Page 1

Supporting and Developing a Vibrant Voluntary Sector

Adroddiad Blynyddol 2012 - 2013


Ein Gweledigaeth, Egwyddorion ac Amcanion GWELEDIGAETH

Cynnwys

Cefnogi a datblygu sector gwirfoddol llewyrchus yn Rhondda Cynon Taf.

1

Gweledigaeth, Egwyddorion ac Amcanion

2

Llwyddiannau a Pherfformiad

3-4

See CHANGE

5-6

Gwirfoddoli

7

Gwirfoddoli Pobl Ifanc

8

Prosiect Gwirfoddoli Cymru /

Ystyried anghenion grwpiau llai

Cefnogi Grwpiau sy’n Gweithio gyda Theuluoedd

Hyrwyddo cyfle cyfartal ac estyn allan i’r unigolion, grwpiau a’r cymunedau mwyaf anghenus

10-11 Cyngor a Chymorth Ariannol

Hyrwyddo a chefnogi gwirfoddoli

12-13 Cymunedau Mentrus

Cynnwys cymunedau, defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a dinasyddion a rhoi’r grym yn eu dwylo

Ymateb i anghenion newidiol y sector gwirfoddol

Cefnogi a datblygu gwaith partneriaeth ar bob lefel i sicrhau gwasanaethau lleol gwell er budd y cyhoedd

Cyfoethogi ac nid cystadlu â gwaith y sefydliadau sy’n aelodau

9

14

Cyfranogiad Pobl Ifanc

SEWCED / Cynllun Datblygu Economaidd Cymunedol De-ddwyrain Cymru

15-16 Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles 17

EGWYDDORION

Iechyd Meddwl

18-19 Cynnwys Defnyddwyr Gwasanaethau ym maes Iechyd Meddwl 20

Aelodau’r Pwyllgor Gwaith

21

Tîm y Staff

22-24 Cyfrifon 25-26 Aelodaeth Interlink

EIN HAMCANION •

GALLUOGI – rhoi cyngor, arweiniad a chefnogaeth o’r radd flaenaf.

LLAIS – gwella gwasanaethau drwy roi grym yn nwylo dinasyddion, cymunedau a sefydliadau gwirfoddol.

GWIRFODDOLI – hyrwyddo, annog a datblygu gwirfoddoli a gweithgarwch economaidd.

PROFFIL – codi proffil cyfraniad hanfodol y sector gwirfoddol i ddarparu gwasanaethau.

CYFLAWNI – bod yn sefydliad effeithiol a rhagweithiol.

THEMÂU Ein pum prif thema ar gyfer 2012-13 oedd: • Gwerthoedd - byddwn yn hyrwyddo gwerthoedd y Sector • Arloesi - byddwn yn gwneud pethau’n wahanol • Dylanwad - byddwn yn sicrhau bod newid yn digwydd • Partneriaeth – byddwn yn gweithio gyda’n gilydd

1


Llwyddiannau a Pherfformiad mis Ebrill 2012 hyd at fis Mawrth 2013 Rwy’n falch iawn o ddweud bod Interlink wedi cael blwyddyn lwyddiannus yn ystod 2012/13 gyda galw cynyddol am ein help a’n cefnogaeth. Rydym wedi gweld newidiadau mawr yn y sector a’r mwyaf o’r rheini o bosibl yw’r newidiadau i’r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf. O ganlyniad mae Interlink wedi gorfod rhoi mwy o gefnogaeth i fwy o gymunedau nag erioed o’r blaen. Efallai mai dim ond y dechrau yw hyn a bydd newidiadau mawr yn cael eu gorfodi ar y sector o ganlyniad i’r toriadau arfaethedig mewn arian cyhoeddus. Ond rydym wedi dysgu bod gennym gymunedau ardderchog yn Rhondda Cynon Taf a grwpiau cymunedol a gwirfoddol anhygoel. Rwy’n falch iawn gyda’r ffordd mae gwirfoddolwyr, staff ac ymddiriedolwyr Interlink wedi gweithio gyda defnyddwyr gwasanaeth, ein haelodau a’n partneriaid ehangach. Dim ond drwy gydweithio gallwn ni fynd i’r afael â’r heriau sydd o’n blaenau a helpu i wneud yn siŵr y bydd cymunedau yn Rhondda Cynon Taf yn parhau i fod yn llefydd arbennig lle mae pobl anhygoel yn gwneud i bethau ddigwydd.

Mae’r prif lwyddiannau yn ystod y flwyddyn yn cynnwys: Cymunedau Mentrus Cefnogaeth i grwpiau cymunedol a gwirfoddol. Cafodd y grwpiau gefnogaeth gyda cheisiadau am arian; strwythurau cyfreithiol a chyfansoddiadau a help gyda chynllunio busnes a llywodraethu da. Mae’r prosiect hefyd wedi bod yn allweddol mewn gwaith arloesol gyda chymunedau i ddatblygu potensial micro-hydro cymunedol yn Rhondda Cynon Taf – rhoddodd y prosiect hwn gyngor a chefnogaeth i 113 o grwpiau. Datblygu Economaidd Cymunedol De Ddwyrain Cymru Mae’r prosiect hwn yn cefnogi adfywio economaidd gan gefnogi pobl drwy’r broses o wneud ceisiadau. Ymhlith y grwpiau sydd wedi cael grant gan SEWCED ac wedi cael cymorth gan Interlink mae Clwb Beiciau Modur Aberaman, Clwb Rygbi Aberdâr, AX Music, Cleanstream Carpets, Cra of Hearts, Dylan’s Den, Clwb Golff Aberpennar, Gofal Canser Rowan Tree a Theatr Spectacle. Cefnogodd y prosiect 50 o grwpiau yn ystod y flwyddyn. Prosiect Gwirfoddoli Cymru Mae prosiect Gwirfoddoli Cymru wedi cwblhau ei flwyddyn gyntaf yn llwyddiannus gan roi cefnogaeth a chymorth i 49 o unigolion sydd angen cefnogaeth ychwanegol wrth fentro i fyd gwirfoddoli. Gwirfoddoli Myfyrwyr Mae’r Ganolfan Gwirfoddoli wedi bod yn llwyddiannus wrth ddatblygu cysyll adau agosach gyda Phrifysgol Morgannwg gan gefnogi myfyrwyr gyda lleoliadau gwirfoddoli. Mae hyn wedi arwain at leoli dros 50 o fyfyrwyr mewn sefydliadau cymunedol yn Rhondda Cynon Taf.

Y Prosiect Cynnwys Cefnogaeth i ddefnyddwyr gwasanaeth gymryd rhan yn y gwaith o gynllunio, darparu a gwerthuso gwasanaethau iechyd meddwl ar draws Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful. Fel rhan o brosiect INFORM, casglwyd chwe stori ddigidol a’u hysgrifennu ar gyfer pecyn hyfforddiant ymwybyddiaeth iechyd meddwl i bobl sy’n gweithio ym maes gofal sylfaenol.

See CHANGE Mae ‘Rhoi’r grym yn nwylo Cymunedau Gweithgar yn Rhondda Cynon Taf’ wedi parhau i dyfu a datblygu gan gefnogi dysgwyr unigol, grwpiau cymunedol a’r sector cyhoeddus. Mae hyn yn cynnwys cyswllt ac ymgynghori â thros 400 o bobl i gynhyrchu ‘Cynnwys Pobl’ Strategaeth Rhondda Cynon Taf ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd.

Gwneud y Cysyll adau Mae’r prosiect yn cefnogi’r trydydd sector i gymryd rhan yn y broses o gyflwyno gwasanaethau cyhoeddus. Mae ei bwyslais wedi bod ar gysylltu â’r cyhoedd a gweithio gyda’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol i ddatblygu’r Cynllun Integredig Sengl. Roedd yr ucha wyn au yn cynnwys llwyddiant yn datblygu ‘Cynnwys Pobl’, Strategaeth Rhondda Cynon Taf ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd a datblygu rhaglen Llais y Gymuned.

Datblygu Sgiliau drwy Hyfforddiant Darparwyd dros 50 o gyrsiau gan Raglen Hyfforddi Interlink gyda 575 o bobl yn cymryd rhan yn ystod 2012/13, a 98% ohonynt o’r farn bod ein hyfforddiant yn dda iawn neu’n wych.

Rhwydweithiau a Fforymau Ein prif rwydweithiau a fforymau a gefnogwyd yn ystod 2012-13 oedd: • • • •

Fforwm Iechyd Gofal Cymdeithasol a Lles Fforwm Iechyd Meddwl Rhwydwaith Datblygu Plant a Phobl Ifanc Fforwm Mentrau Cymdeithasol

Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a chynhadledd Interlink ‘Partneriaethau gyda Phwrpas’ ar Gampws Nantgarw Coleg Morgannwg. Cafodd Ma Wya wrandawiad brwd wrth iddo egluro sut y dylen ni werthfawrogi pobl hŷn a pheidio â thrin pobl fel pethau bregus ond fel asedau. Roedd yn ddigwyddiad llwyddiannus dros ben.

Jean Harrington Simon James Cadeirydd, Interlink Prif Weithredwr

2


Informa on, on,Support Support and Funding Informa and Funding See CHANGE Mae gwaith ardderchog wedi cael ei sefydlu gyda llawer o gymunedau yn Rhondda Cynon Taf ac mae cysyll adau gwych wedi’u gwneud gyda sefydliadau allweddol. Mae hyn wedi bod yn allweddol i lwyddiant y prosiect. Gall See CHANGE eich helpu chi fel unigolyn neu fel grŵp i gael llais yn y penderfyniadau sy’n effeithio arnoch chi a’ch cymuned. Mae See CHANGE yn brosiect sydd wedi’i ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr. Ein nod yw cefnogi pobl i wneud gwahaniaeth go iawn ac mae hyn yn golygu: • Dysgu gydag eraill • Rhannu syniadau • Dod i wybod sut y gwneir penderfyniadau • Cael pobl eraill i gymryd rhan Gall NEWID ddigwydd pan fo pobl yn cydweithio. Rydym yn darparu hyfforddiant a chymorth ar gyfer: • Datblygu cymunedol ac arweinyddiaeth • Sgiliau ymchwilio cymunedol • Ymgyrchu • Cyfranogiad cymunedol • Mentora • Magu hyder

Hyfforddiant Roedd sefydliadau wedi adnabod yr angen am gyrsiau Datblygu Cymunedol, sgiliau Mentora, Cyfranogiad, Magu Hyder, Adeiladu Tîm, Cydweithio’n effeithiol, Mesur canlyniadau, sgiliau Cyfathrebu, Rheoli Anghydfod, Diogelu Cyfartaledd, Sgiliau Sylfaenol, Technegau Cyfweliad a Phendantrwydd. Gyda chymorth See CHANGE, cafodd yr hyfforddiant hwn ei gyflwyno i dros 140 o wirfoddolwyr ac aelodau’r gymuned! Adfywio Cymuned Glyncoch – gofynnwyd i See CHANGE roi hyfforddiant er mwyn helpu i ddatblygu eu rhaglen gwirfoddoli cymunedol ‘Eiriolwyr Iechyd’. Yn dilyn pecyn hyfforddi llwyddiannus y flwyddyn gynt gwelwyd bod angen hyfforddiant sgiliau mentora manwl wedi’i achredu. Fe wnaethon ni fodloni’r angen hwn drwy gynnig sesiynau un-i-un i’r holl wirfoddolwyr a chynhaliwyd chwe chwrs. Drwy gysylltu â Pedal Power bydd y grwpiau yn defnyddio eu sgiliau gyda nifer o bobl ag anableddau sy’n defnyddio Pedal Power yng Nghaerdydd ac yn rhannu arferion da.

Cefnogaeth Cymunedau yn Gyntaf - Gyda gweithlu newydd wedi’i sefydlu ym mhob clwstwr gofynnwyd am gefnogaeth gan See CHANGE ar gyfer hyfforddi gwirfoddolwyr a staff newydd i gydweithio yn effeithiol. Mae clystyrau Perthcelyn ac Aberdâr wedi cael hyfforddiant a chefnogaeth un-i-un.

‘Cwrs llawn gwybodaeth, roeddwn i’n hoffi’r astudiaethau achos ac roedd yn rhoi hyder i mi ddefnyddio’r wybodaeth. Fe wnes i fwynhau yn fawr iawn.’ Cyfranogwr Diogelu

3


See CHANGE Adref – gofynnwyd i See CHANGE helpu i hyfforddi defnyddwyr gwasanaeth mewn cyfranogiad a datblygu cymunedol a helpu i sefydlu grŵp defnyddwyr gwasanaeth. Mae Adref yn elusen sy’n anelu at gael gwared ar ddigartrefedd a hyrwyddo annibyniaeth. QWEST – roedd Qwest wedi adnabod yr angen am hyfforddiant mentora yn eu grwpiau cymunedol lleol a darparodd See CHANGE bedwar cwrs i dros 50 o bobl er mwyn bodloni’r angen hwn. Mae QWEST yn gweithio gyda chymunedau i helpu pobl i ddysgu a thyfu drwy sgiliau a dysgu. ‘Y peth mwya defnyddiol i fi fel gweithiwr oedd mai See CHANGE wnaeth yr holl waith caled o sefydlu’r hyfforddiant a sicrhau bod y wtor yn gwybod o ble roedd y dysgwyr yn dod. Diolch See CHANGE!’ QWEST Cymdeithas Tai y Rhondda – gofynnwyd i See CHANGE helpu i gefnogi tri grŵp tenan aeth newydd a phrosiect Eiriolaeth Iechyd newydd gyda hyfforddiant datblygu cymunedol, magu hyder a sgiliau mentora. Cafodd mwy na 36 o bobl yr hyfforddiant hwn ac mae llawer ohonyn nhw wedi mynd ymlaen i ddod o hyd i waith oherwydd eu hyder newydd.

Diogelu – cafodd See CHANGE rôl ychwanegol o ddarparu hyfforddiant diogelu ar gyfer oedolion bregus eleni. Mae’r galw yn parhau am yr hyfforddiant hwn; rydym wedi darparu pum cwrs wedi’u hariannu drwy’r Bartneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol ac mae nifer o gyrsiau ychwanegol wedi cael eu cyflwyno fel sesiynau allan yn y maes.

Llais y Gymuned – cafodd cais llwyddiannus am ychydig o dan filiwn o bunnoedd ei wneud i’r Loteri Genedlaethol er mwyn cyflwyno rhaglen Llais y Gymuned. Bydd y rhaglen yn datblygu llais y bobl a’r cymunedau wrth wneud penderfyniadau mewn saith prosiect wedi’u cyflwyno gan chwe sefydliad, gan weithio gyda’r sector cyhoeddus i wella gwasanaethau lleol. Croeso i’n Coedwig! – gweithiodd See CHANGE gyda grwpiau lleol gan gynnwys Plant y Cymoedd, Dysgu a Thyfu a Chymunedau yn Gyntaf i ddarganfod sut roedd y gymuned am ddefnyddio eu coedwig leol yn Nhreherbert fel un o brosiectau Llais y Gymuned.

‘Mae See CHANGE a Lucy Foster yn arbennig, wedi bod yn ysbrydoliaeth gyda’r gefnogaeth i aelodau’r gymuned a’u rôl ymarferol wrth gyflawni’r prosiectau – un o’r prosiectau hyn yw prosiect eiriol iechyd yng Nglyncoch, Pontypridd. Helpodd Lucy i sefydlu’r syniad o roi hyfforddiant i wirfoddolwyr cymunedol mewn materion iechyd ac i fonitro materion iechyd a lles yn y gymuned, gyda phob gwirfoddolwr yn arbenigo mewn agwedd arbennig ar iechyd er mwyn bod yn bwynt cyswllt i aelodau’r gymuned. Mae cynyddu hunan-hyder y gwirfoddolwyr yn fudd ychwanegol i hyn ac mae wedi arwain un o’r gwirfoddolwyr i sefydlu grŵp rhiant a babi/ plentyn bach gyda gweithgareddau iechyd a lles. Erbyn hyn caiff y grŵp hwn ei drefnu a’i redeg gan ddau wirfoddolwr sy’n dod o gefndir teuluoedd agored i niwed ac mae’n cefnogi aelodau newydd yn y gymuned, sy’n beth gwych i’r gymuned ac yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl.’ Mark Hu on

4


Gwirfoddoli Mae Canolfan Gwirfoddoli Rhondda Cynon Taf yn Interlink yn hyrwyddo gwirfoddoli fel ffordd o greu newid. Mae gwirfoddoli yn newid y bobl sy’n gwirfoddoli, y sefydliad maen nhw’n gwirfoddoli ar ei gyfer a’r gymuned ehangach yn Rhondda Cynon Taf. Chris, Thomas a Sam yw’r Tîm Gwirfoddoli yn Interlink ac maen nhw’n rhedeg amrywiaeth o brosiectau. Mae’r Ganolfan Gwirfoddoli yn achosi’r newidiadau hyn mewn sawl ffordd, mae’n cefnogi’r sefydliadau sy’n aelodau i greu systemau rheoli gwirfoddolwyr cryf, cadarn sydd o ansawdd da. Mae gennym staff sy’n gallu helpu grwpiau i roi’r gefnogaeth orau bosibl i wirfoddolwyr drwy brosiect ‘Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr’. Rydym yn helpu pob grŵp i ddewis pa feysydd gwaith maen nhw’n dymuno eu gwella.

Yn ystod y noson, mae’r gynulleidfa yn dewis enillydd Gwobr Cyflawniad Rhagorol o blith y tair stori fwyaf ysbrydoledig, sydd wedi’u dewis gan banel o feirniaid. Enillydd eleni oedd Douglas Whi akar sy’n gwirfoddoli gyda Grow Enterprise Cymru (Grew). Mae gwaith gwirfoddol Doug wedi’i arwain at lwyddiant ar ôl llwyddiant. Cyn gwirfoddoli bu Doug yn ddi-waith am y rhan fwyaf o’i fywyd, ond ar ôl cael ei gyflwyno i Grew ddwy flynedd yn ôl, dechreuodd pethau newid. Gyda chefnogaeth y rheolwr Julie Philips, daeth Doug yn aelod hanfodol o’r m.

Mae nifer anhygoel o gyflogwyr - 87%, yn credu y gall gwirfoddoli gael effaith gadarnhaol ar ddatblygu gyrfaoedd pobl 16-25 oed. Ond roedd 30% pellach yn teimlo mai dim ond os oedd gwirfoddoli’n gysyll edig â’r maes gwaith yr oedden nhw’n recriw o ar ei gyfer, yr oedd gwirfoddoli yn berthnasol (Arolwg A tudes and Percep ons, 2008). Mae hyn yn tanlinellu rhan hanfodol arall o’n rôl o ‘baru’ gwirfoddolwyr gyda’r cyfleoedd iawn.

‘Mae llawer o unigolion fel Douglas, sy’n gwirfoddoli eu hamser i helpu achosion da ledled Rhondda Cynon Taf. Rydym yn credu y dylen ni ddathlu pob un o’r straeon hyn mewn digwyddiadau fel hyn.’ Julie Philips

Gwobrau Gwirfoddoli 2012 Ym mis Mehefin cynhaliodd Interlink Wobrau Gwirfoddoli Rhondda Cynon Taf yng Nghlwb Rygbi Abercwmboi, i ddathlu ymrwymiad a llwyddiant gwirfoddolwyr yn Rhondda Cynon Taf. Mae’r digwyddiad blynyddol hwn yn gyfle i grwpiau gydnabod y gwahaniaeth mae gwirfoddolwyr yn ei wneud i’r sefydliad maen nhw’n gwirfoddoli ar ei gyfer ac i iechyd a lles y gwirfoddolwyr eu hunain. ‘Roedd yn wych gweld cymaint o wirfoddolwyr gyda’i gilydd. Mae’n hawdd anghofio pan fyddwch chi’n gwneud eich cyfraniad bach chi eich hunan bob wythnos fod miloedd o wirfoddolwyr allan yna yn helpu cymaint o bobl mewn cymaint o ffyrdd gwahanol. Mae’n noson arbennig.’ Gwirfoddolwr

5

Hoffai Interlink ddiolch yn fawr iawn i’r bobl a oedd yn gyfrifol am lwyddiant anhygoel y digwyddiad hwn eleni, ein noddwyr: • • • • • • • • •

Adfywio a Chynllunio Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Lleihau Troseddau Cwm Cynon Groundwork Merthyr a Rhondda Cynon Taf Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Tydfil Training Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf Grŵp Tai Cynon-Taf Tai y Rhondda Tai Rhondda Cynon Taf


Gwirfoddoli Astudiaeth Achos Dyma brofiad un gwirfoddolwr o wirfoddoli a’r buddiannau iddi hi. Arhosodd Janet adre i edrych ar ôl y plant am y rhan fwyaf o’i bywyd, gan roi ei theulu, ei chartref a’i phlant o flaen ei gyrfa ei hunan. Yn ystod 2010 chwalodd ei nerfau yn llwyr yn dilyn cyfres o ddigwyddiadau. Ar ei phwynt isaf nid oedd Janet yn gallu gwneud unrhyw benderfyniadau o unrhyw fath, nid oedd hyd yn oed yn gallu siarad oherwydd nad oedd yn gallu canolbwyn o. Meddai Janet am y cyfnod hwn ‘Doeddwn i ddim yn gallu gwneud dim byd, doeddwn i ddim hyd yn oed yn gallu darllen llyfr.’ Penderfynwyd mai cyfnod fel claf mewnol oedd y driniaeth fwyaf priodol iddi, a threuliodd dri mis yn yr ysbyty.

Dywedodd Janet wrtha i ‘Roeddwn i’n poeni am yr astudiaeth achos yma oherwydd y s gma sy’n gallu bod am faterion Iechyd Meddwl ond rwy’n teimlo y dylai fy stori gael ei hadrodd ac y dylai fod allan yna i bawb ei chlywed. Gobeithio bod fy mhrofiad wedi fy ngwneud yn berson gwell, rwy’n gallu uniaethu gyda phroblemau pobl nawr ac rwy’n cael perthynas well gyda phobl oherwydd fy mhrofiad. Dydw i ddim yn beirniadu neb erbyn hyn a dydw i ddim yn credu y dylen ni feirniadu neb o dan unrhyw amgylchiadau.’

Ar ôl cyfnod yn yr ysbyty, awgrymodd therapydd galwedigaethol gwych y gallai gwirfoddoli fod yn rhan bwysig o’r broses o wella. Cafodd gyfarfod gyda Chris a chawson nhw sgwrs am y math o gyfle gwirfoddoli fyddai’n addas ar ei chyfer. Gyda’i gilydd fe benderfynon nhw y byddai Siop Elusen Adref yn briodol. Heddiw, meddai Janet ‘Rwy wedi gwella o fy salwch nawr, mae e tu ôl i mi. Pan oeddwn i’n sâl fydden i byth wedi credu y bydden i’n gwneud y pethau rwy’n eu gwneud heddiw. Dydw i ddim angen gweld y meddyg bellach. Mae’n dweud fy mod wedi gwneud yn dda iawn.’ Mae Janet yn teimlo bod gwirfoddoli wedi bod yn rhan fawr o’r broses o wella, ‘heb wirfoddoli, fydden i ddim y person ydw i heddiw. Does gen i ddim byd ond canmoliaeth i wirfoddoli, mae’n werth chweil ei wneud.’

‘Roeddwn am wneud hyn ac er iddo gymryd amser hir i mi deimlo’n gyfforddus, roeddwn i’n benderfynol o gadw i fynd. Rwy mor falch fy mod i wedi gwneud hynny, achos rwy’n ei fwynhau e gymaint ac wrth fy modd yn cwrdd â phobl newydd. Mae gwirfoddoli wedi rhoi hyder i mi, dyw m Adref ddim yn fy ngwthio, maen nhw’n gadael i mi wneud pethau yn fy amser fy hun.’ meddai Janet Caiff Canolfan Gwirfoddoli Rhondda Cynon Taf ei hariannu drwy Lywodraeth Cymru.

6


Gwirfoddoli Pobl Ifanc Arwyr Ifanc yn cael eu Cydnabod yn Noson Ddathlu Vol Factor

Myfyrwyr sy’n gwirfoddoli yn gwneud gwahaniaeth yn Rhondda Cynon Taf

Cafodd 35 o arwyr ifanc lleol o Rondda Cynon Taf eu cydnabod yn noson ddathlu Vol Factor Interlink a gynhaliwyd yn y Ffatri Bop yn y Porth, ym mis Mawrth 2013.

Mae’r Ganolfan Gwirfoddoli wedi bod yn gweithio’n agos gyda Phrifysgol Morgannwg. Dathlodd y campws yn Nhrefforest ei ganfed blwyddyn fel canolfan dysg y llynedd, gan fod yr Ysgol Mwynfeydd wedi’i sefydlu yn 1913, a gyda phoblogaeth o 33,000 o fyfyrwyr ac amrywiaeth helaeth o gyrsiau ar gael, mae’r Brifysgol yn cynnig cyfoeth o wirfoddolwyr posibl. Mae Interlink wedi bod yn cefnogi myfyrwyr mewn lleoliadau gwirfoddoli drwy GlamVol, a myfyrwyr o’r Ysgolion Gwyddorau Cymdeithasol a Seicoleg. Yn ystod wythnos hanner tymor Chwefror 2013, cyflawnodd 20 o fyfyrwyr seicoleg leoliadau gwirfoddol am wythnos. • •

Ariennir Vol Factor gan GwirVol, partneriaeth Llywodraeth Cymru sy’n hyrwyddo gwaith Gwirfoddoli Ieuenc d. Rhoddodd panel Vol Factor gyfanswm o £4,800 i brosiect cerddorol Sefydliad a Llyfrgell Rhydd Trecynon, dau brosiect pêl-droed gwahanol sy’n cael eu rhedeg gan Gynghrair Pêl-droed Cymdeithas Cwm Aberdâr (Hyfforddwyr Canolfan Datblygu) a Game On! (clinigau pêl-droed merched); prosiect Ein Lleisiau Pobl yn Gyntaf Rhondda Cynon Taf, Theatr Ieuenc d Green Army Produc ons (sesiynau galw heibio Ieuenc d Llanharan) a phrosiect Par Calan Gaeaf Ieuenc d Fernhill. ‘Roedd yn wych gweld unwaith yn rhagor sut roedd ein Panel Vol Factor gwych yn cefnogi syniadau prosiect newydd a chyffrous pobl ifanc. Roedd brwdfrydedd y bobl ifanc am eu prosiectau yn ysbrydoledig ac roedd hyn yn amlwg yn ystod y broses gyfweld a’r Noson Ddathlu ei hunan.’ Thomas Crocke , Cynghorydd Gwirfoddoli Ieuenc d Interlink

7

• • •

Aeth chwe myfyriwr allan i’r eira i gynnal prosiect hyrwyddo a chodi arian ar gyfer RNIB/Bro a Chymoedd Caerdydd o amgylch archfarchnadoedd y de. Mentrodd pump i fyny Cwm Rhondda i gefnogi cynlluniau chwarae ym mhrosiect Tŷ Alison yng Nghwmparc. Lleolwyd pedwar myfyriwr gyda Phobl yn Gyntaf Rhondda Cynon Taf yn y Porth. Gwirfoddolodd un gyda Siop Elusen ADREF ym Mhontypridd. Mae’r pedwar olaf yn gyfrifol am brosiect i gefnogi pobl hŷn gydag Age Concern Morgannwg a Mencap.

Mae’r gwirfoddoli ’r gwi irffodd ddolili wedi di mynd d yn dda dda ac o fi fiss Ebrill Ebr b ymlaen bydd gennym bresenoldeb ar y campws am ddau ddiwrnod yr wythnos, mewn partneriaeth gyda chynllun ‘GlamEdge’ y Brifysgol – cynllun sydd wedi ennill gwobr.


Prosiect Gwirfoddoli Cymru Mae Prosiect Gwirfoddoli’r Gronfa Loteri Fawr wedi cwblhau ei flwyddyn gyntaf yn llwyddiannus, gan roi cefnogaeth a chymorth i 49 o unigolion ag anghenion ychwanegol sy’n meddwl am wirfoddoli. Mae’r Prosiect, sydd wedi’i ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr – wedi’i gynllunio i roi help llaw i wirfoddolwyr sy’n anodd eu cyrraedd, o’r holl wirfoddolwyr mae Interlink yn eu gweld mae angen cefnogaeth ychwanegol ar 83% ohonynt er mwyn dechrau gwirfoddoli.

Fe gwrddodd Sam â Stephen a’i gyfeirio at Grochendy Nantgarw. Gyda chefnogaeth un-i-un ac ychydig o gyrsiau hyfforddiant, roedd yn troi ei law at bopeth! ‘Roedd gwirfoddoli yn helpu Stephen i dynnu ei sylw oddi ar ei broblemau ei hunan, drwy gyfeirio ei sylw at rywbeth mwy cadarnhaol. Roedd cwrdd â phobl yn rhan bleserus o’i brofiad, gan dorri ar yr unigrwydd oedd yn perthyn i’r rôl o fod yn ofalwr. Ar ôl ychydig wythnosau yn unig, roedd Stephen yn teimlo llawer yn llai pryderus ac yn fwy hyderus – er ei fod yn deall mai dechrau’r daith oedd hyn o hyd.’ meddai Sam

Mae Samuel Griffiths, Swyddog Prosiect, yn rhoi cefnogaeth un-i-un a hyfforddiant mewn sgiliau allweddol, sy’n galluogi gwirfoddolwyr i fynd ar gyrsiau hanfodol fel Hunan-barch neu Reoli Amser yn rhad ac am ddim. Gan deilwra pethau yn ôl anghenion pob unigolyn, mae Prosiect Gwirfoddoli Cymru yn gallu helpu pobl a allai gael eu gadael ar ôl, ac o wneud Mae Stephen yn teimlo’n well am ei fod yn teimlo ei hynny, yn helpu gwirfoddolwyr i gyflawni eu hamcanion. fod yn cael ei werthfawrogi. Mae gwirfoddoli wedi ei helpu i deimlo’n well eto yn gyflym. Cafodd Stephen ei ynysu wrth edrych ar ôl ei dad ac arweiniodd hyn at broblemau gyda iechyd meddwl Stephen. Ar ôl canfod bod angen pwrpas iddo godi yn ‘Hanner ffordd drwy’r diwrnod, ces i deimlad y bore, daeth Stephen i Interlink fel ffordd o gwrdd â anghyffredin o deimlo fel fi fy hunan unwaith phobl, a cheisio cymryd cyfrifoldeb dros wella ei iechyd eto.’ Stephen ei hun.

Cefnogi Grwpiau sy’n Gweithio gyda Theuluoedd Mae Maria James yn gweithio i’r Bartneriaeth Fframwaith ac mae wedi’i lleoli gydag Interlink er mwyn cefnogi gwaith y trydydd sector gyda chynllunio a darparu gwasanaethau plant a phobl ifanc ac mae’n cefnogi Rhwydwaith Datblygu Plant a Phobl Ifanc (CYD).

Mae’r trydydd sector wedi rhoi croeso cynnes i’r Tîm o Amgylch y Teulu (TAF) yn Rhondda Cynon Taf. Mae dros 19 o sefydliadau wedi derbyn y ddau ddiwrnod o hyfforddiant cyffredinol sy’n sicrhau bod gan ymarferwyr yr hyder a’r wybodaeth i gymryd rhan yn y broses.

Yn ystod y flwyddyn mae digwyddiadau rhwydwaith ar y cyd wedi’u cynnal; roedd ein digwyddiad yn ystod mis Mehefin yn canolbwyn o ar y Cynllun Integredig Sengl ac roedd yn rhoi cyfle i bobl rwydweithio ac egluro sut y gallai eu sefydliadau fod â rhan yn y gwaith o gynllunio a gweithredu’r Cynllun Integredig Sengl. Roedd ein digwyddiad ym mis Medi yn canolbwyn o ar Ddiwygio Lles ac yn arbennig Taliadau Annibyniaeth Bersonol. Roedd yn cynnwys cyflwniadau gan aelodau yn sôn am eu gwaith yn y Tîm o Amgylch y Teulu a Canopi.

Mae Diogelu yn dal i fod yn uchel ar yr agenda gyda 154 o bobl yn derbyn hyfforddiant Diogelu Plant Cwm Taf a Diogelu Oedolion sy’n Agored i Niwed. Cafodd 38 o bobl hyfforddiant Lleihau Niferoedd Hunanladdiad a Hunan-niweidio, hyfforddiant sylfaenol Iechyd Rhyw a hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Drais yn y Cartref. Mae hyn yn dangos bod y trydydd sector yn adnabod y cysyll adau rhwng materion gwahanol a’r problemau mae teuluoedd yn eu hwynebu. 8


Cyfranogiad Pobl Ifanc Sue Phillips yw’r Swyddog Cyfranogiad a Chynnwys ar gyfer Partneriaeth Fframwaith. Mae’n gweithio yn Interlink ac yn gyfrifol am weithio ar y cyd rhwng Interlink a’r trydydd sector. Y prif faes gwaith yw sicrhau bod plant, pobl ifanc a theuluoedd yn cael eu cynnwys yn effeithiol, a gwella’r dulliau o gyflwyno gwasanaethau.

Cynllun Integredig Sengl Cymerodd plant a phobl ifanc ran yn y broses o ymgynghori ar ‘Cyflawni Newid’ y Cynllun Integredig Sengl ar gyfer Rhondda Cynon Taf ac roedd ganddynt farn gryf am y tri maes Diogelwch, Iechyd a Ffyniant (‘DYFODOL HAPUS’ oedd enw’r bobl ifanc ar hyn). Roedd plant a phobl ifanc yn gallu cymryd rhan ar eu telerau nhw eu hunain, gyda chymorth y fersiynau pobl ifanc a gynhyrchwyd gan bobl ifanc o Rondda Cynon Taf.

Enghrai

DIOGELWCH

Mynegodd pobl ifanc bryder am eraill yn ysmygu ac yn yfed alcohol, yn yr ystyr eu bod yn teimlo eu bod yn gweld llawer o’r ymddygiad hwn gartref ac felly’n copïo hynny eu hunain. Roedd alcohol yn bryder mawr i blant hŷn ac iau, gyda’r rhai hŷn yn ymwybodol bod yfed gormod yn eu harwain i beidio gwybod beth maen nhw’n ei wneud. Rhoddwyd enghrei iau o bobl ifanc mewn par on yn mynd yn rhy bell. Maen nhw’n credu y dylai ysgolion wneud mwy i godi ymwybyddiaeth gan nad oedd gwersi ABCh yn llwyddiannus iawn yn eu barn nhw. Os oedden nhw’n derbyn gwybodaeth am alcohol, ysmygu neu gyffuriau eraill, roedd hyn yn digwydd ar lefel rhy arwynebol. Maen nhw’n credu y dylai athrawon dderbyn eu bod yn gallu ymdopi gyda gwybodaeth dipyn yn fwy caled. Un awgrym oedd y dylai pobl sydd wedi camddefnyddio alcohol a chyffuriau eu hunain gyfrannu at y gwersi hyn a gallen nhw siarad o brofiad am y canlyniadau. Byddai rhai pobl ifanc yn hoffi gweld sesiynau mewn ysgolion ar drais yn y cartref a’r ffordd y mae’n effeithio ar blant a phobl ifanc. ‘Mae’n ymddangos bod pobl hŷn yn pryderu’n fawr am grwpiau o bobl ifanc, ond rydyn ni’n eimlo dan fygythiad hefyd.’

9

Enghrai

IECHYD

Mae cinio ysgol yn bryder mawr i’r rhan fwyaf o bobl ifanc y gwnaethon ni siarad â nhw, gyda phlant iau yn gymharol hapus. Roedd rhai syniadau ar gyfer gwella yn cynnwys system ‘goleuadau traffig’ lle byddai gan fwyd iach s cer gwyrdd, s cer oren i fwyd canolig a s cer coch i fwyd llawn braster. Roedden nhw hefyd yn awgrymu y dylai maint y pla aid o fwyd adlewyrchu oedran y disgyblion e.e. byddai bachgen chwe troedfedd ym mlwyddyn 13 yn tueddu i fwyta mwy na merch pedair troedfedd ym mlwyddyn 7, felly byddai cael prydau bach, canolig a mawr gyda phrisiau addas o fudd mawr. ‘Mae ansawdd eich bywyd yn bwysicach nag arian.’

Enghrai

DYFODOL HAPUS (FFYNIANT)

Mae pobl ifanc hŷn yn teimlo’n gryf y dylai ysgolion gynnwys sesiynau mwy ymarferol e.e. sut i agor cyfrif banc, talu bil nwy a chynllunio ariannol yn gyffredinol. ‘Fydd algebra ddim yn fy helpu i i goginio pryd na dangos i mi sut i gael trwydded deledu.’

Cymryd rhan Ar raddfa o 1 i 10 roedd y mwyafrif yn teimlo ei bod yn bwysig iawn eu bod yn gallu cymryd rhan ym mhob math o benderfyniad ac roedden nhw’n teimlo eu bod yn gallu ‘ymdopi’ â llawer mwy nag y mae oedolion yn ei feddwl. ‘Mae’n bwysig cael cyfle i siarad a dweud eich dweud, ond dydw i ddim yn credu ein bod yn cael ein clywed, mae cyfleoedd ganddon ni i leisio barn ond does neb yn gwrando.’


Cyngor a Chymorth Ariannol Breast Friends y Rhondda – Astudiaeth Achos Cafodd Breast Friends y Rhondda gymorth i ysgrifennu strategaeth codi arian newydd a gwneud ceisiadau am arian i amrywiaeth o arianwyr.

Breast Friends y Rhondda am Interlink ‘Yn ystod y pedair blynedd diwethaf yn fy swydd gyda Breast Friends y Rhondda, rydw i wedi dod ar draws llawer o gwes ynau am redeg sefydliad elusennol, a heb gefndir yn y maes elusennol, dyw hi ddim wedi bod yn hawdd. Mae Interlink wedi bod yn brif ffynhonnell o wybodaeth i fi, a hynny am gran au, iechyd a diogelwch, asesiadau risg, cyrsiau a gwybodaeth gyffredinol. Os nad oedden nhw’n gwybod yr ateb, bydden nhw’n ffeindio rhywun oedd yn gwybod. Rydw i wedi siarad â llawer o’r gweithwyr, ond hoffwn i ddiolch yn arbennig i Joanna Markham, Phil Barre , Anne Morris a Ken Moon sydd wedi bod yno i fi bob amser, ac i’r gweithwyr eraill sydd wedi fy helpu i yn y gorffennol. Daliwch a , achos rwy’n gwybod eich bod chi i gyd yn cynnig cymaint o gymorth i’r gymuned. Diolch.’ Chris na Ryan, Rheolwraig y Ganolfan Mae Joanna hefyd wedi cefnogi grwpiau am faterion ariannu a chynaliadwyedd, er enghrai : •

Neuadd Les Tylorstown, yn gweithio gyda Chymunedau yn Gyntaf, yn datblygu strategaeth codi arian i gael arian ar gyfer adnewyddu’r neuadd.

Cafodd Tenan aid a Phreswylwyr Summerdale gefnogaeth i ddatblygu strwythur cyfreithiol a gwneud cais llwyddiannus am arian gan y Loteri Fawr.

Cysylltodd Eglwys Sant Barnabus ag Interlink am gymorth yn codi arian ar gyfer yr Eglwys a’r Neuadd. Roedden nhw’n llwyddiannus yn cael arian grant bach gan Interlink a Chronfa Eglwysi Cymru.

Joanna hefyd oedd y swyddog oedd yn gyfrifol am Gran au Cyfalaf Bach Interlink.

Gran au Cyfalaf Bach Interlink Dyfarnodd Rhaglen Cyfleusterau a Gweithgareddau Cymunedol Llywodraeth Cymru £80,000 i Interlink, a arweiniodd at 37 grŵp yn darparu amrywiaeth enfawr o brosiectau gwych, pob un gyda gran au o lai na £5,000

Sylwadau gan grwpiau llwyddiannus Grŵp Theatr Act 1: £2,000 ‘Helpodd y grant yma ein sefydliad ni i brynu offer hanfodol er mwyn ein helpu ni i gadw ein prisiau’n isel ar gyfer aelodau a’r cyhoedd. Heb gran au fel hyn fe fydden ni’n cael anhawster ariannol i ddarparu’r gwasanaeth yma i’n cymunedau.’

Clwb Pêl-droed Ieuenc d Cwm Elái: £2,500 ‘Fe brynon ni ddillad pêl-droed ar gyfer pob m yn y clwb. Heb eich cefnogaeth chi, fyddai pêl-droed cymunedol ddim yn bosib. Diolch.’

Cymdeithas Gerddi a Rhandiroedd Hirwaun: £3,016 ‘Fe wnaeth y grant gan Interlink achub rhan o e feddiaeth Hirwaun drwy gadw Siop y Gerddi, sydd dros 30 oed, ar agor. Mae gosod pedwar twnnel polythen wedi rhoi dau fis tyfu ychwanegol i ni – ardderchog!’

10


Cyngor a Chymorth Ariannol Côr Meibion Pendyrus: £1,000 ‘Ar adegau rydyn ni wedi gorfod gwrthod gwahoddiadau oherwydd nad oedd piano mewn rhai lleoliadau. Drwy’r grant fe gawson ni biano symudol mawr ei angen sy’n hawdd ei gludo a’i osod mewn lleoliadau llai fel canolfannau cymuned neu gapeli. Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i Interlink am eu cymorth yn sicrhau’r arian ar gyfer ein prosiect.’

Theatr Spectacle Cyfyngedig: £1,331 ‘Mae hyn wedi galluogi ac wedi cynyddu ansawdd ein gwaith. Mae hefyd wedi ein galluogi i gynyddu gwerthiant a chael offer hanfodol ar gyfer prosiectau. Mae’r grant yma wedi bod yn help mawr. Diolch.’

Academi Cicbaffio Storm Pontypridd: £1,585 ‘Gyda’r grant, roedd modd i fi brynu offer a chymhorthion hyfforddi er mwyn helpu’r myfyrwyr i wneud cynnydd. Hoffwn i a’r holl fyfyrwyr ddiolch i chi unwaith eto.’

Cefnogodd Joanna Markham, Swyddog Datblygu, y Porth Ymgysylltu hyd at fis Medi 2012. Mae’r Porth Ymgysylltu yn darparu cyllid ar gyfer rhaglenni cyflogadwyedd ac yn cefnogi pobl i ddatblygu eu hyder a’u sgiliau. Wrth i arian y prosiect ddod i ben ym mis Medi, gweithiodd Interlink gyda grwpiau gan gynnwys Ymddiriedolaeth Innovate, Too Good to Waste, Groundwork Merthyr a’r Cymoedd, a Strategaeth Bryncynon.

Partneriaeth Cerddoriaeth y Rhondda Fach: £2,498 ‘Mae ein gwaith o gynnal digwyddiadau a rhoi cyfleoedd i bobl ifanc a’r cyhoedd gymryd rhan yn mynd yn ddrytach bob blwyddyn. Drwy gael y grant yma i brynu offer hanfodol rydyn ni wedi gostwng ein costau cynhyrchu sy’n golygu y gallwn gynyddu ein gweithgarwch a darparu digwyddiadau am gostau realis g. Bydd gwaddol y grant yma yn rhoi budd i gymaint o sefydliadau yn y blynyddoedd i ddod, mae’n cael ei gynnig i grwpiau cymunedol yn rhad ac am ddim, ac mae gwirfoddolwyr o’n grŵp yn cynorthwyo ac yn wtora pobl eraill i’w ddefnyddio.’

11

Roedd angen cymorth ar Strategaeth Bryncynon i baratoi ar gyfer archwiliad o brosiect. Gan fod staff y prosiect wedi gadael ar ddiwedd y prosiect, roedd angen hyfforddiant a chymorth ar y gwirfoddolwyr i roi trefn ar ffeiliau ar gyfer yr archwiliad. ‘Fe helpodd Interlink ni gyda nifer o heriau yn ystod yr archwiliad. Gan fod staff wedi gadael, roedd rhaid i’n gwirfoddolwyr gwerthfawr ni geisio gwneud y gwaith. Heb gymorth a gwybodaeth staff Interlink fe fyddai pethau wedi bod yn anodd iawn.’ Rhian Dennis, Cydlynydd Gwasanaethau Corfforaethol Mae’r Porth Ymgysylltu yn cael cefnogaeth gan y rhaglen Cydgyfeirio Ewropeaidd ac mae’n cael ei gydlynu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA).


Cymunedau Mentrus Cymorth i Grwpiau ac Unigolion Rhoddodd Ken Moon a Phil Barre gymorth hanfodol i grwpiau cymunedol a gwirfoddol o dan y Prosiect Cymunedau Mentrus, yn darparu cyngor a chymorth i 113 o grwpiau. Rhoddwyd cymorth i grwpiau mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys datblygu ceisiadau ariannol, cyngor am strwythurau ariannol a helpu gyda’u cynlluniau busnes. Rhoddodd Phil a Ken gymorth hefyd i 12 unigolyn mentrus ar gyfer datblygu eu syniadau am fentrau cymdeithasol, gan gynnwys Graham Lewis o Valleys Veg. ‘Mae Interlink Rhondda Cynon Taf wedi bod yn ganolog o ran helpu Valleys Veg i ymsefydlu fel menter gymdeithasol newydd yn y de. Mae cysyll adau da ganddyn nhw ac maen nhw’n wybodus iawn am y sector. Mae ganddyn nhw hefyd agwedd gefnogol ‘gallu gwneud’ sy’n hanfodol er mwyn i unrhyw syniadau newydd flodeuo a bod â gobaith o lwyddo.’ Graham Lewis, Valleys Veg

Digwyddiad Ynni yn y Gymuned Rhondda Cynon Taf

Rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2013, trefnodd y Tîm Menter dri digwyddiad ‘Ynni yn Eich Cymuned’ a ddenodd dros gant o grwpiau ac unigolion er mwyn trafod effeithlonrwydd ynni mewn adeiladau cymunedol a datblygu cynlluniau hydro cymunedol yn fanylach.

Digwyddiadau Fforwm Mentrau Cymdeithasol Ym mis Ebrill cynhaliodd Interlink gyfarfod gwanwyn Fforwm Mentrau Cymdeithasol Rhondda Cynon Taf, ‘Datblygu Strategaethau Creu Incwm Arloesol’ yng Nghanolfan Galw Heibio Llanharan. Daeth 16 o sefydliadau. Ucha wynt y cyfarfod oedd sgwrs gan Sian Davies o Ganolfan Galw Heibio Llanharan, a esboniodd eu bod yn gallu bod yn rhy brysur yn cynyddu eu hincwm drwy fasnachu i dreulio amser yn chwilio am arian grant ac yn ei reoli. Ym mis Gorffennaf, cydlynodd Interlink ‘Ddigwyddiad Ynni yn y Gymuned Rhondda Cynon Taf’ yn y Porth. Daeth dros gant o gynrychiolwyr o amrywiaeth o sefydliadau i’r digwyddiad. Cynhaliwyd gweithdai ar effeithlonrwydd ynni mewn adeiladau cymunedol a phrosiectau hydro cymunedol.

Digwyddiadau Ynni yn Eich Cymuned

‘Erbyn hyn gallwn wneud y camau nesaf tuag at fynd ymlaen i wella ein hadeilad.’ Cyfranogwr

Ym mis Tachwedd, galluogodd y Fforwm ddeg o sefydliadau i drafod y Strategaeth Adfywio a’i chysyll adau gyda ‘Cyflawni Newid’ y Cynllun Integredig Sengl ac edrych ar fanteision ac anfanteision gwahanol strwythurau cyfreithiol. 12


Cymunedau Mentrus Astudiaeth Achos Strategol

Astudiaeth Achos Prosiect

Ym mis Mai, roedd Simon Jones a Ken Moon yn llwyddiannus yn cyflwyno eu syniadau yn nigwyddiad Ffau’r Dreigiau Gwyrdd yng Ngŵyl y Gelli, gan ennill pleidlais y gynulleidfa er mwyn sicrhau cyllid gwerth £10,000 tuag at ddatblygu prosiectau hydro cymunedol.

Cafodd y Tîm Mentrau Cymdeithasol gais am gymorth i ddatblygu menter chwaraeon gydag Ysgol Fusnes Prifysgol Morgannwg.

Comisiynwyd Green Valleys Cyfyngedig i wneud gwaith ar astudiaethau dichonoldeb hydro micro gyda chefnogaeth gan gynllun Ynni’r Fro, a chyllid pellach gan Interlink a Blaenau’r Cymoedd. Mae Interlink wedi ymwneud ag amrywiaeth eang o sefydliadau yn nigwyddiadau Ynni Rhondda Cynon Taf, ac yn rhannol oherwydd y gweithio partneriaeth hwn, cafodd 13 o archwiliadau ynni adeiladau cymunedol eu hariannu drwy Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo. Fe weithiodd y Tîm Cymunedau Mentro hefyd yn ystod y flwyddyn gyda chymunedau ar goe roedd lleol Cwm Saerbren (ger Treherbert) a Daerwynno gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru ar ddarparu Cynllun Coe roedd Blaenoriaeth Blaenau’r Cymoedd. ‘Mae gan ddigwyddiadau fel hyn swyddogaeth bwysig i’w chwarae o ran annog a chadw gwirfoddolwyr.’ Cyfranogwr

Cynhaliwyd cyfarfod gyda Gwasanaethau Chwaraeon Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, darlithwyr ym maes Rheoli Chwaraeon a Ken Moon, y Swyddog Cymunedau Mentro lle cynigiwyd cymorth i ddatblygu’r cynllun busnes gyda’r grŵp a darparu arweiniad ar lywodraethu a strwythurau cyfreithiol. Cynhaliodd y Swyddogion Cymunedau Mentro Ken Moon a Phil Barre weithdy strwythurau cyfreithiol rhyngweithiol i’r grŵp cynghori mentrau a dau fyfyriwr ym mis Medi 2012. O ganlyniad i roi’r gweithdy a’r cyngor hwn, o ran swyddogaethau a chyfrifoldebau myfyrwyr a allai fod yn rhan o’r gwaith o redeg y fenter, penderfynwyd y byddai’r fenter yn cael ei rhedeg fel rhywbeth mewnol i ddechrau. Byddai hyn yn helpu i gynnig amgylchedd diogel i’r myfyrwyr ddatblygu eu menter, profi’r farchnad ar gyfer eu gwasanaeth a datblygu gallu a sgiliau’r rhai fydd yn rhan ohoni er mwyn sefydlu strwythur cyfreithiol ar wahân yn y dyfodol.

