Page 1

TIMISOARA

IAN-APR

2012 EVENIMENTE CULTURALE - CURSURI - MEDIATECA

1


CUPRINS SOMMAIRE LES JUSTES DE FRANCE

4

BIODIVERSITATEA ESTE VIAŢA, VIAŢA NOASTRĂ

6

VOCILE FRANCOFONIEI ÎN LUMEA ARABĂ

8

La biodiversite, c’est la vie, c’est notre vie

Les voix de la francophonie dans le monde arabe

CHARLES PENNEQUIN 10 LE GRAND LARGE – ALAIN LE GOFF

12

WILFRIED N’SONDE 14 FESTIVALUL FILMULUI FRANCOFON

Festival de film francophone

16

JEAN-BAPTISTE HOSTACHE 18 CAFEKULTOUR - SĂPTĂMÂNA CAFENELELOR

20

MEDIATECA ANDRÉ FRANÇOIS

22

CafeKultour - la semaine des cafés

CREE „PIERRE RABHI” 23 ORA DE POVEȘTI 23 CURSURI ȘI EXAMENE

24

CERTIFICĂRI INTERNAŢIONALE PENTRU ELEVI, STUDENŢI ŞI PUBLICUL LARG !

25

CURSURI PENTRU ÎNTREPRINDERI

25

CINEMATECA FRANCOFONĂ

26

Cinémathèque Francophone

2


EDITORIAL IANUARIE 2012 Dragi prieteni, La acest început de an 2012, vă doresc un an excelent, bogat în descoperiri, întâlniri şi trăiri multiple. Inaugurăm acest an cultural cu o expoziţie şi o seară dedicată celor Drepţi din Franţa, aceste femei şi aceşti bărbaţi care au ilustrat prin acţiunile lor valorile exigenţei morale, ale solidarităţii, ale umanităţii, ca reacţie la persecutarea evreilor din perioada Ocupaţiei. Apoi, în cursul lunii februarie, o expoziţie despre biodiversitate pune accentul pe necesitatea vitală de a prezerva această diversitate, baza vieţii noastre pe Terra. Martie, lună în care sărbătorim francofonia, permite evocarea multiplelor ei faţete printr-o expoziţie, un festival de film şi mai multe seri în compania unor scriitori, poeţi şi a unui ilustrator. Nu în cele din urmă, în aprilie, vă aşteptăm la Cafékultour, întâlnire anuală a tinerilor artişti. Pe curând la Institut, Thierry Sète

JANVIER 2012 Chers amis, En ce début d’année 2012, j’ai le plaisir de vous souhaiter une excellente année, riche en découvertes, en rencontres et en émotions multiples. Nous ouvrirons cette année culturelle par une exposition et une soirée sur les Justes de France, ces femmes et ces hommes qui ont illustré par leurs actions les valeurs d’exigence morale, de solidarité, d’humanité en réaction aux persécutions des Juifs sous l’Occupation. Puis, courant février, une exposition sur la biodiversité mettra l’accent sur la nécessité vitale pour l’homme de préserver cette diversité, base de notre vie sur terre. Mars, mois de célébration de la francophonie, sera l’occasion d’en évoquer les facettes multiples à travers une exposition, un festival de films et plusieurs soirées en compagnie d’écrivains, de poètes et d’un illustrateur. Enfin en avril, nous vous attendons à l’occasion de Cafékultour, rendez-vous annuel de la jeune création. A très bientôt à l’Institut, Thierry Sète

3


01 IANUARIE EXPOZIȚIE

LES JUSTES DE FRANCE

26 ianuarie - 9 februarie

Evocarea istoriei Shoah-ului nu ar fi completă fără cea a acelora care, punându-şi adesea viaţa în pericol, au participat la salvarea evreilor persecutaţi. Ca o rază de speranţă în istoria sumbră a celui de-al Doilea Război Mondial, acţiunile lor trebuiau recunoscute ca dovadă a faptului că există şi comportamente care redau încrederea în specia umană. Expoziţia prezintă acţiunile de salvare apărute ca reacţie la persecutarea evreilor.

