Page 1

List do prezydenta m. st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego w sprawie prac nad strefą czystego transportu w Warszawie Warszawa, 17 czerwca 2021 Szanowny Panie Prezydencie,

Warszawa od lat ma problemy z zanieczyszczeniem powietrza. Jego zły stan generuje duże koszty społeczne, zdrowotne i ekonomiczne. Miasto potrzebuje strefy czystego transportu (SCT) – instrumentu, który może w znaczący sposób poprawić sytuację. To jedno z szeregu rozwiązań obniżających emisję szkodliwych substancji przez transport, które Warszawa powinna wprowadzić możliwie szybko. Transport generuje od 60 do 80% emisji zanieczyszczeń powietrza w mieście. Analiza efektów funkcjonowania stref czystego transportu w innych miastach europejskich pokazuje, że ich wprowadzenie przyczynia się do diametralnej poprawy jakości powietrza. W 2020 roku, po raz pierwszy od wielu lat, w Warszawie nie doszło do przekroczenia dopuszczalnych stężeń NO2. Stało się tak w wyniku zmniejszenia intensywności ruchu samochodowego na skutek pandemii. Aby utrzymać ten trend, musimy wprowadzić trwałe rozwiązania redukujące ruch i zanieczyszczenia, takie jak proponowana SCT. Gdyby SCT w Warszawie przyczyniła się do redukcji tlenków azotu - podobnie jak londyńska SCT w pierwszych latach swojej działalności - to poziom zanieczyszczeń tymi niebezpiecznymi substancjami spadłby poniżej dopuszczalnych norm rocznych. SCT to sprawdzone narzędzie. Obecnie ponad 200 takich stref skutecznie chroni mieszkanki i mieszkańców innych miast Europy. Czas na warszawską strefę czystego transportu. Taka strefa powinna skutecznie walczyć z zanieczyszczeniem powietrza, a jednocześnie nie może być uciążliwa dla mieszkańców z punktu widzenia jej codziennego użytkowania. Aby strefa przyniosła wymierne efekty, powinna objąć możliwie dużą część miasta, a jej wprowadzenie należy ściśle powiązać z rozwojem infrastruktury dla pieszych i rowerzystów oraz priorytetowym traktowaniem transportu publicznego. Tylko dzięki solidnie przygotowanemu i prawidłowo wdrożonemu rozwiązaniu miasto będzie mogło efektywnie ograniczyć emisje. Dlatego apelujemy o szybkie podjęcie prac nad koncepcją takiej strefy dla Warszawy, obejmującą kilka wariantów zasięgu przestrzennego oraz poziomu ograniczeń. Taka koncepcja powinna być następnie przedstawiona opinii publicznej i szeroko skonsultowana. Opracowanie jej, skonsultowanie i wprowadzenie w życie będzie poważnym wyzwaniem. Należy założyć, że będzie to złożony i długi proces, w którym konieczne będzie uwzględnienie wielu różnych czynników oraz zapoznanie się z opinią wszystkich zainteresowanych stron w celu wypracowania ogólnie akceptowalnego konsensusu. Apelujemy o nadanie pracom nad SCT wysokiego priorytetu oraz włączenie w nie szerokiego grona specjalistów oraz praktyków, którzy dostrzegają i rozumieją całe spektrum problemów


ekologicznych, społecznych, zdrowotnych i transportowych Warszawy. Reprezentanci organizacji społecznych powinni uczestniczyć we wszystkich etapach prac, począwszy od wyznaczenia ich wstępnych ram, określenia ich zakresu i formy. Deklarujemy wolę wsparcia władz Warszawy w tym zadaniu, w tym gotowość do udziału w pracach nad SCT. Proponujemy powołanie społecznej rady ds. strefy czystego transportu przy prezydencie m. st. Warszawy, jako ciała doradczego, wspierającego urząd miasta w procesie kształtowania i wprowadzania regulacji lokalnych dotyczących SCT. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że ważną rolę ma do odegrania także władza ustawodawcza. Dlatego proponujemy, aby rada, o której utworzenie apelujemy, sformułowała w pierwszej kolejności stanowisko w kwestii modyfikacji krajowych przepisów dotyczących funkcjonowania SCT, które reguluje nowelizowana właśnie ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jednocześnie deklarujemy chęć konstruktywnej współpracy ze wszystkimi radnymi miejskimi i dzielnicowymi, a także warszawskimi parlamentarzystkami i parlamentarzystami. Będziemy służyć radą i pomocą w pracach nad SCT w Warszawie w trosce o zdrowie i życie wszystkich mieszkanek i mieszkańców narażonych na skutki zanieczyszczenia powietrza.

W imieniu sygnatariuszy listu,

Marcin Korolec Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych

Sygnatariusze: Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi Instytut na rzecz Ekorozwoju Fundacja Polska Parkuje Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Stowarzyszenie Mobilne Miasto Warszawski Alarm Smogowy

Profile for instytutzielonejgospodarki

List do prezydenta m. st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego w sprawie prac nad SCT  

List do prezydenta m. st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego w sprawie prac nad SCT  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded