайомств у тургрупі. Один сам собі гос подар, а інший хоче більше цікавого по чути про місця, в яких побуває. Не заперечуємо переваг самодіяльного туризму, але й організовані пригодниць кі подорожі мають безумовні переваги. В компанії, яка їх влаштовує, працюють лю ди, котрі живуть цією темою, «на дотик» знають інфраструктуру, варіанти логісти ки, цікавини регіону — всі нюанси, з яких, власне, і компонують ваш тур. Їхній тур продукт вдосконалювався роками. Вони пройшли школу пригодницького життя й готові показати все найкраще з оптималь ними зусиллями і витратами. Складно уявити сусіда, який водночас є і байдарочником, і велосипедистом, і аль піністом, і здатним розповісти про рослин ність та історичні цікавини місцевості... Фірма ж «мобілізовує» на службу туризму спортінструкторів, місцевих краєзнавців і всіх, кого потрібно. ➧

35


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page 36

Подорож болотами Міжрічинського регіонального ландшафтного парку в «поліській Амазонії».

Фотогра фування рідкісно ї флори

та фауни .

Камінне Село на Житомирщині.

Якщо подорож для своїх друзів органі зовуєте самі, мусите взяти на себе відпо відальність за їхню безпеку. Адже пригоди бувають не лише приємними. Турфірми ж, поперше, неодмінно страхують своїх мандрівників. Вартість полісу різниться, залежно від виду туризму та складності маршруту. А подруге, репутація та бла гополуччя компанії залежить від благопо луччя учасників туру. Що ж до грошей, які вам, без сумніву, доведеться заплатити за компетентність, відповідальність і клопоти фірми, то вони невеликі. Дорожнеча — ще один міф про підприємства з активного туризму. Адже це не ті, хто гріє руки на оформленні віз або «накручує» на готельних зірках. «Мар жа» тримається в межах 100 гривень з лю дини за туристичний день. Ледь вистачає на розвиток…

36

Із чого починати Якщо ви вирішили активно відпочити, ліпше почати з того, що простіше і ближ че — з рідного краю, мінімального наван таження й ощадливого бюджету. А потім — підвищувати планку й отримувати вражен ня за висхідною. Щоб вирушити по приємні пригоди, потрібно визначитися з тим, на скільки днів і як далеко ви б воліли зануритись у природу та скільки грошей було б не шко да — варіанти неодмінно знайдуться. Вартість турів, попри стрибки валют ного курсу, не змінювалась уже кілька ро ків. У середньому це від 350 до 400 гривень за день, не враховуючи доїзду до початко вого пункту маршруту. Наприклад, якщо тур Прикарпаттям починається в Івано Франківську, турист має дістатися до міс та сам.

Оптимальна кількість учасників похо ду — від 10 осіб, саме з такого розрахунку ми навели для прикладу порядок цін. Що менша група, то дорожчий відпочинок для окремого туриста. Фірми прихильні до груп, сформованих самими клієнтами, — корпоративних, сімейних тощо. Засоби розміщення — сучасні намети, готелі без претензії на «зірковість». Хар чі — від сухого пайка до етноресторану чи застілля в гуцульській родині. Здешевити для себе поїздку можна, взявши власний намет, байдарку чи інше спорядження за домовленістю з організаторами, які в та ких питаннях проявляють гнучкість. Хто, куди й на скільки Найчастіше у тури на природу вируша ють мешканці великих міст. Кияни їздять усюди, харків’яни — по своєму краю й до


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page 37

Велотуристи вітають групу водних туристів у Дністровському каньйоні.

Карпат, одесити намагаються встигнути скрізь, а ось львів’яни, на диво, обмежу ються рідним західним регіоном. Усе це пов’язано з транспортом, але більше — з місцевим менталітетом. Переважно виїжджають лише на два три дні, зате кілька разів на рік. Такою є специфіка активного туризму і в усьому світі. Хоча в Україні пропонуються також значно довші тури. «Рекорд» компанії «Тер ра інкогніта» — 24денна подорож по Ук раїні, успішно апробована на одному гос тю з Австралії. Чимало туристів вирушають із фірма ми по кілька разів поспіль, і це спонукає генерувати нові пропозиції. Що і де Найбільші вітчизняні скарби активно го та екотуризму треба шукати в націо нальних парках (не плутати із заповідни ками). Існує 9, а без тимчасово окупова ного Криму — 8 основних зон, де розта шовані найбільші природні багатства Ук раїни для туризму. Найвідоміші розташовані в Карпатах. Це ліси та гори, сплави по річках і гірсь кі лижі, народна культура і побут... На півдні, від гирла Дунаю до Азовсь кого узбережжя, лежить приморська зона з плавнями, лиманами, пляжними узбе режжями, пташиними базарами, пам’ят ками кочових народів.

На півночі — зона Полісся, величезний клондайк для туризму: мальовничі ліси й унікальні болотяні екосистеми, традицій на архітектура і звичаї — і це на величез ній території. Про Полісся в нас надзвичайно мало знають. Болото часто асоціюється з багню кою, насправді ж воно залишає яскраві вра ження. Чи багато в нас чули про квітку ро сичку, що полює на комах, як і екзотична рослина в джунглях? А чого варте гойдання на плавунах із півметрового шару зеленого сфагнуму! Цей мох — унікальний природ ний фільтр, із якого можна вичавити чудо ву питну воду. А болота загалом — величез на губка, регулятор кількості води в річках. Ще одна зона — придніпровська: Ка нів, Холодний Яр, Ірдинські болота, Трах темирівщина… Зелено і патріотично, чи мало таємничих і легендарних місць. Землі вздовж річки Південний Буг: по роги, граніти, млини, сплави стрімкою во дою, специфічна надбузька культура... У Європі подібного пошукати! Подністров’я — цікавезна територія вздовж Дністра та його приток. Тут глибо кі каньйоноподібні долини річок, неймо вірні панорами, мальовничі водоспади, багато печер і гротів, ну, й характерна ет нічна культура мешканців регіону. І, можливо, найбільш недооціненою залишається Слобожанщина. Тільки до вкола Харкова розташовані три національ

ні парки, кожен — інакший. Є і болота поліського типу, і дубові ліси, і «байдар кові» річки. Додають місцевості колори ту крейдяні гори з рідкісними рослинами та можливостями для справжнього фото сафарі на бабаків. Власне, кожну із цих зон, навіть поде куди карпатську, поки що можна віднести до недооцінених туристами, турпрацівни ками, місцевим населенням і владою. Як Активний та екологічний туризм по діляються на багато підвидів за метою та засобом подорожей, тематикою тощо, і деякі з них виникають просто на наших очах. Наприклад, на Західній Україні в рамках проекту «Геологічні Карпати» об’єднано геологічні цікавини регіону в одну туристичну нішу, видано про них ➧

37


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page 38

на Дністрі. стіл у таборі Туристський

Завершення сплаву під стінами Хотинської фортеці.

ТУРЕКСПЕРТ ПІДМОГИЛЬНИЙ Сергій Борисо вич — директор туристичної компа< нії «Терра Інкогніта», голова правлін< ня Української асоціації активного та екологічного туризму, один з ініціа< торів Національного конкурсу актив< ного та екологічного туризму. Освіта. Тернопільський педінститут, спеціальність — «Історія». Досвід. Був археологом, науковим працівником Тернопільського облас< ного краєзнавчого музею, займався пригодницьким туризмом як хобі. У 2001–2002 роках завідував відділом тернопільської турфірми «Оксамит КЛ». Стажувався у США за програмою SABIT з розвитку нішового туризму. Фотографує, має публікації у пресі. «Терра інкогніта» — компанія з ак< тивного та екологічного туризму, за< снована 2003 року. Пропонує співвіт< чизникам та іноземним гостям понад сто різноманітних програм подоро< жей (terraincognita.info).

38

путівники, карти і прокладено маршрути. Чим не знахідка? Інший приклад — Кривий Ріг. Там відкрили для відвідування найглибшу шахту України, а в околицях промислового міста примудрились організувати екотури, веломаршрути, сплави по річці Інгулець… Починає розвиватися спостереження за пта хами, давно популярне у світі. Для цього благо датними є причорноморський, поліський, кар патський та інші регіони. А в кінці квітня у Дворічанському національ ному парку на Харківщині «Терра Інконіта» впер ше влаштовує спостереження за бабаками… Ідеї фонтанують. Активний туризм дістаєть ся далеких глибинок і скоро почне видобувати з вікової пилюки унікальні пам’ятки, які лежать за межами маршрутів «великого» туризму. Це ще одна «особливість жанру». У багатоликості та динамічності криється до датковий потенціал активного туризму. З однією й тією самою фірмою турист може їздити безліч разів — і не набридне! Наприклад, аби вичерпа ти всі програми компанії «Терра інкогніта», три чі на рік вирушаючи з нею в тури, знадобиться щонайменше десятиліття!

Погляд у далину Майбутнє в цього виду туризму однозначно позитивне. Країна в нас велика і розмаїта. Не хай комунікації та інша інфраструктура в ній за лишають бажати кращого, але вони придатні до використання і вдосконалення. Плюси в цій справі має принести децентра лізація влади в державі. На місцях починають розуміти, що природні й історичні надбання те пер у їхньому розпорядженні, і їх треба грамот но використовувати. Аби турист приїхав, потріб ні пристойні дороги, житло і харчування, мар ковані маршрути, фахові гіди, дуже добре — як що ще й сувеніри. І звісно, поінформованість потенціальних гостей. Здебільшого «активізатори» туризму дивлять ся на Захід і роблять як там. У тому числі запро ваджують напрацьовані моделі розвитку регіо нів. Одна з таких, із назвою «Грінвейс», пропагує мінімальні інвестиції в мотелі або сільські турис тичні садиби для розвитку екотуризму, макси мальну віддачу від якого отримає місцеве насе лення. Її зараз пропагує Українська асоціація активного та екологічного туризму. Але не варто чекати світлого майбутнього. Уже сьогодні збирайтеся в похід — не пошкодуєте. ■


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page 39


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page 40


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page 41


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page 42

Центр Круїзів України Cruises Center of Ukraine

Круїз «Західне Середземномор’я»

Круїз Круїз «Класичне Середземномор’я» «Середземноморські острови»

на лайнері MSC PREZIOZA

на лайнері MSC POESIA

на лайнері MSC ARMONIA

30.04 – 7.05.2016 (8 днів – 7 ночей)

29.04 – 6.05.2016 (8 днів – 7 ночей)

30.04 – 7.05.2016 (8 днів – 7 ночей)

Вартість — від 529

євро

Вартість — від 429

Круїз «Західні Кариби із Маямі»

Вартість — від 599

євро

Круїз «Середземка з Барселони»

євро

Круїз «Фіорди з Європи»

на лайнері MSC DIVINA

на лайнері MSC FANTASIA

на лайнері MSC MUSICA

30.04 – 7.05.2016 (8 днів – 7 ночей) *

15.06 – 22.06.2016 (8 днів – 7 ночей)

25.06 – 2.07.2016 (8 днів – 7 ночей)

Вартість — від 419

євро

Вартість — від 472

євро

Вартість — від 829

євро

* 30.04.2016, 14.05.2016, 28.05.2016, 11.06.2016, 25.06.2016, 09.07.2016, 23.07.2016, 06.08.2016, 20.08.2016, 03.09.2016, 15.10.2016, 29.10.2016 У вартість круїзу включено: ● Проживання в каюті вибраної категорії. ● Харчування — повний пансіон (сніданок, обід, вечеря). ● Розважальні та пізнавальні програми на борту судна. ● Вартість вказана на людину, при 2містному розміщенні.

Додатково оплачується: ● Портовий збір — 120 євро на людину. ● Авіапереліт. ● Медична страховка. ● Оформлення візи ОАЕ. ● Трансфер (за бажанням). ● Готель до/після круїзу (за бажанням). ● Екскурсії (за бажанням).

На судні: Сервісний збір (оплачується на борту судна, з розрахунку 8,5 євро/день з дорослого, діти від 3 до 13 років оплачують 4,25 євро/день). ● Напої (вода, соки, алкогольні та безалкогольні напої). ●

Центр Круїзів України. Генеральний представник MSC CRUISES на території України Вул. 25ї Чапаєвської дивізії, 2, м. Одеса. Тел.: +38 048 7373 431 Email: info@msccruises.com.ua; www.ccuukraine.com.ua


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page 43

Застілля і роздолля Íà Ïå÷åðñüêó, â öåíòð³ Êèºâà, ÷åêຠñó÷àñíèé ãðóçèíñüêèé ðåñòîðàí «Õìåë³-Ñóíåë³»: â³äîìèé øåô-êóõàð ãðóçèí, ðîçìà¿òòÿ ñìàê³â ³ àðîìàò³â, à ãîëîâíå — ïðîñò³ð äëÿ òîãî, ùîá ðîçãîðíóëàñÿ äóøà.