Un eveniment organizat de Institutul francez, Comunitatea Evreilor şi Centrul Cultural German din Timişoara. O expoziţie produsă de Memorialul Holocaustului din Paris. Vernisaj: 26 ianuarie, ora 18 – Institutul francez din Timişoara Proiecţie, întâlniri şi mărturii: 26 ianuarie, ora 20 Comunitatea Evreilor din Timişoara

EXPOSITION

LES JUSTES DE FRANCE

26 janvier - 9 février

L’évocation de l’histoire de la Shoah ne serait complète sans celle de ceux et celles qui, souvent au péril de leur vie, ont oeuvré pour sauver des Juifs persécutés. Lueur d’espoir dans la sombre histoire de la Seconde Guerre mondiale, leurs actions devaient être reconnues afin de témoigner, aussi, de comportements redonnant confiance en l’espèce humaine. L’exposition présente les actions de sauvetage qui se développèrent en réaction aux persécutions des Juifs.

Un événement organisé par l’Institut français, la Communauté juive et le Centre culturel allemand de Timișoara. Une exposition produite par le Mémorial de la Shoah de Paris. Vernissage, 26 janvier, 18h00 - Institut français de Timișoara Projection, rencontres et témoignages, le 26 janvier, 20h00 – Communauté juive de Timișoara

4


5


02

FEBRUARIE EXPOZIȚIE

BIODIVERSITATEA ESTE VIAŢA, VIAŢA NOASTRĂ

15-29 februarie

Această expoziţie, prin panourile sale foarte ilustrate, invită publicul să descopere definiţia diversităţii biologice, utilitatea acesteia şi cauzele care stau la baza degradării sale. Pune accentul pe rolurile esenţiale pe care le joacă biodiversitatea pentru bunăstarea oamenilor şi menţinerea vieţii pe pământ. În faţa ritmului alarmant al degradării diversităţii biologice, expoziţia sensibilizează publicul larg la necesitatea vitală a conservării sale.

O expoziţie realizată la iniţiativa UNESCO. Vernisaj 15 februarie, ora 18 – Institutul francez

EXPOSITION

LA BIODIVERSITE, C’EST LA VIE, C’EST NOTRE VIE

15-29 février

Au fil de panneaux très illustrés, l’exposition invite le public à prendre connaissance de la définition de la diversité biologique, de son utilité et des causes sous-jacentes de sa dégradation. Elle met l’accent sur les rôles essentiels que joue la biodiversité dans le bien-être humain et le maintien de la vie sur Terre. Face au rythme alarmant de la dégradation de la diversité biologique, l’exposition sensibilise le grand public à l’urgence vitale de sa conservation.

Une exposition produite à l’initiative de l’UNESCO. Vernissage 15 février, 18h00 – Institut français

6


7


03 MARTIE EXPOZIȚIE

VOCILE FRANCOFONIEI ÎN LUMEA ARABĂ

1-15 martie

Situată pe locul 9 în lume în clasamentul celor mai vorbite limbi de pe glob, limba franceză ocupă locul 5 în clasamentul limbilor cu difuzare intercontinentală după engleză, spaniolă, arabă şi portugheză. Limba franceză este singura limbă, după engleză, care îşi menţine prezenţa pe cele 5 continente. Prezenţa francofonă este semnificativă pe continentul african, unde franceza este în acelaşi timp limbă maternă, limbă-instrument sau limbă ce poartă amprentele istoriei. Studiată de la şcoală până la universitate, scriitorii şi poeţii se servesc de aceasta pentru a spune totul.

O expoziţie produsă de Institutul lumii arabe de la Paris Vernisaj 1 martie, ora 18 – Institutul francez

EXPOSITION

LES VOIX DE LA FRANCOPHONIE DANS LE MONDE ARABE

1-15 mars

9e rang dans le classement des langues les plus parlées dans le monde, le français occupe le 5e rang dans le classement des langues à diffusion intercontinentale après l’anglais, l’espagnol, l’arabe et le portugais. Le français est la seule langue derrière l’anglais à maintenir une présence sur les cinq continents. La présence francophone est significative sur le continent africain. La langue française y est tout à la fois langue maternelle, langue de mémoire ou langue-outil. Enseignée de l’école à l’université, écrivains et poètes s’en sont emparés pour dire le monde.

Une exposition produite par l’Institut du monde arabe de Paris Vernissage 1er mars, 18h00 – Institut français

8


9


MARTIE POEZIE CONTEMPORANĂ

CHARLES PENNEQUIN

8 martie

Charles Pennequin este un poet înnăscut. În orice caz, nu ar şti să facă nimic altceva. Pennequin ştie în ce măsură cuvintele pot schimba viaţa. Mai ales pe a sa. Autor puţin nebun, poligraf înveterat, Charles Pennequin a animat şi continuă să animeze numeroase reviste, caiete, bloguri şi alte manifestări. Charles Pennequin, este un stil: o interpretare viguroasă situată între performance şi improvizaţie pentru o poezie contemporană şi vie. Pe scurt? Un performer. O poezie care trebuie în acelaşi timp privită şi ascultată. Performance 8 martie, ora 19 - Institutul francez Timişoara Workshop pe bază de înscriere: 6 şi 7 martie

POÉSIE CONTEMPORAINE

CHARLES PENNEQUIN

8 mars

Charles Pennequin est un poète né. De toutes façons, il ne saurait rien faire d’autre. Pennequin sait combien les mots changent la vie. La sienne surtout. Auteur un peu fou, polygraphe invétéré, Charles Pennequin a animé et continue d’ensemencer nombre de revues, cahiers, blogs et autres épanchements. Charles Pennequin, c’est un style : un phrasé vigoureux entre performance et improvisation pour une poésie contemporaine et vivante. En résumé ? Un performeur. Une poésie à regarder mais aussi à écouter. Performance 8 mars, 19h00 - Institut français Workshop sur inscription les 6 et 7 mars

10


11


MARTIE POVESTE

LE GRAND LARGE – ALAIN LE GOFF

15 martie

În universul lui Alain Le Goff totul începe de la concretul lumii˝: ˝ marea şi vântul printre pietre, cerul pe care se scurg norii, – Bretania trebuie neapărat văzută – după care vin oamenii şi mirosul zilelor. E suficient însă un nimic, doar câteva cuvinte, pentru ca accentul să cadă pe inversul decorului, pe faţa umbrei. Iubirea, moartea, excesul şi nebunia pot conduce balul după bunul lor plac, pe fundalul mereu prezent al ecoului unui râset… Cinste cuvântului. Reprezentaţie 15 martie

CONTE

LE GRAND LARGE – ALAIN LE GOFF

15 mars

Dans l’univers d’Alain Le Goff tout commence par l’évidence du monde. La mer, le vent dans les pierres, le ciel où filent les nuages – Bretagne oblige sans doute – puis viennent les gens et l’odeur des jours, mais il suffit d’un rien, juste quelques mots, pour que tout bascule sur l’envers du décor, sur la face d’ombre. L’amour, la mort, la démesure et la folie peuvent bien mener le bal comme ils veulent, il y a toujours derrière comme l’écho d’un rire… Au bonheur de la parole. Représentation le 15 mars

12


13


MARTIE ÎNTÂLNIRE LITERARĂ

WILFRIED N’SONDE

22 martie

Muzician, cântăreţ şi scriitor, Wilfried N’Sondé s-a născut în Congo Brazzaville, a crescut în Franţa, după care, în 1989, după căderea zidului Berlinului, s-a stabilit la Berlin. După primul său roman, „Le Coeur des enfants léopards» (1997), care a primit premiul celor cinci continente ale francofoniei şi premiul Senghor pentru creaţie literară, a publicat „Le Silence des esprits». Astăzi, Wilfried N’Sondé a devenit cu siguranţă una dintre cele mai puternice şi neasemuite voci ale unei noi literaturi urbane şi francofone. Întâlniri în 22 martie, la Universitatea de Vest şi la Liceul Calderon

RENCONTRE LITTÉRAIRE

WILFRIED N’SONDE

22 mars

Musicien, chanteur et écrivain, Wilfried N’Sondé est né au Congo Brazzaville et a grandi en France avant de partir vivre à Berlin en 1989, après la chute du Mur. Après son premier roman en 1997, «Le Coeur des enfants léopards», qui a reçu le prix des Cinq continents de la francophonie et le prix Senghor de la création littéraire, il a publié «Le Silence des esprits». Aujourd’hui, Wilfried N’Sondé est certainement devenu une des voix les plus puissantes et singulières d’une nouvelle littérature urbaine et francophone. Rencontres le 22 mars à l’Université de l’Ouest et au Lycée Calderon

14


15


MARTIE CINEMA

FESTIVALUL FILMULUI FRANCOFON

23 martie

Pentru a încheia toate aceste manifestări dedicate limbii franceze şi ţărilor care o menţin în viaţă, Institutul francez vă invită la o serie de proiecţii de filme francofone. O bună ocazie pentru a descoperi filme din diferite ţări!

Un eveniment organizat în parteneriat cu Institutul francez din Bucureşti. Proiecţie 23 martie Găsiţi programul complet pe site-ul nostru internet.

CINÉMA

FESTIVAL DE FILM FRANCOPHONE

23 mars

Pour clôturer toutes ces festivités autour de la langue française et des pays qui la font vivre, l’Institut français vous invite à une série de projections de films francophones. L’occasion de découvrir des films de différentes nationalités !

Un événement organisé en partenariat avec l’Institut français de Bucarest Projection le 23 mars Retrouvez le programme complet sur notre site internet.

16


17


MARTIE BANDĂ DESENATĂ

JEAN-BAPTISTE HOSTACHE

26-30 martie

Desenator originar din Normandia, Jean-Baptiste Hostache începe să lucreze ca decorator în animaţie, în 2005. Publică în 2008 lucrarea Clockwerx, la editura Humanoïdes Associés. De atunci, Jean-Baptiste Hostache lucrează la „Shuriken School et Anatane” şi „Les enfants d’Okura”, două serii animate unde a realizat designul-decor. Din septembrie 2010 este cofondator al studioului Elyum, care adaptează pentru Glénat, în bandă desenată, „Nouvelles Aventures du Petit Prince” (Noile aventuri ale Micului Prinţ), o serie de animaţii difuzate pe postul TV France 3. Proiectelor sale personale, din care face parte şi Neige Fondation, se adaugă munca de supraveghere şi directorat artistic a proiectelor şi colecţiilor elaborate de Elyum.

BANDE DESSINÉE

JEAN-BAPTISTE HOSTACHE

26-30 mars

Dessinateur originaire de Normandie, Jean-Baptiste Hostache commence à travailler dans l’animation en tant que décorateur à partir de 2005. En 2008, Il publie Clockwerx, aux éditions des Humanoïdes Associés. Depuis, Jean-Baptiste Hostache travaille sur « Shuriken School et Anatane » et « les enfants d’Okura », deux séries animées où il fait du design-décor. Il est cofondateur du studio Elyum en septembre 2010, qui adapte pour le compte de Glénat en Bande Dessinée des «Nouvelles Aventures du Petit Prince», une série d’animation diffusée sur France 3. À ses projets et travaux personnels dont Neige Fondation fait partie, s’ajoute un travail interne de suivi et de direction artistique sur l’ensemble des projets et collections élaborées au sein d’Elyum.

18


19


04 APRILIE

SPECTACOL / PROIECŢIE / PERFORMANCE

CAFEKULTOUR - Săptămâna cafenelelor 23-29 aprilie

Cafekultour, întâlnirea anuală a tinerei creaţii contemporane revine la Timişoara pentru cel de-al 8-lea an consecutiv! Cafenele, baruri, librării şi alte locuri conviviale din centrul oraşului vor fi încă o dată gazdele unor evenimente culturale foarte tentante. Veţi găsi din luna martie programul complet al manifestării pe site-ul nostru.

Un eveniment organizat de Institutul francez şi Centrul Cultural German din Timişoara. În fiecare seară, din 23 până în 29 aprilie Baruri, cluburi şi librării

SPECTACLE / PROJECTION / PERFORMANCE CAFEKULTOUR - La semaine des cafés 23-29 avril Cafékultour, rendez-vous annuel et festif de la jeune création contemporaine, revient à Timișoara pour une huitième édition ! Cafés, bars, librairies et autres lieux de convivialité du centre ville seront encore une fois investis par un programme culturel toujours aussi alléchant. Retrouvez dès le mois de mars, le programme complet de la manifestation sur notre site internet.

Un événement organisé par l’Institut français et le Centre culturel allemand de Timișoara. Tous les soirs, du 23 au 29 avril Bars, clubs et librairies

20


21


MEDIATECA ANDRÉ FRANÇOIS

a Institutului francez Timișoara Mediateca este un centru de resurse şi documentare în limbile franceză şi română, destinat publicului larg.

SERVICIILE NOASTRE: • împrumut acasă şi consultare pe loc de documente (cărţi, reviste, CD-uri audio, DVD-uri, CD-ROM-uri) • consultare de resurse on-line (reviste, enciclopedii) • internet / WIFI • ateliere pentru copii şi adulţi • mini loc de joacă şi petreceri pentru copii.

ORAR

Catalog on-line cu fondul Mediatecii, disponibil la http://109.166.157.131/opacweb/

L, Mi, V 10:00–18:00 Ma, J 14:00–20:00 S 10:00–14:00

Întrebări şi sugestii: tel: 0256/490544 mediatheque@ccftimisoara.ro

ABONAMENTE MEDIATECĂ TARIF INTREG

TARIF REDUS

12 LUNI

15 €

11 €

3 LUNI

7€

5€

1 ZI Consultare pe loc

3 lei

ANIMAȚII PERMANENTE

GRATUITE PENTRU CITITORII NOŞTRI

Ateliere ludice de iniţiere în limba franceză (4 – 7 ani şi 8 – 14 ani) organizate în fiecare sâmbătă • Ora de poveşti • Atelier de Teatru • Atelier de Desen şi Pictură • Raliul de Lectură : concurs de lectură pentru elevi • Cinematecă • NOU: Atelier de iniţiere pe calculator (destinat seniorilor)

22


CREE „PIERRE RABHI”

Institutul francez din Timişoara implementează un demers durabil de sensibilizare a publicului şi de mediere transversală spre protecţia mediului. Centrul de Resurse şi de Educaţie Ecologică (CREE) «Pierre Rabhi» din cadrul Mediatecii este constituit dintr-o bibliotecă în limba franceză, care cuprinde lucrări şi instrumente pedagogice de referinţă dedicate publicului tânăr şi foarte tânăr, cu scopul sensibilizării şi educaţiei ecologice. Detalii despre fondurile, conferinţele şi expoziţiile noastre tematice : www.creecotim.org

CREE « PIERRE RABHI »

L’Institut français de Timișoara met en place une démarche durable de sensibilisation et de médiation transversale à l’environnement auprès de tous les publics. Le Centre de Ressources d’Education à l’Environnement (CREE) « Pierre Rabhi » au sein de la médiathèque, est constitué d’une bibliothèque « très jeunes et jeunes publics » d’ouvrages et d’outils pédagogiques de référence sur différents supports en langue française de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. Plus d’informations sur nos fonds, conférences et expositions thématiques: www.creecotim.org

