Page 1

1

kurzy

španělštiny 2012  —  2013


2

1

Obsah / Índice

ÚVOD / Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Všeobecné kurzy / Cursos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Nabídka všeobecných kurzů / Oferta de cursos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Učebnice / Manuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Specializované kurzy / Cursos especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Čeština pro cizince / Checo para hispanohablantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Nabídka specializovaných kurzů / Oferta de cursos especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Zápisy / Inscripciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Rozřazovací testy / Pruebas de clasificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Postup při zápisu / Procedimiento de inscripción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Podmínky zápisu / Condiciones de inscripción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Mezinárodní diplomy DELE / Diplomas de Español DELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Přípravné kurzy na DELE / Cursos de preparación a los DELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Španělština po internetu / El español en línea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Úřední hodiny sekretariátu: pondělí až pátek od 10:00 do 18:00

TRAMVAJOVÉ SPOJENÍ: Zastávka Štěpánská

Horario de Secretaría: de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas

PARADA DE TRANVÍA: Štepánská

Více o Institutu Cervantes / Más sobre el Instituto Cervantes . . . . . . . . . . . . . . 49 Kalendář / Calendario año académico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53


2

3

Úvod Presentación


4

5

Kdo jsme?

Proč studovat španělštinu v Institutu Cervantes?

¿Quiénes somos?

¿Por qué estudiar español en el Instituto Cervantes?

Institut Cervantes je veřejná instituce, kterou Španělsko založilo v roce 1991 za účelem podpory španělského jazyka a dalších oficiálních jazyků Španělska a za účelem šíření kultury španělsky mluvících zemí. Centra Institutu Cervantes se nacházejí na pěti kontinentech. Pražské sídlo bylo slavnostně otevřeno v září roku 2005. Spolu s  kurzy španělského jazyka organizuje Institut Cervantes v Praze také kulturní akce, jejichž cílem je představovat rozličnost a  dynamiku španělské a  latinskoamerické kultury v srdci Evropy. Naše knihovna, pojmenovaná po Carlosi Fuentesovi, je informačním, dokumentačním a  referenčním centrem specializovaným na jazyky a kulturu španělsky mluvících zemí.

Institut Cervantes je přední institucí ve výuce španělštiny jako cizího jazyka. Principy, na kterých stavíme, vycházejí ze směrnic Společného evropského referenčního rámce pro výuku cizích jazyků (SERR). Soustředíme se především na komunikaci, jak ústní tak i písemnou. V  uvolněném pracovním prostředí naši studenti od prvního dne výuky komunikují ve španělštině. V  Institutu Cervantes vyučujeme standardní španělštinu, což studentům umožňuje domluvit se v různých situacích, za použití různých registrů. Navíc respektujeme všechny varianty spisovné španělštiny používané v celém španělsky mluvícím světě. Jednou z  našich záruk kvality je vynikající tým kvalifikovaných vyučujících – rodilých mluvčích, kteří jsou vyškoleni podle posledních tendencí ve výuce španělštiny.

El Instituto Cervantes es la institución pública creada por España en 1991 para promocionar el español y las lenguas cooficiales de España y difundir la cultura de los países hispanohablantes. Los centros del Instituto Cervantes están presentes en los cinco continentes. La sede de Praga fue inaugurada en septiembre de 2005. El Instituto Cervantes de Praga, además de la enseñanza del español, organiza actividades culturales que pretenden ser una ventana abierta, en el corazón de Europa, a la pluralidad y al dinamismo de la cultura de España y de los países hispanohablantes. Su biblioteca, Carlos Fuentes, es un centro de información, documentación y referencia especializado en las lenguas y culturas de los países hispanohablantes.

El Instituto Cervantes se encuentra en la vanguardia de la enseñanza del español como lengua extranjera. Los principios con los que trabajamos se fundamentan en las directrices marcadas por el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas extranjeras (MCER). La comunicación, tanto oral como escrita, es la base de nuestro enfoque y desde el primer día de clase nuestros estudiantes interactúan en español, en un ambiente de trabajo distendido. En el Instituto Cervantes enseñamos un español estándar que permite a los estudiantes comunicarse en diferentes situaciones y registros. Además, se respetan todas las variantes del español culto, habladas a lo largo y ancho del mundo hispanohablante. El excelente equipo de profesores nativos, cualificados y formados en las últimas tendencias de la enseñanza del español, es una de nuestras garantías de calidad.


6

7

Všeobecné kurzy Cursos generales


8

9

Všeobecné kurzy Výukový plán Institutu Cervantes (VP) je sestaven v souladu s  kritérii Společného evropského referenčního rámce (SERR). SERR popisuje, co se musí studenti cizího jazyka naučit, aby byli schopni v  daném jazyce účinně komunikovat. V Institutu Cervantes student od první hodiny výuky rozvíjí schopnosti pro porozumění, mluvení a  psaní ve španělštině, tedy pro komunikaci v tomto jazyce. V Institutu Cervantes v Praze se vyučuje prvních pět úrovní SERR: Acceso, Plataforma, Umbral, Avanzado, Dominio, které se dělí na různé kurzy a které student může absolvovat ve 30 či 60ho-

Cursos generales dinových modulech. Od úrovně Acceso až po úroveň Avanzado na sebe jednotlivé kurzy vzájemně navazují (znamená to, že pro zápis do kurzu Umbral 3 musí mít student osvojené znalosti z kurzu Umbral 2). Jinak je tomu u  úrovně Dominio, ve které je možné absolvovat nabízené kurzy v libovolném pořadí. Na konci kurzu musí student složit závěrečnou zkoušku (ústní a písemnou), aby mohl postoupit do navazujícího kurzu a  získat certifikát o  jeho absolvování. Cílem této zkoušky je zaručit, že student dosáhl komunikativní úrovně potřebné pro úspěšné pokračování ve studiu v Institutu Cervantes.

El Plan Curricular (PC) del Instituto Cervantes sigue las pautas que establece el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). El MCER describe, de forma integradora, lo que los estudiantes de lenguas tienen que aprender para conseguir comunicarse de una forma eficaz. En el Instituto Cervantes, desde la primera clase, el estudiante desarrolla habilidades para comprender, hablar y escribir en español, es decir, para comunicarse en esta lengua. En el Instituto Cervantes de Praga se imparten los primeros cinco niveles del MCER: Acceso, Plataforma, Umbral, Avanzado y Dominio y cada uno de estos niveles, se divide en diferentes cursos que el estudiante puede realizar en módulos de 30 o de 60 horas.

Desde el nivel Acceso hasta el nivel Avanzado la enseñanza es progresiva, (por ejemplo, para matricularse en un curso de Umbral 3, el estudiante tiene que poseer la competencia lingüística del curso Umbral 2). En cambio, en el nivel Dominio la enseñanza es transversal por lo que no es necesario seguir el orden de los cursos que se ofrecen. Al finalizar un curso, los alumnos tienen que superar una prueba de evaluación (oral y escrita) para pasar al siguiente y recibir su Certificado de curso. El objetivo de la prueba de evaluación es garantizar que el alumno ha alcanzado el nivel de competencia comunicativa necesario para continuar satisfactoriamente su proceso de aprendizaje en el Instituto Cervantes.


