Page 1

Paul Z. Simons

Lawrence Jarach

- Bring The Ruckus + ' $ $

ale

-

!

! !!

,

(! ! !$

! !

"

! !! #

koordinesiz olamaz. Bizler tüm anar $ stratejik ve taktiksel koordinasyon için $

! $

Federasyon New York Yerel Üye ; Haziran, 1997 % $ ! & ! ve devrim ötesi toplumlar) devletin kökenlerinin deneysel bir incelenmesiyle zorunl -

! %& &

. $

- Alcatraz dergisi (Oakland, CA); "…[Bizler] uzun dönemli bir stratejiyi ! $ ' !! ! $ $ ) / !

0 !

) $

1 )

! ! disipli ( ' Net olarak daha sonra, bu belgede sergilenen iskelet, ( (New York); 2000 ! 2 3 "…Devrimci bir strateji çifte bir güç stratejisini $ yüzden tüm iskeletin tatminkar olmaktan uzak " ! ' old $ $ ( $ $ ( ( ikili güç stratejisi sadece $ $ devrimci bir durumda meydanan gelecek olan zor $ !! ! $. $ ) $ Böyle yapmakta hiçbir sorunumuz yoktur. $ !! $ !! in sorumluluk + ( ! !! * ) #($ (! $ ludur ikili bir güç stratejisini temsil eder ." …" "

#

$


Gerici

! " # $ % & ' Politikadan Pro-Aktif Mücadeleye " 5 rudan ) *# ( & # Ajitasyonel Dergisi [NEFAC] #16 (Boston, MA); eylem ve kendi kendine örgütlenmenin birer örnekleri midirler veya bunlar liderler ve yöneticilerle (bazen Nisan, 2002 $ % #! ! $ $ italist “etkili militanlar” veya “devrimci kadro” olarak ! edebilecek ve bu iktidarla yer $ ($ ! !! $ Bizler aktif olarak politik, kültürel ve ekonomik olarak !

$

meydana

okuyarak

ve

bu

($ ! $ 7 5 ve/veya kadroyu toplamak için mi kullan

$ - $' ( ! ) . ! " , +/ 0 % / !! !! !

* +, $ % 1 2 34

5 $8

8

$ &9

7

* ( ( yerlerini sürdürmeye niyetlenirken Bring The Ruckus ) : $ 2 !! !! 3 ! $ ($ &;< 1 7 !! vesil 4 $ ( ! ' $ ! -komünistlerin

- Inigo Montoya . The Princess Bride’da. ' ($ !

$ / bu kendil

($ !

+ $

-

6 ! ! $ $( , 6 " ' !$ !! ( ( !! ! ! ve uygulamak için iyi bir pratiktir, fakat bu projelerin formülasyo !! $ ( $ $ % 2+ !! 3 örnekleri bugünkü devrimci olmayan projelerin sadece ( 5 ! $ benzeyen hiçbir / 2 3 ! $ savunan devrimci olmayan projelerin yerini alan 5 $ ! !$ !$ 6 $ potansiyel iti ! $ ! 56 edecektir çünkü gönüllülük y $ !

4

25

!!! !

5


($

( $ (

*

1

$ Lenin, Pravda 9 Nisan, 1917." . :

$ !!

parodisidir. %

ttiklerine bakmak $ $ ( ! il eder? Bizler, tarihi $ nüfusun sadakatinin burjuva (veya burjuva olmayan) ( 2 3 &; $ $ ! 7

! ! ($! ! ! !$ $ (

3 a gelmez, fakat iki veya daha 2= $ ($ $ !! ! % – ! ! ' $ $ meydana gelir- mümkündür, bu yüzden, sadece (konsey)- kendi : . Troçki, Rus Devrim Tarihi. = olarak ! bahsetmezsek devrime $ Devrimimizin pek çok ($ ki, bu ikili gücü meydana r...Hiç kimse önceden ikili gücü !! !! % ! nedir? Burjuva !! !! $ ! $ bir hükümettir ve büyümektedir -% Asker Vekillerinin ; % !! temel özellikleri: gücün (

( . '

:

1

4>?@A1 )

(

; 1 !

$ ,*(

$ !

