Page 1

Nummer 1. 2014

Intelligence ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM ARBETAR MED CI OCH INFORMATION

INTERVJU MED MATS LINDGREN:

Crowdsourced Intelligence hos Kairos Future RAPPORT FRÅN SEMINARIUM:

Competitive Intelligence in the Age of Social Computing INTERVJU MED ULRIK FRANKE, FOI:

Datadriven analys


Välkommen till ett nytt nummer av Intelligence! Efter ett uppehåll är nu Intelligence tillbaka i tryckt form. Vi fick mycket positiv respons på innehållet under de tre år tidningen gavs ut innan uppehållet. Det tackar vi för. Flera av våra kunder och intressenter har också hört av sig och undrat vart tidningen tog vägen. Kanske saknar man trots allt tryckta medier i en tid då mer och mer av den dagliga kommunikationen sker via digitala flöden. I det här numret av Intelligence kan du bland annat läsa en intervju med Mats Lindgren, vd och grundare av Kairos Future, där han berättar om sin syn på crowdsourced Intelligence. På M-Brain har det hänt en hel del. Förutom flera produktlanseringar och uppköp så har den svenska verksamheten fått en ny vd, Christina Wihlner Lentell. På sidan sex kan du läsa en intervju med Christina och få veta mer om hennes syn på den svenska informationsmarknaden. Trevlig fortsättning på våren!

Kristian Dahlgren

Intelligence

Crowdsourced Intelligence TEXT: Johan Hammarlund ILLUSTRATION: Kristian Dahlgren

Allt fler företag bygger in funktioner för samarbete och gemensam trendspaning i sina lösningar för competitive intelligence (CI) och business intelligence (BI). Vi på Intelligence träffade Mats Lindgren, Vd för Kairos Future, som berättade om deras nya plattform Co:tunity och vad man på Kairos kallar för Crowdsourced Intelligence.

– Crowdsourced Intelligence handlar både om möjligheterna att spindla in vad som sägs därute om det som du är intresserad av och att du bjuder in en ”crowd” att vara del i ett spaningsnätverk. Tittar vi framåt så tror jag att båda dessa spår kommer att växa ganska kraftigt.

Ett nyhetsbrev från M-Brain Sverige Redaktion: Kristian Dahlgren Johan Hammarlund Layout: Kristian Dahlgren Tryck: Botkyrka Offset Medborgarplatsen 25 118 72 Stockholm, Sweden Tel: +49 8 556 08 800 sweden.response@m-brain.com www.m-brain.com Cover: Matton images

Kairos Future jobbar med teknologi för båda dessa användningsområden. Man har bland annat tagit fram en egen plattform som kan ladda ned de textmassor som finns och mappa landskapet genom att tillämpa matematik och statistik. Arbete med spaningsnätverk kan till exempel innebära att ett företag bjuder in sin egen organisation eller andra grupper som kunder eller medlemmar på olika forum.

– Om alla utesäljare i en organisation rapporterar in vad de möter på marknaden så är det ett fantastiskt sätt att skaffa insikt om vad som händer på marknaden. Något som jag tror kommer framöver är också att du har organisationer som har fem miljoner människor i sin crowd. Vi gjorde ett projekt tillsammans med Smartson då vi använde vår plattform Co:tunity för att bjuda in konsumenter att komma in med idéer kring en av Arlas produkter. De fick in över tusen idéer den vägen. Vilket tillvägagångssätt man väljer vid skapandet av sådana nätverk beror bland annat på syftet. Ur ett varumärkesperspektiv är det kanske mer intressant att aktivera crowden utanför organisationen. Om syftet däremot är


att höja innovationskapaciteten i hela organisationen är det sannolikt en fördel att börja internt, menar Mats Lindgren. En fördel med att få personal att rapportera in saker är vidare att det blir filtrerat och tolkat utifrån organisationens perspektiv. Men för att aktivera deltagarna så måste man också hitta något som triggar folk.

så finns det en risk att folk rapporterar in vad som helst bara för att få betalt. Belöningen att få uppmärksamhet och status är mycket starkare, framförallt internt i en organisation. Sen är det även viktigt att det finns en moderator som driver på.

Många företag flyttar idag ut intelligence-funktioner till andra organisationer samtidigt som man ska aktivera “Om alla utesäljare i en organisation en större del av rapporterar in vad de möter på marknaden sin personal. För så är det ett fantastiskt sätt att skaffa insikt“ att få den ekvationen att gå ihop Kairos Future har till exempel byggt är det viktigaste att du har en ledning in tävlingsmoment i sin plattform där som är engagerad. När man ska gå man kan få poäng för varje gång man över till denna typ av nya arbetssätt lägger in något eller kommenterar. kan det också bli så att man organiserar upp något och sen inte gör så my– Vi kommer så småningom också att cket mer. Det blir mer som en ritual. bygga in moment där du får belöningMen om du engagerar folk så kommer ar, det behöver inte vara pengar men de förvänta sig att det börjar hända kanske kunskapselement. Börjar du något, annars är risken att allting dör, belöna inrapporteringar med pengar säger Mats Lindgren. 3

Mats Lindgren, CEO och grundare av Kairos Future. Foto Björn Leijon.