ORA DE POVEȘTI 8 aprilie Intră în lumea poveştilor de pretutindeni pentru a reîntâlni sau a descoperi personaje fantastice. Mediateca Institutului francez şi Librăria Cartea de Nisip vă invită să călătoriţi printre cuvinte Intrarea este liberă! Entre dans le monde des contes de partout pour rencontrer ou pour découvrir des personnages fantastiques. La Médiathèque et la Librairie Cartea de Nisip vous invite à un voyage avec les mots. Entrée libre ! Librăria Cartea de Nisip str. Victor Vlad Delamarina, nr. 1 (intrarea de pe Alba Iulia)

23


CURSURI ŞI EXAMENE

IANUARIE – MARTIE 2012

CURSURI DE FRANCEZĂ GENERALĂ conform recomandărilor Cadrului European Comun de Referinţă pentru limbile străine: • formule adaptate nevoilor şi obiectivelor de învăţare ale cursanţilor : standard, intensive sau „à la carte” - sesiuni de formare personalizată individuale sau în grupe restrânse. • cursuri de iniţiere în limba franceză pentru preşcolari şi şcolari mici, cursuri pentru adolescenţi (pregătirea examenelor DELF şi exersarea competenţelor de comunicare în limba franceză)

CURSURI DE FRANCEZĂ DE SPECIALITATE

cursuri de pregătire pentru certificările internaţionale (DELF/ DALF, TEF, TEFaQuébec, TCF, TCF pour le Québec, diplomele de franceză profesională ale Camerei de Comerţ şi Industrie din Paris), cursuri de conversaţie şi alte formări tematice.

CURSURI DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU STRĂINI

ce oferă o abordare pragmatică a limbii române ca limbă de comunicare în viaţa personală sau profesională. Sesiuni extensive: 16/01 - 18/03, înscrieri până în 16/01 Cursuri pentru copii şi adolescenţi: 16/01 – 23/03, înscrieri până în 16/01

Sesiuni intensive: Cursurile pornesc în momentul constituirii grupelor şi sunt disponibile pe întreaga perioadă a anului (cu excepţia lunii august şi a sărbătorilor legale).

SERVICIUL DE TRADUCERI ŞI INTERPRETARIAT Traduceri de texte generale sau de specialitate Interpretariat simultan sau consecutiv în cadrul şedinţelor de lucru sau al conferinţelor

TUTORAT CNED (CENTRE NATIONAL D’ENSEIGNEMENT À DISTANCE) Destinat copiilor francezilor care lucrează în Timişoara. Efectuat în conformitate cu programele Ministerului francez al Educaţiei şi validat de evaluatorii de la CNED.

24


CERTIFICĂRI INTERNAŢIONALE PENTRU ELEVI, STUDENŢI ŞI PUBLICUL LARG ! DIPLOMELE DELF (nivel: A1, A2, B1, B2) şi DALF (nivel: C1, C2): • validează în mod echilibrat, fiabil şi obiectiv, competenţele de comunicare în conformitate cu nivelurile descrise de Cadrul European Comun de Referinţă pentru limbile străine • sunt utile celor care doresc să urmeze studii universitare în Franţa; valabilitatea diplomelor este nelimitată. • dispensează de examenul de limba franceză din cadrul bacalaureatului (în conformitate cu prevederile Ministerului român al Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului)

Sesiune de examene: 11-12.02 21-22.04 Înscrieri 3-26.01 13.02-5.04 TESTE DE LIMBA FRANCEZĂ : TEF (Test d’Evaluation de Français), TEFaQuébec (adaptat celor care doresc să emigreze în Québec), TCF (Test de Connaissance du Français), TCF pentru Québec Cursuri de pregătire sau de simulare a examenelor disponibile în cadrul institutului sau în centrele de pregătire delocalizate.