!!

emredecek sahip 1917’de

kadar

olan

konseyler

Rusya’da

her

yol açan iki ana faktör yurt siyasetidir. Yurt içinde, # =! ! ve fabrika sahipleri ( ! ($ $ $ 4 ' olan, üyeleri yasal ve $ dayanan bir çözüm

; fabrika komitelerinin ve köylü komitelerinin daha ! ! !$ ! -bu nedenle e gerilim oluyordu. Harici olarak, Geçici Hükümet,

( 4 ! 4 ( !$ ! (

7

+ &:

& ! !!

( ! 7

&.

! 4 m $

7

B ; =! !

! #

! ;


!!

L&R’nin ve benzer gruplar +

!! +

$

! ; olabilmi

( -

+

!$

! $

' $

de belirsizdir ve kabul gören B

!

!! 4 Kendi orij

%

! ($!

'

$ $

! 4 kendine % !!

$

!

! ! üzerinde kararlar veren ve yerine ; ( !

1' 7/ 2 ' 1 8 9 ' 3 D B ' >?E@1 4 . federasyon arzusunun New York merkezli Troçkist 4 ; 1 &B;.7 !! ! !! $ $ $ !! B;. >?EF1 + % ! % 1 GH *

hareket

etmeye .DB gazetelerini &8 7 RSL’nin tüm kayn yönetimini ele geçirdi. Bu kapital

Otoriterler ve devletçiler olarak, 2 3 $ yönlendirilmesi ve sonunda kontrol !$ devrimde

hem

de

$

eninde edilmesi gericilikte $ % ! !

Leninizm, Yeni sol anti-

$

!! $

! $ ! ! ! & ha çok veya daha az) ezen devletle sonuçlanacak veya “halk” veya kendi

$

6

$ 3 8

$

2 /

#

$ kendi

fikirlerini

$ “Anarko-komünizm”

olarak

+ ( 4

$

($ $

8

C

$ 8

$ (

( ( (

!

. (

% % " $ ($! !! kadronun dedikodusunu besleyerek ifade üzerinde 42Ned #! ! ! 3 ,

$ !

!! !!

Leninizm’in,

6 far !$

görülüyordu. Demokratik merkeziyetçilik hayaleti I $ ! ) ' $ $


NEFAC bir Platform savunucusudur. Kendilerinin ( & ( ! !$! ! 7 GIC+J ! $ ( yaratmak için aleni bir kauçuk bir damga olarak ( !! $ ! ! /

in

$

(

) >?>E->?K> olan Ukrayna Mahnovist isyan ordusunun birkaç eski $ $ & ($ $ Anti$ 7 olan L&R üyeleri, yeni devletler yaratmak için L : 1 /$ 6 ! $ 8 hareketlerinin destekçisi 8 !! ! ! meydana %

getirir;

birisinde

örgüt,

fakat

)

; “güçlü

3 !

2$

3 0$ zaman (1990-91’deki /( $ / eden Çöl Operasyonu / 7 9 1 göndermeydi-bu hatta önceden Kürtlerin kitlesel olarak I $ $ 2 3 -s

( (

1

$

$

($

top Komünistlerin ) 1

. Örgütsel ! '

($ -otoriter halk devriminin

&

$

57

' (demokratik merkeziyetçilik, dokunulamaz merkezi bir 7 6 !

0 ( -

.DB !

)

( ! $ Mahnovsitler (Volin de dahil), Anarko-komünistler bölündü; ! ! ( 7 benze örgüt gibi, belirli bir noktada ideolojik esneklik &8 ) ' $ .DB ( ! ( ! , $ sleriyle ! ( ! ( $ olan bir belgeyden, rahipsiz etkisizlikten bir örnek ( ! 56 2 3 $ ( ! C+91 &% + Federasyonu) bir 8 $ 1 ( 5 >?KM1 & 7 .DB C+9 ! ! ' daha çok hantalca orak-çekicin üzerine çember içinde % “A” yapan Marksist-Leninist bir ekip olarak göründü. $ ! 6 Bu, L&R’nin eski üyelerini içeren NEFAC ve Bring C+91 ! : B $ >?FN1 / % !!


$!

($

* sonu

$ $

C+91 (

5-

% $ (

( !!

C+91

.

$

$ Anarko-Leninizm $

–bu ) )

)

!!

olarak (ve hak

!

7

2) (

)

3 !3

2 (

(! ! $

4

vererek kend $ vermeyi umut ederler. Maalesef onlar için, bununla birlikte, asla böyle bir “Platformist gelenek”

' görmektedir. FAI’nin üyel

>?K@1

Federasyon yaratmaya karar vermeden önce bir O $ ! ! ! + $ verdikten sonra, sadece reformist rakipleri onu Anarko4 $ & ! ( 7 )

. 2

D B $

1 !! 3

!

