Page 1

OcÊ ColorWave™600

Na fali koloru

Wielkoformatowa drukarka TonerPearl


JakoÊç CrystalPoint

WydajnoÊç

¸atwa obs∏uga

Stabilna praca

Przedstawiamy Océ ColorWave™600

2


Océ ColorWave™ 600 Wielkoformatowa drukara TonerPearl

Witamy w ekscytujàcym Êwiecie nowych, doskona∏ych rozwiàzaƒ biznesowych. Model Océ ColorWave™600 oferuje wspania∏à jakoÊç wydruków CrystalPoint na zwyk∏ym papierze, zapewniajàc wysokà wydajnoÊç dla ca∏ego szeregu aplikacji druku wielkoformatowego. I co wa˝ne, jest to proces w pe∏ni ekologiczny. Po raz pierwszy mo˝na korzystaç z jednorodnej, wysokiej jakoÊci kolorowych wydruków opartych na tonerze. Po raz pierwszy mo˝na realizowaç wydruki o intensywnej kolorystyce na zwyk∏ym papierze. Po raz pierwszy mo˝na korzystaç z systemu, który zapewnia wszechstronnà wydajnoÊç przy szerokiej gamie zastosowaƒ. Stworzony dla obs∏ugi koloru i prac czarno-bia∏ych model Océ ColorWave™ 600 stanie si´ Twojà ulubionà drukarkà. Przy wyjàtkowo wygodnej obs∏udze wykona dla Ciebie rozmaite prace. Po raz pierwszy b´dziesz móg∏ wykorzystaç zalety unikatowej technologii Océ CrystalPoint™, która czerpie wszystko to co najlepsze z rozwiàzaƒ opartych na tonerze oraz atramencie, zapewniajàc w jednym urzàdzeniu doskona∏e rezultaty, dzi´ki korzystaniu z opatentowanego toneru Océ TonerPearls™. W wielkoformatowym kolorowym drukowaniu los zaczyna sprzyjaç wraz z nadejÊciem Océ ColorWave™ 600. Przy∏àcz si´ do nas, by wyp∏ynàç na fali lepszych rozwiàzaƒ biznesowych.

3


Wielkoformatowa drukarka TonerPearl

Witamy w Êwiecie korzyÊci Ka˝dy element drukarki Océ ColorWave™ 600 zosta∏ tak zaprojektowany, by wprowadziç udoskonalenia w ró˝nych aspektach twojej dzia∏alnoÊci. Niezale˝nie od tego, czy potrzebujesz precyzyjnego odwzorowania szczegó∏ów, stojàcej na Êwiatowym poziomie pr´dkoÊci dzia∏ania, która pozwoli sprostaç napi´tym terminom czy te˝ wygodnej obs∏ugi z minimalnà interwencjà ze strony u˝ytkownika. Océ ColorWave™ 600 sprawdza si´ w ka˝dej z tych dziedzin, a jednoczeÊnie jest przyjazna dla u˝ytkowników i Êrodowiska.

JakoÊç CrystalPoint

Du˝a precyzja odwzorowania detali

Unikatowy jedwabisty po∏ysk na papierze zwyk∏ym

Odporne na wod´ wydruki do u˝ytkowania w terenie

OstroÊç linii

Océ ColorWave 600 zapewnia unikatowà jakoÊç CrystalPoint oferujàc bardzo ostre linie, du˝à czytelnoÊç drobnych szczegó∏ów oraz p∏ynne i równomierne wype∏nianie obszarów, gwarantujàc jednoczeÊnie jednorodnà jakoÊç. Dzi´ki technologii CrystalPoint wydruki sà odporne na wod´ i inne warunki u˝ytkowania dokumentów w terenie. Model Océ ColorWave 600 korzysta z tonerów TonerPearls oraz technologii CrystalPoint, dzi´ki czemu dostarcza trwa∏e kolorowe wydruki wykonywane na zwyk∏ym papierze. Krystalizacja toneru zapewnia jego silnà adhezj´ do noÊnika. Fakt, ˝e toner nie ma postaci rozdrobnionej zapewnia niezrównanà precyzj´. ZaÊ modu∏ obrazowania sprawia, ˝e jakoÊç wydruku jest niezmiennie wysoka, równie˝ przy d∏u˝szym korzystaniu z urzàdzenia, jak równie˝ spójna z wydrukami pochodzàcymi z innych systemów ColorWave. Niezale˝noÊç technologii Océ CrystalPoint od stosowanych mediów ma jeszcze t´ zalet´, ˝e mo˝na drukowaç na zwyk∏ym papierze, a wydruki zyskujà jedwabisty wyglàd. Wszystkie te aspekty ∏àcznie sprawiajà, ˝e uzyskujesz doskona∏e dokumenty zarówno pod wzgl´dem jakoÊci, jak i kosztów i czasu ich uzyskania.

4


Wszechstronna wydajnoÊç Wszechstronny i wydajny system model Océ ColorWave 600 sprawi, ˝e sprostasz najbardziej napi´tym terminom. Drukujàc mo˝esz polegaç na stojàcej na Êwiatowym poziomie szybkoÊci wydruku, co przek∏ada si´ na wydruk formatu A0 w 31 sekund. Superszybki zintegrowany kontroler Océ PowerM zapewnia krótki czas przetwarzania prac. Technologia Océ CrystalPoint dostarcza natychmiast suche wydruki, nie trzeba wi´c rezerwowaç dodatkowego czasu na suszenie. Wydrukowane dokumenty mogà byç od razu dalej obs∏ugiwane lub sk∏adane. Océ ColorWave wyznacza nowe standardy w zakresie bezobs∏ugowej produkcji. Ta 42-calowa drukarka pozwala na zainstalowanie do 6 rolek noÊnika, z których ka˝da mieÊci do 200 metrów zwyk∏ego papieru. Du˝a pojemnoÊç mediów oszcz´dza czas, zmniejszajàc potrzeb´ cz´stego ich uzupe∏niania. Co wi´cej, wydruki mogà byç od razu dostarczane we w∏aÊciwym formacie, dzi´ki czemu nie trzeba ich póêniej docinaç do finalnej postaci. Drukarka mieÊci cztery 500-gramowe zasobniki (C, M, Y, K) toneru Océ TonerPearl, co sprzyja realizacji d∏ugich cykli drukowania. Same zasobniki sà przezroczyste, mo˝na wi´c naocznie sprawdziç stan zu˝ycia poszczególnych kolorów TonerPearl. W standardowej konfiguracji prace wysuwane sà na górnà tac´ odbiorczà, która mieÊci do 100 wydruków, co stanowi kolejny element u∏atwiajàcy bezobs∏ugowe drukowanie i zachowanie w∏aÊciwej kolejnoÊci wydruków.

Wspania∏a szybkoÊç - A0 nawet w 31 sekund

Przezroczyste 500-gramowe zasobniki TonerPearl dla du˝ych cykli druku

Niezrównana pojemnoÊç mediów - 6 rolek do 200 m ka˝da

Natychmiast suche wydruki na zwyk∏ym papierze od razu gotowe do wykorzystania

5


Na fali koloru Wielkoformatowa drukarka TonePearl Pojemnik na toner 500 gr

Górna taca odbioru do 100 wydruków

SzerokoÊç druku do 42”

PojemnoÊç mediów na zwyk∏y papier do 6 x 200 m

6


Przyjazny dla u˝ytkownika panel sterowania drukarki

Urzàdzenie Obrazujàce

Ergonomiczna szuflada

¸atwe ∏adowanie rdzeni 2” i 3”

7


Océ Print Assistant - ∏atwe drukowanie

Szeroki zakres aplikacji

Podajnik u∏atwiajàcy ∏adowanie mediów

¸atwa instalacja zasobników z tonerami

¸atwa obs∏uga Zbudowany z myÊlà o prostocie obs∏ugi system Océ ColorWave 600 wymaga minimalnej ingerencji ze strony operatora oraz naprawd´ niewielkiego wysi∏ku, by uzyskiwaç jednorodne, wysokiej jakoÊci wydruki realizowane z optymalnà pr´dkoÊcià produkcyjnà.

Urzàdzenie Obrazujàce jest stabilne i nie trzeba wykonywaç kalibracji, nie potrzebny jest te˝ jego monitoring. Prawdziwie niezawodna konstrukcja zosta∏a zbudowana by bezawaryjnie realizowaç kolejne kilometry czarno-bia∏ych i kolorowych wydruków.

Nowa i unikatowa pomoc w postaci Océ Print Assistent (OPA) wybiera dla ka˝dego pliku w∏aÊciwy tryb drukowania, zapewniajàcy najlepsze rezultaty przy zachowaniu optymalnej pr´dkoÊci druku. Tak jak w przypadku czarno-bia∏ych rozwiàzaƒ Océ nie ma potrzeby przeglàdania zawartoÊci pliku, aby okreÊliç optymalny tryb drukowania: OPA zrobi to dla Ciebie tak˝e przy wydruku kolorowym. Podobnie, obs∏uga toneru nigdy dotàd nie by∏a tak prosta: wystarczy wsunàç i zatrzasnàç na miejscu zasobnik z TonerPearl. Tak˝e wymiana mediów jest dziecinnie prosta.

Poprzez zintegrowanie funkcji obs∏ugi przebiegu prac np. na dedykowanym komputerze, mo˝na teraz zarzàdzaç swoimi zadaniami w drukarce. Twórz zadania wydruku, zmieniaj ustawienia i wykonuj ponowne wydruki - a wszystko bez potrzeby wracania do swojej stacji roboczej. Zaawansowane zarzàdzanie kolejkà pozwala na monitorowanie i kontrolowanie post´pu zadaƒ drukowania i ustawianie priorytetów jednym naciÊni´ciem przycisku. Natomiast funkcja zarzàdzania skrzynkami - Remote Mailbox - pozwala zdalnie organizowaç zadania, porzàdkowaç je z wykorzystaniem wielu skrzynek lub udost´pniaç poprzez skrzynki wspó∏dzielone przez grup´ u˝ytkowników*.

Stacja podawania TonerPearl wykorzystuje w systemie grawitacj´, dzi´ki czemu proces jest w najwy˝szym stopniu niezawodny.

8


Océ ColorWave™ 600 Wielkoformatowa drukara TonerPearl

Z dba∏oÊcià o Êrodowisko System Océ ColorWave 600 zapewnia zdrowe Êrodowisko pracy. Unikatowa substancja drukujàca Océ TonerPearls™ zapewnia czystà prac´ drukarki: nie ma drobnego py∏u, brak nieprzyjemnego zapachu oraz zminimalizowana jest iloÊç odpadów. W rezultacie wyeliminowany zosta∏ ujemny wp∏yw na Êrodowisko pracy. Zu˝yty toner zbierany jest w Kasecie Konserwacyjnej, która jest równie˝ opakowaniem zasobników TonerPearl™. U∏atwia to nie tylko obs∏ug´, ale minimalizuje równie˝ odpady. A ponadto, dzi´ki temu ˝e zu˝yty toner jest nietoksyczny i ma postaç sta∏à, mo˝na utylizowaç go razem z innymi odpadkami biurowymi.

Wysoka jakoÊç druku na ekologicznych mediach

Brak emisji ozonu

Brak nieprzyjemnych zapachów

System nie nara˝ony na zabrudzenie py∏em toneru ani atramentem

Niezale˝na od noÊnika technologia pozwala na wykonywanie wysokiej jakoÊci wydruków nawet na ekologicznym papierze z makulatury. Fakt, ˝e nie trzeba korzystaç z powlekanych noÊników stanowi wa˝ny czynnik zmniejszajàcy negatywny wp∏yw na Êrodowisko naturalne. Wykorzystujàcy wiele rolek noÊnika system oznacza, ˝e nie potrzeba za ka˝dym razem docinaç wydruków, co wp∏ywa na mniejsze straty mediów. Natomiast opcjonalny ergonomiczny modu∏ zak∏adania rolki noÊnika sprawia, ˝e z ∏atwoÊcià mo˝na obs∏ugiwaç nawet 200-metrowe rolki zwyk∏ego papieru do drukowania**.

* Funkcja Océ Mailbox nie jest jeszcze dost´pna ** Modu∏ ergonomicznego zak∏adania nie jest jeszcze dost´pny

9


Technologia Océ CrystalPoint Serce systemu Océ ColorWave 600 stanowi technologia Océ CrystalPoint, opatentowana technologia toneru. Stworzona by tworzyç precyzyjne, trwa∏e, niezawodne i imponujàce swà jakoÊcià wydruki. System ∏àczy wszystkie zalety druku opartego na tonerze z korzyÊciami jakie daje technologia atramentowa - a wszystko w ca∏kowicie ekologicznym procesie, w którym toner na wejÊciu i na wyjÊciu ma postaç sta∏à - Solid In Solid Out (SISO).

Sta∏a postaç na wejÊciu - TonerPearls Majàcy postaç sta∏à sferyczny TonerPearls wprowadza kolor do systemu Océ ColorWave 600. Z tego wzgl´du, ˝e toner ma postaç sta∏à nie ma ryzyka, ˝e zabrudzi on system drukujàcy. TonerPearls mo˝e byç wygodnie i szybko obs∏ugiwany, u˝ytkownik nie pobrudzi si´ przy jego wymianie i nie zanieczyÊci powietrza. Transport toneru TonerPearls wewnàtrz systemu odbywa si´ na zasadzie grawitacji. W zwiàzku z tym, ˝e TonerPearls trafia bezpoÊrednio do Urzàdzenia Obrazujàcego, proces obrazowania przebiega bezb∏´dnie. Co wi´cej, dzi´ki temu, ˝e 500-gramowe zasobniki sà przezroczyste od razu widaç, kiedy nale˝y je wymieniç i nie trzeba przy tym zaglàdaç do interfejsu u˝ytkownika.