– En risk är också att det mest blir fast thinking som åker in i de här systemen. Det kostar inte så mycket att göra en statusuppdatering och det blir inte alltid så relevant. Därför krävs det också en bearbetning av informationen, det är där som det största värdet skapas. Då kan det bli ett sätt att fånga upp allt som vi vet men inte vet om att vi vet och i ett externt perspektiv blir det möjligt att få en massiv feedback på det vi tänker och håller på med.


Competitive Intelligence in the Age of Social Computing TEXT: Johan Hammarlund FOTO: Kristian Dahlgren

I början på mars anordnade M-Brain ett välbesökt seminarium på temat Competitive Intelligence in the Age of Social Computing. Ett trettiotal representanter från olika företag och organisationer samlades på IVA konf-erenscenter för att lyssna till presentationer av forskare från FOI och Södertörns Högskola. Det gavs också utrymme att ta upp egna frågor och diskutera gemensamma utmaningar för de som jobbar med omvärldsbevakning när nya beteenden och tekniker kopplade till social IT får allt större genomslag.

och data. Seminariet arrangerades inom ramen för forskningsprojektet Cibas där M-Brain samarbetar med bland annat Södertörns Högskola och mjukvaru-utvecklaren Comintelli. Cibas är ett treårigt projekt som tittar på hur social IT ställer nya krav på omvärldsbevakningsbranschen, men också ger nya möjligheter. Seminariet var det första i en serie seminarier på samma tema som kommer att pågå under hela 2014 och 2015.

Lars Degerstedt och Helge Hüttenrauch, forskare i medieteknik vid Södertörns högskola, presenterade resultat från forskningsprojektet CIBAS. Fokus var på hur man kan förstå och utveckla omvärldsbevakningsprocesser som socialt nätverkande utifrån tre olika perspektiv: individuellt beteende, social struktur, och teknik. Ulrik Franke från FOI lyfte fram både de tekniska möjligheterna och de problem som finns vid analys av stora mängder omvärldsinformation 4

Seminariet har lett till ett antal förfrågningar kring liknande presentationer vilket är roligt, säger Lars Degerstedt, projektledare för CIBAS. Ytterligare presentationer på samma tema kommer att hållas under hela 2014 och 2015. Närmast i tiden ligger en presentation i Göteborg i maj och den som är intresserad av att delta kan höra av sig till Lars Degerstedt på Södertörns Högskola. Han nås på adressen lars.degerstedt@sh.se.


Ulrik Franke, datadriven analys Intelligence träffade Ulrik Franke för en fördjupad diskussion kring de frågor han presenterade på seminariet. Han är forskare på Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och arbetar med projektet Stödverktyg för informationsfusion och analys. I detta projekt tittar man bland annat på datadriven analys. Det innebär att man inte har så mycket förutfattade meningar utan istället försöker samla in stora mängder data och analysera den med maskinella metoder för att få fram slutsatser som skulle vara svåra för en människa att hitta på egen hand. Att datavolymerna fortsätter att öka så kraftigt gör detta arbete både lättare och svårare enligt honom. -Ett stort material gör det i många avseenden lättare, i en statistisk eller datavetenskaplig bemärkelse så får man stora urval och säkrare samband. Däremot så kan det medföra andra problem eller utmaningar, till exempel vad gäller lagring.Vi har ju sett en explosionsartad utveckling på

allt ifrån lagringsmedia till inverkan på programmeringsspråk som ska klara att bryta ned och bearbeta stora mängder data. Det är utmaningar där vi hela tiden töjer på gränserna på vad man trodde var möjligt. Ett annat problem är att den stora mängden av olika format, konventioner och typer av data ställer nya krav på informationshanteringssystemen. Sematisk interoperabilitet, det vill säga att systemen tolkar informationen lika, är ett potentiellt problem varje gång som organisationer eller system ska utbyta information. FOI har huvudsakligen tittat på detta ur ett militärt perspektiv men problemet är i stort detsamma även om det handlar om olika journalsystem i vården eller att flytta information inom ett stort företag med olika många system. -Detta är något som kan vara avgörande för hur ens affärer går om man ska vara krass. Att säkerställa att man har hög datakvalitet genom en hel kedja och inte bara att det finns data av hög kvalitet någonstans utan 5

att det blir ett naturligt ”tänkesätt” när man har sina affärsprocesser. Så tidigt som möjligt måste man

Ulrik Franke, forskare FOI.

tänka kring hur man upprätthåller datakvalitet i alla steg. De nya datavolymerna och de olika typerna av data ställer också nya krav på sökbarhet och spårbarhet. Inte minst då man gör olika typer av avancerade beslutsstödssystem som är beroende av data från en stor mängd olika källor som kanske har olika karakteristika. Har man data av olika kvalitet så är det viktigt med spårbarhet så man inte drar förhastade slutsatser.


-Man ska veta var informationen kommer ifrån så att man inte använder den på fel sätt och inbillar sig att den säger mer än vad den faktiskt har förutsättningar att göra. Det blir viktigare ju mera fusion man gör av data från olika källor. Kombinationen av nya stora datavolymer och allt bättre algoritmer för maskininlärning och olika typer av automatisk hantering ändrar också balansen mellan vad människan kan göra och vad maskiner kan göra. -På samma sätt som vi tidigare i historien har sett teknikskiften där tillverkning i fabriker ersatte mänskligt hantverk ser vi nu att vi närmar oss ett läge där maskinella system klarar av att göra sådant som vi tidigare trodde att människan var unikt skickad att göra. Det kan finnas motstånd

mot detta av olika slag men vi ser att gränserna skjuts framåt och vi måste nog ställa in oss på att ett stort antal yrken kan försvinna på sikt. Vad gäller texthantering så har ju maskiner till exempel visat sig vara fullt kapabla att skriva fungerande sportreferat, en relativt enkel och väldefinierad form av journalistik. Bland de data som är med och driver volymökningen så är bilder särskilt intressanta enligt Ulrik Franke. Det är nu en stark utveckling där maskiner blir allt bättre på att identifiera objekt i bilder. I någon mening så har detta område legat lite efter textanalyser men AI-metoderna går här starkt framåt. Detta kommer att öppna nya möjligheter för maskinell bildsökning och behandling av bildmaterial. Redan idag så är maskiner ibland bättre än människor på att

hitta avvikelser i röntgenbilder eller annat bildmaterial med en begränsad kontext. Trots de ökande datavolymerna så är verkligheten för många organisationer att man bara tar del av små informationsströmmar. Big Data-begreppet kan därför vara lite problematiskt när det används så brett för att insamling av ostrukturerad data. Det är inte heller självklart vilken strategi man ska välja för sin datainsamling. - Vad man ska satsa på varierar mycket mellan både branscher och var ett företag befinner sig i sin livscykel. Är man ett litet uppstartsföretag är det kanske inte rationellt att bygga upp en avancerad IT-infrastruktur. Man får ta i beaktande att man sätter in rätt verktyg vid rätt tillfälle.

FYRA FRÅGOR:

Christina Wihlner Lentell, ny VD för M-Brain Sverige TEXT: Hedda Langeby Berätta lite om dig själv och din bakgrund.

- Jag började min bana som säljare, mitt första jobba var på Canon. Jag tror att sälj är en del av allt man skapar och gör oavsett vilken tjänst man har. Efter det, på 90-talet, började jag bana mig in i kommunikation- och mediavärlden. Jag har samlat erfarenhet från såväl TV, print och evenemang och nu senast kommer jag från mediebyrån Carat där jag jobbat som vice vd och i mars kom jag till M-brain. Berätta om din roll, vad är din och M-brains största utmaning?

- Vår utmaning är att bana väg och lära kunderna hur de kan omsätta och använda medie- och omvärldsbevakning som en naturlig del av deras marknads och affärsbeslut. Vi ska utveckla M-brain till att spela en mer

rådgivande roll. Kunden behöver hjälp och våra verktyg blir ett sätt att ta sig dit. Vad är den främsta utmaningen inom competitive intelligence och omvärldsbevakning idag?

- Utmaningen är att försöka tratta ner allt inom redaktionell och digital media för att göra det mer hanterbart. Det finns stor potential i allt det som skrivs och sägs om ett företag och informationen kan användas av ett flertal avdelning för att komma vidare och utvecklas. Information är värdefullt och skapar insikter! Kundens största behov idag är att veta vad de ska lyssna efter, ta in, och strukturera informationen för att kunna skapa analyser och underlag för beslut. Vår roll är att hjälpa till att aktivera kunden i arbetet med att använda informationen och kunskapen på bästa sätt. 6

Hur ser M-brains framtid ut det kommande året/åren?

