Page 4

BURSZTYNISKO Nr 38 6

BURSZTYNNIK ROKU 2015 Dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka AMBER PERSONALITY OF THE YEAR 2015 Gabriela i Wiesław Gierłowscy Tytuł Bursztynnika Roku przyznawany jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinach: twórczości artystycznej, badaniach naukowych i popularyzacji wiedzy o bursztynie, postępu technicznego, efektywności ekonomicznej, pracy społecznej w środowisku bursztynników, kolekcjonerstwa okazów przyrodniczych i zabytków bursztynowych. Przyznaje go Kapituła w skład której wchodzą laureaci wszystkich poprzednich edycji tego, najbardziej cenionego przez bursztynników wyróżnienia. W tym roku przyszło wybierać aż spośród siedmiu kandydatów o wyjątkowych kwalifikacjach i zasługach w pracy społecznej: Paweł Adamowicz, Janusz Fudala, Giedrius Guntorius, Heidemarie Herb, Agnieszka Klikowicz, Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Ewa Wagner-Wysiecka (kolejność alfabetyczna). A jednak aż 2/3 uczestników Kapituły oddało swój głos na dr hab. inż. Ewę Wagner-Wysiecką. Ewa Wagner-Wysiecka jest pracownikiem naukowym Katedry Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych (wcześniej Katedry Technologii Chemicznej) Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Wyjątkowy talent i pracowitość oraz szeroki wachlarz zainteresowań pozwoliły jej w bardzo młodym wieku uzyskać imponujący dorobek badawczy. Pięć lat po magisterium obroniła doktorat, a w roku 2013 habilitowała się jako dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka. Kiedy 10 lat temu między Politechniką Gdańską a Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bursztynników zostało zawarte porozumienie w wyniku którego, za pośrednictwem Stowarzyszenia można było zbadać bursztyn w sposób naukowy, rzeczywistym realizatorem tego porozumienia była Ewa Wagner-Wysiecka. Miało to skutek nie tylko praktyczny, w postaci najbardziej wiarygodnych świadectw badania bursztynu, lecz także dalekosiężny. Poprzez wprowadzenie tematu żywic kopalnych do stałej sfery jej naukowych badań, tu na miejscu w Gdańsku, mieście bursztynowej tradycji i związanego z tym doświadczenia powstaje miejsce naukowego, wiarygodnego badania bursztynu. Podjęcie od 2004 r. uczestnictwa w Laboratorium Bursztynu na Międzynarodowych Targach AMBERIF i AMBERMART zapewniło Ewie Wagner-Wysieckiej szeroki dostęp do wyrobów z zastosowaniem bursztynu, innych żywic kopalnych i materiałów syntetycznych, używanych jako namiastki bursztynu na całym świecie. Zaś umiejętność posługiwania się metodami instrumentalnymi i najnowszymi przyrządami badawczymi umożliwiły wprowadzenie nowego standardu identyfikacji bursztynu i jego falsyfikatów, o wiele doskonalszego od metod wcześniejszych.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników

The title of the Amber Personality of the Year is awarded for outstanding achievements: in art, research and popularising knowledge about amber, in technological progress, economic efficiency, volunteer work for the amber community, collecting natural specimens and historical amber artefacts. It is presented by the Award Committee, which includes the winners of all the previous editions of this award that enjoys the highest esteem among amber professionals. This year, the selection had to be made from among as many as seven nominees with remarkable qualifications and merits in voluntary work (in alphabetical order): Paweł Adamowicz, Janusz Fudala, Giedrius Guntorius, Heidemarie Herb, Agnieszka Klikowicz, Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Ewa Wagner-Wysiecka. And yet as many as 2/3 of the Award Committee voted for Ph.D., D.Sc. Ewa Wagner-Wysiecka. Ewa Wagner-Wysiecka is a researcher and lecturer at the Gdańsk University of Technology, Department of Chemistry and Technology of Functional Materials (previously Department of Chemical Technology). Her remarkable talent, industriousness and a wide range of interests led to impressive scholarly achievements at a very young age. Five years after her master’s degree, she obtained her doctor’s degree and in 2013 she habilitated as Ph.D., D.Sc.Ewa Wagner-Wysiecka. When 10 years ago an agreement was established between the Gdańsk University of Technology and the International Amber Association (IAA), which allowed amber to be researched scientifically through the IAA, Ewa Wagner-Wysiecka was the actual implementer of this agreement. The effect was not only practical, leading to the most reliable amber test certificates, but also far reaching. By introducing the subject of fossil resins to the permanent sphere of her academic research, here in Gdańsk, a city of amber tradition and the related know-how, a centre for reliable scientific research on amber has been established. Since 2004, Ewa Wagner-Wysiecka’s participation in the Amber Laboratory at the AMBERIF and AMBERMART International Fairs has ensured her extensive access to products containing amber, other fossil resins and synthetic materials used as amber surrogates all over the world. Her skill in using instrumental methods and state-of-the-art test instruments have allowed her to introduce a new standard for identifying amber and its fakes, much more improved than the earlier methods.

International Amber Association

Profile for International Amber Association

Bursztynisko 38  

Bilingual Newsletter of The International Amber Association

Bursztynisko 38  

Bilingual Newsletter of The International Amber Association

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded