Page 1

„Organizacja procesu reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – wymiana doświadczeń kadry edukacyjnej” Projekt zrealizowany przez Internationaler Bund Polska

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Projekt „Organizacja procesu reintegracji zawodowej osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym – wymiana doświadczeń kadry edukacyjnej” dotyczył podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w integrację zawodową i społeczną osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym.

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Partnerstwo Partnerami wnioskodawcy, którym była Fundacja Internationaler

Bund Polska www.ib-polska.pl prowadząca Centrum Integracji Społecznej w Tychach było:  Stowarzyszenie REDA www.cis.jaw.pl prowadzące Centrum

Integracji Społecznej w Jaworznie  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej w Strzelcach Opolskich www.cis-strzelce.pl

prowadzące Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich Partnerem ponadnarodowym było Internationaler Bund – Oddział

w Brandenburgii www.internationaler-bund.de "Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Idea aktywnej polityki społecznej Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nastąpiło ściślejsze

powiązanie sytuacji na rodzimym rynku pracy oraz systemu pomocy i integracji społecznej z systemem europejskim. Spowodowało to potrzebę wymiany doświadczeń i informacji na

poziomie europejskim, zwłaszcza w zakresie koncepcji aktywnej polityki społecznej i promocji idei „Praca zamiast zasiłku”

czyli tworzenia subsydiowanych miejsc pracy oraz wzmacniania procesów

szeroko

rozumianej

(re)integracji

społecznej

i zawodowej.

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Głównym i

celem

podnoszenie

projektu kwalifikacji

było osób

doskonalenie związanych

umiejętności z

szeroko

rozumianymi instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, a także pogłębienie współpracy pomiędzy różnymi instytucjami w zakresie integracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli osób, które własnym staraniem nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu były osoby pierwszego kontaktu dla

klientów instytucji pomocy i integracji społecznej i zawodowej:  pracownicy socjalni (realizujący kontrakty socjalne w MOPS, indywidualne programy zatrudnienia socjalnego w CIS)

 doradcy zawodowi  psychologowie  nauczyciele zawodu w CIS

 instruktorzy warsztatów w CIS  specjaliści ds. ekonomii społecznej

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Wymiana doświadczeń Możliwość wymiany doświadczeń polsko-niemieckich była dla uczestników projektu niezmiernie ważna, zwłaszcza

w kontekście aktualnych tendencji zastępowania wsparcia w formie zasiłków poprzez subsydiowaną pracę oraz promocję

aktywności zawodowej w formie spółdzielczości socjalnej wśród uczestników Centrów Integracji Społecznej.

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Agentur für Arbeit Uczestnicy projektu poznali podstawowe uregulowania prawne związane z funkcjonowaniem instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w Niemczech. W ramach wizyty studyjnej we Frankfurcie nad Odrą w niemieckim urzędzie pracy (Agentur für Arbeit)

poznano również podstawy specjalnego programu walki z bezrobociem, czyli Hartz VI.

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Sytuacja na niemieckim rynku pracy

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Program Hartza Program Hartz składał się z czterech części (poczynając od Hartz I i kończąc na Hartz IV). Jak tłumaczył twórca reform Petera Hartz - najpierw musimy zmienić podejście mentalne ludzi do bezrobocia. Nauczyć że to stan przejściowy, na tyle niewygodny by chcieć go jak najszybciej opuścić. Niech jakakolwiek praca będzie lepsza niż bezrobocie. Bo do tej pory bezrobocie było fajniejsze niż większość pracy. Zmiana podejścia do bezrobocia to tak naprawdę pierwsze trzy fazy, czwarta - to właściwie pomoc dla przypadków osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. "Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Reformy Hartz IV (Arbeitslosengeld II/zasiłek dla bezrobotnych II)

obowiązują od 1 stycznia 2005. Dla wielu mieszkańców Niemiec jest to ostatnia

deska

ratunku

pakiet

zasiłków

wypłacanych

dla

bezrobotnych, którzy przez długi czas nie mogli znaleźć dla siebie

zatrudnienia. Otrzymać go mogą wszyscy ci, którzy trafiają na bezrobocie bez oszczędności, lub pracują, ale mają za małe dochody. Wtedy państwo dopłaca brakująca część sumy potrzebną by osiągnąć minimum socjalne. Stąd możliwa stała się na przykład praca w Niemczech za jedno euro na godzinę. Brakującą różnicę dopłaca Hartz IV.

