Page 1

Contact +031 (0)88 9466094 sales@interpayinc.nl

Interpay Incasso B.V. Graadt van Roggenweg 328-334 Correspondentieadres Postbus 633 3500 AP UTRECHT Netherlands


Informatiebrochure 2013 2014 Versie 11


Over ons Innovatie en continue investeringen in product ontwikkeling staan bij ons hoog in het vaandel. We proberen altijd zo doeltreffend mogelijk in te spelen op veranderende marktsituaties, met een optimaal rendement voor onze relaties tot gevolg. Voor ons is elke klant namelijk uniek. Niet alleen in zijn portefeuille, maar ook in wensen en eisen ten aanzien van credit management. Daarom leveren we maatwerk en laten we onze dienstverlening flexibel aansluiten op uw omstandigheden. Met Interpay Incasso haalt u jarenlange ervaring in de incasso- en juridische sector in huis. Geen mooie beloften of vage adviezen: bij ons krijgt u precies dรกt wat uw bedrijf nodig heeft. Niet voor niets werken we al jaren voor overheden, gemeentes, banken, het midden- en kleinbedrijf en beurs- genoteerde ondernemingen.

Landelijke dekking Dankzij ons landelijke netwerk van specialisten bieden we al onze relaties de perfecte ondersteuning. Die regionale betrokkenheid is voor ons een groot goed. Zo kunnen we u snel en vakkundig bijstaan. En niet te vergeten, op een persoonlijke manier. Bij ons bent u namelijk geen nummer: u heeft een vaste contact persoon waarbij u terecht kunt. Onze incasso- en juridische medewerkers hebben ieder hun eigen specialisme. Zij kennen het klappen van de zweep en zijn op de hoogte van alle specifieke procedures en regelgeving. Wat dat voor u inhoudt? Dat er bij al uw vraagstukken en incassoprocedures een expert tot uw beschikking staat. Dit zijn in een notendop uw voordelen als relatie van Interpay Incasso. Maar dat is uiteraard nog niet alles. Op deze website vindt u meer informatie over ons en onze werkzaamheden.


Onze filosofie Interpay Incasso één van de meest toon aangevende incassobureaus van Nederland. Wij streven na om uw geld te incasseren zonder daarbij afbreuk te doen aan de relatie met uw klant. Onze medewerkers zetten zich in om iedere debiteur op een juiste manier betrokken te krijgen en om een succesvolle dialoog met hen aan te gaan over de openstaande bedragen. Deze aanpak maakt het voor óns makkelijker om het geld te incasseren en voor ú makkelijker om de goede relatie met uw klant te behouden.

Hoge kwaliteit – overal en altijd

Volledige controle – via internet

Interpay Incasso staat voor kwaliteit. Wij hebben een aparte afdeling binnen onze organisatie ingericht, de afdeling kwaliteitsbeheer. Deze afdeling ziet er onder meer op toe dat veranderde, juridische regelgeving consequent wordt uitgevoerd en geïmplementeerd binnen onze organisatie. Daarnaast zien zij er op toe dat specifieke afspraken en werkprocessen worden nageleefd zowel naar onze opdrachtgevers als naar debiteuren. Wij vinden dat u dat mag verwachten van ons.

U kiest voor Interpay Incasso om een groot deel van uw werkdruk weg te laten nemen, maar natuurlijk behoudt u ook graag het overzicht. Hiervoor hebben wij ons klanten webportal dossier ontwikkeld, waarmee u met een aantal eenvoudige clicks, 24 uur per dag, alle afzonderlijke dossiers kunt inzien en gedetailleerde rapporten en statistieken kan opvragen. Een onmisbare tool voor u – en uw organisatie.

Daarnaast is onze ambitie om te werken volgens de EN-ISO 9001:2008 normen en daartoe gecertificeerd te worden. Intern wordt er hard gewerkt om deze doelstelling te verwezenlijken.


