Page 1

“ ! "

Acil ELP! Bülteni (21 Ekim 2004) ELP’in bugün 3 yeni haberi var: 1) # 2) 3)

$ % '%

! " " & (" "

% (

1) $ ) ( * +%%( ! ! " ( 3 aya mahkum edildi. ELP henüz onun suçlu ," " , ! ( . ( / & ! & 0 . % , 0 . , ( 1 ) ( 2 cezaevi adresi: Wendy Attwood (new inmate) HMP Foston Hall Foston Derby DE65 5DN England 2) $ ! ! ! " " Sergio Maria & , , cezaevine gönderildi. Sergio’nun yeni adresi: Sergio Maria Stefani, casa circondariale di Palmi via Trodio n°8, 89015 Palmi Reggio Calabria) Italy 3) (

Billy C% ( , 0 ( 1 3445 ( 6% " " 2 7350 (( , " ( 0 , " , , % " ( ," " ( % (" 1 " ( . " ( cek olan en az 30 % " " ! 0 1 # , ," " ( , ( " " ," " " 84 ! 0 0 1 $ " / 94 ! 0 ( 1 : " / 74 ! 0 ( 1

Tehd ( ( / 6% " " Billy’nin ELF (Dünya Özgürlük Cephesi) ! ( , % ("." % % " % " , % 1 2 % " isteklerine sahiden vurgu yapmak için 6% " " 2 suçlamalardan (% ; ! Ömür Boyu Hapis” isteyebileceklerini söyledi. Bununla birlikte, bu haftaya kadar " 1 % ! 6% " " 2 11111 " 6% " " (" " Ocak 2005’e kadar ertelenmesini talep etti. ! kadar içeride % " % kadar onlarla , . - 0 . , , % 1 Billy her zaman 6% " " , . 0 . " " " o masumdur ve onlara verecek her hangi bir bilgisi yoktur. " " ! erteleme talebini ( . ( / (( ( , ( . 39 < 34452 0 . ( 1 6% " " ," " istemedi ve geçen hafta sonu, onlar Bill 2 7350 " " 0 , ( ( 1 " " , % ( ( ! & 1 " " !

, ( .

/ ," ! ( / ," ! & " ( . . ( ( . ( / 6% " " ( 0 ,

( ! , !

% ( / -


7350 " 0 (% ( . ELP

bu

1

( " " %

, " ,

" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

% ("1

yeni

suçl .

=

, (

2 ( 0 desteklemek için bir " 1 2 " 7350 " % " " , ( / ," suçlamadan suçsuz bulunma bile suçlu ," " ("." ( 0 . % " " % ( 0 0

,

"

2 dava

PO Box 1500 Los Angeles, CA 90053, USA

%

gittkçe 0 , ," . %

kafa ! % & ( 6% " " (" " ! 7 6 3445 tarihine kadar geriye % ("." ge . ( , & 1 Belli ki bu en son

/

-

!

( " (Michael Collins –

,

, !

> mahkumu)

1= 3444

Bütün Dünya & Hayvan Özgürlük Mahkumla Destekle!

BM Box 2407, London, WC1N 3XX, England E-Mail < ELP4321@hotmail.com > www.spiritoffreedom.org.uk Polonya c/o E-Mail < ELP4321@hotmail.com > Mahkumlar

E-Mail < italianelp@yahoo.com > < www.italianelp.net > (under construction)

vericidir. Bu yüzden Bill’ye ruhunu ayakta tutabilmesi için ( "% " 1 Adresi:

E-Mail < naelpsn@graffiti.net > < www.spiritoffreedom.org.uk >

William Cottrell #29526112 Metropolitan Detention Center

E-Mail < elp_tr@hotmail.com > www.geocities.com/yesilanarsi/elp.htm

Kuzey Amerika Dünya Özgürlük

ekoloji…ekoloji… ekoloji…ekoloji… ekoloji…ekoloji… ekoloji…ekoloji… ekoloji…ekoloji… ekoloji…ekoloji… ekoloji…ekoloji… Türkiye'nin en iyi göknar, karaçam

Oteller bölgesindeki trafik sorununu çözmek isteyen belediye Bursa!

Orman

" # $% kesilecek. Belediye'nin sa # $ #! !# ! # &' # ( koru beni korumaya gelenden..."


in verim

! "

!

!

#$ %

!

#&% ! ' % teknikleri çok büyük rol " ! ( % ' " " % ! ! ! " " " gübreleme ve kimyasallarla " " teknikleri çevre kirlenmesi " ! " "

% " !

