Page 1

What is the Mental Health Forum?

The Merthyr Tydfil & Rhondda Cynon Taf Mental Health Forum

This is achieved through

The Forum is a syndicate of voluntary sector mental health organisa ons working in Rhondda Cynon Taf and Merthyr Tydfil.

Par cipa on •

Promote partnership working and co-produc on.

Bringing together the mental health voluntary sector, statutory sector, and local health board to enhance partnership working and co-produc on. The Mental Health forum welcomes any voluntary sector group which provides a service to adults who may be experiencing mental health problems or any organisa on with a special interest in mental health within RCT and MT.

Engaging in consulta on for the enhancement of mental health services.

Representa on of the voluntary sector at joint planning.

Support and enhance the delivery of local mental health services.

Informa on •

Dissemina on of informa on via e-bulle n, websites and an online service directory www.mentalhealthsupport.co.uk

Raising public awareness via press releases and promo onal events. Sharing good prac ce on mental health related issues and signpos ng.

The forum is hosted by Interlink and facilitated by the Mental Health Development Officer.

The aims of the Forum are: •

Be a focal point for mental health organisa ons working locally.

Influence posi ve change in service developments

Training •

Debate local issues and act in the best interest of the mental health community.

Providing quality training for voluntary and statutory organisa ons.

Encouraging and developing service user and carer involvement in training.

Promote mental health awareness.

Development

Promote quality standards in service provision and good prac ce in mental health.

Supported by

www.interlinkrct.org.uk

Mapping and iden fying gaps in the provision of day services.

Contribu ng to the development of new or improved services.

Social Enterprise Registered Charity Number: 1141143 Company Number: 07549533

To find out more contact the HelpDesk on 01443 846200


Fforwm Iechyd Meddwl

Beth ydyn ni’n wneud? Mae'r Fforwm yn syndicâd o sefydliadau iechyd meddwl y sector gwirfoddol sy'n gweithio yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful.

Prosiect Iechyd Meddwl Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf

Dwyn ynghyd y sector iechyd meddwl gwirfoddol, y sector statudol, a bwrdd iechyd lleol i wella gweithio mewn partneriaeth a chyd-gynhyrchu. Mae'r fforwm Iechyd Meddwl yn croesawu unrhyw grŵp sector gwirfoddol sy'n darparu gwasanaeth i oedolion a allai fod ganddynt broblemau iechyd meddwl neu unrhyw sefydliad sydd â diddordeb arbennig mewn iechyd meddwl o fewn Rhondda Cynon Taf a MT. Mae'r fforwm yn cael ei gynnal gan Interlink a'i hwyluso gan y Swyddog Datblygu Iechyd Meddwl.

Cyfranogiad • • • •

Gwybodaeth •

Amcanion y Fforwm yw: •

Bod yn ganolbwynt ar gyfer iechyd meddwl sefydliadau sy’n gweithio yn lleol.

Dylanwadu ar newid cadarnhaol mewn gwasanaeth datblygiadau.

Hyrwyddo gweithio mewn partneriaeth a cyd-gynhyrchu. Cymryd rhan mewn ymgynghoriad ar gyfer gwella gwasanaethau iechyd meddwl. Cynrychiolaeth y sector gwirfoddol ar cynllunio ar y cyd. Cefnogi a gwella'r ffordd y darperir lleol gwasanaethau iechyd meddwl.

Lledaenu gwybodaeth drwy e-fwle n, gwefannau a cyfeirlyfr gwasanaeth ar-lein www.mentalhealthsupport.co.uk Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd trwy gyfrwng y wasg datganiadau a digwyddiadau hyrwyddo. Rhannu arfer da ar iechyd meddwl materion sy'n ymwneud ag iechyd a chyfeirio.

Hyfforddiant • •

Ddarparu hyfforddiant o ansawdd ar gyfer gwirfoddol a sefydliadau statudol. Annog a datblygu gwasanaeth defnyddwyr a gofalwyr mewn hyfforddiant.

Drafod materion lleol a gweithredu yn y lles pennaf y iechyd meddwl gymuned.

Hyrwyddo ymwybyddiaeth iechyd meddwl.

Datblygu

Hyrwyddo safonau ansawdd yn y gwasanaeth darpariaeth ac arfer da yn meddwl iechyd.

• •

• •

Bylchau Mapio a nodi yn y darparu gwasanaethau dydd. Cyfrannu at ddatblygu gwasanaethau newydd neu well. Mentrau Cymdeithasol

Supported by Registered Charity Number: 1141143 Company Number: 07549533

www.interlinkrct.org.uk

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â’r DdesgGymorth ar 01443 846200

Mental Health Leaflet  

information leaflet

Advertisement