Page 1

INSTITUT GUTTMANN

La Fundació Privada Institut de Neurorehabilitació Guttmann, amb CIF: G-62638937, és una entitat d’iniciativa social, inscrita amb el núm. 1.592 en el Registre de Fundacions Privades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Classificada com a institució benèfica de tipus assistencial, està inclosa dins les entitats beneficiàries de mecenatge d’acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, “de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge”. L’Institut Guttmann - Hospital de Neurorehabilitació, forma part del Sistema Sanitari Català, està classificat com a hospital de referència, i té el núm. 08000723 del Registre d’Establiments Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Està acreditat com a Institut Universitari adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona pel Decret 230/2001 de la Generalitat de Catalunya, havent iniciat les seves activitats docents el 1999, mitjançant conveni de cooperació amb l’Escola de Doctorat i Postgrau de la UAB. Domicili social: Camí de Can Ruti, s/n. 08916 Badalona.

MEMÒRIA 2013 Balanç social / Balance social www.guttmann.com www.guttmanninnova.com www.amicsguttmann.org I pots seguir-nos a / Y puedes seguirnos en: ÍNDEX / ÍNDICE

La Fundació Institut Guttmann, Fundació Privada, amb CIF: G-08519100, és una entitat d’iniciativa social, inscrita amb el núm. 189 en el Registre de Fundacions Privades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Classificada com a institució benèfica des de l’any 1965, està inclosa dins les entitats beneficiàries de mecenatge d’acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, “de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge”. En tant que prestadora de serveis socials, està inscrita amb el núm. E01024 en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya.

PRESENTACIÓ / PRESENTACIÓN

1

1. L’INSTITUT GUTTMANN / EL INSTITUT GUTTMANN

4

Domicili social: Carrer Garcilaso, 57. 08027 Barcelona.

2. ACTIVITAT ASSISTENCIAL / ACTIVIDAD ASISTENCIAL

10

3. ACTIVITAT DOCENT I D’INVESTIGACIÓ / ACTIVIDAD DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN 20

La Fundación Privada Instituto de Neurorrehabilitación Guttmann, con CIF G-62638937, es una entidad de iniciativa social, inscrita con el núm. 1.592 en el Registro de Fundaciones Privadas del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya. Clasificada como institución benéfica de tipo asistencial, está incluida dentro de las entidades beneficiarias de mecenazgo de acuerdo con la ley 49/2002, del 23 de diciembre, “de régimen fiscal de las entidades sin finalidades lucrativas y de los incentivos fiscales al mecenazgo”. El Instituto Guttmann - Hospital de Neurorrehabilitación, forma parte del Sistema Sanitari Català, está clasificado como hospital de referencia, y tiene el núm. 08000723 del Registro de Establecimientos Sanitarios del Departamento de Salud. Está acreditado como Instituto Universitario adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona por el Decreto 230/2001 de la Generalitat de Catalunya, habiendo iniciado sus actividades docentes en 1999, mediante el convenio de cooperación con la Escuela de Doctorado y Postgrado de la UAB.

Un compromís amb el futur! ¡Un compromiso con el futuro! A commitment to the future!

4. ACTIVITAT SOCIAL / ACTIVIDAD SOCIAL

26

5. INFORMACIÓ ECONÒMICA / INFORMACIÓN ECONÓMICA

34

6. PLA ESTRATÈGIC 2014-2020 / PLAN ESTRATÉGICO 2014-2020

39

7. VERSIÓ EN ANGLÈS / VERSIÓN EN INGLÉS / ENGLISH VERSION

47

Domicilio social: Camí de Can Ruti, s/n. 08916 Badalona. La Fundación Instituto Guttmann, Fundación Privada, con CIF núm. G-08519100, es una entidad de iniciativa social, inscrita con el núm. 189 en el Registro de Fundaciones Privadas del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya. Clasificada como institución benéfica desde el año 1965, está incluida dentro de las entidades beneficiarias de mecenazgo de acuerdo con la ley 49/2002, del 23 de diciembre, “de régimen fiscal de las entidades sin finalidades lucrativas y de los incentivos fiscales al mecenazgo”. En tanto que prestadora de servicios sociales, está inscrita con el núm. E01024 en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales de la Generalitat de Catalunya.

Camí de Can Ruti, s/n • 08916 BADALONA • Telèfon (34) 93 497 77 00 • Fax (34) 93 497 77 07

Domicilio social: Calle Garcilaso, 57. 08027 Barcelona.

portadaGuttmann2013_630x297.indd 1

12/05/14 12:12


P R E S E N TA C I Ó / P R E S E N TA C IÓ N

Ens complau presentar la Memòria - Balanç Social 2013 de l’Institut Guttmann en la que recollim de manera resumida tota la molta activitat que hem desenvolupat al llarg d’aquest darrer any. Un dels exercicis més intensos i complexos dels darrers temps. Un any en el que hem seguit experimentant la forta crisi econòmica que travessa el nostre país i les seves conseqüències sobre la nostra organització. Però també un any en el que, amb la col·laboració de tothom, hem seguit desenvolupant la nostra trajectòria institucional tant en l’àmbit clínic especialitzat com en el científic, el docent, el sociosanitari i el social; alhora que hem impulsat nous projectes amb una clara voluntat de compromís amb el futur.

Nos complace presentar la Memoria - Balance Social 2013 del Institut Guttmann en la que recogemos de manera resumida toda la mucha actividad que hemos desarrollado a lo largo de este último año. Uno de los ejercicios más intensos y complejos de los últimos tiempos. Un año en el que hemos seguido experimentando la fuerte crisis económica que atraviesa nuestro país y sus consecuencias sobre nuestra organización. Pero también un año en el que, con la colaboración de todos nosotros, hemos seguido desarrollando nuestra trayectoria institucional tanto en el ámbito clínico especializado como en el científico, docente, sociosanitario y social; a la vez que hemos impulsado nuevos proyectos con una clara voluntad de compromiso con el futuro.

D’entre totes les actuacions més rellevants realitzades al 2013, per la seva especial significació en volem destacar les sis següents:

De entre todas las actuaciones más relevantes realizadas en el 2013, por su especial significación queremos destacar las seis siguientes:

L’elaboració del “Pla Estratègic 2014 - 2020 de l’Institut Guttmann”. Un document en el que hi han participat un gran nombre de persones tant de dins com de fora de l’organització, i que, mitjançant 45 Plans d’Acció, fixa la ruta a seguir per a la nostra organització en els propers sis anys; un rumb que ve determinat per la nostra Missió, els nostres Valors i, especialment, per la nostra Visió Institucional que se sintetitzen en quatre punts essencials: (i) Ser un referent internacional en neurorehabilitació. (ii) Seguir sent una organització d’excel·lència, sostenible i respectuosa amb el Mediambient. (iii) Disposar d’un excel·lent equip de professionals competents, competitius i compromesos amb la institució. (iv) Continuar sent una institució reputada, respectada socialment i apreciada. Reafirmar la nostra Política de Qualitat Total, mitjançant la realització de l’auditoria corresponent a l’Acreditació de Centres d’Atenció Hospitalària Aguda de Catalunya del Departament de Salut, amb l’assoliment del 99,07% dels estàndards inclosos en el procés d’acreditació. Alhora que l’obtenció de la Recertificació Mediambiental ISO-14001. Després de passar l’acreditació de l’ANECA, el nostre hospital juntament amb l’Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, va ser reconegut pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, com a Centre de Referència Nacional per al tractament de les persones amb lesió medullar, a tota Espanya. L’organització, conjuntament amb BIOCAT i l’Obra Social “la Caixa”, del B·Debate (Barcelona International Center for Scientific Debate), unes jornades que sota l’estimulant enunciat “Neurore-

La elaboración del “Plan Estratégico 2014 - 2020 del Institut Guttmann”. Un documento en el que han participado un gran número de personas tanto de dentro como de fuera de la organización, y que, mediante 45 Planes de Acción, fija la ruta a seguir por nuestra organización en los próximos seis años; un rumbo que viene determinado por nuestra Misión, nuestros Valores y, especialmente, por nuestra Visión Institucional que se sintetizan en cuatro puntos esenciales: (i) Ser un referente internacional en neurorrehabilitación. (ii) Seguir siendo una organización de excelencia, sostenible y respetuosa con el Medioambiente. (iii) Disponer de un excelente equipo de profesionales competentes, competitivos y comprometidos con la institución. (iv) Continuar siendo una institución reputada, respetada socialmente y apreciada. Reafirmar nuestra Política de Calidad Total, mediante la realización de la auditoría correspondiente a la Acreditación de Centros de Atención Hospitalaria Aguda de Catalunya del Departamento de Salud, con la consecución del 99,07 % de los estándares incluidos en el proceso de acreditación. Así como la obtención de la Recertificación Medioambiental ISO-14001. Después de pasar la acreditación de la ANECA, nuestro hospital junto con el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, fue reconocido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como Centro de Referencia Nacional para el tratamiento de las personas con lesión medular, en toda España. La organización, conjuntamente con BIOCAT y la Obra Social “la Caixa”, del B·Debate (Barcelona International Center for Scientific Debate), unas jornadas que bajo el estimulante enunciado

INSTITUT GUTTMANN - MEMORIA BALANCE SOCIAL 2013

1


2

AD ASISTEN CIAL PA RCTE SIVITAT E N TA CAISÓS /I SPTREENSCEI AN LTA/CAIÓCTIVID N

generation. Is it the common frontier for bioengineering, neuroscience, robotics and neurorehabilitation?” van aplegar més d’un centenar dels més prestigiosos científics en aquestes matèries d’arreu del món. Una circumstància que vàrem aprofitar per celebrar les “XXV Jornades Tècniques de l’Institut Guttmann” que, amb el títol “Neuroregeneració. On som? Què hem d’esperar?” van reunir més de tres-centes persones. I en les que, a més, vam presentar l’edició del número 21 de la col·lecció Blocs que porta per títol “Guía para padres: Niños con traumatismo craneoencefálico”. Un creixement de la demanda assistencial de finançament privat, especialment de pacients estrangers, a través de programes innovadors que, malgrat l’important esforç que ha suposat tant professionalment com organitzativament, ens han permès compensar en part les minoracions sofertes al contracte de prestació de serveis públics amb el CatSalut. L’alt grau de responsabilitat i implicació de tot l’equip de professionals de l’Institut Guttmann. Amb els quals i mitjançant els seus representants, front la finalització del període d’ultraactivitat del Conveni de la XHUP que ha vingut regulant les relacions laborals de la nostra organització durant els darrers vint anys, el passat mes de juliol, vàrem signar un Gran Pacte d’Empresa que dóna continuïtat als acords econòmics als que ja s’havia arribat en exercicis anteriors, amb una reducció salarial del 5%, i que ara, a més, augmenta la productivitat i la competitivitat de la nostra organització mitjançant un increment de la jornada laboral, així com la transformació de determinats conceptes retributius que de fixos passen a variables. Tot un exemple de la voluntat, generositat i compromís de totes les persones que constitueixen la Fundació.

“Neuroregeneration. Is it the common frontier for bioengineering, neuroscience, robotics and neurorehabilitation?” aplegaron más de un centenar de los más prestigiosos científicos en estas materias de todo el mundo. Una circunstancia que aprovechamos para celebrar las “XXV Jornadas Técnicas del Institut Guttmann” que, con el título “Neuroregeneración. ¿Dónde estamos? ¿Qué podemos esperar?” reunieron a más de trescientas personas. Y en las que, además, presentamos la edición del número 21 de la colección Blocs que lleva por título “Guía para padres: Niños con traumatismo craneoencefálico”. Un crecimiento de la demanda asistencial de financiación privada, especialmente de pacientes extranjeros, a través de programas innovadores que, a pesar del importante esfuerzo que ha supuesto tanto profesionalmente como organizativamente, nos han permitido compensar en parte las minoraciones sufridas en el contrato de prestación de servicios públicos con el CatSalut. El alto grado de responsabilidad e implicación de todo el equipo de profesionales del Institut Guttmann. Con los cuales y mediante sus representantes, frente a la finalización del período de ultra actividad del Convenio de la XHUP que ha venido regulando las relaciones laborales de nuestra organización durante los últimos veinte años, el pasado mes de julio, firmamos un Gran Pacto de Empresa que da continuidad a los acuerdos económicos a los que ya se había llegado en ejercicios anteriores, con una reducción salarial del 5%, y que ahora, además, aumenta la productividad y la competitividad de nuestra organización mediante un incremento de la jornada laboral, así como la transformación de determinados conceptos retributivos que de fijos pasan a variables. Todo un ejemplo de la voluntad, generosidad y compromiso de todas las personas que constituyen la Fundación.

Uns fets que, juntament amb la resta d’actuacions desenvolupades i els resultats assolits al llarg del 2013, ens fan sentir especialment satisfets del treball realitzat i orgullosos del gran equip que entre tots formem; alhora que agraïts a les persones que ens han donat la seva confiança, el seu estímul i el seu suport, especialment els pacients atesos i llurs famílies, les institucions, les associacions de persones amb discapacitat i, de manera singular, a les persones, entitats i empreses que s’agrupen en la iniciativa “Amics de l’Institut Guttmann”. Sentir-nos tan ben acompanyats és el que ens dóna força per superar les dificultats del dia a dia i mantenir la il·lusió en un futur millor per a tothom.

Unos hechos que, junto con el resto de actuaciones desarrolladas y los resultados conseguidos a lo largo del 2013, nos hacen sentir especialmente satisfechos del trabajo realizado y orgullosos del gran equipo que entre todos formamos; a la vez que agradecidos a las personas que nos han dado su confianza, su estímulo y su apoyo, especialmente los pacientes atendidos y sus familias, las instituciones, las asociaciones de personas con discapacidad y, de manera singular, a las personas, entidades y empresas que se agrupan en la iniciativa “Amigos del Institut Guttmann”. Sentirnos tan bien acompañados es lo que nos da fuerza para superar las dificultades del día a día y mantener la ilusión en un futuro mejor para todos.

Moltes gràcies!

¡Muchas gracias!

2

INSTITUT GUTTMANN - MEMÒRIA BALANÇ SOCIAL 2013


1

L’ INS T IT U T G U T T MA N N / E L IN S TITUT G UTTM AN N

INTEGRAT EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUT, l’Institut Guttmann és l’hospital de referència a Catalunya per al tractament medicoquirúrgic i la rehabilitació integral de les persones (adults i infants) amb lesió medul·lar, dany cerebral adquirit (TCE, Ictus, tumors...) o una altra discapacitat d’origen neurològic. L’Institut Guttmann està acreditat com a Centre de Referència Estatal (CSUR) en l’atenció integral al lesionat medul·lar complex.

INTEGRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, el Institut Guttmann es el hospital de referencia en Catalunya para el tratamiento médicoquirúrgico y la rehabilitación integral de las personas (adultos y niños) con lesión medular, daño cerebral adquirido (TCE, Ictus, tumores…) u otra gran discapacidad de origen neurológico. El Institut Guttmann está acreditado como Centro de Referencia Estatal (CSUR) en la atención integral al lesionado medular complejo.

L’Institut Guttmann, en tant que HOSPITAL D’ALTA ESPECIALITZACIÓ, té la missió de proporcionar, en tot moment, la millor atenció medicorehabilitadora especialitzada, de manera integral, continuada, personalitzada i amb el més alt nivell humà, científic i tècnic.

El Institut Guttmann, en tanto que HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIZACIÓN, tiene la misión de proporcionar, en todo momento, la mejor atención médico-rehabilitadora especializada, de manera integral, continuada, personalizada y con el más alto nivel humano, científico y técnico.

El treball en equip interdisciplinari, el seu propi model assistencial, l’experiència i qualitat humana dels seus professionals, juntament amb el rigor científic aplicat en totes les seves actuacions i les seves modernes instal·lacions, fan de l’Institut Guttmann un CENTRE D’EXCEL·LÈNCIA, que es caracteritza per la seva capacitat de generar nous coneixements i innovar en les tecnologies i els procediments terapèutics propis de la neurorehabilitació; característiques que el situen entre els principals hospitals capdavanters del món en la seva especialitat. L’Institut Guttmann està acreditat per la Joint Commission International, la qual certifica que l’hospital compleix els estàndards internacionals de qualitat d’atenció sanitària i de gestió de l’organització.

El trabajo en equipo interdisciplinario, su propio modelo asistencial, la experiencia y calidad humana de sus profesionales, junto con el rigor científico aplicado en todas sus actuaciones y sus modernas intalaciones, hacen del Institut Guttmann un CENTRO DE EXCELENCIA, que se caracteriza por su capacidad de generar nuevos conocimientos e innovar en las tecnologías y los procedimientos terapéuticos propios de la neurorrehabilitación; características que lo sitúan entre los principales hospitales punteros del mundo en su especialidad. El Institut Guttmann está acreditado por la Joint Commission International, que certifica que el centro cumple todos los estándares internacionales de calidad y de atención sanitaria y de gestión de la organización.

Els més de 19.000 pacients atesos al llarg de quasi 49 anys d’experiència, fan de l’Institut Guttmann una ORGANITZACIÓ EXPERTA que, mitjançant el seu equip sociosanitari d’avaluació i suport en neurorehabilitació, ofereix serveis altament especialitzats a les persones amb discapacitat i llurs famílies, amb l’objectiu de proporcionar-los el suport i els serveis més adequats que contribueixin a potenciar la seva autonomia personal i millorar la seva qualitat de vida, d’acord amb els principis de reconeixement de la diversitat funcional, vida independent i inclusió social.

Los más de 19.000 pacientes atendidos a lo largo de casi 49 años de experiencia, hacen del Institut Guttmann una ORGANIZACIÓN EXPERTA que, mediante su equipo socio-sanitario de evaluación y apoyo en neurorrehabilitación, ofrece servicios altamente especializados a las personas con discapacidad y sus familias, con el objetivo de proporcionarles el apoyo y los servicios adecuados que contribuyan a potenciar su autonomía personal y mejorar su calidad de vida, de acuerdo con los principios de reconocimiento de la diversidad funcional, vida independiente e inclusión social.

Les seves activitats docents i d’investigació, mitjançant l’Institut Universitari de Neurorehabilitació, adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona –UAB–, fan que sigui un CENTRE DE CONEIXEMENT compromès en l’àmbit de les neurociències en general i de la neurorehabilitació i de les tecnologies aplicables a l’autonomia personal en particular.

Sus actividades docentes y de investigación, mediante el Instituto Universitario de Neurorrehabilitación, adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona –UAB–, hacen que sea un CENTRO DE CONOCIMIENTO comprometido en el ámbito de las neurociencias en general y de la neurorrehabilitación y de las tecnologías aplicables a la autonomía personal en particular.

4

INSTITUT GUTTMANN - MEMÒRIA BALANÇ SOCIAL 2013


1

L’ INS T IT U T G U T T MA N N / E L IN S TITUT G UTTM AN N

Com a ENTITAT D’INICIATIVA SOCIAL compromesa amb la societat, l’Institut Guttmann té la missió de contribuir a la més efectiva equiparació d’oportunitats de les persones amb discapacitat, mitjançant la promoció i el desenvolupament d’activitats de prevenció, divulgació i sensibilització social, alhora que col·laborar amb les associacions que les representen.

Como ENTIDAD DE INICIATIVA SOCIAL comprometida con la sociedad, el Institut Guttmann tiene la misión de contribuir a la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, mediante la promoción y el desarrollo de actividades de prevención, divulgación y sensibilización social, así como colaborar con las asociaciones que las representan.

VALORS INSTITUCIONALS: Especialització en el Coneixement Excel·lència en la pràctica assistencial Sostenibilitat Innovació i generació de Coneixement Orientació acadèmica • Competitivitat i compromís • Treball en equip interdisciplinari • Atenció al desenvolupament personal i professional del seu equip humà • Proximitat a les persones • Tracte expert i respectuós • Fort compromís social

VALORES INSTITUCIONALES: • Especialización en el Conocimiento • Excelencia en la práctica asistencial • Sostenibilidad • Innovación y generación de Conocimiento • Orientación académica • Competitividad y compromiso • Trabajo en equipo interdisciplinario • Atención al desarrollo personal y profesional de su equipo humano • Proximidad a las personas • Trato experto y respetuoso • Fuerte compromiso social

L’Institut Guttmann, entitat sense ànim de lucre, té per objectiu principal promoure, impulsar i aconseguir la rehabilitació integral de les persones afectades per una lesió medul·lar, dany cerebral adquirit o una altra discapacitat d’origen neurològic, i prestar-los el suport i els serveis més convenients per assolir una reinserció social satisfactòria; i alhora contribuir eficaçment al ple reconeixement dels seus drets i a una efectiva equiparació d’oportunitats.

El Institut Guttmann, entidad sin ánimo de lucro, tiene como objetivo principal promover, impulsar y conseguir la rehabilitación integral de las personas afectadas por una lesión medular, un daño cerebral adquirido u otra discapacidad física de origen neurológico, y prestarles el apoyo y los servicios más convenientes para conseguir una reinserción social satisfactoria; y a la vez contribuir eficazmente al pleno reconocimiento de sus derechos y a una efectiva equiparación de oportunidades.

(Artícle 7 dels Estatuts Fundacionals)

(Artículo 7 de los Estatutos Fundacionales)

• • • • •

INSTITUT GUTTMANN - MEMORIA BALANCE SOCIAL 2013

5


1

L’ INS T IT U T G U T T MA N N / E L IN S TITUT G UTTM AN N

Sota la denominació d’“Institut Guttmann”, s’agrupen la voluntat i el compromís social de dues fundacions privades, la FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN (1962) i la FUNDACIÓ INSTITUT DE NEUROREHABILITACIÓ GUTTMANN (2001). Sent la primera fundadora de la segona per escissió, ambdues fundacions comparteixen, estatutàriament, els mateixos objectius, es complementen en les seves activitats i, en els seus respectius patronats, coincideixen les mateixes persones que ostenten els mateixos càrrecs.

Bajo la denominación de “Institut Guttmann”, se agrupan la voluntad y el compromiso social de dos fundaciones privadas, la FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN (1962) y la FUNDACIÓ INSTITUT DE NEUROREHABILITACIÓ GUTTMANN (2001). Siendo la primera fundadora de la segunda por escisión, ambas fundaciones comparten, estatutariamente, los mismos objetivos, se complementan en sus actividades y, en sus respectivos patronatos, coinciden las mismas personas que ostentan los mismos cargos.

COMPOSICIÓ DEL PATRONAT / COMPOSICIÓN DEL PATRONATO Sr. Francesc Homs Ferret Sr. Salvador Alemany Mas Sra. Carmen Mur Gómez Sr. Josep Arcas Romeu Sra. Núria Basi Moré Sra. Mercè Camprubí Freixas Sr. Antoni Esteve Cruella Sra. Roser Fernández Alegre Sr. Xavier García Albiol Sr. Josep Giralt Lladanosa Sr. Xavier Grau Sabaté Sra. Cristina Iniesta Blasco Sr. José M. Plaza Lozano Sra. Mònica Terribas Sala Sr. Antoni Vilà Mancebo Sr. Miquel Vilardell Tarrés

President / Presidente Vicepresident 1r / Vicepresidente 1º Vicepresidenta 2a / Vicepresidenta 2ª Secretari / Secretario Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal

EQUIP DIRECTIU / EQUIPO DIRECTIVO Dr. Josep M. Ramírez Dra. M. Victòria Amargós Sra. Elena Araujo Dra. Montserrat Bernabeu Sra. Maria Esteve Sra. Marta García Sr. Àngel Gil Sr. Luis Martínez Dr. Josep Medina Dra. Teresa Roig Sra. Mercè Soláns Dr. Josep M. Tormos Dr. Joan Vidal

6

Director gerent / Director Gerente Coordinadora assistencial / Coordinadora asistencial Cap d’admissions i atenció a l’usuari / Jefa de admisiones y atención al usuario Cap de la unitat de dany cerebral / Jefa de la unidad de daño cerebral Directora financera administrativa / Directora financiera administrativa Cap d’infermeria / Jefa de enfermería Cap de programes sociosanitaris / Jefe de programas sociosanitarios Director de serveis generals / Director de servicios generales Cap de rehabilitació funcional / Jefe de rehabilitación funcional Cap de rehabilitació neuropsicosocial / Jefa de rehabilitación neuropsicosocial Coordinadora de docència / Coordinadora de docencia Coordinador d’investigació / Coordinador de investigación Cap de la unitat de lesió medul·lar / Jefe de la unidad de lesión medular

INSTITUT GUTTMANN - MEMÒRIA BALANÇ SOCIAL 2013


1

L’ INS T IT U T G U T T MA N N / E L IN S TITUT G UTTM AN N

L’Institut Guttmann és una entitat privada d’iniciativa social, sense ànim de lucre, catalana i aconfessional, compromesa en el més estricte respecte a les normes legals i a les de comportament ètic que han d’inspirar cadascuna de les seves actuacions. Compromís que es defineix en els estatuts fundacionals i en la missió, visió i valors institucionals, i que té la seva expressió en les normes organitzatives i els seus procediments definits pel seu propi Codi Ètic.