10

11

DELE

Instituto Cervantes Praga

MCER

Struktura úrovní a jejich srovnání Niveles: estructura y equivalencias

B1

C1

Začátečníci

A1

A2

Pokročilí

B2

Velmi pokročilí

ACCESO A 60 horas

PLATAFORMA P 120 horas

UMBRAL U 120 horas

AVANZADO AV 120 horas

DOMINIO D 180 horas

A1+2 60h A1 30h

P1+2 60h A2 30h

P1 30h

A1

P2 30h

P3+4 60h P3 30h

U1+2 60h

P4 30h

U1 30h

A2

U2 30h

U3+4 60h U3 30h

AV1+2 60h

U4 30h

B1

AV1 30h

AV2 30h

D1+2 60h

AV3+4 60h AV3 30h

C2

AV4 30h

B2

D3+4 60h D5+6 60h

C1

C2


12

13

Nabídka všeobecných kurzů / Oferta de cursos generales

60hodinové kurzy – 1 x 4 hodiny týdně Cursos de 60 horas – 1 sesión a la semana de 4 horas 09:00 – 13:00

PATNÁCTITÝDENNÍ KURZY | CURSOS DE 15 SEMANAS

pá / V

Od října do února a od února do června | De octubre a febrero y de febrero a junio 60hodinové kurzy – 2 x 2 hodiny týdně Cursos de 60 horas – 2 sesiones a la semana de 2 horas cada una

Cena / Precio 7.025 Kč

so / S

út, čt / M, J

8/10 – 6/2

P1+2; P3+4; U3+4

25/2 – 24/6

P3+4; U1+2; AV1+2

9/10 – 12/2

A1+2; U1+2; AV3+4

26/2 – 13/6

A1+2; P1+2; U3+4; D1+2

8/10 – 6/2

A1+2

25/2 – 24/6

A1+2; P1+2

9/10 – 12/2

P1+2; P3+4

26/2 – 13/6

P3+4; U1+2

pá / V

po, st / L, Mi út, čt / M, J

po / L

Cena / Precio 3.865 Kč

út, čt / M, J

8/10 – 6/2

P1+2; U1+2; AV1+2; D1+2

25/2 – 24/6

P3+4; U3+4; AV3+4; D3+4

9/10 – 12/2

A1+2; P3+4; U3+4

26/2 – 13/6

A1+2; P1+2; U1+2; AV1+2

8/10 – 6/2

A1+2; P3+4; U3+4; AV3+4; D3+4

25/2 – 24/6

A1+2; P1+2; U1+2: AV1+2; D1+2; D5+6

9/10 – 12/2

P1+2; U1+2: AV1+2; D1+2; D5+6

26/2 – 13/6

P3+4; U3+4; AV3+4; D3+4

18:00–20:00 Cena / Precio 8.495 Kč

po, st / L, Mi út, čt / M, J

st / Mi

A1+2; P3+4; AV1+2; D3+4

2/3 – 22/6

A1+2; P1+2; U1+2; AV3+4; D5+6

5/10–15/2

A1+2; P1+2; U1+2; U3+4; AV3+4; D5+6

1/3 – 21/6

A1+2; P1+2; P3+4; U3+4; AV1+2; D1+2

8/10 – 4/2 25/2 – 17/6 10/10 – 6/2 27/2 – 26/6

A1; A2; P2; U2 A2; P1; P3; U3 P1; P3; U1; U3 A1; P2; P4; U2; U4

16:00 – 18:00 po / L

16:00–18:00 po, st / L, Mi

A1+2; P1+2; P3+4; U1+2; U3+4; AV1+2; AV3+4; D1+2; D3+4

6/10–16/2

30hodinové kurzy – 1 x 2 hodiny týdně Cursos de 30 horas – 1 sesión a la semana de 2 horas 12:00 – 14:00

11:00–13:00 Cena / Precio 7.025 Kč

A1+2; P1+2; P3+4; U1+2; U3+4; AV1+2; AV3+4; D1+2; D5+6

1/3 – 21/6

16:00 – 20:00

09:00–11:00 po, st / L, Mi

5/10–15/2

st / Mi

8/10 – 4/2 25/2 – 17/6 10/10 – 6/2 27/2 – 26/6

P1; P3: U1; U3; AV1 A1; P2; P4; U2; U4; AV2 A1; A2; P2; P4; U2 A2; P1; P3; U1; U3

18:00 – 20:00 po / L

Cena / Precio 4.390 Kč

út / M st / Mi čt / J

8/10 – 4/2 25/2 – 17/6 9/10 – 5/2 26/2 – 11/6 10/10 – 6/2 27/2 – 26/6 11/10 – 14/2 28/2 – 13/6

A2; P2; U2 P1; P3; U3 A1; P1; U1; AV1 A2; P2; U2; AV2 P3; U3; AV3 P4; U4; AV4 P4; U4; AV2 A1; U1; AV1; AV3


14

15

DESETITÝDENNÍ KURZY | CURSOS DE 10 SEMANAS

UČEBNICE | MANUALES

Od října do prosince, od ledna do března a od dubna do června De octubre a diciembre, de enero a marzo y de abril a junio 30hodinové kurzy – 2 x 90 minut týdně Cursos de 30 horas – 2 sesiones a la semana de 1 hora 30’ cada una 07:30–09:00 Cena / Precio 3.865 Kč

út, čt / M, J

A1; A2; P1; P2; P4; U1 A1; A2; P1; P2; P3; U1; U2 A1; A2; P1; P2; P3; P4; U2; U3

16:30–18:00 út, čt / M, J

Cena / Precio 4.390 Kč

4/10 – 13/12 15/1 – 21/3 16/4 –20/6 4/10 – 13/12 15/1 – 21/3 16/4 –20/6

A1; A2; P1; P3 A1; A2; P1; P2; P4 A1; A2; P1; P2; P3; U1

Úroveň / Curso Acceso 1 Acceso 2

po, st / L, Mi

A1; A2; P2 A1; A2; P1; P3 A1; A2; P1; P2; P4

PRO STUDENTY INSTITUTO CERVANTES PRAGA*

Opletalova 5/7, Praha 1 | 224 220 521 | praha@megabooks.cz facebook.com/oxfordbookshop | www.megabooks.cz | otevírací doba: po - pá 10.00 - 18.00

Úroveň / Curso

1, 2 3, 5

Umbral 3

4, 7, 8

Umbral 4

1, 2 3, 4, 5, 7, 8

Umbral 3+4

Učebnice / Manual

Lekce / Unidades 6, 7

Aula Internacional 3

9, 10, 12 6, 7, 9, 10, 12

Aula Internacional 1 Aula Internacional 2

6, 9 2

Avanzado 1

Aula Internacional 3 Aula Internacional 4

11 1, 2

Plataforma 2

Aula Internacional 1 Aula Internacional 2

10 3, 5

Avanzado 2

Aula Internacional 4

3, 4

Plataforma 1+2

Aula Internacional 1 Aula Internacional 2

6, 9, 10 2, 3, 5

Avanzado 1+2

Aula Internacional 3 Aula Internacional 4

11 1, 2, 3, 4

6, 7, 9

Avanzado 3

8, 10, 11

Avanzado 4

6, 7, 8, 9, 10, 11

Avanzado 3+4

Plataforma 4

• učebnice • gramatiky • slovníky • jazykověda • společenské vědy • reálie • zjednodušená četba • beletrie • dětské knihy

Lekce / Unidades

Plataforma 1

Plataforma 3

20% SLEVA NA UČEBNICE

* Po předložení zápisového listu nebo potvrzení o zaplacení kurzu.

Aula Internacional 1

Acceso 1+2

20:00–21:30 8/10 – 12/12 14/1 – 20/3 10/4 – 24/6

Učebnice / Manual

Aula Internacional 2

Plataforma 3+4 Umbral 1

Aula Internacional 2 Aula Internacional 3

4, 12 1, 2

Umbral 2

Aula Internacional 3

3, 4, 5

Umbral 1+2

Aula Internacional 2 Aula Internacional 3

4, 12 1, 2, 3, 4, 5

Dominio

5, 6, 7 Aula Internacional 4

8, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9,10

El Ventilador


16

17

SpecializovanĂŠ kurzy Cursos especiales


18

19

Specializované kurzy

Cursos especiales

• Jako doplnění k všeobecným kurzům, nabízí Institut Cervantes v Praze široký výběr specializovaných kurzů zaměřených na různé zájmy a potřeby studentů. • Jedinou podmínkou pro zápis je dostatečná jazyková úroveň, vyžadovaná v jednotlivých kurzech. • Ve specializovaných kurzech studenti neskládají závěrečnou zkoušku a pokud absolvovali alespoň 80 % hodin kurzu, bude jim na vyžádání vydán Certifikát o absolvování kurzu. • Instituto Cervantes v Praze rovněž pořádá kurzy na míru pro firmy a také kurzy katalánštiny, galicijštiny a baskičtiny. V případě zájmu o tyto kurzy nás kontaktujte na cenpra@cervantes.es

• Como complemento a la oferta de cursos generales, el Instituto Cervantes de Praga ofrece una amplia variedad de cursos especiales diseñados para cubrir diferentes intereses y necesidades de los estudiantes. • La única condición para matricularse en uno de estos cursos es la de tener el nivel de competencia lingüística requerido en cada uno de ellos. • En los cursos especiales los estudiantes no tienen que superar una prueba de evaluación y reciben, previa solicitud en Secretaría, un Certificado de curso especial si han asistido, como mínimo, al 80% del total de las horas del curso. • Asimismo, el Instituto Cervantes de Praga organiza cursos a medida para empresas, además de cursos de catalán, gallego y vasco. En caso de estar interesado, contactar con cenpra@cervantes.es

Na specializované kurzy se nevztahují žádné slevy.

