Page 1

c o m p i l e db y

WI L F R E DB A Y U D A N


4 . T S U N A M I A T T A C K 5 . E X P L O S I V E V O C A L S 6 . D R O P P I NB O M B S 7 . D E C E I V E D 8 . A R S E N A L 9 . H A T E E Q U A L SE N V Y 1 0 . S I M P L YE X Q U I S I T E 1 1 . P E A C E F U L E X P L O S I O N 1 2 . U N T O U C H A B L E


B YK A L L U S I V E

We l i v e i nav a s t e x p a n s e o f l a n d , wa t e r , m o u n t a i n s , a n dj u n g l e s . T h e r e a r e c r o wd e dt r a i n s , e n d l e s so c e a n s , a n db i l l i o n so f c r e a t u r e s . I t i se a s yt og e t l o s t a n df e e l i n v i s i b l e . H o we v e r , y o um u s t a l wa y sr e m e m b e r , Y o ua r e n e v e rt o os m a l l t om a k e ad i f f e r e n c e . Ad r o pi nt h e l a k e r i p p l e so u t t oa f f e c t i t se n t i r e s u r r o u n d i n g s . Y o ua l o n e p o s s e s st h e p o we rt oc h a n g e . T h e s we l l g r o wsa n dg a i n ss p e e d , A ss u r r o u n d i n gwa t e ra n dwi n d , l a t c ho n . Y o ua r e n e v e rt o os m a l l t om a k e ad i f f e r e n c e .

Thi spoem us esmet aphor sbyc ompar i ngdr opsi n l ak est oonesabi l i t yt omak eadi f f er enc e.Ev en t houghdr opsar es mal l ,t heyc anc aus el ar ger i ppl es . Andt houghwear eonl yoneper s on,wec ans pr ead ourt hought sandi deast ol ar gergr oups .

-4-


BYWI L F RE DBAYUDAN De v a s t a t i n gd i g i t sd r o pd o w no nt h ed i s p l a y Pl u mme t i n g ,r e d u c i n g ,p l u n g i n g ,d r o p p i n g ,a n df a l l i n g Ea c hf i g u r er e p r e s e n t i n gamo me n ti nt i me As p l i ts e c o n dt h a th a sp a s s e d Th en u mb e r sa r ep e r s i s t e n t Co n t i n u a l l yd e c l i n i n g Re s i s t i n ga r r e s t Un l i k ey o u ri n n e rt h o u g h t s ,e mo t i o n s ,a n db e l i e f sw h i c ha r ed e t a i n e dw i t h i n Be f o r et h ep r e s s u r ec a ne s c a l a t et oh a z a r d o u sc o n d i t i o n s Th et i me rh i t sz e r o ;ab o mbi ss e to f f I g n i t i n gac h a i nr e a c t i o n Ca u s i n ga no u t w a r dw a v eo fn o td e s t r u c t i o n Bu tr a t h e rc r e a t i v ea n di n n o v a t i v ei d e a s Cr e a t i v ei d e a st h a th e l pp e o p l es e et h i n g sd i f f e r e n t l y I n n o v a t i v ei d e a st h a tl e a dp e o p l et os e et h i n g sf r o my o u rp e r s p e c t i v e

Thi spoem us esal l i t er at i oni nt hef i r s tl i ne,r epeat edl yus i ngwor ds t hatbegi nwi t h“ D”i nar ow.Thi spoem al s ous esmet aphor st oc ompar eabombt ot her eaders har i ngt hei ri deaswi t hot her s . -5-


B YK A L L U S I V E

T h e s k yi sf a l l i n g ! T h i n kb e f o r e y o ud r o pb o m b swi t hr e c k l e s sa b a n d o n . N u c l e a rm i s s i l e sa i m e da t ag l o b a l a p o c a l y p s e . F i r e b o m b ss e t a b l a z e t od e s t r o yt h e wo r k so f m a n . E m o t i o n a l b o m b st h a t c r e a t e t o om u c hs t r e s sf o rt h e h e a r t t ob e a r . V e r b a l b o m b st h a t c a np i e r c e t h r o u g ht h e v e r ye x i s t e n c e o f o u rs o u l . T h i n kb e f o r e y o us p e a k , c o n s i d e rt h e r a m i f i c a t i o n so f y o u ra c t i o n . Y o un e v e rk n o wwh a t b o m by o um a yd r o pa n dt h e e n s u i n gc o n s e q u e n c e s .