Diolch i’n holl bartneriaid Yn ystod y flwyddyn mae Interlink wedi gweithio’n agos gyda Rhaglen Ynni’r Fro Llywodraeth Cymru; Co-op Cymru; Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo; rhaglen Datblygu Economaidd Cymunedol De-ddwyrain Cymru; Cymunedau yn Gyntaf; Llais y Gymuned; prosiect SEREN Prifysgol Caerdydd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Caiff Cymunedau Mentro eu cefnogi gan y rhaglen Cydgyfeirio Ewropeaidd a’i chydlynu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

‘Digwyddiad Rhagorol – Daliwch A !’ Jamie Peter Lewis, Prifysgol Caerdydd

13


Cynllun Datblygu Economaidd Cymunedol De-ddwyrain Cymru (SEWCED) Meriel Gough sy’n darparu prosiect SEWCED yn Interlink. Nod y prosiect yw adeiladu cymunedau economaidd gynaliadwy drwy’r Grant ac mae’n canolbwyn o ar y canlynol: • Cynyddu cyfraniad economaidd y trydydd sector. • Gwella gwasanaethau ar gyfer cymunedau lle gellir nodi bylchau yn eglur. • Datblygu rhwydweithiau lleol sy’n ymgysylltu â chymunedau lleol er mwyn canfod atebion lleol a’u gweithredu. • Hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol drwy weithgareddau tre adaeth a diwylliannol. Mae’r grwpiau sydd wedi cael dyfarniad o Grant SEWCED ac sydd wedi cael cymorth gan Interlink yn ystod y cyfnod hwn yn cynnwys: Clwb Beiciau Modur Aberaman, Clwb Rygbi Aberdâr, AX Music, Cleanstream Carpets, Cra of Hearts, Dylan’s Den, Clwb Golff Aberpennar, Gofal Canser Rowan Tree a Theatr Spectacle. ‘Meriel, diolch yn fawr am hyn. Rydw i newydd gysylltu â Paul ac mae ganddyn nhw ddiddordeb ffilmio ein sesiwn tynnu lluniau priodasol yn y Gwesty Tre adaeth ddydd Llun!! Diolch yn fawr.’ Rhian, Gofal Canser Rowan Tree

Cafwyd nifer fawr o ymholiadau wrth weithio gyda chyfanswm o 50 Grŵp yn ystod y flwyddyn: • • •

Cafodd 45 o’r rhain gymorth gyda rheoli’r sefydliad a chynllunio busnes. Cafodd 30 gymorth i gael gafael ar gyllid heblaw SEWCED. Cafodd 16 gymorth gyda strwythurau cyfreithiol a llywodraethu. ‘Meriel rwyt wedi gwneud gwyrthiau unwaith eto!! Mae Gofal Canser Rowan Tree wedi ein bwcio ni ar gyfer digwyddiad arbennig iawn ddydd Llun nesaf yng Ngwesty’r Parc Tre adaeth – achos da iawn a digwyddiad gwych, diolch eto.’ Paul Nagle, TABS

‘Mae hyn yn ANHYGOEL!! Diolch i chi am eich holl help, ac mae’n rhaid i fi ddweud... rydw i wrth fy modd yn cael cyfarfodydd gydag unrhyw un sy’n disgrifio cyngor yr Asiantaeth Safonau Bwyd fel ‘Blasus!’

Sefydliadau rydyn ni wedi gweithio â nhw: TABS, Communi es in Partnership LTD, New Horizons, Ysgol Feithrin Aberdâr, Clwb Paffio Penrhiwceiber, MIND Merthyr a’r Cymoedd, Old Red Dragon Cra s, Canolfan Galw Heibio Llanharan (Cymdeithas Gymunedol), Partneriaeth Penrhys, Educ8, Clwb Pêl-droed Trefforest, Cymdeithas Gymunedol Glyncoch, Breast Friends Rhondda Cynon Taf, MiFuture, Neuadd Penrhiwceiber, Missy in Wonderland, Cymdeithas Gymunedol Trefforest, Cyfeillion Coleg Cymunedol Tonypandy, Grŵp Chwarae Small Crea ons, Gwasanaethau Plant Abertaf, Crea ons, Clwb Rygbi Aberdâr, Clwb Golff Aberpennar, Be Inspired, WEA, Clwb Bechgyn a Merched Penygraig, Cra of Hearts, Cymdeithas Bwyd Maethlon Trefforest, Daerwynno, Acrow De Cymru, Neuadd Tylorstown, Kai Childheart, Byddin yr Iachawdwriaeth, Alex Tyler, Toogoodtowaste, Golff y Cymoedd, Rock Academy Cymru, Celfyddydau Sunrise, Reefshotz, Uned Pobl mewn Gwaith, Mentrau Red Valleys, Academi Iechyd a Lles, Sweetsuccess, Warws Your Pets, Canolfan Gymunedol Penderyn, ADREF, Y Cwtch Rhondda, Hyfforddiant Elite, Neuadd Eglwys Santes Catrin. Mae Interlink yn dymuno pob lwc i’r sefydliadau hyn gyda’u mentrau yn 2013/14 a’r tu hwnt.

‘Alla i ddim credu cymaint o help rydych chi wedi bod! Diolch o galon!’ Jenny O’Hara, Glyncoch

14


Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Fforwm Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Mae’r Fforwm yn cael ei hwyluso gan Anne Morris, sydd hefyd yn cefnogi nifer o grwpiau ffocws ar gyflyrau penodol sy’n dod o dan y prif fforwm. Mae’r Fforwm yn dwyn cynrychiolwyr ynghyd o’r sectorau cyhoeddus a gwirfoddol a’r nod yw gwella gwasanaethau drwy weithio mewn partneriaeth. Mae’r Fforwm yn helpu i gefnogi’r grwpiau ffocws a llif gwybodaeth. Mae’n darparu cyfle rhwydweithio a lle i rannu gwybodaeth a sicrhau bod pobl yn cael y wybodaeth ddiweddaraf. Eleni cafodd dau o’r cyfarfodydd rheolaidd eu disodli â digwyddiadau ar y cyd â Iechyd Meddwl a Phlant a Phobl Ifanc. Gyda mwy o bwyslais ar weithio gyda’i gilydd, roedd hyn yn effeithiol iawn o ran trafod materion iechyd a gofal cymdeithasol gan integreiddio â rhwydweithiau eraill. Y themâu allweddol oedd Diwygio Lles a’r Cynllun Integredig Sengl.

Mae’r Wobr yn broses ddatblygol gyda thair lefel, yn seiliedig ar arfer da a gwelliant, ac mae’n cael ei defnyddio i gefnogi’r gwaith o greu gweithgareddau sy’n hybu iechyd a lles gweithwyr. Mae’r Wobr wedi cael ei datblygu i dargedu materion afiechyd ataliadwy allweddol yn y gweithle, sydd hefyd yn helpu i wella perfformiad a chynhyrchiant sefydliadau. Roedd Interlink yn llwyddiannus yn cael y Wobr Aur gan ganolbwyn o ar weithgaredd corfforol, maetheg, alcohol, cyffuriau ac ysmygu. Cynhaliwyd amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys creu grŵp cerdded cwmni ar gyfer cymryd rhan ym mhrosiect ‘Work out’ a gweithdai codi ymwybyddiaeth am gyffuriau.

Grŵp Ffocws Canser Yn ystod ei flwyddyn gyntaf fel rhith-fforwm, cefnogodd y Grŵp Ffocws Canser Ymgyrch Ymwybyddiaeth Canser y Prostad, un o ddewis elusennau Maer Rhondda Cynon Taf, Ymgyrch Ymwybyddiaeth Canser y Coluddyn a rhaglenni sgrinio (yn unol â themâu atal ac ymyrraeth gynnar y cynllun cyflawni ar gyfer canser). Fe wnaeth y Grŵp Ffocws Canser hefyd gefnogi cais i Macmillan am Seicolegydd Clinigol ar gyfer Gwasanaethau Canser. Bydd Macmillan yn ariannu’r swydd gyda chyfraniad gan Fwrdd Iechyd Cwm Taf ar gyfer y tair blynedd gyntaf, ac wedi hynny bydd y Bwrdd Iechyd yn talu holl gost parhau â’r gwasanaeth.

Gwobr Iechyd Gweithle Bach Mae Interlink wedi bod yn llwyddiannus yn ennill Gwobr Iechyd Gweithle Bach Lefel Aur, sef y marc ansawdd cenedlaethol a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a lles i sefydliadau sy’n cyflogi llai na hanner cant o bobl.

15

Sylw’r asesydd: ‘Mae diwylliant iach yno – mae diddordeb gan bobl, maen nhw’n cymryd rhan, ac yn teimlo bod eu cyflogwr yn eu cefnogi ac yn gofalu amdanyn nhw. Mae amrywiaeth eang o weithgareddau iechyd a lles yn digwydd. Dywedodd un aelod staff eithaf newydd wrtha i mai dyma’r lle mwyaf iachus mae hi wedi gweithio ynddo erioed. Yn ystod fy ymweliad byr, roedd hi’n hawdd gweld sut y gallai hyn fod yn wir. Wrth adael roeddwn i’n teimlo bod hwn yn weithle lle roedd pobl eisiau gweithio.’


Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Tlws Grisial am Brosiectau Cymunedol Rhagorol Bu prosiectau cymunedol sy’n hyrwyddo byw’n iachus yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful yn dathlu Seremoni Gwobrau’r Tlws Grisial ym mis Mai eleni. Mae Gwobrau’r Tlws Grisial yn cydnabod llwyddiannau grwpiau a sefydliadau lleol sy’n gweithio er mwyn gwella iechyd a lles yn ardal Bwrdd Iechyd Cwm Taf. ‘Mae Gwobrau’r Tlws Grisial yn gwobrwyo prosiectau llawr gwlad sy’n gwneud cyfraniad go iawn i iechyd a lles ein cymunedau.’

Yn cipio’r wobr gyntaf roedd prosiect ‘The Stories’, o Brosiect Cyfryngau 3G, a enillodd y Dlws Grisial a gwobr o £1,500. Trioleg o ffilmiau yw’r straeon; ‘Sun beds and Steroids’, ‘The Hut’ a ‘The Boxer’, sy’n rhoi sylw i faterion fel delwedd o’r corff, camddefnyddio sylweddau, ffyrdd o fyw iach, disgyblaeth ac ymddygiad riogaethol.

Mae’r gymdeithas rhandiroedd ar Ystâd Penywaun ym Mhenywaun, Aberdâr, ac mae’n tyfu llysiau ar gyfer y gymuned leol, gyda’r nod o annog pobl leol i fwyta pump y dydd. Mae’r grŵp hefyd yn annog pobl ifanc yn yr ardal i gymryd diddordeb mewn garddio a bwyta’n iach. Mae gan y gymdeithas gysyll adau clos gydag ysgolion lleol, ac mae disgyblion yn ymweld â’r rhandiroedd fel rhan o’u gwersi, lle maen nhw’n cael cyngor ymarferol ar blannu a thyfu eu llysiau eu hunain. Aeth y drydedd wobr o £750 i Merthyr Aloud, sef grŵp canu cymunedol. Mae’r cyfarfodydd wythnosol ar fore dydd Gwener yn cychwyn gydag ymarfer twymo lan ac ymarferion anadlu er mwyn helpu i leihau straen a hybu lles. Enillwyd y bedwaredd wobr a £500 gan Make a Difference, sef grŵp cymorth ym Maerdy sy’n rhedeg sesiynau galw heibio wythnosol er mwyn cefnogi pobl gyda phroblemau camddefnyddio sylweddau neu ddibyniaeth ar alcohol.