CURSURI PENTRU ÎNTREPRINDERI Dobândirea de competenţe de comunicare în franceză în domeniul relaţiilor profesionale. Propunem formări modulabile respectând specificul şi cerinţele mediului profesional şi de afaceri. Cursurile sunt organizate, în funcţie de cerere, la sediul clienţilor sau în sălile noastre de curs. Încadrare pedagogică permanentă : • teste de evaluare la început şi la final de curs • urmărire personalizată a progresiei cursanţilor • orientare pedagogică • certificări de sfârşit de modul 25


CINEMATECA FRANCOFONĂ Institutul francez din Timişoara, Lectoratul Francez şi asociaţia Hexagone organizează o cinematecă francofonă în ultima miercuri a fiecărei luni, la Universitatea de Vest, în amfiteatrul Aula Magna. Această cinematecă se adresează tuturor, iar accesul este gratuit. PROGRAMUL FILMELOR: 25 ianuarie: Tot ce străluceşte 29 februarie: Copacul 28 martie – în cadrul festivalului CineCultura: Simon Konianski 18 aprilie: Cealaltă lume

CINEMATHEQUE FRANCOPHONE L’Institut français de Timișoara, le Lectorat Français de Timișoara et l’association Hexagone organisent une cinémathèque francophone chaque dernier mercredi du mois à l’Université de l’Ouest dans l’amphithéâtre Aula Magna. Cette cinémathèque s’adresse à tous et est gratuite. PROGRAMME DES FILMS : Le 25 janvier : Tout ce qui brille Le 29 février : L’arbre Le 28 mars - dans le cadre du festival CineCultura : Simon Konianski Le 18 avril : L’autre monde

26


RELAȚII CU PUBLICUL

Luni - Joi 10 > 18 Vineri - 10 > 17

ÎNSCRIERI CURSURI

Atestări de limbă

Luni - Joi 10 > 13, 14 > 18 Vineri - 10 > 13, 14 > 17

MEDIATECĂ

Luni, Miercuri, Vineri

10:00 > 18:00

Marţi, joi

14:00 > 20:00

Sâmbătă

10:00 > 14:00

INSTITUT FRANCEZ TIMIȘOARA B-dul C.D. Loga, nr. 46, Timişoara 300020 Telefon: +40 256 / 490544, 201453, 201439 Fax:

+40 256 / 490543

www.institutfrancais-roumanie.com

Institutul francez Timișoara

CONSILIUL LOCAL SI PRIMARIA TIMISOARA

CONSILIUL JUDETEAN TIMIS

27


CARD CONFLUENŢA CULTURILOR CARTE CARREFOUR CULTURES

Achiziţionează un Card Confluenţa Culturilor / Carte Carrefour Cultures (valabil un an, 15 EUR - tarif întreg, 11 EUR - tarif redus) şi vei beneficia de gratuitate la Mediateca noastră, Biblioteca Centrului Cultural German și de numeroase reduceri la partenerii noștri culturali !

Card Confluenta Cultur CARTE CARREFOUR CULTURES

ilor

TREFFPUNKT DER KULTUREN

KARTE

împrumut și trebuie prezentat la fiecare Acest card este strict personal identitate. În caz de pierdere trebuie un act de sau serviciu, însoțit de care a fost achiziționat. prevenită Mediateca la

NUME

DATA ÎNSCRIERII

PRENUME

NR. ABONAT Mediateca "André François" Institutul Francez Timisoara Bd. C.D.Loga, Nr. 46, 300020 Timisoara, Tel.: 0256 / 490544 mediatheque@ccftimisoara.ro www.ccftimisoara.ro

LU, MI, VI: 10.00 - 18.00 : 10.00 - 14:00 MA, J : 14.00 - 20.00, S

Biblioteca Centrului Cultural German 1 Str. Dr. Liviu Gabor Nr. 407058 Timisoara, Tel.: 0256 / ro bibliothek@kulturzentrum-temeswar. www.kulturzentr um-temeswar.ro LU, MI: 15.00 - 18.00 MA, J: 14.00 - 18.00

28

Institut français de Timisoara  

Brochure Janvier -> Avril 2012

Institut français de Timisoara  

Brochure Janvier -> Avril 2012

Advertisement