No se aplican descuentos en los cursos especiales.

KURZY ČEŠTINY PRO OSOBY MLUVÍCÍ ŠPANĚLSKY V těchto kurzech pořádaných Institutem Cervantes v Praze student od první hodiny rozvíjí schopnosti pro porozumění, mluvení a psaní v češtině, tedy pro komunikaci v tomto jazyce. st 18:00–20:30

10/10–30/1

čt 18:00–20:30

28/2–6/6

út 18:00–20:30

9/10–29/1

st 18:00–20:30

27/2–19/6

po 18:00–20:30

8/10–28/1

út 18:00–20:30

26/2–4/6

Úroveň Acceso 2b*

po 18:00–20:30

25/2–10/6

Úroveň Acceso 3a*

pá 18:00–20:30

Úroveň Acceso 3b*

pá 18:00–20:30

Úroveň Acceso 1a Úroveň Acceso 1b*

Čtrnáctitýdenní kurzy 35 hodin – cena: 5.740 Kč

Úroveň Acceso 2a*

CURSOS DE CHECO PARA HISPANOHABLANTES En estos cursos, que se imparten en el Instituto Cervantes de Praga, desde la primera clase el estudiante desarrolla habilidades para comprender, hablar y escribir en checo, es decir, para comunicarse en esta lengua. Nivel Acceso 1a

Mi 18:00–20:30

10/10–30/1

J

28/2–6/6

18:00–20:30

M 18:00–20:30

9/10–29/1

Mi 18:00–20:30

27/2–19/6

L 18:00–20:30

8/10–28/1

M 18:00–20:30

26/2–4/6

Nivel Acceso 2b*

L 18:00–20:30

25/2–10/6

19/10–15/2

Nivel Acceso 3a*

V 18:00–20:30

19/10–15/2

1/3–14/6

Nivel Acceso 3b*

V 18:00–20:30

1/3–14/6

* Noví studenti musí před zápisem do kurzu projít rozřazovacím testem, který budou moci absolvovat na základě předchozí domluvy se studijním oddělením.

Nivel Acceso 1b*

Cursos de 14 semanas 35 horas - Precio: 5.740 Kč

Nivel Acceso 2a*

* Antes de matricularse en estos cursos, los nuevos alumnos tienen que realizar una prueba de clasificación. Para realizar esta prueba los interesados tienen que solicitar una cita previa en Secretaría.


20

21

NABÍDKA SPECIALIZOVANÝCH KURZŮ

OFERTA DE CURSOS ESPECIALES

Jazykové kurzy pro specifické účely Obchodní španělština

Příprava na zkoušky DELE

Cursos de lengua para fines específicos

Kurz rozvíjí komunikační schopnosti, které studentovi pomáhají lépe se vyznat ve světě podnikání a v oblasti obchodních vztahů. Desetitýdenní kurz 20 hodin – cena: 3.280 Kč

pondělí 18:00-20:00

14/1–18/3

Avanzado 4 nebo 3+4*

Seznámení se se strukturou této zkoušky a procvičování jejích jednotlivých částí, osvojení si strategií, které studentovi pomohou cítit se při zkoušce jistěji. (Nabídka těchto kurzů viz str. 38)

Español de los negocios

Preparación a los DELE

Upevňovací jazykové kurzy Konverzace

Úroveň Avanzado

Desetitýdenní kurz 20 hodin – cena: 3.280 Kč

Úroveň Dominio Gramatika

Úroveň Avanzado

Desetitýdenní kurz 20 hodin – cena: 3.280 Kč

Úroveň Dominio * Minimální dosažená úroveň potřebná pro zápis do kurzu.

Conversación

pondělí 18:00–20:00

8/10–10/12

Umbral 4 nebo 3+4*

Nivel Umbral

středa 18:00–20:00

10/10–12/12

Avanzado 4 nebo 3+4*

Nivel Avanzado

čtvrtek 18:00–20:00

18/4–20/6

Dominio*

Nivel Dominio

Kurz pro rozvinutí a upevnění gramatických znalostí. Gramatické jevy se probírají z pohledu jejich využití v jazyce.

Úroveň Umbral

Curso de 10 semanas 20 horas – Precio: 3.280 Kč

Lunes 18:00-20:00

14/1–18/3

Avanzado 4 ó 3+4*

Curso para familiarizarse con la mecánica de estos exámenes y practicar todas las partes que los constituyen, así como para aprender a desarrollar las estrategias que ayudan al candidato a sentirse más seguro al examinarse. (Consultar la oferta en la página 39).

Cursos de lengua de refuerzo

Kurz rozvíjí ústní vyjadřování a komunikační schopnosti, porozumění poslechu, jeho cílem je zlepšit plynulost a bezprostřednost projevu ve španělštině.

Úroveň Umbral

Curso que permite al alumno desarrollar su competencia comunicativa para desenvolverse con autonomía en el mundo de la empresa y de las relaciones comerciales.

Gramática

středa 18:00–20:00

16/1–20/3

Umbral 4 nebo 3+4*

Nivel Umbral

pondělí 18:00–20:00

15/4–17/6

Avanzado 4 nebo 3+4*

Nivel Avanzado

čtvrtek 18:00–20:00

4/10–13/12

Dominio*

Nivel Dominio

Curso en el que se trabaja la expresión e interacción orales y la comprensión auditiva para lograr comunicar con mayor espontaneidad y fluidez en español.

Cursos de 10 semanas 20 horas – Precio: 3.280 Kč

Lunes 18:00–20:00

8/10–10/12

Umbral 4 ó 3+4*

Miércoles 18:00–20:00

10/10–12/12

Avanzado 4 ó 3+4*

Jueves 18:00–20:00

18/4–20/6

Dominio*

Curso para desarrollar y consolidar la competencia gramatical. La gramática se trabaja desde un punto de vista del uso de la lengua.

Cursos de 10 semanas 20 horas – Precio: 3.280 Kč

* Nivel mínimo requerido para matricularse en este curso.

Miércoles 18:00–20:00

16/1–20/3

Umbral 4 ó 3+4*

Lunes 18:00–20:00

15/4–17/6

Avanzado 4 ó 3+4*

Jueves 18:00-20:00

4/10–13/12

Dominio*


22

23

Kurzy zaměřené na kulturu Novinka! 20. století: dějiny a kultura Španělska Novinka! Mexiko a jeho kultura

Kuba: dějiny, kultura a jazyk

Jazyk a kultura Latinské Ameriky

Novinka! Svatojakubská cesta

Cursos de cultura

Teoretický i praktický kurz mapující zásadní historické a kulturní události ve Španělsku ve 20. století. Desetitýdenní kurz 20 hodin – cena: 3.280 Kč

úterý 18:00-20:00

9/10–11/12

Avanzado 4 nebo 3+4*

Teoretický i praktický kurz, jehož cílem je přiblížit studentům mexickou kulturu prostřednictvím hudby, filmové tvorby, svátků, obyvatel a gastronomie této země. Desetitýdenní kurz 20 hodin – cena: 3.280 Kč

čtvrtek 18:00-20:00

17/1–21/3

Umbral 4 nebo 3+4*

Teoretický i praktický kurz zaměřený na hlavní rysy dějin, kultury a jazyka Kuby. Desetitýdenní kurz 20 hodin – cena: 3.280 Kč

úterý 18:00-20:00

16/4–18/6

Avanzado 2 nebo 1+2*

Přiblížení zemí Latinské Ameriky prostřednictvím jejich kultury, tradic a každodenního života, se zvláštním přihlédnutím k jazykovým zvláštnostem. Devítitýdenní 18 hodin – cena: 2.950 Kč

pátek 16:00-18:00

5/10–14/12 19/4–21/6

Avanzado 2 nebo 1+2*

Teoretický kurz, který představí různé trasy Svatojakubské pouti na španělském území a jejich kulturní a praktické aspekty: krajinu, obyvatele, tradice, atd. Osmitýdenní kurz 20 hodin – cena: 3.280 Kč

* Minimální dosažená úroveň potřebná pro zápis do kurzu.

pondělí 18:00-20:30

6/5–24/6

Avanzado 4 nebo 3+4*

¡Novedad! Siglo XX: España, su historia y su cultura ¡Novedad! México y su cultura

Cuba: historia, cultura y habla Términos y costumbres latino­ americanas

¡Novedad! Caminos a Santiago

Curso teórico y práctico sobre los principales acontecimientos históricos y culturales de la España del siglo XX. Curso de 10 semanas 20 horas – Precio: 3.280 Kč

Martes 18:00-20:00

9/10–11/12

Avanzado 4 ó 3+4*

Curso teórico y práctico para acercarse a la cultura mexicana a través de su música, su cine, sus fiestas, su gente y su gastronomía. Curso de 10 semanas 20 horas – Precio: 3.280 Kč

Jueves 18:00-20:00

17/1–21/3

Umbral 4 ó 3+4*

Curso teórico y práctico sobre los principales componentes de la historia, la cultura y el habla de Cuba. Curso de 10 semanas 20 horas – Precio: 3.280 Kč

Martes 18:00-20:00

16/4–18/6

Avanzado 2 ó 1+2*

Un acercamiento a países del mundo latinoamericano a través de su cultura, sus tradiciones y su vida cotidiana, prestando especial atención a sus peculiaridades lingüísticas. Curso de 9 semanas 18 horas – Precio: 2.950 Kč

Viernes 16:00-18:00

5/10–14/12 19/4–21/6

Avanzado 2 ó 1+2*

Curso teórico para presentar los distintos caminos de Santiago en suelo español y sus características culturales y prácticas: paisajes, gentes, tradiciones, etc. Curso de 8 semanas 20 horas – Precio: 3.280 Kč

* Nivel mínimo requerido para matricularse en este curso.

Lunes 18:00-20:30

6/5–24/6

Avanzado 4 ó 3+4*


24

25

Zรกpisy Inscripciones


26

27

Jak se zapsat do kurzů v Institutu Cervantes?

¿Cómo inscribirse en los cursos del Instituto Cervantes?

•• nemáte žádné znalosti španělštiny  zvolte jeden z našich kurzů úrovně ACCESO 1+2 (60 hodin) nebo ACCESO 1 (30 hodin). Pokud…

•• jste studoval španělštinu, ale mimo Institut Cervantes  musíte projít rozřazovacím testem pro určení úrovně vašich znalostí španělštiny. •• jste již studoval španělštinu v Institutu Cervantes  pro postup do nového všeobecného kurzu je třeba, abyste měl složenou závěrečnou zkoušku z předchozího kurzu. Jestliže uplynul více než 1 rok od doby, kdy jste studoval v našem centru, doporučujeme vám absolvovat rozřazovací test.

•• no tiene ningún conocimiento de español  tiene que elegir uno de nuestros cursos de nivel ACCESO 1+2 (60 horas) o de ACCESO 1 (30 horas). Si usted…

•• ha estudiado español pero no en el Instituto Cervantes  tiene que hacer una prueba de clasificación para comprobar cuál es su nivel de conocimiento de español. •• ya ha estudiado español en el Instituto Cervantes  para pasar de un curso general al siguiente, tiene que haber superado la prueba de evaluación realizada al final del curso. Si hace más de 1 año que dejó de estudiar en nuestro centro, le recomendamos que haga una prueba de clasificación.

ROZŘAZOVACÍ TESTY

PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN

•• se konají v Institutu

•• Se realizan en el Instituto.

•• jsou zdarma

•• Son gratuitas.

•• skládají se z ústní a písemné části

•• Constan de una parte oral y de una parte escrita.

•• přibližná délka jejich trvání je 30 minut

•• Su duración aproximada es de 30 minutos.

•• není nutno se na ně předem objednávat

•• No es necesario solicitar una cita previa.

Pořádají se:

VŽDY V ÚTERÝ A VE ČTVRTEK od 13:30 do 15:30

Rozšířený rozvrh:

• od 10. do 27. září 2012 • od 28. ledna do 15. února 2013

}

od pondělí do pátku od 11:00 do 18:00

Cuándo se pueden hacer: TODOS los martes y jueves entre las 13:30

y las 15:30 horas Además:

• Del 10 al 27 de septiembre de 2012 • Del 28 de enero al 15 de febrero de 2013

lunes a viernes entre las } de 11:00 y las 18:00 horas


28

29

Zápis do kurzu

Procedimiento de inscripción Kurzovné je možné uhradit:

v hotovosti platební kartou

v zápisové kanceláři Institutu Cervantes

bankovním převodem na číslo účtu 68772007/2700 UniCredit Bank Czech Republik a.s. Jako variabilní symbol použijte datum narození, na příklad: 01/01/1991. Pokud máte nárok na některou ze slev, odečtěte si z kurzovného příslušnou částku. (Slevy se nevztahují na specializované kurzy.) V kolonce “zpráva pro příjemce” uveďte: jméno a příjmení, úroveň, hodinu a datum kurzu. Po provedení bankovního převodu pošlete potvrzení o jeho realizaci do Institutu Cervantes e-mailem na adresu cenpra@cervantes.es a v textu e-mailu uveďte: jméno a příjmení, datum narození, telefonní číslo, korespondenční adresu, úroveň, hodinu a datum kurzu. K e-mailu přiložte také podepsané podmínky k zápisu, které najdete na www.cervantes.cz Po obdržení veškeré potřebné dokumentace provede Institut váš zápis. Zápisový list Vám bude zaslán e-mailem.

La matrícula puede abonarse: En efectivo Con tarjeta de crédito

en la Secretaría del Instituto Cervantes

Por transferencia bancaria a la cuenta 68772007/2700 de UniCredit Bank Czech Republik a.s. Para el símbolo variable se usará la fecha de nacimiento: por ejemplo 01/01/1991. La persona que pueda disfrutar de un descuento tiene que aplicarlo a la hora de realizar la transferencia (no se aplican descuentos en los cursos especiales). En la casilla “mensaje para el destinatario” se escribirá el nombre, nivel, horario y fechas del curso elegido. Tras hacer la transferencia, el interesado enviará el justificante de la misma al Instituto Cervantes por correo electrónico a cenpra@cervantes.es indicando, de nuevo, en el cuerpo del mensaje: el nombre, fecha de nacimiento, teléfono, dirección postal, nivel, horario y fechas del curso. Así como la hoja de las condiciones de inscripción firmada en un archivo adjunto. Una vez recibida toda la documentación, el Instituto procederá a matricular al interesado. El estudiante recibirá el justificante de matrícula por correo electrónico.

Kurzovné v plné výši bude uhrazeno před začátkem kurzu.

El importe total de la matrícula se hará efectivo antes del inicio del curso.

Slevy

Descuentos

•• Věrnostní sleva: 10 % pro studenty zapsané v Institutu Cervantes ve školním roce 2011/12 a 2012/13. •• Sleva za včasný zápis: 5 % pro zájemce, kteří se zapíší nejpozději 15 dní před začátkem daného kurzu. •• Sleva pro studenty: 5 %, pro uplatnění této slevy je nutné předložit platný doklad o studiu. •• Na kurzy, které začínají dříve než v 18:00, je možné uplatnit maximálně 10 % slevu. •• Na kurzy, které začínají v 18:00 a později, je možné uplatnit maximálně 15 % slevu. •• Důležité!: pro využití věrnostní slevy a/nebo slevy pro studenty je třeba, aby byl zápis do kurzu proveden nejpozději týden před začátkem vybraného kurzu, později nebude možné uplatnit žádnou z těchto slev. •• Slevy se nevztahují na specializované kurzy.

