Page 1


MORZE BAŁTYCKIE ROSJA

LITWA

Koszalin Karlino

Mrągowo Okonek Piła

Agencja Mienia Wojskowego w Gorzowie Wielkopolskim

BIAŁORUŚ

Poznań NIEMCY

Krosno Odrzańskie

Gubin Nowogrodziec Zgorzelec

Lubań Strzegom

Prochowice

Piotrków Trybunalski

Oława Dzierżoniów Kędzierzyn-Koźle

CZECHY

Kietrz

UKRAINA

Jastrzębie-Zdrój

SŁOWACJA

Wydawca Wydawnictwo Family Cup Sp. z o.o.

Opracowanie autorskie Aleksandra Soboń-Smyk Redakcja Michał Stradomski

Kopanka 133, 32-050 Skawina tel./fax 12 415 97 10 e-mail: biuro@familycup.pl www.familycup.pl © Copyright by Wydawnictwo Family Cup Sp. z o.o. 2011

Korekta Agnieszka Małeta

Zdjęcie na okładce © Skypixel | Dreamstime.com

Opracowanie graficzne i skład

w w w. in t- m e d i a .p l


Spis treści Dolnośląskie .................................................................................... 2 • Dzierżoniów ..................................................................................... 4 • Lubań ............................................................................................... 6 • Nowogrodziec ................................................................................. 8 • Oława ............................................................................................ 10 • Prochowice .................................................................................... 12 • Strzegom ........................................................................................ 14 • Zgorzelec ....................................................................................... 16 Lubuskie ............................................................................................ 18 • Krosno Odrzańskie ........................................................................ 20 Łódzkie ............................................................................................... 22 • Piotrków Trybunalski ...................................................................... 24 Opolskie ............................................................................................ 26 • Kędzierzyn-Koźle .......................................................................... 28 • Kietrz ............................................................................................. 30 Śląskie ............................................................................................... 32 • Jastrzębie-Zdrój ............................................................................ 34 Warmińsko-mazurskie .................................................................. 36 • Mrągowo ....................................................................................... 38 Wielkopolskie ................................................................................. 40 • Agencja Mienia Wojskowego w Gorzowie Wielkopolskim ........... 42 Zachodniopomorskie ................................................................... 44 • Karlino ........................................................................................... 46 • Koszalin ......................................................................................... 48

w w w.terenynainwest ycje. pl

1


WOJEWÓDZTWO dolnośląskie

MORZE BAŁTYCKIE ROSJA

LITWA

BIAŁORUŚ

NIEMCY

UKRAINA

CZECHY

SŁOWACJA

2

Tere ny inwes t y c y jn e w P o l s c e 2 0 11


Kluczowe informacje

Powierzchnia

Województwo dolnośląskie leży w południowo-zachodniej części Polski,

graniczy z Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec. Zajmuje powierzchnię 19 947 km2. W roku 2009 województwo zamieszkiwało ponad dwa miliony osiemset tysięcy osób, co stanowiło ponad 7% ludności Polski.

Województwo dolnośląskie jest najsilniej zurbanizowanym województwem

w Polsce. Jego główne miasto, Wrocław, jest trzecim w kraju ośrodkiem naukowo-badawczym. Ogółem w województwie jest 38 publicznych uczelni wyższych oraz 26 niepublicznych szkół wyższych, gdzie studiuje łącznie ponad dwieście tysięcy osób (219 494; GUS, listopad 2009). Niewątpliwie województwo dolnośląskie należy do najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie regionów Polski.

Jest bardzo korzystnie położone, w sąsiedztwie Niemiec i Czech, na głów-

nych szlakach komunikacyjnych. Charakteryzuje je dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa (drogowa, kolejowa, wodna, lotnicza) i teleinformatyczna (należy do najwyżej ocenianych regionów w Polsce pod względem dostępności internetu). Na terenie województwa można liczyć na dogodne połączenia drogowe (przede wszystkim autostrada A4, oraz drogi międzynarodowe E40, E36,E65 i E67).

Dobrze rozbudowany jest także system linii kolejowych (w tym międzynaro-

dowa linia kolejowa łącząca Niemcy z Ukrainą) – Wrocław jest największym w Polsce węzłem kolejowym obsługującym ruch osobowy i transport towarów.

19 947 km²

Liczba mieszkańców 2 877 121 70,6% w miastach Gęstość zaludnienia 144 osoby/km²

Główne miasto Wrocław

Największe miasta w regionie • Wałbrzych • Legnica • Jelenia Góra • Lubin • Głogów

Funkcjonujące na terenie województwa specjalne strefy ekonomiczne – Le-

gnicka, Wałbrzyska i Kamiennogórska – oferują przedsiębiorcom bardzo korzystne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Przemysł w regionie jest rozwinięty na tak wysokim poziomie, że województwo dolnośląskie mogło się wyspecjalizować w prowadzeniu nowoczesnych rodzajów

Specjalne Strefy Ekonomiczne • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna • Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna

produkcji przemysłowej (przemysł środków transportu, farmaceutyczny, elektronika użytkowa, sprzęt AGD i RTV).

Za sektory wysokiej szansy w województwie dolnośląskim uznane zostały –

wysoko tu rozwinięte – sektory elektromaszynowy, motoryzacyjny oraz usług IT.

Według strategii rozwoju regionalnego sektorami strategicznymi dla woje-

wództwa są: górnictwo i przetwórstwo rud miedzi, węgla brunatnego, wydobycie mineralnych surowców skalnych, produkcja tkanin, produkcja artykułów spożywczych i napojów, produkcja wyrobów z drewna, produkcja wyrobów chemicznych, produkcja

Parki przemysłowe, technologiczne • ChemiPark Technologiczny w Brzegu Dolnym • Dolnośląski Park Technologiczny „T-Park” • Noworudzki Park Przemysłowy • Park Przemysłowy Bukowice • KGHM LETIA Legnicki Park Przemysłowy • Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny

maszyn i urządzeń elektrycznych, produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, produk-

• Wrocławski Park Technologiczny

cja wyrobów szklarsko-ceramicznych, produkcja podzespołów i części pojazdów me-

• Bogatyńsko-Zgorzelecki Park Przemysłowo-

chanicznych.

Województwo dolnośląskie może też liczyć na dalszy rozwój sektora usług

czy Kościół Pokoju w Świdnicy wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO), a także atrakcje przyrodnicze (Sudety wraz z Przedgórzem).

w Polkowicach • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki Centrum Obsługi Inwestora Wrocław

Lotnisko międzynarodowe Wrocław-Strachowice

w w w.terenyn ainwest ycje. pl

Na podst. PAIiIZ, www.paiz.gov.pl

turystycznych ze względu na swoje bogactwo historyczne (m.in. zabytki Wrocławia

Technologiczny • Regionalny Park Przemysłowo-Technologiczny

3


DZIERŻONIÓW LOKALIZACJA

OFERTA INWESTYCYJNA

są związane z realizacją nowej inwestycji,

Dzierżoniów leży w południowo-zachodniej

Jest wiele powodów, dla których warto in-

lub kosztów utworzenia miejsc pracy zwią-

części Polski. Jego atutem jest położenie

westować w Dzierżoniowie.

zanych z realizacją nowej inwestycji.

geograficzne – bliskość granicy z Cze-

Przede wszystkim, miasto oferuje przed-

Dzierżoniów ma także atrakcyjny rynek

chami i Niemcami, niewielka odległość od

siębiorcom przyjazny system ulg podat-

pracy (konkurencyjne koszty pracy, wykwa-

autostrady A4 i miast: Wrocławia, Legnicy

kowych. W ramach programu pomocy De

lifikowana kadra pracownicza, rozwinięty

i Wałbrzycha.

Minimis przedsiębiorca może uzyskać ulgę

system szkolnictwa) oraz mieszkań (kon-

lub zwolnienie z podatku od nieruchomości

kurencyjne ceny i wysoki standard oferowa-

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

z tytułu prowadzenia działalności gospodar-

nych lokali).

Od 1997 r. na terenie miasta funkcjonu-

czej w Dzierżoniowskim Centrum Biznesu

Co ważne, wszyscy inwestorzy mogą liczyć

je Podstrefa Dzierżoniów Wałbrzyskiej

lub Dzierżoniowskim Inkubatorze Przedsię-

tu na kompleksową i profesjonalną obsługę,

Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pod-

biorczości, tworzenia nowych miejsc pracy

która wynika z realizacji Zrównoważonej

strefa zlokalizowana jest w zachodniej czę-

związanych z inwestycją, zwiększenia za-

Strategii Rozwoju Lokalnego Dzierżonio-

ści miasta i posiada dogodne połączenia

trudnienia o osoby posiadające status oso-

wa. Do obsługi wyznaczana jest konkret-

komunikacyjne we wszystkich kierunkach

by bezrobotnej, prowadzenia praktycznej

na osoba, która jest odpowiedzialna za

wyjazdowych.

jak

nauki zawodu, odbywania stażu, przygo-

prowadzenie inwestora przez cały proces

i rozwinięta sieć komunikacyjna oraz do-

towania zawodowego, praktyki zawodowej

inwestycyjny aż do uzyskania pozwolenia

stępność infrastruktury powoduje, że obszar

uczniów liceów i techników.

na użytkowanie przedsiębiorstwa. Region

podstrefy stanowi bardzo atrakcyjny teren

Regionalna pomoc inwestycyjna dla przed-

Dzierżoniowa jest wysoko rozwinięty, ma

inwestycyjny. Przez 14 lat funkcjonowa-

siębiorcy może być udzielona z tytułu po-

bogate tradycje przemysłowe i rozbudowa-

nia jej obszar wzrósł ponad siedmiokrotnie

niesienia kosztów inwestycji w środki trwałe

ny system usług finansowo-bankowych.

i wynosi obecnie 112,56 ha.

oraz wartości niematerialne i prawne, które

Co roku w Dzierżoniowie odbywają się

Zarówno

lokalizacja,

Dzierżoniowska podstrefa WSSE

4

Tere ny inwes t y c y jn e w P o l s c e 2 0 11


DANE STATYSTYCZNE I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Powierzchnia 20,1 km²

Liczba mieszkańców 34 346

Stopa bezrobocia

Dzierżoniowskie Prezentacje

23,3% (powiat)

Specjalna Strefa Ekonomiczna Dzierżoniowska Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” Najważniejsze drogi

„Dzierżoniowskie Prezentacje”, połączenie

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

prezentacji gospodarczych i kulturalnych.

Dzierżoniów oferuje też różnorodne formy

Część gospodarcza pozwala na zaprezen-

wypoczynku i liczne atrakcje turystyczne.

towanie się przedsiębiorców oraz organiza-

Zabytki miasta to przede wszystkim piękne

cji pozarządowych, wymianę doświadczeń

kościoły, m.in. liczący 850 lat kościół św.

i nawiązywanie nowych kontaktów. Część

Jerzego (XIII w.) i Maryi Matki Kościoła z XVII w.

kulturalna obejmuje bogaty program arty-

oraz średniowieczne mury obronne i ra-

styczny. Co roku organizowany jest dla wy-

tusz. Warto przejść „Trakt Smoka” – trasę

stawców prestiżowy konkurs o tytuł „Smoka

turystyczno-spacerową po najciekawszych

Biznesu”.

miejscach Dzierżoniowa, która powstała

• Drogi wojewódzkie nr 382, 383 i 384 • Odległość do drogi krajowej nr 8 – 16 km • Odległość do autostrady A4 – 50 km Linie kolejowe Czynna linia 137 Katowice – Legnica – szynobusy Kolei Dolnośląskich na odcinku Kamieniec Ząbkowicki – Legnica Najbliższe lotnisko • Wrocław – 60 km

z okazji 750-lecia miasta. Największe firmy

Dzierżoniów z lotu ptaka

Tailor, Technika Szpitalna, Frankonia Poland Sp. z o.o., Kamitech, Galwanizer, Hak-Hol, Diotech, S.I. Elektromet oraz działające w SSE Metzeler Automotive Profile Systems Sp. z o.o., Henkel Polska Sp. z o.o., Orion Sp. z o.o., Broen S.A., Broen Sp. z o.o., Libra Sp. z o.o., Ermosoga Sp. z o.o., Domex Sp. z o.o., Pentair Poland Sp. z o.o., SKC Europe Pu Sp. z o.o., Metalis Polska Sp. z o.o., Mec Fil Poland Sp. z o.o., Harris Calorific International Sp. z o.o., Alphavision Polska Sp. z o.o., SKC Haas Polska Sp z o.o.

Urząd Miasta Rynek 1 58-200 Dzierżoniów tel. (74) 645 08 19 e-mail: um@um.dzierzoniow.pl www.dzierzoniow.pl www.dzierzoniow.eu www.dzierżoniow.eu

w w w.terenyn ainwest ycje. pl

5


LUBAŃ LOKALIZACJA

Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

OFERTA NIERUCHOMOŚCI

Lubań to największe miasto położone

Przedsiębiorcy,

nad rzeką Kwisą, stolica polskiej części

w strefie mieli zagwarantowane liczne ulgi

„DOM SOLNY”

Górnych Łużyc.

inwestycyjne.

Działka o pow. 696 m2 położona w Lubaniu

Znaczenie gospodarcze przywraca też

przy ul. Podwale nr 4, numer 7/1 AM 4 Obr.

OFERTA INWESTYCYJNA

proces rewitalizacji miasta. Jego zwieńcze-

III, księga wieczysta numer 18878. Wła-

Powstanie samorządu lokalnego w 1990 r.

niem jest położona w samym środku rynku

sność Gminy Miejskiej Lubań.

przyniosło wzrost znaczenia miasta jako

Galeria Łużycka, czyli przeszklony pasaż

Działka ma bardzo korzystną lokalizację

ośrodka

usługowo-handlowy, spinający dwa rzędy

– położona jest w centrum miasta, bezpo-

Atuty miasta – położenie, dostępność ko-

stylowych kamienic. Przy współudziale pry-

średnio przy drodze utwardzonej, uzbrojo-

munikacyjna, infrastruktura – wspoma-

watnych inwestorów udało się do 2011 roku

na jest w energię elektryczną, wodę (pod-

gane

administracyjno-gospodarczego.

proinwestycyjnym

nastawieniem

którzy

zainwestowali

odbudować 80 kamienic.

stawowe uzbrojenie terenu z możliwością

władz i aktywnością mieszkańców, stwo-

Do ważniejszych inwestycji zalicza się rów-

dozbrojenia). Działka zabudowana budyn-

rzyły dogodne warunki do zaangażowa-

nież budowa Centrum Utylizacji Odpadów

kiem zabytkowym – spichrzem miejskim

nia

działalności

Komunalnych, hali sportowej i krytej pływal-

z połowy XVI wieku „Dom Solny” (budynek

i osiągnięcia sukcesu. Chcąc ułatwić no-

kapitału,

prowadzenia

ni, modernizacja oczyszczalni ścieków, ska-

wpisany do rejestru zabytków województwa

wym podmiotom rozpoczęcie działalności

nalizowanie miasta w 97% oraz zainstalo-

dolnośląskiego pod numerem 156/A/03).

gospodarczej władze miasta podjęły decy-

wanie ekologicznego systemu ogrzewania

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

zje o ulgach i zwolnieniach podatkowych

centralnego. System opiera się na piecach

– zabudowa usługowa. Postulowana funk-

dla firm tworzących stałe miejsca pracy,

opalanych słomą. W ten sposób wytwarza

cja handlowa lub kulturowa (5 UH). Budy-

a także zaoferowały pomoc formalno-praw-

się energię pokrywającą ok. 35% zapotrze-

nek zabytkowy do zachowania.

ną, przyspieszającą procedury administra-

bowania miasta.

Opis obiektu:

cyjne. W sierpniu 2001 roku została utwo-

Miasto Lubań to przede wszystkim miasto

Brak instalacji wodno-kanalizacyjnej, elek-

rzona na terenie miasta Lubania Specjalna

ludzi młodych, których aktywność sprzyja

trycznej, gazowej, grzejnej. Ściany ka-

Strefa Ekonomiczna wchodząca w skład

inwestowaniu, umożliwia dynamiczny roz-

mienne; posadzka parteru ceglana; strop

Kamiennogórskiej

wój i gwarantuje osiągnięcie sukcesu.

drewniany – występują braki desek pod-

Specjalnej

Strefy

łogowych; konstrukcja dachu drewniana; dach kryty dachówką – stwierdzono wygięte łaty i nieszczelne pokrycie dachu; obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – występują widoczne braki; mur przylegający do budynku pozbawiony pokrycia z dachówki. Obiekt zamykany trzema bramami wjazdowymi.

OFERTA INWESTYCYJNA DZIAŁEK PRZY UL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II Nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące działki Nr 21/1 i 21/2, Obr. I AM 11 o pow. 28 065 m kw., przy ul. Papieża Jana Pawła II. Opis projektu: Działki zlokalizowane przy drodze krajowej relacji Jelenia Góra – Zgorzelec; w odległości 9 km jest autostrada A4. W pobliżu pla-

6

Tere ny inwes t y c y jn e w P o l s c e 2 0 11


DANE STATYSTYCZNE I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Powierzchnia

16 km²

Liczba mieszkańców

22 168

Stopa bezrobocia

26,5% (powiat)

Specjalna Strefa Ekonomiczna

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości Kamienna Góra

Najważniejsze drogi

nowana jest budowa północnej obwodnicy

sportową: krytą pływalnią, halą sportową,

miasta. Właścicielem działek jest Gmina

kortami tenisowymi, stadionami i boiskami.

Miejska Lubań. Jest zgoda na przezna-

Bardzo dobrze rozwinięta jest baza nocle-

czenie gruntu na cel nierolniczy. Nierucho-

gowa, sieć handlowa, są również liczne re-

mość położona na terenach koncentracji

stauracje i bary. Wytyczono liczne szlaki tu-

usług oraz aktywności gospodarczej; działki

rystyczne, rowerowe, ścieżki dydaktyczne,

włączone do SSEMP w Kamiennej Górze.

platformy widokowe.

W miejscowym planie zagospodarowania

Lubań jest miastem otwartym, przyjaznym

przestrzennego są to tereny aktywności

dla każdego, kto chce w nim żyć, pracować

• Lubań – Jelenia Góra

gospodarczej (symbol planu 2AG2). Brak

i inwestować.

• Lubań – Zgorzelec

decyzji o warunkach zabudowy. Do nieruchomości doprowadzona jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Brak innych wykonanych sieci uzbrojenia, ale istnieje taka możliwość. Nad częścią nieruchomości przebiegają linie energetyczne. Teren jest na sprzedaż. Osoba odpowiedzialna: Leszek Mańkowski tel. (75) 646 44 19 fax (75) 646 44 99

• Droga krajowa nr 30 – Zgorzelec – Jelenia Góra • Droga wojewódzka nr 357 Zawidów – Bolesławiec – Wrocław • Droga wojewódzka nr 365 – Lubań - Leśna

Linie kolejowe

• Dobrze rozwinięty węzeł kolejowy relacji Lubań – Węgliniec – Wrocław

• Lubań – Zielona Góra

Najbliższe lotnisko

• Drezno – 120 km • Wrocław – 150 km

Największe firmy

• Eurovia – Bazalty S.A. • Zakłady Elementów Hydrauliki Siłowej Sp. z o.o. • Imakon Sp z o.o.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

• Chromex

Lubań uzyskał prawa miejskie już w 1220 r. Warto zwiedzić liczne zabytki miasta: starówkę, wieże: Bracką, Trynitarską i Kramarską, Dom Solny, Dom pod Okrętem, a także ratusz, mury obronne, kościół św. Trójcy, kościół ewangelicki, szubienicę miejską. Miasto dysponuje też bogatą infrastrukturą

Urząd Miasta Lubań ul. 7. Dywizji 14 59-800 Lubań tel. (75) 646 44 29 fax (75) 646 44 99 www.luban.pl

w w w.terenyn ainwest ycje. pl

7


NOWOGRODZIEC Nowogrodziec to dynamicznie rozwijająca się gmina o ogromnym potencjale gospodarczym, oferująca inwestorom doskonałe warunki do rozwoju biznesu.

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Ofertę inwestycyjną gminy i miasta Nowogrodziec tworzą tereny należące do podstrefy Nowogrodziec – Wykroty Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz – zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie strefy – tereny wchodzące w skład Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) gminy. Do zagospodarowania jest ok. 23 ha terenów objętych statusem SSE oraz ponad 152 ha gruntów należących do SAG.

OFERTA DLA INWESTORÓW Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego prezentowane tereny znakomicie nadają się do lokalizacji obiektów produkcyjnych i magazynowo-składowych oraz usługowych. Bardzo korzystna konfiguracja terenu (teren płaski, suchy, piaszczysty, bez ograniczeń w zakresie wysokości i intensywności zabudowy), bliskie położenie z granicą z Niemcami (17 km od granicy państwa w Jędrzychowicach, Drezno – 132 km) oraz z Czechami (38 km od granicy w Zawidowie) to niewątpliwie atuty tych terenów. Działki wchodzące w skład oferty są w pełni uzbrojone w sieć wodociągową i kanalizacyjno-sanitarną oraz deszczową. Teren jest zelektryfikowany, energia elektryczna dostarczana jest ze znajdującego się na terenie strefy Głównego Punktu Zasilania (dostępność mocy ok. 8 MW). W niewielkiej odległości zlokalizowana jest również stacja redukcyjna gazu (zasilanie z sieci średniego lub niskiego ciśnienia, możliwy pobór: kilkaset m3/h). Do zalet prezentowanego obszaru należy zaliczyć również doskonale rozwiniętą sieć komunikacyjną: w odległości 300 m od granic strefy znajduje się autostrada A4

8

Tere ny inwes t y c y jn e w P o l s c e 2 0 11


DANE STATYSTYCZNE I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Powierzchnia

średnich 50% i dużych zakładów 40% nakładów inwestycyjnych. Zasady zwolnienia podatkowego określone są w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie objętym SSE, które otrzymuje inwestor po podjęciu decyzji o inwestowaniu w strefie.

176,3 km2 (w tym 16,2 km2 miasto)

Liczba mieszkańców 15 131

Stopa bezrobocia

– Duży potencjał intelektualny, życzliwość i pracowitość naszych mieszkańców, do-

13,9% (w powiecie bolesławieckim)

brze rozwinięty system szkolnictwa zawodowego, a także bliskość ośrodków kształ-

Specjalna Strefa Ekonomiczna

cenia wyższego zapewniają możliwość pozyskania

odpowiednio

przygotowanej

kadry pracowniczej. W imieniu władz samorządowych oferuję partnerską współpracę oraz deklaruję wszelką pomoc organizacyjwraz z węzłem zjazdowo-wjazdowym w Go-

ną oraz techniczną w realizacji inwestycji

dzieszowie, teren strefy przylega do drogi

– zapewnia Robert Relich, burmistrz Nowo-

krajowej nr 94 (Zgorzelec – Bolesławiec –

grodźca.

Wrocław) oraz do drogi wojewódzkiej nr 296

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości Podstrefa Nowogrodziec – Wykroty Najważniejsze drogi • Autostrada A4 (E-40) • Droga krajowa nr 94 • Droga wojewódzka nr 296 • Droga wojewódzka nr 357

(Lubań – Żagań) prowadzącej do autostrady A12. Ponadto w odległości ok. 3 km od

Linie kolejowe

granic strefy znajduje się stacja towarowo-osobowa Gierałtów-Wykroty z rampą prze-

• Linia kolejowa Jelenia Góra–Lubań–Węgliniec • Linia kolejowa E-30 Zgorzelec–Wrocław (należy do Paneuropejskiego Korytarza Transportowego)

ładunkową, w ciągu zelektryfikowanej linii kolejowej Jelenia Góra–Lubań–Węgliniec (duża węzłowa stacja kolejowa), która łączy

Najbliższe lotnisko

się w Węglińcu z linią kolejową Wrocław– Zgorzelec (kolejowe przejście graniczne).

• Wrocław (1,5h) • Drezno (1,5h)

W ostatnich 4 latach nastąpił znaczny rozwój podstrefy Nowogrodziec – Wykroty.

Największe firmy

Obecnie swoją działalność prowadzi tu już 11 firm. Oferowane tereny stanowią dosko-

• TBAI Poland Sp. z o.o. (Grupa Toyota) • BDN Sp. z o. o. Sp. K. (Grupa Bauer) • Jutrzenka Colian Sp. z o.o. • RENA Polska Sp. z o.o. • Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych MELIOBUD Sp. z o.o. • Ceramika PRZYBORSK Sp. z o.o.

nałe miejsce dla inwestycji z branży motoryzacyjnej, budowlanej, poligraficznej czy magazynowo-logistycznej. O atrakcyjności tych terenów może świadczyć również fakt, iż w 2009 roku swój kapitał ulokowała tu Toyota budując zakład specjalizujący się w produkcji elementów wyposażenia wnętrz

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

samochodowych.

Nowogrodziec to gmina bogata w piękną

Inwestorzy, którzy zdecydują się zainwe-

tradycję związaną z garncarstwem, folk-

stować na obszarze SSE, nabywają pra-

lorem i kulturą ludową. Są tu także cenne

wo do korzystania z pomocy publicznej

zabytki (m.in. ruiny klasztoru, mury obron-

w formie zwolnień podatkowych sięgających

ne), a także atrakcyjne szlaki rowerowe

w przypadku małych przedsiębiorstw 60%,

i turystyczne.

Urząd Miejski ul. Rynek 1 59-730 Nowogrodziec tel. (75) 738 06 60 fax (75) 731 64 16 e-mail: urzad@nowogrodziec.pl www.nowogrodziec.pl

w w w.terenyn ainwest ycje. pl

9


GMINA Oława LOKALIZACJA Gmina Oława leży w odległości 16 km na południowy wschód od stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia, przy międzynarodowej trasie A4, która przebiega przez południowy skraj gminy. Od terenów inwestycyjnych do zjazdu na autostradę jest zaledwie 15 km. Przez teren gminy przebiega także droga krajowa nr 94 i linia kolejowa Wrocław – Opole. Wszystkie 33 miejscowości gminy mają bardzo dobre połączenia drogowe z pobliskimi miastami – Oławą, Wrocławiem i Opolem.

OFERTA INWESTYCYJNA Oprócz niewątpliwych uroków przyrody, wielu ciekawych zabytków oraz urozma-

Teren inwestycyjny w Godzikowicach

iconego życia kulturalnego, gmina Oława

*archiwalny podkład zdjęciowy przed budową SIL-PRO

prężnie rozwija się gospodarczo. Dzięki atrakcyjnej ofercie inwestycyjnej, coraz wię-

Istnieje możliwość zwolnienia przedsiębior-

go terenu została ustanowiona podstrefa

cej firm lokuje tutaj swoje zakłady. Główne

ców z podatku od nieruchomości na okres

II Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-

kompleksy nieruchomości przeznaczone

do 3 lat.

micznej „Invest-Park”. Oferowany obszar

pod przemysł zlokalizowane są w strefach

leży poza jej granicami, istnieje jednak re-

rozwoju gospodarczego w Stanowicach

STREFY ROZWOJU GOSPODARCZEGO

i Godzikowicach. Obie strefy posiadają ak-

Strefa Rozwoju Gospodarczego w Sta-

tualne plany zagospodarowania przestrzen-

nowicach zajmuje powierzchnię około 360 ha,

Teren w Stanowicach jest atrakcyjnie po-

nego, podział oferowanych nieruchomości

z czego do zagospodarowania pozosta-

łożony przy drodze krajowej nr 94 relacji

wynika z potrzeb konkretnego inwestora.

ło około 25 ha. Na części stanowickie-

Wrocław – Opole, z dogodnym zjazdem

alna możliwość powiększenia granic strefy.

bezkolizyjnym. Na obszarze strefy istnieją drogi lokalne. Do oferowanego terenu inwestycyjnego została zaprojektowana droga dojazdowa. Stanowicki grunt został uzbrojony we wszystkie media. Nieopodal oferowanego terenu znajduje się punkt zasilania energetycznego o mocy 30 MW, gminna oczyszczalnia ścieków komunalnych, wodociąg oraz gazociąg. Na terenie Stanowic znajduje się również zbiornik retencyjny i system rowów odprowadzających wody deszczowe. Powyższe walory zostały docenione przez komisję ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal 2008” organizowanego przez

Teren inwestycyjny w Stanowicach *archiwalny podkład zdjęciowy przed budową zakładów

10

Tere ny inwes t y c y jn e w P o l s c e 2 0 11

Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, pod patronatem Ministra Go-


DANE STATYSTYCZNE I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Powierzchnia

spodarki, która uznała stanowicką strefę

chomości. Godzikowicki teren jest w pełni

za najlepszą na Dolnym Śląsku. W Stano-

uzbrojony. Przy wjeździe do strefy znajdu-

wicach zainwestowały m.in. firmy Algibox,

je się transformator o mocy 2 MW. Lokalny

Armeton, Ardex, Bims Plus, Cargo Truck

dostawca energii wykonał projekt zwiększa-

Trading, Fabin PTU, Heiche, Kompozyty,

jący dostępną moc do 20 MW. Na terenie

Lorenz Bahlsen Snack World, PHUT Fabo,

znajduje się gazociąg, wodociąg oraz ka-

PPHU Poltrans, Roba Metals, Semmelrock

nalizacja sanitarna i burzowa. Atrakcyjność

Stein+Design, SG oraz Šoko.

strefy doceniła firma SIL-PRO Bloczki Sili-

233,9 km²

Liczba mieszkańców

14 715

Stopa bezrobocia

katowe, która tutaj ulokowała swój zakład. Strefa Rozwoju Gospodarczego w Go-

Liczba bezrobotnych na koniec 2010 roku - 767 osób

dzikowicach jest stosunkowo nowym tere-

Więcej informacji na temat oferty inwe-

nem inwestycyjnym, istnieje od 2006 roku.

stycyjnej gminy Oława można znaleźć

W całości została objęta podstrefą Oława III

na

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-

w dziale Dla inwestora.

stronie

gminy

Specjalna Strefa Ekonomiczna

www.GminaOlawa.pl

nej „Invest-park”. Całkowita powierzchnia

Tereny inwestycyjne w Godzikowicach i Stanowicach zostały objęte podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej

strefy to 45 ha, z czego do zagospodarowa-

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

nia pozostało jeszcze 39 ha, w trzech kom-

Gmina Oława jest również miejscem atrak-

pleksach: 5, 10 i 24 ha.

cyjnym turystycznie i może stanowić dosko-

Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”.

