Wgaloweissuu

Page 1

e g z e m p l a r z

b e z p ł a t n y – k w i e c i e ń

2 0 1 6

WYDANIE SPECJALNE

POZNAJ ZASADY KONKURSU Z PANIĄ MARIOLĄ

Najlepsza

biesiada 2016!

7-9 PAŹDZIERNIKA 2016. HOTEL GOŁĘBIEWSKI W KARPACZU

Zasady konkursu

Ranking regionalny

Jak sprawdzić wyniki

Rejestracja krok po kroku


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.