Page 1

Oktober 2008 (ersätter Aug. 2008)

Monteringsanvisning

01

V ÅT R U M S S Y

ST

E

ER

,

FO

GA

sekunder per meter

• NKER

KLI

FÄST

>1

H

ÅNGTÄT T miljon

OC

PC

0 G2

M

IV

PCI VG2001 – Rollbart tätskikt – ångtäthet >1 miljon s/m

KE R, T ÄTA R K A

L


Godkänt – ångtätt, rollat tätskikt

Boverket och Byggkeramikrådet ställer krav på både vatten- och ångtäthet för tätskikt bakom kakel och klinker i våtutrymmen. PCI Våtrumssystem VG2001 uppfyller kraven med god marginal. Systemet är godkänt av Byggkeramikrådet för både väggar och golv. Ångtätheten i tätskiktet överstiger myndighetskravet på 1 miljon s/m.

PCI Våtrumssystem VG2001: Användningsområde Kan användas på väggar och golv i våta utrymmen i bostäder där krav på tätskikt förekommer, som: • Badrum • Duschar • Golv i toaletter (5 cm uppvik på vägg) • Golv i tvättstugor (5 cm uppvik på vägg) • Under varmvattenberedare

Egenskaper • Ångtäthet >1 miljon s/m • Tvåfärgat tätskikt, rött/grått, för ökad egenkontroll att rätt mängd appliceras • Band och manschetter av högsta kvalitet, både vatten- och ångtäta för säker tätning över skarvar och mot rör – vi kompromissar inte med detaljerna • Kontrollerat av SP – att angivna mängder tätskikt är möjliga att påföra utan problem • Snabbtorkande – spar arbetstid • Beprövat system sedan 20 år från PCI, marknads­ ledare i Tyskland

Allt material i denna monteringsanvisning är framtaget av BASF AB och gäller för PCIs material. Kontakta oss om du vill kopiera eller använda något av innehållet, vi finns på info@pci-sverige.com. Olovlig kopiering är förbjuden.

2

Produkterna i denna broschyr uppfyller BASTA:s egenskapskriterier. Läs mer på www.bastaonline.se

Godkänt av Byggkeramikrådet för väggar och golv.


Monteringsanvisning PCI Våtrumssystem VG2001 Våtrumssystemets uppbyggnad • PCI Wadian S, tunn grönfärgad tätskikts-dispersion med hög ångtäthet, påförs i 2 skikt. • PCI Lastogum X, tjockt elastiskt tätskikt. Erhålles i två färger, röd och grå, för ökad egenkontroll att rätt mängd påförs underlaget, påförs i 3 skikt. • PCI Tätband, band och färdigtillverkade inner- och

• Puts skall vara kalkcementbruk. Ytjämnhet motsvarande struktur 2-3 i Hus AMA. • Gipsputs skall vara genomtorr. • Spackel/Avjämningsmassor skall vara vattenfasta och ha bindemedel av cement eller gips. • Sandspackel eller annat organiskt bundet spackel skall inte användas.

ytterhörn av högsta kvalitet, både vatten- och ångtäta.

• Skivor/skivkonstruktioner vägg skall enligt tillverkaren

För tätning av vinklar, hörn, skivskarvar och skruvrader.

vara dokumenterat lämpade/avsedda som underlag för

• Manschetterna för tätning mot rör och golvbrunn av samma höga kvalitet som banden.

keramiska plattor i våtutrymmen samt vara monterade enligt tillverkarens anvisningar. Konstruktion av

• Fästmassa, PCI Nanolight eller PCI FT Extra

infästningar och genomföringar skall utföras enligt

• Fogmassa, PCI Nanofug, PCI Finfug eller PCI Megafug

skivtillverkarens anvisningar. Merparten av skivorna

• Mjuk fogmassa, PCI Silcoferm S

kräver primning med PCI Gisogrund innan tätskiktet appliceras.

Underlag – generella krav • Underlagen skall vara släta, torra, stabila och fria från lösa partiklar, fett, spackelrester etc.

• Kartongklädda gipsskivor: Byggkeramikrådets Branschregler tillåter inte skivtypen i våtutrymmen. • Skivor av trä skall inte användas på vägg.