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Regulacje niemieckie w kwestii podejmowania pracy Obie strony (bezrobotnego i niemiecki rząd) obejmuje umowa prawa publicznego. Zgodnie z nią bywa i tak, że bezrobotny wręcz jest zmuszony do podjęcia pracy, jeżeli tylko urząd znajdzie odpowiednią dla jego kwalifikacji ofertę. Odmowa jej przyjęcia grozi częściową lub całkowitą utratą zasiłku. Reguła ta jednak ograniczona jest prawem konstytucyjnym, czyli sytuacjami, gdzie podjęcie takiego zatrudnienia będzie naruszało np. swobodę przemieszczenia się jednostki, uderzało w spójność rodziny, małżeństwa czy godność ludzką.

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


System kształcenia W ramach poznawania dualnego systemu kształcenia zawodowego, w który zaangażowane jest Internationaler

Bund posiadające

w Brandenburgii rozbudowany system kształcenia zawodowego młodzieży. Uczestnicy projektu zapoznani zostali również ze strukturą kształcenia dzieci i młodzieży.

Kwestia systemu kształcenia jest o tyle ważna z punktu widzenia przedstawicieli polskich instytucji pomocy i integracji społecznej, iż w wielu polskich rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym

zachodzi proces „dziedziczenia biedy”.

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Kształcenie jest obowiązkowe dla uczniów w wieku od 6 do 15 lat

(z wyjątkiem niektórych landów). Po 4-6 latach nauki w szkole podstawowej (Primarschule) uczniowie przechodzą do szkół średnich (Sekundarbereich I), które są podzielone na różne ścieżki edukacyjne -

(Gymnasium, Hauptschule lub Realschule). Decyzja o wyborze ścieżki leży w gestii rodziców lub szkół (bądź odpowiednich władz). Osoby, które przerwały naukę w szkole i nie zamierzają kończyć nauki

obowiązkowej w pełnym wymiarze godzin, muszą odbyć roczne przygotowanie

do

zawodu

(Berufsvorbereitungsjahr)

lub

w

pełnym

3-letnie

wymiarze

kształcenie

godzin

zawodowe

w niepełnym wymiarze godzin (do ukończenia 18 lat).

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Współpraca systemu pośrednictwa pracy z systemem edukacji W roku 1971 i ponownie w 2004 Federalna Agencja Zatrudnienia

i Stała Konferencja Ministrów Edukacji (Kultusministerkonferenz) uchwaliły porozumienia ramowe w sprawie współpracy między szkołami i agencjami poradnictwa zawodowego, mające wspierać

pomyślne przechodzenie młodzieży ze szkoły ogólnokształcącej do kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego lub na rynek pracy. Na szczeblu landów podpisywane są porozumienia uzupełniające,

a szkoły i lokalne biura pracy (Arbeitsamt) co roku negocjują umowy na szczeblu lokalnym.

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


W 2005 r. rząd federalny i stowarzyszenia biznesowe podpisały Narodowy Pakt na rzecz Kształcenia Zawodowego i Rozwoju Fachowej Siły Roboczej w Niemczech (Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland). Ma on na celu skierowanie oferty szkoleń zawodowych do wszystkich absolwentów szkół, którzy chcą i mogą odebrać przygotowanie zawodowe. Różnorodne środki oceny jakości w landach przyczyniają się do poprawiania

kwalifikacji

absolwentów

szkół

oraz

wspierają

podejmowanie przez nich pracy.

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Landy

w

Niemczech

odpowiedzialne

za

zapewnienie

całościowego ogólnokrajowego poradnictwa w zakresie nauki obowiązkowej i studiów. Federalna Agencja Zatrudnienia (BA) oferuje poradnictwo zawodowe w całym kraju, pośrednictwo pracy oraz usługi poradnictwa dla osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem. Administracja do spraw zatrudnienia w Niemczech skoncentrowała się na głównym zadaniu, jakim jest walka z bezrobociem i uzależnieniem od zasiłków przez umożliwianie ludziom powrotu na rynek pracy tak szybko, jak to możliwe.