Incasso Interpay is gespecialiseerd in incasso en lange termijnbewaking, met name voor de business-to-consumer markt. Wij delen graag onze kennis over de gehele creditmanagementmarkt, maar incasso is ons specialisme; helder en geloofwaardig. Wij richten ons met name op organisaties die zich bewegen in de markt van mailorder, ecommerce, publishing en banking. Dit betekent dat wij over het algemeen te maken hebben met relatief lage bedragen in grote aantallen. Ook op deze kenmerken is onze organisatie goed ingericht. Wij brengen alle kosten in rekening bij uw debiteur. Als wij voor u succesvol betaald zijn, betaalt u ons niets. – een hoge succesrate is voor ons dus net zo belangrijk als voor u! Wij incasseren uw geld met een hoog succespercentage, zonder de relatie met uw klant in gevaar te brengen. Zodra de schuld is afgelost kunnen wij u adviseren of het verstandig is om de klantrelatie voort te zetten. Al uw aangeleverde vorderingen kunt u overzichtelijk inzien via onze klantenwebsite. U oude vordering IS incasseerbaar! Wij helpen onze klanten openstaande vorderingen te incasseren, ook als andere incassobureaus het al hebben opgegeven. Uit een aantal vergelijkingen blijkt dat wij een hoger succespercentage hebben dan andere incassobureaus – zelfs bij oudere vorderingen.


Debiteurenbezoek Debiteurenbezoek leidt tot een beter incasso resultaat, met name bij incasso op particulieren. Als ĂŠĂŠn van de weinige incassobureaus in Nederland kan Interpay deze dienst landelijk dekkend aanbieden. Een debiteuren bezoek kan bijvoorbeeld worden ingezet indien onze gratis sommaties per post, sms, telefoon en email niet tot betaling hebben geleid en u (nog) geen gerechtelijke procedure wenst op te starten. Een buitendienstmedewerker zal dan bij uw debiteur langs gaan. Deze buitendienstmedewerker is gespecialiseerd in het tactvol persoonlijk benaderen van uw debiteur. Uiteraard zal de buitendienstmedewerker zich bij het benaderen van uw debiteur en bij de betreding van een woning, besloten lokaal of erf, aan de diverse wettelijke voorschriften houden. Tijdens het gesprek met de debiteur zal hij trachten een betalingsregeling af te spreken. Daar waar mogelijk zal tevens de inkomstenbron worden genoteerd. Indien uw debiteur niet aanwezig is, laat de buitendienstmedewerker een bericht achter met het dringende advies binnen twee dagen contact op te nemen met ons kantoor. De kosten van een huisbezoek en/of bedrijfsbezoek zijn voor u geheel gratis.

Internationaal (buitenlandse incasso) Succesvol zijn in internationale incasso vereist een grondige kennis van de lokale wetgeving en gebruiken. Essentieel voor effectieve incasso is een lokale aanpak in de eigen taal en snelle en gerichte communicatie richting de debiteur en onze relatie. Het voor elkaar krijgen dat uw buitenlandse klanten tijdig betalen kan soms heel lastig zijn want u heeft te maken met een andere taal, andere wetgeving, verschillen in cultuur en vaak ook met afwijkende betalingsgewoonten. De risico's zijn hierdoor veel groter dan bij debiteuren uit eigen land. Goede kennis over incasseren in het buitenland is in deze gevallen dan ook van essentieel belang. Ons kantoor kan u daar uitstekend bij van dienst zijn. Door onze jarenlange internationale incasso-ervaring zijn wij in staat voor ieder land de meest geschikte incassoprocedure te selecteren. Ook wanneer wij samenwerken met een incassopartner uit het buitenland blijven wij uw vaste aanspreekpunt. Uw vaste contactpersoon bewaakt de voortgang van de incassoprocedure, begeleidt vanuit Nederland alle incasso activiteiten en neemt een eventuele taalbarrière weg.


Pré-incasso De pré-incasso is een laatste aanmaning uit uw eigen naam, maar op het briefpapier van Interpay Incasso B.V.. De aanmaning bevat de mededeling dat de debiteur de vordering binnen een gestelde termijn zonder extra juridische kosten nog kan voldoen. Ook staat vermeld wat de hoogte van de buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente zijn als de debiteur in gebreke blijft. De laatste aanmaning via Interpay Incasso B.V. stelt uw debiteur in kennis dat uw coulance is bereikt. De pré-incasso is een effectief middel om uw relatie vriendelijk en op juridisch gepaste wijze tot betalen te manen. De pré-incasso kost slechts EUR 7,50 (ex. BTW). De debiteur wordt in kennis gesteld middels brief, e-mail en sms. Bij aanname van meer dan vijftig pré-incasso’s is een korting per opdracht bespreekbaar.

Kopen van vorderingen

Betaald de debiteur ondanks de gestelde termijn niet, dan kunnen wij uw vordering kosteloos voortzetten in onze unieke incassoservice.

Wij bieden u aan de vorderingen van u over te nemen; zowel nieuwe incassodossiers als afgeschreven lange termijnbewaking. Er zijn twee soorten regelingen: continue aankoop en afzonderlijke aankoop.


Overige Diensten

Kredietinformatie Wij bieden u kredietinformatie op basis waarvan u tegen meer klanten ‘Ja’ kunt zeggen – zonder dat u een verhoogd risico loopt op financiële verliezen. U kunt ook assistentie krijgen bij het identificeren van persoonlijke ID-nummers en het bijwerken van adressen en telefoonnummers.

Herinneringsservice Wij nemen het gehele beheer voor onze rekening, zoals retourbrieven, adresupdates en betalingen, en brengen vervolgens verslag aan u uit. U kunt ervoor kiezen uw eigen logo op aanmaningen te zetten, zodat de aanmaning bij de klant niet erkomt als een incassomaatregel. Facturering Het beheer van uw uitgaande facturen is vaak tijdrovend en duur. En het neemt tijd in beslag die u beter zou kunnen besteden aan uw kernactiviteiten. Wij kunnen uw facturering overnemen en een soepele factuursystematiek aanmaken.


SAMENVATTING Vergelijk de kostenpost van uw huidige bureau en het oplospercentage!     

Geen dossier kosten Geen abonnement Geen limiet op aanlevering incasso opdrachten Geen vast contract Oplosrendement ± 82 procent Dit rendement is mede haalbaar omdat de debiteur die niet adequaat reageert wordt bezocht!

Gratis dienstverlening en ondersteuning    

Gratis incassotraject Gratis debiteurbezoek Gratis verhaalsinformatie Gratis juridische ondersteuning tijdens het incassotraject

U bent altijd op de hoogte 

24/07 inzage in uw lopende dossier Inclusief kostenspecificatie debiteur, betalingen en afdrachten.

Afdrachten  

Wekelijkse afdrachten betalingen geïncasseerde dossiers Financieel overzicht via het incassoportaal

Kwaliteit 

Wij werken volgens de norm NEN-EN ISO 9001:2008

CONTACT +31(0)88 9466094 VOOR DE GOEDE OPLOSSING.


Algemene Voorwaarden Interpay Incasso B.V. 1. Interpay Incasso, gevestigd te Utrecht aan de Graadt van Roggenweg 328-334, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene voorwaarden. Afwijking van deze voorwaarden is alleen mogelijk indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. 2. De bepalingen gesteld in deze algemene voorwaarden zijn bindend. 3. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van de algemene voorwaarden zullen voor alle betrokkenen bindend zijn, te rekenen van de dag af dat een maand zal zijn verstreken nadat de wijziging en/of aanvullingen bij de Kamer van Koophandel te Utrecht zijn gedeponeerd. 4. Interpay Incasso staat geregistreerd in het handelsregister van Kamer van Koophandel onder nummer 517.419.62 5. Opdrachtgever: Rechtspersonen of natuurlijke personen, die niet zijn gerechtsdeurwaarder, advocaat of gekwalificeerd juridisch incasso-intermediair, met wie Interpay Incasso een overeenkomst betreffende haar dienstverlening heeft gesloten. 6. Debiteur: De natuurlijke of rechtspersoon waarmee opdrachtgever een rechtsgeldige transactie is aangegaan met een daarbij behorende betalingsverplichting en waarheen Interpay Incasso de daarbij behorende facturen en/of herinneringen en/of aanmaningen en/of (minnelijke) incassoberichten stuurt. 7. Interpay Incasso zorgt voor geheimhouding van de door haar opdrachtgever alsmede door de debiteur verstrekte gegevens. Interpay Incasso zal aan derden geen informatie aangaande de opdracht verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van haar opdrachtgever behalve ten opzichte van door Interpay Incasso voor incasso ingeschakelde derden. 8. Interpay Incasso is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden en behoudt het recht een wel aanvaarde opdracht te beëindigen indien de aard van de opdracht of handelingen van de opdrachtgever daartoe aanleiding geven. Alle opdrachten worden – met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW – uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Interpay Incasso .

9. Opdrachtgever vrijwaart Interpay Incasso tegen alle aanspraken van debiteuren of derden die op wat voor wijze dan ook samenhangen met de werkzaamheden die door Interpay Incasso voor opdrachtgever worden verricht. 10. Opdrachtgever zal Interpay Incasso op geen enkele wijze aansprakelijk stellen of kunnen stellen voor eventuele schade veroorzaakt door de door Interpay Incasso ingeschakelde derden. 11. Interpay Incasso stelt zich ten doel in opdracht en voor rekening van opdrachtgever vorderingen van die opdrachtgever te incasseren. Het incasseren gebeurt langs buitengerechtelijke weg en indien nodig met toestemming van opdrachtgever, eventueel met behulp van derden, langs gerechtelijke weg. 12. Interpay Incasso tracht de volgende bedragen te incasseren: a. (restant van) de hoofdsom. b. Vertragingsrente c.q. overeengekomen rente. c. Incassokosten. d. Meerwerk in overeenstemming met art. 13. Interpay Incasso is gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever, een betalingsregeling in termijnen met debiteur overeen te komen. Voor een schikking van minder dan de ingediende vordering en voor het verlenen van finale kwijting aan debiteur zal Interpay Incasso zoveel mogelijk in overleg met opdrachtgever treden. 14. Interpay Incasso verkrijgt de volledige volmacht om al die handelingen te verrichten welke Interpay Incasso dienstig c.q. noodzakelijk acht om de vordering te kunnen incasseren. Na goedkeuring van de opdrachtgever zal Interpay Incasso overgaan, indien noodzakelijk en gewenst, tot het nemen van rechtsmaatregelen. 15. Opdrachtgever zal bij het aanbieden van vorderingen aan Interpay Incasso alle noodzakelijke bescheiden overdragen en tevens alle bewijsstukken alsmede elke mogelijkheid bieden, waaronder getuigen, welke van nut kunnen zijn.


16. Opdrachtgever zal na het aangaan van de overeenkomst met Interpay Incasso ter zake de vordering niets meer naar zijn debiteur ondernemen, derhalve niet met debiteur onderhandelen of corresponderen, tenzij Interpay Incasso zich hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. 17. Wanneer opdrachtgever na het aangaan van de overeenkomst alsnog informatie, correspondentie of andere documenten ontvangt welke betrekking hebben op de ingediende vordering, stelt hij deze onverwijld in het bezit van Interpay Incasso. 18. Indien opdrachtgever niet antwoordt binnen veertien dagen op een informatieverzoek van Interpay Incasso dan kan Interpay Incasso de opdracht als ingetrokken beschouwen. Interpay Incasso zal de opdracht beëindigen en de incassokosten bij opdrachtgever in rekening brengen. 19. Opdrachtgever heeft aanspraak op de door Interpay Incasso ontvangen aflossingen op hoofdsommen verminderd met de aan Interpay Incasso toekomende vergoedingen, bestaande uit incassokosten en opgebouwde wettelijke rente. Betalingen van debiteuren verricht aan Interpay Incasso of aan opdrachtgever strekken in eerste instantie ter voldoening van incassokosten en wettelijke rente en komen direct toe aan Interpay Incasso. 20. Betalingen van debiteur rechtstreeks aan opdrachtgever vanaf de datum van aangaan van de overeenkomst met betrekking tot de overgedragen vorderingen worden beschouwd als incassoresultaat van Interpay Incasso. Opdrachtgever dient hiervan terstond melding te maken aan Interpay Incasso na ontvangst. 21. Interpay Incasso brengt bij de debiteur de kosten in rekening conform Besluit Buitengerechtelijke Incasso kosten d.d. 1 juli 2012, dan wel conform contract indien partijen afwijkende prijsafspraken overeenkomen. Indien debiteur wel (een deel van) de hoofdsom betaalt maar niet de buitengerechtelijke kosten staat het Interpay Incasso vrij om op persoonlijke titel deze kosten bij de debiteur te incasseren. Interpay Incasso zal nooit meer dan de wettelijk toegestane buitengerechtelijke invorderingskosten en rente bij de debiteur vorderen.

