Page 1

interactiva escola intermunicipal del penedès sant sadurní d’anoia IMPORTÀNCIA DE LA CIÈNCIA EN L’ÀMBIT EDUCATIU La ciència és present en cadascun dels àmbits més quotidians de la nostra vida. La seva inclusió en el dia a dia educatiu té importància, però, en altres àmbits com són els de formació i preparació de nous professionals: metges, enginyers, arquitectes, químics, físics, biòlegs, veterinaris, matemàtics,... així com en debats ètics i socials, la importància del treball amb les cèl·lules mare, la inversió en I+D, les noves fronteres de la medicina i les inversions milionàries com el CERN. Vivim en un món altament tecnificat i la societat actual hi ha d'estar a l'alçada i això, realment, només podem aconseguir-ho si els nostres adolescents comprenen i entenen la importància del coneixement científic. Aquest coneixement ha de ser multidisciplinar, no només des de les ciències. Hem de treballar textos científics des de les matèries de llengua, podem veure l'evolució del coneixement científic des d'història, debatre l'ètica dels límits científics des de filosofia, entendre la necessitat de l'anglès com a llengua científica vehicular mundial, etc. L'escola, doncs, ha de proporcionar els coneixements, les eines i les estratègies perquè els nostres adolescents puguin desenvolupar les seves actituds científiques, perquè una societat preparada científicament és una societat més crítica, més oberta i més saludable. Josep Perea

Dibuix: Miriam .M

Professor de ciències

Núm. 57 / Abril-Juny 2009

www.intermunicipal.com interactiva@intermunicipal.com

editorial editorial

LES TIC, UNA EINA MOLT VÀLIDA

E l m ó n d e l a i n f o r m a c i ó h a e x p e r i m e n t at e n e l s ú l t i m s a n y s, u n a v e r t a d e ra rev o l u c i ó . I n t e r n e t é s p re s e n t a q u a s i t o t e s l e s l l a rs i h a c a n v i at l a v i d a d e l a c o m u n i t at e d u c at i v a . E l p re s e n t i e l f u t u r d e l ' e n s e n y a m e n t n o s ' e n tenen sense l'ús de les noves tecnologies ( T I C ) . L ' E I P, c o n s c i e n t d ' a q u e s t f e t , h i h a a p o s tat de ple fent una inversió considerable als tallers d'informàtica i a les a u l e s d ' i d i o m e s, i n s tal·lant pissarres digitals i connexió a Internet a totes les a u l e s, i p o t e n c i a n t l ' a s s i s t è n c i a d e l p ro f e s s o rat a c u rs o s d e f o r m a c i ó e s p e c í f i c s. La utilització d'aquestes noves tecnologies pot i n c i d i r p o s i t i v a m e n t e n l a d i s m i n u c i ó d e l f ra c à s e s c o l a r. S u p o s a u n n o u re p t e p e r a l p ro f e s s o rat i u n g ra n i n c e n t i u p e r a l ' a l u m n at . L e s n o v e s tecnologies permeten nous models d'ensenyam e n t i d ' a p re n e n t at ge q u e f a n m é s at ra c t i u s e l s c o n t i n g u t s p e d a g ò g i c s i e l s t r a n s v e r s a l s. Ta m b é p e r m e t e n a d a p t a r e x e rc i c i s e s p e c í f i c s a l s d i f e re n t s r i t m e s d ' a p re n e n t at ge. A m b l e s T I C e s p o d e n p o t e n c i a r n o u s t i p u s d ' a c t i v i t at s i noves metodologies d'aula: suport visual de t e x t o s i d ' i m at ge s d u ra n t l e s e x p o s i c i o n s d e l p ro f e s s o rat ( v í d e o s, a n i m a c i o n s f l a s h , p o w e r p o i n t ) ; re c e rc a a u t ò n o m a d ' i n f o r m a c i ó p e r p a r t d e l ' a l u m n e / a ( w e b q u e s t s, w e b t a s k , c a c e re s d e l t re s o r, p o r t a l s e d u c at i u s, e t c ) ; p re s e n t a c i o n s i e x p o s i c i o n s a l ' a u l a , t a n t p e r p a r t d e l p ro f e s s o rat c o m d e l ' a l u m n at ; l e c t u ra o n l i n e ( d i a r i s, rev i s t e s, l l i b re s, . . . ) ; re a l i t z a c i ó d ' a c t i v i t at s c r e a t i v e s ( d i b u i x o s, g r à f i c s, e d i c i ó d e v í d e o s, . . . ) ; a c t i v i t a t s d ' a p r e n e n t a t g e i d ' a u t o c o r re c c i ó , re a l i t z a c i ó d e v i d e o c o n f e r è n c i e s, e t c, e t c, e t c. A l ' E s c o l a , a q u e s t c a n v i é s g ra d u a l i , s e n s d u b t e, e l p a p e r d e l p ro f e s s o rat e n a q u e s t p ro c é s é s m o l t i m p o r t a n t . Pe r ò l e s n o v e s t e c n o l o g i e s, p e r s e , n o f a n m i ra cl e s. D a r re ra d e q u a l s ev o l p ro c é s d ' a p re n e n t at ge h i h a d ' h av e r s e m p re u n t re b a l l p e r p a r t d e l ' a l u m n e. C o n s t à n c i a , t e n a c i t at , e s f o r ç i c o n c e n t ra c i ó s ó n e l s v a l o rs t ra d i c i o n a l s b à s i c s i i n d i s p e n s a b l e s s i v o l e m q u e e l s / l e s a l u m n e s f a c i n s e u s e l s a p re n e n t at ge s c u r r i c u l a rs i c í v i c s, t a l i c o m h o t e n i m e n c o m a n at . Jacint Girona Professor de ciències


dia a dia dia a dia

interactiva

4 Els passats 21 i 28 d'abril els alumnes de 1r d'ESO van anar a la Bisbal del Penedès per visitar la fàbrica del Germans Boada, que es dedica a produir eines i peces de ceràmica. L'activitat la va organitzar l'àrea de tecnologia.

4 El 15 de maig tots els alumnes de 3r d'ESO van visitar l'exposició Els drets humans a la ciutat, a l'Índex de Sant Sadurní. La visita s'emmarca dins dels continguts de la matèria d'educació per a la ciutadania.

4 El 22 d'abril, els alumnes de l'Aula d'acollida van assistir a una conferència sobre la llei del menor a la comissaria dels mossos d'esquadra de Sant Sadurní. Allà també els van ensenyar instal·lacions de què disposa aquest cos de policia. I el 4 de maig, aquest mateix grup d'alumnes va visitar l'exposició sobre llengües instal·lada al Casal d'Entitats de Sant Sadurní.

4 El 19 de maig el professorat de ciències naturals de 3r d'ESO va guiar l'alumnat al llarg d'un itinerari geològic pel Penedès, amb l'objectiu de familiaritzar-los amb l'hàbitat natural de la comarca. 4 També el 19 de maig, tots els cursos de 4t d'ESO es van traslladar a les platges de Vilanova per a practicar el volei-platja, activitat d'educació física que no es podria realitzar dins de les instal·lacions de l'Escola.. 4 Els alumnes de 3r E han participat al llarg de tot el curs en l'activitat Fem una Llei , organitzada pel Parlament de Catalunya. El 22 de maig va ser el dia que es feia la defensa de la proposta de llei i després la van sotmetre a votació. Enguany el tema de la llei va ser l'aigua.

4 Cinc alumnes de 1r E d'ESO van participar en el recital de poemes al CaixaForum de Barcelona amb motiu de la festa de la poesia catalana que aquesta entitat organitzava el dia 29 d'abril. 4 L'alumnat de 1r de Batxillerat de l'especialitat de ciències socials i humanístiques va recórrer la Barcelona romana al llarg del matí del 22 d'abril. La sortida s'emmarca dins dels continguts curriculars de l'assignatura de llatí. 4 El 8 de maig, els alumnes de 4t i 1r de Batxillerat que estudien francès com a segona llengua estrangera, es van desplaçar a Perpinyà per a visitar-ne el Palau dels Reis de Mallorca i el castell de Salses. 4 El 13 de maig, en l'activitat organitzada pel professorat de ciències socials, tot l'alumnat de 1r d'ESO va fer una visita a les restes arqueològiques romanes de Tarragona en una visita guiada.

4 Fins al Saló de l'Automòbil es van arribar l'11 de maig els alumnes de l'Aula Oberta, una activitat programada pel professorat de tecnologia. I el 25 de maig, aquests mateixos alumnes juntament amb els grups de suport de 4t, van participar en unes activitats d'orientació professional i de recursos en el centre Francesc Layret de Vilafranca. 4 Els alumnes de 3r d'ESO, els dies 27 i 28 de maig van participar en el seminari M'agrada el meu cos (Autoestima i Nutrició) , sobre els hàbits alimentaris i la seva incidència en la salut. Aquest seminari l'organitza la Diputació de Barcelona. 4 Els dies 4 i 12 de maig es va fer, per als alumnes de 4t d'ESO, un seminari sobre l'alcohol i tot allò que es deriva del seu consum, organitzat per la Diputació de Barcelona i per la Fundació Alcohol i Societat. 4 El Carles Espinach, en qualitat de tutor del TREC de l’Iris Llop ( Realitat o ficció. Escenaris distòpics del cinema guanyador de la IX edició d'aquest certamen l'any 2008), va formar part del jurat dels premis per Treballs de Recerca del Batxillerat que atorga la Universitat Abat Oliva CEU.

J.Anton Lafuerza - Miquel Arnal

premis premis

El divendres 29 de maig es va celebrar el Sopar de Lletres al Saló Reial de les Caves Freixenet, l'acte de lliurament dels desens Premis Llavor de Lletres, amb una nombrosa participació d'uns dos-cents convidats. Entre els quinze premiats d'enguany hi havia la Gisela Romaní, que va guanyar el primer premi de la categoria Joves de Creació Literària, amb la seva narració Llum de lluna i el Gerard Queraltó, de 2n de Batxillerat, que va guanyar el primer premi en categoria de Treballs de Recerca, amb el seu TREC, Sobrevolant l'esperança. El camp d'aviació del Pla del Penedès durant la Guerra Civil Espanyola. Fa poques setmanes que la Gisela, amb aquesta mateixa obra, ja havia guanyat el premi Vila de Martorell per el millor blog escrit en català per a joves fins a 18 anys, dotat amb 150 euros.

Professorat

interactiva

Carles Espinach - Gerard Queraltó - Gisela Romani - Lluis Massana


alumnes alumnes

interactiva

Sóc una metàfora mutant / De vegades instructiva / De vegades tant se val / De vegades ciència / Peix,geometria / Vudú, badoc, poeta… Amb aquestes paraules la Sílvia Sogas, alumna de 1r E, començava recitant al VIII Festival de Poesia del CaixaForum el 29 d'abril. Després de participar, el mes de març, en un taller d'interpretació poètica, cinc alumnes de 1r E van ser seleccionats per recitar poemes: la Sílvia, l'Anna Gumara, la Mercè Suazo, la Vanessa Gómez i l´Adrià Medeiros. Aquesta activitat va ser organitzada per les professores de castellà de 1r d'ESO i va servir per complementar i ampliar els continguts de l'assignatura d'aquest últim trimestre. En aquest festival de poesia, els alumnes s'ho van passar molt bé escoltant el poeta Pau Riba com recitava, amb el seu estil tan personal, els seus poemes. Després, també van poder escoltar els seus cinc companys de 1r E i alumnes d'altres cinc centres catalans. Marta Anglès Professora de llengües

extraesc

extraescolars esportius Durant tot aquest curs, seguint el model dels altres anys anteriors, a l'Escola s'ha seguit treballant l'esport escolar com a element educador, socialitzador i integrador. Aquest any s'han creat 4 equips, 2 de bàsquet (infantil femení i cadet masculí) i 2 de voleibol (infantil femení i cadet mixt). Aquests equips han estat entrenant dos dies a la setmana durant tot l'any i els caps de setmana participant als jocs escolars esportius de l'Alt Penedès. Han estat un total de 40 alumnes que hi han participat. Hem tingut una temporada de grans èxits. En primer lloc, perquè s'ha consolidat un grup de monitors amb qui fa anys que estem treballant (Jordi Calvet, Melissa Dobrezanski, Marta Julià i Anna Massana), i això vol dir estabilitat del treball en equip i objectius comuns. En segon lloc, hi ha hagut una continuïtat d'equips, per tant s'ha pogut seguir treballant a partir de l'esforç de l'any anterior, i això s'ha notat en el progrés sobretot

tècnic i tàctic de cada equip. I en tercer lloc, els bons resultats de cada equip. Els equips de voleibol han quedat primers classificats en les seves categories i han anat a les fases territorials superant la 1a i anant a la 2a del Barcelonès. L'equip masculí de bàsquet ha quedat primer de la lliga de l'Alt Penedès i també ha anat a les fases territorials. Esperem seguir tirant endavant aquest projecte consolidant els equips que ja tenim i augmentant el nombre d'alumnes que hi participen. També voldríem donar les gràcies als pares i les mares de l'alumnat participant per la seva col·laboració i dedicació, i sobretot per la seva implicació a l'Associació Esportiva de l'Escola. Val la pena recordar, finalment, que treballar l'esforç, la constància, l'autosuperació personals i la socialització dels adolescents és una eina clau en la seva educació global com a persones.

interactiva

Bàsquet femení - Infantil / Bàsquet masculí - cadet

Volei femeni - Infantil

Anna Massana Coordinadora extraescolars Volei femeni - Cadet


colònies colònies-viatges

Colònies de 1r d'ESO a Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà)

És el meu primer any a l'Ínter i aquestes han estat una de les millors colònies que he fet. El viatge són quasi tres hores i, encara que vam fer una parada i l'autocar és molt còmode, es va fer una mica llarg. Un cop allà tots els del meu grup (Gerard Casasin,Sergi Claver, Marc Montserrat, Toni Diaz i jo) ens vam allotjar en un càmping amb uns bungalous que estaven estan molt bé: tenen terrassa amb unes bones vistes, cuina, nevera, sofà i els llits al pis de dalt. Les activitats van ser el més divertit: raquetes de neu, trèquing, tir amb arc i sobretot ràfting, amb uns monitors molt simpàtics que sempre t'ajudaven quan ho necessitaves. Salvador Bricollé Alumne de 1r E

interactiva

Colònies de 2n d’ESO a l’Escala (Alt Empordà)

Aquest any els i les alumnes de 2n d'ESO, hem anat de colònies a l'Escala. Hi vam anar a fer activitats de platja, tot i que el temps no ens va acompanyar gaire, per no dir gens. Les activitats eren: body board, volei platja, patins en línia i flanqueig litoral. En moltes era necessari portar vestit de neoprè per no tenir tant de fred, però diguéssim que no tapava gaire en algunes parts del cos. A la nit vam fer jocs de nit, un dels quals es deia hot games, però de hot en tenia poc, excepte alguns valents que es van quedar quasi despullats en el joc de la manta. La major part d'alumnes estaran d'acord que el millor de les colònies van ser les nits. En Frederic, el vigilant de nit, d'origen francès, rondava fins les 6 del matí per les habitacions, i com que no sabia parlar massa bé el català, deia coses com ara: "A FOGGA, AGGA!". Les colònies, en general, han estat força bé, però demanem, si us plau, que l'any que ve les colònies tornin a ser de cinc dies, ja que amb tres no n'hi ha hagut prou. En volem cinc! Marina Bricollé - Xènia Dols - Marta Sàez Alumnes de 2n E

Colònies 3r d’ESO a l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp)

Aquest any, els alumnes de 3r d'ESO hem anat de colònies a l'Hospitalet de l'Infant. Ens vam allotjar en un alberg molt acollidor, prop de la platja. Durant els tres dies vam fer nombroses activitats lúdiques i esportives: passeig amb bicicleta per la Via verda, lacrosse, bàsquet, bàdminton,… Tot i que ens ho vam passar molt bé, vam tenir força mala sort amb temps, ja que per l'amenaça de pluja i el fort vent vam haver de suspendre algunes activitats a Mas Boquera. Malgrat aquest imprevist, el professorat va saber adaptar les activitats segons els nostres gustos i interessos i ens van portar al cinema de Reus. L'última nit també ens van muntar una sala de ball al gimnàs de l'alberg. Resumint, tot i la reducció de dies i el factor pluja, les colònies han estat agradables i inoblidables.

Les colònies de 4t, les millors (i les més cares) de l'ESO! Tot i així, això depèn de la teva habilitat esquiant, perquè fotre't una pinya el primer dia en treu gran part de la gràcia. Realment són les millors, amb habitació d'hotel amb televisió, sortida a Caldea, tres dies sencers esquiant, una estada en un país estranger, etc. Aquestes colònies són l'oportunitat d'estar uns dies amb els amics i les amigues, amb qui pots portar 4 anys junts, i a qui potser no veuràs més, habitualment, a partir d'aquest any.

Cristina Lizano - Claudia Boquera

Sergi Delgado - Núria Pérez

Alumnes de 3r E

Colònies 4t ESO a Andorra (Andorra)

Alumnes de 4t E


colònies colònies-viatges

interactiva

Viatge a Granada (Granada)

Viatge a Amsterdam (Holanda)

Com ja és costum, l'alumnat de 1r de Batxillerat vam anar de viatge a Amsterdam, lloc que vam descobrir gràcies a sortides nocturnes, passeigs amb barca pels canals i visites a museus, com el Van Gogh, el de la Heineken o la casa d'Anna Frank. A més a més, vam sortir de la ciutat per passejar pels jardins Keukenhof, un poblet típic ple de molins anomenat Zaanse Schans, i Volendam, un poble de pescadors; vam voltar també per la Grand Place de Brussel·les i per dins l'Atomium. Segur que, per temps que passi, totes i tots recordarem aquest viatge amb el somriure a la cara, amb moltes anècdotes de les nostres excursions nocturnes pels pubs de la ciutat i de les festes que es muntaven diàriament dins de l'autocar, de tot el que vam visitar i vam aprendre, i, sobretot, és clar, dels bons moments amb els amics i les amigues.

Fem 2n de Batxillerat i, si més no, la majoria d'alumnes aquest any deixem l'Escola. Aquest any tocava el Viatge. I Granada no ens va decebre, i tant que no! Si la ciutat pròpiament ja és molt maca, encara ho és més amb bona companyia al costat. L'Alhambra, el barri de l'Albaicín, la cueva de María la Canastera, els carrerons estrets, les cases blanques... I no només això: els bars, les tapes, la gent, la festa... i Granada 10! Aquest any deixem l'Escola. Aquest any tocava el Viatge. I Granada no ens va decebre, i tant que no! Marina Girona - Alba Julià Alumnes de 2n de Batxillerat

Aida Mestre - Alba Martí

perpignan Alumnes de 1r de Batxillerat

Perpignan Une journée à Perpignan

Le 8 mai 2009, à six heures et demie, trente-cinq étudiants (six de bac et vingt-neuf de deuxième- 4t ESO) avec deux professeurs de la matière, sont allés à Perpignan. Pendant le voyage, nous avons dormi jusqu'à arriver à la dernière area de service de Catalogne. Une heure plus tard, nous sommes arrivés à Perpignan. Après, nous sommes allés au Palais des Rois de Majorque. Là, nous avons découvert le passage de la reine pour aller voire son mari. Ce passage était très obscur et étroit. Jean-Philippe, notre guide, nous a parlé en français et en catalan, ainsi nous avons pu voir les différences entre les deux langues. Il nous a expliqué les liens entre Perpignan et Catalogne. Nous avons vu les différences entre les deux cultures. La visite a durée deux heures. Après la visite, nous sommes allés déjeuner à une place très belle de la ville. Nous avons fait un piquenique avec des "délicatesse". Après manger, nous avons visité le Château de Salses. Liberté, notre guide, nous a expliqué l'histoire du château et nous nous sommes promenés dans les murailles. Nous

interactiva

avons vu des très beaux jardins. Quand on a fini la visite, nous nous sommes arrêtés à la dernière area de service de France-le village catalan, où nous avons goûté une bonne glace. Pendant le chemin de retour, nous avons chanté tout le temps. Nous sommes arrivés à Sant Sadurní à sept heures et demie. L´année prochaine, nous voulons y aller pour découvrir encore des endroits. Laia Colet, Maria Estruch, Klaudia,Król, Alba Moreno, Aurora Orta i Clara Pons Alumnes de 1r de Batxillerat


sant jordi sant jordi

La comissió encarregada d'organitzar la festa de Sant Jordi d'enguany ha estat l'equip de diversitat de l'Inter: la Marta Rosell, la Marta Sáez, la Maria, la Joana, la Rosabel, el Lep, el Roger i el Martí. Vam decidir muntar una festa lúdica i a la vegada cultural perquè Sant Jordi permet aquest doble vessant. El centre d'interès escollit fou la pau. Setmanes abans de Sant Jordi, vam demanar als alumnes que expliquessin què entenen per pau (a través d'una idea, un sentiment, un principi, un objectiu, una intuïció...) utilitzant només sis paraules i una imatge. Havien d'enviar els treballs a una adreça de correu. Amb tots els treballs enviats (més de 200!) la comissió va elaborar una projecció que es va poder visionar el dia de la festa. El dia de Sant Jordi hi havia diferents activitats, segons l'horari i el nivell. La festa va començar amb una xocolatada amb magdalenes al pati. L'Inter és Escola Verda, per aquest motiu la xocolata es repartia amb gots reutilitzables (el preu era d'1 € i es tornava 0,50 € quan es retornava el got). També hi havia venda de roses al pati. La xocolatada i les roses van ser un èxit, tothom va retornar el got i les roses es van exhaurir ràpidament. Seguidament, va començar una gimcana per a alumnes 1r a 4t d'ESO. Volíem que les proves estiguessin relacionades amb jocs de llengua que permetessin treballar la comunicació i la relació. Cada grup, acompanyat pel tutor o la tutora, realitzava diferents proves: sopes de lletres, jeroglífics, trencaclosques, arrencada de roses (a la manera de com es fa en el joc d'arrencar cebes), torneig medieval.., amb l'objectiu d'aconseguir el màxim de puntuació com a grup-classe. La implicació de l'alumnat va ser molt bona. Mentre els d'ESO feien la gimcana, els de Batxillerat van veure un reportatge, La revolta permanent, sobre els fets de Vitòria que van inspirar Campanades a morts de Lluís Llach. El Lluís Massana els en va fer la presentació a la sala d'actes. Al gimnàs, un cop acabades la gimcana i el documental, es va fer el lliurament dels premis de les Proves Cangur de matemàtiques i dels diplomes a l'alumnat que ha participat en el projecte de parelles lingüístiques. A continuació es va fer una lectura de poemes per a la pau (els Kaikús en temps de guerra d'en M. Martí i Pol) amb alumnat de 4t dirigit pel Martí Ribas, i amb acompanyament musical d'alumnes de l'Escola. Durant la lectura, al fons de l'escenari una alumna anava fent dibuixos d'estil grafiti relacionats amb la pau i es projectaven els treballs enviats per l'alumnat en la convocatòria de la pau en sis paraules i una imatge. Al pati els alumnes van poder, a més a més, passars’ho bé amb un karaoke de cançons exclusivament en català. Rosabel Porras Professora de suport

interactiva

FESTA DE SANT JORDI 2009


escola ve escola verda

interactiva

ALUMNES DE CIÈNCIES DE LA TERRA I MEDI AMBIENT VIATGEN A BRUSEL·LES Aquest any els alumnes de Ciències de la Terra i del Medi Ambient de 1r i 2n de Batxillerat vam participar en el projecte europeu IDEAL-EU sobre el canvi climàtic, juntament amb altres centres de Catalunya, França i Itàlia. D'aquest projecte i del treball inicial fet per via telemàtica, durant el primer trimestre, amb els altres alumnes, en vam treure unes conclusions conjuntes que es van presentar al Parlament Europeu per al seu debat. Per assistir a aquesta sessió plenària de debat es van sortejar deu viatges entre tot l'alumnat participant i vam dels ser afortunats nosaltres, la Mireia Serrano i el Carles Parera. Per tant, els passats 10 i 11 de maig, amb tres tècnics del Departament de Participació Ciutadana de la Generalitat, vam anar a Brussel·les a visitar el Parlament Europeu, la Delegació del Govern de Catalunya i altres institucions, com la Comissió Europea. Cal dir que ha estat una experiència molt positiva i que, és clar, ens va agradar molt de poderhi ser. Mireia Serrano - Carles Parera Alumnes de 1r Batxillerat

intercan intercanvi

interactiva

ALUMNES DE L'ESCOLA INTERMUNICIPAL FARAN UN INTERCANVI AMB L'SCUOLA MEDIA COLOMBA ANTONETTI DE BASTIA UMBRA. Els 6, 7 i 8 de maig els tutors de primer cicle d'ESO Jordi Quintana i Sergi Garcia, juntament amb el regidor d'educació, Isidor Rando, i la tècnica d'educació de l'Ajuntament de Sant Sadurní, Carme Mangas, vam viatjar fins a la Bastia Umbra, vila italiana agermanada amb Sant Sadurní. En aquests tres dies vam estar treballant amb professorat de l'Scuola Media, per establir els objectius pedagògics i els criteris de treball de cara al projecte d'intercanvi per al curs vinent, així com un calendari per a començar a organitzar-lo. Prèviament vam estar coneixent el sistema educatiu italià, fet que determina el nivell en què es farà l'intercanvi: el nostre alumnat que cursarà 2n d'ESO i l'alumnat de 3r de l’Scuola Media, de 13 i 14 anys. També vam tenir temps per conèixer les bellíssimes localitats veïnes de la Umbria, Assissi i Perugia, i així fer-nos una idea de les possibilitats que tindran els nois i les noies de visitar la zona i fer-hi diverses activitats. Ben aviat iniciarem els contactes i la comunicació entre alumnes per via telemàtica. Jordi Quintana - Sergi Garcia Tutors de 1r Cicle d’ESO