Najważniejsze drogi

nałe miejsce wypoczynku. Do największych Teren w Godzikowicach położony jest przy

atrakcji przyrodniczych należą bez wątpie-

drodze krajowej nr 94 relacji Wrocław –

nia cenne rezerwaty przyrody: Grodziska

Opole, z której istnieje dogodny zjazd skrzy-

Ryczyńskie, Zwierzyniec, Leśna Woda i Ka-

żowaniem bezkolizyjnym. W 2010 roku

nigóra. Warto także zwiedzić pałac w Ole-

gmina oddała do użytku drogę wewnętrzną,

śnicy Małej.

stanowiącą dojazd do oferowanych nieru-

Autostrada A4 relacji Berlin-Drezno-Wrocław-Kraków przebiega przez południowy skraj gminy. Od terenów inwestycyjnych, do zjazdu na autostradę – 15 km

Linie kolejowe

Linia kolejowa Wrocław – Opole

Najbliższe lotnisko

Wrocław – około 30 km

Największe firmy

Armeton, Ardex, Bims Plus, Lorenz Bahlsen Snack World, Roba Metals, Semmelrock Stein+Design

Teren inwestycyjny w Stanowicach

Urząd Gminy Oława pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 55-200 Oława tel. (71) 313 30 44 fax (71) 313 01 99 e-mail: sekretariat@gminaolawa.pl www.GminaOlawa.pl

w w w.terenyn ainwest ycje. pl

11


PROCHOWICE Gmina Prochowice położona jest w central-

tą siecią dróg, blisko granicy z Niemcami

nej części województwa dolnośląskiego,

i z dużym potencjałem gospodarczym i in-

pomiędzy aglomeracją wrocławską, a Le-

telektualnym.

gnicko-Głogowskim Okręgiem Miedziowym. Gminę charakteryzuje korzystne położenie,

INNE TERENY INWESTYCYJNE

blisko granicy z Niemcami (przejście gra-

Gmina Prochowice oferuje obecnie inwe-

niczne Jędrzychowice – 110 km) i Czecha-

storom następujące grunty:

mi (przejście graniczne Lubawka – 80 km).

• 2 działki przy ulicy T. Kościuszki o powierzchni 0,5036 ha oraz 0,8617 ha.

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

Są to grunty przemysłowe przezna-

spadkiem, położone przy drodze krajo-

Prochowicka Podstrefa Specjalnej Le-

czone pod działalność gospodarczą

wej nr 94 (włączenie do drogi krajowej

gnickiej Strefy Ekonomicznej powstała

związaną z: działalnością wytwórczą,

poprzez drogi wewnętrzne), wolne od

w 2008 r. na gruntach zlokalizowanych

motoryzacyjną,

magazynowo-składo-

zabudowań, obiektów chronionych przy-

wzdłuż drogi krajowej nr 94. Do zagospoda-

wą, techniczną obsługą rolnictwa. Jest

rody ożywionej i nieożywionej, wysokiej

rowania jest 11,4966 ha. Inwestorzy, którzy

to teren płaski o regularnych kształtach,

zieleni, zanieczyszczeń chemicznych

zdecydują się zainwestować w grunty nale-

dobrze skomunikowany, wolny od zabu-

lub przekraczających normy, poprzednie

żące do strefy mogą uzyskać sporo korzy-

dowań, obiektów chronionych przyrody

użytkowanie – rolne. Infrastruktura w działce.

ści m.in.: częściowe zwolnienie z podatku

ożywionej i nieożywionej, wysokiej zie-

dochodowego od osób prawnych (nawet do

leni, zanieczyszczeń chemicznych lub

50%) oraz pomoc Powiatowych Urzędów

przekraczających normy, poprzednie

Pracy z racji tworzenia nowych miejsc pracy.

użytkowanie – rolne. Infrastruktura tech-

Region Legnicki, w tym Prochowice, po-

niczna znajduje się w ulicy.

strzegany jest jako teren dużych szans

• działkę przy ul. Ogrodowej w o po-

i możliwości inwestycyjnych. Dogodna lo-

wierzchni 2,0810 ha.

kalizacja sprzyja inwestycjom, ponieważ

Są to grunty przemysłowe i wieloprze-

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

strzenne założenia magazynowo-skła-

usytuowana jest na obszarze z rozwinię-

dowe o kształcie trapezu z nieznacznym

Tereny inwestycyjne w Podstrefie Prochowice LSSE w Legnicy

12

Tere ny inwes t y c y jn e w P o l s c e 2 0 11


DANE STATYSTYCZNE I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Powierzchnia 103 km²

Liczba mieszkańców 7 522

Stopa bezrobocia 339 osób (koniec 2010)

Specjalna Strefa Ekonomiczna Prochowicka Podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

• 3 działki przy ul. Jagiellońskiej o pow.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

2,0810 ha, 1,0268 ha oraz 1,5986 ha.

Rejon gminy Prochowice należy do najcie-

Są to tereny działalności gospodarczej,

plejszych w Polsce. Obszar może się po-

przemysłowej, rzemiosła o wys. zabudo-

szczycić licznymi walorami przyrodniczymi,

wy do 15 m, położone w strefie peryfe-

jak rezerwaty „Brekina” i „Łęg Korea”, „Tor-

ryjnej miasta, bezpośrednio przy drodze

fowisko Szczytniki” oraz „Łęgi Odrzańskie”

asfaltowej, wolne od zabudowań, obiek-

(obszar Natura 2000). Do najciekawszych

tów chronionych przyrody ożywionej

zabytków miasta należą: rynek, ratusz, ko-

i nieożywionej, wysokiej zieleni, zanie-

ściół św. Andrzeja oraz zamek z zabytko-

czyszczeń chemicznych lub przekracza-

wym parkiem. Teren gminy przecina wiele

jących normy, poprzednie użytkowanie

szlaków turystycznych, w tym Droga św.

– rolne, w bliskim sąsiedztwie gruntów

Jakuba i Rowerowy Szlak Odry.

Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Infrastruktura – w drodze. • tereny

pod

zabudowę

Najważniejsze drogi • Autostrada A4 (22 km) • Droga ekspresowa E65 (20 km) • Droga krajowa nr 94 Bytom – Krzywa • Droga krajowa nr 36 Prochowice – Ostrów Wielkopolski Linie kolejowe

• Stacja kolejowa Legnica (18 km)

Najbliższe lotnisko

• Wrocław (51 km)

mieszkanio-

wą jednorodzinną przy ul. Akacjowej (bocznej ul. Jagiellońskiej) w granicach

Największe firmy

5 działek o pow. 0,1328 ha, 0,1322 ha,

• Hemiz Sp. z o.o.

0,1316 ha, 0,1230 ha, 0,1245 ha.

• Operator Logistyczny Paliw Płynnych Baza nr 10

Infrastruktura: woda, kanalizacja, elektryczność w ul. Jagiellońskiej.

w Kawicach • Tartak Prochowice • VIVENA-Natura

Urząd Miasta Gminy ul. Rynek 1 59-230 Prochowice tel. (76) 85-84-342 (76) 85-84-343 fax (76) 85-84-581 e-mail: prochowice@prochowice.com, burmistrz-umig@prochowice.com, f.pinczuk@prochowice.com www.prochowice.com

w w w.terenynainwest ycje. pl

13


STRZEGOM LOKALIZACJA Gmina Strzegom leży w południowo-zachodniej części Polski, w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim. Strzegom liczy około 17 tysięcy mieszkańców, zaś w promieniu 20 km mieszka około 213 tysięcy osób. Miasto jest ważnym ośrodkiem kamieniarskim, uznawane jest za Polską Stolicę Granitu. Głównymi pracodawcami w gminie są w przeważającej liczbie przedsiębiorstwa wydobywcze i kamieniarskie, w większości mające siedzibę w Strzegomiu. Wśród znaczących firm są również zakłady transportowe, produkcyjno-usługowe, handlowe, gastronomiczne oraz firmy świadczące usługi hotelarskie. Sporym atutem gminy jest bliskość granicy z Niemcami (100 km) i Czechami (30 km).

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA W południowo-zachodniej części Strzego-

warunki do kształtowania zabudowy. Przed-

mia znajduje się obszar Wałbrzyskiej Spe-

siębiorcy, którzy zdecydują się inwestować

cjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy

w obszarze Podstrefy mają możliwość uzy-

Strzegom. WSSE „INVEST–PARK” to ad-

skania zwolnienia z podatku od nierucho-

ministracyjnie wydzielona część terytorium

mości.

Polski,

Podstrefę Strzegom charakteryzuje bardzo

przeznaczona

do

prowadzenia

działalności gospodarczej na preferencyj-

atrakcyjna lokalizacja. Leży:

nych warunkach, zarządzana przez Spółkę

• 15 km od autostrady A4,

INVEST-PARK. Podstrefa obejmuje obszar

• 45 km od przejścia granicznego w Go-

9,8 ha i w całości jest przeznaczona pod inwestycje. Teren podstrefy jest terenem niezabudowanym, co stwarza dogodne

14

Tere ny inwes t y c y jn e w P o l s c e 2 0 11

lińsku, • 75 km od przejścia granicznego w Jakuszycach,

• 90 km od przejścia granicznego w Kudowie-Zdrój, • 113 km od przejścia granicznego w Międzylesiu, • 121 km od przejścia granicznego w Zgorzelcu, • 50 km od przejścia granicznego w Lubawce, • w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 5 (Wrocław – Jelenia Góra), • 55 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego we Wrocławiu.


DANE STATYSTYCZNE I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA Strzegomia Powierzchnia 20,49 km²

Liczba mieszkańców 16 706

Stopa bezrobocia 12,7% (2010 r.)

Specjalna Strefa Ekonomiczna

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Strzegom

Najważniejsze drogi

Źródło: www.invest-park.com.pl

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

wiać oddalone o ponad 60 km Karkonosze.

Strzegom ma wiele do zaoferowania nie

Unikatową atrakcję turystyczną gminy sta-

tylko inwestorom, ale też turystom szuka-

nowią liczne wyrobiska powstałe po eks-

jącym odpoczynku i rekreacji. Do pieszych

ploatacji złóż granitu, których niecki wypeł-

wycieczek i spacerów zachęcają Wzgórza

nione są wodą, a skalne uskoki porośnięte

Strzegomskie, należące do najciekawszych

drzewami i krzewami. Na obszarze Wzgórz

punktów obserwacyjnych na Dolnym Ślą-

Strzegomskich występuje specyficzny cie-

sku. Ich najwyższym wzniesieniem jest

pły mikroklimat, sprzyjający roślinności cie-

wznosząca się nad miastem Góra Krzyżo-

płolubnej, charakterystycznej dla klimatu

wa (354 m n.p.m.), z której można podzi-

śródziemnomorskiego.

• Autostrada A4 (15 km) • Droga krajowa nr 5 Wrocław – Jelenia Góra • Droga wojewódzka nr 374 Legnica – Jawor –Świebodzice – Wałbrzych Linie kolejowe -

Najbliższe lotnisko • Wrocław (55 km)

Największe firmy Branża kamieniarska: • Strzegomskie Przedsiębiorstwo Górniczo-Obróbcze Granit • Polski Granit • Grabinex sp. z o.o. • Morstone sp. z o.o. Inne branże: • Strzegomskie Zakłady Mechaniczne Zremb • Strzegomskie Zakłady Wyrobów Papierowych UNIPAP Sp. z o.o.

Źródło: www.invest-park.com.pl

Urząd Miejski Rynek 38 58-150 Strzegom tel. (74) 85 60 599 fax (74) 85 60 516 e-mail: strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl

w w w.terenynainwest ycje. pl

15


zgorzelec

Tw o j e m i e j s c e w Europie

LOKALIZACJA Zgorzelec to 32-tysięczne dolnośląskie miasto w południowo-zachodniej Polsce, położone na granicy z Niemcami, a w pobliżu granicy z Czechami. Naszym sąsiadem jest niemieckie Gӧrlitz, z którym od 1998 r. tworzymy jedyne w swoim rodzaju Europa– Miasto Zgorzelec/Gӧrlitz, proklamowane dla podkreślenia łączących nas partnerskich stosunków. Zgorzelec leży przy europejskiej trasie E-40 łączącej wschodnią i zachodnią Europę oraz przy drodze wojewódzkiej nr 352 łączącej się z drogami biegnącymi z północy na południe kontynentu. Miasto posiada także połączenie z siecią kolei niemieckich, a blisko położone lotniska międzynarodowe w Berlinie (2 godz.),

dysponuje

nowoczesnymi

zakładami

rzewalnię bananów i stąd dostarcza je

Dreźnie (1,5 godz.), Pradze (2,5 godz.)

stabilizacji osadów ściekowych oraz segre-

do supermarketów w Polsce, Niemczech

i Wrocławiu (2 godz.) zapewniają komuni-

gacji odpadów komunalnych. Niedawno

i Czechach.

kację lotniczą.

została zakończona modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków.

GOSPODARKA Położenie Zgorzelca stwarza doskona-

OFERTA INWESTYCYJNA

łe warunki dla rozwoju międzynarodowej

W Zgorzelcu znajdują się atrakcyjne tereny

współpracy gospodarczej. Miasto posiada

inwestycyjne, których łączna powierzchnia

wieloletni plan inwestycyjny oraz opraco-

wynosi ok. 100 ha. Tereny przeznaczo-

wanie ekofizjograficzne. Miejskie plany

ne pod działalność produkcyjno-usługową

zagospodarowania przestrzennego obej-

wytyczono w południowej dzielnicy miasta.

mują aż 75% jego obszaru. Dbając o roz-

Część z nich stanowi, liczącą łącznie 16 ha

wój gospodarczy, władze Zgorzelca nie

powierzchni, Podstrefę Zgorzelec należącą

zapominają

naturalnym.

do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy

Przyznane miastu tytuły: „Gmina Fair Play

Przywiązuje się dużą uwagę do jego

Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości

2006” oraz „Profesjonalna Gmina Przyjazna

ochrony, czego dowodem są konkret-

(KSSE MP). Na terenach należących do

Inwestorom” to dowód na to, że Zgorzelec

ne działania inwestycyjne. Opracowano

podstrefy przedsiębiorcy mogą liczyć na

jest miejscem otwartym na nowe wyzwania

Program

atrakcyjne warunki inwestowania oraz na

i inwestycje. Informacje na temat inwesto-

o

środowisku

Ochrony

Środowiska.

Miasto

fachową pomoc administracji samorządowej i rządowej. Doskonałe położenie sprawia, że pod względem inwestycyjnym Zgorzelec stanowi jedną z najciekawszych lokalizacji w Polsce. Doceniają to przedsiębiorcy tacy jak np. Citronex – poważna firma spedycyjna i logistyczna, lider w imporcie bananów w tej części Europy, która właśnie w Zgorzelcu buduje największą w Europie doj-

16

Tere ny inwes t y c y jn e w P o l s c e 2 0 11


DANE STATYSTYCZNE I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA Powierzchnia

wania w KSSE MP oraz pełna oferta in-

16 km²

westycyjna miasta znajdują się na stronie www.inwestycje.zgorzelec.eu.

Liczba mieszkańców

ATRAKCYJNOŚĆ REGIONU

31 965

I MIASTA Stopa bezrobocia dla powiatu zgorzeleckiego

Zgorzelec to doskonała baza wypadowa

dla

miłośników

zabytków,

historii

tywnego

wypoczynku.

oraz

13,3%

akNaj-

Specjalna Strefa Ekonomiczna

większe atuty regionu to pełne

uroku

Przedmieście

Podstrefa Zgorzelec Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości SA www.inwestycje.zgorzelec.eu

Nyskie

z restauracjami i kawiarniami, liczne zabytki sąsiedniego Gӧrlitz, trasy rowe-

Najważniejsze drogi

rowe i nowoczesne obiekty sportowe. Bliskość Izerów, Karkonoszy, Gór Żytawskich, pobliski zalew Witka czy niemieckie Bers-

w ostatni weekend sierpnia równolegle do

dorf See to szansa na wypoczynek na łonie

görlitzkiego Altstadtfest. To podwójne sta-

natury.

romiejskie święto odwiedzają tysiące gości

Z roku na rok coraz więcej osób przycią-

z całego świata! Jest to największa impre-

ga do Zgorzelca także atrakcyjna oferta

za, ale życie kulturalne i rozrywkowe tętni

kulturalno-rozrywkowa.

naja-

w Zgorzelcu przez cały rok. Pełna ofer-

wydarzenia

ta kulturalna i turystyczna oraz informacje

wyrosło w ostatnich latach święto starego

o najciekawszych wydarzeniach znajdują

miasta – „Jakuby”, organizowane zawsze

się na www.zgorzelec.eu.

trakcyjniejszego

Do

miejskiego

rangi

• Autostrada A4 (E-40) • Droga wojewódzka nr 352 Linie kolejowe • Linia E-30 (należąca do Paneuropejskiego Korytarza Transportowego) • Linia nr 274 • Wrocław - Legnica - Zgorzelec - Drezno Najbliższe lotnisko • Wrocław • Berlin • Praga • Drezno Największe firmy w regionie • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów • Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane „SAVEX” spółka z o.o. • Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych „INSBUD” Sp z o.o. • Citronex I Sp. z o.o. • KOPEX-FAMAGO Sp.z o.o. • Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu

Urząd Miasta ul. Domańskiego 7 tel. (75) 775 66 04 fax (75) 775 64 21 e-mail:urzad@zgorzelec.eu www.zgorzelec.eu

w w w.terenynainwest ycje. pl

17


WOJEWÓDZTWO lubuskie

MORZE BAŁTYCKIE ROSJA

LITWA

BIAŁORUŚ

NIEMCY

UKRAINA

CZECHY

SŁOWACJA

18

Tere ny inwes t y c y jn e w P o l s c e 2 0 11


Kluczowe informacje

Powierzchnia

Województwo lubuskie leży w środkowo-zachodniej części Polski. Główny-

mi miastami województwa są Gorzów Wielkopolski, stanowiący siedzibę administracji rządowej oraz Zielona Góra – siedziba władz samorządowych. Województwo zajmuje

13 988 km²

powierzchnię 13 988 km2 i zamieszkuje je nieco ponad milion mieszkańców, co stanowi ponad 2% mieszkańców kraju.

Liczba mieszkańców

Położenie województwa lubuskiego przy granicy z Niemcami, na europejskim szlaku transportowym Wschód–Zachód umożliwia dostęp do atrakcyjnego rynku zbytu Niemiec, a także innych krajów Europy Zachodniej. Lubuskie ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę przygraniczną. Liczne przejścia graniczne (drogowe, kolejowe oraz rzeczne) umożliwiają szybki transport towarów. Województwo ma dobrze rozwiniętą regionalną sieć komunikacyjną, zarówno drogo-

1 010 705 63,9% w miastach

Gęstość zaludnienia

wą, jak i kolejową.

Województwo lubuskie należy do Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr oraz

Euroregionu Pro Europa Viadrina (na specjalną uwagę zasługuje tu transgraniczna

72 osób/km²

lokalizacja międzynarodowego uniwersytetu Viadrina). Duża aktywność w ramach euroregionów, jaką przejawia województwo, przyczynia się do dobrej współpracy go-

Główne miasto

spodarczej z sąsiadami.

Sektor prywatny rozwija się dynamicznie, w lubuskim – w stosunku do innych

województw – jest duża liczba przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego.

Wydzielone na terenie województwa Specjalne Strefy Ekonomiczne – Ko-

• Gorzów Wielkopolski • Zielona Góra

strzyńsko-Słubicka oraz Wałbrzyska – oferują inwestorom dogodne warunki i wsparcie, jakiego potrzebują. Tradycyjne sektory gospodarcze, dobrze rozwinięte w woje-

Największe miasta w regionie

wództwie to przetwórstwo drzewne (w tym produkcja mebli) oraz produkcja papieru. Prężnie działają tu także sektory motoryzacyjny, chemiczny i spożywczy. Oprócz przemysłu drzewnego i spożywczego do sektorów wysokiej szansy w województwie zaliczany jest przemysł elektroniczny i szklarski. Dynamika wzrostu PKB w województwie od 2003 wyniosła 125,4% (przy średniej dla Polski 121,9%). W porównaniu do całego kraju, struktura zatrudnienia w województwie charakteryzuje się stosunkowo wysokim udziałem sektora usług – 58% ( w Polsce 56%), podczas gdy na sektor rolniczy i przemysłowy przypada odpowiednio 7% ( w całej Polsce 13%) i 35% (31%) pracujących

• Gorzów Wielkopolski • Zielona Góra • Nowa Sól • Żary • Żagań

Specjalne Strefy Ekonomiczne

(dane GUS, BDR). W województwie lubuskim działa 8 publicznych uczelni wyższych oraz 5 niepublicznych, w których łącznie kształci się blisko 30 tysięcy studentów (28 558; GUS, listopad 2009).

Wreszcie, nie należy zapominać o wielu atrakcjach przyrodniczych, jakie cha-

• Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

rakteryzują obszar województwa lubuskiego. Czyste środowisko, bardzo duża lesistość, liczne jeziora sprzyjają rozwojowi turystyki i przedsiębiorstw agroturystycznych. (Park Mużakowski w gminie Łęknica został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa

Centrum Obsługi Inwestora

Zielona Góra

Lotnisko międzynarodowe

Zielona Góra - Babimost

w w w.terenynainwest ycje. pl

Na podst. PAIiIZ, www.paiz.gov.pl

UNESCO) .

19


KROSNO ODRZAŃSKIE – MIEJSCE NA TWÓJ SUKCES! Ponad 30 ha kompleksowo uzbrojonych terenów czeka właśnie na Ciebie! www.investinkrosno.pl

Nasze ATUTY:

20

strategiczne, transgraniczne położenie w odległości 30 km od granicy polsko – niemieckiej;

bliskość lotnisk (Babimost – 60 km, Berlin Schönefeld – 130 km, Berlin Tegel – 150 km);

miasto młodych ludzi – blisko 37% mieszkańców to osoby poniżej 30 roku życia;

niskie koszty pracy;

bliskość ośrodków akademickich;

transport drogowy, rzeczny i kolejowy;

maksymalne ulgi i preferencje dla inwestorów;

pro biznesowe nastawienie urzędników;

Centrum Obsługi Inwestora zapewniające kompleksową obsługę;

pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych;

współpraca w zakresie promocji gospodarczej;

bogactwa naturalne (drewno, żwir, piasek, węgiel brunatny);

atrakcyjne działki pod budownictwo;

walory turystyczne i rekreacyjne – duża ilość lasów i jezior.

Tere ny inwes t y c y jn e w P o l s c e 2 0 11

Ja i mój Zespół jesteśmy do Państwa dyspozycji Marek Cebula

Burmistrz Krosna Odrzańskiego


Inwestycja w

w

dziesiątkę.

Krośnie Dzięki

Odrzańskim

była

wykwalifikowanym

strzałem

pracownikom

i niskim kosztom pracy odnotowujemy ciągły wzrost sprzedaży i dynamicznie się rozwijamy. Polecam Krosno Odrzańskie jako miejsce na Twój sukces.

Markus Sidler

V-ce Prezes Zarządu firmy Rilling made by Krosno-Metal zdobywcy tytułu “Gazela Biznesu 2010”

Kopalnia węgla brunatnego i elektrownia W

odległości 30 km od Krosna Odrzańskiego spółka, której

właścicielem

jest

PGE

Polska

Grupa

Energetyczna

SA

realizuje projekt związany z budową elektrowni i kopalni węgla brunatnego. Tereny inwestycyjne naszego miasta już teraz zyskują na atrakcyjności i wkrótce staną się prawdziwą „kopalnią złota”. Nie przegap szansy – zainwestuj w Krośnie Odrzańskim!

KROSNO ODRZAŃSKIE – doskonałe miejsce do życia i inwestowania

w w w.terenynainwest ycje. pl

21


WOJEWÓDZTWO łódzkie

MORZE BAŁTYCKIE ROSJA

LITWA

BIAŁORUŚ

NIEMCY

UKRAINA

CZECHY

SŁOWACJA

22

Tere ny inwes t y c y jn e w P o l s c e 2 0 11


Kluczowe informacje

Powierzchnia

Województwo łódzkie jest położone w centralnej Polsce. Zajmuje po-

wierzchnię 18 219 km2, w 2009 r. zamieszkiwało je ponad dwa miliony pięćset tysięcy

18 219 km²

mieszkańców, czyli ponad 6% ludności Polski. Głównym ośrodkiem gospodarczym jest Łódzki Obszar Metropolitalny. Pozostałe miasta województwa to: Piotrków Trybu-

Liczba mieszkańców

nalski, Pabianice, Tomaszów Mazowiecki, Bełchatów i Zgierz. Region łódzki jest silnie zurbanizowany, może się też pochwalić jednym z naj-

2 541 832

wyższych w kraju wskaźników firm prywatnych przypadających na 100 mieszkańców.

64,2% w miastach

Dużym atutem województwa jest jego centralne położenie i dobre połączenia z każdym regionem kraju, wciąż rozwijane (np. budowany węzeł autostrad w okolicach

Gęstość zaludnienia

Strykowa, który po ukończeniu będzie drugim największym węzłem autostradowym w Polsce).

140 osób/km²

Łódzkie ma silne, sięgające XIX wieku, tradycje przemysłowe. Także i dziś

panuje tu dobry klimat do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wyjątkowo korzystne warunki do inwestowania zapewniono przedsiębiorcom na obszarach Specjalnych Stref Ekonomicznych województwa – Łódzkiej i Starachowickiej. Region łódzki od dziesięcioleci kojarzony jest z włókiennictwem i przemysłem odzieżowym i te tradycje są kontynuowane. Włókiennictwo jest obecnie uznawane za jeden z sektorów wysokiej szansy województwa łódzkiego (jest tu m.in. Klaster Zaawansowanych Technologii Przemysłu Włókienniczo-Odzieżowego oraz siedziba Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylnego). Jednak województwo stara się także o dynamiczny rozwój innych sektorów przemysłu. W ostatnich latach

Główne miasto

Łódź

Największe miasta w regionie

• Piotrków Trybunalski • Pabianice • Tomaszów Mazowiecki

w województwie łódzkim powstał największy klaster AGD w Europie.

• Bełchatów

Region może się pochwalić dużymi zasobami węgla brunatnego – wojewódz-

• Zgierz

two łódzkie jest drugim w kraju, po województwie śląskim, producentem energii. Jednocześnie duże zasoby wód termalnych mogą być podstawą rozwoju energii odna-

Specjalne Strefy Ekonomiczne

wialnej. Energetyka jest kolejnym z sektorów wysokiej szansy dla regionu (m.in. dzięki złożom geotermalnym, stanowiącym około 1/3 zasobów kraju i dużym możliwościom

• Łódzka

produkcji biomasy roślinnej).

• Starachowicka

Pozostałe sektory wysokiej szansy województwa to: branża owocowo-warzywna, biotechnologia (w Łodzi odbywają się Międzynarodowe Targi Biotechnologii

Parki przemysłowe, technologiczne

i Biobiznesu – Bioforum, największa tego typu impreza w Europie Środkowo-Wschodniej), mechatronika oraz nowe media (zaplecze naukowe w tej dziedzinie zapewnia słynna na całym świecie Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi). W strategii rozwoju regionalnego dla województwa za istotne uznano również logistykę oraz przemysł budowlany i chemiczny.

Wszystkie rozwijane w województwie łódzkim dziedziny przemysłu mają tu

solidne zaplecze naukowe. Region jest silnym ośrodkiem akademickim, działa tu aż się ponad dwieście tysięcy studentów (206 207; GUS, listopad 2009).

Technologiczny • Kutnowski Park Agro-Przemysłowy • Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny • Park Przemysłowy Boruta Zgierz

Centrum Obsługi Inwestora

Łódź

Lotnisko międzynarodowe

• Łódź – Lublinek • Port Lotniczy im. Władysława Reymonta

w w w.terenynainwest ycje. pl

Na podst. PAIiIZ, www.paiz.gov.pl

31 publicznych uczelni wyższych oraz 25 niepublicznych, na których łącznie kształci

• Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-

23


PIOTRKÓW TRYBUNALSKI LOKALIZACJA Piotrków Trybunalski to niemal 80-tysięczne miasto zlokalizowane w samym centrum Polski na skrzyżowaniu ważnych dróg międzynarodowych i krajowych. Wzdłuż zachodniej granicy miasta przebiega autostrada A1. Doskonała infrastruktura drogowa i kolejowa przyciągają do Piotrkowa wielu inwestorów, w ostatnich latach Piotrków stał się jednym z ważniejszych w kraju centrów logistyki.

OFERTA INWESTYCYJNA Piotrków Trybunalski ma bardzo atrakcyjną ofertę dla inwestorów. Potwierdzeniem tego są działające w naszym mieście liczne międzynarodowe firmy. Działają tu duże centra logistyczne: Centrum Dystrybucji IKEA

100 ha, planowana powierzchnia zabudowy

Firmy inwestujące w Piotrkowie Trybunal-

(powierzchnia 47 ha, trwa budowa kolej-

ponad 450 tys. m ; najemcy: M&M Logistics,

skim mogą ubiegać się o przyznanie ulg

nych hal o ogólnej powierzchni 50 tys. m2),

PPG, Colep CCL, Erontrans, Compania de

inwestycyjnych w postaci zwolnień z podat-

2

ProLogis Park Piotrków (powierzchnia

Distribucion Integral Logista, Schlecker,

ku od nieruchomości. Warunkiem uzyska-

30 ha, najemcy: Unilever, Carrefour, NOMI,

JYSK, Trans Południe, KRONOPOL); Po-

nia zwolnienia na okres 1 roku jest utwo-

Vitakraft), Centrum Logistyczne Kaufland

land Central – Europolis w gminie Grabi-

rzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy

(powierzchnia 27 ha, obiekty magazyno-

ca (122 ha, docelowa powierzchnia maga-

lub poniesienie nakładów inwestycyjnych

we o powierzchni 120 tys. m oraz prze-

zynowa ponad 500 tys. m , najemcy: IKEA,

w wysokości co najmniej 250 000 PLN.

twórnia mięsa i chłodnia). Trwa realizacja

Erontrans, FM Logistic, PSD, Integer.pl);

Warunkiem uzyskania zwolnienia na okres

kolejnych dużych projektów logistycznych

Prologis Park Piotrków II (25 ha, docelo-

2 lat jest utworzenie co najmniej 10 nowych

w Piotrkowie i najbliższej okolicy: Logistic

wo 6 hal o ogólnej powierzchni zabudowy

miejsc pracy lub poniesienie nakładów in-

City Piotrków Distribution Center (ponad

125 tys. m2, najemcy: Stock Polska, Vobis).

westycyjnych w wysokości co najmniej

2

2

500 000 PLN. Warunkiem uzyskania zwolnienia na okres 3 lat jest utworzenie co najmniej 25 nowych miejsc pracy lub poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 1 200 000 PLN. Atrakcyjność inwestycyjną Piotrkowa zwiększa też lokalne lotnisko dostępne dla przedsiębiorców, wyposażone w 1000-metrowy pas asfaltowy i pas trawiasty o długości 1000 i szerokości 200 metrów.

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA I TERENY INWESTYCYJNE Piotrkowska podstrefa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obejmuje swoim zasięgiem ponad 18 ha. Na terenie podstre-

24

Tere ny inwes t y c y jn e w P o l s c e 2 0 11


DANE STATYSTYCZNE I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Powierzchnia 67,25 km²

Liczba mieszkańców 77 944

Stopa bezrobocia 11,4%

Specjalna Strefa Ekonomiczna Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, podstrefa Piotrków (pow. 18 ha)

fy działa Huta Szkła „Feniks 2”, Reculer Sp.

23 ha. Doskonale skomunikowane zarówno

z o.o., a także firma Haering, światowy lider

z pozostałymi częściami miasta, jak i tra-

w branży obróbki skrawaniem, który wytwa-

sami wylotowymi S8 Warszawa–Katowice

rza części toczone dla takich światowych

i drogą krajową nr 12 Radom–Kielce. Miej-

koncernów jak Bosch i Siemens. Zakład

scowy plan zagospodarowania przestrzen-

w Piotrkowie jest uważany za jedną z naj-

nego określa możliwość zagospodarowania

lepszych tokarni precyzyjnych na świecie.

terenów obiektami hotelowymi, restauracyj-

W bezpośrednim sąsiedztwie sztucznego

nymi, rekreacyjnymi i turystycznymi.

jeziora Bugaj (pow. zbiornika ok. 45 ha), kąpieliska miejskiego „Słoneczko” oraz roz-

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

ległych terenów leśnych znajdują się tere-

Piotrków Trybunalski – historyczne miasto

ny inwestycyjne o ogólnej powierzchni ok.

w centrum Polski – może poszczycić się

Najważniejsze drogi • Autostrada A1 • Droga ekspresowa S8 • Droga krajowa nr 12 • Droga krajowa nr 91 Linie kolejowe Warszawa–Katowice Najbliższe lotnisko • Lotnisko kategorii dyspozycyjnej – Piotrków; • Lotnisko Międzynarodowe Łódź Lublinek Największe firmy Haering Polska Sp. z o.o., Emerson Polska Sp. z o.o., MBL Poland Sp. z o.o., PIOMA S.A.

wieloma cennymi zabytkami. Turystów na pewno zachwycą stare kamieniczki na Rynku Trybunalskim, fragmenty murów miejskich z przełomu XIV/XV w., budynek dawnego zamku królewskiego z XVI w. (dziś muzeum), a także cenne kościoły (m.in. gotycki kościół farny św. Jakuba) czy dawna synagoga i cerkiew.

Urząd Miasta Pasaż Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski tel. (44) 732 18 75 e-mail: obsluga.inwestorow@piotrkow.pl www.piotrkow.pl

w w w.terenynainwest ycje. pl

25


WOJEWÓDZTWO opolskie

MORZE BAŁTYCKIE ROSJA

LITWA

BIAŁORUŚ

NIEMCY

UKRAINA

CZECHY

SŁOWACJA

26

Tere ny inwes t y c y jn e w P o l s c e 2 0 11


Kluczowe informacje

Powierzchnia

Województwo opolskie jest położone w południowo-zachodniej części Pol-

ski w dorzeczu górnej Odry na Nizinie Śląskiej. Graniczy z Republiką Czeską. Stolicą województwa jest Opole, największe miasta w regionie to: Kędzierzyn-Koźle, Nysa,

9 412 km²

Brzeg, Kluczbork i Prudnik. Województwo opolskie zajmuje powierzchnię 9 412 km2, w 2009 r. zamieszkiwało je 1 031 100 mieszkańców, czyli 2,7% populacji Polski. Na

Liczba mieszkańców

Opolszczyźnie dynamicznie rozwija się szkolnictwo wyższe – w województwie działa obecnie 6 uczelni wyższych, na które uczęszcza ponad 46 tys. studentów. Opolszczyzna jest dobrze skomunikowana z Europą Zachodnią. Z Zachodu na Wschód biegnie autostrada A4, a cały region pokrywa gęsta sieć dróg. Opolszczy-

1 031 100 52,3% w miastach

zna ma też dostęp do żeglugi śródlądowej dzięki Odrze oraz kanałowi Gliwice – Kędzierzyn-Koźle (port w Kędzierzynie to największy port śródlądowy w Polsce). Woje-

Gęstość zaludnienia

wództwo ma także dobrze rozwinięty dostęp do internetu. Mieszkańców Opolszczyzny – ze względu na ich wielokulturowość – charakteryzuje tolerancja i otwartość. Mieszkańcy województwa należą do najbardziej przy-

110 osób/km²

chylnych kapitałowi zagranicznemu w Polsce. Opolszczyzna korzysta ze swojego przygranicznego położenia. Ma bardzo dobre kontakty z sąsiadami. W województwie są liczne przejścia graniczne, region

Główne miasto

należy też do dwóch euroregionów – Pradziad i Śląsk.

Ze względu na żyzne gleby, dobry klimat, korzystne ukształtowanie terenu,

Opole

a także wysoki poziom kultury rolnej województwo opolskie może poszczycić się wyjątkowo wydajnym i nowoczesnym rolnictwem. Dlatego też sektorem wysokiej szansy jest tu sektor spożywczy. Duży potencjał i rynek zbytu ma bez wątpienia sektor prze-

Największe miasta w regionie

twórczy. Za sektory wysokiej szansy na Opolszczyźnie uznane zostały także sektor chemiczny (region ma duże tradycje w produkcji przemysłowej w tym sektorze) oraz budowlany (występują tu liczne surowce naturalne, m.in. wapienie, margle, iły, piaski). Do strategicznych branż na Opolszczyźnie zaliczono również przemysł energetyczny, maszynowy, metalowy, drzewny oraz surowców niemetalicznych.

• Kędzierzyn-Koźle • Nysa • Brzeg • Kluczbork • Prudnik

Leżące na terenie województwa Specjalne Strefy Ekonomiczne – Wałbrzyska, Katowicka i Starachowicka – oferują przedsiębiorcom korzystne warunki do prowadzenie działalności gospodarczej.

Specjalne Strefy Ekonomiczne

• Wałbrzyska • Katowicka • Starachowicka

Parki przemysłowe, technologiczne

• Kędzierzyńsko-Kozielski Park • Przemysłowy Sp. z o.o.

Centrum Obsługi Inwestora

Opole

w w w.terenynainwest ycje. pl

Na podst. PAIiIZ, www.paiz.gov.pl

• Opolski Park Naukowo-Technologiczny

27


KĘDZIERZYN-KOŹLE LOKALIZACJA

władze miasta szukają rozwiązań, które po-

Centrum Rozwoju Gospodarki, Centrum

Gmina Kędzierzyn-Koźle leży na Górnym

zwolą je spełnić. Rada Miasta przygotowała

Obsługi Inwestora i Eksportera, Urzędem

Śląsku w województwie opolskim. Przy-

dla przedsiębiorców uchwałę, która umożli-

Marszałkowskim Województwa Opolskie-

ciąga swą atrakcyjnością ze względu na

wia zwolnienia z podatku od nieruchomości

go, PAIiIZ, Biurem Informacji Województwa

szczególną lokalizację. Położona jest na

dla podmiotów realizujących nowe inwesty-

Opolskiego w Brukseli (BIWO) oraz Biu-

komunikacyjnych

cje. Prowadzony jest monitoring terenów

rem Współpracy Gospodarczej na lotnisku

pomiędzy dużymi aglomeracjami Górnego

i nieruchomości przeznaczonych pod uloko-

Frankfurt – Hahn (BWG). Przedsiębiorca,

skrzyżowaniu

28

szlaków

i Dolnego Śląska. Rzeka Odra wraz z Kana-

wanie działalności gospodarczej. Tereny te

który odwiedzi Kędzierzyn-Koźle nie musi

łem Gliwickim przepływające przez miasto

stanowią własność Gminy Kędzierzyn-Koź-

martwić się, że będzie zdany wyłącznie na

zapewniają połączenie wodne z Europą Za-

le, Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Prze-

siebie, znajdzie bowiem tu fachową opiekę

chodnią i Zagłębiem Górnośląskim.

mysłowego, ale także m.in. Agencji Mienia

osób merytorycznie odpowiedzialnych za

Wojskowego czy innych firm z terenu mia-

obsługę inwestorów. Kędzierzyn-Koźle już

OFERTA INWESTYCYJNA

sta. Z myślą o ciągłym polepszaniu klimatu

dziś jest miejscem koncentracji kapitału za-

Tworzenie klimatu inwestycyjnego to przed-

inwestycyjnego stworzono bank informacji

granicznego, inwestują w mieście Niemcy,

sięwzięcie bardzo trudne, czasochłonne

dla inwestora, czyli wszystkie interesujące

Brytyjczycy, Holendrzy i Grecy. Tutaj zloka-

i delikatne. Należy stwierdzić, że organizacja

go informacje o gminie w jednym miejscu,

lizowane są jedne z największych polskich

obsługi inwestorów przebiega w pełni profe-

na miejskiej witrynie internetowej. Gmina

przedsiębiorstw z branży chemicznej i foto-

sjonalnie. Mając wiedzę o najbardziej cenio-

starając się o pozyskanie nowych przed-

graficznej. W opublikowanym przez dzien-

nych przez przedsiębiorców oczekiwaniach

siębiorców, współpracuje także z Opolskim

nik „Rzeczpospolita” rankingu największych

Tere ny inwes t y c y jn e w P o l s c e 2 0 11


DANE STATYSTYCZNE I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Powierzchnia 123,4 km²

Liczba mieszkańców 62 238

Stopa bezrobocia 13,5% (powiat)

Specjalna Strefa Ekonomiczna Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Gliwicka Najważniejsze drogi

i najprężniej rozwijających się polskich firm

nie, zarówno mieszkańcom jak i turystom

znalazło się 6 przedsiębiorstw z Kędzie-

czy inwestorom.

rzyna-Koźla. Aż 8 przedsiębiorstw z terenu miasta sklasyfikowano w rankingu Gazele

TERENY INWESTYCYJNE

Biznesu opublikowanym przez gospodarczy

Szczególnie atrakcyjny jest obszar „Pola

dziennik „Puls Biznesu”. Praca przy tworze-

Południowego”: działka o powierzchni

niu klimatu proinwestycyjnego miasta oraz

76 ha, w pełni dozbrojona, objęta działa-

na rzecz innowacji została doceniona przez

niem Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-

niezależne, zewnętrzne gremia ekspertów.

nomicznej – Podstrefy Gliwickiej pod ulo-

Miasto za całokształt pracy i poziom przygo-

kowanie inwestycji przemysłowej.

towania do profesjonalnej obsługi inwestora

Drugi największy teren inwestycyjny to

otrzymało m.in. certyfikat „Gminy Atrakcyj-

„Port Koźle”, niegdyś największy port

nej dla Inwestora”, wyróżnienie w konkursie

rzeczny na rzece Odrze w Europie, którego

„Krajowi Liderzy Innowacji” w kategorii „In-

powierzchnia to 35,57 ha.

• Drogi krajowe nr 40 oraz 45 • Drogi wojewódzkie nr 423, 410 oraz 408 • Zakończona budowa części obwodnicy miasta • Do autostrady A4 w miejscowości Olszowa dojazd samochodem 15 – 30 min. Linie kolejowe Transport towarów koleją może odbywać się w czterech głównych kierunkach: Katowice, Wrocław, Wałbrzych, Racibórz Najbliższe lotnisko • Katowice – 70 km • Wrocław – 100 km Największe firmy ZAK S.A, Brenntag Polska sp. z o.o., Fotojoker, PRDiM S.A., FAMET S.A., Petrochemia-Blachownia S.A., DamenShipyards Koźle sp. z o.o. NTP S.A.

nowacyjna gmina” oraz tytuł „Miasta Przyjaznego Biznesowi na Śląsku”.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

W opublikowanym prestiżowym rankingu

Kędzierzyn-Koźle warto odwiedzić także

tygodnika „Newsweek”, Kędzierzyn-Koź-

w celach turystycznych. Można zwiedzić

le uznano miastem przyjaznym bizneso-

Stare Miasto w Koźlu, zespół zamkowy,

wi. W klasyfikacji brano pod uwagę mię-

fragmenty dawnych umocnień twierdzy ko-

dzy innymi ceny gruntów, wynajmu lokali,

zielskiej, w tym Fort Fryderyka Wilhelma

stawki lokalnych podatków, średnie wyna-

(Wieża Montalemberta). W mieście znajdu-

grodzenie pracownika, zadłużenie miasta

ją się Miejskie Trasy Turystyczne „City Walk”.

i dostępność do kancelarii notarialnych, firm księgowych czy szkół językowych. Kędzierzyn-Koźle to nowocześnie zarządzana gmina, w której żyje się dobrze i bezpiecz-

Urząd Miasta-Gmina Kędzierzyn-Koźle ul. Grzegorza Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle tel. (77) 40 50 338 fax (77) 40 50385 e-mail: sebastian.galosz@kedzierzynkozle.pl www.kedzierzynkozle.pl

w w w.terenynainwest ycje. pl

29


Kietrz LOKALIZACJA Gmina Kietrz leży na Nizinie Śląskiej nad rzeką Troją, w południowej części województwa opolskiego przy granicy polsko-czeskiej.

OFERTA INWESTYCYJNA Gmina Kietrz dwukrotnie – w 2007 i 2008 roku – uzyskała prestiżowy w województwie opolskim tytuł „Gminy Atrakcyjnej dla Inwestora”. Gmina ma wyspecjalizowanego pracownika ds. obsługi inwestora, prężnie działa Gminne Centrum Informacji oferujące pomoc w przeprowadzeniu procesu rekrutacji pracowników, oferuje też firmom pomoc w przeszkoleniu i przekwalifikowaniu się pracowników. Przedsiębiorstwa mają możliwość ubiegania się o ulgi podatkowe. Kietrz jest gminą nastawioną na rozwój.

30

Może poszczycić się wykształconą kadrą

rządami gmin czeskich.

cyjne. Pierwszy przy ul. Kościuszki, drugi

oraz certyfikatem „Przejrzysta Polska”. Po-

W miejscowym planie zagospodarowania

przy ul. Głowackiego.

siada sukcesy w pozyskiwaniu środków UE,

przestrzennego dla przemysłu, magazynów

Do największych firm działających na te-

ma również bardzo dobre kontakty z samo-

i składów znajdują się dwa tereny inwesty-

renie gminy należą Kombinat Rolny Kietrz

Tere ny inwes t y c y jn e w P o l s c e 2 0 11


DANE STATYSTYCZNE I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Powierzchnia

140 km²

Liczba mieszkańców

11 412

Stopa bezrobocia

17,4% dla powiatu głubczyckiego, brak wyodrębnionych danych dla gminy

Specjalna Strefa Ekonomiczna

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Podstrefa Gliwicka

Spółka z o.o. (w 2003 r. znalazł się na li-

w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.