•• Por fidelidad: 10%. Para las personas inscritas en el Instituto Cervantes en los años académicos 2011/12 y 2012/13. •• Por matrícula anticipada: 5%. Para las personas que se inscriban 15 días naturales antes del inicio de su curso. •• Para estudiantes: 5%. Para disfrutar de este descuento es obligatorio presentar un documento que acredite esta condición. •• En los cursos anteriores a las 18:00 horas el descuento acumulable es del 10%. •• En los cursos a partir de las 18:00 horas el descuento acumulable es del 15%. •• ¡Muy importante!: para poder disfrutar de los descuentos por fidelidad y/o para estudiantes, la matrícula debe realizarse una semana antes del inicio del curso elegido, en caso contrario se abonará el precio total del curso. •• No se aplican descuentos en los cursos especiales.


30

31

Podmínky zápisu •• Kurzovné v plné výši bude uhrazeno před začátkem kurzu. Pouze za vyjímečných okolností a  na základě autorizace administrativního oddělení Institutu Cervantes je možno uskutečnit platbu ve dvou splátkách. Druhou splátku je nutno učinit během prvního týdne kurzu. •• Zapsaný student může žádat vrácení kurzovného v plné výši pouze před začátkem kurzu. •• Student může písemně požádat o  vrácení 70 % z  celkové částky kurzovného. Žádost musí být podána dříve než proběhne třetí hodina kurzu, do kterého je zapsán. 30 % je vyhrazeno na manipulační poplatek. Po uplynutí této lhůty již není možné vrátit žádnou částku. •• Po dobu trvání kurzu zahrnuje kurzovné také: –– průkaz do knihovny a  možnost půjčování knihovních materiálů v souladu s řádem knihovny –– zápis do kurzu AVE (internetový kurz španělštiny) –– 20 % slevu z ceny zkoušek DELE a 30 % slevu z Přípravného kurzu na zkoušku DELE po internetu •• Student je povinen zajistit si odpovídající učebnici ke kurzu. •• Na každou vyučovací hodinu (60 minut) připadá pětiminutová přestávka. •• Maximální počet studentů jednoho kurzu je 14. •• Jestliže student chybí na jedné či více hodinách, není možné, aby si svojí absenci nahradil s  jinou skupinou. •• Přesun do jiné skupiny je možné uskutečnit během prvních dvou týdnů výuky a pouze v případě, že to umožňuje kapacita nově zvoleného kurzu. •• Instituto Cervantes si vyhrazuje právo zrušit kurz, pokud nebudou splněny podmínky nutné pro vytvoření skupiny. •• V případě zrušení kurzu má student možnost zapsat se do podobného kurzu nebo požadovat vrácení plné výše kurzovného.

Condiciones de inscripción •• Institut si vyhrazuje právo změnit vyučujícího kurzu, pokud to vyžadují potřeby centra. •• Příležitostně se vyučovacích hodin může zúčastnit učitel-praktikant. •• Od první vyučovací hodiny je pro komunikaci ve třídě používán španělský jazyk. •• Na konci všeobecného kurzu student absolvuje závěrečnou zkoušku. Její úspěšné zvládnutí mu umožňuje nastoupit do navazujícího kurzu a získat Certifikát o absolvování kurzu. •• Studentovi, který nevykoná zkoušku v řádném termínu, bude nabídnut náhradní termín za poplatek 300 Kč. •• Výsledky zkoušky se student může dozvědět nejdříve 5 pracovních dnů po jejím vykonání a  to pouze těmito dvěma způsoby: v  oddílu „Přístup studenti” na stránkách www.cervantes.cz anebo osobně na recepci Institutu, kde si může vyzvednout svůj certifikát o absolvování kurzu. •• Student může požádat o nahlédnutí do svého závěrečného testu pouze v případě, že neuspěl. •• Minimální věk pro studium v Institutu Cervantes je 16 let.

Podpis tohoto dokumentu při zápisu znamená souhlas se všemi výše uvedenými podmínkami. Tento dokument určený k podepsání a předložení při zápisu do kurzu je možné najít na adrese: www.cervantes.cz

•• El importe total de la matrícula deberá hacerse efectivo antes del inicio del curso. Solo en circunstancias excepcionales y previa autorización de la administración del Instituto Cervantes, el pago podrá hacerse efectivo en dos plazos, debiendo formalizarse el pago del segundo plazo durante la primera semana del curso. •• La persona inscrita podrá solicitar la devolución del total del importe de la matrícula solamente antes del inicio de su curso. •• Antes del inicio de la tercera clase del curso, la persona inscrita podrá solicitar por escrito, la devolución del 70% del importe de matrícula, reteniendo el Instituto Cervantes el 30% restante en concepto de gastos de gestión. Transcurrido este plazo, no se devolverá ninguna cantidad. •• A lo largo del desarrollo del curso, la matrícula incluye también: –– El carné y el servicio de préstamo de la biblioteca, siempre de acuerdo con sus normas. –– Un curso AVE (Curso de español en línea). –– Una reducción del 20% sobre el precio de los exámenes DELE y del 30% sobre los cursos de preparación a los DELE en línea. •• El estudiante es responsable de adquirir el manual de clase. •• Por cada hora (60 minutos) de clase, se realizará una pausa de 5 minutos. •• El número máximo de alumnos por grupo es de 14. •• Si un alumno no asiste a una o a más clases, en ningún caso podrá recuperarlas con otro grupo. •• Los cambios de grupo solo serán posibles si hay disponibilidad de plazas y solo podrán realizarse a lo largo de las dos primeras semanas del curso. •• El Instituto Cervantes se reserva el derecho de anular un curso si no se cumplen las condiciones mínimas para formar un grupo. •• En caso de anulación de un curso, el alumno podrá

optar entre matricularse en otro similar o la devolución del importe total abonado. •• El centro se reserva el derecho de cambiar el profesor asignado a un grupo en función de las necesidades del Instituto. •• Ocasionalmente pueden participar en las clases profesores en formación. •• Desde el primer día del curso, el español es la lengua de comunicación utilizada en la clase. •• Al final de cada curso, el alumno tiene que hacer una prueba de evaluación. Aprobarla le permitirá pasar al siguiente curso y recibir el Certificado de curso. •• El alumno que no realice la prueba de evaluación en las fechas previstas, podrá hacerla posteriormente previo pago de 300 Kč. •• Los resultados del examen se podrán conocer únicamente consultando el apartado “Acceso alumnos” en www.cervantes.cz o recogiendo el Certificado de curso en la recepción del Instituto cinco días naturales después de la finalización del curso. •• Únicamente se podrá solicitar una revisión de los exámenes suspendidos. •• La edad mínima para poder matricularse en los cursos del Instituto Cervantes es de 16 años.

Las personas que se inscriban en uno de nuestros cursos tendrán que firmar un documento con estas condiciones, lo que significará la aceptación de las mismas. Este documento puede encontrarse en nuestra página web www.cervantes.cz para su firma y presentación al matricularse.


32

33

Mezinárodní diplomy DELE Diplomas de Español DELE


34

35

Diplomy ze španělštiny jako cizího jazyka – DELE

Diplomas de Español como Lengua Extranjera – DELE

DELE jsou oficiální diplomy potvrzující úroveň znalosti španělského jazyka, které Institut Cervantes vydává jménem španělského Ministerstva školství, kultury a sportu.

Los DELE son títulos oficiales, acreditativos del grado de competencia y dominio del idioma español, que otorga el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España.

Diplomy DELE pokrývají všechny úrovně SERR:

Los Diplomas DELE cubren todos los niveles del MCER:

DELE A1

DELE A2

DELE B1

DELE B2

DELE C1

DELE C2

Nejbližší termín zkoušek DELE

DELE A2

DELE B1

DELE B2

DELE C1

DELE C2

Próxima convocatoria de los DELE

Listopad 2012

Zápis na zkoušku

Zkouška

od 3. září do 5. října

pátek 9.11. a sobota 10.11.

Místa konání – listopad 2012

pátek 9.11. a sobota 10.11.