Enillydd yr ail wobr o £1,000 oedd Horace Rogers, 72 oed, ar ran Cymdeithas Rhandiroedd Heol Kier Hardie.

Make a Difference

Heol Kier Hardie Allotment Society

Dywedodd Nicola John, Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf, oedd yn cyflwyno’r gwobrau: ‘Rydyn ni’n dysgu cymaint gan wobrau fel hyn pan rydyn ni’n clywed am yr holl bethau sy’n digwydd yn y gymuned – mae’n rhyfeddol. Mae’n dangos bod cymunedau wir yn gallu gweithio gyda’i gilydd i wneud gwahaniaeth.’

16


Iechyd Meddwl Fforwm Iechyd Meddwl Mae’r Fforwm yn dwyn ynghyd y sector gwirfoddol, y sector statudol a byrddau iechyd lleol i wella gwaith partneriaeth, cyd-gynhyrchu a chynyddu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o fentrau presennol. Maria Abson sy’n hwyluso’r Fforwm. Roedd pedwar cyfarfod eleni, a’r pynciau allweddol oedd y Mesur Iechyd Meddwl, strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, a’r Mesur Strategaethau ar gyfer Gofalwyr. ‘Rydw i wedi mwynhau’r cyfarfodydd erioed, ac yn fwy diweddar y sesiynau gweithdy. Mae’r fforwm yn fy helpu i ddeall beth syn digwydd yn lleol ac yn rhoi cyfle i fi ddylanwadu ar newid.’ Aelod o’r Fforwm

Roedd yn llwyddiant mawr. Daeth 400 aelod o’r cyhoedd, ac roedd mwy na 70 o sefydliadau cymunedol yno yn cynnal stondin, yn rhoi cyngor, arweiniad ac yn cyfeirio pobl at wasanaethau perthnasol. Agorwyd y digwyddiad gan y Faeres Lisa My on, a siaradodd am bwysigrwydd y digwyddiad a Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd ar gyfer codi ymwybyddiaeth y cyhoedd. ‘Dywedodd un defnyddiwr gwasanaeth bod y digwyddiad wir yn helpu i greu gwell dealltwriaeth a chymuned dosturiol.’

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd Rhoddodd digwyddiad codi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl ym Merthyr ym mis Hydref 2012 gyfle i aelodau o’r cyhoedd drafod eu pryderon am iechyd meddwl a herio rhai o ystrydebau pobl.

Yn Rhondda Cynon Taff digwyddodd Taith Gerdded Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd ym Mharc Aberdâr ar 11 Hydref, yn cynnwys defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr, grwpiau cefnogi, elusennau iechyd meddwl fel Mind, New Horizons a Gofal a Gwasanaeth Byw’n Annibynnol Iechyd Meddwl y Cyngor.

17


Cynnwys Defnyddwyr Gwasanaeth ym maes Iechyd Meddwl Cynhadledd Flynyddol Defnyddwyr Gwasanaeth a Gofalwyr De-ddwyrain Cymru – Gyda’n Gilydd dros Newid Cynhaliwyd Cynhadledd Ranbarthol Flynyddol ym mis Mai 2012 yn Stadiwm Liberty yn Abertawe. Roedd y digwyddiad yn cynnwys 260 o bobl gyda phrofiad o ddefnyddio gwasanaethau iechyd meddwl yn y de-ddwyrain. Nod y Gynhadledd oedd cychwyn trafodaeth rhwng grwpiau defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr lleol am ddatblygu Bwrdd Partneriaeth Cenedlaethol newydd, a mabwysiadu agwedd ar y cyd o ran y mecanweithiau ar gyfer darparu hyn, a thrafod blaenoriaethau allweddol ar gyfer gwella gwasanaethau a chynllunio gwasanaeth.

Noddwyd y digwyddiad gan Lywodraeth Cymru a’i drefnu gan y Swyddog Datblygu Iechyd Meddwl yn Interlink a Iechyd Cyhoeddus Cymru, gyda chyfraniad gan swyddogion datblygu eraill ledled y de-ddwyrain, grwpiau defnyddwyr gwasanaeth/gofalwyr lleol gyda chefnogaeth Gweithredu Iechyd Meddwl Cymru.

Strategaeth Cafodd strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl ei chyhoeddi ar gyfer proses ymgynghori tair rhan ym mis Mai 2012. Cynhaliwyd dau gyfarfod ymgynghori yng Nghwm Taf, a daeth defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a darparwyr gwasanaeth o bob sector, a chyflwynwyd ymateb i’r ymgynghoriad. Caiff swydd y Swyddog Datblygu Iechyd Meddwl ei hariannu drwy Fwrdd Iechyd Cwm Taf. ‘Y digwyddiad gorau rydw i wedi bod ynddo erioed, nid dim ond gwybodaeth ddefnyddiol am bethau newydd a sgyrsiau diddorol, ond digon o bethau i’w gwneud a chyfleoedd i gymryd rhan. Rydw i wir wedi mwynhau’r diwrnod.’ meddai defnyddiwr gwasanaeth

Polisi Cenedlaethol a Lleol

Prosiect Cynnwys Defnyddwyr Gwasanaeth Iechyd Meddwl (MHSUI) Mae’r Prosiect Cynnwys yn hyrwyddo ac yn cefnogi’r dasg o gynnwys defnyddwyr gwasanaeth yn y gwaith o gynllunio, darparu a gwerthuso gwasanaethau iechyd meddwl lleol ledled Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf. Drwy wneud hyn, ein nod yw sicrhau bod llais y defnyddiwr gwasanaeth yn arwain at welliannau parhaol mewn gwasanaethau iechyd meddwl. Mae’r prosiect yn cyflogi Helen Rees a Rachel Wya fel Swyddogion Datblygu’r prosiect. Mae Helen yn rhoi cymorth i bobl gymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau cynnwys ac yn casglu straeon pobl er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl ac i helpu i herio s gma. Mae Rachel yn hwyluso’r grŵp Nerth mewn Partneriaeth aml-asiantaeth ac yn datblygu cyfleoedd cynnwys sy’n tynnu ar brofiadau pobl o wasanaethau ar lawr gwlad.

Ym mis Mehefin 2012, cymerodd 20 o ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ran yn ymgynghoriad Llywodraeth Cymru, ‘Law yn Llaw at Iechyd Meddwl’. Roedd ymateb y defnyddwyr gwasanaeth a’r gofalwyr yn amlygu’r ffaith bod angen cynnwys pobl yn y gwaith o gynllunio a darparu gwasanaethau iechyd meddwl, ond y dylai pobl fod yn rhan hefyd o’r gwaith o werthuso a monitro gwasanaethau. Newidiwyd strategaeth ‘Law yn Llaw at Iechyd Meddwl’ a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2012 er mwyn adlewyrchu’r ffaith bod angen cynnwys pobl yn y broses werthuso. Cymerodd defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ran hefyd yn yr ymgynghoriad ledled Rhondda Cynon Taf oedd yn gofyn i bobl ydyn nhw’n teimlo eu bod nhw’n cael eu cynnwys fel rhan o ddatblygiad y Strategaeth Ymgysylltu â’r Cyhoedd ar gyfer Cynllun Integredig Sengl Rhondda Cynon Taf.

18


Cynnwys Defnyddwyr Gwasanaeth ym maes Iechyd Meddwl Grwpiau

Digwyddiadau

Cwrddodd Grŵp Nerth mewn Partneriaeth (defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr, y sector statudol a’r trydydd sector) bob chwarter blwyddyn er mwyn hybu’r dasg o gynnwys defnyddwyr gwasanaeth iechyd a gofalwyr yn y gwaith o gynllunio, dylunio, darparu a gwerthuso gwasanaethau iechyd meddwl. Erbyn hyn mae’r grŵp yn cael ei gydnabod yn ffurfiol gan Fwrdd Iechyd Cwm Taf, ac mae ymgynghori rheolaidd yn digwydd â’r grŵp ar faterion a gwasanaethau iechyd meddwl.

Cynhaliwyd Gwrando 2012 ym mis Mai 2012 fel digwyddiad dilynol i ymgynghoriad Bwrdd Iechyd Cwm Taf ar ail-greu gwasanaethau cleifion mewnol acíwt yn 2011. Cafwyd cyflwyniadau gan y Bwrdd Iechyd ac awdurdodau lleol Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful ar ail-greu gwasanaethau, a chododd defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr amrywiaeth eang o faterion perthnasol gan gynnwys trefniadau teithio, gwasanaeth therapi galwedigaethol, gwasanaethau cleifion mewnol ar gyfer pobl ifanc, cynnwys gyrfa mewn adferiad, cefnogaeth i bobl ag Anhwylder Straen Wedi Trawma a’r Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol. Daeth 40 o ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a darparwyr gwasanaeth i’r digwyddiad.

Cwrddodd y Fforwm Adferiad Defnyddwyr Gwasanaeth bob mis mewn lleoliadau ledled Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful er mwyn casglu profiadau a barn pobl am wasanaethau lleol a chlywed adborth gan gynrychiolwyr defnyddwyr gwasanaeth sy’n mynd i grwpiau cynllunio iechyd meddwl. Er enghrai , casglwyd barn pobl ar fynediad i wasanaethau seicolegol, a’i gynnwys yng ngweithgor ymyraethau therapiw g Cwm Taf. ‘Wrth fy modd. Roedd yn wych cwrdd â phobl eraill a chael eu barn nhw am sut i newid agweddau meddygon at iechyd meddwl, a rhoi lles ar flaen meddwl y proffesiwn meddygol. Rwy’n gobeithio, drwy weithio i chwalu’r ystrydebau y gallwn ni wneud gwahaniaeth, ac efallai gydag amser y gallwn ni newid y byd, neu o leiaf sut mae’r byd yn ein gweld ni!’ ‘Fe wnes i fwynhau mynd ar y cyfrifiaduron a dewis yr holl luniau gwahanol. Doeddwn i erioed wedi defnyddio un o’r blaen ond ar ôl yr hyfforddiant rydw i eisiau prynu un yn anrheg Nadolig i fi fy hunan!’ Cyfranogwr straeon digidol

Cynrychiolwyr Defnyddwyr Gwasanaeth Cymerodd cynrychiolwyr iechyd meddwl ran mewn gwahanol grwpiau polisi a chynllunio gan gynnwys Grŵp Cyd-gynllunio Iechyd Meddwl Cwm Taf, Grŵp Nerth mewn Partneriaeth, Grŵp Gweithredu’r Gwasanaeth Cymorth Gofal Sylfaenol, Grŵp Gweithredu Rhan 2 Mesur Cymru a Grŵp Monitro’r Ddeddf Iechyd Meddwl. 19

Straeon Defnyddwyr Gwasanaeth Mae chwech o straeon defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr wedi cael eu casglu fel rhan o brosiect INFORM. Bydd INFORM yn dwyn ynghyd gasgliad o straeon ysgrifenedig a digidol mewn pecyn hyfforddi ymwybyddiaeth iechyd meddwl ar gyfer pobl sy’n gweithio yn y sector gofal sylfaenol.

Ychydig o Ystyriaeth Gall newid bach wneud gwahaniaeth mawr i glaf sy’n dioddef iselder difrifol. ‘Yn ystod fy mhrofiad cyntaf o iselder, roedd hi’n anodd iawn i fi fynd allan a bod o gwmpas pobl. Roeddwn i’n sâl iawn ac wedi bod yn hunan-niweidio. Roeddwn i hefyd wedi ceisio lladd fy hunan. Fe wnaeth ffrind oedd yn fy nghefnogi i ffonio fy meddyg teulu, ac fe wnaeth hi wneud trefniadau i fi fynd i’w gweld hi yn syth, heb orfod aros yn yr ystafell aros. Yn ystod yr apwyn ad roedd hi’n gefnogol iawn ac fe wnaethon ni drafod yr opsiynau. Fe wnaeth hi argymell y dylwn i gymryd meddyginiaeth i ddechrau er mwyn sefydlogi fy hwyliau, ac wedyn fy wnaeth hi fy atgyfeirio i at wasanaethau iechyd meddwl. Heb ei chefnogaeth hi dydw i ddim yn credu y byddwn i wedi mynd i gael triniaeth, a byddai’r canlyniadau wedi gallu bod yn ddifrifol.’