• Material och underlag skall inte ha lägre temperatur än + 10 °C. • Håltagning kring rör över 2 mm ilagas, dock ej med silikonfogmassa. • Fall skall utföras i underlaget innan tätskiktet appliceras. • På träbjälklag, rekommenderas i första hand, PCI Våt­ rumssystem VG2007, där tätskiktet utgörs av en duk med mycket hög ångtäthet på 3,13 miljoner s/m. • Källarytterväggar och källargolv bör kontrolleras, så att inte tillskjutande markfukt förekommer. • I offentliga våtutrymmen skall i första hand icke fuktkänsliga massivkonstruktioner som betong och putsade murverk användas. • Toleranskraven i underlaget skall uppfyllas enligt tabell 44.C/-1 Hus AMA 98. På golv skall lutning utföras i under­ laget för tätskiktet och uppfylla de krav som ställs i

Rör och genomföringar

bransch­reglerna.

På golv får endast avlopp och golvbrunn finnas. På

• Golvbrunnar tillverkade före 1990 skall bytas.

väggar får endast genomföringar för blandare finnas vid plats för dusch eller badkar. Rör skall vara fixerade vid

Underlag

genomföringar. Högst 2 mm hålrum mellan vägg/golvskiva

• Betong skall vara äldre än 2 månader. Sprickor, håligheter

och rör. Avstånd mellan rör, samt mellan rör och vägg/golv,

och ojämnheter skall spacklas med Emaco Nanocrete

skall vara minst 40 mm. Utstick skall vara vinkelrätt mot

FC. Eventuell cementhud avlägsnas. Betongens yta skall

golv/vägg, minst 100 mm.

vara torr. RF bör ligga kring 85% vid platta på mark. Vid

Vid genomföringar av ”rör-i-rörsystem” skall försegling

bjälklag kan RF upp till 90% vara tänkbart. Tillskjutande

utföras mot skyddsröret som skall sticka ut från

markfukt får inte förekomma. Betong gjuten mot stålform,

väggen vinkelrätt och minimum 100 mm. Se ”Säker

t.ex. prefabricerade betongelement, kan ha en tät/blank

vatteninstallation”. Om skyddsröret saknas eller är kapat

yta som behöver bearbetas för fullgod vidhäftning mot

i liv med väggkonstruktionen skall tätskiktsarbeten inte

tätskikt/fästmassa.

utföras förrän detta är åtgärdat av ansvarig rörentreprenör.

• Lättbetong skall spacklas, alternativt putsas.

Förseglingar skall även utföras mot tomrör för el. 3


Golvlutning / fall

Befintliga ytskikt

Golvlutning skall utföras i underlaget innan tätskiktet

Befintliga ytskikt skall avlägsnas enligt grundregeln.

appliceras. Lutningen utförs i intervallet 1:100-1:200,

Sandspackel och ytskikt på sandspackelskiktet skall

(10 mm/m – 5 mm/m) i de delar av utrymmet som delvis blir

avlägsnas. Asfaltprodukter, plastmattor, våtrumstapeter,

utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. Bakfall får inte

lim eller målningsbehandlingar inklusive väv, skall

förekomma i någon del av utrymmet.

avlägsnas. Observera särskilda bestäm­melser vid rivning

På golvytor som regelmässigt utsätts för vattenbegjutning,

när material som innehåller asbest ingår. På golv- och/

i anslutning till golvbrunnen, i duschdelen och under

eller väggytor där befintligt ytskikt kontrol­lerats och, efter

badkar skall fall, minst 1:150 (6,7 mm/m) och maximalt 1:50

samråd med beställaren och tätskiktstill­verkaren, bedömts

(20 mm/m) utföras. Alternativ golvlutning kan avtalas vid

vara lämpligt att utgöra underlag för nytt tätskiktssystem,

fasta installationer, såsom t.ex. duschvägg. Fall på golvytor

kan montering dock utföras. Avsteget skall noteras i

av betong kan utföras med PCI Periplan CF 30.

kvalitetsdokumentet.

Anslutning mot olika golvbrunnar

Två sätt att installera golvbrunn i träbjälklag

Sjöbo/Purus

Upphöjd golvbrunn – spackla i nivå med golvbrunnen

PCI Lastogum X

Spackel

PCI Lastogum X PCI Brunnsmanschett

Klämring PCI Brunnsmanschett

Spånskiva Armeringsnät

Jafo PCI Lastogum X

Klämring

Med förhöjningsring – spackla i nivå med förhöjningsringen Spackel

PCI Lastogum X

PCI Brunnsmanschett

PCI Brunnsmanschett

Tätningsringen tas bort Spånskiva Armeringsnät

4

Förhöjningsring, typgodkänd


Träbjälklag Golv av spånskivor på träreglar skall förstärkas enligt

4. Golvbrunnen skall monteras så att spacklet får minst

nedan för att få rätt böjstyvhet och klara spånskivornas

12 mm tjocklek vid brunnen. Brunnen får antingen höjas

fuktrörelser. Golvspånskivorna skall vara min 22 mm tjocka,

eller förses med förhöjningsring, typgodkänd för aktuell

monterade enligt leverantörens anvisningar på träbjälkar

golvbrunn. Den spacklade ytan och brunnen skall ligga

med upp till 600 mm c-avstånd.

i nivå så att tätskiktet/brunnsmanschetten kan anslutas

1. Spånskivorna primas med PCI Gisogrund 404 eller PCI

mot brunnen på rätt sätt. Brunnar tillverkade före

FL Grunder 303 S, låt torka. 2. Golvet armeras med PCI Armeringsnät. Nätmaskorna skjuts omlott. Vid önskemål om golvvärme så fästs värmekablarna på armeringsnätet.

1990 skall bytas. Fall mot golvbrunnen skall utföras i spackelskiktet. 5. PCI Våtrumssystem VG2007 eller PCI VG2001 kan normalt monteras 2-3 dygn efter spackling.

3. Golvet spacklas sedan med PCI Periplan CF 30.

5


PCI Våtrumssystem VG2001

Vägg / VTv

Arbetsutförande PCI VG2001 kan även kombineras med PCI VG2007, bestående av tätskiktsduken PCI Pecilastic W.

1

2

Prima väggen och ca 20 cm på golvet med PCI Gisogrund, för att öka vidhäftningen och binda dammpartiklar. Gipsskivor, cementbaserade skivor och gipsputs skall primas med outspädd PCI Gisogrund. Mineritskiva VT, skall inte primas. Betong och puts bör primas med PCI Gisogrund spädd med vatten 1:1, innan tätskiktet appliceras.

5

Golv/vägg-vinkeln tätas med PCI Tätband som limmas fast med PCI Lastogum X.

6

Skruvskallar kan tätas med klippta bitar av PCI Tätband, eller hel remsa, limmade med PCI Lastogum X.

6

PCI Wadian S appliceras 1 gång med roller eller pensel, åtgång ca 0,10 kg/m². Låt torka ca 30 minuter.

Rolla även PCI Wadian S, ca 20 cm ut på golvet.

8

Skivskarvarna och hörnen tätas med PCI Tätband som limmas fast med PCI Lastogum X. Övergång mellan betong eller putsväggar som möter skivkonstruktion tätas med PCI Tätband. Tätbandet på väggarna skall överlappa bandet i golv/vägg-vinkeln. Plastmatta uppvikt på vägg; föresegla kanten på mattan med PCI Pecitape WS (självhäftande) innan PCI Tätband monteras på väggarna.

10

Pensla PCI Lastogum X för att fästa PCI Ytterhörn.

4

7

Innerhörnen tätas med PCI Innerhörn som limmas fast med PCI Lastogum X.

9

3

11

Montera PCI Ytterhörn.

12

Montera PCI Tätband på väggens ytterhörn så det överlappar bandet i golv/vägg-vinkeln.


Vägg / VTv Produktionformation Detaljerad information om de i texten angivna produkterna återfinns i produktbladet och säkerhetsdatablad för respektive produkt. Angivna ungefärliga torktider är baserade på rumstemperatur och god luftväxling samt 50% relativ fuktighet.

13

Avloppsrör och rör till vägg­ hängd toalett tätas med PCI Avloppsrörsmanschett.

