Page 1

Självutjämnande avjämningsmassa

PCI Nanosilent® Stegljudsreducering och spänningsupptagande skikt PCI Nanosilents uppbyggnad av gummigranulater, nanostrukturer och luftporer ger unika ljudreducerande egenskaper. Materialet är dessutom spänningsupptagande och fungerar som ett kullager mellan betong som krymper och ytbeläggningen av keramiska plattor. PCI Nanosilent finns med i databasen Bastian. Läs mer på www.bastian.nu

PCI Nanosilent ® PCI Nanosilent är provad i SP:s ljudrum (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och ger en stegljudsreduktion på 6 dB. Reduktionen av stegljudet räcker för trapphus i flerbostadshus med betongväggar runt trapphuset, och är även ofta tillräcklig i många verksamhetslokaler med betongbjälklag. Produkten uppfyller dess-utom trumljudsnivå ljudklass B. Flera ljudegenskaper tillsammans avgör en produkts lämplighet i olika sammanhang; trumljud (ljudet från steg i det utrymme där man går) är ofta avgörande i trafikerade utrymmen, samtidigt som endast en begränsad minskning av

stegljudet (ljudet från steg i ett annat utrymme) behövs. Med klinker på PCI Nanosilent får man ett golv som mjukar upp stegljudets höga frekvenser utan att höja trumljudet. Med normala betongkonstruktioner i verksamhetslokaler får man en tillräcklig stegljudsdämpning utan att trumljudet sticker iväg, vilket annars är vanligt för stegljudsdämpade golv. Med minimal bygghöjd löser PCI Nanosilent både stegljudsisolering i normala verksamhetslokaler och trapphus i flerbostadshus utan att påverka trumljudet.


Användningsområde

Produktegenskaper

• För invändig avjämning på golv. • Avjämnar underlag som är ojämna, spruckna eller som tenderar till att spricka. • Stegljudsreduktion utan negativ inverkan på trumljudet. • Spänningsupptagande skikt mellan krympande betongunderlag och klinkergolvet. • På färsk betong som bara är 2 veckor gammal. • För stabila underlag som t.ex. betong och cementgolv, gips- eller anhydritbaserade massor, värmegolv, spånskivor, limmad parkett m.m. • Keramiska plattor eller natur stenplattor läggs direkt på Nanosilentytan med PCI fäst- massa. • Minimal höjning av golvytan medger anslutning mot angränsande parkettgolv i t.ex. hallar.

PCI Nanosilent avjämnar underlaget, reducerar stegljud och fungerar som ett spänningsupptagande skikt.

• Spänningsupptagande skikt mellan underlaget och beläggningen av klinkerplattor. • Snabb installation, som spar tid vid renovering av äldre byggnader. • Bred funktionslösning, säker lösning för ojämna golv och golv med sprickor samt där flera typer av underlag förekommer. • Enkel att använda, effektiv metod för avjämning av ojämnheter i underlaget, frigör ytbeläggningen av keramik eller naturstenplattor från underlaget och ger stegljudsreduktion på en och samma gång. • Stegljudsreducerande egenskaper vid 10 mm tjocklek: ca 6 dB.

Testcertifikat: • Stegljudsreduktion är uppmätt och utvärderat av SP enligt: SS-EN ISO 140-8:1997, SS-EN ISO 717-2:1996 och SS 25267:2004 • Trumljudsreduktion är uppmätt av SP enligt: SIS-TR 15:2008

• Spänningsreduktion, TU Munich. • Mekanisk belastningskapacitet, SFV Großburgwedel Alla testcertifikat är tillgängliga på www.pci-sverige.com under ”Stegljud”


Tekniska data Material Materialbas

Syntetisk torr dispersion och cement.

Stegljudsreducerande egenskaper

vid 10 mm tjocklek ca 6 dB.

Termisk ledningsförmåga enligt DIN EN

13664 0.224 W (m/K).

Märkning avseende – Förordning om farligt gods på vägar – Förordning om farliga ämnen

Ofarligt. Innehåller cement.

Lagringstid

12 månader vid förvaring i torrt utrymme,

ej permanent lagring över +30°C

Emballage

15 kg säck.

Se avsnittet Hälsa och säkerhet för ytterligare information.

Applicering Åtgång

Ca 1 kg torrt pulver per m² och mm tjocklek.

Blandningsförhållande

4.8 l vatten per 15 kg säck

320 ml vatten per kg pulver PCI Nanosilent.

Tjocklek

5 -15 mm (lokala svackor max 20 mm).

Användningstid*

Ca 45 minuter.

Arbetstemperatur

Gångbar/klar för plattsättning efter cirka 24 timmar*. +5°C till +25°C (underlagets temperatur).

* Vid +23°C och 50% RF. Högre temperaturer reducerar, lägre temperaturer förlänger de angivna tiderna.


Förberedelse av underlaget

• För användning inomhus på underlag bestående av: betong, cementbruk, anhydrit, befintliga keramiska plattor och natursten, limmad parkett, stabila träbjälklag med spånskiva eller massivt trägolv och stål. Underlagen skall vara torra, rena, stabila och kunna bära vikten av avjämningsmassan. Oljefläckar och andra föroreningar rengörs grundligt. Primning Underlaget skall primas ordentligt för att säkerställa vidhäftningen, stärka upp ytan, binda dammpartiklar och för att undvika ”kratrar” i avjämningsmassan från luftbubblor som kommer från underlaget. • Betong och cementbaserade underlag primas med PCI Gisogrund, spädd 1:1 med vatten, eller med koncentrerad PCI Gisogrund Rapid. • Gipsbaserade underlag med koncentrerad PCI Gisogrund eller med koncentrerad PCI Gisogrund Rapid • Befintlig keramik eller natursten primas med outspädd PCI Gisogrund 404. • Limmad parkett eller andra träunderlag primas med PCI Gisogrund 404 spädd 1:1 med vatten, på obehandlade trägolv och spånskivor krävs ett andra lager primer efter ca 20 minuter. Parkett slipas före primning. • Stålytor slipas och primas en gång med PCI Gisogrund 404, outspädd.

Applicering

1. Klista fast det självhäftande bandet, PCI Pecitape Silent längs väggar och pelare, för att inte överföra stegljudet till angränsande rum. 2. Prima underlaget, se ovan. 3. Häll uppmätt vattenmängd i lämpligt blandningskärl. Tillsätt PCI Nanosilent och blanda med passande visp (ex.vis Collomix) i minst 3 minuter till en klumpfri massa. PCI Nanosilent kan även pumpas med anpassad spackelpump. 4. Häll ut det blandade PCI Nanosilent spacklet på underlaget, fördela materialet med en bredspackel och lufta sedan massan med en Det självhäftande bandet PCI Pecitape Silent klistras piggroller. fast längs väggar och pelare för att inte överföra stegljudet till angränsande rum. 5. När avjämningen har härdat primas Nanosilentytan med PCI Gisogrund spädd med en del vatten 1:1 eller med PCI Gisogrund Rapid alternativt PCI Gisogrund 404 spädd 1:2, två gånger. 6. Läggning av klinkerplattor eller natursten kan ske. Lämplig PCI fästmassa väljs enligt nedan och skall påföras med tillräckligt grov tandspackel så att full bruksfyllnad erhålls under plattorna. 7. Montering av klinkersockel: vik ner bandet, PCI Pecitape Silent på golvplattorna och montera sockeln med PCI fästmassa. När sockeln är monterad, skär av PCI Pecitape Silentbandet. Bandet skall ligga mellan golvplattorna och sockeln för att undvika att en ljudbrygga uppstår. Mjukfoga mellan golvplattor och sockeln med PCI Silcoferm S. 8. Foga golvet med någon av nedanstående PCI fogmassor.


Välj någon av nedanstående PCI produkter: PCI produkter för keramiska plattor

PCI produkter för natursten

Fästmassor • PCI Nanoflott flex • PCI Nanolight Rapid

Fästmassor • PCI Carrament • PCI Carraflott • PCI Carraflex

Pci Nanoteknologi

Hälsa och säkerhet

Observera

Fogmassor • PCI Megafug • PCI Rapidfug

Fogmassor • PCI Carrafug • PCI Megafug • PCI Rapidfug

PCI har under flera år bedrivit forskning kring nanostrukturer i cementprodukter. Idag besitter företaget en bred kunskap kring ett brett urval av analytiska möjligheter och metoder. Vid studier av kristallstrukturerna i cementhärdningen från redan första minuten kan utvecklingen av de uppstående nanostrukturerna iakttas och påverkas. Kombinationen av olika cement och med tillsats av förstklassiga tillsatsmedel och lätt fyllmaterial resulterar i förbättrade och nya produktegenskaper. PCI använder inga nanopartiklar i någon produkt. PCI Nanosilent innehåller cement. Cement reagerar alkaliskt med fuktighet eller blandningsvatten. Undvik inandning av damm vid blandning. Skydda ögon och hud vid användning. Vid stänk i ögonen, skölj grundligt med vatten och kontakta läkare. Tvätta med tvål och vatten om materialet kommit på huden. Aktas för kontakt med barn. För mer information, se säkerhetsdatablad. Låga kromhalter i enlighet med TRGS 613.

• Var noga med att läsa de olika produktbladen före arbetet påbörjas. • För att undvika skador beroende på dynamiska eller statiska påfrestningar på funktionsgolvet måste keramiska plattor och natursten i bostadsmiljö ha en minimum böjdraghållfasthet på 1.500 N (t.ex. granitkeramik, tjocklek 8 mm i format 30 x 30 cm). I offentlig miljö skall böjdraghållfastheten vara minimum på 2.000 N (t.ex. granitkeramik, tjocklek 10 mm i format 30 x 30 cm). Kontrollera med tillverkaren eller leverantören av produkterna som skall användas som beläggning att plattorna uppfyller kraven. • Värmegolvs system kan läggas på PCI Nanosilent. • Om PCI Nanosilent används i våtrum är det nödvändigt att skydda underlaget med tätskiktssystemet PCI VG2007. • PCI Nanosilent kan inte överbrygga rörelsefogar; de måste vara genomgående med ytbeläggningen.

BASF AB Box 7144 402 33 Göteborg Tel. 031-26 84 60 Fax 031-26 84 80 info@pci-sverige.com www.pci-sverige.com

Eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt, liksom användningsområdet för våra produkter, så ges endast allmänna användningsriktlinjer i detta datablad. Informationen baserar sig på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Kunden befrias inte från ansvaret att utföra noggranna lämplighetstester samt själv kontrollera att produkten passar för det tänkta användningsområdet. Kunden är skyldig att kontakta teknisk support vid användningsområden som inte uttryckligen beskrivs i detta datablad under rubriken “Användningsområde”. Att använda produkten utanför de användningsområden som beskrivs i

databladet utan att kontakta PCI kan medföra skador, vilka kunden helt och hållet bär ansvaret för. Skadeståndsskyldighet vid ofullständighet eller felaktiga detaljer i våra datablad accepteras endast i händelse av uppsåt eller grov oaktsamhet, utan hinder av skyldigheter på grund av produktansvarslagen. Alla transaktioner måste följa våra villkor för försäljning och leverans. Alla senare publikationer ersätter den här utgåvan. Utgåva april 2009

13 PCI-nanosilent spackel  

Med minimal bygghöjd löser PCI Nanosilent både stegljudsisolering i normala verksamhetslokaler och trapphus i flerbostadshus utan att påverk...

13 PCI-nanosilent spackel  

Med minimal bygghöjd löser PCI Nanosilent både stegljudsisolering i normala verksamhetslokaler och trapphus i flerbostadshus utan att påverk...

Advertisement