&

.

7 2 !! 3 ! !$ $ : olarak ikili güç terimi, ya gericilik devirlerine ya da & 7 (

$min biraz ! $

$ $

.DB O

I /

&

=

7, %

! . / ! ) Anarko! ( B ! ! * ( $

#

!!

0 ! $

$ :! ! (

M@ $

fasa

! !!

% $

2 -statist bir

-statist olabi

( !! ! & 7 ' $

! !! !! $

5

ile yani devlet ile !! ! !! ! ! !

( ) ! retorikleri . Leninist-8

-

! $ ! $ !$ ( !! 2

. radikal olarak f 2 !3

$

Çeviri: Ramapithecus

3 ( (! !"#

2

$

53 $

$ $ 7 $ 2 -($ ! ! ! ! !! 7

-

3

$ % & "#'

! ! ! !$! *

( $ I ! ! ! ! !$ & $ +**L/1 -otoriter olmayan fikrini yaym $ & $

( ($ ! ! ! ! $

2 (

# ! $

(

3 ! $ ,


! # $ #

#

! %%%

%

"

" &

!

) *

"

# sürdürülebilir olabilir.

&

5

$

+

+

* &

lar.

+ !!

! "

erozyonuna yol açarlar.

* "

# $%

& ! ( geri

' %

ölçekli % ( + ! . , % içersinde derinlerde $% hareketinin #% %$ bahçe yeri ve ufak köy mevkilerinin %$ .% ! & ( $% & #" " & ! gözükebilmektedir."

! " )** % &

( &

& , !

!!! &

"

# #

& +

&

"

& ,

-

(

" !

# #

# # ere bu sistem

" & +

&

+ +

,

" -.

"

& "

" -

! !

+

/ &

+

&

+

& !

!

+ & 0 &

&,

+

" " 11

% "

" ! & " !

" & & " #

& ve bir gün

& 2

! "

( men hemen

"

! vs. bitirdik. Öyleyse daha uzun süre devam edemeyecek gibi. &' !

&,

+

'

% (

" #

&

$%& &

&

" &

(- Marvin Harris, "Cows, Pigs, Wars, and Witches", Vintage Books, New York, 1989 (Orijinal olarak /01) & 2 #

&

&, &

'( )

)

%

!

+

+ edebilirsin. !! & " + " istiyorum!

"

,!

+

– "

4 4

& 3 !! !

,! !

& "

& !

"

+

& Benim!

56 &

16

"


() *+ , -, 3

: (

8

P

',

1

, -

#(

%

(!

! 2 ( 25 ,5

A

./* !<

2 2 -

5-5- ; <

!

gelince,

(

köylülerle

!$ cen

(

(

$ L

)

) '

P

(

( !

(!

(

' , bilgi verilmeden

: /( !

FA ki 40

( ( +

P

+

(

=!

!!

'

;

56

4

9 ; &

: . & +

+

<

+ !!

'

( =&

transgenik pirinç serada 1999->%%? 4 + " @ #

ve

indirecekler,

K

8 *:. $ *

/ '

" #0

.

Enstitü ! & Behzad Ghareyazie denemeler suresince transgenik pirincin kendisinden beslenmeye , + &, A $%% + &, & * 7 &, . B + !! , neden oluyor. Ghareyazie'e göre sahadaki denemeler boyunca pirinç hiçbir anormal büyüme , transgenik olmayan pirinçten Ghareyazie,

($ , (!

$

" #% #

& &, insan tüketimine yönelik ticari 8,

(

>@ diyerek / verdik." durdursa da, bir hafta /( ! sonra Köy = Hizmetleri 8! ! ! ! $

* 7 # "

( #(

ek

testlerin

+

& C

" pirinci kabul etti ve yutma ile ilgili hiçbir negatif etkiye maruz @ ! & pirinç ithalcileri aras bulunuyor. Iran, transgenik pirinç & + , ! +

+

& " bu ! transgenik bitkiler üretiyor. Bu & + alanda deneylere tabi tutuluyor.

Uygarlığa Karşı Vahşinin Günlüğü 45  

06.06.2004'te çıkmaya başlayan ve 1 yıl boyunca her hafta yayınlanan haftalık uygarlık karşıtı anarşist bülten...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you