DELE A1

Noviembre 2012

Plazo de inscripción

Examen

Del 3 de septiembre al 5 de octubre

Viernes 9 y sábado 10

Centros de examen – noviembre 2012

České Budějovice

Brno

B2 C2

B1 B2 C1

Praha A1 A2 B1

B2 C1 C2

Ceny – listopad 2012

Viernes 9 y sábado 10

České Budějovice

Brno

B2 C2

B1 B2 C1

Praga

Precio básico

Alumnos del IC (-20 %)

Grupos* (-10 %) 1.134 Kč

A1 A2 B1

B2 C1 C2

Precios – noviembre 2012 Plná cena

Studenti IC (-20 %)

Skupiny* (-10 %)

Úroveň A1

1.260 Kč

1.008 Kč

1.134 Kč

Nivel A1

1.260 Kč

1.008 Kč

Úroveň A2

1.570 Kč

1.256 Kč

1.413 Kč

Nivel A2

1.570 Kč

1.256 Kč

1.413 Kč

Úroveň B1

1.785 Kč

1.428 Kč

1.607 Kč

Nivel B1

1.785 Kč

1.428 Kč

1.607 Kč

Úroveň B2

2.110 Kč

1.688 Kč

1.899 Kč

Nivel B2

2.110 Kč

1.688 Kč

1.899 Kč

Úroveň C1

2.355 Kč

1.884 Kč

2.120 Kč

Nivel C1

2.355 Kč

1.884 Kč

2.120 Kč

Úroveň C2

2.460 Kč

1.968 Kč

2.214 Kč

Nivel C2

2.460 Kč

1.968 Kč

2.214 Kč

*Skupina studentů, kteří se přihlašují hromadně, v zastoupení vzdělávací instituce.

*Grupo de estudiantes presentados en conjunto por una institución educativa.

Data, ceny a úrovně zkoušek, které se budou konat v jednotlivých městech v květnu 2013, budou uveřejněny na naší internetové stránce www.cervantes.cz v lednu 2013.

Las fechas, los precios de los DELE y los niveles que se administrarán en cada uno de los centros de examen en las convocatorias de 2013 se harán públicos en nuestra página web www.cervantes.cz en enero de 2013.

Více informací na: http://diplomas.cervantes.es

Más información en: http://diplomas.cervantes.es


36

37

Jak se zapsat na dele?

¿CÓMO INSCRIBIRSE A LOS DELE?

Zápis na zkoušku DELE se provádí v Institutu Cervantes v Praze v termínu určeném pro zápis na zkoušku a v obvyklých úředních hodinách sekretariátu.

Las inscripciones a los DELE se realizan en el Instituto Cervantes de Praga, en la fechas señaladas anteriormente y en los horarios habituales de apertura de la Secretaría.

Zápis jednotlivce na sekretariátu Institutu Cervantes v Praze

Inscripción individual realizada en la Secretaría del Instituto Cervantes de Praga

Zájemce předloží kopii dokladu totožnosti (OP či pasu) a uhradí poplatek za zkoušku na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Presentar un documento de identidad y realizar el pago de la inscripción en efectivo o con tarjeta de crédito.

Zápis jednotlivce na dálku

Inscripción individual realizada a distancia

Zájemce zašle do Institutu Cervantes v Praze poštou (Na Rybníčku 6, 120 00 Praha 2) či e-mailem (cenpra@cervantes.es) jeden exemplář vyplněné a podepsané přihlášky (možno najít na http://diplomas.cervantes.es), společně s kopií dokladu totožnosti a potvrzením o platbě převodem na účet č. 68772007/2700 u UniCredit Bank Czech Republik a.s. (Jako variabilní symbol použije datum narození: například 01/01/1991.)

Enviar por correo postal al Instituto Cervantes de Praga (Na Rybníčku 6, 120 00 Praha 2) o por correo electrónico (cenpra@cervantes.es), la hoja de inscripción debidamente cumplimentada y firmada (puede descargarse en la página http://diplomas.cervantes.es), junto con una copia del documento de identidad y el resguardo de haber realizado el pago por transferencia bancaria a la cuenta 68772007/2700 de UniCredit Bank Czech Republik a.s. (Para el símbolo variable se usará la fecha de nacimiento: por ejemplo 01/01/1991).

Zápis skupiny

Inscripción de un grupo

Osoba pověřená institucí zastupující zájemce o zkoušku doručí do Institutu Cervantes v Praze vyplněné a podepsané přihlášky, kopie dokladů totožnosti a potvrzení o bankovním převodu každého z uchazečů (není možné, aby instituce či pověřená osoba provedly jednu společnou platbu za všechny uchazeče). Zápisné je také možné uhradit v hotovosti na sekretariátu. Uchazeči mohou uplatnit 10 % slevu z poplatku za zkoušku.

La persona responsable de la institución a la que pertencen los candidatos, hará llegar al Instituto Cervantes de Praga, las hojas de inscripción, una copia de los documentos de identidad y el resguardo de cada candidato de haber realizado el pago por transferencia bancaria (en ningún caso la institución o el responsable de la misma pueden realizar el pago conjunto de la inscripción de todo el grupo). La inscripción también puede abonarse en efectivo en Secretaría. Los candidatos tendrán derecho a un descuento del 10% sobre el precio básico.

Přihlášky obdržené mimo stanovený termín zápisu nebudou přijaty.

Las inscripciones recibidas fuera del plazo no serán aceptadas.

Pokud se chcete přihlásit na zkoušku DELE a chcete nejprve zjistit úroveň svých jazykových znalostí, můžete v našem Institutu absolvovat rozřazovací test (termíny těchto testů ověřte prosím na straně 26).

Si desea presentarse a los DELE y quiere comprobar su nivel de competencia lingüística antes de inscribirse, puede hacer una prueba de clasificación en nuestro Instituto. (Por favor, consulte los horarios de las pruebas de clasificación en la página 27 de este folleto).

Více informací na: www.cervantes.cz

Más información en: www.cervantes.cz


38

39

Přípravné kurzy na zkoušku DELE

Cursos de preparación a los Diplomas DELE

Prezenční kurzy Úroveň B1 Sedmitýdenní kurzy 24 hodin – cena: 3.935 Kč

Úroveň B2 Úroveň C1

Cursos presenciales

út a čt 18:00–20:00

2/10–8/11

po a st 18:00–20:00

**

po a st 18:00–20:00

1/10–7/11

út a čt 18:00–20:00

**

út a čt 18:00–20:00

2/10–8/11

po a st 18:00–20:00

**

Umbral 4 nebo 3+4* Avanzado 4 nebo 3+4* Dominio*

* Minimální dosažená úroveň potřebná pro zápis do kurzu **Termíny těchto kurzů budou uveřejněny na webové stránce www.cervantes.cz

Nivel B1 Cursos de 7 semanas 24 horas – Precio: 3.935 Kč

Nivel B2 Nivel C1

M y J 18:00–20:00

2/10–8/11

L y Mi 18:00–20:00

**

L y Mi 18:00–20:00

1/10–7/11

M y J 18:00–20:00

**

M y J 18:00–20:00

2/10–8/11

L y Mi 18:00–20:00

**

Umbral 4 ó 3+4* Avanzado 4 ó 3+4* Dominio*

* Nivel mínimo requerido para matricularse en este curso. ** Las fechas de estos cursos se publicarán próximamente en la página web www.cervantes.cz

Internetové kurzy

Cursos en línea

Jedná se o kurz, který studenta seznámí se strukturou zkoušky. Obsahuje mnoho didakticky zaměřených multimediálních aktivit, probíhá formou samostatného studia, individuální práce, bez lektora a skupiny.

Están concebidos como un entrenamiento para conocer la mecánica del examen. Incluyen actividades multimedia, con un diseño eminentemente didáctico. Se realizan mediante aprendizaje autónomo, trabajo individual, sin tutor ni grupo.

Dostupné úrovně: B1 a B2 Počet hodin kurzu: 15 až 20 hodin Trvání kurzu: 60 dnů Cena: 900 Kč – Informace o slevách poskytovaných na tyto kurzy najdete na www.cervantes.cz

Niveles disponibles: B1 y B2 Duración: entre 15 y 20 horas de dedicación al curso Tiempo de acceso: 60 días Precio: 900 Kč – Para consultar los descuentos disponibles, ver www.cervantes.cz

Na stránce 44 najdete informace o postupu při zápisu do tohoto kurzu.

En la página 45 de este folleto puede encontrar información sobre cómo matricularse en este curso.

Ukázku tohoto kurzu najdete na: http://ave.cervantes.es/guias/DELE/b2_intermedio/es/guia.htm Absolvování přípravných kurzů na zkoušku DELE není podmínkou pro zápis na zkoušku.

