Page 1

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 88/2001 i 11/2002) osnivačka skupština udruge ŽIVOT ILI CIJEPLJENJE, održana dana 18.11.2010. donijela je:

STATUT I. OSNOVNE ODREDBE Članak 1. Ovim statutom ureñuju se pitanja naziva, sjedišta, cilja, djelatnosti, načina upravljanja, unutarnjeg ustrojstva, članstva i članarine, financiranja i druga pitanja značajna za rad udruge ŽIVOT ILI CIJEPLJENJE (u daljnjem tekstu: Udruga). Članak 2. Naziv udruge je: ŽIVOT ILI CIJEPLJENJE. Uz naziv na hrvatskom jeziku, u pravnom prometu s elementima inozemnosti Udruga će koristiti i prijevod naziva na engleski jezik koji glasi LIFE OR VACCINATION. Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi predsjednik Udruge. Članak 3. Udruga je pravna osoba. Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na sljedeće načine: - putem vlastite web-lokacije koju koristi kao primarno sredstvo izvještavanja; - pravodobnim izvještavanjem članstva o radu Udruge i značajnim dogañajima, pismenim izvješćima ili na drugi prikladan način; - javnim priopćavanjem; - Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog priopćavanja (periodične tiskane ili elektroničke publikacije, biltene, plakate) te sva ostala sredstva sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti. Članak 4. Udruga ima pečat. Pečat Udruge se sastoji od: - kruga koji predstavlja stilizirano sunce sa 8 meñusobno odvojenih vodoravnih komadića - riječi „ŽIVOT“ napisane paralelno sa gornjim dijelom stiliziranog sunca i - riječi „ili CIJEPLJENJE“ napisane paralelno sa donjim dijelom stiliziranog sunca gdje je u riječi „CIJEPLJENJE“ izmeñu slova „E“ i „NJ“ prikazana mrtvačka glava s prekriženim kostima te su u donjem dijelu križišta kostiju smještena slova „P“, „LJ“ i „E“ 1/8


Grafičko rješenje pečata ujedno će se upotrebljavati kao logo Udruge i to u žuto/narančasto/crvenoj kombinaciji, odnosno po volji u svim mogućim varijacijama boja ili akromatskih tonova. Pečat čuvaju i ovlašteni su ga koristiti supervizor, predsjednik i tajnik Udruge. Članak 5. Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE Članak 6. Udruga je osnovana s ciljem informiranja javnosti o štetnosti cjepiva, odnosno cijepljenja i zalaganja za promjenu zakonske regulative koja uvjetuje obavezno cijepljenje. Članak 7. U svrhu ostvarivanja ciljeva iz članka 6. ovog statuta, Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti: -

informirati javnost o štetnosti cijepiva, odnosno cjepljenja zalagati se za promjenu zakonske regulative koja uvjetuje obavezno cijepljenje promoviranje i organiziranje stručnih skupova i tečajeva s temama vezanim za cilj i djelatnosti Udruge; izdavanje časopisa, biltena i povremenih publikacija o temama koje su u vezi s ciljem i djelatnostima Udruge; suradnja i povezivanje s fizičkim i pravnim osobama koje aktivno i konkretno zastupaju i podupiru iste ili vrlo slične ciljeve;

III. ČLANSTVO U UDRUZI Članak 8. Vrste članova Udruge: - osnivač – supervizor, - osnivači, - članovi podupiratelji – prijatelji Udruge, - promovirani članovi Članak 9.

2/8


Osnivač – supervizor je inicijator osnivanja Udruge koji je zajedno s ostalim osnivačima Udruge na osnivačkoj sjednici skupštine prihvatio Statut i potpisao popis osnivača pod rednim brojem 1. Osnivači Udruge su članovi koji na osnivačkoj sjednici skupštine prihvate statut i potpišu popis osnivača. Članovi podupiratelji – prijatelji Udruge mogu biti sve fizičke i pravne osobe koje prihvaćaju statut Udruge, a žele financijski i na druge načine podupirati rad Udruge. Odluku o prijemu člana podupiratelja – prijatelja Udruge u članstvo Udruge donosi predsjednik Udruge nakon prethodno zaprimljenog pismenog zahtjeva fizičke ili pravne osobe koja kandidira za člana podupiratelja, odnosno prijatelja Udruge i uz pismeno obrazložen pristanak svih osnivača Udruge i osnivača-supervizora. Prijem članova podupiratelja – prijatelja Udruge dodatno se regulira posebnim pravilnikom koji donosi skupština. Promovirani članovi su članovi podupiratelji – prijatelji Udruge koje je skupština na inicijativu predsjednika Udruge promovirala kako bi mogli postati članovi skupštine i ostalih tijela u udruzi. Članak 10. Članom podupirateljem – prijateljem Udruge se postaje upisom u registar članova podupiratelja - prijatelja Udruge koji vodi tajnik Udruge. Članak 11. Članovi podupiratelji – prijatelji Udruge dužni su redovito plaćati godišnju članarinu, čiji iznos odreñuje skupština Udruge. Članak 12. Osnivač – supervizor ima pravo: -

obnašati funkciju supervizora; birati i biti biran u tijela Udruge; biti obaviješten, odnosno primati izvješća o radu i djelatnostima Udruge; sudjelovati u aktivnostima Udruge; Članak 13.

Osnivači imaju pravo: -

birati i biti birani u tijela Udruge; biti obaviješteni o radu i djelatnostima Udruge; sudjelovati u aktivnostima Udruge; davati prijedloge te podnositi pritužbe i žalbe na rad Udruge, predsjednika, tajnika i supervizora Udruge.

3/8


Članak 14. Osnivač – supervizor, osnivači i članovi podupiratelji – prijatelji Udruge imaju obavezu: - poštovati odredbe statuta te drugih pravilnika i akata Udruge; - štititi, podizati i promicati ugled Udruge; - čuvati poslovnu tajnu Udruge. Članak 15. Članovima podupirateljima – prijateljima Udruge i drugim fizičkim i pravnim osobama koje donacijom ili na bilo koji drugi način pomažu realizirati cilj Udruge, odlukom predsjednika Udruge dodjeljuju se zahvalnice, povelje ili plakete Udruge te se njihov doprinos prezentira na web-lokaciji Udruge. Članak 16. Članstvo u udruzi prestaje: - dragovoljnim istupom, - brisanjem, - isključenjem. Članak 17. Članstvo prestaje brisanjem usljed neplaćanja članarine i usljed smrti. Članak 18. Razlog za isključenje osnivača i/ili članova podupiratelja – prijatelja Udruge te opoziva s funkcije u Udruzi može biti: - djelovanje protivno cilju i interesima Udruge, njenih osnivača, članova podupiratelja, programskoj orijentaciji, ovom statutu te ometanje djelovanja ili provoñenja programa Udruge; - nanošenje materijalne štete, kao i štete ugledu Udruge, njenih osnivača i članova podupiratelja; - nekorektan odnos prema ostalim osnivačima te članovima podupirateljima Udruge; - pravomoćna presuda zbog nečasnih djela (kaznena djela protiv ustavnog ureñenja Republike Hrvatske, imovinski kriminal, krvni delikti i sl.); - karakterne mane koje umanjuju ili sprečavaju manifestaciju ljudskosti i čestitosti. Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka skupštine Udruge o isključenju je konačna.

4/8


Članak 19. Udruga se može udružiti u saveze udruga i u meñunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi skupština.

IV. TIJELA UDRUGE Članak 20. Tijela udruge su: -

skupština predsjednik, tajnik

SKUPŠTINA Članak 21. Skupština je najviše tijelo Udruge koju čine osnivač – supervizor, osnivači i svi poslovno sposobni promovirani članovi. Članak 22. Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom godišnje, a izborna se sjednica skupštine održava svakih 5 godina. Sjednice skupštine saziva predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju skupštine predsjednik utvrñuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine. Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu skupštine u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, sazvati će je sami predlagači (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te dan i mjesto održavanja sjednice). Članak 23. Skupštini predsjedava predsjednik Udruge. U odsutnosti predsjednika, skupštinom predsjedava tajnik, a u odsutnosti predsjednika i tajnika osnivač – supervizor ili bilo tko od osnivača Udruge. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se čuva u arhivi Udruge.

5/8


Članak 24. Skupština odlučuje pravovaljano ako su nazočna najmanje tri člana skupštine – a odluke donosi dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova, osim ako statutom nije odreñena posebna većina. Članak 25. Skupština Udruge: - utvrñuje politiku razvitka Udruge; - donosi i mijenja statut Udruge; - donosi financijski plan; - donosi odluku o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješća; - donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge (pravilnike, poslovnike i sl.); - bira i razrješuje dužnosti predsjednika i tajnika Udruge; - razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge; - daje smjernice za rad Udruge; - odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge; - odlučuje o prestanku rada Udruge; - obavlja i druge poslove odreñene zakonom ili statutom.

PREDSJEDNIK Članak 26. Izvršne funkcije i druge poslove odreñene ovim statutom obavlja predsjednik Udruge. Predsjednika Udruge bira skupština Udruge na mandat od 5 (pet) godina s mogućnošću neograničenog reizbora. Članak 27. Predsjednik: - zastupa Udrugu; - saziva skupštinu Udruge; - rukovodi radom skupštine Udruge; - utvrñuje prijedloge programa rada i statuta koji se podnose skupštini na razmatranje i prihvaćanje; - utvrñuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada; - brine se o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka skupštine Udruge; - upravlja imovinom Udruge; - podnosi izvješće o radu Udruge skupštini Udruge; - podnosi izvješća o radu udruge supervizoru Udruge; - imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im odreñuje zadatke; - brine se o upoznavanju javnosti s radom skupštine Udruge; - nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge; - donosi odluke o isključenju člana iz Udruge;

6/8


-

obavlja i druge poslove predviñene statutom i drugim općim aktima Udruge. Članak 28.

Za svoj rad predsjednik je odgovoran skupštini Udruge. Predsjednik podnosi skupštini Udruge godišnje usmeno izvješće o svom radu.

TAJNIK Članak 29. Tajnika Udruge bira i imenuje skupština na mandat od 5 (pet) godina, s mogućnošću neograničenog reizbora, za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik Udruge vodi registar članova i obavlja druge administrativne poslove (prikuplja članarinu, pohranjuje dokumentaciju i sl.). Članak 30. Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge skupština ili predsjednik mogu odlukom osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela. Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrñuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

V. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE Članak 31. Imovinu Udruge čine: - novčana sredstva, - pokretne stvari, - nekretnine, - druga imovinska prava. Članak 32. Udruga svoj rad financira iz sljedećih izvora: - članarina; - sredstva ostvarena iz djelatnosti Udruge; - sponzorska, donacijska i proračunska sredstva; - drugi izvori u skladu sa zakonom.

VI. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE Članak 33.

7/8


Udruga prestaje postojati u slučajevima predviñenim zakonom. U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka, predaje osnivačima Udruge. U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke skupštine, skupština donosi odluku o prestanku postojanja Udruge jednoglasno.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 34. Ovaj statut donijela je osnivačka skupština Udruge. Izmjene i dopune statuta donosi skupština dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova skupštine nakon provedene rasprave. Članak 35. Tumačenje odredaba ovog statuta daje skupština Udruge. Tumačenje drugih akata Udruge daje predsjednik Udruge. Članak 36. Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 18.11.2010. Predsjednik Udruge Ivica Galić

8/8

STATUT UDRUGE ZIVOT ILI CIJEPLJENJE (KONACNA VERZIJA)  
STATUT UDRUGE ZIVOT ILI CIJEPLJENJE (KONACNA VERZIJA)  

Ovim statutom ureñuju se pitanja naziva, sjedišta, cilja, djelatnosti, načina upravljanja, unutarnjeg ustrojstva, članstva i članarine, fina...

Advertisement