Najważniejsze drogi

nym znaczeniu dla gospodarki narodowej),

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

• Autostrada A1 – w trakcie budowy

a także Welur Matt, Chapel Parket Polska,

Gminę Kietrz warto też odwiedzić ze wzglę-

• Autostrada A4 – w odległości ok. 60 km

Filplast, Centrum Budowlane Duda Piotr,

du na atrakcje przyrodnicze, jakie tu wystę-

Katolik sp. z o.o., Prefrow, Agro Eko, Bio-

pują: rezerwat przyrody „Góra Gipsowa”

chem oraz GS Samopomoc Chłopska.

z cenną roślinnością stepową oraz rezer-

ście przedsiębiorstw rolniczych o szczegól-

wat przyrody „Rozumice”.

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

Ekonomiczną, co gwarantuje szereg udogodnień dla inwestorów. Inwestorzy mają zagwarantowaną

profesjonalną

obsługę

Ostrawy) • Drogi wojewódzkie: nr 416 relacji Krapkowice – Kietrz – Racibórz, nr 419 relacji Nowa Cerekwia – Branice, nr 420 relacji Kietrz – Pilszcz (granica • Drogi powiatowe: nr 1224O Nowa Cerekwia –

renu inwestycyjnego nr 1 działki: nr 1/4 oraz stały objęte Katowicką Specjalną Strefą

(przejście graniczne położone w pobliżu czeskiej

państwa)

Od 22 lipca 2008 r. wchodzące w skład te256/10 i 256/11 o powierzchni 6,89 ha zo-

• Krajowa droga nr 45 Opole - Racibórz – Chałupki

Włodzienin, nr 2082O Kietrz - Trzebom (Republika

Urząd Miejski ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz tel. (77) 485 43 56 (77) 485 43 59 e-mail: umig@kietrz.pl www.kietrz.pl

Czeska)

Linie kolejowe

Linia towarowa Kietrz – Pietrowice Wielkie

Najbliższe lotnisko

• Katowice – 88 km • Wrocław – 174 km • Ostrawa (Republika Czeska) – 52 km

Największe firmy

Kombinat Rolny Kietrz Spółka z o.o, Welur Matt, Chapel Parket Polska, Filplast, Centrum Budowlane Duda Piotr, Katolik sp. z o.o., Prefrow, Agro Eko, Biochem, GS Samopomoc Chłopska.

w w w.terenynainwest ycje. pl

31


WOJEWÓDZTWO Śląskie

MORZE BAŁTYCKIE ROSJA

LITWA

BIAŁORUŚ

NIEMCY

UKRAINA

CZECHY

SŁOWACJA

32

Tere ny inwes t y c y jn e w P o l s c e 2 0 11


Kluczowe informacje

Powierzchnia

Województwo śląskie leży w południowej Polsce, graniczy z Czechami

i Słowacją. Śląsk jest najbardziej uprzemysłowionym obszarem Polski i jednym z najbardziej uprzemysłowionych obszarów w całej Europie. Należy też do najbardziej zurbanizowanych regionów Polski. Województwo śląskie zajmuje powierzchnię 12 333 km2.

12 333 km²

Liczba mieszkańców

Na Śląsku mieszka prawie cztery miliony siedemset tysięcy osób, co stanowi ponad

4 638 462

12% ludności kraju. Na Śląsku działa 45 publicznych uczelni wyższych oraz 34 niepu-

78% w miastach

bliczne, w których łącznie kształci się 10% wszystkich studentów w Polsce.

Województwo śląskie zaliczane jest do regionów o największej atrakcyjno-

ści inwestycyjnej i najmniejszym ryzyku inwestowania w Polsce. Jest to drugi region w kraju pod względem liczby zlokalizowanych dużych inwestorów. Śląsk utrzymuje się też w czołówce polskich regionów, jeśli chodzi o produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca (w 2007 r. wynosił tu 32 761 zł przy średniej dla Polski wynoszącej 30 873 zł). Dynamika wzrostu PKB w województwie od 2003 wynosiła 122,3% (przy średniej dla całej Polski 121,9%). Śląsk ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną: infrastrukturę drogową (autostrady A1 i A4) i kolejową (m.in. Linia Hutnicza Szerokotorowa). Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach zapewnia sprawne połączenia lotnicze na terenie kraju i na trasach międzynarodowych.

Wydzielona na terenie województwa Katowicka Specjalna Strefa Ekonomicz-

na oferuje inwestorom ulgi w podatku dochodowym oraz gotowe tereny pod inwestycje motoryzacyjne. Bogactwo złóż surowców mineralnych (największe w Polsce złoża węgla, rudy cynku i ołowiu) zdeterminowały rozwój gospodarczy regionu śląskiego. Na Śląsku od dawna dominuje przemysł ciężki (60 kopalń, 18 hut żelaza i stali) i zgodnie ze strategią rozwoju regionalnego tradycyjne sektory Śląska (przemysł węglowy, stalowy, koksowniczy) są i nadal będą unowocześnianie. Jednocześnie bardzo dynamicznie rozwijają się tu inne sektory np. sektor motoryzacyjny. Śląsk ma dla inwestorów bardzo różnorodną ofertę. Oprócz przemysłu, stawia także na usługi, rozwój i modernizację infrastruktury, turystykę i rekreację oraz rolnictwo (tereny rolnicze zajmują ponad połowę powierzchni Śląska).

Za swoje sektory strategiczne województwo uznało sektory MŚP (Małych

i Średnich Przedsiębiorstw), sektor B+R (Badania+Rozwój) i wdrażanie nowych technologii, sektor rolno-spożywczy i turystyczny. Śląsk chce też promować swoje atrakcje turystyczne. Województwo ma wiele obszarów o dużych walorach wypoczynkowych i rekreacyjnych (8 parków krajobrazowych, Jura Krakowsko-Częstochowska, liczne obszary chronione) oraz ciekawe dziedzictwo historyczne (np. Pałac w Pszczynie, Muzeum Piwowarstwa w Tychach czy

376 osób/km²

Główne miasto Katowice

Największe miasta w regionie • Częstochowa • Sosnowiec • Gliwice • Zabrze • Bytom Specjalne Strefy Ekonomiczne Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Parki przemysłowe, technologiczne • Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój • Bytomski Park Przemysłowy • Częstochowski Park Przemysłowy • Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o. • Jaworznicki Park Przemysłowy • Park Przemysłowy „Cross Point” • Park Naukowo-Technologiczny „Euro Centrum” • Park Przemysłowy Ziemi Pszczyńskiej • Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. • Park Przemysłowo-Technologiczny EkoPark • Sosnowiecki Park Naukowo-Techniczny • Park Biznesowo-Przemysłowy SYNERGY PARK • Śląski Park Przemysłowy • Żorski Park Przemysłowy Centrum Obsługi Inwestora Katowice

Lotnisko międzynarodowe Katowice – Pyrzowice

w w w.terenynainwest ycje. pl

Na podst. PAIiIZ, www.paiz.gov.pl

Skansen Górniczy w Zabrzu).

Gęstość zaludnienia

33


JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Jastrzębie-Zdrój leży w południowej części województwa śląskiego, blisko granicy z Republiką Czeską.

OFERTA INWESTYCYJNA Pozyskiwanie nowych inwestorów oraz rozwój miasta to priorytety realizowane w polityce gospodarczej władz Jastrzębia-Zdroju. W celu zapewnienia właściwego

Budowana Autostrada A1, fot. Robert Sitek

LOKALIZACJA

klimatu inwestycyjnego w mieście uchwalane są korzystne regulacje prawa lokalnego m.in. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Efektem dotychczasowych prac jest wskazacentrotwórczych, mogących zaktywizować działalność gospodarczą. Jastrzębie-Zdrój dysponuje bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną i układem komunikacji miejskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajdować się będzie zjazd z budowanej autostrady A1, dlatego też najważniejszą inwestycją Jastrzębia-Zdroju jest budowa „Drogi Głównej Południowej”, łączącej węzeł autostrady A1 z miastem i drogami krajowymi w południowej części województwa śląskiego.

Wiadukt na budowanej Autostradzie A1, fot. Piotr Kędzierski

nie obszarów produkcyjnych, usługowych,

Korzystając ze sprzyjających warunków do partnerskiej współpracy pomiędzy najwięksiedzibę w mieście – Jastrzębską Spółką Węglową S.A, a władzami miasta, w zakresie gospodarczej rewitalizacji terenów pogórniczych przyjęto koncepcję rozwoju poprzez stworzenie stref gospodarczych. Wspólne działania w tej materii zaowocowały powstaniem Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. Inwestowanie na tych obszarach, jak również na usytuowanych w mieście terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., wiąże się nie tylko z możliwością skorzystania z ulg i preferencji, lecz zapewnia lokalizację inwestycji w strategicznych dla miasta rejonach. Obszary te charakteryzują

34

Tere ny inwes t y c y jn e w P o l s c e 2 0 11

Betoniarnia na terenach po byłej KWK Moszczenica, fot. Arkadiusz Kogut

szym podmiotem gospodarczym mającym


DANE STATYSTYCZNE I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Powierzchnia

85,44 km²

Liczba mieszkańców

91 322

Dom Zdrojowy, fot. Agnieszka Zeh

Stopa bezrobocia

8,2% (2010)

Specjalna Strefa Ekonomiczna

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Podstrefa Jastrzębsko-Żorska

się największą dynamiką przekształceń za-

dzenia działalności gospodarczej w ramach

równo pod kątem nowych inwestycji gospo-

Jednolitego Rynku Europejskiego.

darczych, jak również rozwoju infrastruktury oraz rozbudowy połączeń drogowych.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Istotnym zadaniem realizowanym przez

Ciekawy kalendarz imprez kulturalnych,

władze miasta jest stworzenie efektywnego

dobra, stale modernizowana baza spor-

systemu wsparcia dla lokalnych podmiotów

towa oraz zielone otoczenie sprawiają, że

gospodarczych, który powinien zapewniać

w Jastrzębiu-Zdroju warto spędzić też czas

przedsiębiorcom fachową pomoc w zakre-

wolny. W dzielnicy Zdrój można odnaleźć

sie

prawno-ekonomicznego,

interesujące pamiątki związane z prowa-

dostępnych środków finansowych, nowych

dzoną tu od XIX w. działalnością sanatoryj-

rynków zbytu oraz uwarunkowań prowa-

ną (m.in. zabytkowy Park Zdrojowy).

doradztwa

Najważniejsze drogi • Autostrada A1 (w budowie) • Obwodnica „Droga Główna Południowa” (w budowie) • Droga Krajowa nr 81 Linie kolejowe

występują do przewozów towarowych

Najbliższe lotnisko

• Katowice • Kraków

Układ komunikacyjny w centrum miasta, fot. Robert Sitek

• Ostrawa-Mosnov

Największe firmy

• Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. • Prymat Sp. z o.o. • ELPLAST+ Sp. z o.o.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój tel. (32) 47 85 181 fax (32) 47 85 384 e-mail: inwestor@um.jastrzebie.pl www.jastrzebie.pl

w w w.terenynainwest ycje. pl

35


WOJEWÓDZTWO warmińsko-Mazurskie

MORZE BAŁTYCKIE ROSJA

LITWA

BIAŁORUŚ

NIEMCY

UKRAINA

CZECHY

SŁOWACJA

36

Tere ny inwes t y c y jn e w P o l s c e 2 0 11


Kluczowe informacje

Powierzchnia

Województwo warmińsko-mazurskie leży w północno-wschodniej Polsce.

Zajmuje powierzchnię 24 174 km2 i w 2009 r. zamieszkiwało je ponad milion czterysta tysięcy osób.

Województwo ma bardzo korzystne położenie geograficzne. Ma dostęp do

4 174 km²

morza – w Elblągu, nad Zalewem Wiślanym znajduje się port uznawany formalnie za morski (leży nad rzeką Elbląg, 6 km od ujścia do Zalewu Wiślanego, odcinek tej rzeki od ujścia do portu stanowi tzw. morskie wody wewnętrzne Polski). Projekt budowy

Liczba mieszkańców

kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną (połączenie drogą morską Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej) podniósłby jeszcze walory komunikacyjne regionu. Dużym atutem województwa jest jego położenie przy zewnętrznej wschodniej granicy Unii Eu-

1 427 118 59,9% w miastach

ropejskiej. Warmińsko-mazurskie jest także jedynym województwem w Polsce, które graniczy z rosyjskim Obwodem Kaliningradzkim. Daje to regionowi duże możliwości współpracy z Rosją i innymi krajami Europy Wschodniej.

Gęstość zaludnienia

W przyszłości sytuację komunikacyjną regionu powinny usprawnić planowa-

ne trasy Via Baltica oraz autostrada A1. Region Warmii i Mazur to tzw. „Zielone Płuca Polski”, obszar znany ze swej

59 osób/km²

nieskażonej przyrody i pięknych krajobrazów. Na Warmii i Mazurach znajduje się około dwa tysiące jezior, są tu rozległe lasy, wiele parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, a także zabytki architektury. Te walory stwarzają potencjał dla rozwoju przemysłu turystycznego i agro-

Główne miasto

turystycznego. Dobre warunki przyrodnicze umożliwiają także rozwój branży rolno-spożywczej: Warmińsko-mazurskie jest terenem tradycyjnie rolniczym, użytki rolne stanowią ponad połowę obszaru województwa; w województwie jest też najwięk-

Olsztyn

szy w Polsce odsetek gospodarstw o powierzchni ponad 20 ha (14,5%). Poza tym, w województwie funkcjonują z sukcesem instytucje badawcze i naukowe związane z rolnictwem i przetwórstwem rolno-spożywczym, jak np. Centrala Polskiego Komitetu

Największe miasta w regionie

Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej FIL/IDF, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN czy liczne wydziały Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (np. Wydział

• Elbląg

Nauk o Żywności, Wydział Bioinżynierii Zwierząt). W województwie – na 9 publicznych

• Ełk

oraz 7 niepublicznych uczelniach – kształci się łącznie 64 tysiące studentów (64 263, GUS, listopad 2009).

Wiele wskazuje na to, że na terenie Warmii i Mazur w przyszłości dynamicz-

• Ostróda • Iława • Giżycko

nie będą rozwijać się ekologiczne gałęzie przemysłu. Na pewno spory potencjał ma tu energetyka alternatywna – od 2007 roku w Kisielicach działa Stacja Energii Wiatrowej,

Specjalne Strefy Ekonomiczne

a na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim funkcjonuje Centrum Badań Energii Odnawialnej. Oprócz branży rolno-spożywczej i turystycznej w Strategii Rozwoju Regional-

• Warmińsko-Mazurska • Suwalska

sektor meblarski (lasy zajmują 30% powierzchni obszaru; są tu liczne zakłady z branży drzewnej), a także produkcję sprzętu sportowego oraz wyrobów z gumy. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonują dwie Specjalne Strefy Ekonomiczne: Warmińsko-Mazurska oraz Suwalska, gdzie przedsiębiorcom

Centrum Obsługi Inwestora

stworzono bardzo korzystne warunki do inwestowania. Olsztyn

w w w.terenynainwest ycje. pl

Na podst. PAIiIZ, www.paiz.gov.pl

nego dla województwa warmińsko-mazurskiego jako branże strategiczne ujęto także

37


Mrągowo LOKALIZACJA

5) Maksymalna ilość miejsc - 150 osób

Gmina Mrągowo leży w północno–wschodnim regionie Polski, w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego, w po-

gnacje łącznie z poddaszem użytkowym.

wiecie mrągowskim. Gmina oddalona jest

7) Kalenica budynku równoległa do

około 6 km od Olsztyna, około 200 km od Warszawy i około 220 km od Gdańska.