parelles

parelles lingüístiques Aquest curs hem començat a l'Escola el Projecte de parelles lingüístiques amb l'objectiu d'afavorir l'aprenentatge del català oral entre alumnes catalanoparlants i no catalanoparlants. Els dilluns a l'hora del pati, una colla d'alumnes de 2n cicle es reuneixen de manera voluntària amb aquesta finalitat. A cada alumne/a aprenent se li assigna un/a alumne/a voluntari/a amb qui comparteix mitja hora de conversa setmanal. Es pretén que aquest temps sigui una estona d'intercanvi cultural i d'apropament de realitats diferents, alhora que s'afavoreix la integració escolar del nou alumnat. Al llarg del curs s'han programat i realitzat 2 torns de 6 sessions cadascun, de manera que l'alumnat voluntari ha canviat, però i els/les aprenents han repetit. Els nois i les noies, en general, estan satisfets de l'experiència, encara que els hagi costat mantenir l'estona de conversa i l'esforç que suposa fer-ho en el seu temps d'esbarjo. Hem recollit algunes de les opinions seves, com la millor manera de fer-ne una valoració i per agrair-los la participació:

Leidy: Em sembla molt bé perquè coneixem altres persones. També fem amistats. Jose: És una manera no avorrida d'aprendre català. Al principi em feia una mica de vergonya però a l'anar-nos coneixent la vaig perdre. Youssef: M'ha semblat molt bé, ja que he après diferents jocs. Griselda: M'ha agradat perquè he conegut gent diferent.

profess professorat

CURS D'ESTIU DE FORMACIÓ DE PROFESSORS A L'INEFC, A CÀRREC DEL CARLES ESPINACH, SOBRE EL PROJECTE GOLF A L'ESCOLA, PIONER EN AQUEST ÀMBIT A CATALUNYA. EDICIÓ DEL AUDIOVISUAL RESUM DEL PROJECTE GOLF A L'ESCOLA Aquest estiu, el Carles Espinach impartirà un curs de formació per professionals de l'ensenyament sobre el tema GOLF A L'ESCOLA. Aquest curs es durà a terme a l'INEFC de Barcelona durant la primera setmana de juliol, i es basa en l’experiència desenvolupada a l'Inter, durant els darrers 10 anys,d’inclusió del golf en el currículum dels estudiants d'ESO i Batxillerat. Amb la idea de complementar aquest curs, i amb la intenció de fer palesa aquesta feina feta a l'Escola, s'ha editat un DVD resum del projecte que s'està fent arribar tant a centres educatius, com diversos mitjans de comunicació locals i nacionals, estaments esportius, etc. Si us en voleu informar, del curs, o veure el reportatge podeu fer-ho accedint a:

www.carlesespinach.cat.

interactiva

Alejandra: L'Adrià s'ha esforçat molt a parlar amb mi en català perquè ell és castellanoparlant i també m'ha ensenyat a fer una coca boníssima. Adrià: L'Alejandra s'ha acostumat a parlar en català i m'ha ensenyat una recepta de pastís de plàtan boníssima. Creiem que aquesta experiència ha estat molt profitosa per a les noies i els nois que hi han participat. Per tant, pensem que el curs que ve la repetirem i ens agradaria de poder comptar amb més alumnes voluntaris/es. Maria Pareja Professora de suport

Youssef Hssini - Emili Lozano

interactiva


okupa’t okupa’t

interactiva

El dijous 4 de juny al Casal d'Entitats de Sant Sadurní es va celebrar el final de curs de l'Okupa't, el programa d'iniciació d'alumnes de 4t d'ESO al món laboral, en el qual participen els dos IES de la vila, el Jacint Verdaguer i l'Escola Intermunicipal, i nombroses empreses i serveis municipals majoritàriament de Sant Sadurní però també d'altres municipis de l'entorn. Durant l'acte, en el qual van participar l'alcalde, el regidor d'Educació i la tècnica de la regidoria, la inspectora educativa, la direcció i professionals dels equips educatius dels dos centres, titulars de les empreses i, és clar, l'alumnat participant, es va lliurar als alumnes i a les empreses, per part de l'Ajuntament, un diploma acreditatiu de les hores realitzades.

