Page 11

Tilburg UniversitY stimuleert en doceert ondernemerschap tilBurg university

stimuleert onDernemersChap vanuit het

tilBurg Center

of

entrepeneurship

met

een minor en mastertraCk onDernemersChap en met praktisChe onDersteuning en BegeleiDing vanuit

onDernemersCentrum aan startups. ‘BovenDien onDernemersChap en Businessinnovatie.’ het

ontWikkelen We een nieuWe BaChelor

Is het de taak van een universiteit om ondernemerschap ondernemers in West- en Midden-Brabant onder meer te doceren en stimuleren? Jessica van den Bosch,

via het Ondernemerscentrum van de universiteit.

projectmanager van de te ontwikkelen bachelor,

Lavrijssen: “We hadden prachtige software ontwikkeld,

denkt van wel. “Als universiteit moet je meebewegen

maar geen bedrijf. Starterslift maakte ons duidelijk dat

met de maatschappij, en daar groeit de behoefte naar

we niet alle tijd moesten besteden aan ‘het maken’,

meer hoogopgeleide ondernemers. Ten eerste vanwege maar dat we ook moesten verkopen.” de ontwikkelde vaardigheden, ten tweede omdat Startups de economie stimuleren en innoveren met een snelheid die grote organisaties niet kunnen

Nieuwe bachelor ondernemerschap

Het verkopen van je product, een onderwerp dat vast

bijbenen.” Ook studenten levert het wat op, zo blijkt

aan bod komt in de nieuwe bachelor van Tilburg

uit Europees onderzoek. “Bedrijven van hoogopgeleide

University. Van den Bosch onderzocht het bestaansrecht

ondernemers ontwikkelen zich sneller en succesvoller.

van deze bachelor. “Elke nieuwe opleiding moet bij

Bovendien waren ook de studenten die na het

het ministerie van OCW aantonen dat het iets toevoegt

afstuderen in loondienst gingen werken succesvoller:

aan het scala van bestaande opleidingen in Nederland.

zij vonden sneller een baan tegen een hoger salaris.”

Het bleek dat er in Nederland vooral minoren en mastertracks gegeven worden over ondernemerschap en

Mr. Winston

Twee voorbeelden van succesvolle studenten zijn

dat een aantal grotere universiteiten een masteropleiding aanbiedt. Geen enkele universiteit heeft een bachelor in

Koen Lavrijssen en Wouter van Ooijen van Mr. Winston, het programma, daar springen wij op in.” Van den een flexibel en overzichtelijk kassasysteem voor de

Bosch is druk bezig met de inhoudelijke invulling van

horeca. Zij wonnen dit jaar de BESI (Best Entrepreneurial de bachelor, waarvan de goedkeuring het volgende Student Initiative) Award van Tilburg University.

punt op de agenda is. Het doel is om 1 september 2019

Mede dankzij de hulp van Starterslift ontwikkelden zij

de deuren te openen.

hun bedrijf. Deze stichting ondersteunt startende

Tilburg

Fotografie: Wilfried Scholtes

11

Profile for Brabant Business media

Brabant Business Magazine Winter 2017/2018  

Brabant Business Magazine Winter 2017/2018  

Advertisement