17

14

15

Rörgenomföringar tätas med PCI Rörmanschetter som limmas med PCI Lastogum X. Kontrollera först att rören är rätt monterade. PCI Rörmanschetter till vattenledningsrör. PCI Rör i Rörmanschetter till rör i rörsystem. Täta mot det yttre mantelröret.

PCI Wadian S appliceras en 2:a gång, med roller eller pensel. Åtgång ca 0,10 kg/m² (total åtgång för två behandlingar ca 0,20 kg/m²). Låt torka ca 1 timma.

18

2:a och 3:e skiktet utförs med gråfärgad, PCI Lastogum X som skall täcka det röda skiktet ordentligt. Låt skikt 2, torka i 2-3 timmar innan ett 3:e skikt påförs. Låt 3:e skiktet torka till nästa dag

Till keramiska plattor används PCI Nanolight eller PCI FT Extra som fästmassa. Glasmosaik och glasplattor monteras med PCI Super E Vit. Natursten monteras med

innan plattor monteras.

PCI Carraflex eller PCI Carrament.

20

PCI Silcoferm S i väggvinklar, hörn, mot tak, rör och genomföringar mot snickerier etc. Mjuk fogmassa skall inte appliceras i golv/väggvinkeln eller i underkant av kakelbeklädnad avslutad på vägg då mjukfogen kan bidra till fuktansamling på väggen och missfärgning av de keramiska plattorna. Mjuk fogmassa behöver inte utföras i väggvinklar och hörn om inte rörelser förväntas i underlaget som vid äldre betong och murverk. Natursten mjukfogas med PCI Carraferm som är anpassade för att undvika missfärgningar av stenen.

16

PCI Lastogum X appliceras i 3 behandlingar med en total åtgång av ca 1,5 kg/m² (0,5 kg/m² per skikt). 1:a skiktet utförs med rödfärgad, PCI Lastogum X för ökad egenkontroll att rätt mängd påförs. Låt torka 1-2 timmar.

19

PCI Nanofug för fogning av kakel, klinker och mosaik, även glasmosaik i fogbredd 1-10 mm, alternativt fogning med PCI Finfug till kakel och mosaik, fogbredd 1-5 mm. Natursten fogas med PCI Carra­fug som är anpassad för att undvika missfärgningar i stenen.

21

22

Skruvinfästningar skall göras i massiv konstruktion som reglar, betong, murverk eller särskild konstruktionsdetalj. Skruvinfästning skall inte göras i enbart väggskiva. Hålet fylls med PCI Silcoferm S innan skruv och plugg monteras. Genomföringar och infästningar skall undvikas i duschzonen eller på annan plats där vattenspolning förekommer.

7


PCI Våtrumssystem VG2001

Golv / VTg

Arbetsutförande PCI VG2001 kan även kombineras med PCI VG2007, bestående av tätskiktsduken PCI Pecilastic W. Golv förutsätts bestå av betong, spacklad betong eller träbjälklag förstärkt med PCI Armeringsnät och PCI golvspackel, se sid 5.

1

2

3

4

Primning skall alltid utföras

PCI Wadian S appliceras 1 gång

Avloppsrör för WC och handfat tätas med PCI Avloppsrörs­manschett som

på golvet med PCI Gisogrund spädd med vatten 1:1, innan PCI Wadian S appliceras för att öka vidhäftningen och binda dammpartiklar.

med roller eller pensel, åtgång ca 0,10 kg/m². Låt torka ca 30 minuter.

limmas fast med PCI Lastogum X.

5

Purus golvbrunn: använd Puruskniven för att skära rätt hålstorlek i brunnsmanschetten. Ta bort klämringen, placera foten till kniven i brunnen.

8

Jafo golvbrunn: ta bort klämringen och den svarta o-ringen. Montera PCI Brunns­ manschett över golvbrunnen. Centrera klämringen över brunnen och rita efter ringens insida.

8

6

Montera PCI Brunnsmanschett centrerat över golvbrunnen. Skär hål med Puruskniven och ta bort foten till kniven.

9

Skär efter markeringen med en vass matt- eller brytbladskniv.

7

Montera den blå klämringen.

10

Skruva fast klämringen med de medföljande skruvarna.


