Laboratoria multi-level governance

Page 7

Introduction Wprowadzenie

0.1.

Introduction Wprowadzenie

It is a great pleasure to introduce to you the publication entitled “Laboratories of multi-level governance”, which is a final result of the project “Analysis of possibilities of implementing multi-level governance instruments in four chosen urban functional areas in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia”, realized thanks to the financial support of The Visegrad Fund.

Mamy przyjemność przedstawić Państwu publikację pt. „Laboratoria multi-level governance”, która podsumowuje projekt „Analysis of possibilities of implementing multi-level governance instruments in four chosen urban functional areas in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia”, zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Wyszehradzkiego.

The Wrocław Branch of the Society of Polish Town Planners (TUP) played the role of the project leader, and the official Partners were: The Institute for Territorial Development – a unit of self-government of Lower Silesia, Danes Brzica from the Slovak Academy of Sciences, František Kubeš from the Brno City Council, and MindSpace – a non-profit organization from Budapest.

Liderem przedsięwzięcia był wrocławski oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich, a oficjalnymi Partnerami: Instytut Rozwoju Terytorialnego – jednostka samorządu Województwa Dolnośląskiego, Danes Brzica ze Słowackiej Akademii Nauk, František Kubeš z Urzędu Miasta Brna oraz organizacja MindSpace z Budapesztu.

As a part of the project we organized an international conference in Wrocław – the 5th Metropolitan Forum. It brought together over 100 participants and became a highly inspiring event. The Metropolitan Forums are annual events organized by the Wrocław branch of TUP in close cooperation with the Institute of Territorial Development, the self-government of Lower Silesia and many scientific, political and administrative partners.

W ramach projektu zorganizowaliśmy we Wrocławiu międzynarodową konferencję – 5. Forum Metropolitalne. Zgromadziła ponad 100 osób, była wydarzeniem niezwykle inspirującym. Fora Metropolitalne to coroczne wydarzenie organizowane przez wrocławski oddział TUP przy ścisłej współpracy z Instytutem Rozwoju Terytorialnego, samorządem Województwa Dolnośląskiego i wieloma partnerami naukowymi, politycznymi

7