! ! ! ! 12 #&&34 ( 5#&& " ! ' !% 6 %+ % ! " ! ! ! #&&, ! ! ! #&&, . ! ülkelerinde 1.7 milyon ha alan üzerinde transgenik bit ! #&&3 &7 " ! ## " % #&&8 38 " ! 1. #4 #&&& " -, " " edilmektedir. ! " # Bitkiler ve Bu Bitkilerin Ekim $$%- $$&' " # () Bitki Türü $ #&&,#&&3#&&8 Alan (ha) % Alan (ha) % Alan (ha)

" % hem verimi ve hem de insan " hale g !

%Soya Fasulyesi0.5 29 5.1 46 14.5 52 2 12 3.2 30 8.3 30

9

) "

"

' " ! !% ' " " ' ' " " ! ! ! " Biyotek ""* $' % % " ' " ! ! ! " " teknikler, son 10-# ' ! ! ! +" -, ! % ! organizmalardan belirli karakterleri kontrol eden

Pamuk0.8 47 1.4 13 2.5 9 Kanola< 0.1 6 1.2 11 2.4 9 Patates< 0.1 6 0.1 < 1 0.1 < 1 Toplam1.7 100 11.0 100 27.8 100 Kaynak: James, 1997 ve 1998

bitkilerin ticari olarak üretim ! ! ) bitkilerin ticari olarak üretimi ile birlikte, dünyada bu % % " " ! ! !

!"

#$

Ülke )

" !

. /

0 !

#&& - %

% &''(&'')&''* Alan (ha) % Alan (ha) % Alan (ha) %


ABD1.5 88 8.1 74 20.5 74

5 -

Arjantin0.1 6 1.4 13 4.3 15

0

-/

-

Kanada0.1 6 1.3 12 2.8 10 Avustralya<0.1 <1 0.1 1 0.1 1

0

-/ -

0 0

0

-/

0

0

Meksika<0.1 <1 <0.1 <1 <0.1 <1 - - - - < 0.1 <1

+

% )#

Fransa- - - - < 0.1 <1

! "# $ $% &$'( ' ('#& '$ ) ! # 6 7 &1-31 0

Güney Afrika- - - - < 0.1 <1 Toplam1.7 100 11.0 100 27.8 100 Kaynak: James, 1997 ve 1998

0

0

0 fasulyesi yet

7 *4 0 erozyon kontrolü 0 0 bildirilmektedir !8 &''*$

,

&''* 20.5 milyon ha alan üzerinde . ve Kanada izlemektedir.Halen

/

% 4.7'lik bir verim 0

9

-/ -

0

0

!"

3).

sap kurdu etkin bir

Çizelge 3. Transgenik

-/

ve Bu özelliklere Sahip Olan Transgenik Bitkilerin Ekim

&''( ( &'') 0

:

Özellik 7 )2 % &''(&'')&''* Alan (ha) % Alan (ha) % Alan (ha) % Herbisite Tolerans0.7 41 6.9 63 19.8 71 -/

$% &$'( ' ('#& '$ &* & % $ $ '+'(,# Transgenik bitkilerin bitkisel üretim ve çevre .

&12'314())#*

Herb.Tol/Böc.Day.0.0 0 <0.1 <1 0.3 1 5 / muhtemel

Kalite<0.1 <1 <0.1 <1 <0.1 <1 Toplam1.7 100 11.0 100 27.8 100 Kaynak: James, 1997 ve 1998

0 - .

/

7 7)


Riskleri :

0

0 -

if maddesi bromoxinil, sülfonilurea, imidazolinon ve tolerans göstermektedirler. Böylelikle, bu geni 0 0 Üretici firmalar, bu herbisitlerin uygun dozlarda ; ganizmalar 0 lerini bildirmektedirler. Ancak, Glifosfat içerikli -/ 0 -/ / !< / &''($ 0 = 0 0 0 üzerinde kanserojen 0 ! 1998). Herhangi bir alanda belirli bir herbisit uzun süre 0 / ot populasyonunda bu

/ / 0 0

/

/0

</ !&''2$ 0 ! / $ melezle / 0 !&''($

! / herbisite

$ i

9

-

/ 0 -

$

0

/

@& - 0 0 A / ! &''3$ < (Arriola ve Ellstrand, 1996) bitkilerinin de yabani 0 : /0 0 / tümünün öldürülmesi sonucu, arzu edilmeyen ekolojik etkiler ortaya 5 belirli bir oranda / . mücadelesini 0 toprak üzerinde daha iyi bir örtü

!: ve ark, 1993). Nitekim,

/

? !

0

-

,

sonuçta daha iyi erezyon kontrolü 0 0 rak (Xanthium)

bilinmektedir (Altieri, 1994). 0

!> &''#$ 0 !? / $ 0 (Agropyron repens), gazalboynuzu (Lotus corniculatus) ve köygöçüren (Cirsium arvense) bitkiler / 0 !> &''2$ % / sonucu daha fazla çevre kirlenmesine neden / : 0 ; 0 /

0 / -

0 /

0

/

1

nun : -/ transgenik bitkiler, bir toprak bakterisi olan Bacillus thuringiensis bakterisinden endotoksin geni


/ &1 -/ toplanmakta ve bu genlerin ürünü olan proteinin - 0 / B / BB / BBB / B BB bitkilerde kul ? @

!5

&''3$ /

üretmemeleri durumunda, böceklerin toksine dayan / , 0 -

-ceklere ve 0 /

0 0

0 -/ 0

olm -/ 0

&'''$

Bunun nedeninin, bitkilerin yeterli toksin /0 -/ -/ / transgenik bitkilerin elde edilmesi ve transgenik bitki

0 0

!

-/ 0

. Bu durumda, yüksek dozdaki Bt toksininin hedef böceklerin 0 0 toksinine maruz kalmayan böceklerin ise transgenik olmayan bitkilerle beslenen böc / -/ 0 0 taraftan, böceklerin bir Bt

0 toksinin toprakta 2-3 ay parçalanmadan k 0 0 0 0 (Palm ve ark, 1996). Bt geni örneklerindeki mikroorganizma populasyonu ile konvensiyonel

0 mikroorganizma populasyonu ! ark. 1995).

çözülebile/ 0 C -/ 0

/0 &'''$ -/ 0 ir risk ise, 0 / 0 bitkilere geçmesidir. Bu durumda, söz konusu geni / 0 bilirler. -

organik maddesi döngüsünde önemli rol oynayan @ 0 !@ &'''$ 0 -/ etkilenecektir. Çünkü, bu yar -/ 0 -/

0

-/ 0 0 !:

0 -/ -/ / 0

!6 &''2$ /

Riskleri D

-

&''*$

!8

1

irüse

0 0 -/

D ,

/ de uzun


gösterebilmesi için tohumun tetracilin ile muamele

E, E, daha fazla zarar yapacak yeni bir patojenin , C Schoelz (1996) virüsler ile transgenik bitkilerdeki F

üreticisi firma, tohumu satmadan önce tohumu / 0 / 0 0 0 0 /

0 G virüslerin hem transgenik olmayan bitkilerde (Fernandez-Courtero ve ark. , 1994) , hem de transgenik bitkilerde ( Wintermantel ve Schoelz, &''($ 0

:

-/ 0

/

/ / / olmayan bitkiler de steril tohum üretebileceklerdir. 0 /

Teknoloji Koruma Genlerinin Rizikosu /

muhtemeldir. Ay /

0

serbest olarak üretimini

organizmalara da

0 almak ve para kazanmak % / tozlanan transgenik

muhtemeldir.

sorun yoktur. Bu bitkiler,

SONUÇ : nüfusunun beslenme gereksiniminin

0 yüksek verim alabilmek

edilen verimin gerekmektedir. Son 20

0 kendine döllenen bitkile "

biyoteknolojik yöntemler birim alandan elde edilen

0

0 0 / niteliktedir. Ancak, bu yeni teknikler bugünkü haliyle . yöntemlerle yen daha yüksek verim ve kalitede ürün verebilecek yeni

enen yeni -

0 0 ,

9

-/

&''*

bulundurulm

teril tohum .

-/

-

-

0 -

; oksik etki yaparak onun ölmesine neden olacak bir toksik protein sentezinden sorumlu bir gen içermektedir (Lehmann, 1998). Ancak, toksin geninin faaliyet

= KAYNAKLAR Alam, G. Genetically modified organisms: Biosafety implications for India. In: Biotechnology, Biosafety and Biodiversity. Scientific and Ethical Issues for Sustainable Development. S. Shantharam and J.F.