Golv / VTg Produktionformation Detaljerad information om de i texten angivna produkterna återfinns i produktbladet och säkerhetsdatablad för respektive produkt. Angivna ungefärliga torktider är baserade på rumstemperatur och god luftväxling samt 50% relativ fuktighet.

11

12

13

PCI Wadian S appliceras en 2:a

PCI Lastogum X appliceras i 3

2:a och 3:e skiktet utförs med

gång med roller eller pensel, åtgång ca 0,10 kg/m², (total åtgång ca 0,20 kg/m²). Låt torka ca 1 timma.

behandlingar med en total åtgång av ca 1,5 kg/m² (0,5 kg/m² per skikt). 1:a skiktet utförs med rödfärgad, PCI Lastogum X för ökad egenkontroll att rätt mängd påförs. Låt torka 1-2 timmar.

gråfärgad, PCI Lastogum X som skall täcka det röda skiktet ordentligt. Låt skikt 2, torka i 2-3 timmar innan ett 3:e skikt påförs. Låt 3:e skiktet torka till nästa dag innan plattor monteras.

14

15

Till keramiska plattor används PCI Nanolight eller PCI FT Extra som fästmassa. Glasmosaik och glasplattor monteras med PCI Super E Vit. Natursten monteras med PCI Carraflex eller PCI Carrament, som är anpassade för att minska risken för missfärgningar och att stenen slår sig.

16

I betong görs infästning med plastplugg och skruv. Applicera PCI Silcoferm S i hålet både före plastpluggen monteras och när skruven monteras. Håltagningar får inte göras i våtzonen.

PCI Nanofug för fogning av kakel, klinker och mosaik, även glasmosaik i fogbredd 1-10 mm, alternativt fogning med PCI Finfug till kakel och mosaik, fogbredd 1-5 mm. Natursten fogas med PCI Carra­fug och mjukfogas med PCI Carraferm, som är anpassade för att undvika missfärgningar i stenen.

17

Infästningar i träbjälklag görs med skruv i regel. Applicera PCI Silcoferm S i hålet innan skruven monteras. Håltagningar får inte göras i våtzonen.

9


Fler säkra tätskiktssystem

PCI VG2007 Godkänt tätskikt bestående av duk/matta, med hög ångtäthet 3,13 miljon s/m. Uppfyller kraven i BBR, Boverkets Byggregler och BBV, Byggkeramikrådets

ER

,

nder miljoner sekuer per met

NKER

FÄST

GA

H

3,13

FO

med PCI Lastogum X eller fix och plattorna monteras

TE

KLI

ÅNGTÄT T

OC

PC

G

TRUMSS 7 VÅ YS

M

IV

Bransch­regler. Tätskiktet, PCI Pecilastic W, limmas fast 0 20

KE R, T ÄTA R K A

L

direkt på tätskiktsduken. Garanterad tjocklek på tätskiktet. Ger maximal säkerhet mot vatten och vattenånga på väggar och golv på alla underlag.

PCI Pecilastic WS Tätskikt utomhus på terrasser, altaner och balkonger. Ger snabbt montage då tätskiktsmattan har en själv­ häftande baksida. Våderna skarvas snabbt och säker via den färdiga klisterkanten. Tätskiktet är flexibelt och starkt och har en betryggande tjocklek om 1,5 mm. De keramiska plattorna monteras direkt på tätskiktet med PCI Nanoflott flex och plattorna fogas med PCI Megafug eller PCI Rapidfug. Systemet är avsett för golv ytor och kan även användas i storkök, och of­fentliga duschar.

PCI Seccoral 2K Tätskikt för bassänger, offentliga duschar, storkök, terrasser och balkonger. Tätskiktsmassa som appliceras till 2-2,5 mm tjocklek, bestående av två komponenter, dispersion och bruksdel som blandas samman. Ger ett flexibelt och alkaliebeständigt tätskikt för miljöer inom- och utomhus utsatta för intensiv våtbelastning. Produkten är också mindre diffusionstät än normala rollbara tätskikt. Som fästmassa används PCI Super E i bassänger och PCI Nanoflott flex till övriga horisontella ytor. Plattorna fogas med PCI Megafug eller PCI Rapidfug.

