Page 1

Oktober 2010 (ersätter augusti 2008)

Monteringsanvisning

TE

FÄST

ER

,

FO

GA

under miljoner sekter per me

H

3,13

ÅNGTÄT T

NKER

TRUMSS 7 VÅ YS

KLI

00

OC

PC

G2

M

IV

PCI VG2007 – PCI Pecilastic W

KE R, T ÄTA R K A

L


Innehållsförteckning

Våtrumssystem PCI VG2007

Golvbrunnar Väggnära golvbrunnar Förstyvning av träbjälklag Golvluting Montering Verktyg och tillbehör Värmegolv Reparation Kontroll Material- och kvalitetsdokument

Godkänt av Byggkeramikrådet för väggar och golv.

4 6 6 7 7 8 12 13 14 14 15

Uppfyller BASTA:s egenskapskriterier. Se www.bastaonline.se

Allt material i denna monteringsanvisning är framtaget av BASF AB och gäller för PCI:s material. Kontakta oss om du vill kopiera eller använda något av innehållet, vi finns på info@pci-sverige.com. Olovlig kopiering är förbjuden.
Våtrumssystem PCI VG2007

Godkänt tätskiktssystem för kakel i våtutrymmen

Branschregler för Våtrum, BBV 10:1

PCI Våtrumssystem VG2007 uppfyller Boverkets krav och

Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum (BBV 10:1)

är godkänt av Byggkeramikrådet och uppfyller kraven i

ställer krav på tätskikt av folietyp i våtzon 1, av den typ som

Branschreglerna för Våtrum, BBV 10:1.

ingår i PCI VG2007. Kravet är att system med folie skall användas i våtzon 1: • när väggarna består av skivor

Använd PCI VG2007 i hela våtutrymmet

• på hela golvet, om golvet består av träbjälklag.

Svenska småhus byggs ofta med skivor på väggarna och med golv av trä, träbjälklag. Det här är underlag som är

Våtzon 1 omfattar väggytor vid badkar eller dusch och

fuktkänsliga och som kräver ett säkert skydd, tätskikt, innan

minst 1 meter utanför dessa samt hela golvytan. Om del

kakel och klinker plattorna monteras.

av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas

PCI VG2007 är ett ekonomisk och säker tätskiktssystem för

skall underlaget istället skyddas med PCI VG2001, rollat

ditt våtutrymme. Vi rekommenderar att systemet används

tätskiktssystem.

som våtzon 1. Om inte PCI VG2007 används i våtzon 2 så

på samtliga väggar i våtutrymmet, när väggarna består av skivor, alltså både i våtzon 1 och 2. När golvet är ett

VÅTZON 1 OCH VÅTZON 2

träbjälklag (bjälkar och spånskiva) så är PCI VG2007 ett krav. nN1 zZoO VVÅåTt

stark och flexibel folie/duk som alltid ger samma tjocklek på tätskiktet, vilket ökar säkerheten mot skador.

VVÅT åtZz OonN

1

Tätskiktet i PCI VG2007 heter PCI Pecilastic W, som är en

11 VVåÅT tzZoO nN22

2

2 OnN tzZo V VÅåT

11 m m

1 mm

Toaletter, tvättstugor och under varmvattenberedare

1

I toaletter, tvättstugor och under varmvattenberedare

1 N1 onZO åtVzÅT v rR

skall golvet förses med tätskikt. Använd PCI VG2007 på träbjälklag och/eller system PCI VG2001 på betonggolv. Tätskiktet skall dras upp minimum 50 mm på väggarna i

t äÄ lveET gOoLV a el G

HL A

HE

dessa utrymmen.

PCI VG2007 - en beprövad lösning PCI VG2007 introducerades redan våren 2007 och tusentals våtrum har utförts hos stora fastighetsbolag och hos villaägare runt om i landet och förordas av försäkringsbolagen. PCI VG2007 kan användas på samtliga väggar och golv i våtutrymmet, oavsett underlag.

VÅTZONER Våtzon 1 • Väggar vid badkar/dusch • Väggytor 1 meter utanför badkar/dusch • Yttervägg i våtzon 1 • Hela golvytan Våtzon 2 • Övriga väggytor
Underlag – generella krav och förutsättningar

BBV 10:1

Samtliga krav på underlag, material och deras egenskaper framgår av Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum (BBV 10:1) som finns på www.bkr.se.

Krav på relativ fuktighet RF, i betong Vid montage på betong gäller att betongens yta skall vara torr. RF bör ligga kring 85% vid platta på mark. Vid bjälklag kan RF upp till 90% vara tänkbart. PCI Pecilastic W skall limmas med fästmassan PCI Nanoflott flex, PCI Nanolight eller PCI FT Extra. Fuktmätning skall utföras av auktoriserad fuktkontrollant och enligt RBK ”Manual för fuktmätning i betong”. Tillskjutande markfukt får inte förekomma.

Ånggenomgångsmotstånd Tätskiktet PCI Pecilastic W har ett ånggenomgångsmotstånd på mer än 3 miljoner s/m vid RF 75/100%.

Våtrumssystemets uppbyggnad

Tätskiktsfolien, PCI Pecilastic W är stark och flexibel och har hög ångtäthet. Ånggenomgångsmotståndet för PCI Pecilastic W är över 3 miljoner s/m.

PCI Lastogum X eller PCI fästmassa används för att fästa PCI Pecilastic W-folien.

PCI Inner- och PCI ytterhörn är färdigtillverkade för säker tätning.

PCI Tätband Självhäftande, för tätning av skarven mellan Pecilasticvåderna.

PCI Manschetter av hög kvalitet för tätning mot rör och golvbrunn.

PCI Fästmassa, PCI Nanolight, PCI Nanoflott flex eller PCI FT Extra

PCI Fogmassa, PCI Nanofug, PCI Finfug eller PCI Megafug.

PCI Mjuk fogmassa, PCI Silcoferm S.
Golvbrunnar Golvbrunnar tillverkade före 1990 ska alltid bytas eftersom de inte med säkerhet har fungerande egenskaper enligt kraven för typgodkännande från och med 1990. Både Jafo och Purus erbjuder monteringsplattor för träbjälklag som ger ett stabilt och säkert montage av golvbrunnen i träbjälklag.

Exempel på montage för träbjälklag

Golvbjälkar och kortlingar, c-c 300 mm.

Jafo Monteringsplatta

Primer PCI Gisogrund 404 på spånskivan till plastkanten samt PCI Armeringsnät.

Golvspackel, PCI Periplan CF 30 / CF 30 Rapid och primer, PCI Gisogrund.

Anslutning av PCI Brunnsmanschett mot olika golvbrunnar Jafo golvbrunn med skruvad klämring

Purus golvbrunn med fjäderbelastad klämring PCI Brunnsmanschett

PCI Brunnsmanschett

Blücher golvbrunn med skruvad klämring PCI Brunnsmanschett

Klämring Klämring

Klämring Tätningsringen tas bort

Väggnära golvbrunnar För montage mot väggnära golvbrunnar, se separat monteringsanvisning för PCI VG2007 på www.pci-sverige.com

Unidrain linjeavloppUnidrain hörnavlopp

Purus Line/corner

PCI VG2007 monterat mot Purus Line/corner


Förstyvning av träbjälklag Träbjälklag kräver anpassning till en keramisk beläggning så att denna inte kan skadas av trämaterialets naturliga rörelser vid ändringar i luftfuktigheten och/eller av nedböjning av trämaterialet mellan bjälkarna vid belastning av golvet. Träbjälklaget skall alltid förstärkas, enligt skiss och angivna PCI produkter skall användas. Maximalt c-avstånd mellan bjälkar, är 600 mm.

Golvlutning / fall mot golvbrunn Golvlutning mot golvavlopp skall utföras såväl i underlaget för tätskikt som i ytskiktet. Golvlutning skall utföras i intervallet: 100–1:200, (10 mm/m–5 mm/m) i de delar av utrymmet som delvis blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet. På golvytor som regelmässigt utsätts för vattenbegjutning, i anslutning till golvbrunnen, i duschdelen och under badkar skall golvlutning utföras i intervallet 1:50–1:150 (20 mm/m–7 mm/m). Alternativ golvlutning kan avtalas vid fasta installationer, såsom t.ex. duschvägg. Överenskommelse om alternativ golvlutning ska alltid dokumenteras i Kvalitetsdokumentet, BBV, Bilaga A. Observera att största tillåtna lutning enligt Boverkets byggregler, 6:5335, är 1:50 (20 mm/m). Större lutning kan medföra risk för halkolyckor. Där wc-stol eller bide ska monteras på golv, krävs en rektangulär, plan monteringsyta, minst 300×400 mm. Monteringsytan ska vara fri från golvvärme. Vatten-, avlopps- och elledningar får förläggas på större djup än 60 mm under färdigt golv.
Montering av PCI VG2007 på väggar och golv •

PCI Pecilastic W-folien kan monteras enligt olika alternativ. Välj metod innan arbetet påbörjas!