El Institut Guttmann es una entidad privada de iniciativa social, sin ánimo de lucro, catalana y aconfesional, comprometida en el más estricto respeto a las normas legales y a las de comportamiento ético que tienen que inspirar cada una de sus actuaciones. Compromiso que se define en los estatutos fundacionales y en la misión, visión y valores institucionales, y que tiene su expresión en las normas organizativas y procedimientos definidos en su propio Código Ético.

L’Institut Guttmann, de manera periòdica: • Mitjançant una firma independent, audita els seus comptes anuals, per garantir una rigorosa, eficient, prudent i austera gestió econòmica, patrimonial, financera i fiscal. • Sotmet la seva estructura, model organitzatiu i procediments d’actuació a organismes d’acreditació, nacionals i internacionals, que certifiquen la seguretat i qualitat de les seves prestacions assistencials, científiques i docents. • En l’àmbit de la neurorehabilitació, avalua sistemàticament els resultats funcionals, psicològics i d’integració social del procés assistencial, i els compara amb els obtinguts per altres hospitals líders en aquesta especialitat. • Exerceix una política de total transparència a través de la “Memòria-Balanç Social”, on de manera, clara i veraç, exposa les activitats desenvolupades, els resultats obtinguts i els mitjans emprats. • Amb la seva adhesió al “Codi Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals”, garanteix la correcta gestió de la informació, la confidencialitat i la protecció de les dades de caràcter personal. • Mitjançant el “Comitè d’Ètica Assistencial”, promou la protecció dels drets de la persona i el respecte a la seva dignitat i als principis bàsics d’autonomia, beneficència, no maleficència i justícia que han de regir qualsevol procés assistencial, amb especial consideració a la correcta utilització del consentiment informat, alhora que es vetlla per un acurat exercici dels procediments clínics en el tractament dels pacients i de les cauteles necessàries en els processos d’investigació clínica. • Per a la comprensió i salvaguarda dels drets i obligacions dels pacients i de llurs famílies, disposa del “Dossier d’acollida, informació d’interès per a les persones que reben assistència a l’hospital”, que es lliura a cada pacient en el moment del seu ingrés i que inclou “Drets i deures del pacient”, així com els procediments per adreçar queixes i/o suggeriments.

El Institut Guttmann, de manera periódica: • Mediante una firma independiente, audita sus cuentas anuales, para garantizar una rigurosa, eficiente, prudente y austera gestión económica, patrimonial, financiera y fiscal. • Somete su estructura, modelo organizativo y procedimientos de actuación a organismos de acreditación, nacionales e internacionales, que certifiquen la seguridad y calidad de sus prestaciones asistenciales, científicas y docentes. • En el ámbito de la neurorrehabilitación, evalúa sistemáticamente los resultados funcionales, psicológicos y de integración social del proceso asistencial, y los compara con los obtenidos por otros hospitales líderes en esta especialidad. • Ejerce una política de total transparencia a través de la “Memoria-Balance Social”, en la cual, de una manera clara y veraz, expone las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos y los medios utilizados. • A través de su adhesión al “Código Tipo de la Unión Catalana de Hospitales”, garantiza la correcta gestión de la información, la confidencialidad y la protección de los datos de carácter personal. • Mediante el “Comité de Ética Asistencial”, promueve la protección de los derechos de la persona y el respeto a su dignidad y a los principios básicos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia que tienen que regir cualquier proceso asistencial, con especial consideración a la correcta utilización del consentimiento informado; vela por un cuidadoso ejercicio de los procedimientos clínicos en el tratamiento de los pacientes y de las cautelas necesarias en los procesos de investigación clínica. • Para la comprensión y salvaguarda de los derechos y obligaciones de los pacientes y de sus familias, dispone de un “Dossier de acogida, información de interés para las personas que reciben asistencia en el hospital,” que se entrega a cada paciente en el momento de su ingreso y que incluye “Derechos y deberes del paciente”, y los procedimientos para dirigir quejas y/o sugerencias.

INSTITUT GUTTMANN - MEMORIA BALANCE SOCIAL 2013

7


1 •

L’ INS T IT U T G U T T MA N N / E L IN S TITUT G UTTM AN N

Ret comptes de les seves actuacions i sotmet els seus principals projectes a l’opinió del “Consell Social i de Participació de l’Institut Guttmann”, on hi són representades les principals associacions de persones amb discapacitat física ateses al centre, administracions públiques implicades i experts de la societat civil.

Rinde cuentas de sus actuaciones y somete sus proyectos a la opinión del “Consejo Social y de Participación del Institut Guttmann”, en el que están representadas las principales asociaciones de personas con discapacidad atendidas en el centro, administraciones públicas implicadas y expertos de la sociedad civil.

CONSELL SOCIAL I DE PARTICIPACIÓ / CONSEJO SOCIAL Y DE PARTICIPACIÓN EN REPRESENTACIÓ DE LES ASSOCIACIONS: / EN REPRESENTACIÓN DE LAS ASOCIACIONES: Sr. Francesc X. Beltran Representant d’ACAEBH. Associació Catalana d’Espina Bífida i Hidrocefàlia / Representante de ACAEBH. Asociación Catalana de Espina Bífida e Hidrocefalea.

Sr. Albert Carbonell

President de MIFAS, Minusvàlids Físics Associats de Girona / Presidente de MIFAS, Minusválidos Físicos Asociados de Girona.

Sra. Patrícia Carmona Presidenta d’ASPAYM CATALUNYA, Associació de Paraplègics i Grans Minusvàlids de Catalunya / Presidenta de ASPAYM CATALUNYA, Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos de Catalunya.

Sr. Josep Giralt (Vicepresident del Consell)

Representant d’ASPID, Associació de Paraplègics i Grans Discapacitats Físics de Lleida / Representante de ASPID, Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos de Lleida.

Sr. Antonio Guillén Sr. Blas Membrives

President de la Confederació ECOM Catalunya / Presidente de la Confederación ECOM Catalunya.

Sra. Rosa Sanvicens

Presidenta de TRACE, Associació Catalana de Traumàtics Cranioencefàlics i Dany Cerebral / Presidenta de TRACE, Asociación Catalana de Traumáticos Craneoencefálicos y Daño Cerebral.

President de l’Associació Catalana “LA LLAR” de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple / Presidente de la Asociación Catalana “LA LLAR” del Afectado de Esclerosis Múltiple.

EN QUALITAT D’EXPERTS: / EN CALIDAD DE EXPERTOS: Sr. Josep Badia

Enginyer industrial, expert en atenció social a les persones amb discapacitat / Ingeniero industrial, experto en atención social a las personas con discapacidad.

Sr. Josep M. Bosch (Secretari del Consell)

Advocat, expert en Dret Sanitari i en Protecció de Dades de caràcter personal / Abogado, experto en Derecho Sanitario y en Protección de Datos de carácter personal.

Sra. Mercè Camprubí

Experta en temes socials / Experta en temas sociales.

(Presidenta del Consell)

Sr. Antoni Vilà

Doctor en Dret, expert en Polítiques Socials / Doctor en Derecho, experto en Políticas Sociales.

EN REPRESENTACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: / EN REPRESENTACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

8

Sra. Sònia Egea

Regidora de Serveis Socials i Salut i de Medi Ambient i Sostenibilitat. Ajuntament de Badalona / Concejala de Servicios Sociales y Salud y de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ayuntamiento de Badalona.

Sr. Roger Cuscó

En representació del Departament de Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya / En representación del Departamento de Bienestar Social y Familia. Generalitat de Catalunya.

Sra. Aurora Dueñas

En representació del Departament de Salut. Generalitat de Catalunya / En representación del Departamento de Salud. Generalitat de Catalunya.

Sr. Ramon Lamiel

Gerent de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. Ajuntament de Barcelona / Gerente del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad. Ayuntamiento de Barcelona.

INSTITUT GUTTMANN - MEMÒRIA BALANÇ SOCIAL 2013


2

A CT IVITAT A S S I S T E N C I A L / A CTIVID AD ASISTEN CIAL

L’INSTITUT GUTTMANN – HOSPITAL DE NEUROREHABILITACIÓ, inaugurat a Barcelona l’any 1965, va ser el primer hospital d’Espanya dedicat a l’assistència de pacients amb lesió medul·lar, ampliant-se posteriorment a altres patologies greument discapacitants per afectació del sistema nerviós central, especialment el traumatisme cranioencefàlic i l’Ictus sever en persones joves.

El INSTITUT GUTTMANN – HOSPITAL DE NEURORREHABILITACIÓN, inaugurado en Barcelona en 1965, fue el primer hospital de España dedicado a la asistencia de pacientes con lesión medular, ampliándose posteriormente a otras patologías gravemente discapacitantes por afectación del sistema nervioso central, especialmente el traumatismo craneoencefálico y el Ictus severo en personas jóvenes.

Des del 2002 està situat a Badalona, en un modern edifici de més de 17.000 m2, especialment dissenyat i equipat per a la seva funció. Les seves modernes i confortables instal·lacions, els més de 19.000 pacients atesos i un equip de més de 400 professionals, així com el rigor científic i la qualitat tècnica i humana de les seves prestacions, fan avui de l’Institut Guttmann un centre d’excel·lència referent a nivell mundial en neurorehabilitació.

Desde el 2002 está situado en Badalona, en un moderno edificio de más de 17.000 m2, especialmente diseñado y equipado para su función. Sus modernas y confortables instalaciones, los más de 19.000 pacientes atendidos y un equipo de más de 400 profesionales, así como el rigor científico y la calidad técnica y humana de sus prestaciones, hacen hoy del Institut Guttmann un centro de excelencia a nivel mundial en neurorrehabilitación.

ACTIVITAT 2013 / ACTIVIDAD 2013 PACIENTS ATESOS / PACIENTES ATENDIDOS

4.527

Catalunya 91%, altres CCAA / otras CCAA 7% i estrangers / extranjeros 2%

PACIENTS HOSPITALITZATS / PACIENTES HOSPITALIZADOS

837

Catalunya 70%, altres CCAA / otras CCAA 25% i estrangers / extranjeros 5%

Del total de pacients atesos, 983 (22%) ho han estat per primera vegada, tal i com es posa de manifest en la taula següent:

Del total de pacientes atendidos, 983 (22%) lo han sido por primera vez, tal y como se pone de manifiesto en la tabla siguiente:

PACIENTS ATESOS PER PRIMERA VEGADA / PACIENTES ATENDIDOS POR PRIMERA VEZ

10

2009

2010

2011

2012

2013

Per etiologia / Por etiología

999

1.093

1.013

966

983

Lesió medul·lar / Lesión medular

255

255

184

222

206

Dany cerebral adquirit / Daño cer. adq.

506

561

582

558

580

Altres malalties / Otras enfermedades

154

187

151

103

134

Síndrome Post Polio / Sínd. Post Polio

84

90

96

83

63

INSTITUT GUTTMANN - MEMÒRIA BALANÇ SOCIAL 2013


2

A CT IVITAT A S S I S T E N C I A L / A CTIVID AD ASISTEN CIAL

La distribució dels pacients per unitats clíniques ha estat la següent:

La distribución de los pacientes por unidades clínicas ha sido la siguiente:

Distribució per unitats clíniques / Distribución por unidades clínicas

50,5

Unitat dany cerebral adquirit Unidad daño celebral adquirido

49,7

La distribució per edat i sexe dels pacients atesos ha estat la següent:

Unitat lesió medul·lar Unidad lesión medular

La distribución por edad y sexo de los pacientes atendidos ha sido la siguiente:

Distribució de pacients per edat i sexe / Distribución de pacientes por edad y sexo

Més de 60 anys / Más de 60 años

De 46 a 60 anys / De 46 a 60 años

Dones i nenes Mujeres y niñas

De 31 a 45 anys / De 31 a 45 años

Homes i nens Hombres y niños

De 17 a 30 anys / De 17 a 30 años

De 0 a 16 anys / De 0 a 16 años 1

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

ACTIVITAT HOSPITALÀRIA

ACTIVIDAD HOSPITALARIA

Durant l’any 2013, s’han atès un total de 4.527 pacients i han ingressat a l’hospital 837 pacients. S’han realitzat 329 intervencions, de les quals 82 s’han fet en règim ambulatori.

Durante el año 2013, se han atendido un total de 4.527 pacientes y han ingresado en el hospital 837 pacientes. Se han realizado 329 intervenciones, de las que 82 se han realizado en régimen ambulatorio.

ACTIVITAT HOSPITALÀRIA / ACTIVIDAD HOSPITALARIA Ingressos / Ingresos

2013 837

per a tractament i rehabilitació / para tratamiento y rehabilitación

536

64%

per a tractament de complicacions / para tratamiento de complicaciones

201

24%

per a avaluació pronòstica i altres / para evaluación pronóstica y otros

100

12%

INSTITUT GUTTMANN - MEMORIA BALANCE SOCIAL 2013

11


2

A CT IVITAT A S S I S T E N C I A L / A CTIVID AD ASISTEN CIAL

ACTIVITAT AMBULATÒRIA / ACTIVIDAD AMBULATORIA

2013

Hospital de dia / Hospital del día Sessions / Sesiones

15.826

Pacients atesos / Pacientes atendidos

442

Rehabilitació infantil / Rehabilitación infantil Sessions / Sesiones

5.965

Pacients atesos / Pacientes atendidos

182

Rehabilitació funcions superiors / Rehabilitación funciones superiores Sessions / Sesiones

1.814

Pacients atesos / Pacientes atendidos

94

Avaluació integral periòdica / Evaluación integral periódica

1.252

Consulta externa / Consulta externa

9.231

ACTIVITAT ASSISTENCIAL PER UNITATS CLÍNIQUES / ACTIVIDAD ASISTENCIAL POR UNIDADES CLÍNICAS UNITAT DE LESIÓ MEDUL·LAR / UNIDAD DE LESIÓN MEDULAR PACIENTS ATESOS / PACIENTES ATENDIDOS

2013

Lesió medul·lar / Lesión medular

2.279

UNITAT DE DANY CEREBRAL ADQUIRIT / UNIDAD DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO PACIENTS ATESOS / PACIENTES ATENDIDOS

2013

TCE / TCE

590

DCA no traumàtic / DCA no traumático

Altes / Altas

1.658 LM

DCA

EM ULM*

EM UDCA**

373

453

40 dies/días

57 dies/días

Per a tractament i rehabilitació / Para tratamiento y rehabilitación

168

357

74 dies/días

71 dies/días

Per a tractament de complicacions / Para tratamiento de complicaciones

138

58

15 dies/días

5 dies/días

Per a avaluació pronòstica i altres / Para evaluación pronóstica y otros

67

38

6 dies/días

10 dies/días

Unitat Lesió Medul·lar / Unidad Lesión Medular

Unitat Dany Cerebral / Unidad Daño Cerebral

Activitat ambulatòria / Actividad ambulatoria Pacients en hospital de dia / Pacientes en hospital de día Avaluació integral periòdica / Evaluación integral periódica Consulta externa / Consulta externa

177 655

597

5.314

3.917

* Estada mitjana Unitat Lesió Medul·lar / Estancia media Unidad Lesión Medular ** Estada mitjana Unitat Dany Cerebral Adquirit / Estancia media Unidad Daño Cerebral Adquirido

12

265

INSTITUT GUTTMANN - MEMÒRIA BALANÇ SOCIAL 2013


2

A CT IVITAT A S S I S T E N C I A L / A CTIVID AD ASISTEN CIAL

SERVEIS SOCIOSANITARIS

SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

Els serveis sociosanitaris de l’Institut Guttmann estan desenvolupats per l’Equip Sociosanitari d’Avaluació i Suport Especialitzat en Neurorehabilitació (PADES Especialitzat) que té per missió facilitar la reinserció de les persones afectades per una gran discapacitat d’origen neurològic, facilitar la continuïtat de l’atenció entre els diferents nivells assistencials del sistema sanitari i actuar com a consultor especialitzat per als diferents professionals i institucions del sistema públic de salut i de serveis socials a la dependència.

Los servicios sociosanitarios del Institut Guttmann estan desarrollados por el Equipo Sociosanitario de Evaluación y Apoyo Especializado en Neurorrehabilitación (PADES Especializado) cuya misión es facilitar la reinserción de las personas afectadas por una gran discapacidad de origen neurológico, facilitar la continuidad de la atención entre los diferentes niveles asistenciales del sistema sanitario y actuar como consultor especializado para los diferentes profesionales e instituciones del sistema público de salud y de servicios sociales a la dependencia.

PACIENTS ATESOS 2013 / PACIENTES ATENDIDOS 2013

290

Equip de destí de les actuacions / Equipo de destino de las actuaciones Assistència primària i PADES / Asistencia primaria y PADES Centre sociosanitari / Centro sociosanitario

185 38

Centre residencial social / Centro residencial social

24

Hospital d’aguts / Hospital de agudos

18

Altres / Otros

25

El Servei d’Atenció Domiciliària és un programa que comprèn un ampli conjunt de serveis destinats a donar atenció a les necessitats socials i de salut de les persones que pateixen una gran discapacitat d’origen neurològic o altres tipus de dependència i a les seves famílies, amb l’objectiu de promoure l’autonomia personal i contribuir a afavorir la seva qualitat de vida en el propi entorn.

El Servicio de Atención Domiciliaria es un programa que comprende un amplio conjunto de servicios destinados a atender las necesidades sociales y de salud de las personas que sufren una gran discapacidad de origen neurológico u otro tipo de dependencia y a sus familias, con el objetivo de promover la autonomía personal y contribuir a favorecer su calidad de vida dentro de su propio entorno.

PACIENTS ATESOS 2013 / PACIENTES ATENDIDOS 2013

98

Serveis d’Atenció Domiciliària (hores) / Servicio de Atención Domiciliaria (horas)

Enguany, s’han presentat els resultats del programa “Suport post-alta a persones amb dany cerebral adquirit i a les seves famílies, en el seu entorn comunitari” realitzat pels serveis sociosanitaris de l’Institut Guttmann i amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”. Els resultats, presentats durant la jornada “La vida desprès de la lesió cerebral” celebrada el passat mes de setembre, confirmaven l’eficàcia de les activitats de suport als pacients i les seves famílies, desprès del procés de rehabilitació. A l’acte van participar 90 professionals del sector de la salut i els de serveis socials de tota Catalunya.

2.390

Este año, se han presentado los resultados del programa “Apoyo post-alta a personas con daño cerebral adquirido y a sus familias, en su entorno comunitario” realizado por los servicios sociosanitarios del Institut Guttmann y con la colaboración de la Obra Social “la Caixa”. Los resultados, presentados durante la jornada “La vida después de la lesión cerebral” celebrada el pasado mes de septiembre, confirmaban la eficacia de las actividades de apoyo a los pacientes, después del proceso de rehabilitación. En el acto han participado 90 profesionales del sector de la salud y los de servicios sociales de Catalunya.

INSTITUT GUTTMANN - MEMORIA BALANCE SOCIAL 2013

13


2

A CT IVITAT A S S I S T E N C I A L / A CTIVID AD ASISTEN CIAL

POLÍTICA DE QUALITAT ASSISTENCIAL

POLÍTICA DE CALIDAD ASISTENCIAL

L’Institut Guttmann, en tant que organització d’iniciativa social orientada a la prestació de serveis especialitzats, dirigeix la seva política de qualitat cap a la millora continuada en la seguretat dels seus pacients, el progrés en la qualitat dels seus serveis assistencials i l’afavoriment de l’excel·lència com a organització.

El Institut Guttmann, en tanto que organización de iniciativa social orientada a la prestación de servicios especializados, dirige su política de calidad hacia la mejora continua en la seguridad de sus pacientes, el progreso en la calidad de sus servicios asistenciales y el favorecimiento de la excelencia como organización.

Dins els objectius del Pla de Qualitat anual, la seguretat dels seus pacients i el procés de millora contínua dels processos assistencials són els seus eixos vertebradors. Amb aquest propòsit hi treballem mitjançant les 20 Comissions de qualitat ordinàries i les diferents Comissions de millora extraordinàries.

Dentro de los objetivos del Plan de Calidad anual, la seguridad de sus pacientes y el proceso de mejora continua de los procesos asistenciales son sus ejes vertebradores. Con este propósito trabajamos a través de las 20 Comisiones de calidad ordinarias y las diferentes Comisiones de mejora extraordinarias.

La qualitat a l’Institut Guttmann s’impulsa a partir d’un sistema de gestió basat en la implantació de normatives nacionals i internacionals, complementàries i sinèrgiques entre elles, tant de caràcter obligatori com voluntari, que comprèn:

La calidad en el Institut Guttmann se impulsa a partir de un sistema de gestión basado en la implantación de normativas nacionales e internacionales, complementarias y sinérgicas entre ellas, tanto de carácter obligatorio como voluntario, que comprende:

El model actual d’acreditació de Centres d’Atenció Hospitalària Aguda a Catalunya, basat en el model EFQM (European Foundation of Quality Management) de caràcter obligatori i vinculat al lideratge, als processos i resultats i a la cultura d’autoavaluació de l’organització. Així, durant el 2013 l’hospital s’ha sotmès al 2n procés d’avaluació per a la consecució d’aquesta acreditació, requisit indispensable per continuar sent un hospital concertat. L’Institut Guttmann ha assolit el 99,07% de tots els estàndards inclosos en el procés d’acreditació.

Un sistema voluntari d’acreditació internacional, basat en l’adopció d’estàndards de bona pràctica i d’excel·lència de l’organització. El model adoptat va ser el proposat per la Joint Commission International, agència no governamental americana d’acreditació d’establiments sanitaris que vetlla per millorar la seguretat i qualitat de les organitzacions de la salut.

La certificació ISO 14001:2014, que acredita que l’Institut Guttmann compleix amb la Política de Protecció Mediambiental a tots els processos de l’organització.

14

El modelo actual de acreditación de Centros de Atención Hospitalaria Aguda en Catalunya, basado en el modelo EFQM (European Foundation of Quality Management) de carácter obligatorio y vinculado al liderazgo, los procesos y los resultados, y a la cultura de autoevaluación de la organización. Así, durante el 2013 el hospital se ha sometido al 2º proceso de evaluación para la consecución de esta acreditación, requisito indispensable para seguir siendo un hospital concertado. El Institut Guttmann ha alcanzado el 99,07% de todos los estándares incluidos en el proceso de acreditación. •

Un sistema voluntario de acreditación internacional, basado en la adopción de estándares de buena práctica y de excelencia de la organización. El modelo adoptado fue el propuesto por la Joint Commission International, agencia no gubernamental estadounidense de acreditación de establecimientos sanitarios que vela por mejorar la seguridad y calidad de las organizaciones de la salud.

La certificación ISO 14001:2014, que acredita que el Institut Guttmann cumple con la Política de Protección Medioambiental en todos los procesos de la organización.

INSTITUT GUTTMANN - MEMÒRIA BALANÇ SOCIAL 2013


2

A CT IVITAT A S S I S T E N C I A L / A CTIVID AD ASISTEN CIAL

MESURA DEL RESULTAT DEL PROCÉS REHABILITADOR

MEDIDA DEL RESULTADO DEL PROCESO REHABILITADOR

Procediment pel qual, de manera objectiva i sistematitzada, mesurem els resultats del procés rehabilitador a mig, curt i llarg termini, per tal de poder determinar el valor afegit del procés terapèutic i avaluar l’efectivitat de la metodologia de treball emprada; fet que ens permet conèixer l’evolució dels nostres resultats i comparar-los amb els d’altres serveis de neurorehabilitació líders a nivell internacional.

Procedimiento por el cual, de manera objetiva y sistematizada, medimos los resultados del proceso rehabilitador a medio, corto y largo plazo, con el fin de poder determinar el valor añadido del proceso terapéutico y evaluar la efectividad de la metodología de trabajo utilizada; hecho que nos permite conocer la evolución de nuestros resultados y compararlos con los de otros servicios de neurorrehabilitación líderes a nivel internacional.

UNITAT DE LESIÓ MEDUL·LAR

UNIDAD DE LESIÓN MEDULAR

RESULTATS A L’ALTA HOSPITALÀRIA: • El 87% dels pacients retorna al seu domicili. • L’equip terapèutic assoleix de mitjana el 96% dels objectius rehabilitadors fixats per a cada pacient al seu ingrés a la unitat. • Pel què fa a la FUNCIONALITAT: L’escala “Functional Independence Measure” (FIM) mostra uns resultats funcionals en els pacients del nostre hospital equivalents, als obtinguts de mitjana pel conjunt d’unitats incloses en el NSCISC (National Spinal Cord Injury Statistical Center) als EUA.

RESULTADOS EN EL ALTA HOSPITALARIA: • El 87% de los pacientes regresan a su domicilio. • El equipo terapéutico consigue de media el 96% de los objetivos rehabilitadores fijados para cada paciente al ingresar en la unidad. • Con respecto a la FUNCIONALIDAD: La escala “Functional Independence Measure” (FIM) muestra unos resultados funcionales en pacientes de nuestro hospital equivalentes, a los obtenidos de media por el conjunto de unidades incluidas en el NSCISC (National Spinal Cord Injury Statistical Center) en los EEUU.

C1-3

C4

C5

C6

C7-8

D1-D9

D10-L1

L2-S5

Model SCI-ASIA / Modelo SCI-ASIA

48

53

58

62

85

111

115

119

Institut Guttmann 2013

73

86

81

69

78

101

99

112

IG – Acumulat 2004-2013

71

73

79

85

92

103

106

114

L’escala FIM mesura la capacitat d’independència del pacient per realitzar les activitats de la vida diària (AVDs). La seva amplitud varia de 18 a 126 punts de manera que quan més alta és la puntuació, millor és el nivell de funcionalitat del pacient.

La escala FIM mide la capacidad de independencia del paciente para realizar las actividades de la vida diaria (AVDs). Su amplitud varía de 18 a 126 puntos de manera que cuanto más alta es la puntuación mejor es el nivel de funcionalidad del paciente.

REINGRESSOS PER COMPLICACIONS:

REINGRESOS POR COMPLICACIONES:

Dos anys després de l’alta hospitalària, el 5,7% dels pacients reingressen per alguna complicació. D’aquests, el 32% ho fan per complicacions per espasticitat i/o dolor, un 37% per complicacions traumatològiques, un 14% per problemes digestius i el 17% restant per altres motius.

A los dos años después del alta hospitalaria, el 5,7% de los pacientes reingresan por alguna complicación. De estos, el 32% lo hacen por complicaciones por espasticidad y/o dolor, un 37% por complicaciones traumatológicas, un 14% por problemas digestivos y el 17% restante por otros motivos.

INSTITUT GUTTMANN - MEMORIA BALANCE SOCIAL 2013

15


2

A CT IVITAT A S S I S T E N C I A L / A CTIVID AD ASISTEN CIAL

RESULTATS ALS 2 / 5 ANYS DE L’ALTA HOSPITALÀRIA: • Un 35% / 47% dels pacients valora la seva qualitat de vida com a molt bona o bona i un 42% / 36% com a normal. • Un 51% / 50% valora les seves relacions personals com a satisfactòries o molt satisfactòries d’acord amb l’escala de qualitat de vida Who Quality of life (WHOQoL-BREF). • Un 85% / 88% disposa d’habitatge fàcilment accessible o adequat a les seves necessitats físiques. • Un 12% / 12% condueix un vehicle adaptat individual per als seus desplaçaments. • Un 9% / 7% dels pacients (sense incloure les mestresses de casa) duu a terme una activitat laboral retribuïda.

RESULTADOS A LOS 2 / 5 AÑOS DEL ALTA HOSPITALARIA: • Un 35% / 47% de los pacientes valora su calidad de vida como muy buena o buena y un 42% / 36% como normal. • Un 51% / 50% valora sus relaciones personales como satisfactorias o muy satisfactorias de acuerdo con la escala de calidad de vida Who Quality of life (WHOQoL-BREF). • Un 85% / 88% dispone de vivienda fácilmente accesible o adecuada a sus necesidades físicas. • Un 12% / 12% conduce un vehículo adaptado individual para sus desplazamientos. • Un 9% / 7% de los pacientes (sin incluir las amas de casa) realiza una actividad laboral retribuida.

% Valoració dels paràmetres psicosocials als dos anys i passats els cinc anys de l’alta hospitalaria i comparativa amb el total de pacients valorats al 2013 % Valoración de los parámetros psicosociales a los dos años y pasados los cinco del alta hospitalaria y comparativa con el total de pacientes valorados en 2013 100 80 60

2 anys / 2 años 5 anys / 5 años

40

Total pacients valorats Total pacientes valorados

20 0 Valoració qualitat de Relacions personals vida bona/molt bona satisfet/molt satisfet Valoración calidad Relaciones personales de vida buena/ satisfecho/ muy buena muy satisfecho

Benestar positiu Habitatge adaptat Vehicle adaptat Activitat laboral Bienestar positivo Vivienda adaptada Vehículo adaptado retribuïda Actividad laboral remunerada

Aquest gràfic mostra un comparatiu entre tres grups de pacients valorats al 2013: pacients que fa dos anys que han rebut l’alta hospitalària, pacients valorats passats 5 anys des de l’alta, i finalment total de pacients independentment del temps passat des de l’alta.

Este gráfico muestra una comparativa entre tres grupos de pacientes valorados en el 2013: pacientes que hace dos años que han recibido el alta hospitalaria, pacientes valorados pasados 5 años desde el alta y finalmente total de pacientes independientemente del tiempo pasado desde el alta.

UNITAT DE DANY CEREBRAL ADQUIRIT

UNIDAD DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO

RESULTATS A L’ALTA HOSPITALÀRIA: • El 86% dels pacients retornen al seu domicili. • L’equip terapèutic assoleix de mitjana el 94% dels objectius rehabilitadors fixats per a cada pacient al seu ingrés a la unitat. • Pel que fa a la FUNCIONALITAT: – Els pacients amb seqüeles d’un TRAUMATISME CRANIOENCEFÀLIC: • La “Disability Rating Scale” (DRS), mostra una millora de 5,2 punts de mitjana en la valoració funcional dels pacients a l’alta respecte a la de l’ingrés.

RESULTADOS EN EL ALTA HOSPITALARIA: • El 86% de los pacientes regresan a su domicilio. • El equipo terapéutico consigue de media el 94% de los objetivos rehabilitadores fijados para cada paciente al ingresar en la unidad. • Con respecto a la FUNCIONALIDAD: – Los pacientes con secuelas de un TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO: • La “Disability Rating Scale” (DRS), muestra una mejora de 5,2 puntos de media en la valoración funcional de los pacientes en el alta respecto a la del ingreso.

16

INSTITUT GUTTMANN - MEMÒRIA BALANÇ SOCIAL 2013


2

A CT IVITAT A S S I S T E N C I A L / A CTIVID AD ASISTEN CIAL

La “Rancho los Amigos Cognitive Functioning Scale” (LCFS) mostra que el 63% dels pacients tractats durant l’any 2013 han millorat al menys 1 o més nivells. A l’ingrés, el 70% dels pacients es trobaven entre els nivells II i VI, mentre que al moment de l’alta el 72% havien assolit els nivells entre VII i VIII. – Els pacients amb seqüeles d’un DANY CEREBRAL ADQUIRIT D’ORIGEN VASCULAR: • L’Escala de Barthel mostra una millora mitjana de 29,8 punts a l’alta dels pacients respecte de l’ingrés.

La “Rancho los Amigos Cognitive Functioning Scale” (LCFS) muestra que el 63% de los pacientes tratados durante el año 2013 han mejorado al menos 1 o más niveles. Al ingresar, el 70% de los pacientes se encontraban entre los niveles II y VI, mientras que en el momento del alta, el 72% habían conseguido los niveles entre VII y VIII. – Los pacientes con secuelas de un DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE ORIGEN VASCULAR: • La Escala de Barthel muestra una mejora media de 29,8 puntos en el alta de los pacientes respecto al ingreso.

RESULTATS ALS 2 / 5 ANYS DE L’ALTA HOSPITALÀRIA: • La competència a la llar. En la mostra de pacients el 57% / 51% són autònoms en les activitats bàsiques de la vida diària i les activitats instrumentals fetes a la llar. • El 47% / 45% es pot fer càrrec de controlar les seves finances personals (pagar factures, utilitzar diners...). • El 72% / 53% planegen i realitzen activitats socials de manera autònoma. • El nivell d’integració social. El 79% / 77% surten quasi cada dia de casa. El 94% / 90% participen en activitats d’oci acompanyats de familiars i amics sense afectació de dany cerebral. • Les activitats productives, ocupacionals o formatives. El 23% / 19% dels pacients treballen o estudien 20 hores o més a la setmana.

RESULTADOS A LOS 2 / 5 AÑOS DEL ALTA HOSPITALARIA: • La competencia en el hogar. En la muestra de pacientes el 57% / 51% son autónomos en las actividades básicas de la vida diaria y las actividades instrumentales realizadas en el hogar. • El 47% / 45% se puede hacer cargo de controlar sus finanzas personales (pagar facturas, utilizar dinero...). • El 72% / 53% planean y realizan actividades sociales de manera autónoma. • El nivel de integración social. El 79% / 77% salen cada día de casa. El 94% / 90% participan en actividades de ocio acompañados de familiares y amigos sin afectación de daño cerebral. • Las actividades productivas, ocupacionales o formativas. El 23% / 19% de los pacientes trabajan o estudian 20 horas o más a la semana.

Escala Community Integration Questionaire-Guttmann (CIQ-IG) als dos i cinc anys de l’alta i comparativa amb el total de pacients valorats al 2013 Escala Community Integration Questionaire-Guttmann (CIQ-IG) a los dos y cinco años del alta y comparativa con el total de pacientes valorados en 2013

7 6 5 4 3

2 anys / 2 años 2

5 anys / 5 años

1

Total pacients valorats Total pacientes valorados

0 Competència a la llar Competencia en el hogar

Integració social Integración social

En aquest gràfic es mostra un comparatiu entre tres grups de pacients valorats al 2013: pacients que fa dos anys que han rebut l’alta hospitalària, pacients valorats passats 5 anys des de l‘alta, i finalment total de pacients independentment del temps passat des de l’alta.

Activitats productives Actividades productivas

Este gráfico muestra un comparativo entre tres grupos de pacientes valorados en el 2013: pacientes que hace dos años que han recibido el alta hospitalaria, pacientes valorados pasados 5 años desde el alta, y finalmente total de pacientes independientemente del tiempo pasado desde el alta.

INSTITUT GUTTMANN - MEMORIA BALANCE SOCIAL 2013

17


2

A CT IVITAT A S S I S T E N C I A L / A CTIVID AD ASISTEN CIAL

L’OPINIÓ DELS NOSTRES PACIENTS

LA OPINIÓN DE LOS USUARIOS

Des de l’àrea d’atenció a l’usuari, s’ha potenciat la millora envers els nostres usuaris, tenint present la percepció que aquests tenen del nostre centre i el grau de satisfacció de l’assistència rebuda. La recollida de les valoracions a les enquestes d’opinió respecte a la qualitat percebuda pels pacients hospitalitzats ens aporta una valoració global de la qualitat de l’assistència de 8,4 sobre 10. De l’anàlisi de les enquestes, en destaquem:

Desde el área de atención al usuario, se ha potenciado la mejora hacia nuestros usuarios, teniendo siempre presente la percepción que éstos tienen de nuestro centro y el grado de satisfacción de la asistencia recibida. La recogida de las valoraciones en las encuestas de opinión respecto a la calidad percibida por los pacientes hospitalizados nos aporta una valoración global de la calidad de la asistencia de 8,4 sobre 10. Del análisis de las encuestas, destacamos:

95% valora la celeritat en els tràmits administratius molt bé/bé. 96% valora la neteja i comoditat de les instal·lacions molt bé/bé. 96% valora la qualitat i quantitat en l’alimentació molt bé/bé. 96% valora que s’han respectat els seus drets durant la seva estància. 100% valora que les seves dades personal s’han tractat amb confidencialitat. 94% tornaria a aquest hospital. 96% sensació d’estar en bones mans.

95% valora la celeridad en los trámites administrativos muy bien/bien. 96% valora la limpieza y la comodidad de las instalaciones muy bien/bien. 96% valora la calidad y cantidad en la alimentación muy bien/bien. 96% valora que se han respetado sus derechos durante su estancia. 100% valora que sus datos personales se han tratado con confidencialidad. 94% volvería al hospital. 96% sensación de estar en buenas manos.

En total, al 2013, s’han rebut 9 queixes. Pel que fa al motiu d’aquestes, 5 d’elles estan relacionades amb l’actuació assistencial i 4 són organitzatives. En tots els casos hi ha hagut una resposta escrita amb una demora mitja de 7 dies.

En total, en el 2013, se han recibido 9 quejas. Por lo que respecta al motivo, 5 de ellas están relacionadas con la actuación asistencial y 4 son organizativas. En todos los casos ha habido una respuesta escrita con una demora media de 7 días.

18

INSTITUT GUTTMANN - MEMÒRIA BALANÇ SOCIAL 2013


2

A CT IVITAT A S S I S T E N C I A L / A CTIVID AD ASISTEN CIAL

EQUIP FACULTATIU / EQUIPO FACULTATIVO CAP DE LA UNITAT DCA / JEFA DE LA UNIDAD DE DCA:

Dra. MONTSERRAT BERNABEU

CAP DE LA UNITAT DE LM / JEFE DE LA UNIDAD DE LM:

Dr. JOAN VIDAL

Per especialitats clíniques / Por especialidades clínicas: REHABILITACIÓ / REHABILITACIÓN

Dr. Jesús Benito, Dra. Sara Laxe, Dr. Daniel León, Dra. Anna Morales, Dr. Enric Portell, Dra. Rosa Terré i Dra. Margarita Vallés

MEDICINA INTERNA / MEDICINA INTERNA

Dr. F. Xavier Curià i Dra. Elisabet Capdevila

NEUROLOGIA / NEUROLOGÍA

Dr. Raúl Pelayo

NEUROUROLOGIA / NEUROUROLOGÍA

Dr. Albert Borau i Dr. Edwing Amaya

NEUROORTOPÈDIA / NEUROORTOPEDIA

Dr. Frederic Dachs, Dra. Lídia Ledesma i Dr. Alejandro del Arco

CIRURGIA PLÀSTICA / CIRUGÍA PLÁSTICA

Dr. Diego L. Carrillo i Dr. Albert Samper

NEUROFISIOLOGIA / NEUROFISIOLOGÍA

Dr. Martí Martí Panadés, Dra. Hatice Kumru i Dra. Marta Cecilia Flores

CIRURGIA DIGESTIVA / CIRUGÍA DIGESTIVA

Dr. Josep Feliu

ENDOSCÒPIA DIGESTIVA / ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Dr. Agustí Panadés

ODONTOESTOMATOLOGIA / ODONTOESTOMATOLOGÍA

Dra. Montserrat Giol

CARDIOLOGIA / CARDIOLOGÍA

Dr. Enric Chueca

CIRURGIA VASCULAR / CIRUGÍA VASCULAR

Dra. Montserrat Mairal

DERMATOLOGIA / DERMATOLOGÍA

Dra. M. José Fuente

OFTALMOLOGIA / OFTALMOLOGÍA

Dra. Alexandra Arango

OTORRINOLARINGOLOGIA / OTORRINOLARINGOLOGÍA

Dr. Carlos Pollán

RADIOLOGIA / RADIOLOGÍA

Dr. Antoni Salvador (Creu Blanca)

GINECOLOGIA / GINECOLOGÍA

Dra. Dalia Rodriguez i Dra. Alicia Pérez (*)

ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ / ANESTESIOLOGIA Y REANIMACIÓN

Dr. Joan Pere Pesses, Pedro Antonio Serra, Dra. Nuria Alegret

TRACTAMENT DEL DOLOR CRÒNIC I TÈCNIQUES INVASIVES / TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO Y TÉCNICAS INVASIVAS

Dra. M. Àngels Almenar

UNITAT FUNCIONAL DE NEUROUROLOGIA / UNIDAD FUNCIONAL DE NEUROUROLOGÍA

Dr. Albert Borau, Dr. Luis Ibarz, Dr. Joan Vidal, Dr. Edwing Amaya, Dra. Gueisy Delgado, Dr. Mario Jorge Alves de Oliveira i Dra. Erika Llorens

UNITAT FUNCIONAL DE NEUROPEDIATRIA /

Dr. Daniel León, Dr. Carlos Rodrigo Gonzalo de Líria,

UNIDAD FUNCIONAL DE NEUROPEDIATRÍA

Dra. Montserrat Bernabeu, Dra. Sara Laxe, Sra. Antònia Enseñat, Sra. Anna Gilabert, Sr. Ignasi Soriano, Dra. Laura Monlleó i Dr. Antonio de Francisco

Àrea de Rehabilitació Neuropsicosocial / Área de Rehabilitación Neuropsicosocial: CAP D’ÀREA / JEFA DE ÁREA

Dra. TERESA ROIG

PSIQUIATRIA / PSIQUIATRÍA

Dra. Beatriz Castaño

PSICOLOGIA CLÍNICA / PSICOLOGÍA CLÍNICA

Dra. M. Dolors Soler, Sra. Anna Gilabert, Sr. Joan Sauri i Dra. Mariona Gifre

NEUROPSICOLOGIA / NEUROPSICOLOGÍA

Dra. Rocío Sánchez-Carrión, Dr. Alberto García i Sra. Antònia Enseñat

LOGOPÈDIA / LOGOPEDIA

Sra. Montserrat Martinell, Sra. Judith Ejarque i Sra. Beatriz González

TREBALL SOCIAL / TRABAJO SOCIAL

Sra. Mercè Yuguero, Sra. Pilar Vázquez, Sra. Carolina Carbonell i Sra. Laura Pla

(*) Conveni de col·laboració entre l’Institut Guttmann i Salut Dona Dexeus (Consultorios Dexeus) des de 2009 per a les especialitats de Ginecologia, Obstetrícia i Reproducció. / Convenio de colaboración entre el Institut Guttmann y Salud Mujer Dexeus (Consultorios Dexeus) desde 2009 para las especialidades de Ginecología, Obstetricia y Reproducción. (**) Creades al llarg del 2012, les Unitats Funcionals de NeuroUrologia i NeuroPediatria neixen fruit de la coalició estratègica entre l’Institut Guttmann i l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol amb la voluntat de ser referents en les seves respectives superespecialitats clíniques, incrementant les potencialitats de cadascun dels centres. / Creadas a lo largo de 2012, las Unidades Funcionales de NeuroUrología y NeuroPediatría nacen de la coalición estratégica entre el Institut Guttmann y el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol con la voluntad de ser referentes en sus respectivas superespecialidades clínicas, incrementando las potencialidades de cada uno de los centros.

INSTITUT GUTTMANN - MEMORIA BALANCE SOCIAL 2013

19


3

ACTIVITAT DOCENT I D’INVESTIGACIÓ / ACTIVIDAD DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN

La confluència entre l’hospital d’alta especialització i l’Institut Universitari - Centre d’Excel·lència - Centre de Coneixement - permet optimitzar la generació i transferència de coneixements en aquest àmbit especialitzat de la ciència, i la innovació en els procediments i les tecnologies aplicades a aquesta disciplina clínica.

La confluencia entre hospital de alta especialización y el Instituto Universitario - Centro de Excelencia - Centro de Conocimiento - permite optimizar la generación y transferencia de conocimientos en este ámbito especializado de la ciencia y la innovación en los procedimientos y las tecnologías aplicadas a esta disciplina clínica.

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

L’Institut Guttmann té establertes 6 Línies Estratègiques d’Investigació:

El Institut Guttmann tiene establecidas 6 Líneas Estratégicas de Investigación:

• • • • • •

Bioenginyeria aplicada a l’autonomia funcional de les persones. Neuroestimulació, neuromodulació i estimulació no invasiva. TICs aplicades a la rehabilitació neuropsicològica i estimulació cognitiva. Neurorehabilitació de la funció digestiva. Medicina regenerativa aplicada a la LM i al DCA. Anàlisi de resultats aplicada a la generació de coneixement.

• • • • • •

Bioingeniería aplicada a la autonomía funcional de las personas. Neuroestimulación, neuromodulación y estimulación no invasiva. TICs aplicadas a la rehabilitación neuropsicológica y estimulación cognitiva. Neurorrehabilitación de la función digestiva. Medicina regenerativa aplicada a la LM y al DCA. Análisis de resultados aplicados a la generación de conocimiento.

Enguany, hem avançat en la posada en valor de la línia d’investigació dedicada a la Medicina Regenerativa amb una major presència en els òrgans d’influència de la política científica espanyola com la Xarxa de Teràpia Cel·lular – TERCEL que té per objectiu traslladar al Sistema Nacional de Salud els avenços en aquesta nova tècnica terapèutica.

Este año, hemos avanzado en la puesta en valor de la línea de investigación dedicada a la Medicina Regenerativa con una mayor presencia de los órganos de influencia de la política científica española como la Red de Terapia Celular – TERCEL que tiene por objetivo trasladar al Sistema Nacional de Salut los avances en este nueva técnica terapéutica.

Addicionalment, juntament amb Biocat, hem organitzat el B·Debate i les XXV Jornades Tècniques de l’Institut Guttmann sobre “Medicina Regenerativa i Neurorestauració”, que van reunir alguns dels neurocientífics més destacats del món. Així mateix, hem iniciat el projecte col·laboratiu amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya en el marc de la darrera convocatòria de la Marató de TV3 sobre Medicina Regenerativa.

Adicionalmente, junto con Biocat, hemos organizado el B·Debate y las XXV Jornadas Técnicas del Institut Guttmann sobre “Medicina Regenerativa y Neurorestauración”, que reunieron algunos de los neurocientíficos más destacados del mundo. Asimismo, hemos iniciado el proyecto colaborativo con el Banco de Sangre y Tejidos de Catalunya en el marco de la última convocatoria de la Marató de TV3 sobre Medicina Regenerativa.

20

INSTITUT GUTTMANN - MEMÒRIA BALANÇ SOCIAL 2013


3

ACTIVITAT DOCENT I D’INVESTIGACIÓ / ACTIVIDAD DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN

PROJECTES COMPETITIUS

PROYECTOS COMPETITIVOS

Durant el 2013, hem treballat en 22 projectes finançats a través de convocatòries competitives dels següents programes:

Durante el 2013, hemos trabajado en 22 proyectos financiados a través de convocatorias competitivas de los siguientes programas:

• • • • • •

Acción Estratégica en Salud - Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Ciencia e Innovación. SubPrograma INNPACTO y Programa de Investigación Fundamental no Orientada (COGNITIO). Ministerio de Economía y Competitividad. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 7th FrameWork Programme – European Union. Fundación Mapfre. Fundació La Marató de TV3.

PRODUCCIÓ CIENTÍFICA 2013 / PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 2013 Hem treballat en 80 estudis de recerca, 22 corresponents a convocatòries competitives i 23 tesis doctorals. / Hemos trabajado en 80 estudios de investigación, 22 correspondientes a convocatorias competitivas y 23 tesis doctorales. Hem publicat 34 articles indexats, amb un factor d’impacte acumulat de 84,87 (10 en el primer quartil – Q1). Hemos publicado 34 artículos indexados, con un factor de impacto acumulado de 84,87 (10 en el primer cuartil – Q1). Els nostres professionals han presentat 33 comunicacions a 19 fòrums cientificotècnics de la nostra especialitat, tant nacionals com internacionals. / Nuestros profesionales han presentado 33 comunicaciones en 19 fórums científico-técnicos de nuestra especialidad, tanto nacionales como internacionales.

XARXES D’INVESTIGACIÓ COOPERATIVA

REDES DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA

Continuem la nostra participació en estructures estables d’Investigació Cooperativa, formant part activa de les següents xarxes:

Continuamos con nuestra participación en estructuras estables de Investigación Cooperativa, formando parte activa de las siguientes redes:

eCENIT REHABILITA, Tecnologías Disruptivas para la Rehabilitación del Futuro (2009-2012). CDTI, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Ministerio de Ciencia e Innovación.

RETICS, Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud. Con la Red de Terapia Celular TerCel (Programa NEURO) e ITEMAS de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias. Instituto de Salud Carlos III - RD09/77/082. Ministerio de Ciencia e Innovación.

CAIBER, Consorcios asociados de investigación biomédica en red - Ministerio de Ciencia e Innovación.

A més, hem estat un dels tres hospitals seleccionats per a participar en la iniciativa Moebio, “Accelerating Healthcare Entrepreneurship”, un projecte de Biocat que pretén promoure l’emprenedoria en l’encreuament de la tecnologia, les biociències, la salut i la gestió empresarial. L’Institut Guttmann, l’Hospital Clínic i l’Hospital Sant Joan de Déu han estat els promotors de la primera edició del programa formatiu en Biodisseny “Design Health Barcelona (d·HEALTH Barcelona)”.

Además, hemos sido uno de los tres hospitales seleccionados para participar en la iniciativa Moebio, “Accelerating Healthcare Entrepreneurship”, un proyecto de Biocat que pretende promover el espíritu emprendedor en el cruce entre la tecnología, las biociencias, la salud y la gestión empresarial. El Institut Guttmann, el Hospital Clínic y el Hospital Sant Joan de Déu han sido los promotores de la primera edición del programa formativo en Biodiseño “Design Health Barcelona (d·HEALTH Barcelona)”.

INSTITUT GUTTMANN - MEMORIA BALANCE SOCIAL 2013

21


PUBLICACIONS 2013 / PUBLICACIONES 2013 • [Neurological manifestations and their functional impact in subjects who

• •

22

have suffered heatstroke]. Laxe S, Zuniga-Inestroza L, Bernabeu-Guitart M. Rev Neurol. 2013 Jan 1; 56(1):19-24. Spanish. PubMed PMID: 23250678. Data mining applied to the cognitive rehabilitation of patients with acquired brain injury. Marcano-Cedeño A, Chausa P, García A, Cáceres C, Tormos JM, Gómez EJ. Expert Syst Appl. 2013;40(4):1054–1060. Consumo de alcohol y tóxicos en pacientes con traumatismo craneoencefálico: repercusión neuroconductual y sobrecarga del cuidador. CastañoMonsalve B, Bernabeu-Guitart M, López R, Bulbena-Vilarrasa A, Quemada JI. Rev Neurol. 2013 Apr 1; 56(7):363-9. Spanish. Comparative population analysis of Klebsiella pneumoniae strains with extended-spectrum ß-lactamases colonizing patients in rehabilitation centers in four countries. Baraniak A, Izdebski R, Fiett J, Sadowy E, Adler A, Kazma M, Salomon J, Lawrence C, Rossini A, Salvia A, Vidal Samso J, Fierro J, Paul M, Lerman Y, Malhotra-Kumar S, Lammens C, Goossens H, Hryniewicz W, Brun-Buisson C, Carmeli Y, Gniadkowski M; MOSAR WP2 and WP5 Study Groups. Antimicrob Agents Chemother. 2013 Apr; 57(4):1992-7. Epub 2013 Feb 12. Mechanical and thermal hyperalgesia in patients with poliomyelitis. Kumru H, Portell E, Marti M, Albu S, Tormos JM, Vidal J, Valls-Sole J. Clin Neurophysiol. 2013 Jul; 124(7):1431-8. doi: 10.1016/j.clinph.2013.01.009. Epub 2013 Feb 13. PubMed PMID: 23415862 Psychometric evaluation of the Spanish version of the MPI-SCI. Soler MD, Cruz-Almeida Y, Saurí J, Widerström-Noga EG. Spinal Cord. 2013 Apr 23. doi: 10.1038/sc.2013.21. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23608807. Somatosensory cortectomy induces motor cortical hyperexcitability and scoliosis: an experimental study in developing rats. Domenech J, Barrios C, Tormos JM, Pascual-Leone A. Spine J. 2013 Aug;13(8):938-46. doi: 10.1016/ j. spinee.2013.03.002. Epub 2013 Apr 23. PubMed PMID: 23623636. ICF profiling of patients with traumatic brain injury: an international professional survey. Laxe S, Zasler N, Robles V, López-Blázquez R, Tormos JM, Bernabeu M. Disabil Rehabil. 2013 Apr 18. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23596999. Development of the International Classification of Functioning, Disability and Health core sets for traumatic brain injury: an International consensus process. Laxe S, Zasler N, Selb M, Tate R, Tormos JM, Bernabeu M. Brain Inj. 2013; 27(4):379-87. Epub 2013 Mar 8. PubMed PMID: 23472615. Artificial metaplasticity prediction model for cognitive rehabilitation outcome in acquired brain injury patients. Marcano-Cedeño A, Chausa P, García A, Cáceres C, Tormos JM, Gómez EJ. Artif Intell Med. 2013 Jun;58(2):91-9. doi: 10.1016/j.artmed.2013.03.005. Epub 2013 Apr 13. PubMed PMID: 23590965 [Interindividual variability in recovery after traumatic brain injury: Effect of cognitive reserve.] García-Molina A, Enseñat-Cantallops A, Sánchez-Carrión R, Rodríguez P, Tormos JM, Roig-Rovira T. Med Clin (Barc). 2013 Jun 18;140 (12):527-31. doi: 10.1016/j.medcli.2012.09.047. Epub 2013 Mar 5. Spanish. PubMed PMID: 23481869. [Antidepressants in epilepsy]. Castano-Monsalve B. Rev Neurol. 2013 Aug 1;57(3):117-22. Spanish. PMID: 23881616. Resting-state functional magnetic resonance imaging activity and connectivity and cognitive outcome in traumatic brain injury. Palacios EM, Sala-Llonch R, Junque C, Roig T, Tormos JM, Bargallo N, Vendrell P. JAMA Neurol. 2013 Jul 1;70(7):845-51. doi: 10.1001/jamaneurol.2013.38. PMID: 23689958. Motor and gait improvement in patients with incomplete spinal cord injury induced by high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation. Benito J, Kumru H, Murillo N, Costa U, Medina J, Tormos JM, Pascual-Leone A, Vidal J. Top Spinal Cord Inj Rehabil. 2012 Spring;18(2):106-12. doi: 10.1310/ sci1802-106. PubMed PMID: 23459246; PubMed Central PMCID: PMC3584757. Incidence of skeletal fractures after traumatic spinal cord injury: a 10-year follow-up study. Gifre L, Vidal J, Carrasco J, Portell E, Puig J, Monegal A, Guañabens N, Peris P. Clin Rehabil. 2013 Oct 4. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 24096543. Circles of Health: Towards an advanced social network about disabilities of neurological origin. Subirats L, Ceccaroni L, Lopez-Blazquez R, Miralles F, García-Rudolph A, Tormos JM. J Biomed Inform. 2013 Sep 16. doi:pii: S1532-0464(13)00142-1. 10.1016/j.jbi.2013.09.001. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 24050902. White Matter/Gray Matter Contrast Changes in Chronic and Diffuse Traumatic Brain Injury. Palacios EM, Sala-Llonch R, Junque C, Roig T, Tormos JM, Bargallo N, Vendrell P. J Neurotrauma. 2013 Oct 1. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23822854. Cognitive Neurorehabilitation based on Interactive Video Technology. Martí-

• •

nez-Moreno JM, Solana J, Sánchez R, González S, Sánchez-González P, Gómez C, Morell M, Cáceres C, Roig T, Tormos JM, Gómez EJ. Stud Health Technol Inform. 2013; 190:27-9. PubMed PMID: 23823364. How does dysautonomia influence the outcome of traumatic brain injured patients admitted in a Neurorehabilitation unit? Laxe S, Terré R, León D, Bernabeu M. Brain Inj. 2013;27(12):1383-7. doi: 10.3109/02699052. 2013.823648. Epub 2013 Oct 8. PubMed PMID: 24102213. Differential pharmacological effects on brain reactivity and plasticity in Alzheimer’s disease. Brem AK, Atkinson NJ, Seligson EE, Pascual-Leone A. Front Psychiatry. 2013 Oct 7;4:124. doi: 10.3389/fpsyt.2013.00124. PubMed PMID: 24109459; PubMed Central PMCID: PMC3791426. Reproducibility of the effects of theta burst stimulation on motor cortical plasticity in healthy participants. Vernet M, Bashir S, Yoo WK, Oberman L, Mizrahi I, Ifert-Miller F, Beck CJ, Pascual-Leone A. Clin Neurophysiol. 2013 Aug 7. doi:pii: S1388-2457(13)00933-4. 10.1016/j.clinph.2013.07.004. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23932365. Is neuroenhancement by noninvasive brain stimulation a net zero-sum proposition? Brem AK, Fried PJ, Horvath JC, Robertson EM, Pascual-Leone A. Neuroimage. 2013 Jul 21. doi:pii: S1053-8119(13)00794-5. 10.1016/j. neuroimage.2013.07.038. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23880500. The EEG correlates of the TMS-induced EMG silent period in humans. Farzan F, Barr MS, Hoppenbrouwers SS, Fitzgerald PB, Chen R, Pascual-Leone A, Daskalakis ZJ. Neuroimage. 2013 Jun 22;83C:120-134. doi: 10.1016/j.neuroimage.2013.06.059. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23800790. Modulation of EEG Functional Connectivity Networks in Subjects Undergoing Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation. Shafi MM, Brandon Westover M, Oberman L, Cash SS, Pascual-Leone A. Brain Topogr. 2013 Mar 8. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23471637. Disrupting the brain to validate hypotheses on the neurobiology of language. Papeo L, Pascual-Leone A, Caramazza A. Front Hum Neurosci. 2013;7:148. doi: 10.3389/fnhum.2013.00148. eCollection 2013. PubMed PMID: 23630480; PubMed Central PMCID: PMC3633936. Assessing brain plasticity across the lifespan with transcranial magnetic stimulation: why, how, and what is the ultimate goal? Freitas C, Farzan F, Pascual-Leone A. Front Neurosci. 2013;7:42. doi: 10.3389/fnins.2013.00042. eCollection 2013. PubMed PMID: 23565072; PubMed Central PMCID: PMC3613699. Improved motor performance in chronic spinal cord injury following upperlimb robotic training. Cortes M, Elder J, Rykman A, Murray L, Avedissian M, Stampa A, Thickbroom GW, Pascual-Leone A, Krebs HI, Valls-Sole J, Edwards DJ. NeuroRehabilitation. 2013;33(1):57-65. doi: 10.3233/NRE130928. PubMed PMID: 23949034. Transcranial direct current stimulation (tDCS) and robotic practice in chronic stroke: the dimension of timing. Giacobbe V, Krebs HI, Volpe BT, PascualLeone A, Rykman A, Zeiarati G, Fregni F, Dipietro L, Thickbroom GW, Edwards DJ. NeuroRehabilitation. 2013;33(1):49-56. doi: 10.3233/NRE130927. PubMed PMID: 23949028. Rehabilitación neuropsicológica en tiempo de guerra. Garcia-Molina A, RoigRovira T. Rev Neurol. 2013 Nov 16;57(10):463-70. Spanish. PMID: 24203669 Modulation of thermal somatosensory thresholds within local and remote spinal dermatomes following cervical repetitive magnetic stimulation. Albu S, Gómez-Soriano J, Bravo-Esteban E, Palazon R, Kumru H, Avila-Martin G, Galán-Arriero I, Taylor J. Neurosci Lett. 2013 Oct 25;555:237-42. doi: 10.1016/j.neulet.2013.06.067. Epub 2013 Jul 12. PMID: 23850607 [PubMed - in process] Reappearance of sympathetic skin response below a thoracic level-9 complete spinal cord injury. Kumru H, Schubert M, Benito J, Opisso E, Vidal J. Auton Neurosci. 2013 Dec 7. pii: S1566-0702(13)00757-1. doi:10.1016/j. autneu.2013.11.003. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 24359880. Risk taking in hospitalized patients with acute and severe traumatic brain injury. Fecteau S, Levasseur-Moreau J, García-Molina A, Kumru H, Vergara RP, Bernabeu M, Roig T, Pascual-Leone A, Tormos JM. PLoS One. 2013 Dec 26;8(12):e83598. doi:10.1371/journal.pone.0083598. PubMed PMID: 24386232; PubMed Central PMCID:PMC3873371. Optimization of multifocal transcranial current stimulation for weighted cortical pattern targeting from realistic modeling of electric fields. Ruffini G, Fox MD, Ripolles O, Miranda PC, Pascual-Leone A. Neuroimage. 2013 Dec 15. pii: S1053-8119(13)01206-8. doi: 10.1016/j.neuroimage.2013.12.002. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 24345389. Botulinum toxin treatment for oropharyngeal dysphagia in patients with stroke. Terré R, Panadés A, Mearin F. Neurogastroenterol Motil. 2013 Nov;25(11):896-e702. doi: 10.1111/nmo.12213. Epub 2013 Aug 29. PubMed PMID:23991889.

INSTITUT GUTTMANN - MEMÒRIA BALANÇ SOCIAL 2013


3

ACTIVITAT DOCENT I D’INVESTIGACIÓ / ACTIVIDAD DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN

DOCENCIA

DOCENCIA

L’Institut Guttmann té establertes 4 línies docents de caràcter interdisciplinari, certificades per la Universitat Autònoma de Barcelona i homologades d’acord amb els criteris ECTS (European Credit Transfer System).

El Institut Guttmann tiene establecidas 4 líneas docentes de carácter interdisciplinario, certificadas por la Universitat Autònoma de Barcelona y homologadas de acuerdo con los criterios ECTS (European Credit Transfer System).

• MESTRATGE OFICIAL en Neurorehabilitació. • MESTRATGE OFICIAL en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva. • CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ en Neurorehabilitació. (9 diferents) • FELLOWSHIP - Títol d’Expert en Neurorehabilitació.

• • • •

MÁSTER OFICIAL en Neurorrehabilitación. MÁSTER OFICIAL en Rehabilitación Neuropsicológica y Estimulación Cognitiva. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN en Neurorrehabilitación. (9 diferentes) FELLOWSHIP – Título de Experto en Neurorrehabilitación.

ALUMNES MATRICULATS 2013 / ALUMNOS MATRICULADOS 2013 Durant el 2013, han estat un total de 173 alumnes els que han seguit diferents accions formatives entre les 4 línies docents establertes (cal assenyalar que un mateix alumne pot matricular-se en més d’una línia durant el mateix període). Així, el nombre d’alumnes matriculats en les diferents línies docents ha estat: / Durante el 2013, han sido un total de 173 alumnos los que han seguido diferentes acciones formativas entre las 4 líneas docentes establecidas (cabe destacar que un mismo alumno puede matricularse en más de una línea durante el mismo período). Así, el número de alumnos matriculados en las diferentes líneas docentes ha sido:

NOVES MATRICULACIONS 2013 / NUEVAS MATRICULACIONES 2013 63

Mestratges Universitaris en Neurorehabilitació / Másteres Universitarios en Neurorrehabilitación

30

Mestratges Universitaris en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva / Másteres Universitarios en Rehabilitación Neuropsicológica y Estimulación Cognitiva

79

Cursos d’especialització / Cursos de especialización

1

Fellowship / Fellowship

Per primera vegada a Europa, l’Institut Guttmann ha organitzat i participat, amb alguns dels seus professionals docents, en la realització del curs “Introducció a l’Estimulació Transcraneal amb Corrent Directa (tDCS) a l’Investigació Neuropsicològica”, impartit per la Harvard Medical School i el Berenson Allen Center for Non Invasive Brain Stimulation (BACNBS) del Beth Israel Deaconess Medical Center.

Por primera vez en Europa, el Institut Guttmann ha organizado y participado, con algunos de sus profesionales docentes, en la realización del curso “Introducción a la Estimulación Transcraneal con Corriente Directa (tDCS) en la Investigación Neuropsicológica”, impartido por la Harvard Medical School y el Berenson Allen Center for Non Invasive Brain Stimulation (BACNBS) del Beth Israel Deaconess Medical Center.

INSTITUT GUTTMANN - MEMORIA BALANCE SOCIAL 2013

23


3

ACTIVITAT DOCENT I D’INVESTIGACIÓ / ACTIVIDAD DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN

Addicionalment, • S’ha contribuït a la formació de 25 metges especialistes MIR en Medicina física i Rehabilitació. Pel que fa al seu origen, 9 venien d’hospitals catalans, 10 d’altres CCAA i 6 d’altres països. • S’ha participat en la formació pràctica de 40 alumnes de pregrau de Psicologia, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Logopèdia, Neurologia, Enginyeria Industrial, Enginyeria Biomèdica, Medicina Física i de l’Esport, etc. i 24 alumnes de formació professional vinculats al món sanitari. • 2 professionals del nostre institut han estat convidats a participar com a professors a 2 mestratges organitzats per altres universitats i hospitals.

Adicionalmente, • Se ha contribuido a la formación de 25 médicos especialistas MIR en Medicina física y Rehabilitación. Por lo que respecta a su origen, 9 procedían de hospitales catalanes, 10 de otras CCAA y 6 de otros países. • Se ha participado en la formación práctica de 40 alumnos de pregrado de Psicología, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Logopedia, Neurología, Ingeniería Industrial, Ingeniería Biomédica, Medicina Física y del Deporte, etc. y 24 alumnos de formación profesional vinculados al mundo sanitario. • 2 profesionales de nuestro instituto han sido invitados a participar como profesores en 2 másteres organizados por otras universidades y hospitales.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ “SANTI BESO ARNALOT”

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN “SANTI BESO ARNALOT”

El Centre de Documentació en Neurorehabilitació, ha continuat oferint els seus serveis als professionals i estudiants interessats en informació específica i bibliogràfica, consulta de fons documentals i bases de dades, recerca d’articles, accés dirigit per la xarxa, servei de reprografia, etc.

El Centro de Documentación en Neurorrehabilitación, ha continuado ofreciendo sus servicios a los profesionales y estudiantes interesados en información específica y bibliográfica, consulta de fondos documentales y bases de datos, búsqueda de artículos, acceso dirigido por la red, servicio de reprografía, etc.

ACTIVITAT CENTRE DE DOCUMENTACIÓ / ACTIVIDAD CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

2013

TOTAL USUARIS ATESOS / TOTAL USUARIOS ATENDIDOS

435

Presencials / Presenciales

291

Online / Online

144

2.633

TOTAL VISITES / TOTAL VISITAS Presencials / Presenciales

1.632

Online / Online

1.001

Dels usuaris presencials, un 33% han estat interns i un 67% d’altres hospitals, universitats o escoles de diferents disciplines sanitàries. Pel que fa a les peticions d’articles, s’han sol·licitat un total de 2.775 articles, dels quals s’han servit 2.689, és a dir, el 97%. D’aquests, el 65% han estat sol·licitats per usuaris interns i el 35% per usuaris externs.

24

De los usuarios presenciales, un 33% han sido internos y un 67% de otros hospitales, universidades o escuelas de diferentes disciplinas sanitarias. Con respecto a las peticiones de artículos, se han solicitado un total de 2.775 artículos, de los cuales se han servido 2.689, es decir, el 97%. De estos, el 65% los han solicitado usuarios internos y el 35% usuarios externos.

INSTITUT GUTTMANN - MEMÒRIA BALANÇ SOCIAL 2013


4

A CT IVITAT S O C I A L / A C T I V I D AD SO CIAL

L’Institut Guttmann és una organització compromesa en la promoció i la defensa dels drets i l’equiparació d’oportunitats de les persones amb discapacitat que desenvolupa diverses activitats dins l’àmbit de la prevenció, la divulgació i la sensibilització social.

El Institut Guttmann es una organización comprometida en la promoción y la defensa de los derechos y la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad que desarrolla varias actividades dentro del ámbito de la prevención, la divulgación y la sensibilización social.

Durant el 2013, hem continuat col·laborant amb les associacions de persones amb discapacitat, especialment les que formen part del Consell Social de l’Institut Guttmann, destacant-ne:

Durante el 2013, hemos continuado colaborando con las asociaciones de personas con discapacidad, especialmente las que forman parte del Consejo Social del Institut Guttmann, destacando:

• • • • • •

La Confederació i la Federació ECOM, Federació d’Entitats de Persones amb Discapacitat Física. L’Associació ASPAYM Catalunya, Associació de Paraplègics i Grans Minusvàlids de Catalunya. ASPID, Associació de Paraplègics i Grans Discapacitats Físics de Lleida. MIFAS, Minusvàlids Físics Associats de Girona. TRACE, Associació Catalana de Traumàtics Cranioencefàlics i Dany Cerebral. La Fundació ICTUS. L’Associació Lliga Reumatològica Catalana. L’Associació Stop Accidentes.

• • • • • •

La Confederación y la Federación ECOM, Federación de Entidades de Personas con Discapacidad Física. La Asociación ASPAYM Catalunya, Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos de Catalunya. ASPID, Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos de Lleida. MIFAS, Minusválidos Físicos Asociados Girona. TRACE, Asociación Catalana de Traumáticos Craneoencefálicos y Daño Cerebral. La Fundación ICTUS. La Asociación Liga Reumatológica Catalana. La Asociación Stop Accidentes.

NOU PROJECTE MERIDIANA

NUEVO PROYECTO MERIDIANA

Durant l’any 2013 s’ha fixat la definició conceptual i el model de desenvolupament del “Nou Projecte Meridiana”, aprovat pel Patronat, qui ha considerat el projecte com un element disruptiu per al futur creixement de la institució, donat que reforça la missió institucional i el lideratge científic, tècnic i social de l’Institut Guttmann.

Durante el año 2013 se ha fijado la definición conceptual y el modelo de desarrollo del “Nuevo Proyecto Meridiana”, aprobado por el Patronato, quien ha considerado el proyecto como un elemento disruptivo para el futuro crecimiento de la institución puesto que refuerza la misión institucional y el liderazgo científico, técnico y social del Institut Guttmann.

26

INSTITUT GUTTMANN - MEMÒRIA BALANÇ SOCIAL 2013


4

A CT IVITAT S O C I A L / A C T I V I D AD SO CIAL

Al llarg del darrer exercici s’ha finalitzat l’avantprojecte arquitectònic, que inclou el pla funcional d’espais i s’ha procedit a la redacció i signatura del contracte per a la gestió operativa del projecte. El “Nou Projecte Meridiana” es concretarà en un complex clínic-sanitari que comptarà amb uns 50 apartaments de vida independent i un centre de neurociència clínica personalitzada amb un ampli gimnàs per a la neurorehabilitació especialitzada.

A lo largo del último ejercicio se ha finalizado el anteproyecto arquitectónico, que incluye el plan funcional de espacios y se ha procedido a la redacción y firma del contrato para la gestión operativa del proyecto. El “Nuevo Proyecto Meridiana” se concretará en un complejo clínico-sanitario que contará con unos 50 apartamentos de vida independiente y un centro de neurociencia clínica personalizada con un amplio gimnasio para la neurorrehabilitación especializada.

XXV JORNADES TÈCNIQUES

XXV JORNADAS TÉCNICAS

El 24 d’octubre es van celebrar les XXV Jornades Tècniques amb el títol “Neuroregeneració. On som? Què hem d’esperar?” a l’auditori ONCE i amb el patrocini d’Abertis. L’edició d’enguany, va comptar amb la participació de quatre dels neurocientífics més reconeguts internacionalment, els quals van abordar des d’una vessant divulgativa un dels reptes més importants que afronta la medicina del segle XXI: el tractament restaurador de les lesions del sistema nerviós. La jornada va despertar una gran expectativa, amb una assistència de més de 300 persones.

El 24 de octubre se celebraron las XXV Jornadas Técnicas con el título “Neuroregeneración. ¿Dónde estamos? ¿Qué podemos esperar?” en el auditorio ONCE y con el patrocinio de Abertis. La edición de este año, ha contado con la participación de cuatro de los neurocientíficos más reconocidos internacionalmente, los cuales abordaron desde una vertiente divulgativa uno de los retos más importantes que afronta la medicina del siglo XXI: el tratamiento restaurador de las lesiones del sistema nervioso. La jornada despertó una gran expectativa, con una asistencia de más de 300 personas.

Les Jornades Tècniques d’aquest any van ser el punt de partida del B·Debate, debats científics organitzats conjuntament amb Biocat i l’Obra Social “la Caixa”, que van situar l’Institut Guttmann a l’epicentre del debat sobre “Neuroregeneration. Is it the common frontier for bioengineering, neuroscience, robotics and neurorehabilitation?”, amb un debat centrat en els aspectes interdisciplinaris del repte que suposa la Neuroregeneració. Al debat hi van participar com a ponents 16 investigadors internacionals referents en teràpia cel·lular, enginyeria cel·lular, robòtica, neurociència i rehabilitació de la lesió medul·lar i del dany cerebral adquirit; així com un grup de gairebé 100 investigadors i professionals clínics de rellevància del nostre país.

Las Jornadas Técnicas de este año fueron el punto de partida del B·Debate, debates científicos organizados conjuntamente con Biocat y la Obra Social “la Caixa”, que situaron el Institut Guttmann en el epicentro del debate sobre “Neuroregeneration. Is it the common frontier for Bioengineering, neuroscience, robotics and neurorehabilitation?” con un debate centrado en los aspectos interdisciplinarios del reto que supone la Neuroregeneración. En el debate participaron como ponentes 16 investigadores internacionales referentes en terapia celular, ingeniería celular, robótica, neurociencia y rehabilitación de la lesión medular y del daño cerebral adquirido; así como un grupo de casi 100 investigadores y profesionales clínicos de relevancia de nuestro país.

INSTITUT GUTTMANN - MEMORIA BALANCE SOCIAL 2013

27


4

A CT IVITAT S O C I A L / A C T I V I D AD SO CIAL

ÀMBIT EDITORIAL

ÁMBITO EDITORIAL

REVISTA “SOBRE RUEDAS” Durant aquest any hem publicat els números 83, 84 i 85 de la revista “Sobre Ruedas” amb un tiratge de més de 10.000 exemplars distribuïts per tota Espanya i alguns països de Llatinoamèrica. Alhora, s’ha avançat en un nou format electrònic de la revista, que permet una major difusió, accessibilitat i internacionalització a països de parla hispana.

REVISTA «SOBRE RUEDAS» Durante este año hemos publicado los números 83, 84 y 85 de la revista “Sobre Ruedas” con una tirada de más de 10.000 ejemplares distribuidos por toda España y algunos países de Latinoamérica. Asimismo, se ha avanzado en un nuevo formato electrónico de la revista, que permite una mayor difusión, accesibilidad, seguimiento e internacionalización en países de habla hispana.

COL·LECCIÓ BLOCS Enguany, hem editat el número 21 de la col·lecció BLOCS amb el títol “Guía para padres: Niños con traumatismo craneoencefálico”, la presentació del qual es va fer dins el marc de les Jornades Tècniques, en una cerimònia presentada pel periodista Xavier Graset, que va comptar amb la presència del Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Hble. Sr. Boi Ruiz, pacients i familiars, en un acte entranyable i molt emotiu per a tots els presents.

COLECCIÓN BLOCS Este año, hemos editado el número 21 de la colección BLOCS con el título “Guía para padres: Niños con traumatismo craneoencefálico”, cuya presentación se hizo en el marco de las XXV Jornadas Técnicas, en una ceremonia presentada por el periodista Xavier Graset, que contó con la presencia del Consejero de Salud de la Generalitat de Catalunya, el Hble. Sr. Boi Ruiz, pacientes y familiares, en un acto entrañable y muy emotivo para todos los presentes.

CAMPANYA DE PREVENCIÓ “GAME OVER”

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN “GAME OVER”

Durant el 2013, s’han realitzat un total de 912 sessions a 399 escoles de tot Catalunya, on s’ha arribat a 46.706 alumnes d’ESO i Batxillerat.

Durante el 2013, se han realizado un total de 912 sesiones en 399 escuelas de toda Catalunya, donde se ha llegado a 46.706 alumnos de ESO y Bachillerato.

A principis d’any es va realitzar la reunió de seguiment de l’activitat de 2012 amb el Servei Català de Trànsit (SCT) i els departaments de Salut i Ensenyament de la Generalitat, que es va qualificar com a altament satisfactòria.

A principios de año se realizó la reunión de seguimiento de la actividad de 2012 con el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) y los departamentos de Salud y Educación de la Generalitat, que se calificó como altamente satisfactoria.

28

INSTITUT GUTTMANN - MEMÒRIA BALANÇ SOCIAL 2013


4

A CT IVITAT S O C I A L / A C T I V I D AD SO CIAL

També, es va fer la segona avaluació d’impacte de les xerrades preventives en els alumnes als 3 mesos de la seva realització, en base a una enquesta realitzada a més de 1.200 alumnes i presentant uns resultats que posen de relleu l’eficàcia de les actuacions, la metodologia emprada i el bon paper dels monitors.

• •

El 88% dels alumnes recorden molt o bastant el relat del monitor. El 88% dels alumnes recorden molt o bastant les causes dels accidents i el 96% les conseqüències. El 76% dels alumnes consideren que les xerrades influeixen d’una forma positiva en la prevenció de les conductes de risc. Un 54% dels alumnes manifesten haver realitzat en alguna ocasió alguna conducta de risc.

Al juny es va realitzar la II Trobada entre els monitors del programa “Game Over” i els monitors en Educació Viària de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra, en col·laboració amb el Servei Català de Trànsit, en el marc de la jornada “Les noves tecnologies en la prevenció dels accidents de trànsit: Una oportunitat al servei de l’educació viària”, en la que vàrem participar més de 85 persones. Addicionalment, s’ha col·laborat amb: • El SCT en el grup de treball de seguiment del Servei d’Informació i Atenció a la Víctima d’Accident de Trànsit (SIAVT) i en la V Jornada d’Atenció a les Víctimes. • La Fundació Abertis en la Campanya de Prevenció “Et tornes boig pels trastos amb quatre Rodes?” acció d’oci nocturn responsable a Barcelona. • La Jornada de presentació del Pla de Seguretat Viària de la ciutat de Badalona i la participació en el grup de treball per al seu desenvolupament.

Asimismo, se realizó la segunda evaluación de impacto de las charlas preventivas pasados tres meses, a más de 1.200 alumnos, presentando unos resultados que ponen de relieve la eficacia de las actuaciones, de la metodología empleada, así como el buen papel de los monitores.

• •

El 88% de los alumnos recuerdan mucho o bastante el relato del monitor. El 88% de los alumnos recuerdan mucho o bastante las causas de los accidentes y el 96% sus consecuencias. El 76% de los alumnos consideran que las charlas influyen de manera positiva en la prevención de las conductas de riesgo. Un 54% de los alumnos manifiestan haber realizado en alguna ocasión alguna conducta de riesgo.

En junio se realizó el II Encuentro entre los monitores del programa “Game Over” y los monitores en Educación Vial de la Policía Local y los Mossos d’Esquadra, en colaboración con el Servicio Catalán de Tráfico, en el marco de la jornada “Las nuevas tecnologías en la prevención de los accidentes de tráfico: Una oportunidad al servicio de la educación vial», en la que participamos más de 85 personas. Adicionalmente, se ha colaborado con: El SCT en el grupo de trabajo de seguimiento del Servicio de Información y Atención a la Víctima de Accidente de Tráfico (SIAVT) y en la V Jornada de Atención a las Víctimas. • La Fundación Abertis en la Campaña de Prevención “¿Te vuelves loco por los trastos con cuatro Ruedas?”, acción de ocio nocturno responsable realizada en Barcelona. • La Jornada de presentación del Plan de Seguridad Vial de la ciudad de Badalona y la participación en el grupo de trabajo para su desarrollo. •

INSTITUT GUTTMANN - MEMORIA BALANCE SOCIAL 2013

29


4 • •

A CT IVITAT S O C I A L / A C T I V I D AD SO CIAL

L’Associació Stop Accidents en 11 sessions de “RoadShow”. El Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el seu projecte de recerca sobre “Afectats d’accidents de trànsit: un estudi sobre la victimització”.

• •

La Asociación Stop Accidentes en 11 sesiones de “RoadShow”. El Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, en su proyecto de investigación sobre “Afectados de accidentes de tráfico: un estudio sobre la victimización”.

• V Jornada de les víctimes “Junts podem” El 13 de novembre, l’Institut Guttmann va participar en la V Jornada de les Víctimes d’Accident de Trànsit “Junts podem” que organitza el Servei Català de Trànsit, amb la participació de les associacions de víctimes (AP(A)T, STOP Accidentes Catalunya i TRACE), i que enguany va inaugurar l’Hble. conseller d’Interior, Sr. Ramon Espadaler. Joan Sauri, psicòleg de l’Institut Guttmann, va realitzar una ponència sobre la importància de la intervenció NeuroPsicoSocial com a part del tractament integral a les víctimes d’accident de trànsit amb una discapacitat adquirida.

• V jornada de las víctimas “Juntos podemos” El 13 de noviembre, el Institut Guttmann participó en la V Jornada de las Víctimas de Accidentes de Tráfico “Juntos podemos” que organiza el SCT, con la participación de las asociaciones de víctimas (AP(A)T, STOP Accidentes Catalunya y TRACE), y que este año inauguró el Hble. Consejero de Interior, Sr. Ramon Espadaler. Joan Sauri, psicólogo del Institut Guttmann, realizó una ponencia sobre la importancia de la intervención NeuroPsicoSocial como parte del tratamiento integral a las víctimas de accidente de tráfico con una discapacidad adquirida.

SESSIONS INFORMATIVES “TOT CONVERSANT”

SESIONES INFORMATIVAS “CONVERSANDO”

Durant aquest any, s’han realitzat 24 sessions informatives del programa “Tot Conversant”, amb un total de 1.237 participants entre col·legis i d’altres persones i institucions interessades a conèixer la realitat de les persones amb una gran discapacitat i la tasca que realitza l’Institut Guttmann, tant en l’àmbit assistencial com docent, científic i social.

Durante este año, se han realizado 24 sesiones informativas del programa “Conversando”, con un total de 1.237 participantes entre colegios y otras personas e instituciones interesadas en conocer la realidad de las personas con una gran discapacidad, así como la labor que realiza el Institut Guttmann, tanto en el ámbito asistencial como docente, científico y social.

PROMOCIÓ DE L’ESPORT ADAPTAT

PROMOCIÓN DEL DEPORTE ADAPTADO

Durant el 2013, hem donat continuïtat al Programa Hospiesport que, liderat per la Federació Catalana d’Esports per a Discapacitats Físics, promou la iniciació a l’esport adaptat de competició. Hem mantingut el nostre suport al “Club Esportiu Institut Guttmann” que integra a tots els nostres esportistes federats, i hem mantingut actives les 7 Escoles d’Iniciació Esportiva, en les que els mestres d’educació física de l’hospital i altres entrenadors esportius d’altres disciplines, inicien als pacients en el món de l’esport adaptat com a eina rehabilitadora, que faciliti la posterior pràctica esportiva com a forma d’integració i participació social i de promoció de la salut.

Durante el 2013, hemos dado continuidad al Programa Hospiesport que, liderado por la Federación Catalana de Deportes para Discapacitados Físicos, promueve la iniciación al deporte adaptado de competición. Hemos mantenido nuestro apoyo al “Club Deportivo Institut Guttmann” que integra a todos nuestros deportistas federados, y hemos mantenido activas las 7 Escuelas de Iniciación Deportiva, en las que los maestros de educación física del hospital y otros entrenadores deportivos de otras disciplinas, inician los pacientes en el mundo del deporte adaptado como herramienta rehabilitadora, que facilite la posterior práctica deportiva como forma de integración y participación social y de la promoción de la salud.

Entre d’altres activitats esportives realitzades, cal assenyalar:

Entre otras actividades deportivas realizadas, cabe señalar:

30

INSTITUT GUTTMANN - MEMÒRIA BALANÇ SOCIAL 2013


4

A CT IVITAT S O C I A L / A C T I V I D AD SO CIAL

IX Jornada inclusiva d’Educació Física “Moute i ... veuràs” El 7 i 8 de maig es va celebrar la IX edició “Mou-te i... veuràs!” amb més de 250 joves provinents de diferents escoles de primària i ESO de Barcelona. Enguany, l’eix vertebrador de les activitats esportives cooperatives va ser l’aprenentatge de la llengua anglesa a través del Fair Play. Així, els alumnes van gaudir durant dos dies de la pràctica d’educació física inclusiva amb esports com ara korfbal, jocs de repte, takka, jocs cooperatius, danses, etc... i sempre vehiculant l’activitat mitjançant l’expressió en llengua anglesa.

IX Jornada Inclusiva de Educación Física “Muévete y... verás “ El 7 y 8 de mayo se celebró la IX edición “Muévete y... verás!” con la participación de más de 250 jóvenes de diferentes escuelas de primaria y ESO de Barcelona. Este año, el eje vertebrador de las actividades deportivas cooperativas fue el aprendizaje de la lengua inglesa a través del Fair Play. Así, los alumnos disfrutaron durante dos días de la práctica de educación física inclusiva con deportes como korfbal, juegos de reto, takka, juegos cooperativos, danzas, etc... y siempre, vehiculando la actividad mediante la expresión en lengua inglesa.

IX Jocs Esportius Guttmann L’edició d’enguany dels Jocs Esportius, esdevinguts al mes d’octubre, van tenir com a peculiaritat que no només es van dedicar a la pràctica d’esports d’aventura, sinó que a més, l’Àrea de Rehabilitació de l’Institut Guttmann va voler aprofitar l’ocasió per dur a terme un recapte d’aliments per a la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona. Així, els pacients, professionals i familiars que van assistir a la jornada van poder col·laborar al mateix temps amb una iniciativa solidària, recaptant més de 800 quilos d’aliments.

IX Juegos Deportivos Guttmann La edición de este año de los Juegos Deportivos, acontecidos en el mes de octubre, tuvieron como peculiaridad que no sólo se dedicaron a la práctica de deportes de aventura sino que además, el Área de Rehabilitación quiso aprovechar la afluencia de personas para llevar a cabo una recogida de alimentos destinada a la Fundación Banco de Alimentos. Así, pacientes, profesionales y familiares pudieron practicar deporte y colaborar con una iniciativa solidaria, recaudando más de 800 kilos de alimentos.

Jornada de Submarinisme Adaptat El 5 de juliol, es va realitzar un nou bateig de submarinisme, seguint amb la tradició dels darrers anys. Enguany varem comptar amb la col·laboració de l’empresa Mares, especialista en material d’immersió. Els 8 pacients que hi van participar es van desplaçar amb els seus familiars a la cala

Jornada de submarinismo adaptado El 5 de julio, se llevó a cabo un nuevo bautizo de submarinismo, siguiendo con la tradición de los últimos años. En esta ocasión contamos con la colaboración de la empresa Mares, especialista en material de inmersión. Los 8 pacientes que participaron se desplazaron con sus familiares a la cala

INSTITUT GUTTMANN - MEMORIA BALANCE SOCIAL 2013

31


4

A CT IVITAT S O C I A L / A C T I V I D AD SO CIAL

d’Aiguafreda (Begur) on van poder experimentar la sensació de llibertat que dóna el medi aquàtic, així com comprovar els beneficis físics, socials i psicològics que comporta la pràctica de l’activitat física en el medi natural. •

Open Day de la Fundació Johan Cruyff A finals del mes de maig, 13 nens del programa de rehabilitació infantil a l’hospital, van participar a l’“Open Day de la Fundació Johan Cruyff” a les instal·lacions esportives de la Mar Bella. L’activitat va reunir més de 200 infants, procedents de diferents associacions i centres educatius, que van participar en diferents activitats esportives com bàsquet, golf, futbol i curses amb handbikes.

de Aiguafreda (Begur), donde pudieron experimentar la sensación de libertad que el medio acuático ofrece, así como comprobar, los beneficios físicos, sociales y psicológicos que conlleva la práctica de la actividad física en el medio natural. •

Open Day de la Fundación Johan Cruyff A finales del mes de mayo, 13 niños del programa de rehabilitación infantil en el hospital, participaron en el “Open Day de la Fundación Johan Cruyff” en las instalaciones deportivas de la Mar Bella. La actividad reunió a más de 200 niños, procedentes de diferentes asociaciones y centros educativos, que participaron en diferentes actividades deportivas como baloncesto, golf, fútbol y carreras con handbikes.

ALTRES ACTIVITATS

OTRAS ACTIVIDADES

Festa de la Ciència i la Tecnologia Sota el lema “Explora, Descobreix, Inspira’t, Emocionat!”, vàrem participar a la Festa de la Ciència i la Tecnologia al Parc de la Ciutadella, on es presentaven iniciatives relacionades amb el món de la robòtica, l’astronomia, la domòtica i les neurociències. L’objectiu de la festa era despertar l’interès pels temes científics. L’hospital va participar amb un interessant taller experimental anomenat “L’Entrenador Personal del teu Cervell” on es feien demostracions del “Guttmann, NeuroPersonalTrainer®” a tothom que volgués posar a prova capacitats executives com la memòria, el càlcul i el llenguatge.

Fiesta de la Ciencia y la Tecnología Bajo el lema “Explora, Descubre, Inspírate, Emociónate!”, participamos en la Fiesta de la Ciencia y la Tecnología que se celebró en el Parc de la Ciutadella de Barcelona, donde se presentaban iniciativas relacionadas con el mundo de la robótica, la astronomía, la domótica y las neurociencias. El objetivo de la fiesta era despertar el interés por los temas científicos. El hospital participó con un interesante taller experimental llamado “El Entrenador Personal de tu Cerebro” donde se ofrecían demostraciones del “Guttmann, NeuroPersonalTrainer®” a todo aquel que quisiera poner a prueba capacidades ejecutivas como la memoria, el cálculo y el lenguaje.

32

INSTITUT GUTTMANN - MEMÒRIA BALANÇ SOCIAL 2013


4

A CT IVITAT S O C I A L / A C T I V I D AD SO CIAL

18a Jornada Tècnica d’ASPID El 8 de novembre es va celebrar la 18a Jornada Tècnica d’ASPID Lleida, emmarcada en el projecte CRAPVI sota el lema “Vida Independent, dret a decidir”. La Sra. Anna Suñé va presentar la figura de l’assistent personal com a alternativa a la dependència familiar, l’atenció domiciliària i la institucionalització. Amb aquesta col·laboració, l’Institut Guttmann contribueix a trencar barreres mentals sobre la discapacitat, com a pas necessari per a desenvolupar polítiques socials que facilitin l’autonomia personal de les persones amb discapacitat mitjançant l’assistència personal .

18ª Jornada Técnica de ASPID El 8 de noviembre se celebró la 18ª Jornada Técnica de ASPID Lleida, enmarcada en el proyecto CRAPVI bajo el lema “Vida Independiente, derecho a decidir”. La Sra. Anna Suñé presentó la figura del asistente personal como una alternativa a la dependencia familiar, la atención domiciliaria y la institucionalización. Con esta colaboración, el Institut Guttmann contribuye a romper barreras mentales sobre la discapacidad, como paso necesario para desarrollar políticas sociales que faciliten la autonomía personal de las personas con discapacidad mediante la asistencia personal.

Programa de Treballs en Benefici a la Comunitat Durant l’any 2013 i dins el marc del conveni amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 11 persones han realitzat el compliment judicial de realització de treballs en benefici de la comunitat al nostre hospital.

Programa de Trabajos en Beneficio a la Comunidad Durante el año 2013 y dentro del marco del convenio con el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, 11 personas han realizado el cumplimiento judicial de realización de trabajos en beneficio de la comunidad en nuestro hospital.

INSTITUT GUTTMANN - MEMORIA BALANCE SOCIAL 2013

33


5

I N F OR MA C I Ó E C O N Ò MI C A / IN FO RM ACIÓ N ECO N Ó M ICA

PERSONAL INSTITUT GUTTMANN 2013

personal equivalent* personal equivalente*

serv. externs / professionals serv. externos / profesionales personal equivalent* personal equivalente*

plantilla resultant plantilla resultante personal equivalent* personal equivalente*

personal contractat personal contratado nombre de persones número de personas Metges/ses – Médicos

25

21,70

9,60

31,30

Psicòlegs/ogues – Psicólogos/gas

15

7,53

0,00

7,53

Farmacèutics/ques – Farmacéuticos/cas

2

2,00

0,00

2,00

Becaris/es d’investigació – Becarios/as de investigación

5

3,75

0,00

3,75

34,98

9,60

44,58

LLICENCIATS/DES ASSISTENCIALS – LICENCIADOS/DAS ASISTENCIALES Coordinador/a de qualitat – Coordinador/a de calidad Diplomats/des en infermeria – Diplomados/as en enfermería

47,00 1

1,00

0,00

1,00

88

73,81

0,00

73,81

Fisioterapeutes – Fisioterapeutas

34

17,82

0,00

17,82

Terapeutes ocupacionals – Terapeutas ocupacionales

18

13,35

0,00

13,35

Mestre/a d’educació física – Maestro/a de educación física

3

3,00

0,00

3,00

Treballadors/es socials – Trabajadores/as sociales

6

5,31

0,00

5,31

Logopedes – Logopedas

9

3,53

0,00

3,53

TÈCNICS/QUES ASSIST. GRAU MITJÀ – TÉCNICOS/CAS ASIST. GRADO MEDIO

159,00

117,82

0,00

117,82

AUXILIARS ASSISTENCIALS – AUXILIARES ASISTENCIALES

130,0

94,93

0,85

95,78

TOTAL PERSONAL ASSISTENCIAL – TOTAL PERSONAL ASISTENCIAL

336,00

247,73

10,45

258,18

Directius/ves – Directivos/vas

6

6,00

0,00

6,00

Càrrecs de gestió – Cargos de gestión

8

8,00

0,00

8,00

Enginyers/es – Ingenieros/as

3

3,00

0,00

3,00

Administratius/ves – Administrativos/vas

44

37,30

0,00

37,30

DIRECTIUS/VES i ADMINISTRATIUS/VES DIRECTIVOS/VAS y ADMINISTRATIVOS/VAS

61,00

54,30

0,00

54,30

Hosteleria-gestió rober – Hostelería-gestión ropero

1

1,00

0,00

1,00

Manteniment – Mantenimiento

9

7,78

0,00

7,78

Consergeria-telefonia – Conserjería-telefonía

0

0,00

2,52

2,52

Bugaderia-rober – Lavandería-ropero

4

3,25

0,03

3,28

Cuina-Cafeteria – Cocina-Cafetería

0

0,00

27,28

27,28

Seguretat – Seguridad

0

0,00

13,69

13,69

Jardineria – Jardinería

0

0,00

1,27

1,27

Neteja – Limpieza

8

7,00

22,03

29,03

PERSONAL SERVEIS GENERALS – PERSONAL SERVICIOS GENERALES

22,00

19,03

66,82

85,85

TOTAL PERSONAL NO ASSISTENCIAL – TOTAL PERSONAL NO ASISTENCIAL

83,00

73,33

66,82

140,15

419,00

321,06

77,27

398,33

TOTAL GENERAL – TOTAL GENERAL (*1636 hores anuals) / (*1636 horas anuales)