OFERTA INWESTYCYJNA Gmina Mrągowo dysponuje trzema działkami pod zabudowę hotelową – hotel turystyczny, całoroczny. Są to działki nr 466 o pow. 0,9369 ha obręb Probark, 469 o powierzchni 1,2132 ha obręb Probark i działka nr 470 o powierzchni 1,1013 ha obręb Probark. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych ,,Góra Czterech Wiatrów’’ w obrębie Probark gmina Mrągowo uchwalony uchwała Nr VI/24/98 Rady Gminy w Mrągowie z dnia 30 grudnia 1998 r. opublikowanej w

Dzienniku

Urzędowym

Wojewódz-

twa Warmińsko-Mazurskiego Nr 6 z dnia 05.02.1999 r. poz. 33 1. Wyznacza się teren, oznaczony symbolem 5MH (działka Nr 469), 6MH (działka Nr 470), 7MH (działka Nr 466) o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę hotelową – hotel turystyczny, całoroczny. 2. Dla terenu, o których mowa w ust.1 ustala się: 1) W obrębie działki 60% terenów musi pozostać ekologicznie czynnych. 2) Obiekty kubaturowe o przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym należy kształtować w jednej bryle lub bryłach powiązanych ze sobą. Wyklucza się zabudowę typu bungalow . 3) Dachy strome, dwu- lub wielo- połaciowe o kącie nachylenia połaci 30° -f- 45° kryte dachówką ceramiczną lub blachą dachówkopodobną w kolorze czerwonym. 4) Wskaźnik intensywności zabudowy - 0,4

38

(dla działki nr 466, maks 100 osób). 6) Wysokość zabudowy – 3-y kondy-

Tere ny inwes t y c y jn e w P o l s c e 2 0 11

warstwy.

1) usługi nieuciążliwe 2) urządzenia i obiekty sportowe 3) zieleń urządzoną z elementami małej architektury 4) urządzenia infrastruktury technicznej. 4. Obiekty i urządzenia, o których mowa

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na

w ust. 3 można lokalizować pod warun-

terenach, o których mowa w ust. 1, usta-

kiem, że stanowią uzupełnienie lub wzbo-

la się:

gacenie przeznaczenia podstawowego.


DANE STATYSTYCZNE I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Powierzchnia

294,87 km²

Liczba mieszkańców

7 579

Stopa bezrobocia

21,5%

Specjalna Strefa Ekonomiczna

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

drogi krajowej nr 16 Mrągowo – Mikołajki,

Mrągowo jest niezwykle atrakcyjnym miej-

Górze Czterech Wiatrów (185,5 m n.p.m.),

scem pod względem turystycznym. Domi-

wzniesieniu na półwyspie wcinającym się

nującym elementem krajobrazu są jeziora,

w jezioro Czos otwarto kilka lat temu ośro-

w gminie znajduje się ich aż 29 (a także 10

dek narciarski G4W. Oferuje on 2 wyciągi

rzek). Drugim elementem charakterystycz-

narciarskie, 5 tras zjazdowych o zróżnico-

nym dla krajobrazu Mrągowa są rozległe

wanym stopniu trudności, a także tor sa-

kompleksy leśne – zajmują łącznie około

neczkowy, lodowisko, snowpark, trasę spa-

22% powierzchni gminy. W Mrągowie moż-

cerową, biegową i rowerową.

na wypoczywać aktywnie na szlakach pie-

Celem władz gminy jest, aby Mrągowo

szych, rowerowych, wodnych oraz konnych.

było miastem europejskim ludzi otwartych

Jednak atrakcyjny urlop można spędzić tu

i przedsiębiorczych, w którym warto wypo-

nie tylko latem. Na położonej przy trasie

czywać, inwestować i żyć.

Najważniejsze drogi

• Droga krajowa międzyregionalna nr 16 • Droga krajowa regionalna nr 59 • Droga wojewódzka nr 591

Linie kolejowe

-

Najbliższe lotnisko

• Warszawa • Gdańsk

Największe firmy

• BUDEXTAN Marcinkowo • Instytut Parazytologii PAN w Kosewie Górnym • WILD Polska Sp. z o.o. w Marcinkowie • Palarnia kawy ,, Bastek’’ Karwie

Urząd Gminy ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo tel./fax: (89) 741 29 24 e-mail: poczta@gminamragowo.pl www.mragowo.pl

w w w.terenynainwest ycje. pl

39


WOJEWÓDZTWO wielkopolskie

MORZE BAŁTYCKIE ROSJA

LITWA

BIAŁORUŚ

NIEMCY

UKRAINA

CZECHY

SŁOWACJA

40

Tere ny inwes t y c y jn e w P o l s c e 2 0 11


Kluczowe informacje

Powierzchnia

Województwo wielkopolskie leży w zachodnio-centralnej części Polski.

Zajmuje powierzchnię 29 826 km2 i w 2009 roku mieszkało w nim ponad trzy miliony

29 826 km²

czterysta tysięcy osób, co stanowi prawie 9% ludności Polski. Stolicą województwa jest Poznań, jedno z najstarszych i największych miast Polski (w aglomeracji poznań-

Liczba mieszkańców

skiej mieszka 860 tys. osób), będące ważnym ośrodkiem akademickim, w którym znajdują się najlepsze uczelnie w kraju. W województwie jest ogółem 39 publicznych

3 408 281

uczelni wyższych oraz 26 niepublicznych, w których łącznie kształci się prawie 240

56,1% w miastach

tysięcy studentów (235 861; GUS, listopad 2009). Pozostałe miasta regionu to: Kalisz, Konin, Piła, Ostrów Wielkopolski i Gniezno.

Gęstość zaludnienia

Wielkopolska jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo regionów Pol-

ski, na wysokim poziomie technologicznym. Gminy Wielkopolski aktywnie pozyskują

114 osób/km²

środki z UE. W Wielkopolsce dużo się inwestuje (region jest na trzecim miejscu w kraju pod względem zainwestowanego kapitału firm zagranicznych).

Wielkopolska jest regionem dobrze skomunikowanym, a władze aktywnie in-

westują w infrastrukturę komunikacyjną. Przez obszar Wielkopolski przebiega główny korytarz tranzytowy z Europy Zachodniej do Rosji (autostrada A2 między Koninem

Główne miasto

Poznań

a Nowym Tomyślem), tworzona jest też obwodnica Poznania. Dobrze funkcjonuje również transport kolejowy – zarówno na terenie regionu (co usprawnia mobilność

Największe miasta w regionie

pracowników w regionie), jak i do innych ośrodków (do Warszawy pociągiem można dojechać w 2,5 godziny, do Berlina w 3 godz.) Transport wodny zapewnia odrzańska trasa wodna, transport lotniczy – nowoczesny terminal lotniczy Poznań – Ławica.

Do grupy sektorów wysokiej szansy Wielkopolski zaliczono przemysł motory-

zacyjny. Region jest w tej dziedzinie bardzo wydajny: powstaje tu 7,3% krajowej pro-

• Kalisz • Konin • Piła • Ostrów Wielkopolski • Gniezno

dukcji samochodów, w tym 40% krajowej produkcji pojazdów komunikacji publicznej i aż 80% krajowej produkcji samochodów ciężarowych i ciągników drogowych).

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Za branżę wysokiej szansy Wielkopolska uznaje też BPO (Businees Pro-

cess Offshoring czyli usługi dla biznesu) z naciskiem na nowoczesne usługi BPO/ SSC, produkcję zaawansowaną technologicznie oraz R&D (Badania i Rozwój). Region przeznacza na rozwój tego sektora duże środki – aż 8% ogólnych nakładów na ten sektor w Polsce. W Wielkopolsce działa m.in. Centrum Innowacji Microsoft oraz Wikia – centrum rozwoju oprogramowania amerykańskiej firmy internetowej związanej z Wikipedią. Logistyka – ostatnia branża wysokiej szansy w Wielkopolsce – rozwija

• Wałbrzyska • Łódzka • Kamiennogórska • Kostrzyńsko-Słubicka

Parki przemysłowe, technologiczne

się dynamicznie dzięki dobrej infrastrukturze transportowej regionu. Na obszarze województwa wielkopolskiego leżą Specjalne Strefy Ekonomiczne – Wałbrzyska, Łódzka, Kamiennogórska, Kostrzyńsko-Słubicka – gdzie przedsiębiorcy mogą liczyć na bardzo korzystne warunki do inwestowania.

• Nickel Technology Park • Poznański Park Naukowo-Technologiczny • Park Technologiczny Luboń • Śremski Park Inwestycyjny

Mówiąc o potencjale gospodarczym Wielkopolski, nie sposób nie wspomnieć których odbywają się międzynarodowe imprezy o znacznym wpływie na poziom gospodarczy całego kraju.

Centrum Obsługi Inwestora

Poznań

Lotnisko międzynarodowe

Poznań

w w w.terenynainwest ycje. pl

Na podst. PAIiIZ, www.paiz.gov.pl

również o Międzynarodowych Targach Poznańskich, organizowanych tu od 80 lat, na

41


AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Piła, ul. Śniadeckich

Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gorzowie Wielkopolskim został powołany w sierpniu 1998 roku. Swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje województwa lubuskie i wielkopolskie.

OFERTA W ofercie Oddziału znajdują się nieruchomości o zróżnicowanym charakterze, położone w centrach i na obrzeżach dużych miast takich jak Poznań, Gniezno, Piła czy Ostrów Wielkopolski. Szereg nieruchomości znajduje się także w pasie przygranicznym lub bezpośrednio na granicy polsko-niemieckiej (np. w Gubinie). Posiadamy atrakcyjnie zlokalizowane grunty, doskonale nadające się pod zabudowę mieszkaniową, a także budowę obiektów produkcyjnych,

przyczep transportowych, autobusów, kuch-

TERENY INWESTYCYJNE

magazynowych, składowych i usługowych.

ni polowych, agregatów prądotwórczych itp.

Atrakcyjne tereny inwestycyjne Oddziału

W naszej dyspozycji znajdują się budynki

Agencja Mienia Wojskowego, choć nie jest

Terenowego AMW w Gorzowie Wielkopol-

koszarowe,

warsztatowe,

biurem obrotu nieruchomościami, to jednak

skim:

hale sportowe, dawne place ćwiczeń żoł-

z racji różnorodności i skali zasobów oraz

nierzy, a także budynki o charakterze za-

profesjonalizmu kadry ma ugruntowaną po-

kich – teren o łącznej powierzchni

bytkowym (pałace, dawne kluby i kasyna

zycję na rynku nieruchomości i postrzegana

38,8902 ha. Nieruchomość położona

wojskowe). Oddział Terenowy Agencji Mie-

jest jako liczący się partner handlowy. Oce-

w peryferyjnej, północnej części mia-

nia Wojskowego zajmuje się również sprze-

na atrakcyjności naszej oferty jest kwestią

sta, na obszarze stanowiącym jeden

dażą sprzętu i wyposażenia wojskowego,

wyobraźni inwestycyjnej zainteresowanych

z głównych terenów komercyjnych

m.in. samochodów ciężarowo-terenowych,

osób.

w tej części miasta. Teren nieruchomo-

magazynowe,

Piła (woj. wielkopolskie), ul. Śniadec-

Okonek

ści objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który przewiduje dla przedmiotowego terenu głównie funkcje MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). •

Okonek (woj. wielkopolskie) – teren o łącznej powierzchni 110,4181 ha. Nieruchomość położona w północnej części

województwa

wielkopolskie-

go, w powiecie złotowskim. Powiat posiada dogodne połączenia z całą Polską. Przez jego teren przebiegają dwie drogi krajowe: nr 11 (Poznań – Koszalin), nr 22 (Gorzów Wielkopolski – Gdańsk) oraz drogi wojewódzkie: Piła – Człuchów, Jastrowie – Więcbork, Krajenka – Szamocin. Główny szlak kolejowy przebiegający

42

Tere ny inwes t y c y jn e w P o l s c e 2 0 11


Poznań, ul. Bukowska 237

przez powiat to linia Poznań – Kołobrzeg, drugi to trasa Piła - Chojnice. Teren o powierzchni 47,4816 ha objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który przewiduje dla tego terenu następujące funkcje: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej oraz tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. •

Poznań (woj. wielkopolskie), ul. Bukowska 237 – teren o łącznej powierzchni 10,5942 ha. Nieruchomość położona bardzo atrakcyjnie 4 km od centrum miasta, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej, w odległości około 7 km znajduje się autostrada A2. Gubin (woj. lubuskie), ul. Kresowa –

jest ogrodzony, z trawnikami, drogami

nisko cywilne „Poznań – Ławica” oraz

teren o łącznej powierzchni 96,3190 ha.

dojazdowymi, placami i chodnikami.

zabudowa

mieszkaniowo-usługowa.

Nieruchomość położona jest na tere-

W skład nieruchomości wchodzą m.in.

Część nieruchomości wpisana jest do

nie byłego kompleksu wojskowego,

budynki

rejestru zabytków. Studium uwarun-

na obrzeżach miasta, przy wyjeździe

warsztatowe, garażowe i inne. Istnieje

kowań i kierunków zagospodarowania

w kierunku Zielonej Góry. Nierucho-

możliwość wykorzystania nieruchomo-

przestrzennego dla terenu położenia

mość – kompleks koszarowo-magazy-

ści na cele handlowo-usługowe, pro-

nieruchomości

oznaczenie

nowy – stanowi zamkniętą całość. Ce-

dukcyjne, magazynowe, warsztatowe,

U1n – tereny zabudowy niskiej o funk-

chuje ją bardzo korzystne, zbliżone do

mieszkalne.

cji usługowej.

płaskiego ukształtowanie terenu. Teren

Sąsiedztwo nieruchomości stanowi lot-

koszarowe,

magazynowe,

Gubin, ul. Kresowa

posiada

Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gorzowie Wielkopolskim al. 11 Listopada 91 66-400 Gorzów Wielkopolski tel. (95) 733 80 79 (95) 733 80 80 tel. kom. 607 095 535 fax (95) 733 80 72 e-mail: marketing.gorzow@amw.com.pl grzegorz.sikora@amw.com.pl kinga.pawlikowska@amw.com.pl www.amw.com.pl

w w w.terenynainwest ycje. pl

43


WOJEWÓDZTWO zachodniopomorskie

MORZE BAŁTYCKIE ROSJA

LITWA

BIAŁORUŚ

NIEMCY

UKRAINA

CZECHY

SŁOWACJA

44

Tere ny inwes t y c y jn e w P o l s c e 2 0 11


Kluczowe informacje

Powierzchnia

Województwo zachodniopomorskie leży nad Morzem Bałtyckim. Od za-

chodu sąsiaduje z Niemcami (ze Szczecina do Berlina jest tylko 130 km). Stolicą woje-

22 892 km²

wództwa jest Szczecin, europejski port morski. Pozostałe miasta regionu to: Koszalin, Stargard Szczeciński, Kołobrzeg, Świnoujście i Szczecinek.

Liczba mieszkańców

Województwo zachodniopomorskie zajmuje powierzchnię 22 892 km2,

w 2009 roku zamieszkiwane było przez prawie milion siedemset tysięcy osób, czyli

1 693 284

ponad 4% mieszkańców Polski.

68,7% w miastach

Położenie geograficzne stanowi wielki atut województwa zachodniopomorskiego. Leży ono bowiem na skrzyżowaniu ważnych międzynarodowych szlaków

Gęstość zaludnienia

transportowych z Północy na Południe i z Zachodu na Wschód. Blisko są rynki zbytu Niemiec oraz Skandynawii.