Material och underlag skall ha en temperatur mellan +10°C och +25°C.

Kontrollera fallet på golvet innan tätskiktet monteras.

Betong och murverk kan avjämnas med Emaco Nanocrete FC

Hur tätskiktet monteras mot väggnära golvbrunnar, redovisas i separat monteringsanvisning.

Prima underlaget 1

PCI Innerhörn och PCI Ytterhörn 2

3 Täta samtliga väggar PCI Pecilastic W-folien är ett väldigt tätt material. Systemet PCI VG2007 går fort att montera. Vi rekommenderar att systemet används på samtliga väggar i våtutrymmet.

Prima vägg och golv med PCI Gisogrund eller PCI Gisogrund 404 fram till kanten på golvbrunnen. Späd primern enligt anvisning på förpackningen. Mineritskiva VT skall inte primas. Puts och vissa skivor är ofta kraftigt sugande och kan behöva primas två gånger. Kontrollera fallet på golvet innan tätskiktet monteras.

PCI Innerhörn och PCI Ytterhörn limmas fast med PCI Lastogum X.

Välj metod för GOLV / VÄGG vinkeln

ALTERNATIV A) PCI Pecilastic W-folien monteras på GOLVET och vinklas upp på väggen 10

ALTERNATIV A) PCI Silcoferm S appliceras på Innerhörnet.

14

Gör håltagning i folien för avloppsrör, se bild 26-28.11

Fäst PCI Pecilastic W-folien med PCI Lastogum X eller PCI fästmassa; PCI Nanoflott flex, PCI Nanolight eller PCI FT Extra, använd 4 mm tandspackel. PCI Lastogum X, åtgång ca 0,5 kg/m².

15

Montera väggens folie ”kant i kant” med den uppvikta golvfolien. Golvet skall skyddstäckas för att inte tätskiktet skall skadas vid plattsättning.

12

PCI Pecilastic W skall vara 10-15 cm längre än golvets bredd. Börja med första våden vid golvbrunnen. Vinkla upp våden på väggens långsida och kortsida. Forma till PCI Pecilastic W i innerhörnet och klipp bort överskottsmaterialet.

16

PCI Tätband Självhäftande monteras över skarven.

13

Pressa noggrant fast PCI Pecilastic W i hörnet med plastspackeln.

17

Pressa fast PCI Tätband Självhäftande med PCI Aluminiumroller.


ALTERNATIV B) PCI Pecilastic W-folien monteras på VÄGGEN och vinklas ut på golvet 18

ALTERNATIV B) PCI Silcoferm S appliceras på Innerhörnet fram till där folien slutar när den viks runt innerhörnet.

19

Rolla PCI Lastogum X eller applicera fästmassa på vägg och minst 5 cm ut på golvet för att fästa PCI Pecilastic W. 23

22

Pressa noggrant fast PCI Pecilastic W folien i hörnet med plastspackeln.

Montera PCI Pecilastic W. Pressa fast våden ordentligt med plastspackeln.

20

Folien skall vara 5-7 cm längre än väggens höjd. Folien viks runt innerhörnet på väggen minst 5 cm och vinklas ut på golvet 5-7 cm. 24

Montera första våden på golvet vid brunnen. Våden ska ligga ”kant i kant” med väggens utvinklade våd. Limma fast våden.

21

Forma till PCI Pecilastic innerhörnet och klipp överskottsmaterialet.

W i bort

25

Gör håltagning i folien för avloppsrör, se bild 26-28. PCI Tätband Självhäftande monteras över PCI Pecilastic W skarvarna och pressas fast med PCI Aluminiumroller.

Välj metod för SKARVNING av folievåderna

ALTERNATIV A) ”Kant i kant” 4

5

ALTERNATIV B) Överlappning 6 Bra att veta om folie-skarvar Folie är ett väldigt tätt material. Folievåder som överlappas, kan inte limmas samman med material som är vattenbaserat. då torkar inte limskarven. PCI Silcoferm S härdar problemfritt mellan två täta skikt.

ALTERNATIV A) Våderna monteras ”kant i kant” och pressas fast med plastspackeln.

