Page 12

Priorytet 5. Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) W odniesieniu do rozwoju funkcji metropolitalnych, wsparte będą grupy operacji realizowane przez podmioty mające siedzibę lub prowadzące działalność na terenie KOM, polegające na uzupełnieniu oferty usług publicznych o znaczeniu metropolitalnym, dotyczące między innymi: inwestycji w infrastrukturę kulturalną, kongresową i wystawienniczą (w tym w obiektach dziedzictwa kulturowego).

Priorytet 6. Spójność wewnątrz regionalna. Wsparcie programów rewitalizacji

1.2.7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet 5. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu Wsparcie programów rewitalizacji

Priorytet 6. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Celem głównym jest wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez: promocję i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu oraz poprawę oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury. W ramach priorytetu możliwa będzie realizacja przedsięwzięć mających na celu wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla wzrostu atrakcyjności regionu poprzez rozwój sektora turystyki i kultury w miastach i na obszarach wiejskich. Wspierane będą działania z zakresu ochrony i odnowy obiektów i zespołów zabytkowych lub historycznych służące poszerzeniu oferty turystycznej, w tym dotyczące obiektów sakralnych, zespołów fortyfikacyjnych, budowli i zespołów obronnych, parków zabytkowych oraz obiektów poprzemysłowych. Wspierany będzie rozwój infrastruktury dla działalności w obszarze kultury prowadzonej m.in. przez instytucje kultury, w tym muzea, teatry, biblioteki oraz domy i ośrodki kultury. Możliwa będzie digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego w obszarze kultury. Projekty z zakresu kultury wspierane w ramach priorytetu powinny wykazywać bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

1.2.8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Priorytet 1. Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu.

12

Kultura i przemysły kultury: możliwosci wsparcia 2007  

Celem niniejszego opracowania jest analiza dostępnych możliwości finansowania działalności związanej z przemysłami kultury w ramach funduszy...

Kultura i przemysły kultury: możliwosci wsparcia 2007  

Celem niniejszego opracowania jest analiza dostępnych możliwości finansowania działalności związanej z przemysłami kultury w ramach funduszy...

Advertisement