familia-es familia-escola

L'ESTIU: UN TEMPS PER GAUDIR EN FAMÍLIA Hem arribat al mes de juny i ha passat un altre any, o més aviat un altre curs escolar. Els cursos són intensos, plens de feina, de vivències, d'adolescents que corren amunt i avall, de pares i mares que es troben amb els tutors i lestutores a les entrevistes, en les assemblees i les conferències, de professorat que es capfica, que hi torna, una vegada i una altra... Hem tingut un grup de pares i mares delegats de classe que han assistit a les reunions de coordinació i han participat en les activitats proposades des del centre; hem muntat activitats per a les famílies, algunes han reeixit i d'altres no s'han pogut dur a terme... I també han sorgit dubtes, interrogants, reflexions: Per què m'he de comprometre amb l'AMPA? D'on he de treure el temps per participar en les activitats que se'm proposen des de l'Escola? Tinc autoritat davant el meu fill/la meva filla? He d'aprovar aquest alumne? Com ho puc fer per motivar la classe en aquest tema tan difícil? Seré capaç d'utilitzar adequadament les noves pissarres digitals? Com puc intervenir en aquest conflicte? Seré capaç d'aprovar el curs? Per què he d'estudiar? El curs escolar també consisteix en això, a buscar les respostes a totes aquestes preguntes i a moltes altres que sorgeixen durant el dia a dia. Val la pena

interactiva

continuar dedicant esforços -tots, professorat, famílies i alumnat- per tirar endavant? Per descomptat que sí. Per això, el professorat dedica l'última part del mes de juny a avaluar el curs i a proposar millores o canvis tenint en compte les dificultats i les propostes que sorgeixen durant l'any, i la primera quinzena de juliol està destinada a la formació, és a dir, a preparar-nos en els aspectes que cada professor o professora consideri necessaris. L'alumnat pot aprofitar aquestes setmanes de vacances per continuar treballant a casa alguns aspectes acadèmics que hagin pogut quedar pendents o que calgui reforçar per encarar el nou curs amb més seguretat. Per últim, els pares i les mares podem pensar en aquests dies d'estiu com una bona oportunitat per gaudir dels nostres fills i filles sense la pressió que suposa el ritme del curs, conviure-hi, escoltarlos i conèixer-los una mica més. Jo, per descomptat, penso fer-ho. Núria Talavera Coordinadora Família-escola 08-09


qui és qui qui és qui som? P A U

M A R T I N E Z

Andalusa de Jaén, aragonesa d'estiueig, valenciana d'adopció, la Pau va estudiar Art Dramàtic i va muntar la companyia d'animació "Trinomio" on paraigua al cap, vestit de ratlles i carablanca feia de pallassa "Ajilimoji". Un grup ambulant que, de festa en festa i de fira en fira, va arribar al Festival de Teatre de Carrer de Tàrrega amb l'espectacle No me mates con tomate. I ja es va quedar a Catalunya.

interactiva

Després d'uns anys de fer de model en moviment per als estudiants de Belles Arts, va canviar de rol i va passar a l'altra banda la de trinxera per estudiar art i la seva història. Va aprendre a escriure amb les aventures de Sher-lock Holmes de Sir Arthut Conan Doyle i d'ençà d'aleshores que no ha deixar de practicar l'impenitent ofici de detectiu. Les traces i els indicis d'un cineasta anarquista, protagonista de la seva tesi doctoral, l'han dut fins a Mèxic, on espera culminar les seves pesquises a la fresca d'un "cenote", mentre fa un pica- pica amb cucs de Maguey i es mulla els llavis amb tequil·la i sangrita.

Mai no s'hagués imaginat que fer classes d'història s'assemblaria tant a fer teatre! Entre l'aula i l'escenari no hi ha gaire diferència: al davant, un públic baladrer que necessita l'ham de l'atenció (modular la Dibuix: Aura (professora) veu, gesticular, actuar amb ritmes contrastats, mantenir la intriga i despertar la curiositat de l'especta- Les seves investigacions apareixeran dor). Al darrera, com a teló de fons, publicades properament a la col·lecció dues pissares (la de guix i la digital). El gabinet del doctor Watson. Però aquí ningú no paga entrada!

Revista Interactiva Nº57  
Revista Interactiva Nº57  

Revista de l'IES Escola Intermunicipal, corresponent als mesos d'abril/juny de 2009.

Advertisement