Page 8

We are family. An adaptable hit with the family. We are family. Een veelzijdige gezinsfavoriet. We are family. Et familiehit med mulighed for forandringer. CaraOne. How much I loved them, our

Hoe zeer heb ik daarvan geno-

Hvor jeg dog elskede vores

family holidays in Croatia. I want to

ten: onze gezinsvakanties in Kroatië

familieferier i Kroatien. Jeg ønsker

create the same kinds of memories

Ik wil dat mijn dochters Livia en Mar-

at skabe ligeså fantastiske oplevel-

for my daughters Livia and Mar-

lene van net zulke mooie belevenis-

ser for mine døtre Livia og Marlene.

lene. That’s why we are driving to

sen kunnen genieten. Daarom rijden

Derfor tager vi til Istrien med vor-

Istria with the CaraOne. The locati-

wij naar Istrië, met de CaraOne, die

es CaraOne, som er skræddersyet

on is especially suited to the needs

speciaal op de behoeften van gezin-

til familiers behov. Som sædvanlig

of families. And of course we have

nen is afgestemd. Wij hebben, zoals

har vi alt for mange ting med, men

packed way too much, but in the

altijd, veel te veel bij ons, maar in de

CaraOne har plads til det hele.

CaraOne every thing has its own

CaraOne is er voldoende plaats. Ook

Også vores proviant kan uden pro-

spot. Even our food supplies can be

onze proviand kan probleemloos in

blemer være i det store køleskab.

easily stored in the large refrigera-

de grote koelkast worden opgebor-

Vores døtre deles om etagesengen.

tor. Our daughters share the bunk-

gen. Onze dochters delen het stapel-

Da vores lille Marlene hopper vildt

beds. When our little Marlene wants

bed. Als onze kleine Marlene wild op

i den nederste seng, ruller hendes

to jump around on the lower bunk,

het onderste bed huppelt, rolt haar

teenagesøster med øjnene. Jeg

her teenaged sister simple rolls her

zus met haar ogen. Ik weet: het wordt

ved, at det bliver en super-ferie, li-

eyes. I know it will be a great holiday,

een geweldige vakantie, net als vroe-

gesom tidligere. Fuld af oplevelser,

just like it used to be. Eventful, real

ger. Vol belevenissen, echt en met

autentisk og med hele familien.

and with the entire family.

het hele gezin.

Flexible home. Amazing layouts, ideal room design and accommodations for up to 8. / Flexibele woning. Geweldige indelingen, ideale ruimte-indeling en maximaal 8 slaapplaatsen. / Et fleksibelt hjem. Flot grundrids, ideel rumopdeling og op til 8 sovepladser.

8

CaraOne

Living Space Family Van Purity Beneficiation

Driving Dynamics City Van Design Gadgets

Profile for Intercamp A/S

Weinsberg Hovedkatalog 2019  

Weinsberg Hovedkatalog 2019  

Profile for intercamp