Page 1

PORTFOLLO


LOGO DESIGN


CONCEPT DESIGN

โพธิ์

แนวคิดของงานชิ้นนี้ คือ ยังคงความเปนไทยอยูแตจะทำใหรวมสมัย มากขึ้น และ ยังคงซึ้งใบโพธิ์ไวอยูในตัว Logo

โ พ ธิ์ ท อ ง Monday - October 2 - 2017


CONCEPT DESIGN

ฆา

แนวคิดของงานชิ้นนี้ คือเปน Logo รานอาหารสุขภาพ แตรานนี้ เนนแนวคิด กินรานเราแลว ไมมี Calorie นั้นเอง

Monday - October 2 - 2017


STATIONERY SET

Wednesday - December 6 - 2017


CONCEPT DESIGN

เคลื่อนไหว

แนวคิดของงานชิ้นนี้ คือ ตองการความคลื่อนไหว โดย สิ่งที่อยากได คือการทำตัว D ซึ่งมีความเปนไฮเทค

Sunday - January 11 - 2018


CONCEPT DESIGN

Paragon

แนวคิดของงานชิ้นนี้ คือ เราอยากจะทำใหงานชิ้นนี้ เปนสไตล paragon

Sunday - January 11 - 2018


FONT DESIGN


CONCEPT DESIGN

เสนใย

แนวคิดของงานชิ้นนี้ คือ ยังคงความเปนไทยอยูแตจะทำใหรวมสมัย มากขึ้น และ ยังคงซึ้งใบโพธิ์ไวอยูในตัว Logo

Wednesday, January 24, 2018


CONCEPT DESIGN

glass!

แนวคิดของงานชิ้นนี้ คือที่แรกตั้งใจวาอยากจะเอาขวดมาเรียงตอๆ กัน แตพอคิดไปคิดมา เราลองใชเศษแกวมาเรียง มันเลย ออกมา ไดอยางที่เห็น

Wednesday, January 24, 2018


BOOK DESIGN


CONCEPT DESIGN

graffiti

แนวคิดของงานชิ้นนี้ คือ เราทำหนังสือเกี่ยวกับ graffiti ผมเลยมีแนว คิดวาอยากจะใหหนาปกเปนเหมือน การ ทำ graffiti อยู

Wednesday, January 31, 2018


OTHER DESIGN


KITTIPICTH & ANUCHA

Monday - October 2 - 2017


Monday - October 2 - 2017


Monday - October 2 - 2017


Monday - October 2 - 2017


CARTOONIZE DESIGN


CONCEPT DESIGN

parody

แนวคิดของงานชิ้นนี้ คือ งานชิ้นนี้มีคนมาใหทำใหเพราะวาจะ มีอยูชวงหนึ่ง ที่ ไมวา Superme จะอยูกับอะไร ของชิ้นนั้นก็ จะแพงไปหมด

Monday - October 2 - 2017

Portfollo Intouch  
Portfollo Intouch  
Advertisement