Si desea ver una DEMO de estos cursos: http://ave.cervantes.es/guias/DELE/b2_intermedio/es/guia.htm No es obligatoria la realización de los cursos de preparación para inscribirse en los DELE.


40

41

Španělština po internetu El español en línea


42

43

Kurz španělštiny po internetu – AVE

Curso de español por Internet – AVE

AVE je nástroj vytvořený Institutem Cervantes pro studium španělštiny po internetu. Jednotlivé kurzy, od úrovně Acceso až po úroveň Dominio, které jsou v rámci AVE studentům nabízeny, odpovídají Výukovému Plánu Institutu Cervantes a osnovám SERR. V kurzech AVE student najde velice kvalitní multimediální zdroje, autentické materiály a interaktivní cvičení.

El AVE es una herramienta, creada por el Instituto Cervantes, para aprender español en línea. Los cursos que se ofrecen en el AVE, desde el nivel Acceso al nivel Dominio, siguen el Plan Curricular del Instituto Cervantes y las orientaciones del MCER. En los cursos del AVE, el estudiante encontrará recursos multimedia, materiales auténticos y actividades interactivas de gran calidad.

Na ukázku kurzu AVE se můžete podívat na http://ave.cervantes.es/

Puede ver una muestra del entorno y de los materiales del AVE en http://ave.cervantes.es/

Kurz španělštiny po internetu pro děti – ¡Hola, amigos!

Curso de español por Internet para niños – ¡Hola, amigos!

¡Hola, amigos! je internetová aplikace na výuku španělštiny určená pro děti a mládež. Tento nástroj byl vytvořen Institutem Cervantes a Ministerstvem školství Alberty (Kanada). Kurzy ¡Hola, amigos! tvoří tři moduly, z nichž každý obsahuje 9 lekcí, a pokrývají úrovně Acceso a Plataforma Výukového Plánu Institutu Cervantes a SERR. Materiály kurzu ¡Hola, amigos! se mohou využívat jako ucelený kurz či jako jednotlivé doplňkové aktivity určené na podporu samostudia dětí a mládeže.

¡Hola, amigos! es una aplicación en línea para el aprendizaje de español, dirigida a niños y a jóvenes. Esta herramienta ha sido creada por el Instituto Cervantes y el Ministerio de Educación de Alberta (Canadá). Los cursos de ¡Hola, amigos! están organizados en tres módulos de 9 unidades cada uno y cubren los niveles Acceso y Plataforma del Plan Curricular del Instituto Cervantes y del MCER. Los materiales de ¡Hola, amigos! pueden emplearse como un curso completo o como una serie de actividades de repaso que favorecen el aprendizaje autónomo en niños y jóvenes.

Jednou z hlavních výhod studia španělštiny prostřednictvím AVE a ¡Hola, amigos! je, že pro realizaci tohoto kurzu je potřeba pouze počítač s internetovým připojením. Student má navíc možnost studovat kdykoliv, kdekoliv a jakýmkoliv tempem si přeje.

Entre las muchas ventajas de aprender español en el AVE y ¡Hola, amigos! destaca que, para realizar estos cursos, solo se necesita un ordenador y una conexión a Internet. Además, el estudiante puede estudiar cuándo, dónde y al ritmo que desee.

Doba trvání licence jednoho kurzu AVE či ¡Hola, amigos! je 120 dnů.

La duración de una licencia de un curso del AVE o de un curso ¡Hola, amigos! es de 120 días.


44

45

Jak se zapsat?

¿Cómo inscribirse en estos cursos?

Pokud:

Si usted… nemáte žádnou znalost španělštiny  zapište se do kurzu A 1.1.

no tiene ningún conocimiento de español  tiene que matricularse en el curso A 1.1.

jste španělštinu již studoval  musíte projít rozřazovacím testem on line, který najdete na stránkách http://ave.cervantes.es (Test de clasificación), abyste zjistil úroveň vašich znalostí.

ya tiene conocimientos de español  tiene que hacer la prueba de clasificación en línea que encontrará en http://ave.cervantes.es (Test de clasificación) para comprobar cuál es su nivel de competencia en español.

Cena kurzu AVE a kurzu ¡Hola, amigos! je 820 Kč.

El precio de un curso del AVE o de un curso ¡Hola, amigos! es de 820 Kč.

Pokud jste byl studentem prezenčního kurzu španělštiny v Institutu Cervantes v akademickém roce 2011/12 či 2012/13, můžete využít nabídky dvou kurzů AVE za 600 Kč.

Si usted ha estado matriculado en un curso presencial en el Instituto Cervantes en los años académicos 2011/12 ó 2012/13 puede beneficiarse de una oferta de dos cursos AVE por 600 Kč.

Postup při zápisu do internetových kurzů AVE, ¡Hola, amigos! či Příprava na zkoušku DELE

Procedimiento de inscripción en un curso del AVE, ¡Hola, amigos! o DELE en línea

Kurzovné je možné uhradit: v hotovosti platební kartou

v zápisové kanceláři Institutu Cervantes

bankovním převodem na číslo účtu 68772007/2700 UniCredit Bank Czech Republik a.s.

La matrícula puede abonarse: En efectivo Con tarjeta de crédito

en la Secretaría del Instituto Cervantes

Por transferencia bancaria a la cuenta 68772007/2700 de UniCredit Czech Republik a.s.

Jako variabilní symbol použijte datum narození, například: 01/01/1991. V kolonce „zpráva pro příjemce” uveďte: – jméno a příjmení studenta, úroveň, kterou chcete aktivovat

Para el símbolo variable se usará la fecha de nacimiento: por ejemplo 01/01/1991. En la casilla “mensaje para el destinatario” se escribirá: – El nombre completo y el nivel en el que desea inscribirse

Po provedení bankovního převodu pošlete potvrzení o jeho realizaci do Institutu Cervantes (e-mailem na adresu cenpra@cervantes.es) a v textu e-mailu uveďte: – jméno a příjmení, úroveň, kterou chcete aktivovat, kontaktní telefonní číslo

Tras hacer la transferencia, el interesado enviará el justificante de la misma al Instituto Cervantes (por correo electrónico a cenpra@cervantes.es) indicando, de nuevo, en el cuerpo del mensaje: – El nombre completo, el nivel en el que desea inscribirse y un número de teléfono de contacto

Po obdržení veškeré dokumentace Vám budou e-mailem zaslána přístupová hesla.

Una vez recibida toda la documentación, el Instituto enviará al interesado un correo con las contraseñas de acceso al curso.

Od momentu zaslání přístupových hesel máte k dispozici 120 dnů ke studiu kurzu AVE či ¡Hola, amigos! a 60 dnů ke studiu Přípravného kurzu na zkoušku DELE.

A partir de ese momento el estudiante tendrá 120 días para realizar un curso del AVE o de ¡Hola, amigos! y 60 días para un curso de preparación a los DELE en línea.


46

47

Technické vybavení učeben

Aulas tecnológicas

Téměř všechny učebny Institutu Cervantes jsou vybaveny počítačem s internetovým připojením a projektorem, což nám umožňuje zapojovat informační a komunikační technologie do běžné vyučovací praxe. Znamená to obohacení z pedagogického hlediska a další způsob, jak vylepšit výuku španělštiny v učebnách.

La práctica totalidad de las aulas del Instituto Cervantes de Praga están dotadas de un ordenador con conexión a Internet y de un proyector. Esto nos permite integrar las tecnologías de la información y de la comunicación en la práctica docente diaria, lo que significa un enriquecimiento pedagógico y una vía más para favorecer, en las aulas, el aprendizaje del español.

Multimediální učebna – MU

Aula Multimedia – AM

MU Institutu Cervantes v Praze je prostor s osmi počítači připojenými k internetu a s digitální tabulí. Zde mají naši studenti přístup ke kurzu AVE, který je jim aktivován v rámci prezenčního kurzu, a k on line zdrojům, které nabízí Centro Virtual Cervantes (CVC) pro nezávislé a samostatné studium španělštiny: interaktivní cvičení, čtení rozdělené podle úrovní obtížnosti, aktivity pro studium slovní zásoby, zábavné aktivity, TV Cervantes, atd. Tyto internetové zdroje se stávají nástrojem, jenž doplňuje a upevňuje znalosti, které získají naši studenti v prezenčních kurzech.