Thi spoem us esmet aphor st oc ompar ebombst ot hepos s i bl e of f endi ngc omment sy oumaypos s i bl ymak e.“ Dr oppi ngBombs � r ef er st os ay i ngordoi ngs omet hi ngof f endi ng.

-6-


M e n d a c i t y , d i s h o n e s t y , f a l s e h o o d , f a b r i c a t i o n , r u s e , s u b t e r f u g e , t r i c k s , H o a x , u n t r u t h f u l n e s s , m i s l e a d i n g , b e t r a y a l , h o a x , t r i c k s , l i e s , a n dc o n s ; S om a n ywo r d st h a t m e a nt h e s a m e t h i n g , Y e t n o wh e r e n e a re n o u g ht oc o m p l e m e n t A l l o f t h e l i e sa n dd e c e p t i o nf l o wi n gwi t h i no u rwo r l dt o d a y . . . Thepur pos eoft hi spoem wast oex pl ai nhow t he wor l dwel i v ei ni ss ur r oundedbyl i esanddec ept i on. -7-


B YK A L L U S I V E

A g e n t o f D e a t h . P r o t e c t o ro f L i f e . F r o mh a n d h e l dp i e c e so f m e t a l t owe a p o n so f m a s sd e s t r u c t i o n , T h e a r s e n a l y o uk e e pi sb o t ha na g e n t o f d e a t ha n dap r o t e c t o r o f l i f e . I t c a nb r i n ga b o u t t h e wo r s e p a i na so n e b u l l e t c a ni n s t a n t l y t a k e a wa yal i f e . Y e t i t i san e c e s s a r yt o o l t op r o t e c t t h e i n n o c e n t l i v e s O f t h o s e wh oj u s t wa n t t owa k e u pa n ds m i l e . I nt hi spoem,weaponsar edes c r i bedast hi ngst hatc anbot hc aus e deat h,y ets av el i v es .Weaponsasan“ AgentofDeat h”or“ Pr ot ec t orOf L i f e”c anbec ons i der edper s oni f i c at i ondependi ngonhow y oul ookat i t .I tc anal s obec ons i der edasamet aphor . -8-


Ha t e Eq u a l s En v y B yWI L F R E DB A Y U D A N

R e s e n t f u l d e s i r e sp r o v o k e db yo t h e r ’ sp o s s e s s i o n s Wh e t h e ri t ’ se n v yt o wa r d so n e sq u a l i t i e s , l u c k , o rwe a l t h A l l c a nl e a dt ot h e r e c k l e s s , u n j u s t i f i a b l e h a t e o f o n e a n o t h e r F e e l i n gi n t e n s e a n dp a s s i o n a t e d i s l i k e Wi t h o u t p r o p e rr e a s o n i n gf o rt h e i rd e t e s t

Thi spoem des c r i beshow ac er t ai nf eel i ngpeopl ehav et owar ds ot her sc anbeei t herenv yorhat r ed.Andbot hoft hes ef eel i ngsar e eas i l ymi s t ak enast heot her .

-9-


Si mpl yExqui s i t e ByWi l f red Bayudan

H e rv o i c e i se n t r a n c i n g I s h i v e ri np l e a s u r e e v e r yt i m e s h e s p e a k s H e re y e sa r e m e s m e r i z i n g I d r o wni nt h e mwh e n e v e rs h e s t a r e si n t om i n e H e rs m i l e i sd a z z l i n g T h e r a d i a t i n gb e a u t yb l i n d sm e l i k e t h e s u n S h e ’ ss i m p l ye x q u i s i t e .

Thi spoem us ess i mi l i ebyc ompar i ngt hegi r l sbr i ghtbeaut ywi t h t hes un.

-10-


P e a c e f u lE x p l o s i o n B yWi l f r e dB a y u d a n

Thi spoem hasas i mpl eAABBr hy mes c heme.

-11-


U n t o u c h a b l e B YWI L F R E DB A Y U D A N

E y e ss t a r i n gu p o nm yp r e s e n c e A si f t h e ywa n t ap i e c e o f m e B u t a l l t h e yd oi st a l k H o p i n gt h e yc a ni n f l u e n c e t h e i rp e e r s T oh a t e f o rn og o o dr e a s o n I n s t e a do f t a k i n gt h e t i m e t og e t t ok n o wm e T h e ywa s t e t h e i rt i m e wi s h i n ga n dh o p i n g F o rm e t of i n a l l yg e t wh a t I s u p p o s e d l yd e s e r v e U n f o r t u n a t e l yf o rt h e m I mu n t o u c h a b l e

-12-

Vivid Depictions  

A poetry portfolio containing poems by published authors, response poems, and free choice poems.