Page 1

Et skittent og fuktig ventilasjonsfilter kan gi ideelle levevilkår for mikroorganismer.

FAKTA:

Gode tiltak hindrer muggsoppvekst:

Dette er muggsopp

Muggsopp og ventilasjonsfilter

Muggsopp er en mikroorganisme som det finnes flere hundre arter av. Soppen er en naturlig del av nedbryting av biologisk materiale, og er viktig i naturen.

Et godt ventilasjonsfilter stopper muggsopp. Derfor kan funn av muggsopp i brukte ventilasjonsfilter være et godt bevis på at filteret faktisk har gjort jobben sin. Det er likevel mye som kan gjøres for å redusere både mengde muggsopp som kommer inn i ventilasjonsanlegget, og ikke minst hvor gode vekstvilkår soppen har i filteret.

Muggsopp spres via sporer (formeringsorgan), som finnes naturlig overalt i lufta.

Av Tormod Sperstad, markedssjef Interfil AS

Kilde: SINTEF

Mange undersøkelser, deriblant omfattende tester som er foretatt av SINTEF, viser at brukte ventilasjonsfilter kan inneholde til dels store mengder skadelige muggsopper. NATURLIG Det i seg selv er ikke så rart. Soppsporer forekommer naturlig i utelufta, og kan derfor også komme inn i ventilasjonsanlegget. Men sopp må ha næring for å vokse. Selv om det burde være relativt enkelt å unngå, så tyder mye på at dette er betingelser som forekommer ofte i ventilasjonsanlegg. Det er flere årsaker til det, men en av de viktigste er at fuktighet og organisk materiale i altfor stor grad slipper forbi luftinntaket. GODE LEVEVILKÅR I VENTILASJONSANLEGG Et skittent og fuktig filter kan gi ideelle levevilkår for

Kundeser vice: 902 70 077

|

E-post: post@inter fil.no

|

w w w. i n t e r f i l . n o

|

mikroorganismer. Partikler som fanges opp av filtermaterialet kan gi næring for mikroorganismene, og disse kan rett og slett vokse seg gjennom filteret, eller danne sporer som slipper gjennom filtermediet. Bestemte luftmengder og temperaturer kan også bidra til at vekstforholdene for muggsopp blir gode. HELSEFARE Dette kan føre til helseproblemer i større eller mindre grad, i tillegg til at opplevd luftkvalitet ofte kan bli dårlig på grunn av lukt. Enkelte undersøkelser som inneklimaspesialister ved SINTEF har gjort, viser også at muggsopper kan ta opp i seg metaller fra ventilasjonsanlegg (sink og aluminium). Ventilasjonsanlegget kan med andre ord endre kjemien i muggsoppen, og på den måten utsette oss for mikroorganismer som er annerledes enn de vi finner i naturen. Det stilles også spørsmål om hvilke helsemessige konsekvenser det

w w w. f a c e b o o k . c o m / i n t e r f i l

|

t w i t t e r. c o m / i n t e r f i l

INTERFIL AS 18.05.2012

Muggsopp som gror inne, eller som gror i ventilasjonsanlegget og spres via sporer, kan forstyrre den naturlige balansen mellom soppsporer i innelufta. Dette kan gi helseplager i større eller mindre grad, som for eksempel allergiske reaksjoner.


Brukte ventilasjonsfilter kan inneholde store mengder muggsopp. Foto: Sempore AB

MÅ HA GODE FILTER Et godt ventilasjonsfilter i filterklasse F7 er i utgangspunktet godt nok for å fange opp mikroorganismer. Men siden definisjonen av filterklassene (EN779:2012) kun setter krav om å stoppe en viss prosentandel av en bestemt partikkelstørrelse, så betyr det ikke at et F7-filter vil stoppe 100% av alle mikroorganismer. Der det stilles svært strenge krav til rein luft, for eksempel i næringsmiddelindustri eller operasjonssaler, anbefales det derfor spesielle filterløsninger som tilfredsstiller kravene til renhet i hvert enkelt tilfelle. VALG AV FILTERMEDIE Enkelte filterprodukter kan bidra til å minske risikoen for vekst i selve filtermediet. Syntetiske kompaktfilter, og da spesielt kompaktfilter med vannavstøtende egenskaper, tåler store fuktbelastninger bedre enn posefilter med glassfibermedie. Årsaken er at et fuktbestandig/avstøtende filtermateriale bidrar til å holde

Kundeser vice: 902 70 077

|

fuktigheten borte fra selve filtermediet, noe som igjen gir dårligere levevilkår for mikroorganismer. På den annen side viser flere undersøkelser at syntetiske filter slipper flere partikler enn glassfiberfilter. For at et syntetisk kompaktfilter skal ha god effekt, er det derfor helt avgjørende at det brukes gode forfilterløsninger som stopper mest mulig organisk materiale som mikroorganismer kan livnære seg på. Det finnes i dag også svært gode totalløsninger, deriblant Bergensristen, som bidrar til å minimere risikoen for at muggsopp skal skape problemer for inneklimaet. TILTAK Enkelt forklart, så er det aller beste for å hindre soppvekst i ventilasjonsanlegg å holde hele anlegget, inklusive inntaket, så reint og tørt som mulig. De viktigste enkelttiltakene som kan bidra til å minimere problemene er som følger: • Plassering av luftinntak (vær- og vindforhold, lokal forurensning, fysiske/bygningstekniske forhold

E-post: post@inter fil.no

|

w w w. i n t e r f i l . n o

|

ved luftinntak). • Gode forfilterløsninger ved luftinntak for å stoppe mest mulig fukt og organisk materiale/grovstøv FØR det kommer videre inn i ventilasjonsanlegget. • Lufthastighet som er høy nok til å hindre sporedannelse av evt. mikroorganismer som stoppes av forfilteret (muggsopp lager ikke sporer i lufthastigheter over 0,3 m/s). • Kvalitetsfilter tilpasset de rådende forholdene. Husk minimum filterklasse F7 i henhold til EN779:2012. • Regelmessige filterskift for å minske risikoen for vekst og redusert innhold av mikroorganismer i filter. Minimum en gang pr år, men gjerne to ganger (før og etter pollensesong). Forfilter bør skiftes oftere enn dette.

w w w. f a c e b o o k . c o m / i n t e r f i l

|

t w i t t e r. c o m / i n t e r f i l

INTERFIL AS 18.05.2012. Kilde: SINTEF

kan ha å puste inn metallholdig muggsopp.

Profile for Interfil AS

Muggsopp og ventilasjonsfilter  

Et godt ventilasjonsfilter stopper muggsopp. Derfor kan funn av muggsopp i filter være et godt bevis på at filteret faktisk har gjort jobben...

Muggsopp og ventilasjonsfilter  

Et godt ventilasjonsfilter stopper muggsopp. Derfor kan funn av muggsopp i filter være et godt bevis på at filteret faktisk har gjort jobben...

Profile for interfil
Advertisement