Caiff Prosiect Cynnwys Defnyddwyr Gwasanaeth Iechyd Meddwl ei ariannu drwy Fwrdd Iechyd Cwm Taf a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.


Pwyllgor Gweithredol Pwyllgor Gweithredol Ebrill 2012 i Mawrth 2013 Jean Harrinton

TEDS

Cadeirydd

Pauline Richards

Valleys Kids

Is-gadeirydd

Lynne Herbert

DEWIS

Trysorydd (tan Tachwedd 2012)

Geoff Bell

Brynawel House

Trysorydd (o Tachwedd 2012)

Robin Cook

Treforest Wholesome Foods

Wendy York

RCT Community Arts

Kate O’Sullivan

Gilfach Goch Community Associa on

Rhian Dash

Rowan Tree Cancer Care

Stephen Davis

Spectacle Theatre

Lynda Corre

RCT 50+ Forum

Erika Helps

Pontypridd CAB

(tan Mehefin 2012)

Wayne Carter

Penrhys Partnership

(tan Awst 2012)

Michelle Lenton-Johnson

Bryncynon Strategy

(tan Tachwedd 2012)

Gareth Taylor

Pontygwaith Partnership

(o Tachwedd 2012)

Joanna Fashan

Cynon Valley Crime Preven on

(o Tachwedd 2012)

20


Tîm Staff Simon James

Prif Weithredwr

June Williams-Sykes

Rheolwr Cyllid ac Adnoddau

Ann Philpo

Rheolwr gweithrediadau

Kath Price

Rheolwr Swyddfa

Alisa Davies

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Cara Jordan-Evans

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Lauren Baker

Cynorthwy-ydd Derbynnydd / Lletygarwch

Phil Barre

Swyddog Datblygu (Datblygu Sefydliadol)

Joanna Markham

Swyddog Datblygu (Gwybodaeth a Chymorth) Swyddog Datblygu Porth Ymgysylltu (o fis Ebrill 2012 i fis Medi 2012)

Ken Moon

Swyddog Datblygu (Mentrau Cymdeithasol)

Meriel Gough

Swyddog Datblygu Porth Ymgysylltu (tan fis Mawrth 2012) Swyddog Datblygu (Mentrau Cymdeithasol) (o fis Ebrill 2012)

Chris ne Davies

Swyddog Datblygu Gwirfoddoli

Thomas Crocke

Swyddog Datblygu Gwirfoddoli

Sam Griffiths

Swyddog Gwirfoddoli Cymru

Jenny Thomas

Swyddog Datblygu RhCT Dysgu (tan fis Gorffennaf 2012)

Ma hew Cook

Swyddog Datblygu Chwarae (tan fis Mawrth 2013)

Maria Prosser

Swyddog Datblygu Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc a (Cynhelir gan Interlink)

Sue Phillips

Cyfranogiad Fframwaith a Swyddog Cynnwys (Cynhelir gan Interlink)

Maria Abson

Swyddog Datblygu Iechyd Meddwl

Helen Rees

Swyddog Cynnwys Defnyddwyr Gwasanaeth Iechyd Meddwl (Cefnogaeth)

Rachel Wya

Swyddog Cynnwys Defnyddwyr Gwasanaeth Iechyd Meddwl (Datblygu)

Anne Morris

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Hwylusydd

Kelly Daniel

Cydlynydd Newid a Hyfforddwr gweler (tan fis Mehefin 2012) Gwneud y Swyddog Datblygu Cysyll adau (o fis Gorffennaf 2012)

Helen Green

Swyddog Cyfranogiad See CHANGE (tan fis Hydref 2012)

Lucy Foster

Hyfforddwr gweler See CHANGE (o fis Gorffennaf 2012)

Glanhawyr Interlink

Sian Richards (tan fis Gorffennaf 2012) Jackie Willis (o fis Gorffennaf 2012) Rebecca Edwards (o fis Medi 2012)

21


Cyfrifon Mantolen Fel ar 31 Mawrth 2013

2013 £

2012 £

47,520

67,791

75,532 464,254 539,786

100,100 411,270 511,370

8,143

8,173

Asedau Presennol Net

531,643

503,197

Asedau Net

579,163

570,988

Cronfeydd Cronfeydd Digyfyngiad

501,076

504,961

Cronfeydd Cyfyngedig

78,087

66,027

Cyfanswm Cronfeydd

579,163

570,988

Asedau Sefydlog Asedau Sefydlog Diriaethol Aseadau Presennol Dyledwyr a Rhagdaliadau Arian yn y Banc ac mewn llaw Rhwymedigaethau: Symiau’n ddyledus o fewn blwyddyn

Efallai nad yw’r cronfeydd cryno hyn yn cynnwys digon o wybodaeth i ganiatáu ar gyfer dealltwriaeth gyflawn o fusnes ariannol yr Elusen. I gael gwybodaeth bellach, dylech edrych ar y cyfrifon cyflawn, adroddiad yr archwiliwr annibynnol ar y cyfrifon hynny ac adroddiad blynyddol yr ymddiriedolwyr. Mae modd cael copïau o’r rhain gan Interlink, 6 Melin Corrwg, Cardiff Road, Upper Boat CF37 5BE Ffôn: 01443 846200. I Aelodau Interlink Ym marn yr archwilwyr annibynnol, cwmni Williams Ross Limited, mae’r cyfrifon cryno yn y ddogfen hon yn gyson â’r cyfrifon blynyddol cyflawn. Roedd adroddiad yr archwilwyr annibynnol ar y cyfrifon llawn yn ddiamod. WILLIAMS ROSS LIMITED Cyfrifwyr Siartredig ac Archwilwyr Cofrestredig, 4 Ynys Bridge Court, Gwaelod y Garth, Caerdydd, CF15 9SS.

22


Cyfrifon Accounts Cyfrif Cryno Incwm a Gwariant Y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2013

2013 £

2012 £

926,651

970,113

-

139,407

926,651

1,109,520

918,476

1,054,500

8,175

55,020

Costau Staff

Arall

Dibrisiant

Cyfanswm

£

£

£

£

592,398

298,700

21,727

912,825

-

5,651

-

5,651

592,398

304,351

21,727

918,476

Incwm gros o weithrediadau parhaus arferol

Prosiectau arbennig Cyfanswm incwm gweithrediadau sy’n parhau Cyfanswm gwariant gweithrediadau sy’n parhau

Note

Incwm net am y flwyddyn

Nodyn Dadansoddiad o’r adnoddau a wariwyd

Costau Cefnogi Gwariant rheoli a gweinyddu (gan gynnwys llywodraethu)

23


Cyfrifon Datganiad o Weithgareddau Ariannol (gan gynnwys Cyfrif Incwm a Gwariant) ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2013 Digyfyngiad £

2013 Cyfyngedig £

Total £

Total £

11,481 379

-

11,481 379

13,231 302

382,548

518,545

901,093

934,352

Cronfa Swyddi’r Dyfodol y DWP Cronfa Asesu Ynni Lleol

-

-

-

76,967 62,440

Adnoddau eraill yn dod i mewn

13,698

-

13,698

22,228

408,106

518,545

926,651

1,109,520

458,852 5,471 -

453,973 180 -

912,825 5,651 -

923,668 6,450 69,138

-

-

-

55,244

Cyfanswm yr Adnoddau a Wariwyd

464,323

454,153

918,476

1,054,500

Incwm net / (gwariant) ar gyfer y flwyddyn flaenorol trosglwyddiadau Trosglwyddiadau rhwng Cronfeydd

(56,217)

64,392

8,175

55,020

52,332

(52,332)

-

Symud net mewn cronfeydd Adnoddau’n Agor

(3,885) 504,961

12,060 66,027

8,175 570,988

55,020 515,968

Cronfeydd a Gariwyd Ymlaen

501,076

78,087

579,163

570,988

Adnoddau’n dod i mewn Adnoddau’n dod i mewn o Gronfeydd a Grëwyd: Gweithgareddau ar gyfer creu cronfeydd: Incwm masnachu Llog Banc Adnoddau’n dod i mewn o Weithgareddau Elusennol: Gran au a chontractau

Cyfanswm yr Adnoddau’n dod i mewn Adnoddau a Wariwyd Gweithgareddau Elusennol Costau Llywodraethu Talu darparwyr Cronfa Swyddi’r Dyfodol y DWP Cronfa Asesu Ynni Lleol

-

24


Aelodaeth Membership Aelodaeth Interlink i 31 Mawrth 2013 12th Pontypridd Scout Group; 1st Aberdare St Fagans Scout Group; 1st Pontygwaith Scout Group; 1st Tonyrefail Scout Group; Aberaman Amateur Boxing Club; Aberaman Bowls Club; Aberaman Newydd Tenants Associa on; Abercwmboi Community Revival Group; Abercwmboi Environment Group; Abercynon Ac on Team; Abercynon RFC; Abercynon Social Hall; Aberdare & District Radio Society; Aberdare Childrens Contact Centre; Aberdare Cricket Club; Aberdare Scribblers; Aberdare Trefoil Guild; Abergorki Community Hall; Abernant Community Interests Group; Access Mondial; Accessible Caring Transport; ACT 1 Theatre Group; ACTS Community Church; ADD-LIB; ADREF LTD; Advocacy Ma ers; Age Ac on Mountain Ash and Penrhiwceiber; Age Concern Cymru; Age Concern Morgannwg; Alison House Youth and Play Project; All Wales Forum; An Open Door; Arosfa Senior Ci zens Guild; Arts Factory; Ategi; Barry Sidings Ac vity Group; BETH Beyond Everything Theres Hope; Bethel Place Residents Associa on; Bethlehem Bap st Church; Bipolar UK; Boys and Girls Clubs Of Wales; Breast Cancer Care Cymru; Breathe Easy Rhondda; Briars Bridleways; Britannia Street Watch; Bri sh Deaf Associa on; Bri sh Heart Founda on Cymru; Bri sh Red Cross; Bronwydd Ladies Bowling Club; Bryn Golau Caergwerlas Tenants and Residents; Brynawel House Alcohol Rehabilita on Centre; Bryncynon Community Centre; Bryncynon Li er Pick Group; Bryncynon Walking Group; Bryn rion Graveyard Fund; Bryn rion Tenant & Residents Associa on; C.A.S.S. (Calectoral & Stoma Support); Camau Bach Outdoor Ac vity Group; Cambrian Male Voice Choir; Canny Quilter's; Capel Farm Resource Centre; Capel Salem Tonteg; CapelSoar SoarChapeltheTrustees; CapelyTabernaclCyf;CardiffValesandValleys; Care&RepairRhonddaCynonTaffLtd; CartrefiCymru; CASE; Castle Square United Reform Church; Cefn Primary Mother & Toddler; Cemetery Road Tenants & Residents Associa on; Central Glamorgan Guides; Central Glamorgan Trefoil Guild; Churches Counselling Service in Wales; Chwarae Plant; Chwarae Teg; CIC (Cynllyn Ieuenc d Y Cymoedd); Cilfynydd Art Society; Cilfynydd Kids Club; Circles Network Wales; Cleanstream Carpets CIC; Clwb Carco; Clwb Gymdeithasol Cymraeg Cwm Cynon; Coal Industry Social Welfare Organisa on; Coalfields Regenera on Trust; Coed Ely Community Centre Steering Group; Colorectal & Stoma Support Group; Communi es in Partnership; Community Cancer Services; Community Development Cymru; Community Media on Services RCT; Cor Meibion Morlais; Cor Meibion Pontypridd; Cornerstone Church; Cra yways Society; Crime Reduc on Ini a ves; Crossroads Rhondda Cynon Taff; Cruse Bereavement Care Merthyr Tydfil/Rhondda Cynon Taff; Cwm Clydach Development Trust; Cwm Clydach Outdoor Ac vity Group; Cwm Cynon Women's Aid; Cwm Gymnas cs; Cwm Taf Credit Union; Cwm Taff Alzheimer's Society; Cwmaman Health Group; Cwmaman Ins tute Silver Band; Cwmaman Public Hall and Ins tute; Cwmbach Choir; Cwmbach Scouts and Guides; Cwmparc Branch Na onal OAP of Wales; Cwmparc Community Associa on; Cwmparc Out of School Club; Cwmparc Treorchy and Ynyswen Community Regenera on; Cylch; Cylch Meithrin Aberdar; Cylch Meithrin Efail Isaf; Cylch Meithrin Nant Drys; Cylch Meithrin Porth; Cylch Meithrin Thomastown; Cylch Meithrin Tynewydd; Cymdeithas Rhieni y Cymer; Cynon Allotments Associa on; Cynon Culture; Cynon Taf Community Housing; Cynon Valley Area Na onal OAP's Associa on of Wales; Cynon Valley Ci zens Advice Bureau; Cynon Valley Crime Preven on Associa on; Cynon Valley Disabled Club; Cynon Valley First Responder Scheme; Cynon Valley Neighbourhood Watch; Cynon Valley PALS; Cynon Valley Vision; Cynon Valley Walkers; Dai Davies Community Centre; Darranlas Residents Associa on; Dewis Centre for Independent Living; Diabetes Peer Support; Diabetes UK Cymru; Diabetes UK Pontypridd and District; Disability Wales; Dragon Savers Credit union; DRIVE; Drugaid (Swapa Ltd); Dylan's Den; Dynea Neighbourhood Watch; Early Start; Ea ng Disorders Wales; Efail Isaf Village Hall; Elim Cynon Valley Church; Elite Supported Employment Agency Ltd; Ely Valley Junior Football Club; Epilepsy Wales; FADS - A Family Service; Fairbridge Cymru; Fernbank Residents Group; Ferndale & District Boys and Girls Club; Ferndale Court Residents Fund; Ferndale Home Improvement Service; Ferndale Old Age Pensioners; Ferndale Skate Park; Fernhill (Rhondda) Conserva on Group; Fernhill Associa on of Residents; Fernhill Family Flats; Fernhill Youth Project; Fforest Uchaf Horse & Pony Rehabilita on Centre and Pit Pony Sanctuary; Firebrake Wales; Forum of Older People in Cynon Valley; Friday Youth Club; Friends of Caerglas Resource Centre; Friends of Craig yr Hesg Community School; Friends of Four Seasons; Friends of Maesgwyn Special School; Friends of the Animals; Friends of The Rhondda Heritage Park; Friends of Tonypandy Primary School; Friends of Ynysangharad War Memorial Park; Friends of Ynyshir Primary School; Friends r Us; Gadlys Regenera on Ini a ve Programme; Garthwen Residents Sheltered Homes; Gatehouse; Gelli Fedi Rise Tennants Associa on; Gelligaled Bowls Club; Gilfach Goch and Tonyrefail Community First Responders; Gilfach Goch Community Associa on; Gilfach Goch Welfare OAP Associa on; Gilfach Goch Youth Commi ee; Gingerbread; Girl Guiding Pontypridd; Glamorgan Blended Learning; Glamorgan ME Support Group; Glamorgan Mission to the Deaf; Glan Road Neighbourhood Watch; Glancynon Gardening Group; Glasbrook Recrea on Commi ee; Glyn Aman Neighbourhood Watch; Glyncoch Community Centre; Glyntaff Serenades; Glyntaff Tenants and Residents Associa on; Gofal Cymru (Rhondda Cynon Taff); Greenhill Allotments Society; Greenmeadow Riding for the Disabled Group; Groundwork Merthyr and Rhondda Cynon Taff; Groundwork Wales; Grow Enterprise Wales; Growing; GTFM; Gwalia Care & Support; Gwaunruperra Residents and Community Group; Hafod Care Associa on Ltd; Hawthorn and Upper Boat Senior Ci zens; Headway Cardiff; Heartbeat 95; Hirwaun and Penderyn Community Council; Hirwaun OAP Associa on; Hirwaun Welfare Football Social Club; Hirwaun YMCA Youth & Community Centre; Homestart RCT; Ilan Diamonds Jazz Band; Innovate trust; Innovate Trust; Kyber Colts ABC; Laburnum Court Residents Associa on; Lan Woods Environmental Protecon Group; Learning Disability Wales; Lewis Merthyr Band; Library Close Senior Ci zens; Llanfair Uni ng Church; Llanharan Community Development Project Ltd; Llanharan OAP Associa on; Llanharan Recrea on Ground Trust; Llanharry & Tylagarw Community Associa on;