Це

проект доволі відомої родини ресторанів «Tarantino Family». Зайшовши до «Хмелі<Сунелі», ніби опиняєшся у Грузії, на ман< сарді заможного особняка чи у старовинному просторому приміщенні, в якому похазяйнували авангардні дизайнери. Це сучасний лофт<стиль, або «горище». Популярний він і в сьогоднішній Грузії. Тож цілком мож< на уявити себе не в центрі Києва, а в Старому або Новому Тбілісі. Тим паче — меню сприяє. У ньому найкращі національні страви. Ви< бір широкий: від харчо і хачапурі до славнозвісних кебабів і пахлави. Гості з будь<якими кулінарними вподобаннями знайдуть для себе по< живу і насолоду. «Хмелі<Сунелі» — це справжній театр кухарського мистецтва. За< мовивши каре ягняти, можете зі своєї «глядацької ложі» спостерігати за процесом віртуозного приготування на мангалі. До речі, м’ясо тут маринують ароматно до неможливості: в аджиці, гранатовому соку, апельсиново<шафрановому маринаді, а подають із традиційними соусами ткемалі, сацебелі та наршараб, привезени< ми безпосередньо із Грузії. Розбавляють калорійність і пряність легкі, але не менш колоритні салати із печеними овочами, горіхами, бастур< мою та сулугуні. Звичайно, грузинське вино, коньяки, чача і коктейлі з неї — в асортименті. А на десерт — нацiональні солодощі, зокрема такий екзотичний десерт, як мацоні з медом. «Хмелі<Сунелі» — чудове місце для святкування важливої події ва< шого життя: дня народження, весілля, корпоративу, фуршету… І річ не тільки в колориті, якості страв і напоїв. І навіть не у ресторанних об< ширах (хоча фуршет можна провести на 400 осіб!). І не у вишукано< му оформленні подій. А в усьому цьому одночасно! Плюс організація зустрічі гостей, ексклюзивні банкетні страви від шефа, тематичні му< зичні й танцювальні програми. Апетит розгорівся, душа просить свята? Тоді прямуйте на Печерськ, до гостинної Грузії!

Київ, вул. Суворова, 4/6 Тел.: (050) 415 28 28 www.hmelirest.com.ua


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page 44


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page III

ПЕРШИЙ І ЄДИНИЙ ГОТЕЛЬ У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ, ЯКИЙ ОТРИМАВ СЕРТИФІКАТ НА НАЙВИЩУ КАТЕГОРІЮ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ «5*SUPERIOR»!

ВЛАСНА КЛІНІКА, БАЛЬНЕОЦЕНТР І ВЕЛНЕСЛЕНД ■ ПОНАД 250 ВИДІВ МЕДИЧНИХ ПРОЦЕДУР ■ 14 РІЗНИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ ПОНАД 3500 КВ. М. СПА# ТА ОЗДОРОВЧИХ ЦЕНТРІВ ■ УСАМІТНЕНЕ ЛІКУВАННЯ У MEDICAL SPA SUITES ■ 7 ВИДІВ САУН І 5 РІЗНИХ БАСЕЙНІВ 152 РОЗКІШНІ НОМЕРИ, ІЗ НИХ 26 АПАРТАМЕНТІВ ■ ДВА РІЗНІ ТИПИ РЕСТОРАНІВ ■ ТРИ ДЕННІ ТА ОДИН НІЧНИЙ БАР ІЗ ЖИВОЮ МУЗИКОЮ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ■ КАЗИНО І ДИЗАЙНЕРСЬКІ БУТИКИ ■ ВЛАСНЕ ДЖЕРЕЛО ТЕРМОМІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ


Dodatok_1-16.qxd

22.03.2016

12:58

Page IV

Profile for Intour

Catalogue of Tours 1-2016  

Spring-Summer 2016

Catalogue of Tours 1-2016  

Spring-Summer 2016

Profile for intour
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded