Page 1

Stockholmsmodellen - markförlagd

Avluftningsledning

Matavfallsavskiljare Stockholmsmodellen

Fettavskiljare Stockholmsmodellen

Stockholmsmodellen består av matavfallskvarn, matavfallsavskiljare och en typgodkänd fettavskiljare enligt SS-EN 1825. Stockholmsmodellen är godkänd av Stockholm Vatten AB för anslutning på deras spillvattennät. Matavfallskvarnen monteras i lokalens kök, antingen i diskbänken, diskhon eller på annan lämplig plats. Matavfallskvarnen maler det organiska matavfallet som transporteras med självfall i spillvattennätet till matavfallsavskiljaren. I matavfallsavskiljaren samlas det organiska matavfallet. Diskvatten och övrigt spillvatten från köket rinner till fettavskiljaren där fettet avskiljs och det renade vattnet går vidare ut i stadens avloppsnät. Både matavfalls- och fettavskiljaren kan sedan tömmas av tömningsentreprenören som kör innehållet till lämplig behandlingsanläggning där avfallet exempelvis bidrar till en ökad biogasproduktion eller om matavfallet inte är kontaminerat med diskmedel, kan nyttjas på annat sätt. Stockholmsmodellen garanterar att ni får ett ekonomiskt, effektivt, miljövänligt och rent sätt att hantera ert matavfall på. Dessutom undviks tunga lyft av säckar eller dragning av kärl som svämmar över på sin väg mot ett kostsamt kylt soprum, som i bästa fall kan utnyttjas bättre. Kökspersonalen upplever matavfallskvarnen som en effektiv hjälp att snabbt och rent minimera mängden organiskt avfall. Man får en bättre arbetsmiljö i sin hantering av det organiska matavfallet som dessutom skapar ett snabbare arbetsflöde i köket. Finns redan fettavskiljare installerad så kan man välja bort den och endast ansluta matavfallskvarn och matavfallsavskiljare.

www.interspol.se

020-300 000

– samlad expertis inom VA-tjänster

Profile for Interspol System AB

Stockholmsmodellen markförlagd  

Stockholmsmodellen markförlagd  

Profile for interspol