25


Aelodaeth Aelodaeth Interlink i 31 Mawrth 2013 Llantrisant ABC; Llantrisant History Society; Llantrisant ladies Choir; Llantrisant SubAqua Club; Llantrisant Fardre Football Club; Llantwit Fardre Football Club; Llantwit Lions Skater Hockey Club; Llwydcoed Band; Llwydcoed Community Centre; Llwynypia Boys & Girls Club; Llys Catwg Residents Associa on; Lower Trealaw Branch OAP Maes Yr Haf; Maerdy Archives; Maerdy Community Centre; Maerdy Infants Taskforce Environment; Maerdy/Ferndale Tenants and Residents Board; Maes yr Haf Community Centre; Meadow Cra s; Mencap Cymru; Menter Iaith Rhondda Cynon Taf; Merthyr & the Valleys Mind; Mid Fach River Care Group; Mid Glamorgan Area Scout Council; Mid Glamorgan Scouts; Mid Rhondda Band; Mid Rhondda Modeling Miskin Art; Miskin Regenera on Trust; Mountain Ash Golf Club; Mountain Ash YMCA; Mudiad Ysgolion Meithrin Rhondda Cynon Taf; Nant-y-Fedw Tenants & Residents; Nantgarw OAP Associa on; Na onal Childminding Associa on; Na onal Council of YMCA's in Wales; NCH Ac on for Children Penwaun Family Centre; NCH Ac on for Children Rhondda Family Project; Nebo Chapel; New Horizons; New Life Community Church; Newlink Wales; Newport & Gwent Chamber of Commerce Enterprise and Industry; Newtown Llantwit Allotment Associa on; Newydd Housing Associa on; Nixons Welfare Ins tute and Social Club; Oasis Church; Ogwr DASH; Old Age Pensioners and Widows Assoc, Treherbert; Old Bridge Photographic Society; Old School Community Centre; Older Peoples Advisory Group; Parc & Dare Band; Parc Cra Club; Parents Associa on Llwynypia - Youth Sec on; Parents Staff Associa on of Ysgol y Cymer Rhondda; Park Lane Allotment Society; Parkinson's UK Cymru; Penderyn Senior Welfare Commi ee; Penderyn Sports Associa on; Penrhiwceiber Community Revival Strategy Group; Penrhiwceiber Ins tute and Community Society; Penrhys Partnership; Penygraig Boys & Girls Club; Penywaun Community Centre; Penywaun Enterprise Partnership; Penderyn Community Centre; Person to Person Ci zen Advocacy; Perthcelyn Community Centre; Pla orm Arts; Pontsionnorton PTA; Pontyclun Bosom Pals; Pontyclun Football Club; Pontygwaith Community Centre; Pontypridd & District Mencap Society; Pontypridd Canal Conserva on Group; Pontypridd Safety Unit (RCT); Pontypridd South Road Championship Club; Pontypridd Talking News Associa on; Pontypridd Women's Aid; Pontypridd YMCA; Porth Infants Kids Club; Posi ve Steps; Prime Cymru; Providence Bap st Church; Race Equailty Training Wales; RCT Access Group; RCT Eye to Eye Youth Counselling Service; RCT Homes; RCT Vic m Support and Witness Service; RCT Young People First; Recrea on Ground Sports Associa on; Re red Senior Volunteer Programme; Rhigos Community Sports Associa on; Rhigos Kidz n Youth Group; Rhondda 50+ Forum; Rhondda Animal Aid & Cats Protec on; Rhondda Apostolic Mission; Rhondda Breast Friends; Rhondda Calligraphy Society; Rhondda Community Credit Union Ltd; Rhondda Community Development Associa on; Rhondda Community Garden and Enterprise Scheme; Rhondda Cynon Taff Aspergers Syndrome Parent Support Group; Rhondda Cynon Taff Community Arts; Rhondda Cynon Taff District Scout Council; Rhondda Cynon Taff Parent and Carer Network; Rhondda Cynon Taff People First; Rhondda Cynon Taff Tenants and Residents Federa on; Rhondda Disabled Riding Group; Rhondda Fach Housebound Club; Rhondda Housing Associa on; Rhondda Housing; Maerdy Tenants Associa on; Rhondda Indoor Bowls Club; Rhondda Jazz; Rhondda League of Children's Marching Bands; Rhondda Listening Friends; Rhondda Radio; Rhondda Rocket Cheerleading Group; Rhondda Sea Cadets; Rhondda Taff Ci zens Advice Bureau; Rhondda Tennis Club; Rhondda Veterans Support Group; Rhondda Volunteer Informa on Centre; Rhondda Womens Aid; Rhydfelin Community Woodland Group; Rhydyfelin AFC; Rhydyfelin Methodist Church; RNIB Cymru; Rotary Club of Rhondda; Rowan Tree Cancer Care; Royal Bri sh Legion Ynyshir Branch; Salem English Bap st Chapel; Salva on Army TEENS Project; Save the Children Cynon Valley; Scope Cymru; Seion Bap st Chapel Maerdy; Showcase; SNAP Cymru; Soar Chapel Ladies Guild; SOVA; Speakeasy Advice Centre; Spectacle Theatre; Spor ngMarvels;SpringfieldSocialClub;SSAFA(Aberdare);SSAFA(MidGlam);StBarnabasChurch,Penygraig;StCatherinesChurch,Pontypridd;St Davids Founda on; St Davids Uni ng Church; St John Ambulance; St Ma hews Church; Stanley Football Club; Summers Tennants Associa on; Sunday Funday Gang; Surf Lifesaving Associa on of Wales; Taff Ely Crime Preven on; Taff Ely Neighbourhood Watch Associa on; Taffs Well Breas eeding Support Group; Taffs Well Community Garden; Taffs Well Village Hall; Talbot Green Playgroup; Tanglewood; TEDS; Telecentre and Business School Ltd; The Ark Youth and Community Project; The Big Issue Cymru Ltd; The Boilerhouse Project Ltd; The Down's Syndrome Associa on; The Heritage Singers; The Phoenix Singers; The Prince's Trust Cymru; The Strategy; The Vibes Foundry Brass Band; The WAK Club; Time Out Group; Ton & Gelli Boys & Girls Club; Ton Pentre Recrea on Associa on; Tonteg Senior Ci zens Associa on; Tonypandy & Llwynypia OAP Group; Tonypandy Albion Football Club; Tonyrefail ABC; Tonyrefail History and Folklore Society; Tonyrefail Homing Society; Tonyrefail Informa on and Advice Scheme TIAS; Tonyrefail Ladies Choir; Tonyrefail Welfare Football Club; Too Good To Waste; Total Care Support Solu ons Community Interest Company; TraVol Community Transport; Trealaw Village Trust Ltd; Trebanog Older Peoples Group; Trecynon Ins tute; Treforest Community Voluntary Group; Treforest Old Age Pensioners Associa on; Treforest Residents Assoca on; Treforest Wholesome Food Associa on; Trehafod Community Village Hall; Treherbert Quil ng Group; Treherbert Rugby Club; Treorchy Senior Ci zens Club; Treorchy Women's Ins tute; Trerhondda Arts Factory stay and play; Ty Rhiw Restora on Fund; Ty Rhondda-Young Single Homeless Project; Tylorstown Communi es First; Ul mate Stage Company; Upper Rhondda Brass Band; Urdd Gobaith Cymru; Valley of Hope; Valleys Kids; Valleys Regional Equali es Council; Valleys Womens Ethnic Minority Support Group; Village & Valleys Community Transport; Vision 21 (Cyfle Cymru); Viva Project; Wales PPA; Welfare Hall & Ins tute; Welsh Perry and Cider Society; Womens Royal Voluntary Service; Workers' Educa onal Associa on; World of Words; Ynyshir & Wa stown Boys & Youth Club; Ynyshir Welfare Band; Ynyslwyd Allotment Society; Ynyswen Senior Ci zens Club; Ynyswen Welfare Ins tute; Ynysybwl Community Centre; Ynysybwl Ladies Choir; Ynysybwl Old Age Pensioners Associa on; Young at Heart Thursday Club; Young Ones Parent & Toddler Group; Ysgol Feithrin Pontyclun; Ysgol Feithrin Ynysybwl; Ystrad Boys & Girls Club; Ystrad Old Age Pensioners Associa on; Ystradyfodwg Art Society

26


Cyswllt I gael rhagor o wybodaeth am Interlink gweithgareddau a manylion aelodaeth, ewch i: www.interlinkrct.org.uk www.facebook.com www.twi er.com/interlinkrct cysylltu â ni 01443 846200 Rhif Fax 01443 844843 E.bost: info@interlinkrct.org.uk Interlink, 6 Melin Corrwg, Cardi Road, Upper Boat CF37 5BE Rhif Elusen Gofrestredig: 1141143 Rhif Cwmni Cyfyngedig Drwy Warant: 07549533

Annual report1213 welsh  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you