Montgomery, Eds, pp: 19-27, Science Pub. Inc., New Hampshire. Altieri, M.A. 1994. Biodiversity and Pest Management in Agroecosystems. Howarth Press, New York. Altieri, M.A. 1998.The environmental risks of transgenic crops: An agroecological assesment. AgBiotechNews and Information 10 (12): 405-410. Arriola, P.E. and Elstrand, N.C. 1996.Crop-to-weed gene flowin the genus Sorghum (Poaceae); Spontaneous interspecific hybridization between johnsongrass , Sorghum halepense and crop sorghum, S. Bicolor. Amer. J. Bot. 83(9):1153-1159. Boundry, P. Broomberg, K., Squmito-Laparade, P., Morchen, M., Cuguen, J., Dickh, V., Jones, D.D. 1994. Gene escape in transgenic sugarbeet: What can be learned from molecular studies of weed beet populations.The biosafety results of field tests of genetically modified plants and microorganism. Proceedings of the 3rd International Symposium, California, USA, 13-16 Nowember 19994, pp:75-78. Cohen, M.B. 1999. Environmental impacts of crops transformed with genes from Bacillus thuringiensis (Bt) for insect resistance. In: Biotechnology, Biosafety and Biodiversity. Scientific and Ethical Issues for Sustainable Development. S. Shantharam and J.F. Montgomery, Eds, pp: 31-39, Science Pub. Inc., New Hampshire.

James, C. 1998. Global review of commercialized transgenic crops: 1998. ISAAA Briefs No.8, ISAAA, Ithaca, NY. Jenkins, R. 1999. Bt crops are unsustainable. Biotech. and Develop. Monitor 38: 24. Kennedy, G.G. and Whalon, M.E. 1995. Managing pest resistance to Bacillus thuringiensis endotoxins: Constrains and incentives to implementation. J. Economic Entomology 88:454-460. Lehmann, V.1998. Patent on seed sterilty tihreatens seed savings. Biotechnology and Development Monitor No.35, P:6-8. Linder, R. And Schmitt, J. 1995. Potential persistence of escaped transgenes: Performance of transgenic oil modified Brassica seeds and seedlings. Ecol. Applications 5: 1056-1068. Mikkelsen, T.R., Andersen, B. and Jorgensen, R.B. 1996. The risk of transgene spread. Nature (London) 380:31. Palm, C.J., Shaller, D.I., Donegan, K.K., Seldler, R. 1996. Persistence in soil of transgenic plant produced Bacillus thuringiensis var. kurstaki endotoxin. Canad. J. Microbiol. 42:1258-1262.

Donegan, K.K., Palm, C.J., Fieland, V.J., Porteous, L.A., Ganio, L.M., Shaller, D.L., Bucao, L.Q, Seidler, P.J. 1995. Changes in levels, species and DNA fingerprints of soil microorgansims associated with cotton expressing the Bacillus thuringiensis var. Kurtsaki endotoxin. Applied Soil Ecology 2:111-124. Fernandez-Cuartero, B., Burgyan, J., Aranda, M.A., Salanki, K., Moriones, E. And Garcia-Arenal, F. 1994. Increase in the relative fittness of a plant virus associated with its recombinant nature. Virology 203:373-377. Gill, D.S. 1995. Development of herbicide resistance in annual ryegrass populations in the cropping belt of Western Australia: Australian J. Experimental Agriculture 3:67-72.

Steinbrecher, R.A.1996. From Green to Gene Revolution: ''The experimental risk of genetically enginered crops''. The Ecologist 26 (6):275. Tabashnik, B.E. 1994. Evolution of resistance to Bacillus thuringiensis. Ann. Rev. Entomol. 39:47-79. Wintermantel, W.W. and Shoelz, J.L. 1996. Isolation of recombinat viruses between couliflower mosaic virus and a viral gene in transgenic plants under conditions of moderate selection pressure. Virology 223: 156.164. E : 5+HGI?J& , CAN3

"K?+65 A& A

5LE6GI?J#

1) Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Adana

Goldburg, R.J.1992. environmental concerns with the development of herbicide- tolerant plants. Weed Technology 6:647-652.

#$5 6Enstitüsü, Adana

Hagedorn, C. 1998. Concerns over impact of Bt on benefical insects. Virginia Coopertive Extension.

3) M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Hatay

Holt, J.S., Powles, S.B. and Holtum, J.A.M.1993. Mechanisms and agronomic aspects of herbicide resistance. Annual Review of Plant Physiology Plant Molecular Biology 44:203-229. James, C. 1997. Global status of transgenic crops in 1997. ISAAA Briefs No:5, ISAAA, Ithaca, NY, pp:31

#

)

*

"

K

0"

21 ( 3- . 4 5 http://gdo.ekolojikpolitika.org

: www.geocities.com/yesilanarsi

5

NotuM N

yesilanarsi@yahoo.com

Uygarlığa Karşı Vahşinin Günlüğü 21  
Uygarlığa Karşı Vahşinin Günlüğü 21  

06.06.2004'te çıkmaya başlayan ve 1 yıl boyunca her hafta yayınlanan haftalık uygarlık karşıtı anarşist bülten...

Advertisement