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


SGB = Sozialgesetzbuch (kodeks socjalny) Za informowanie, poradnictwo zawodowe i zatrudnienie odpowiedzialna

jest Federalna Agencja Zatrudnienia i jej biura regionalne. Rola Ministerstwa Pracy ogranicza się do nadzoru prawnego nad działalnością Agencji. Oprócz

Federalnej

Agencji

Zatrudnienia

(SGB

III),

usługodawców

odpowiedzialnych za udzielanie podstawowego wsparcia finansowego (SGB II) oraz szkół, instytucji szkolnictwa wyższego i władz lokalnych usługi poradnictwa zawodowego i edukacyjnego świadczy także wielu różnych dostawców usług (edukacyjnych) i instytucji – czasami są to działania ukierunkowane na określone grupy docelowe (takie jak kobiety, imigranci, osoby niepełnosprawne); coraz częściej zajmują się tym również podmioty

prywatne. "Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Agencje opieki nad młodzieżą i niezależne agencje opieki społecznej/organizacje

pozarządowe

świadczą

też

usługi

poradnictwa edukacyjnego i zawodowego na podstawie SGB VIII (Ustawa o usługach dla dzieci i młodzieży), w zależności od typu problemów i szczególnych sytuacji w indywidualnych przypadkach.

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Jugendmigrationsdienst Frankfurt (Oder) Jugendmigrationsdienst

Frankfurt

(Oder)

Młodzieżowe

Centrum

Migracyjne we Frankfurcie nad Odrą zaprezentowało uczestnikom

projektu różnorodność form wsparcia dla młodych imigrantów (osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) w ich integracji językowej, edukacyjnej, zawodowej i społecznej. JMD-Frankfurt-Oder@internationaler-bund.de

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Powyższe centrum doradztwa obsługuje: - młodzież nowo przybyłą na teren Niemiec oraz młodzież przybyłą wcześniej, a także młodych dorosłych w wieku do lat 27, nie objętych już aktualnie pełnym obowiązkiem szkolnym. Doradztwo adresowane jest do młodzieży oraz młodych dorosłych, którzy na stałe pozostaną w Niemczech oraz powinien rozpocząć się wkrótce po ich przybyciu na teren Republiki Federalnej Niemiec oraz dzieci, młodzież oraz młodych dorosłych mieszkających dłużej na terenie Niemiec z przyczyn migracyjnych oraz będących w wieku od 12 do maksymalnie 27 lat, o ile zaistnieje potrzeba otoczenia ich dalszą opieką integracyjną.

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Nowo przybyły imigrant może tu skorzystać z: - indywidualnej porady stosownie do potrzeb na wszystkich etapach procesu integracyjnego; centrum JMD wspólnie z młodym imigrantem przygotuje indywidualny plan integracji; - pośrednictwa stosownego do potrzeb, polegającego na skontaktowaniu z dalszymi instytucjami jak np. organami pomocy dla dzieci i młodzieży oraz młodzieży dokonującej wyboru zawodu, organami prowadzącymi poradnie dla młodzieży oraz osób uzależnionych od narkotyków, poradni zdrowia oraz poradni dla kobiet ciężarnych; - ofert w ramach indywidualnego procesu integracyjnego jak kursy językowe, działania przysposabiające do zawodu, kształcenie, działania w czasie wolnym, działania prewencyjne, praktyki itd., a także wsparcia i doradztwa w czasie kursu językowego; - ofert grupowych jak orientacja w ramach zdobywania wykształcenia, planowania kariery zawodowej, wykorzystania technologii informacyjnej oraz korzystania z ofert tzw. pedagogiki wykorzystania czasu wolnego; - pomocy w szczególnych sytuacjach kryzysowych.

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Zdjęcia z wizyty w Jugendmigrationsdienst

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Poradnictwo zawodowe Wprowadzenie do świata zawodowego i świata pracy jest obowiązkowym komponentem wszystkich cyklów kształcenia na poziomie szkoły średniej I stopnia. Wprowadzenie to odbywa się w ramach osobnego przedmiotu (Arbeitslehre, czyli studia przedzawodowe) lub jest częścią materiału omawianego na innych przedmiotach, jak wiedza o społeczeństwie, ekonomia i technika. Nauczanie to bywa najczęściej realizowane w ostatnich dwóch latach edukacji obowiązkowej, ale może też zacząć się wcześniej. Rzadziej prowadzi się je w szkołach ogólnokształcących (Gymnasium),

częściej w innych typach szkół (Hauptschule

lub

Realschule). W 16 landach średni czas poświęcany na poradnictwo zawodowe to 2 godziny tygodniowo.

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Uczniowie, którzy nie rozpoczęli edukacji na poziomie szkoły

średniej

II

stopnia,

często

ze

względu

na

pochodzenie

ze środowiska zagrożonego wykluczeniem społecznym, trudności w nauce lub potrzebę pomocy w zakresie języka niemieckiego

(imigranci),

mogą

odbyć

roczne

przygotowanie

do

zawodu

(Berufsvorbereitungsjahr).

Internationaler Bund oddział w Brandenburgii zaprezentował uczestnikom projektu warsztaty na jakich młodzież może odbywać przygotowanie do zawodu.

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Zdjęcia z warsztatów zawodowych

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


KUBUS gGmbH KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH działa na terenie Gmin Parlamentu Meklemburgia-Pomorze Przednie, Szlezwik-Holsztyn . KUBUS to firma działająca od 1927r. Świadcząca usługi doradcze, usługi eksperckie, i usług dla lokalnych usługodawców i infrastruktury komunalnej.

Od 2002 roku KUBUS jest zaangażowany w realizację zadań wynikających z programu Hartz I-IV ze względu na projekty integracji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

(młodzieży i dorosłych)

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


KUBUS realizuje bardzo interesujące projekty w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej, których uczestnicy świadczą usługi na rzecz społeczności lokalnych w formie:  przeróbki materiałów odpadowych na pełnowartościowe rzeczy (np. palety przerabiane są na meble – krzesła, stoliki)  utylizacji szkodników zagrażających drzewom kasztanowca. Uczestnicy projektów realizowanych przez KUBUS nie mogą być jednak konkurencją dla pracowników otwartego rynku pracy, co w sytuacji CIS jest dopuszczalne.

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Wichern Diakonie Frankfurt (Oder) e.V. - Hospiz Frankfurt (Oder) Wizyta w Diakonii Wichern we Frankfurtcie nad Odrą pozwoliła na szerszą dyskusję na temat pracy socjalnej w Niemczech i Polsce prowadzoną

z

osobami

niepełnosprawnymi

oraz

ubezwłasnowolnionymi. Poruszono również kwestię

wynagrodzenia pracowników socjalnych

w Polsce i Niemczech. Dla pracowników socjalnych w Diakonii Wichern bardzo dużym zaskoczeniem były niskie stawki wynagrodzeń polskich pracowników socjalnych, które nawet w projektach unijnych wynoszą średnio netto 520 euro/mies., co przy stawkach netto 2000 euro/mies.

w Niemczech stanowi bardzo dużą dysproporcję.

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Zdjęcia z wizyty w Diakonii

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Zeuthener Akademie für Weiterbildung GmbH (ZAK) ZAK to nowoczesna instytucja edukacji założona w 1991r. posiadająca ofertę dla

klientów różnych orientacji, szkolenia, przekwalifikowania zawodowe i rozwój osobisty. ZAK dostosowuje swoją ofertę

Zeuthener Akademie für Weiterbildung GmbH (ZAK) Friedrich-Engels-Straße 63, Haus 24 15745 Wildau DEUTSCHLAND info@zak-wildau.de www.zak-wildau.de

opierając się na obserwacji rynku pracy i procesów rozwoju społecznego. Wizyta uczestników projektu w ZAK przybliżyła proces rozwoju usług i narzędzi służących nowoczesnej pracy socjalnej. ZAK wraz z Internationaler Bund Polska jest również zaangażowany w międzynarodowy projekt PUMEC realizowany w ramach Programu Grundtvig.

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Przedstawiciele ZAK omówili również ofertę edukacyjną dostępną dla: wykwalifikowanych

pracowników,

które

rozszerzają

możliwości

techniczne i zawodowe, zdobywając wiedzę poprzez regularne szkolenia; osób bezrobotnych w tym głownie młodzieży, która bierze udział w

szkoleniach

prowadzonych

w

nowocześnie

wyposażonych

warsztatach i salach lekcyjnych; seniorów, którzy biorą udział w spotkaniach służących motywacji do utrzymania aktywności społecznej.

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Internationaler Bund - FIZ Neuenhagen FIZ Neuenhagen działający od 1993 roku w obszarze edukacji zawodowej oraz pracy z

młodzieżą było jedną z kluczowych instytucji jakie uczestnicy projektu mieli możliwość odwiedzić podczas wizyt studyjnych. Wyjątkowy charakter tej instytucji polega na wszechstronnym oddziaływaniu na młodzież i młodych dorosłych, którzy są uczestnikami szkoleń w ramach procesu rehabilitacji zawodowej.

Oferta szkoleniowa w Neuenhagen i okolicznych miejscowościach prowadzone przez Internationaler Bund obejmują 30 zawodów. Młodych ludzi mają możliwość przygotowania zawodowego i poradnictwa zawodowego. Uczestnicy projektu mieli możliwość rozmowy z instruktorami zawodu, którzy oprowadzili

po całym kompleksie wyposażonym m.in. w:  pracownię stolarską wraz z salami do nauki teoretycznej  firmę symulacyjną przygotowaną dla młodzieży kształcącej się w kierunkach ekonomicznych, biurowych, administracyjnych

 profesjonalną pracownię kosmetyczną i fryzjerską  warsztaty ogrodnicze

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Podczas

wizyt

studyjnych

w

Brandenburgii

wszyscy

przedstawiciele niemieckich instytucji i organizacji podkreślali, iż w Niemczech występuje bardzo ścisła współpraca w obszarze edukacji

-

firm

prywatnych

z

przedstawicielami

sektora

kształcenia, w tym kształcenia ustawicznego. Uże inwestycje w edukacje

mają

być

receptą

na ograniczenie

ilości

osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Należy jednakże zaznaczyć, iż w Niemczech nie występuje model Centrum Integracji Społecznej, który stanowi z jednej strony formę kształcenia ustawicznego, a z drugiej strony formę „działalności gospodarczej” w obszarze ekonomii społecznej. "Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Praca socjalna prowadzona w Niemczech, na co zwracali uwagę

przedstawiciele

polskich

instytucji

pomocy

i

integracji

społecznej, jest oddzielona od przydzielania zasiłków. Wykluczenie, bowiem to cos o wiele więcej niż niski dochód. Odzwierciedla ono również niedostateczne dbanie o zdrowie i edukacje, deprywacje pod względem wiedzy i komunikacji społecznej, niezdolność do cieszenia się ludzkimi i politycznymi prawami, nieobecność zaufania i szacunku dla samego siebie, czyli sposób i jakość życia.

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Ze względu na odmienne uregulowania prawne nie można niestety wprowadzić w Polsce tak restrykcyjnego systemu pracy z osobami bezrobotnymi jak to ma miejsce w Niemczech. Natomiast możliwe do adaptacji jest przejęcie bardzo zindywidualizowanego systemu pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Wielość form pracy i narzędzi jakimi posługują się pracownicy socjalni w Niemczech wiąże się również z większymi możliwościami finansowymi, które

w

Polsce

dostępne

jedynie

w

ramach

projektów

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W Centrach Integracji Społecznej, których pracownicy brali udział w projekcie, jest średnio około 40 uczestników i wdrażana jest właśnie

zindywidualizowana forma pracy z klientami.

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Czas wolny uczestnicy projektu przeznaczyli na zapoznanie się z miejscami ważnymi dla historii Niemiec

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Więcej informacji o możliwościach wdrażania dobrych niemieckich praktyk z obszaru pomocy i integracji społecznej udzielają pracownicy

Centrum

Integracji

Społecznej

w

Tychach

prowadzonego przez Fundację Internationaler Bund Polska. Dane kontaktowe www.ib-polska.pl

e-mail cistychy@gmail.com tel. 32 219 10 10 Centrum Integracji Społecznej, 43-100 Tychy, ul. Edukacji 11

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Organizacja procesu reintegracji zawodowej  

Fundacja Internationaler Bund Polska, prowadząca Centrum Integracji Społecznej w Tychach, postanowiła wykorzystać kontakty z niemieckim stow...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you