Page 80

A speedy companion. Een vlotte begeleider. En flot ledsager. CaraCompact. Camera, objective and tripod

Camera, lenzen en statieven

Kamera, objektiver og stati-

are securely stowed away. This time

zijn veilig opgeborgen. Deze keer

ver er pakket sikkert ned. Denne

we want to see as many birds as

willen we bij de Noord- en Oostzee

gang vil vi møde så mange fug-

possible at the North Sea and Bal-

zoveel mogelijk vogels bekijken. Door

le som muligt ved Nord- og Øs-

tic Sea. Jens and I originally met on

onze gezamenlijke passie voor orni-

tersøen. Jens og jeg mødte hinan-

account of our mutual passion for

thologie hebben Jens en ik ons voor

den via vores fælles lidenskab for

ornithology. The CaraCompact is

het eerst leren kennen. De CaraCom-

ornitologi. CaraCompact er vores

our perfect mobile home; sleek and

pact is onze perfecte mobiele woning:

perfekte mobile hjem: slank og

agile with sufficient storage space.

slank en wendbaar en met voldoende

manøvredygtig med tilstrækkelig

“If we don’t see any birds, we can

opbergruimte. „Als we geen vogels

opbevaringsplads. ”Hvis ikke vi ser

still cook,” my husband adds with

zien, kunnen we altijd nog koken“;

nogen fugle, har vi stadig madla-

his dry humour. With the kitchen

een typische uitspraak van mijn echt-

vningen at falde tilbage på,” siger

on board, that’s a real pleasure. At

genoot met zijn droge humor. Met

min mand med sin tørre humor.

night, we relax in the comfortable

de keuken aan boord is dat een waar

Med et sådant køkken om bord er

dinette and talk about the day’s

genoegen. ‘s Avonds laten we in de

det en sand fornøjelse. Om aftenen

events. Our bed’s mattress allows

comfortabele dinette nog eens alle

glæder vi os over dagens oplevel-

us to quickly get to sleep, and we

belevenissen van de dag de revue

ser i den bekvemme dinette. Mad-

feel as if we’re on cloud nine.

passeren. Zodra we liggen op ons ma-

rassen i vores seng gør herefter, at

tras slapen we snel in en voelen we

vi kan falde dejligt i søvn og føle os

ons als het ware in de zevende hemel.

i den syvende himmel.

Compact space miracle. Agile driving dynamics, clever details and flexible solutions for lots of room while travelling. / Compact ruimtewonder. Wendbare rijdynamiek, slimme details en flexibele oplossingen voor veel plaats onderweg. / Kompakt pladsvidunder. Manøvredygtig køredynamik, smarte detaljer og fleksible løsninger for mere plads på farten.

80

CaraCompact

Living Space Family Van Purity Beneficiation

Driving Dynamics City Van Design Gadgets

Profile for Intercamp A/S

Weinsberg Hovedkatalog 2019  

Weinsberg Hovedkatalog 2019  

Profile for intercamp