10


Material- och kvalitetsdokument

Åtgång per m2

Produkt

Yta (m2)

Åtgång

Åtgång per m2

Produkt

PCI Gisogrund Primer

ca 0,10 kg

PCI Lastogum X Röd Grå

PCI Wadian S Tunt tätskikt

ca 0,20 kg

PCI Nanolight* Fästmassa till kakel och klinker

PCI Tätband 25 m eller 50 m

efter behov

PCI Super E Vit Fästmassa till glasmosaik.Vitt pulver 25 kg + 6,3 kg gummilatex

PCI Innerhörn

efter behov

PCI Ytterhörn

efter behov

PCI Rörmanschett PCI Rör-i-Rörman.

vägg 2 st + ev. golv

PCI Avloppsrörs­ manschett

golv 1 st

PCI Brunns­ manschett

golv 1 st

) Åtgång fästmassa beroende på aktuell tandspackel

*

Tandspackel

PCI Nanolight

15 × 15 cm

  6 mm

ca 1,3 kg/m2

20 × 20 cm

  8 mm

ca 1,8 kg/m2

Stora format och/ eller ojämn baksida

10 mm

ca 2,1 kg/m2

Plattor

Yta (m2)

Åtgång

(Tot. 1,5 kg) 0,5 kg 1,0 kg

vägg/golv

1,7 kg (4 mm tandspackel)

PCI Nanofug**

vägg/golv 0,5-1,5 kg

PCI Finfug**

vägg ca 0,7 kg

PCI Megafug**

golv ca 1,5 kg

PCI Silcoferm S** Till innerhörn och mot snickerier

ca 12 löpmeter/tub

Kvalitetsdokument: Entreprenör: Har entreprenören behörighet för våtrum:  Ja  Nej Är golvbrunnen utbytt?  Ja  Nej Underlag vägg:

**

) Välj kulör på fogen

PCI Finfug: Silvergrå och Manhattan. PCI Megafug: Manhattan, Cementgrå, Sandgrå och Antrasit. PCI Nanofug: Vit, Silvergrå, Cementgrå, Basalt, Jasmin, Bahama beige, Svart finns i totalt 19 kulörer

Underlag golv: Datum:

11


Intelligenta lösningar från BASF Construction Chemicals Oavsett vilken utmaning du ställs inför och oavsett vilken sorts byggnad du bygger så har BASF Construction Chemicals en intelligent lösning som hjälper dig att lyckas bättre. I våra marknadsledande serier finns ett brett utbud av beprövad teknik som hjälper dig att bygga en bättre värld. PCI® – Fäst- och fogmassor, cementbaserade avjämningsmassor och våtrumssystem Emaco® – Betongreparationssystem MBrace® – Fiberkompositbaserade förstärkningssystem Masterflow® – Precisions- och undergjutningsmassor Masterflex® – Fogmassor och fogsystem Masterseal® – Ytbehandling och impregnering Concresive® – Epoxibaserade bruk, fäst- och injiceringssystem Conica® – Idrottsgolv Conideck® – Tätskiktssystem för hand- eller sprutapplicering Coniroof® – PU-baserade taktäckningssystem Conibridge® – PU-baserade membran för skydd av brobanor Mastertop® – Dekorativa golv och industrigolv Ucrete® – Golvsystem för extrema förhållanden

BASF koncernen är världens ledande kemiföretag: The Chemical Company. BASF har en produktportfölj som spänner över kemikalier, plasttillsatsmedel, skräddarsydda system och produkter till kemi- och byggindustrin, lantbruksprodukter, finkemikalier samt råolja och naturgas. Med ca 95.000 medarbetare runt om i världen nådde BASF år 2007 en omsättning på 536 miljarder kronor. BASF har mer än 7.000 anläggningar för forskning och utveckling. BASF har konstant fokus på att skapa nya, innovativa produkter och system som kan anpassas till kundernas individuella behov och säkra företagets framtid och utveckling. Mer information om BASF finns på hemsidan www.basf.com

BASF AB Box 7144 402 33 Göteborg Telefon: 031-26 84 60 Fax: 031-26 84 80 info@pci-sverige.com www.pci-sverige.com

Monteringsanvisning  

Monteringsanvisning