Nanoszenie toneru w postaci ˝elu Gdy tylko TonerPearls znajdzie si´ wewnàtrz Urzàdzenia Obrazujàcego, jego stan skupienia zmienia si´ na ˝el. Osiem Urzàdzeƒ Obrazujàcych - po dwa na kolor - przesuwa si´ z du˝à pr´dkoÊcià pasami w poprzek noÊnika, wystrzeliwujàc toner o postaci ˝elu na noÊnik. Dzi´ki temu, ˝e toner ma postaç ˝elu, kropelki po wystrzeleniu zachowujà zwartà form´ nawet przy nanoszeniu na media, których w∏aÊciwoÊci znacznie sprzyjajà wch∏anianiu wody. W rezultacie mo˝na uzyskiwaç idealnie ostre wydruki bez Êladu postrz´pionych kraw´dzi linii. Razem z niezwykle precyzyjnym pozycjonowaniem toneru, daje to istotnà przewag´ nad innymi technologiami druku w kolorze.

10


Sta∏a postaç na wejÊciu Océ TonerPearls

TonerGelJetting. Nanoszenie toneru w postaci ˝elowej

Krystalizacja toneru

Sta∏a postaç na wyjÊciu Sta∏a postaç na wyjÊciu - krystalizacja toneru W opatentowanym sk∏adzie toneru TonerPearls znajduje si´ równie˝ czynnik krystalizujàcy, który kontroluje czas, przez jaki po naniesieniu na media toner pozostaje w postaci ˝elu. Toner krystalizuje, gdy tylko przylgnie do noÊnika, dzi´ki czemu zapewniona jest bardzo dobra przyczepnoÊç do pod∏o˝a, uzyskujemy na pó∏ b∏yszczàce wykoƒczenie wydruku i sam wydruk jest na tyle trwa∏y, ˝e powsta∏e dokumenty mo˝na z powodzeniem wykorzystywaç podczas prac w terenie i trudnych warunkach, np. na budowie. Toner potrzebny do konserwacji Zespo∏u Obrazowania jest automatycznie w bezpieczny sposób przenoszony w sta∏ej formie do Kasety Konserwacyjnej, dzi´ki czemu twoje Êrodowisko pracy jest w∏aÊciwie chronione. Przy obs∏udze zu˝ytych materia∏ów nie ma wi´c ˝adnych nieprzyjemnych zapachów, py∏u i ryzyka zabrudzenia urzàdzenia i jego otoczenia. Oparty na technologii Océ CrystalPoint system drukujàcy Océ ColorWave 600 pozwoli Ci unieÊç si´ na fali koloru ku lepszym rozwiàzaniom biznesowym.

11


Beyond the Ordinary

Tworzenie stabilnego Êrodowiska biznesowego zawsze stanowi∏o jednà z kluczowych zasad naszej dzia∏alnoÊci. Realizujemy jà poprzez opracowywanie produktów oraz us∏ug tworzàcych wartoÊç dodanà dla dokumentów przetwarzanych przez naszych klientów i minimalizujàc zarazem niekorzystny wp∏yw na Êrodowisko. Prowadzàc dzia∏alnoÊç biznesowà uwzgl´dniamy równie˝ jej aspekty spo∏eczne zwracajàc uwag´ na kwestie ochrony zdrowia, bezpieczeƒstwa oraz ekologii.

Partnerzy Systemu Druku Wielkoformatowego Océ i nagrody

© Sierpieƒ 2008 Océ Poland Ltd. Sp. z o.o. Przedstawione ilustracje oraz specyfikacja mogà nie odnosiç si´ do standardowej wersji urzàdzenia dost´pnej na wszystkich lokalnych rynkach. Wszystkie produkty wymienione w tej specyfikacji sà znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi odpowiednich podmiotów.

Océ pomaga ludziom, którzy tworzà nasz Êwiat. Firmy na ca∏ym Êwiecie korzystajà z systemów dokumentacji Océ w takich dziedzinach jak: produkcja, architektura, in˝ynieria i budownictwo. Ka˝dego tygodnia szybkie systemy drukujàce Océ produkujà miliony dokumentów, w postaci wyciàgów bankowych czy rachunków. W biurach ca∏ego Êwiata pracownicy u˝ywajà profesjonalnych systemów produkcji dokumentów Océ, aby kr´ci∏y si´ ko∏a nap´dowe biznesu i administracji rzàdowej. Rozwiàzania Océ wykorzystywane sà równie˝ do drukowania na ˝àdanie, produkcji gazet oraz kolorowych druków wielkoformatowych doskonale przedstawiajàcych grafik´. Wszystkie te cechy pomagajà naszym profesjonalnym klientom wykroczyç „poza przeci´tnoÊç” w zakresie drukowania i zarzàdzania dokumentami.

Wi´cej informacji o firmie i us∏ugach na naszej stronie:

www.oce.com.pl

Oce ColorWave 600  

Rewelacyjne urzadzenie drukujace

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you