El AM del Instituto Cervantes de Praga es un espacio con ocho ordenadores conectados a Internet y una pizarra digital. En el AM nuestros estudiantes tienen acceso al curso del AVE que reciben cuando se matriculan y a los recursos en línea que el Centro Virtual Cervantes (CVC) ofrece para el aprendizaje independiente y autónomo del español: actividades interactivas, lecturas graduadas, actividades para aprender vocabulario, pasatiempos, Cervantes TV, etc. Estos recursos en línea se convierten en una herramienta que complementa y consolida el aprendizaje que nuestros estudiantes llevan a cabo en sus cursos presenciales.

V MU mají studenti Institutu přístup, prostřednictvím časopisů, televize a ostatních virtuálních zdrojů, ke všemu, co Internet nabízí v oblasti aktualit ze španělsky mluvícího světa.

Asimismo, desde el AM, los alumnos del Instituto pueden acceder a través de la prensa, de la televisión y de otros recursos en línea a todo lo que la red ofrece relacionado con el mundo hispanohablante.

MU je využívána skupinami studentů našich prezenčních kurzů, kteří zde při společných aktivitách využívají elektronické zdroje, jež vybavení učebny poskytuje.

El AM es utilizada por los grupos de estudiantes de nuestros cursos presenciales para realizar actividades colaborativas con los recursos electrónicos de los que está dotada el aula. Horarios del AM

Otevírací doba v MU Od pondělí do pátku

od 9:30 do 20:00 hodin

De lunes a viernes

de 9:30 a 20:00 horas

V sobotu

od 9:30 do 14:00 hodin

Sábados

de 9:30 a 14:00 horas

Více informací na: jgarciaromeud@cervantes.es

Más información en: jgarciaromeud@cervantes.es


48

49

VĂ­ce o Institutu Cervantes MĂĄs sobre el Instituto Cervantes


50

51

Vzdělávání učitelů španělštiny

FORMACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL

Činnost Institutu Cervantes v Praze se neomezuje pouze na výuku jazyka, ale dalším z cílů této instituce je také být odborným zázemím pro učitele španělštiny jako cizího jazyka v České republice. Institut Cervantes v Praze organizuje vzdělávací semináře pro profesionální učitele španělštiny, kteří chtějí prohlubovat své znalosti a zdokonalovat se v různých oblastech tohoto jazyka. Cílem těchto seminářů není jen vzdělávat, ale také vytvořit prostor pro výměnu názorů a zkušeností z oblasti vyúky.

La labor del Instituto Cervantes de Praga no se limita a la enseñanza de la lengua. otro de los fines de esta institución es el de ser un referente para los profesores de Español como Lengua Extranjera (ELE) que trabajan en la República Checa. El Instituto Cervantes de Praga organiza sesiones de formación para profesionales de ELE que desean perfeccionar sus conocimientos y formarse en diferentes ámbitos de la enseñanza del español. En estas sesiones, no sólo se pretende formar, sino también crear un espacio para el intercambio de ideas y de experiencias docentes.

Více informací na / Más información en: acpra@cervantes.es

KNIHOVNA CARLOSE FUENTESE

BIBLIOTECA CARLOS FUENTES

SLUŽBY •• Studovna, fonotéka, videotéka a hemerotéka. •• Internet a zóna Wi-fi. •• Druhy výpůjček: výpůjčky domů, půjčování poštou, půjčování institucím, meziknihovní výpůjčky a získávání kopií dokumentů. •• Prohlídky s výkladem (nutná domluva předem).

SERVICIOS •• Sala de lectura, fonoteca, videoteca y hemeroteca. •• Internet y zona Wi-Fi. •• Tipos de préstamo: a domicilio, por correo, institucional, internacional interbibliotecario y servicio de obtención de documentos. •• Visitas guiadas (con cita previa).

PŘÍSTUP A KONZULTACE Přístup do knihovny je volný a bezplatný pro každou osobu, která chce studovat v jejích fondech nebo využít jejích služeb.

ACCESO Y CONSULTA El acceso a la biblioteca es libre y gratuito para toda persona interesada en la consulta de sus fondos o en el uso de sus servicios.

ČTENÁŘSKÝ PRŮKAZ Je nezbytný pro využívání služeb výpůjčky, přístupu k Internetu / Wi-fi a elektronických informačních zdrojů. Studenti Institutu Cervantes mají po dobu trvání kurzu čtenářský průkaz zdarma.

CARNÉ DE LA BIBLIOTECA Es necesario para utilizar los servicios de préstamo, internet / WI-FI y la biblioteca electrónica. El carné de la biblioteca es gratuito para los alumnos del Instituto Cervantes durante el desarrollo del curso al que están inscritos.

Materiály k výuce španělštiny jako cizího jazyka (ELE): učebnice, gramatické cvičebnice, zjednodušená četba, poslechy, příprava ke zkouškám DELE, atd.

Materiales de Español Como Lengua Extranjera (ELE): manuales, gramáticas, lecturas graduadas, audios, preparación a los DELE, etc.

Více informací na / Más información en: www.cervantes.cz | bibpra@cervantes.es | 221 595 216


52

53

Kulturní aktivity

Actividades culturales

Šíření hispánské kultury je jedním z hlavních cílů Institutu Cervantes. Proto nabízí atraktiv­ ní program kulturních aktivit – filmové cykly, taneční a divadelní představení, koncerty a besedy o literatuře, cestování, umění a vědě – nejen ve svém sídle v Praze, ale i na dalších místech a scénách, ve spolupráci s festivaly a dalšími kulturními subjekty v České republice. Kulturní činnost Institutu Cervantes v Praze se stává mostem spojujícím všechny tyto národní kultury a vzniká tak projekt založený na spolupráci mezi českými, hispanoamerickými a španělskými institucemi. Naše kulturní aktivity jsou pořádané dvojjazyčně ve španělštině i v češtině, aby byly přístupné a srozumitelné všem zájemcům o hispánskou kulturu.

La difusión de la cultura en español es uno de los objetivos fundamentales del Instituto Cervantes. Con esta finalidad, en el centro de Praga se presenta un atractivo programa - ciclos de cine, espectáculos de danza y teatro, conciertos y encuentros sobre literatura, turismo, arte y ciencia - tanto en su sede, como en otros escenarios en colaboración con festivales y agentes culturales de la República Checa. La acción cultural del Instituto Cervantes de Praga pretende así ser un puente facilitador de la multiculturalidad en el que se vaya construyendo un proyecto basado en la cooperación entre las instituciones checas, hispanoamericanas y españolas. Las actividades culturales se desarrollan en español y en checo para favorecer el acceso a las mismas a todos aquellos interesados en la cultura en español.

Dny, ve kterých v akademickém roce 2012/2013 neprobíhá výuka Días sin clase durante el año académico 2012/2013 Září | Septiembre:

Pá /V 28.9.

Říjen | Octubre:

Pá /V 12.10.

Listopad | Noviembre:

Pá /V 9. 11., So/S 10.11., 17.11.

Prosinec | Diciembre:

Čt /J 6.12.

Vánoční prázdniny | Pausa de Navidad:

od /del 16.12. 2012 do /al 6.1. 2013

Jarní prázdniny | Pausa de Primavera:

od /del 24.3. do /al 1.4.

Květen | Mayo:

St /Mi 1.5., 8.5. a v termínech konání zkoušek DELE / y en las fechas de los DELE

Institut Cervantes v Praze si vyhrazuje právo na změnu či aktualizaci jakékoliv informace obsažené v této brožurce.

Více informací na / Más información en: www.cervantes.cz | adx1pra@cervantes.es | 221 595 212

El Instituto Cervantes de Praga se reserva el derecho de modificar y actualizar la información que aparece en este folleto.


54

www.cervantes.cz oficiální  kulturní  instituce Španělského  království Na Rybníčku 536/6, 120 00 Praha 2 tel.: 221 595 211, e-mail: cenpra@cervantes.es

Kurzy španělštiny 2012/13  

brožurka, iinformace o kurzech španělštiny v Institutu Cervantes pro akademický rok 2012/13; folleto de cursos para el año académico 2012-13