- M-brain har en ambitiös växtstrategi med en vision om att bli bland de topp tre i världen. Det här kan ske på två olika sätt, genom organisk tillväxt eller uppköp. M-brains strategi är att växa via bolags uppköp samtidigt som det finns en stark affärsplan för organisk tillväxt.

Christina Wihlner Lentell Från: Stockholm Familj: Man och 2 bonusbarn Fritid: Golf och dykning


Svenska CI-Nätverket M-Brain har tagit initiativ till bildandet av ett svenskt nätverk för alla som jobbar med omvärldsbevakning och Competitive Intelligence. Svenska CInätverket är Linkedin-baserat och löst knutet till forskningsprojektet Cibas som M-Brain driver tillsammans med bland annat Södertörns Högskola. - Vi som deltar i CIBAS-projektet vill gärna dela med oss av den kunskap som skapas inom ramarna för forskningsprojektet men också lära av andra. Därför startade vi Svenska CInätverket, säger Johan Hammarlund från M-Brain.

Det övergripande målet med nätverket är att det ska vara en arena för kunskapsutbyte och ge möjlighet att få kontakt med andra i branschen. De som jobbar med omvärldsbevakning i en mindre organisation har ofta inte särskilt många, om ens några, kollegor. De får här möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i samma situation. De som är mer erfarna får möjlighet att diskutera ny forskning och nya metoder. I dagsläget har det växande nätverket medlemmar från ett tiotal företag inom branschen men också medlem-

mar från ledande industriföretag och organisationer. Alla som jobbar med omvärldsbevakning och närliggande discipliner är välkomna som medlemmar i nätverket. För att gå med, sök upp Svenska CI-nätverket på LinkedIn.

MARKET INSIGHTS PROVIDED BY M-BRAIN

Bidding for Cision continues Meltwater has adjusted the acceptance period for its bid to acquire the Swedish media monitoring firm Cision until 13 June 2014. Meltwater, whose current bid is SEK 63 (EUR 6.94 USD 9.58) per share, still requires at least 70% acceptance. Blue Canyon (GTCR) is currently offering SEK 61 per share. Meltwater has criticised the bidding process saying that basic market mechanisms have been neglected, mainly as a result of measures taken by GTCR which have contravened good practice on the stock exchange.

services to help companies manage and analyse the large amounts of data from consumers that is available today through the explosion of digital media, according to Malin Stråhle, CEO of Swedish Gavagai, which uses text analysis to analyse Big Data. Gavagai has launched a new media monitoring tool called Sensefish, which enables subscribers to follow subjects in real time. Competitor Meltwater is also expanding its media and social media monitoring business to include analysis of all relevant online data for its clients. It will launch a number of technical solutions this year.

Big Data new opportunity for media monitoring sector

Statistics Sweden to publish data on companie’s use of social media

Investment company GP Bullhound forecasts a steep growth in the market for Big Data analysis, with a global turnover of USD 12.20bn (EUR 8.84bn) in 2017. The use of Big Data will create demand for a new type of

Statistics Sweden has published annual figures on Swedish companies’ use of IT. A new element this year is that the study includes data on use of social media. The statics showed that 46% of Swedish companies with more 7

than 10 employees use social media, which is well above the EU average of 32%. Other results that are worth mentioning includes a marked difference between small and larger companies when it comes to use of social media. Also, that social networks are much more used than blogs or wikis, which is understandable considering the dominance for marketing purposes that is shown in the study.

Dagens Industri signs new deal with Retriever, Opoint left out Swedish business paper Dagens Industri has signed a new deal with media monitoring company Retriever. Material from Dagens Industri is once again available via Retiever as of April 10. The new agreement includes joint product development and new financial terms. Dagens Industri has also negotiated with Retriever’s competitor Opoint but has not yet managed to reach an agreement.


Global och relevant marknadsinformation i realtid. Engagera dig i dina kunder, när som helst, var som helst.

VARUMÄRKES- OCH RYKTESHANTERING

OPTIMERA DIN MARKNADSFÖRING

Bevaka, analysera och agera. Dra nytta av nya möjligheter och undvik potentiella hot. Engagera dig i dina kunder.

Bevaka effekterna av din marknadsföring genom flera kanaler. Anpassa ditt budskap och medieval.

KUNDUPPLEVELSE OCH KUNDNÖJDHET

PRODUKTUTVECKLING OCH INNOVATION

Samla in värdefulla åsikter från dina kunder. Utveckla och anpassa din produkter och tjänster.

Hitta nya trender och ligg steget före dina konkurrenter.

Kontakta oss för mer information: www.m-brain.com sweden. response@m-brain.com Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm Tel: +46 8 556 08 800 www.m-adaptive.com

Intelligence issue #01 2014  

Ett nyhetsbrev för dig med intresse för competitive intelligence och omvärldsbevakning.