22. Wanneer debiteur hoofdsom, rente en incassokosten in zijn geheel betaalt, dan brengt Interpay Incasso geen kosten in rekening bij opdrachtgever. Indien debiteur een gedeelte van de vordering betaalt dan wel de in rekening gebrachte buitengerechtelijke incassokosten om welke reden dan ook niet betaalt, zal Interpay Incasso een in de incassoovereenkomst overeengekomen percentage (incassoprovisie) van de bij de debiteur geïncasseerde gelden verhalen op en doorberekenen aan haar opdrachtgever. Interpay Incasso rekent een incasso-provisie van 10 % over het geïncasseerde bedrag tot € 5.000,- euro met een minimum van € 6,- euro 8 % over het geïncasseerde bedrag tot € 15.000,- euro 5 % over het geïncasseerde bedrag vanaf € 15.000,- euro over de geïncasseerdegelden. No cure no pay principe zit enkel en alleen op onbetwiste vorderingen op debiteuren woonachtig of gevestigd in Nederland, België en Duitsland. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan is Interpay Incasso gerechtigd een vergoeding van Interpay Incasso € 15,- excl. BTW euro aan opdrachtgever in rekening te brengen bij het sluiten van het dossier, ongeacht het stadium waarin de behandeling van het dossier zich bevindt. Afwijking van deze vergoeding is alleen mogelijk indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Afwijkende prijsafspraken zijn mogelijk bij bulk incasso of meerdere incasso-opdrachten per jaar. 23. Indien de incasso-opdracht ertoe leidt dat opdrachtgever goederen terugneemt, wordt de provisie berekend over de factuurwaarde van de teruggenomen goederen. Indien opdrachtgever, nadat de opdracht is verleend, een creditfactuur verstrekt of de vordering (gedeeltelijk) kwijtscheldt, blijft provisie verschuldigd over de oorspronkelijke factuurwaarde en rente. 24. De incassoprocedure wordt alleen beëindigd indien minnelijke incasso volgens Interpay Incasso niet mogelijk is en een gerechtelijke procedure door Interpay Incasso wordt afgeraden. 25. Buitenlandse incasso-opdrachten worden bij zowel gedeeltelijke als volledige betaling altijd belast met 15% provisie over de geïncasseerde hoofdsom.


26. Onder buitenlandse incasso-opdrachten wordt verstaan; Nederlandse opdrachtgevers met een debiteur woonachtig c.q. bevestigd in het buitenland en buitenlandse opdrachtgevers met een debiteur woonachtig c.q. gevestigd in Nederland of in het buitenland. 27. Het kan soms noodzakelijk zijn een gerechtelijke procedure op te starten. Alvorens opdrachtgever toestemming geeft tot het starten van een gerechtelijke procedure is Interpay Incasso gerechtigd te vorderen, dat opdrachtgever een door Interpay Incasso te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de te maken kosten in de gerechtelijke fase en de executoriale fase. Verhaalsinformatie wordt door Interpay Incasso gratis verstrekt. Zowel de buitengerechtelijke als de eventueel gerechtelijke incassowerkzaamheden (opmaken dagvaarding, betekening deurwaarder, griffiegelden} alsmede de overige werkzaamheden geschieden steeds voor rekening en risico van opdrachtgever. Deze kosten zullen in principe op de debiteur verhaald worden, na ontvangst van een positief vonnis. 28. De bepalingen van de algemene incassovoorwaarden gelden tussen partijen vanaf de datum van overhandiging van de opdracht(en) , of vanaf de datum dat opdrachtgever anderszins blijk heeft gegeven akkoord te zijn met de inhoud van de algemene incassovoorwaarden.

29. Facturen van Interpay Incasso aan opdrachtgever dienen binnen tien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Na deze termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en brengt Interpay Incasso een wettelijke rente van 1% per maand in rekening ingaande vanaf de vervaldag van de factuur. De door Interpay Incasso te maken kosten in en buiten rechte verbonden aan de invordering, komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% over de openstaande vordering inclusief rente , met een minimum van â‚Ź 40,- excl. BTW, een en ander te vermeerderen met een bedrag van â‚Ź 10,- excl. BTW per verstuurde herinnering / aanmaning welke worden verzonden alvorens het incassotraject wordt gestart. 30. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de algemene voorwaarden van Interpay Incasso boven die van opdrachtgever. 31. Interpay Incasso zal haar dossier met betrekking tot het incassotraject bewaren gedurende 1 jaar te rekenen vanaf de datum van de eindfactuur, daarna wordt het vernietigd. Indien de opdrachtgever aan Interpay Incasso originele stukken ter beschikking heeft gesteld zal Interpay Incasso deze, op verzoek, terugzenden.

Brochure Interpay Incasso  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you