34

INSTITUT GUTTMANN - MEMÒRIA BALANÇ SOCIAL 2013


5

I N F OR MA C I Ó E C O N Ò MI C A / IN FO RM ACIÓ N ECO N Ó M ICA

INSTITUT DE NEUROREHABILITACIÓ GUTTMANN DETALL HOSPITAL DE NEUROREHABILITACIÓ

/ DETALLE HOSPITAL DE NEURORREHABILITACIÓN

Ingressos per la prestació de serveis assistencials / Ingresos por la prestación de servicios asistenciales

19.123

Altres ingressos / Otros ingresos

3.152

Iniciativa “Amics de l’Institut Guttmann” / Iniciativa “Amigos del Institut Guttmann”

239

Consums / Consumos

-5.717

Serveis exteriors / Servicios exteriores

-2.287

Tributs / Tributos

80

Despeses de personal / Gastos de personal

-13.114

Despeses financeres / Gastos financieros Amortitzacions i provisions / Amortizaciones y provisiones Despeses extraordinàries / Gastos extraordinarios

-27 -354 -6

Despeses centre hospitalari / Gastos centro hospitalario

-21.425

Despeses projecte social / Gastos proyecto social

-1.030

Resultat Hospital de Neurorehabilitació / Resultado Hospital de Neurorrehabilitación

59

DETALL INSTITUT UNIVERSITARI / DETALLE INSTITUTO UNIVERSITARIO Ingressos / Ingresos

931

Aportació Fundació Institut Guttmann / Aportación Fundación Institut Guttmann (*)

31

Investigació / Investigación

-498

Docència / Docencia

-341

Despeses / Gastos

-839

Resultat Institut Universitari / Resultado Instituto Universitario

123

RESULTAT FINAL DE LA FUNDACIÓ / RESULTADO FINAL DE LA FUNDACIÓN

182

(*) S’inclouen 31 M d’euros a l’Institut Universitari, corresponents a una donació finalista a la FING vehiculitzada a través de la FIG / Se incluyen 31 M de euros en el Instituto Universitario, correspondientes a una donación finalista a la FING vehiculizada a través de la FIG

FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN RESULTATS PER ACTIVITATS / RESULTADOS POR ACTIVIDADES Ingressos activitat sociosanitària / Ingresos actividad sociosanitaria

422

Despeses activitat sociosanitària / Gastos actividad sociosanitaria

-463

Resultat activitat sociosanitària / Resultado actividad sociosanitaria

-41

Ingressos activitat social / Ingresos actividad social

138

Despeses activitat social / Gastos actividad social

-217

Resultat activitat social / Resultado actividad social Resultat altres finalitats fundacionals / Resultado otros objetivos fundacionales

-79 -237

Resultat gestió de l’immobilitzat i estructura / Resultado gestión del inmovilizado y estructura

782

Resultat iniciativa “Amics de l’Institut Guttmann” / Resultado iniciativa “Amigos del Institut Guttmann”

252

Aportació finalista a la FING / Aportación finalista a la FING (*) RESULTAT FINAL DE LA FUNDACIÓ / RESULTADO FINAL DE LA FUNDACIÓN

-31 646

Comptes auditats a 31/12/13 / Cuentas auditadas a 31/12/13 (dades en milers d’euros) / (datos en miles de euros)

INSTITUT GUTTMANN - MEMORIA BALANCE SOCIAL 2013

35


5

I N F OR MA C I Ó E C O N Ò MI C A / IN FO RM ACIÓ N ECO N Ó M ICA

INICIATIVA “AMICS DE L’INSTITUT GUTTMANN”

INICIATIVA “AMICS DE L’INSTITUT GUTTMANN”

“Amics de l’Institut Guttmann” és una iniciativa formada per entitats, empreses i persones que, d’una manera generosa mitjançant les seves aportacions i el seu suport, a més d’atorgar-nos la seva confiança i estima, ens ajuden a assolir els nostres objectius fundacionals i a fer viables els projectes més emblemàtics i innovadors de la fundació per avançar en el desenvolupament de programes docents i de recerca, i de noves tècniques i procediments assistencials per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. La iniciativa “Amics de l’Institut Guttmann” és un exemple de la sensibilitat, responsabilitat, generositat i compromís de tots els que s’hi adhereixen i que posa de manifest la capacitat de la societat civil per actuar solidàriament en la cerca d’un món millor. Sens dubte, un dels actius més valuosos amb els que compta la institució.

“Amigos del Institut Guttmann” es una iniciativa formada por entidades, empresas y personas que, de una manera generosa mediante sus aportaciones y su apoyo, además de otorgarnos su confianza y aprecio, nos ayudan a conseguir nuestros objetivos fundacionales y hacer viables los proyectos más emblemáticos e innovadores de la fundación para avanzar en el desarrollo de programas docentes y de investigación, y de nuevas técnicas y procedimientos asistenciales para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. La iniciativa “Amigos del Institut Guttmann” es un ejemplo de sensibilidad, responsabilidad, generosidad y compromiso de todos aquellos que se adhieren a ella y que pone de manifiesto la capacidad de la sociedad civil para actuar solidariamente por un mundo mejor. Sin duda, uno de los activos más valiosos con los que cuenta la institución.

Agraïm a les següents entitats, institucions i empreses la col·laboració i ajuda que ens han proporcionat al llarg del l’any 2013:

Agradecemos a las siguientes entidades, instituciones y empresas la colaboración y ayuda que nos han proporcionado a lo largo del año 2013:

ALTEN

ADOM-AUTONOMÍA A.T.KEARNEY, S.A. AXA

SEGUROS

AMBULANCIAS

AUTOLIV KLE, S.A.

GENERALES,

CENTRE LÓPEZ VICUÑA VALLÈS

SPAIN

S.A.

CORPORACIÓ

BANKIA,

CATALANA

DE

EL CAMICOTO, S.L.

Caixa”

FUNDACIÓN

FUNDACIÓN PRIVADA JOHAN CRUYFF

MARÍA

LUCTA, S.A.

MORERA BARGUES ASESORES, S.L.

BARCELONA ALBA SERVIELEVA, S.L.

FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL FRANCISCA

DE

ROVIRALTA

FUNDACIÓ PRIVADA IMHOTEP

FUNDOSA ACCESIBILIDAD, S.A.

IMMOBILIÀRIA VALL D’ÀNEU, S.A.

MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

OBRA SOCIAL “la Caixa”

ROTARY CLUB DE BADALONA SODEXO ESPAÑA, S.A.

PROMOCAIXA ROTARY CLUB

SALUT DE LA DONA DEXEUS

STUCOM, S.A.

WALLAX FARMA, S.L.

INSTITUT GUTTMANN - MEMÒRIA BALANÇ SOCIAL 2013

LA VERDOSA, S.L.

MERCK SERONO FRANCIA

REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA

TUSGSAL

36

FUNDACIÓN ABERTIS

LABORATORIS DR. CASALOTS, S.L.

MASTERPIEL, S.A.

REHAGIRONA, S.L.

AUDIOVISUALS

FUNDACIÓ PRIVADA PUJOL I GORNÉ

HOLLISTER IBÉRICA, S.A.

INSTAL·LACIONS GALÍ, S.L.

S.L.

CLUB TRIATLÓ BADIA DEL

FUNDACIÓN ZAMORANO BIEDMA

FUNDOSA GRUPO, S.A.

ASISA

BETROVICA,

ESTEVE

FUNDACIÓN PRIVADA CARMEN Y MARÍA JOSÉ GODÓ

FUNDACIÓN UNIVERSIA

S.A.

MITJANS

FUNDACIÓN ADECCO PARA LA INTEGRACIÓN LABORAL “la

S.L.U.

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA

CLUB ARQUERS BADALONA

CUBERES-PLANCHERIA, S.L.

FUNDACIÓ

TOMÁS,

TMB - TMB SOLIDARI


5

I N F OR MA C I Ó E C O N Ò MI C A / IN FO RM ACIÓ N ECO N Ó M ICA

INICIATIVA “AMICS DE L’INSTITUT GUTTMANN”

INICIATIVA “AMIGOS DEL INSTITUT GUTTMANN”

Complint amb el compromís de transparència que ha de regir en totes les organitzacions de iniciativa social i especialment en les que, com la nostra són receptores d’aportacions d’institucions, empreses i particulars, passem a exposar de manera detallada i desglossada per ambdues fundacions, la informació relativa al flux de recursos provinent de la iniciativa “Amics de l’Institut Guttmann” i a la justificació de les destinacions finals d’aquestes donacions.

Cumpliendo con el compromiso de transparencia que ha de regir en todas las organizaciones de iniciativa social y especialmente en las que, como la nuestra, son receptoras de aportaciones de instituciones, empresas y particulares, pasamos a exponer de manera detallada y desglosada entre ambas fundaciones, la información relativa a los flujos de recursos provenientes de la iniciativa “Amigos del Institut Guttmann” y a la justificación de las destinaciones finales de estas donaciones.

CAPTACIÓ DE FONS INICIATIVA “AMICS DE L’IG” / CAPTACIÓN DE FONDOS INICIATIVA “AMIGOS DEL IG” FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN / FUNDACIÓN INSTITUT GUTTMANN Captació de recursos / Captación de recursos

319

Despeses de la iniciativa / Gastos de la iniciativa

-67

Aportacions finalistes a la FING / Aportaciones finalistas a la FING

-31

suma disponible / suma disponible

221

INSTITUT DE NEUROREHABILITACIÓ GUTTMANN / INSTITUT DE NEURORREHABILITACIÓN GUTTMANN Captació de recursos / Captación de recursos Aportacions finalistes des de la FING / Aportaciones finalistas desde la FING suma disponible / suma disponible TOTAL CAPTACIÓ DE FONS A DISTRIBUIR / TOTAL CAPTACIÓN DE FONDOS A DISTRIBUIR

239 31 270 491

(dades en milers d’euros) / (datos en miles de euros)

INSTITUT GUTTMANN - MEMORIA BALANCE SOCIAL 2013

37


5

I N F OR MA C I Ó E C O N Ò MI C A / IN FO RM ACIÓ N ECO N Ó M ICA

DESTÍ DE LES APORTACIONS DISPONIBLES “AMICS DE L’IG” FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN / DESTINO DE LAS APORTACIONES DISPONIBLES “AMIGOS DEL IG” FUNDACIÓN INSTITUT GUTTMANN BÉNS I ACTIVITATS DE LA PRÒPIA FUNDACIÓ / BIENES Y ACTIVIDADES DE LA PROPIA FUNDACIÓN Nou Projecte Meridiana / Nuevo Proyecto Meridiana ®

55 ®

Guttmann NeuroPersonalTrainer / Guttmann NeuroPersonalTrainer Valorització de la recerca / Valorización de la investigación

69 6

suma activitats estratègiques / suma actividades estratégicas Activitats de divulgació i sensibilització social / Actividades de divulgación y sensibilización social

130 50

suma activitats socials /suma actividades sociales Activitats sociosanitàries / Actividades sociosanitarias

50 41

suma activitats sociosanitàries / suma actividades sociosanitarias

41

TOTAL DESTINACIÓ D’APORTACIONS / TOTAL DESTINO DE APORTACIONES

221

(dades en milers d’euros) / (datos en miles de euros)

DESTÍ DE LES APORTACIONS DISPONIBLES “AMICS DE L’IG” INSTITUT DE NEUROREHABILITACIÓ GUTTMANN / DESTINO DE LAS APORTACIONES DISPONIBLES “AMIGOS DEL IG” INSTITUT DE NEURORREHABILITACIÓN GUTTMANN BÉNS I ACTIVITATS DE LA PRÒPIA FUNDACIÓ / BIENES Y ACTIVIDADES DE LA PROPIA FUNDACIÓN Promoció i iniciació a l’esport adaptat / Promoción e iniciación al deporte adaptado

119

Estimulació Cerebral No Invasiva (ECNI) / Estimulación Cerebral No Invasiva (ECNI)

32

Atenció especialitzada a la dona amb discapacitat Atención especializada a la mujer con discapacidad

13

Fellow de països en vies de desenvolupament / Fellow de países en vías de desarrollo

12

Formació de famílies de pacients amb dany cerebral / Formación de familias de pacientes con daño cerebral

1

suma programes assistencials / suma programas asistenciales

177

Sala Sensorial / Sala Sensorial

25

Equipament de rehabilitació pediàtrica / Equipamiento de rehabilitación pediátrica

10

Aparell d’esterilització / Aparato de esterilización

8

Material de neuropsicologia / Material de neuropsicología

3

Material de rehabilitació funcional / Material de rehabilitación funcional

2

Equipament aula infomàtica i d’iniciació laboral / Equipamiento aula infomática y de iniciación laboral

1

Inversions diverses en noves tecnologies hospital / Inversiones diversas en nuevas tecnologías hospital

13

suma inversions / suma inversiones Centre de documentació SANTI BESO ARNALOT / Centro de documentación SANTI BESO ARNALOT (*) suma programes docència i recerca / suma programas docencia e investigación TOTAL DESTINACIÓ D’APORTACIONS / TOTAL DESTINO DE APORTACIONES

62 31 31 270

(*) S’inclouen 31 M d’euros corresponents a una donació finalista a la FING, vehiculitzada a través de la FIG / Se incluyen 31 M de euros correspondientes a una donación finalista a la FING vehiculizada a través de la FIG (dades en milers d’euros) / (datos en miles de euros)

38

INSTITUT GUTTMANN - MEMÒRIA BALANÇ SOCIAL 2013


Pla estratègic de l’Institut Guttmann 2014-2020

Un compromís amb el futur! ¡Un compromiso con el futuro!

Plan estratégico del Institut Guttmann 2014-2020


6

P L A E S T R AT È G I C

2014-2020

El Pla Estratègic de l’Institut Guttmann 2014-2020:

Un compromís amb el futur! L’elaboració del Pla Estratègic 2014-2020 de l’Institut Guttmann sorgeix de la necessitat de respondre als nous canvis que s’estan produint, tant en l’entorn com dins de la pròpia organització. Per al desenvolupament del pla, l’Institut Guttmann ha comptat amb la participació de nombrosos professionals de l’organització, amb personal clau de l’entorn de la institució en els seus àmbits d’activitat, i amb l’ajuda metodològica de la consultora PwC. El nou Pla Estratègic, aprovat pel Patronat el passat mes de setembre, posa de manifest el següent: T Es tracta d’un pla estratègic clarament innovador que apunta al desenvolupament d’una organització més gran, competent i competitiva, amb més voluntat d’internacionalització, adaptada a les noves necessitats sanitàries i socials de les persones a les que destina els seus esforços, oberta a les noves modalitats de prestació sanitària, i a l’abordatge d’altres patologies relacionades amb el món de les neurociències i la discapacitat. T És un pla estratègic ambiciós, rigorós i sostenible, que compta amb el talent i compromís dels seus professionals, i amb una cultura institucional caracteritzada per l’esforç, el treball en equip i la superació dels principals reptes. I proposa un futur encoratjador que queda perfectament definit en la Visió Institucional: • • • •

Ser un referent internacional en neurorehabilitació. Ser una organització d’excel·lència, sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Comptar amb un excel·lent equip de professionals. Continuar sent una organització prestigiosa, respectada socialment i apreciada.

Després d’una fase d’anàlisi prèvia i d’un procés de reflexió intern, profund i complex, arribem a les següents conclusions: L’Institut Guttmann és un centre d’excel·lència i referència en l’àmbit de la neurorehabilitació, amb un potent equip multidisciplinari, una àmplia cartera de serveis punters i especialitzats, i amb una clara orientació cap al pacient i compromís amb la societat. Per cobrir tots els aspectes de la neurorehabilitació, l’Institut Guttmann s’ha dotat d’un potent equip humà, competent i competitiu. Aquest equip humà manté un alt grau de compromís amb l’organització, i un fort sentiment de pertinença a la institució. L’Institut Guttmann s’ha de readaptar a les noves condicions del sector per poder garantir la sostenibilitat del centre. L’activitat científica i innovadora desenvolupada per l’Institut Guttmann es troba estretament lligada a la pràctica clínica dels seus professionals, de manera que es potencia la investigació translacional, amb uns bons resultats en aquesta àrea en els últims anys.

Anàlisi de l’entorn

Anàlisi interna

Anàlisi DAFO i Missió, Visió i Valors

Formulació estratègica


6

P L A N E S T R AT É G I C O

2014-2020

El Plan Estratégico del Institut Guttmann 2014-2020:

¡Un compromiso con el futuro! La elaboración del Plan Estratégico 2014-2020 del Institut Guttmann surge de la necesidad de responder a los nuevos cambios que se están produciendo tanto en el entorno como dentro de la propia organización. Para el desarrollo del plan, el Institut Guttmann ha contado con la participación de numerosos profesionales de la organización, con personal clave del entorno de la institución en sus diferentes ámbitos de actividad y con la ayuda metodológica de la consultora PwC. El nuevo Plan Estratégico, aprobado por el Patronato el pasado mes de septiembre, pone de manifiesto lo siguiente: T Se trata de un plan estratégico claramente innovador que apunta al desarrollo de una organización más grande, competente y competitiva, con más voluntad de internacionalización, adaptada a las nuevas necesidades sanitarias y sociales de las personas a las que destina sus esfuerzos, abierta a las nuevas modalidades de prestación sanitaria y al abordaje de otras patologías relacionadas con el mundo de las neurociencias y la discapacidad. T Es un plan estratégico ambicioso, riguroso y sostenible, que cuenta con el talento y compromiso de sus profesionales y con una cultura institucional caracterizada por el esfuerzo, el trabajo en equipo y la superación de los principales retos. Y propone un futuro alentador que queda perfectamente definido en la Visión Institucional: • • • •

Ser un referente internacional en neurorrehabilitación. Ser una organización de excelencia, sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Contar con un excelente equipo de profesionales. Continuar siendo una organización prestigiosa, respetada socialmente y apreciada.

Después de una fase de análisis previo y un proceso de reflexión interno, profundo y complejo, llegamos a les siguientes conclusiones: El Institut Guttmann es un centro de excelencia y referencia en el ámbito de la neurorrehabilitación, con un potente equipo multidisciplinar, una amplia cartera de servicios punteros y especializados, y con una clara orientación hacia el paciente y compromiso con la sociedad. Para cubrir todos los aspectos de la neurorrehabilitación, el Institut Guttmann se ha dotado de un potente equipo humano, competente y competitivo. Este equipo humano mantiene un alto grado de compromiso con la organización, y un fuerte sentimiento de pertenencia a la institución. El Institut Guttmann se tiene que readaptar a las nuevas condiciones del sector para poder garantizar la sostenibilidad del centro. La actividad científica e innovadora desarrollada por el Institut Guttmann se encuentra estrechamente ligada a la práctica clínica de sus profesionales, de manera que se potencia la investigación translacional, con unos buenos resultados en esta área en los últimos años.

Análisis del entorno

Análisis interno

Análisis DAFO y Misión, Visión y Valores

Formulación estratégica


6

P L A E S T R AT È G I C

2014-2020

Definició dels nous objectius estratègics de l’Institut Guttmann:

1

Garantir la SOSTENIBILITAT. Adaptar la seva estratègia i model organitzatiu per a la potenciació de noves fonts de finançament i l’ampliació de nous àmbits clínics on es puguin traslladar competències innovadores i afavorir (augmentar) la complexitat. Al seu torn, millorar l’eficiència de l’organització mitjançant l’augment de la productivitat.

2 3

Mantenir l’EXCEL·LÈNCIA. Conservar i potenciar les Polítiques de Seguretat i Qualitat Total (acreditacions internacionals i de sostenibilitat mediambiental) i optimitzar els recursos disponibles.

4

Consolidar-se com a REFERENT NACIONAL I INTERNACIONAL. Avançar en el posicionament com a centre de referència nacional, estatal i internacional en neurorehabilitació, afavorint al seu torn l’atracció i cooperació d’altres professionals i organitzacions sanitàries de prestigi nacional i internacional.

5 6

Preservant l’ESPECIALITZACIÓ en neurorehabilitació, potenciar la diferenciació i la innovació com a factors competitius. Continuar impulsant el desenvolupament i la innovació de l’activitat clínicoassistencial i de l’R+D+i especialment en la seva vessant clínica i translacional, amb especial atenció a la valorització dels resultats obtinguts.

Assegurar per al futur la COMPETÈNCIA I COMPETITIVITAT de l’organització. Comptar amb el millor equip interdisciplinari de professionals en el seu àmbit d’especialitat (professionals competents, competitius, motivats i implicats en els objectius de la institució i habituats al treball interdisciplinari; assegurant el seu creixement personal i professional a través de l’acompliment de la seva tasca en l’organització). Establir i consolidar ALIANCES ESTRATÈGIQUES AMB ENTITATS COMPLEMENTÀRIES que sumin talent, aportin know how, promoguin la innovació, afavoreixin nous àmbits d’activitat clínica i afegeixin prestigi i visibilitat. Reforçar el PRESTIGI SOCIAL de la institució. Fomentar la visibilitat, la notorietat i el major coneixement de l’organització, així com el suport d’institucions i particulars mitjançant un treball d’excel·lència, ètic, proper a les persones i de compromís social, prenent en especial consideració les xarxes socials i el fundraising.

La definició dels objectius estratègics de l’Institut Guttmann ha de permetre el desenvolupament de tots els seus àmbits d’activitat: Hospital de Neurorehabilitació Àmbit en el qual es desenvolupa l’activitat assistencial i d’innovació clínica de l’Institut Guttmann.

Investigació - Institut Universitari de Neurorehabilitació, adscrit a la UAB Engloba el desenvolupament de les activitats científiques i d’innovació dels seus professionals.

Docència - Institut Universitari de Neurorehabilitació, adscrit a la UAB Recull l’estructura i oferta docent promoguda per l’Institut, així com la formació interna dels seus professionals.

Neuroclínica - “Nou projecte Meridiana” Centre de diagnòstic i tractament de patologies relacionades amb la neurorehabilitació.

Apartaments tutelats - “Nou projecte Meridiana” Apartaments adaptats a les necessitats de les persones amb gran discapacitat física que vulguin desenvolupar un projecte de vida independent i inclusiu.

PADES i cronicitat Engloba les activitats relacionades amb l’àmbit sociosanitari i la cronicitat.

Programes socials Desenvolupament d’activitats encaminades a l’àmbit social: prevenció, divulgació, sensibilització social ...

Estructura de govern i gestió Engloba les mesures adoptades per optimitzar el govern i la gestió de l’Institut Guttmann.


6

P L A N E S T R AT É G I C O

2014-2020

Definición de los nuevos objetivos estratégicos del Institut Guttmann:

1 2 3

Garantizar la SOSTENIBILIDAD. Adaptar su estrategia y modelo organizativo para la potenciación de nuevas fuentes de financiación y la ampliación de nuevos ámbitos clínicos donde se puedan trasladar competencias innovadoras y favorecer (aumentar) la complejidad. A su vez, mejorar la eficiencia de la organización mediante el aumento de la productividad. Mantener la EXCELENCIA. Conservar y potenciar las Políticas de Seguridad y Calidad Total (acreditaciones internacionales y de sostenibilidad medioambiental) y optimizar los recursos disponibles. Preservando la ESPECIALIZACIÓN en neurorrehabilitación, potenciar la diferenciación y la innovación como factores competitivos. Continuar impulsando el desarrollo e innovación de la actividad clínica y de la I+D+i especialmente en su vertiente clínica y translacional, con especial atención a la valorización de los resultados obtenidos.

4

Consolidarse como REFERENTE NACIONAL E INTERNACIONAL. Avanzar en el posicionamiento como centro de referencia nacional, estatal e internacional en neurorrehabilitación, favoreciendo a su vez la atracción y cooperación de otros profesionales y organizaciones sanitarias de prestigio nacional e internacional.

5

Asegurar para el futuro la COMPETENCIA Y COMPETITIVIDAD de la organización. Contar con el mejor equipo interdisciplinario de profesionales en su ámbito de especialidad (profesionales competentes, competitivos, motivados e implicados en los objetivos de la institución y habituados al trabajo interdisciplinario; asegurando su crecimiento personal y profesional a través del desempeño de su labor en la organización). Establecer y consolidar ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ENTIDADES COMPLEMENTARIAS que sumen talento, aporten know how, promuevan la innovación , favorezcan nuevos ámbitos de actividad clínica y añadan prestigio y visibilidad.

6

Reforzar el PRESTIGIO SOCIAL de la institución. Fomentar la visibilidad, la notoriedad y el mayor conocimiento de la organización, así como el apoyo de instituciones y particulares mediante un trabajo de excelencia, ético, cercano a las personas y de compromiso social, tomando en especial consideración las redes sociales y el fundraising.

La definición de los objetivos estratégicos del Institut Guttmann ha de permitir el desarrollo de todos sus ámbitos de actividad: Hospital de Neurorrehabilitación Ámbito en el cual se desarrolla la actividad asistencial y de innovación clínica del Institut Guttmann.

Investigación - Instituto Universitario de Neurorrehabilitación, adscrito a la UAB Engloba el desarrollo de las actividades científicas y de innovación de sus profesionales.

Docencia - Instituto Universitario de Neurorrehabilitación, adscrito a la UAB Recoge la estructura y oferta docente promovida por el Instituto, así como la formación interna de sus profesionales.

Neuroclínica - “Nuevo proyecto Meridiana” Centro de diagnóstico y tratamiento de patologías relacionadas con la neurorrehabilitación.

Apartamentos tutelados - “Nuevo proyecto Meridiana” Apartamentos adaptados a las necesidades de las personas con gran discapacidad física que quieran desarrollar un proyecto de vida independiente e inclusivo.

PADES y cronicidad Engloba las actividades relacionadas con el ámbito sociosanitario y la cronicidad.

Programas sociales Desarrollo de actividades encaminadas al àmbito social: prevención, divulgación, sensibilización social ...

Estructura de gobierno y gestión Engloba las medidas adoptadas para optimizar el gobierno y la gestión del Institut Guttmann.


6

P L A E S T R AT È G I C

2014-2020

I per assolir els objectius estratègics per àmbit d’activitat, les accions a desenvolupar per l’Institut Guttmann s’han estructurat en els següents Eixos Estratègics:

2 R+D+i i Docència

3 1

Aliances i màrqueting

Estructura i processos assistencials

4 Activitat social i sociosanitària

Els quatre grans Eixos Estratègics de l’Institut Guttmann per al període 2014-2020 presenten un elevat grau d’interrelació entre ells, garantint la complementarietat de les actuacions a desenvolupar en els propers anys.

1

Estructura i processos assistencials: recull els canvis estructurals a realitzar per l’Institut en l’organització assistencial per reorientar el seu model de centre en els propers anys. Engloba aspectes de qualitat, organització interna i externa i la nova orientació al pacient privat.

2

R+D+i i Docència: dirigeix les activitats a posar en marxa per valoritzar els principals productes i serveis obtinguts de la investigació, així com per garantir l’excel·lència de la docència oferta a l’Institut. Engloba iniciatives de planificació de la R+D+i, l’increment de la col·laboració, noves vies de finançament i la consolidació de la formació i docència dels professionals.

3

Activitat social i sociosanitària: recull totes les iniciatives a realitzar per l’organització per consolidar el posicionament de l’Institut Guttmann en l’àmbit social i sociosanitari, a tots els nivells d’activitat.

4

Aliances i màrqueting: mitjançant aquest Eix es persegueix l’increment de la col·laboració de l’Institut amb altres entitats i la difusió de la imatge Guttmann, aconseguint un major posicionament en el seu entorn.

Aquests Eixos Estratègics defineixen els diferents àmbits d’actuació on els professionals de l’Institut Guttmann han de centrar els seus esforços en els propers sis anys. Per al seu desplegament, els Eixos Estratègics s’articulen al voltant de 45 Plans d’Acció que conformen el desenvolupament estratègic de l’Institut Guttmann.


6

P L A N E S T R AT É G I C O

2014-2020

Y para conseguir los objetivos estratégicos por ámbito de actividad, las acciones a desarrollar por el Institut Guttmann se han estructurado en los siguientes Ejes Estratégicos:

2 R+D+i y Docencia

3 1

Alianzas y marketing

Estructura y procesos asistenciales

4 Actividad social y sociosanitaria

Los cuatro grandes Ejes Estratégicos del Institut Guttmann para el período 2014-2020 presentan un elevado grado de interrelación entre ellos, garantizando la complementariedad de las actuaciones a desarrollar en los próximos años.

1 2

Estructura y procesos asistenciales: recoge los cambios estructurales a realizar por el Instituto en la organización asistencial para reorientar su modelo de centro en los próximos años. Engloba aspectos de calidad, organización interna y externa y la nueva orientación al paciente privado. R+D+i y Docencia: dirige las actividades a poner en marcha para valorizar los principales productos y servicios obtenidos de la investigación, así como para garantizar la excelencia de la docencia ofrecido en el Instituto. Engloba iniciativas de planificación de la R+D+i, el incremento de la colaboración, nuevas vías de financiación y la consolidación de la formación y docencia de los profesionales.

3

Actividad social y sociosanitaria: recoge todas las iniciativas a realizar para la organización para consolidar el posicionamiento del Institut Guttmann en el ámbito social y sociosanitario, a todos los niveles de actividad.

4

Alianzas y marketing: mediante este Eje se persigue el incremento de la colaboración del Instituto con otras entidades y la difusión de la imagen Guttmann, consiguiendo un mayor posicionamiento en su entorno.

Estos Ejes Estratégicos definen los diferentes ámbitos de actuación en que los profesionales del Institut Guttmann deben centrar sus esfuerzos en los próximos seis años. Para su desarrollo, los Ejes Estratégicos se articulan en torno a 45 Planes de Acción que conforman el desarrollo estratégico del Institut Guttmann.


7

E NG L I SH V E R S I O N

PRESENTATION

We are pleased to present you the Institut Guttmann Annual - Social Report 2013 which summarizes all the activities we have performed throughout the last year, one of the most complex and intense periods of recent times. It has been another year experiencing the severe economical crisis that our country is undergoing and also its consequences on our organization. Everyone’s collaboration at so many levels has made possible for us to continue improving our institutional trajectory in the specialized clinic field and also in scientific, educational, socio-sanitary, and social areas. At the same time we have pushed forward new projects with a clear commitment to the future. We would like to highlight the following actions carried out during 2013 as they are some of the most relevant ones: • Developing the “2014 - 2020 Strategic Plan” for the Institut Guttmann. Many people within and outside the organization have participated in the creation of this document that sets out a road map for our future work for the next six years; a route determined by our Mission, our Values and, most especially, by our institutional Vision, that may be summarized in four essential points: (i) To be an international benchmark in neurorehabilitation. (ii) To continue being an organization of excellence, sustainable and respectful towards the Environment. (iii) To have an excellent and highly qualified human team engaged with their work. (iv) To continue being a prestigious, well respected and socially appreciated institution. • To strengthen our Total Quality Policy, achieving 99.07% of the standards required by the “Acreditació de Centres d’Atenció Hospitalària Aguda de Catalunya”, a quality audit of the Catalan Government Health Department, and the ISO-14001 Environmental Recertification too. • To be recognized as a National Reference Center for the medical treatment of individuals with spinal cord injuries all over Spain after achieving the ANECA accreditation, alongside the Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. • The organization, in conjunction with BIOCAT and “la Caixa” Welfare Projects of the B·Debate (Barcelona International Center for Scientific Debate): a debate and symposia scenario fostering the open exchange of knowledge and collaboration among more than one hundred experts of renowned international prestige in

this area, reunited to attend the stimulating event entitled “Neuroregeneration. Is it the common frontier for bioengineering, neuroscience, robotics and neurorehabilitation?” This provided the occasion to celebrate the “XXV Technical Conference” of the Institut Guttmann, bringing together more than 300 participants to the seminar “Neuroregeneration. At what point are we at? What our expectations should be?” • Innovative programs and an increasingly high demand for private funding, particularly from foreign patients, have allowed us to partially compensate the negative impact due to the public services contract reductions, despite the substantial effort made both from the professional and organizational points of view. • The high level of responsibility and involvement of the professional team at Institut Guttmann: with them, and with the help of their union representatives, in July we signed a Great Company Deal for we where facing the finalization of the ultra-activities period of the XHUP Agreement, which has regulated our organization’s labour relations for the last twenty years. The outcome of this Deal will ensure the continuity of the economical agreements settled in previous periods, providing for pay-cuts of the 5 per cent while increasing our productivity and competitiveness thanks to a greater working time and to the change of some salary condition that will switch from fixed to variable. This is a great example of the good will, generosity and commitment that characterizes all our Foundation stakeholders. These facts, together with the rest of implemented actions and results achieved over the past year make us particularly satisfied of the accomplished work, and proud of the great team we all make; we are grateful to all those who have placed their confidence in us, motivating and supporting us, specially our patients and their families, the institutions and associations for people with special needs. Moreover, to the individuals, entities and enterprises collaborating with our “Friends” campaign named “Amics de l’Institut Guttmann”. Feeling accompanied on the way encourages us and helps us to move forward through daily struggles and to maintain the illusion of a better future for everyone. Thank you very much!

INSTITUT GUTTMANN - MEMORIA BALANCE SOCIAL 2012

47


7

ENGLISH VERSION

1 INSTITUT GUTTMANN Integrated in the National Health System, Institut Guttmann is the hospital of reference in Catalunya for medicalsurgical treatment and for the comprehensive rehabilitation of people (adults and children) with spinal cord injury, acquired brain damage (head injuries, strokes) or other disabilities of a neurological origin. Institut Guttmann is accrediated as a Governmental Centre of Reference (CSUR) in the Comprehensive Care for complex spine cord injuries. Institut Guttmann, as a HIGHLY SPECIALIZED HOSPITAL, has the mission of providing the best surgical, medical and rehabilitation treatment at all times. Treatment must be comprehensive, continuous, customized and at the highest possible level of human, scientific and technical excellence. Multidisciplinary team work, its own healthcare plans, expert and quality staff and scientific accuracy applied to all its procedures make Institut Guttmann a CENTRE OF EXCELLENCE characterised by its ability to generate new knowledge and innovative techniques and its own therapeutic procedures for neurorehabilitation. These factors make it one of the leading hospitals in its field in the world. The Foundation for Care Accreditation and Development and the Joint Commission International certify that the centre complies with all international standards of quality health care and organisational management. More than 19,000 patients attended throughout 48 years of experience make Institut Gutmtmann an EXPERT ORGANISATION through. It’s socio-sanitary assessment and support team in neurorehabilitation offer highly-specialized services to people with disabilities and their families, with the aim of providing support and appropriate services to help improve their personal autonomy, quality of life and social incusion in the most independent, active and satifactory way possible. Its teaching and research activities, through the University Institute for Neurorehabilitaiton, attached to the Autonomous University of Barcelona (UAB), make it a CENTRE OF KNOWLEDGE committed to the field of neuroscience in general and neurorehabilitation and technologies applicable to personal autonomy in particular. As a COMMUNITY BENEFICIAL ORGANISATION committed to society, Institut Guttmann has the mission of contributing to the defence of the rights of people with a disability and the most effective equal opportunities, through the promotion and development of prevention, promotion and community awareness-raising activities. INSTITUTIONAL VALUES: Specialization in knowledge · Excellence in clinical practice · Sustainability · Innovation and knowledge generation · Academic orientation · Competitiveness and commitment · Interdisciplinary team-work · Focus on the personal and professional development human team · Proximity to the people · Professional and respectful treatment Strong social commitment

48

“The main goal of Guttmann Neurorehabilitation Institute Private Foundation is to promote, boost and achieve the comprehensive rehabilitation of people with spinal injury, acquired brain damage or any other neurological disability, giving them the necessary support and the most appropriate services for their successful community reintegration and efficiently contributing to the full recognition of their rights and equal opportunities.” (Article 7 of the Foundation’s By-laws)

The name Institut Guttmann brings together the commitment to society of two private foundations, the FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN (1962) and the FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN DE NEUROREHABILITACIÓ (2001). The former was the founder of the latter following a division and both foundations share, under their articles of association, the same goals, complement each other in their activities, and, in their respective trusts, include the same people in the same positions. Institut Guttmann is a private, non-profit organization, community-beneficial, Catalan, non-denominational, committed to the strict respect for legal regulations and the ethical behaviour that must inspire each of its activities. This commitment is defined in its articles of association and its mission, vision and institutional values, and is expressed in the organisational regulations and procedures it employs. Its ethical obligations go beyond legal and administrative requirements, good practice regulations and the supervision of the Protectorat de Fundacions (the Government of Catalonia’s Board of Foundations). Institut Guttmann voluntarily and periodically: • Through an independent firm, audits its annual accounts to guarantee rigorous, efficient, prudent and austere economic, asset, financial and fiscal management. • Submits its structure, organisational model and activity procedures to national and international accreditation organisations that certify the safety and quality of its care and its scientific and teaching services. • In the field of neurorehabilitation, systematically assesses the functional, psychological and communityintegration results of its care process and compares them with those obtained by other leading hospitals in this field. • Exercises a policy of total information transparency through the annual publication of the “Social Report Balance”, which sets out in a suitable, clear and true fashion the totality of activities performed, the results obtained and the resources used. • With its adhesion to the “Type Code of the Catalan Union of Hospitals” it guarantees the correct management of information, confidentiality and personal data protection. • Through the “Ethical Care Committee” it promotes the protection of people’s rights and res-pe-ct for their dignity and basic principles of autonomy, welfare, nonharm and justice that should govern any care process, with special consideration for the correct use of informed consent; while also safeguarding the meticu-

INSTITUT GUTTMANN - MEMÒRIA BALANÇ SOCIAL 2013


ENGLISH VERSION

lous exercise of clinical procedures in patient treatment and the necessary care in clinical research processes. • For better comprehension and safeguarding of the rights and obligations of patients and their families, it has a document called the “Admissions Dossier: Information of Interest for People Who Receive Care at the Hospital”, provided to each patient when they arrive at the centre and which includes a section on “Patients’ Rights and Duties”, as well as the procedures established for directing complaints or suggestions. • Institut Guttmann is accountable for it’s actions and submits it’s projects to the opinion of the “Institut Guttmann Social and Participation Council, in which the main associations for people with disabilities served by the centre, public administrations involved and experts on civil society are represented.

2 HEALTHCARE ACTIVITY Institut Guttmann – HOSPITAL DE NEUROREHABILITACIÓ, which opened in Barcelona in 1965 and was the first hospital in Spain dedicated to the care of patients with spinal cord injuries. It later expanded to cover other seriously debilitating pathologies related with the central nervous system, particularly craniocephalic traumatism and stroke in young people. It has been located in Badalona since 2002, in a modern building covering over 17,000m2. The building is especially designed and equipped for its purpose. The modern and comfortable facilities, the 19,000+ patients seen and a team of over 400 professionals, as well as its scientific rigour and technical and human resources today make Institut Guttmann an internationally renowned centre of excellence in neurorehabilitation.

7

OUTPATIENT ACTIVITY • 442 patients were seen in Outpatient Rehabilitation at the day hospital. • 1.252 Periodic Full Evaluations were performed. • 15.826 sessions were made to Outpatient Clinics. • 94 patients were seen in the area of outpatient rehabilitation of higher functions. • 182 children were seen in paediatrics outpatient rehabilitation outside of school hours. For 2013 healthcare activity distributed by clinical unit see page 12.

HEALTHCARE SERVICES Healthcare Evaluation and Specialized Neurorehabilitation Team, its mission is to aid the reintegration of people affected by a serious neurological disability, facilitate continuity of care between the different care levels in the health system and act as a specialised consultant for the different professionals and institutions of the public health system and social services that work in the dependence field. 290 people were seen in 2013. (See page 13). Our Home Care Services is a programme that covers a wide range of services targeted at the social and health requirements of people with a serious neurological disability or another type of dependency and their families, with the goal of promoting personal autonomy and boosting their quality of life within the normal home environment. A total of 98 people were seen in 2.390 hours. (See page 13).

The distribution of clinical units of patients seen in 2013 was 49’7% spinal injury and 50’5% acquired brain damage. (See page 11)

Institut Guttmann’s socio-health services and “la Caixa” Foundation welfare projects have carried out the program “Support after medical discharge for individuals with acquired brain damage and their families in their community settings” whose results have been presented during the meeting “Life after brain damage” held in September. Findings show that both patients and their families are benefiting from the support activities once the rehabilitation process is concluded. 90 professionals in both the health and social sectors from all over Catalonia attended the event.

Distribution by age and sex for patients seen in 2013 is reflected in the graph on page 11.

QUALITY OF CARE POLICY

In 2013, a total of 4,527 people were seen, 983 for the first time. (See page 10)

HOSPITAL ACTIVITY 837 patients were admitted to the hospital in 2013. With regard to patient origin, 70% came from Catalonia, 25% from other parts of Spain and 5% from abroad. 64% of admissions were for specialised intensive rehabilitation treatment, 24% for the treatment of complications, and the remaining 12% for specialized evaluations. In terms of surgical activity, 329 operations were performed, 82 on an outpatient basis. (See page 11)

Institut Guttmann, as a social organization initiative aimed at providing specialized services, directs its quality policy to ensure and promote the safety of its patients in the healthcare environment and promoting research at all times for excellence within the organization. According to the annual Quality Plan, to ensure patient safety and a continuous improvement of the assistance processes as well are essential. Twenty ordinary quality commissions and several extraordinary commissions for improvement work with this aim. Quality Policy promotes quality from a management system based on the implementation of national and interna-

INSTITUT GUTTMANN - MEMORIA BALANCE SOCIAL 2013

49


7

ENGLISH VERSION

tional regulations, including complementary and synergistic, both mandatory and voluntary, which comprise: • The current model of accreditation of Acute Hospital Care Centres in Catalonia based on the EFQM model, and mandatory. During 2013, the hospital has undergone the second avaluation process to achieve this accreditation, essential to remain a concerted hospital requirement. The Institut Guttmann has reached 99.07% of all the standards included in the accreditation process. • A voluntary system of international accreditation, based on the adoption of standards of good practice and organizational excellence. The model adopted by Institut Guttmann is the international system of accreditation proposed by the Joint Commission International, an American non-governmental agency for the accreditation of healthcare establishments, which promotes the improvement in both security and quality within health organizations. • The ISO 14001:2014 certification as the Institut Guttmann meets Environmental Protection Policy in all organizational processes.

MEASURING THE RESULTS OF THE REHABILITATION PROCESS Using this procedure, we objectively and systematically measure the results of the rehabilitation process in the short, medium and long terms, in order to determine the added value of the therapeutic process and assess the effectiveness of the work methodology employed. This enables us to know the evolution of our results and to compare them with those of other leading neurorehabilitation service providers around the world.

SPINAL CORD INJURY UNIT Hospital discharge results: • 87% of patients return home. • The therapeutic team achieves an average of 96% of the rehabilitation goals set for each patient upon admittance to the unit. • In terms of FUNCIONALITY: The “Functional Independence Measure” (FIM) scale shows functional results among patients in our hospital equivalent and in some cases slightly superior to the averages obtained by units included in the NSCISC (National Spinal Cord Injury Statistical Center) in the US. (See page15) Re-admittance due to complications: • In the two years after leaving the hospital, 5.7 % of patients return because of a complication. Of these, 14 % are in relation to digestive complications, 32 % to spasticity, 37 % to osteoarticular complications and the remaining 17 % for other reasons. 2 / 5 year hospital discharge results: • 35% / 47% of patients rate their quality of life as very good or good, and 42% / 36% as normal.

50

• 51% / 50% rate their personal relations as satisfactory or very satisfactory, in accordance with the Who Quality of Life (WHOQoL-BREF) scale. • 85% / 88% have a handicap-accessible home or one suitable to their physical requirements. • 12% / 12% use a personal adapted vehicle to get around. • 9% / 7% of patients (excluding housewives) perform paid work. (See page 16)

BRAIN DAMAGE UNIT Hospital discharge results • 86 % of patients return home. • The therapeutic team achieves an average of 94% of the rehabilitation goals set for each patient upon admittance to the unit. • In terms of FUNCIONALITY: – Patients with CRANIOENCEPHALIC TRAUMATISM consequences • The “Disability Rating Scale” (DRS) shows an average 5.2 point improvement in the functional assessment of patients upon discharge compared to when they were admitted. • The “Rancho los Amigos Cognitive Functioning Scale” (LCFS) shows that 63 % of the patients treated in 2013 improved by 1 or more levels. At admittance, 70% were found to be between levels II and VI; by the time they were discharged, 72% were found to be between levels VII and VIII. – Patients with ACQUIRED BRAIN INJURY OF A VASCULAR ORIGIN consequences: • The Barthel Scale shows an average 29.8 points improvement in patients upon discharge compared with when they were admitted. 2 / 5 year hospital discharge results: • Ability in the home. 57% / 51% of patients are autonomous in their basic activities of daily living and instrumental activities performed at home. • 47% / 45% can control their personal finances (pay bills, use money...). • 72% / 53% plan and carry out social activities in an autonomous fashion. • Level of community integration. 79% / 77% leave the house every day. 94% / 90% participate in leisure activities accompanied by family members not affected by brain damage. • Production, work and training activities 23% / 19% of patients work or study more than 20 hours a week. (See page 17)

PATIENT’S OPINION A better support service has been enhanced taking into account the way users perceive our center and their degree of satisfaction with the provided health care. Opinion polls show the service provided obtained an overall score of 8.4 on a scale of 10. We would like to highlight the following facts from our survey analysis:

INSTITUT GUTTMANN - MEMÒRIA BALANÇ SOCIAL 2013


ENGLISH VERSION

95% 96%

appreciate the speed of administrative procedures appreciate the cleanliness and comfort of the facilities 96% appreciate the quality and quantity of the food 96% appreciate that their rights have been respected during their stage 100% appreciate that their personal information has been treated confidentially 94% would come back to this hospital 96% had the feeling of being in safe hands

7

• Acción Estratégica en Salud - Carlos III Institute of Health. Ministry of Science and Innovation. • SubPrograma INNPACTO and Programa COGNITIO - Ministry of Economy. • AGAUR Programme. • 7th Framework Programme – European Union. • Fundación Mapfre. • Fundació La Marató de TV3.

2013 SCIENTIFIC ACTIVITY FIGURES: We have received a total of 9 complaints in 2013. 5 of those are related to the assistance procedures and 4 are organizational grievances. In all cases there was a written response within seven days.

3 TEACHING AND RESEARCH ACTIVITY The confluence between the highly specialised hospital and the University Institute – Centre of Excellence – Centre of Knowledge – make it possible to optimise knowledge generation and transfer in this specialised field of science, and improvement in procedures and technologies applied to this clinical discipline. Institut Guttmann has established 6 Strategic Areas of Research: • Regenerative medicine applied to Spinal Cord Injury and Acquired Brain Damage. • Bioengineering applied to personal autonomy. • Neurostimulation and neuromodulation techniques applied to neurorehabilitation. • Information and communication technologies applied to neurorehabilitation. • Neurorehabilitation of digestive physiology. • Results analysis applied to knowledge-generation. This year we have progressed in terms of valuing the line of research devoted to Regenerative Medicine, with a higher presence in Spanish organs of scientific political influence as Network Cells Therapy – TERCEL the objective of which is to transfer the advances achieved with this new therapeutic technique to the National Health System. Therefore, we have initiated the collaboration project altogether with the Banc de Sang i Teixits de Catalunya within the framework of the last edition of the television race “The TV3 Marathon” for Regenerative Medicine. Additionally, in conjunction with BIOCAT, we organized the B·Debate and the Institut Guttmann’s “XXV Technical Conferences” on “Regenerative Medicine and Neurorestoration”, bringing together the world’s leading neuroscientists. During 2013 we have worked on 22 projects funded through competitive initiatives for the following programmes:

• Work was done on 80 research studies, 22 related to invitations for competitive bidding and 23 thesis. • 34 indexed articles were published, with a forecast accumulated impact factor of 84.87 (10 in Q1). • We presented a total of 33 statements, speeches and posts in 19 scientific and technical forums in our field within Spain and abroad. (See 2013 publications on page 22) By the same token we have cemented our participation in stable structures of Cooperative Research, forming an active part of the following networks: • eCENIT REHABILITA, Disruptive Technologies for Future Rehabilitation” (2009-2012) CDTI, Centre for the Development of Industrial Technology. Ministry of Science and Innovation • RETICS, Thematic Networks of Investigative Cooperation in Healthcare Carlos III Institute of Health - RD09/77/082 Ministry of Science and Innovation • CAIBER, Associated Consortiums of online biomedical research - Ministry of Science and Innovation Furthermore, ours is one of the three selected hospitals to participate in the Moebio initiative “Accelerating Healthcare Entrepreneurship”. This project by Biocat intends to promote the entrepreneurship for technology, bioscience, health and business management exchanges. Institut Guttmann, Hospital Clínic and Hospital Sant Joan de Déu have promoted the first edition of the biodesign training program “Design Health Barcelona (d·HEALTH Barcelona)”.