PCI Tätband Självhäftande monteras över skarvarna. Bandet pressas fast med PCI Aluminiumroller.

ALTERNATIV B) Våderna överlappas 5 cm. Dra två strängar med PCI Silcoferm S och pressa samman våderna. Skarven skall sedan förseglas med PCI Lastogum X.

Inner- och ytterhörn — vägg 7

8

9 Ytterhörn Montera PCI Pecilastic W-folien fram till kanten av ytterhörnet. PCI Tätband Självhäftande monteras över skarven och pressas fast med PCI Aluminiumroller.

PCI Pecilastic W vinklas minst 5 cm över till nästa vägg.

Anslut nästa våd ”kant i kant ”

PCI Tätband Självhäftande monteras över skarven och pressas fast med PCI Aluminiumroller.
Håltagning för rör 26

Vik PCI Pecilastic W mot röret och skär ett snitt med en kniv.

Tröskel 27

Klipp ett runt hål för röret med en sax.

28

29

Montera våden och pressa fast den med plastspackeln.

PCI Pecilastic W viks upp mot tröskeln vid dörren och limmas fast med PCI Lastogum X. Om tröskel saknas, ska en blindtröskel först monteras.

Manschetter mot rör 30

PCI Silcoferm S appliceras som lim för att fästa manschetterna för avloppsrör.

34

31

Kräng manschetten över röret.

33

32

Pressa fast manschetterna med PCI Aluminiumroller.

35

Bra att veta om rör • • • • •

Montera PCI manschetterna.

PCI Silcoferm S appliceras som lim även för manschetterna till vattenledningsrör.

Rör skall vara fixerade. Centrumavstånd mellan rör skall vara min. 40 mm. Avstånd mellan rör och golv/vägg skall vara min. 60 mm. Vid “rör-i-rörsystem” skall manschetten täta mot det yttre skyddsröret. Om skyddsröret saknas eller är kapat i liv med väggen skall åtgärd ske av ansvarig rörentreprenör innan manschetterna monteras

Pressa fast manschetterna med PCI Aluminiumroller.

Golvbrunn 36

Skär bort PCI Pecilastic W folien runt golvbrunnens ytterkant och pressa fast kanten.

10

37

Använd Puruskniven till Purus golvbrunn. Placera foten till skärverktyget i brunnen.

38

Montera PCI Brunnsmanschett över brunnen.

39

Skär hål i Brunnsmanschetten med Puruskniven för exakt hålstorlek.


Golvbrunn (forts.) 40

Pressa fast manschetten i brunnen

41

Montera den blå klämringen och pressa fast manschetten med PCI Aluminiumroller.

42

PCI Lastogum X appliceras runt kanterna och på manschetten fram till, men inte på klämringen.

43

Även Jafo och andra golvbrunnstillverkare har skärmallar till sina golvbrunnar för att få rätt hålstorlek i brunnsmanschetten.

Täta med PCI Lastogum X över alla band och manschetter 44

PCI Lastogum X appliceras runt kanterna och på manschetterna. Arbeta mot kanten av manschetten för bäst täckning.

45

46

47

PCI Lastogum X skall appliceras över och längs kanterna av band och manschetter.

Övergång från system PCI VG2007 till rollat tätskiktssystem PCI VG2001 - välj mellan 2 metoder:

ALTERNATIV A) PCI Tätband Självhäftande 48

Säker systemövergång

ALTERNATIV B) PCI Fiberremsa / PCI Lastogum X 49

50

Förstärkningen med PCI Tätband Självhäftande eller PCI Fiberremsa/PCI Lastogum X, ger en säker övergång mellan de två tätskiktssystemen. Våtrummet indelas i våtzoner, hur indelningen ser ut förklaras på sid. 4. ALTERNATIV A) PCI Wadian S appliceras fram till kanten av folien. PCI Tätband Självhäftande monteras över skarven. PCI Lastogum X appliceras längs kanterna av bandet

ALTERNATIV B) PCI Wadian S appliceras fram till kanten av folien. Applicera PCI Lastogum X över folieskarven och montera PCI Fiberremsa i det blöta skiktet.

PCI Fiberremsa ska täckas med ytterligare PCI Lastogum X.

11


Montering – Vägg 51

Montering – Golv 52

55

56

46

Kakelplattor och mosaik på vägg kan normalt monteras nästa dag. Som fästmassa används PCI Nanolight, PCI FT Extra eller snabbhärdande PCI Nanolight Rapid (härdtid 2-3 tim). Natursten fästs med PCI Carraflex. Glasmosaik och glasplattor fästs med PCI Super E Vit.

53

Foga med PCI Nanofug eller PCI Finfug och som mjuk fogmassa används PCI Silcoferm S. Natursten fogas med PCI Carrafug och mjukfogas med PCI Carraferm.

54

Håltagning bör undvikas i våtzon 1 och ersättas av limförankring utanpå plattorna. I våtzon 1 skall skruvinfästningar göras i massiv konstruktion som reglar, betong, murverk eller särskild konstruktionsdetalj. Skruvinfästning skall inte göras i enbart väggskiva. Hålet fylls med PCI Silcoferm S innan skruv och plugg monteras.

Klinkerplattor och mosaik kan normalt monteras nästa dag. Som fästmassa används PCI Nanoflott flex, PCI Nanolight, PCI FT Extra eller snabbhärdande PCI Nanolight Rapid (härdtid 2-3 tim). Natursten fästs med PCI Carraflex. Glasmosaik och glasplattor fästs med PCI Super E Vit.

57

Foga med med PCI Nanofug eller PCI Megafug och som mjuk fogmassa används PCI Silcoferm S. Mjukfoga inte i golv/väggvinkeln. Natursten fogas med PCI Carrafug och mjukfogas med PCI Carraferm.

58

I betong görs infästning med plastplugg och skruv. Applicera PCI Silcoferm S i hålet före plastpluggen monteras och när skruven monteras.

Infästningar i träbjälklag görs med skruv i regel. Applicera PCI Silcoferm S i hålet innan skruven monteras.

Plastspackel för att pressa fast tätskiktsduken, PCI Pecilastic W.

Aluminlium roller för att pressa fast självhäftande band och manschetter.

Verktyg och tillbehör

Linjal som hjälpmedel för att skära tätskiktsduken, PCI Pecilastic W.

12

Skärare med rakblad. Skäraren löper i spåret på linjalen.


Värmegolv Förläggning av elburen golvvärme skall utföras av behörig elektriker. Förläggningsritning skall upprättas och fotografisk dokumentation är att rekommendera. Värmekabel skall inte placeras under golvmonterad WC-stol eller bidé. Den fria monteringsytan för dessa skall vara 300 x 400 mm. Breddmåttet 300 mm tas ut från centrum avloppsrör och längdmåttet 400 mm från framkant avloppsrör. Mått på kabelns förläggning vid eller runt golvbrunn skall tydligt framgå.

Uppbyggnad av värmegolv på träbjälklag •

Spånskivan primas med PCI Gisogrund 404.

PCI Armeringsnät fästs i underlaget och nätarken skjuts ihop mot varandra.

Värmekabeln najas fast på PCI Armeringsnät.

PCI Periplan CF 30 / CF 30 Rapid används som avjämningsmassa.

Elslingorna skall täckas med minst 5 mm avjämningsmassa.

Prima avjämningsmassan med PCI Gisogrund.

Våtrumssystemet PCI VG2007 monteras på avjämningsmassan.

Som fästmassa används PCI Nanoflott flex, PCI Nanolight eller PCI FT Extra.

Att tänka på! Tänk på att de keramiska plattorna på golvet skall ha en vattenabsorption lägre än 6% när golvvärmesystem används. Drift och start av system skall utföras enligt tillverkarens anvisning. Vattenburna golvvärmesystem förekommer i flertalet utföranden, kontakta PCIs tekniska avdelning för information.

13


Reparation Reparation, som byte av enstaka skadade plattor kan vara möjlig på tätskiktet. Kontakta PCI:s tekniska avdelning för information.

Kontroll Kvalitetsdokument enligt reglernas Bilaga A, skall utfärdas av behörig entreprenör och överlämnas till beställare samt nyttjare/boende efter färdigställt arbete. Dokumentet skall vara undertecknat av våtrumsansvarig arbetsledare. Det skall tillsammans med monteringsanvisning för PCI VG2007, överlämnas till beställare och nyttjare/boende när arbetet är slutfört. Entreprenören skall arkivera en kopia av kvalitetsdokument och monteringsanvisningen för egen dokumentation för att kunna uppvisas i samband med Byggkeramikrådets kvalitetsöversyn.

14


Materialbehov och kvalitetsdokument

PCI Innerhörn

FÄST

ER

,

PCI Manschett Handfat

1 st/rör

antal hörn

PCI Manschett WC

1 st/rör

PCI Ytterhörn

antal hörn

PCI Brunnsmanschett

1 st/brunn

PCI Pecilastic W

1,0 m/m2

PCI Nanolight* fästmassa till kakel och klinker

se tabell

PCI Lastogum X för att limma PCI Pecilastic W

ca 0,5 kg

alt. PCI FT Extra* fästmassa till kakel och klinker

se tabell

Alt. fästmassa PCI Nanolight för att limma PCI Pecilastic W

ca 0,9 kg

PCI Super E VIT fästmassa för glasmosaik och glasplattor

ca 1,7 kg/ m² (4 mm tandning)

PCI Självhäftande Tätband för att täta folieskarvarna

antal meter skarv (rulle om 20 m)

PCI Nanofug** fogmassa kakel, klinker o mosaik

vägg/golv 0,5-1,5 kg/ m²

alt. överlappas skarvarna och limmas med PCI Silcoferm S

antal meter skarv (1 tub till 12 m)

PCI Megafug**

golv ca 1,5 kg/ m²

PCI Silcoferm S mjukfog till innerhörn och mot snickerier

ca 12 löpmeter/tub

Aktuell m2 yta

Materialbehov

TE

H

miljoner sekunder per meter

ca 0,10 kg/m2

Åtgång

Produkt

NKER

TRUMSS 7 VÅ YS

OC

PC

00

ÅNGTÄTT

GA

PCI Gisogrund Primer

Materialbehov

KLI

G2

3,13

FO

Aktuell m2 yta

Åtgång

M

IV

Produkt

KE R, T ÄTA R K A

L

PCI Manschett Rör

1 st/rör

) Åtgång fästmassa beroende på aktuell tandspackel

*

Plattor

Tandspackel

PCI Nanolight

PCI FT Extra

15 × 15 cm

  6 mm

ca 1,3 kg/m

ca 2,1 kg/m

20 × 20 cm

  8 mm

ca 1,8 kg/m2

ca 2,6 kg/m2

Stora format och/eller ojämn baksida

10 mm

ca 2,1 kg/m2

ca 3,2 kg/m2

2

Kvalitetsdokument: Entreprenör:

2

Har entreprenören behörighet för våtrum:  Ja  Nej Är golvbrunnen utbytt?  Ja  Nej Kvalitetsdokument BBV, bilaga A, är ifyllt och överlämnat?  Ja  Nej

**

) Välj kulör på fogen

PCI Megafug: Manhattan, Cementgrå, Sandgrå och Antrasit. PCI Nanofug: Vit, Silvergrå, Cementgrå, Basalt, Jasmin, Bahama beige, Svart, finns i totalt 17 kulörer.

Underlag vägg: Underlag golv: Datum:

15


Intelligenta lösningar från BASF Construction Chemicals Oavsett vilken utmaning du ställs inför och oavsett vilken sorts byggnad du bygger så har BASF Construction Chemicals en intelligent lösning som hjälper dig att lyckas bättre. I våra marknadsledande serier finns ett brett utbud av beprövad teknik som hjälper dig att bygga en bättre värld. Conica® – Idrottsgolv Conideck® – Tätskiktssystem för hand- eller sprutapplicering Coniroof® – PU-baserade taktäckningssystem Emaco® – Betongreparationssystem HECK® MultiTherm – Putssystem på isolering Masterflex® – Fogmassor och fogsystem Masterflow® – Undergjutningsmassor Masterseal® – Ytbehandling och impregnering Mastertop® – Dekorativa golv och industrigolv PCI® – Fäst- och fogmassor, våtrumssystem och golvspackel RAJASIL® – Putssystem för fasader och murverk Ucrete® – Golvsystem för extrema förhållanden

BASF AB Box 7144 402 33 Göteborg Telefon: 031-26 84 60 Fax: 031-26 84 80 info@pci-sverige.com www.pci-sverige.com

9 PCI duk VG 2007  

FÄS T E R , F O G A R , TÄTA R K A K E L O C H KLINKER • ÅNGTÄTT Oktober 2010 (ersätter augusti 2008) V G 2 0 0 7 V ÅT R U M S S Y S T E M P...

9 PCI duk VG 2007  

FÄS T E R , F O G A R , TÄTA R K A K E L O C H KLINKER • ÅNGTÄTT Oktober 2010 (ersätter augusti 2008) V G 2 0 0 7 V ÅT R U M S S Y S T E M P...

Advertisement