Zachodniopomorskie jest dobrze skomunikowane z zagranicą (dobre połą-

czenia promowe ze Skandynawią oraz połączenia autostradowe z systemem autostrad Europy Zachodniej: E65 Skandynawia – Praga oraz E28 Berlin – Gdańsk – Sankt Petersburg; w budowie jest droga ekspresowa S3 łącząca Skandynawię z południową Europą poprzez przeprawę promową w Świnoujściu).

Zachodniopomorskie ma też dobrą komunikację z innymi regionami Polski,

zarówno drogową, jak i rzeczną (żegluga śródlądowa w kierunku Dolnego Śląska). Położenie decyduje o kierunku rozwoju gospodarki regionu. Województwo zachodniopomorskie jest od dawna związane z przemysłem okrętowym i rybołówstwem. Spore szanse na rozwój ma tu także rolnictwo i branża spożywcza, gdyż ponad połowę powierzchni województwa stanowią tereny rolnicze.

74 osób/km²

Dziś region stawia też na rozwój innych sektorów gospodarki, przede wszyst-

kim dziedzin związanych z nowoczesnymi technologiami. W regionie zachodniopomorskim wzrasta dziś liczba elektrowni wiatrowych oraz termalnych, co oznacza coraz lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Energetyka wiatrowa jest uznawana za jeden z sektorów wysokiej szansy województwa. Rozwój zrównoważony z wykorzystaniem nowoczesnych technologii może istotnie wspierać gospodarkę regionalną

Główne miasto

Szczecin

Największe miasta w regionie

• Koszalin • Stargard Szczeciński • Kołobrzeg • Świnoujście • Szczecinek

Specjalne Strefy Ekonomiczne

• Kostrzyńsko-Słubicka • Słupska • Pomorska

województwa. Pozostałe sektory wysokiej szansy regionu zachodniopomorskiego to logi-

Parki przemysłowe, technologiczne

styka (ze względu na korzystne położenie geograficzne i dobrą komunikację) oraz BPO – Business Process Offshoring (nieprodukcyjne usługi dla firm ze specjalnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii) – ze względu na duży potencjał akademicki regionu: są tu 22 publiczne uczelnie wyższe oraz 15 niepublicznych, w których kształci się łącznie ponad osiemdziesiąt pięć tysięcy studentów (85 328, GUS, listopad 2009). Wielki potencjał rozwoju ma tu także turystyka. Walory przyrodnicze tego województwa są wyjątkowe (oprócz pięknego wybrzeża Morza Bałtyckiego są tu także

W Specjalnych Strefach Ekonomicznych regionu – Kostrzyńsko-Słubickiej,

Słupskiej i Pomorskiej – przedsiębiorcy mają niezwykle korzystne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

• Policki Park Przemysłowy – Infrapark Police • Stargardzki Park Przemysłowy • Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny • Park Naukowo-Technologiczny Politechniki Koszalińskiej

Centrum Obsługi Inwestora

Szczecin

Oprócz turystyki, w strategii rozwoju regionalnego dla województwa zachodniopomorskiego jako sektory strategiczne zapisano: gospodarkę morską i przemysło-

Lotnisko międzynarodowe

wą, rozwinięte usługi komercyjne i wirtualne, przemysł informacyjny, komputerowy i telekomunikacyjny, usługi informatyczne i informacyjne, biotechnologie, technologie

Goleniów

genetyczne, usługi konsultingowe, usługi wiedzy oraz rozwój telemetryki.

w w w.terenynainwest ycje. pl

Na podst. PAIiIZ, www.paiz.gov.pl

malownicze Pojezierza Wałeckie i Drawskie).

• Goleniowski Park Przemysłowy

45


karlino LOKALIZACJA Gmina Karlino leży w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Położenie w małej odległości od Morza Bałtyckiego (28 km do portu morskiego w Kołobrzegu), u skrzyżowania drogi krajowej nr 6 Szczecin – Gdańsk oraz drogi wojewódzkiej nr 163 Kołobrzeg – Poznań sprawia, że Karlino jest miejscowością atrakcyjną i łatwo dostępną nie tylko dla turystów, ale też dla potencjalnych inwestorów.

OFERTA INWESTYCYJNA Władze Karlina od lat zabiegają o stworzenie na terenie gminy warunków przychylnych inwestorom, dlatego Rada Miejska podejmuje uchwały dotyczące specjalnych ulg

pomoc władz na każdym etapie realizacji

inwestycyjnych Karlina został nagrodzony

i zwolnień od podatków dla przedsiębiorców

inwestycji.

tytułem „Grunt na medal”. Największe firmy

prowadzących działalność gospodarczą,

Potwierdzeniem tego, że warto inwestować

działające w gminie Karlino to Homanit Pol-

a także dla nowo powstałych przedsię-

w gminie Karlino jest – uzyskany już po raz

ska, Scanrad, Hage Polska i Drinktech.

biorstw. Gmina może zaoferować do za-

kolejny – tytuł „Gminy Fair Play” przyznawa-

gospodarowania atrakcyjne tereny o róż-

ny gminom przyjaznym inwestorom. Gmina

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

nej powierzchni, uzbrojone we wszystkie

znalazła się też w „Złotej Setce Samorzą-

Lokowaniu nowych przedsięwzięć sprzy-

media. Infrastruktura techniczna w gminie

dów Polskich”, w której jednym z kryteriów

ja

jest dobrze rozwinięta. Warto podkreślić, że

oceny jest wartość inwestycji prowadzonych

Specjalnej Strefy Ekonomicznej (K-S

inwestorzy mogą liczyć w Karlinie na facho-

w ciągu ostatnich trzech lat w przeliczeniu

SSE). Podstrefa Karlino K-S SSE obejmu-

wą i szybką obsługę, brak biurokracji oraz

na jednego mieszkańca. Jeden z terenów

je obszar 70 ha (z czego 32 ha to tereny

działalność

Kostrzyńsko-Słubickiej

do zagospodarowania). Strategicznym celem społeczno-gospodarczym gminy Karlino jest utworzenie nowych miejsc pracy w różnych sektorach przemysłu, który może być zlokalizowany w strefie i w związanych z nim usługach realizowanych w otoczeniu strefy. Warunkiem inwestowania na terenie K-S SSE jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i poniesienie przez inwestora nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 100 tys. EURO. Przedsiębiorca

podejmujący

działalność

gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podat-

46

Tere ny inwes t y c y jn e w P o l s c e 2 0 11


DANE STATYSTYCZNE I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Powierzchnia

kowego w podatku dochodowym CIT

wo do 100% zwolnienia z podatków lokal-

z dwóch tytułów:

nych, jakie obowiązują na terenach gmin

• poniesionych nakładów inwestycyjnych,

140,98 km²

i miast Strefy. Liczba mieszkańców

• tworzenia nowych miejsc pracy. Małe przedsiębiorstwa podejmujące działal-

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

ność gospodarczą na terenie K-S SSE ko-

Nieskażona przyroda, piękne krajobrazy

rzystają ze zwolnienia z podatku dochodo-

i czyste powietrze powodują, że Karlino każ-

wego CIT w wysokości 60% poniesionych

dego roku odwiedza coraz więcej turystów

nakładów inwestycyjnych lub 60% dwu-

krajowych i zagranicznych. Unikalne poło-

letnich kosztów pracy (koszty płacy brutto

żenie w widłach dwóch rzek: Radwi i Parsę-

i inne obowiązkowe płatności związane

ty daje możliwości wędkowania i odbywania

z zatrudnieniem nowych pracowników).

atrakcyjnych spływów kajakowych. Władze

Średnie przedsiębiorstwa korzystają odpo-

gminy promują też aktywny wypoczynek

wiednio ze zwolnienia w wysokości 50%

w formie turystyki rowerowej (trasy rowero-

CIT, a duże przedsiębiorstwa – 40%.

we w okolicy) oraz konnej (gospodarstwa

W K-S SSE przedsiębiorcy przysługuje pra-

agroturystyczne z możliwością nauki jazdy).

9 310

Stopa bezrobocia

• Stopa bezrobocia w Powiecie Białogardzkim – 29,4% (03.2011) • Wskaźnik bezrobocia dla gminy Karlino – 18,1% (03.2011)

Specjalna Strefa Ekonomiczna

Podstrefa Karlino Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Najważniejsze drogi

• Droga krajowa nr 6 (E28) Szczecin – Gdańsk • Droga wojewódzka nr 163 Poznań – Kołobrzeg

Linie kolejowe

• Stacja kolejowa z bocznicą w Karlinie • Węzeł kolejowy w Białogardzie (8 km)

Najbliższe lotnisko

• Goleniów (86 km) • Zegrze Pomorskie (30 km) • Berlin (300 km)

Największe firmy

Homanit Polska, Scanrad, Hage Polska, Drinktech

Urząd Miejski pl. Jana Pawła II 6 78-230 Karlino tel. (94) 311 72 73 fax (94) 311 74 10 e-mail: karlino@karlino.pl www.karlino.pl

w w w.terenynainwest ycje. pl

47


Koszalin LOKALIZACJA

nienie z podatku od nieruchomości według

Koszalin leży w północno-wschodniej czę-

zasad de minimis oraz ustawowe zwolenie-

ści Pomorza Zachodniego, zaledwie 2 km

nie z podatku dochodowego w wysokości

w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Jest

do 60% wartości inwestycji z tytułu ponie-

ważnym węzłem komunikacyjnym, przez

sionych wydatków inwestycyjnych lub za-

który przebiega międzynarodowa trasa ko-

trudnienia. Podstrefa „Koszalin” jest bardzo

munikacyjna E-28 Berlin–Kaliningrad oraz

dobrze zlokalizowana – przy planowanej ob-

droga krajowa nr 11, łącząca Koszalin z po-

wodnicy i przyszłej drodze ekspresowej S6 –

łudniem kraju. Koszalin to miasto o dużym

i dobrze skomunikowana z lokalną komuni-

potencjale zarówno gospodarczym, jak i tu-

kacją miejską. Inwestorzy mogą też liczyć

rystycznym.

na pomoc Urzędu Miejskiego w realizacji procesu inwestycyjnego. Miasto dysponuje

48

PODSTREFA „KOSZALIN” SŁUP-

gęstą siecią instytucji wspierania przedsię-

SKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKO-

biorców oferujących liczne usługi dla biznesu.

NOMICZNEJ

Inwestycja w Podstrefie „Koszalin” jest dla

Koszalin oferuje inwestorom atrakcyjne

inwestycji i oszczędności – działki gruntu

INNE MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE

i uzbrojone tereny inwestycyjne na terenie

w strefie wydzielane są zgodnie z potrze-

Oprócz inwestycji w Podstrefie SSSE Ko-

Podstrefy „Koszalin” Słupskiej Spe-

bami inwestorów (zgodność z zapisami

szalin oferuje też atrakcyjne działki inwe-

cjalnej

Tereny

w miejscowym planie zagospodarowania

stycyjne pod budowę hoteli, które zapewnią

o powierzchni ok. 48 ha są przeznaczone

przestrzennego). Miasto oferuje także do-

szerokie usługi z zakresu rekreacji oraz

pod budowę zakładów produkcyjnych, cen-

brze wykształconą i tanią kadrę zawodową.

umożliwią lepsze wykorzystanie potencjału

trów logistycznych i inwestycji z zakresu

Koszalin zapewnia przyjazny klimat inwe-

turystycznego. W malowniczym kompleksie

BPO, na preferencyjnych warunkach. Ca-

stycyjny i liczne kontakty międzynarodowe.

leśnym Góry Chełmskiej znajduje się teren

łość Podstrefy „Koszalin” SSSE liczy obec-

Inwestorzy krajowi i zagraniczni, którzy już

przeznaczony pod inwestycję rekreacyjną,

nie prawie 91 ha. Przedsiębiorcy inwestują-

zainwestowali w naszym mieście, przeko-

sportową i gastronomiczną, a w uruchomio-

cy na terenie Podstrefy mogą liczyć na wiele

nali się, że Koszalin to idealne miejsce na

nym Parku Technologicznym znajdują się

korzyści. Miasto oferuje im całkowite zwol-

ulokowanie kapitału.

lokale pod wynajem.

Strefy

firmy gwarancją szybkiego zakończenia

Ekonomicznej.

Tere ny inwes t y c y jn e w P o l s c e 2 0 11


DANE STATYSTYCZNE I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Powierzchnia 98,3 km²

Liczba mieszkańców 107 948

Stopa bezrobocia 11,0% Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Najważniejsze drogi

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

z Sanktuarium oraz wieżą widokową,

Koszalin, który zajmuje wyjątkową prze-

z której rozciąga się wspaniała panorama.

strzeń między Morzem Bałtyckim, a jeziora-

Wielką atrakcją jest obszar chronionego

mi (m.in. Jezioro Lubiatowskie i Jamno) to

krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”

miasto licznie odwiedzane przez turystów,

o długości ponad 85 km. Warto zwiedzić

którzy znajdują tu piękną przyrodę, ciekawe

też Staromiejską Trasę Turystyczną (27

zabytki i różnorodną ofertę kulturalną.

oznakowanych zabytków, m.in.: Katedra

W mieście znajduje się m.in. Góra Chełm-

z XIV w, Domek Kata, Pałac Młynarza, neo-

ska (136 m n.p.m.), na szczycie której

gotycki budynek Poczty Głównej, gotycki

jest kompleks turystyczno–pielgrzymkowy

kościół MB Różańcowej).

• Droga krajowa nr 6 • Droga krajowa nr 11 • Droga wojewódzka nr 203 • Droga wojewódzka nr 167 • Droga wojewódzka nr 206 Linie kolejowe • Pierwszorzędna linia kolejowa nr 202 Stargard Szczeciński – Gdynia • Drugorzędna linia kolejowa nr 402 Koszalin – Kołobrzeg Najbliższe lotnisko • Gdańsk • Goleniów Największe firmy • ESPERSEN Polska Sp. z o. o. • KPBP „Przemysłówka” Sp. z o. o. • KOSPEL S.A. • SANO Sp. z o. o. • Royal Greenland Seafood Sp. z o. o. • Dajar • Berlinerluft Sp. z o. o. • Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.

Urząd Miejski Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin tel. (94) 348 86 00 e-mail: um.koszalin@um.man.koszalin.pl www.koszalin.pl www.bip.koszalin.pl www.inwestycje.koszalin.pl

w w w.terenynainwest ycje. pl

49


Indeks Dzierżoniów 4, 5 Godzikowice 10, 11 Gorzów Wielkopolski 42, 43 Gubin 43 Jastrzębie-Zdrój 34, 35 Karlino 46, 47 Kędzierzyn-Koźle 28, 29 Kietrz 30, 31 Koszalin 48, 49 Krosno Odrzańskie 20, 21 Lubań 6, 7 Mrągowo 38, 39 Nowogrodziec 8, 9 Okonek 42, 43 Oława 10, 11 Piła 42 Piotrków Trybunalski 24, 25 Poznań 43 Probark 38 Prochowice 12, 13 Stanowice 10, 11 Strzegom 14, 15 Zgorzelec 16, 17

50

Te re ny inwes t y c y jn e w P o l s c e 2 0 11

Tereny inwestycyjne w Polsce 2011  
Tereny inwestycyjne w Polsce 2011  

Oferta inwestycyjna

Advertisement