TEACHING Institut Guttmann has established 4 teaching areas of an interdisciplinary nature, certified by the Autonomous University of Barcelona and officially approved in accordance with European Credit Transfer System (ECTS). • OFFICIAL MASTER’S in Neurorehabilitation. • OFFICIAL MASTER’S in Neuropsychologycal Rehabilitation and Cognitive Stimulation. • SPECIALISED COURSES in Neurorehabilitation (9 different options). • FELLOWSHIP – Title of Expert in Neurorehabilitation.

INSTITUT GUTTMANN - MEMORIA BALANCE SOCIAL 2013

51


7

ENGLISH VERSION

• In 2013, a total of 173 students have followed different training activities among the 4 lines established learning. Therefore, the number of students enrolled in different educational lines is on page 23. For the first time in Europe, Institut Guttmann and some of its teaching professionals have organized and participated in the realization of the course “Introduction to the Transcraneal Direct-current Stimulation (tDCS) in Neuropsychological Research”. The course has been provided by the Harvard Medical School and the Berenson Allen Center for Non Invasive Brain Stimulation (BACNBS) of the Beth Israel Deaconess Medical Center. Additionally: • We have collaborated in training 25 specialized doctors (MIR) in Physical Medicine and Rehabilitation. Nine of them came from Catalan hospitals, 10 came from other Spanish regions and 6 came from other countries. • We have participated in the practical training of 40 undergraduate students in the following fields: Psychology, Physiotherapy, Occupational Therapy, Speech Therapy, Neurology, Industrial Engineering, Physical and Sport Medicine, among others. Other 24 students from Health Vocational Training have benefited from this opportunity too. • Two members of our professional staff have been invited to participate as professors in 2 Masters Programs organized by national and foreign universities and hospitals.

“SANTI BESO ARNALOT” DOCUMENTATION CENTRE The Centre continues to offer its services to professionals and students interested in specific and bibliographic information, the consultation of documentary sources and databases, research articles, Internet directed access, reprography services, etc. The centre attended 435 visitors in person in 2013 and had 144 online customers. The total number of visits was 2.633 of which 1.632 were on the premises and 1.001 virtual. Of the visits in person, 33% were interns and 67% came from other hospitals, universities or schools of different health disciplines. With regard to requests for information, there were a total of 2.775 requests, for which 2.689 articles were used.

4 SOCIAL ACTIVITIES Institut Guttmann is an organization committed to promoting and defending equal opportunities and non-discrimination rights for disabled people. We undertake different activities related to prevention, scientific outreach and social awareness. In 2013 we have collaborated with associations for persons with disabilities, especially with those that form part of the Social Council of the Institut Guttmann. Some of the more noteworthy are outlined in the following list: • • • • • • • •

ECOM Federation and Confederation ASPAYM Catalunya Association ASPID MIFAS TRACE ICTUS Foundation Lliga Reumatològica Catalana Association Stop Accidentes Association

NEW MERIDIANA PROJECT 2013 has been the year to set both the conceptual definition and the development model of the “New Meridiana Project”, definitively approved by the Board, considering this project as a disruptive element for the future of the institution since it is meant to strengthen the institutional mission and the scientific and social leadership of Institut Guttmann. The preliminary architectural draft has been finished during the last period and it includes the functional spaces planning. Also, we have written and signed the contract for the operative management of the project. “New Meridiana Project” will be a clinical health complex composed by 50 separated apartments and a center of personalized clinical neuroscience.

XXV TECHNICAL CONFERENCES On October the 24th, the “XXV Technical Conferences” were celebrated at the ONCE Auditorium under the title “Neuroregeneration. At what point are we at? What our expectations should be?” sponsored by Abertis Foundation. Four of the most prestigious international scientists participated in the event focusing on the restorative treatment of the lesions of the nervous system from the point of view of scientific dissemination. This is one of the greatest challenges for medicine in the 21st century. The workshop created great interest and gathered more than 300 attendees. The event served as the starting point for the B·Debate, a scenario for scientific debate organized in conjunction with with Biocat and “la Caixa” Foundation. This put Institut Guttmann in the epicenter of the debate about “Neuroregeneration. Is it the common frontier for bioengineering, neuroscience, robotics and neuroreha-

52

INSTITUT GUTTMANN - MEMÒRIA BALANÇ SOCIAL 2013


ENGLISH VERSION

bilitation?”, focusing the discussions on the interdisciplinary aspects of the challenge that neuroregeneration supposes. Among the speakers there were 16 international researchers, all of them leaders in the fields of cell therapy and engineering, robotics, neuroscience and rehabilitation of spinal cord injuries and acquired brain damage. Another group of almost 100 scientists and clinic professionals participated in the B·Debate as well.

PUBLICATIONS “ON WHEELS” MAGAZINE This year we have published the numbers 83, 84 and 85 of our magazine “Sobre Ruedas”, with an estimated printrun of 10,000 copies. The journal is distributed in Spain and some Latin American countries. We have prepared a new online version for even wider diffusion, accessibility and greater dissemination to other Spanish speaking countries. “BLOCS” COLLECTION We have published the 21st issue of the BLOCS collection entitled “Guidelines for Parents: Children with craneocerebral trauma”. This was introduced in our “XXV Technical Conferences” held in October. The journalist Xavier Graset was in charge of the presentation of the ceremony in the presence of the Catalan Health Counselor, Hon. Mr Boi Ruiz, patients and their families, in a moving and endearing event.

PREVENTION CAMPAIGN “GAME OVER”

7

and the monitors of the Road Safety Education program from the local and Catalan Police departments, in conjunction with the SCT, within the framework “New technologies in the prevention of traffic accidents: an opportunity serving Road Safety Education”. We have also have collaborated with: • SCT - Monitoring working group at the SIAVT (Catalan road accident victims helpline) and participating at the 5th Meeting for the Road Victims Support. • Foundation Abertis - Prevention Campaign “Et tornes boig pels trastos amb quatre Rodes?” (“Four wheels drive you crazy?”); a safe night leisure campaign in Barcelona. • Elaboration and presentation of the Road Safety Plan for Barcelona. • STOP Accidentes Association - 11 sessions of “RoadShow”. • Universitat Autònoma de Barcelona - Research project “Victims of traffic accidents: a study about victimization” by the Department of Social Psychology. • 5th Road Victims Meeting “Together we can” On November the 13th, Institut Guttmann participated in the 5th Road Victims Meeting “Together we can”, organized by the SCT, with the participation of the following victims associations: AP(A)T, STOP Accidentes Catalunya and TRACE. Hon. Mr. Ramon Espadaler, Internal Affaires Counselor for the Catalan Government, inaugurated the event. Joan Sauri, Psychologist of the Institut Guttmann, offered a conference on the importance of the neuropsychosocial intervention as a part of a holistic approach to the treatment of the road traffic victims with acquired disability.

During 2013 we have realized 912 sessions at 399 schools from all over Catalonia, reaching 46.706 students of primary, secondary and high school. “ALL TALK” INFORMATIVE SESSIONS At the beginning of the year we had the control meeting for the 2012 activity with the Catalan traffic department (SCT or Servei Català de Trànsit) and the Health and Education departments of the Catalan Government, and it was largely satisfactory. Three months after their realization, we surveyed more than 1,200 of the students in order to obtain the second evaluation of the impact of the workshops on prevention. Results show both the effectiveness of the activities and the methodology and the efficiency of the instructors too.

“All Talk” is the name of the briefings program we have continued this year. With a total of 24 informative sessions, 1.237 people participated in schools and other institutions interested in learning more about the struggles disabled people have to face in real life and the work realized by Institut Guttmann in healthcare, educational, scientific and social fields.

PROMOTION OF ADAPTED SPORT • 88% of the students remember instructor’s personal experience well or very well. • 88% of the students remember the causes of the accidents well or very well and 96% of their consequences. • 76% of the students believe the workshop of the “Game Over” campaign have a positive effect on prevention of high-risk behavior. • 54% of the student admit they have engaged some risky behavior related to traffic and vehicle driving. In June, more than 85 participants assisted the II Meeting between the staff instructors of the “Game Over” program

During 2013 we have given continuity to the Hospiesport Program led by the Catalan Federation of Sports for People with Physical Disabilities to promote initiation to adapted competition sports. We kept on supporting the “Club Esportiu Institut Guttmann” which integrates all our federated sportsmen and women. We have maintained active seven sports Initiation centers where our physical education teacher and other couches from different sporting disciplines initiate patients to adapted sports as a rehabilitation tool, thus facilitating later sports practice for social integration and participation and health promotion as well.

INSTITUT GUTTMANN - MEMORIA BALANCE SOCIAL 2013

53


7

ENGLISH VERSION

Among others, we would like to highlight the following sportive activities: • 9th INCLUSIVE PHYSICAL EDUCATION DAY “MOVE... AND YOU’LL SEE” On May 7th and 8th we celebrated the “Move… and you’ll see” 9th edition which was attended by more than 250 young students from different primary and secondary schools from Barcelona. This year, the cornerstone of the sportive activities was learning English language through fare play, and students enjoyed two days of inclusive physical education with sports like korfball, cooperative and challenge games, takka, dances… all of them while using English as their vehicular language. • 9th GUTTMANN SPORT GAMES This year’s edition was held in October. Not only it was dedicated to adventure sports practice but, in addition, our rehabilitation team took the opportunity to organize a food drive for the foundation Banc dels Aliments from Barcelona. Therefore, patients, professionals and families who assisted the event collaborated at the same time with a solidarity initiative. • Adapted SCUBA diving day In order to continue with the past years tradition, on July the 5th another scuba diving baptism was performed with the collaboration of Mares, a specialized diving center. The eight patients who participated went to Aiguafreda cove in Begur (Girona), where they experienced the feeling of freedom that only water can provide. They were able to verify as well the physical, psychological and social benefits from practicing physical activity in a natural environment. • Johan Cruyff Foundation Open Day By the end of May, more than 200 kids attended the Johan Cruyff Foundation Open Day held at the sportive facilities of Mar Bella. 13 of them usually undergo infantile rehabilitation at our hospital, while the rest came from different associations and schools. All of them practiced sports like basketball, golf, soccer, racing or handbiking.

ASPID Technical Meeting Back on November the 9th, ASPID Lleida celebrated their 18th Technical Meeting, within the CRAPVI project on “An independent Life: the right to decide”. Institut Guttmann collaborated with the participation of Ms. Anna Suñé as speaker from the Guttmann Neurorehabilitation Institute Private Foundation. She talked about personal assistance as an alternative to family dependence, home care and institutionalization. Thus, Institut Guttmann contributes to break mind barriers which exist about disability. Personal assistance is a fundamental step towards developing social policies that facilitate personal autonomy of people with disabilities. Community Services Working Program During 2013, eleven people have accomplished judicial enforcement for the benefit of the community at our hospital, in agreement with the Justice Department of the Catalan Government.

5 ECONOMICAL INFORMATION The economical information is reflected in the graphs on pages 34 and 35.

FRIENDS OF INSTITUT GUTTMANN INITIATIVE The “Friends of Institut Guttmann” initiative comprises businesses, organisations and persons who, through their contributions and support, not only trust and admire us, but help us deliver on our foundational goals and to continue to advance in the development of teaching and research programmes and new care techniques and procedures to improve the quality of life of people with a disability. The “Friends of Institut Guttmann” initiative is an example of the sensitivity, responsibility and commitment of all of its members and demonstrates civil society’s ability to act together in the quest for a better world. We thank the following institutions and companies, the cooperation and assistance we have provided during 2013 (See page 36).

OTHER ACTIVITIES Science & Technology Party We participated at the Science and Technology Party under the motto “Explore, Discover, Get Inspired, Get Excited!”. The event was held at Barcelona’s Parc de la Ciutadella. Initiatives related with robotics, domotics, astronomy and neurosciences, among other disciplines, were presented with the aim to approach science to different publics, and to wake up people’s interest for scientific subjects. Our hospital collaborated with an interesting workshop entitled “Your brain’s personal trainer”, so children and adults could try our computerized cognitive telerehabilitation platform “Guttmann, NeuroPersonalTrainer®” in order to challenge their memory, language, capacity for mental calculation and executive functions.

54

In order to boost the necessary transparency that must govern all community-beneficial organisations and particularly those which, like ours, receive generous contributions from institutions, businesses and individuals, on the following pages we set out the information relating to the flow of resources that come from the “Friends of Institut Guttmann” initiative earmarked to the foundational purposes and their application in the different institutional objectives. The following charts, broken down into both foundations, show the details of the resources obtained from third parties via fees or contributions and the justification of the final use made of these donations. (See graphs on pages 37 and 38)

INSTITUT GUTTMANN - MEMÒRIA BALANÇ SOCIAL 2013


Institut Guttmann’s Strategic Plan 2014-2020

A commitment to the future!

The Institut Guttmann’s Strategic Plan 2014-2020:

A commitment to the future! A large number of professionals from the Institut Guttmann has participated in the elaboration of the new plan. A large group of experts on many different health, scientific and community fields related to the institution were also active participants in the elaboration of the plan, as well as the Guttmann Social and Participation Council and the Guttmann Board and with the methodological support from PwC Healthcare and Research team. This plan is an innovative Strategic Plan that aims to develop a broader organization, more competent and more competitive, with greater capacity and scientific assistance with willingness of greater internationalization and greater international footprint as a leader in its field; adapted to new health and social needs of the people on which Institut Guttmann is targeting its efforts, opened to new ways of providing care and to the approach to other diseases related to the neuroscience and disability fields. An ambitious, rigorous and sustainable plan, settled on a solid career in which the Institut Guttmann has proven to be a mature and responsible organization that has the talent and commitment of its professionals, and an institutional culture characterized by effort, teamwork and overcoming major challenges. This Plan proposes a promising future that is perfectly targeted at the institutional vision: • • • •

Be an international reference in neurorehabilitation. Be an organization of excellence, sustainable and environmentally friendly. Have an excellent team of professionals. Continue being a reputable, socially respected and valued organization.

Main conclusions of the Institut Guttmann’s internal analysis: The Institut Guttmann is a center of excellence and reference in the neurorehabilitation field, with a powerful multidisciplinary team, a broad portfolio of specialized and cutting-edge services, with clear focus on patient and commitment to society. To cover all neurorehabilitation aspects, the Institut Guttmann has set up a powerful, competent and competitive team, including different professional profiles that complement its activities through an effective interdisciplinary teamwork. This team maintains a high degree of commitment to the organization, characterized by significant critical mass of professionals with a strong loyalty to the institution and adherence to its institutional purposes. The possibility of increasing the number of patients from both the public and private sectors allows the Institute to reorganize its structure to adapt it to new conditions of the sector and to ensure the future sustainability of the center. The scientific and innovative activities developed by the Institut Guttmann are closely linked to the clinical practice of its professionals. Thus, the translational research is enhanced. These last years this has been a significant increase in scientific critical mass and good results in this area. Analysis of the environment

Internal Analysis

SWOT analysis and Mission, Vision and Values

Strategic Development


Right after the definition of its mission, vision and values, the first step in the Institut Guttmann strategic planning has been the description of its strategic aims

1

To ensure SUSTAINABILITY. To adapt its strategy and its organizational model for the promotion of new sources of funding and the expansion of new clinical areas where innovative skills can be developed and the complexity encouraged (and increased). In turn, the efficiency of the organization might be increased by increasing its productivity.

2

To keep EXCELLENCE. To conserve and enhance the Safety and Total Quality Policy (international and environmental sustainability accreditations) and to optimize available resources.

3

Preserving its neurorehabilitation SPECIALIZATION, enhance INNOVATION and DIFFERENTIATION as competitive factors. To continue promoting the development and innovation of clinical care activity and R&D&i especially in clinical and translational aspects, with special attention to the exploitation of the results.

4

To be consolidated as a NATIONAL AND INTERNATIONAL REFERENCE. To be positioned as a national, state and international reference center in neurorehabilitation, while promoting the attraction and cooperation of other health professionals and organizations of national and international reputation.

5

To ensure the future COMPETITION AND COMPETITIVENESS of the organization. Having the best INTERDISCIPLINARY TEAM OF PROFESSIONALS in their field of expertise (competent, competitive, motivated professionals and involved in the objectives of the institution and used to the interdisciplinary work, ensuring their personal and professional growth through the course of their work in the organization). To establish and to consolidate STRATEGIC ALLIANCES WITH ADDITIONAL ENTITIES to obtain talent, to provide know-how, to promote innovation, to foster new areas of clinical activity and to add prestige and visibility.

6

To strengthen the institution SOCIAL REPUTATION. To promote visibility and greater knowledge of the organization and the support of institutions and individuals through a work of excellence, of ethical character, next to people and social engagement, taking into special consideration the social networking and fundraising.

The strategy implemented must comply with the strategic objectives for each activity area of the Institute The Institut Guttmann’s strategy allows the development of all areas: education, health care, scientific research and community health: Neurorehabilitation Hospital Area where the healthcare activity and clinical innovation takes place in the Institut Guttmann.

Research – University Institute of Neurorehabilitation, attached to the UAB It includes the development of science and innovation activities of its employees.

Education – University Institute of Neurorehabilitation, attached to the UAB It includes the education offer promoted by the Institute, as well as internal training for its professionals.

Neuroclinic – “Meridiana New Project” Diagnosis and treatment Center of diseases related to neurorehabilitation.

Tutelary Apartments - “Meridiana New Project” Apartments tailored to the needs of people with severe physical disabilities who want to develop an independent and inclusive living project.

PADES and chronicity It includes activities related to the geriatric field and chronicity.

Community programs Development of community activities aimed at prevention, outreach, social awareness ...

Governance and management structure It includes measures to optimize the governance and management of Institut Guttmann.

To achieve the strategic objectives by business area, the activities to be developed by the Institut Guttmann have been structured in the following strategic axes

2 R&D&i and education

1

3

Healthcare structure and processes

Alliances and marketing

4 Social activity and social- healthcare

1 2 3 4

Healthcare structure and processes: it includes structural changes to be made by the Institute in the organization to redirect its care center model in the coming years. It encompasses aspects of quality, internal and external organization and the new private patient orientation. R&D&i and education: it includes the activities to implement in order to evaluate the main products and services obtained from research, and to ensure excellence in the education offered at the Institute. It encompasses R&D&i planning initiatives, increased collaboration, new funding and consolidation of training and teaching of the professionals of the Institute. Community and community health activity: it includes all initiatives to be carried out by the organization to consolidate the position of the Institut Guttmann in the community health scenario, at all levels of activity. Alliances and marketing: this axis aims to increase collaboration with other entities and dissemination of Institut Guttmann’s image, getting a higher position in its environment.


INSTITUT GUTTMANN

La Fundació Privada Institut de Neurorehabilitació Guttmann, amb CIF: G-62638937, és una entitat d’iniciativa social, inscrita amb el núm. 1.592 en el Registre de Fundacions Privades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Classificada com a institució benèfica de tipus assistencial, està inclosa dins les entitats beneficiàries de mecenatge d’acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, “de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge”. L’Institut Guttmann - Hospital de Neurorehabilitació, forma part del Sistema Sanitari Català, està classificat com a hospital de referència, i té el núm. 08000723 del Registre d’Establiments Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Està acreditat com a Institut Universitari adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona pel Decret 230/2001 de la Generalitat de Catalunya, havent iniciat les seves activitats docents el 1999, mitjançant conveni de cooperació amb l’Escola de Doctorat i Postgrau de la UAB. Domicili social: Camí de Can Ruti, s/n. 08916 Badalona.

MEMÒRIA 2013 Balanç social / Balance social www.guttmann.com www.guttmanninnova.com www.amicsguttmann.org I pots seguir-nos a / Y puedes seguirnos en: ÍNDEX / ÍNDICE

La Fundació Institut Guttmann, Fundació Privada, amb CIF: G-08519100, és una entitat d’iniciativa social, inscrita amb el núm. 189 en el Registre de Fundacions Privades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Classificada com a institució benèfica des de l’any 1965, està inclosa dins les entitats beneficiàries de mecenatge d’acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, “de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge”. En tant que prestadora de serveis socials, està inscrita amb el núm. E01024 en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya.

PRESENTACIÓ / PRESENTACIÓN

1

1. L’INSTITUT GUTTMANN / EL INSTITUT GUTTMANN

4

Domicili social: Carrer Garcilaso, 57. 08027 Barcelona.

2. ACTIVITAT ASSISTENCIAL / ACTIVIDAD ASISTENCIAL

10

3. ACTIVITAT DOCENT I D’INVESTIGACIÓ / ACTIVIDAD DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN 20

La Fundación Privada Instituto de Neurorrehabilitación Guttmann, con CIF G-62638937, es una entidad de iniciativa social, inscrita con el núm. 1.592 en el Registro de Fundaciones Privadas del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya. Clasificada como institución benéfica de tipo asistencial, está incluida dentro de las entidades beneficiarias de mecenazgo de acuerdo con la ley 49/2002, del 23 de diciembre, “de régimen fiscal de las entidades sin finalidades lucrativas y de los incentivos fiscales al mecenazgo”. El Instituto Guttmann - Hospital de Neurorrehabilitación, forma parte del Sistema Sanitari Català, está clasificado como hospital de referencia, y tiene el núm. 08000723 del Registro de Establecimientos Sanitarios del Departamento de Salud. Está acreditado como Instituto Universitario adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona por el Decreto 230/2001 de la Generalitat de Catalunya, habiendo iniciado sus actividades docentes en 1999, mediante el convenio de cooperación con la Escuela de Doctorado y Postgrado de la UAB.

Un compromís amb el futur! ¡Un compromiso con el futuro! A commitment to the future!

4. ACTIVITAT SOCIAL / ACTIVIDAD SOCIAL

26

5. INFORMACIÓ ECONÒMICA / INFORMACIÓN ECONÓMICA

34

6. PLA ESTRATÈGIC 2014-2020 / PLAN ESTRATÉGICO 2014-2020

39

7. VERSIÓ EN ANGLÈS / VERSIÓN EN INGLÉS / ENGLISH VERSION

47

Domicilio social: Camí de Can Ruti, s/n. 08916 Badalona. La Fundación Instituto Guttmann, Fundación Privada, con CIF núm. G-08519100, es una entidad de iniciativa social, inscrita con el núm. 189 en el Registro de Fundaciones Privadas del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya. Clasificada como institución benéfica desde el año 1965, está incluida dentro de las entidades beneficiarias de mecenazgo de acuerdo con la ley 49/2002, del 23 de diciembre, “de régimen fiscal de las entidades sin finalidades lucrativas y de los incentivos fiscales al mecenazgo”. En tanto que prestadora de servicios sociales, está inscrita con el núm. E01024 en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales de la Generalitat de Catalunya.

Camí de Can Ruti, s/n • 08916 BADALONA • Telèfon (34) 93 497 77 00 • Fax (34) 93 497 77 07

Domicilio social: Calle Garcilaso, 57. 08027 Barcelona.

portadaGuttmann2013_630x297.indd 1

12/05/14 12:08

Profile for Institut Guttmann

Memoria Balance Social 2013 Institut Guttmann  

Descripción de la actividad asistencial, científica, docente y social realizada a lo largo del ejercicio 2013.

Memoria Balance Social 2013 Institut Guttmann  

Descripción de la actividad asistencial, científica, docente y social realizada a lo largo del ejercicio 2013.

Advertisement