Page 129

 Ɉɜɫɹɧɧɿɤɨɜ Ⱥ. Ɉ. 47 ɉɊɈȻɅȿɆɂȼɉɊɈȼȺȾɀȿɇɇəȱɊȿȽɍɅɘȼȺɇɇə 277ɋȿɊȼȱɋȱȼȼɍɄɊȺȲɇȱ Ɂɚɜɞɹɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɧɢɤɥɚ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɨɜɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɦɟɞɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɡɨɤɪɟɦɚ ɿ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɇɚɪɹɞɭ ɡ ɟɮɿɪɧɢɦ ɫɭɩɭɬɧɢɤɨɜɢɦ ɿ ɤɚɛɟɥɶɧɢɦɢ ɜɢɧɢɤ ɧɨɜɢɣ ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ± ɿɧɬɟɪɧɟɬɌȻ ȼɨɧɨ ɦɚɽ ɧɢɡɤɭ ɩɟɪɟɜɚɝ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ Ƚɨɥɨɜɧɚɡɧɢɯ±ɰɟɲɢɪɨɤɚɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶȾɥɹɩɟɪɟɝɥɹɞɭɤɚɧɚɥɿɜɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɚɬɢ ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɢɣɚɛɨɦɨɛɿɥɶɧɢɣɩɪɢɫɬɪɿɣɩɿɞɤɥɸɱɟɧɢɣɞɨ©ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀɦɟɪɟɠɿª Ɉɞɧɚɡɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɹɤɚɧɚɞɚɽɞɨɫɬɭɩɞɨɬɟɥɟɤɨɧɬɟɧɬɭíɰɟ 277 ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɚ ɜɿɞ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ RYHUWKHWRS  ɉɨɞɿɛɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ ɩɨɱɚɥɢ ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢɫɹɿɜɍɤɪɚʀɧɿɉɪɨɬɟʀɯɧɹɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɞɨɫɮɟɪɢɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɧɢɡɤɭ ɜɢɤɥɢɤɿɜ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɧɟɦɚɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɿ ɩɨɧɹɬɬɸ 277ɫɟɪɜɿɫ ɧɿ ɧɚɜɿɬɶ ɿɧɬɟɪɧɟɬ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ Ɂ ɰɢɦ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɿ ɜɢɧɢɤɚɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚʀɯɧɶɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦ277ɫɟɪɜɿɫɿɜɜɍɤɪɚʀɧɿ Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɟɬɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɚɤɢɯɡɚɜɞɚɧɶ  ɨɩɢɫɚɬɢ ©ɛɿɥɿ ɩɥɹɦɢª ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɦ277ɩɥɚɬɮɨɪɦ  ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɟɥɿɰɟɧɡɨɜɚɧɢɯ277ɫɟɪɜɿɫɿɜ  ɨɤɪɟɫɥɢɬɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ277ɜɍɤɪɚʀɧɿ Ɍɟɪɦɿɧɨɦ 277 ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɟɪɜɿɫ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɭ ɜ ɨɛɯɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɤɚɧɚɥɿɜɹɤɢɦɢɽɫɭɩɭɬɧɢɤɨɜɢɣɟɮɿɪɧɢɣɱɢɤɚɛɟɥɶɧɢɣɫɢɝɧɚɥɐɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɩɨɞɿɛɧɚɞɨ,379ȱɧɨɞɿɰɿɩɨɧɹɬɬɹɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶɩɪɨɬɟɦɿɠɧɢɦɢɽ ɫɭɬɬɽɜɚɪɿɡɧɢɰɹɉɨɥɹɝɚɽɜɨɧɚɭɫɩɨɫɨɛɿɩɟɪɟɞɚɱɿɤɨɧɬɟɧɬɭ,379ɩɪɢɜ¶ɹɡɚɧɚɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɨɦɭ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ ɩɨɡɚ ɧɟɸ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣ 277 ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɩɪɚɰɸɽ ɩɨɜɟɪɯ ɦɟɪɟɠɿ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɬɨɦɭ ɰɟɣ ɫɟɪɜɿɫ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɨɦɭɞɨ©ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀɦɟɪɟɠɿª 

 ɋɬɭɞɟɧɬɤɭɪɫɈɄɊ©Ɇɚɝɿɫɬɪªɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚªɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɑɟɪɟɦɧɢɯȱȼɤɚɧɞɧɚɭɤɡɫɨɰɤɨɦɞɨɰ

ϭϮϴ 

ШЕВЧЕНКІВСЬКА ВЕСНА. СЕКЦІЯ: ЖУРНАЛІСТИКА  

Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «ШЕВЧЕНКІВСЬКА ВЕСНА. СЕКЦІЯ: ЖУРНАЛІСТИКА»...

ШЕВЧЕНКІВСЬКА ВЕСНА. СЕКЦІЯ: ЖУРНАЛІСТИКА  

Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «ШЕВЧЕНКІВСЬКА ВЕСНА. СЕКЦІЯ: ЖУРНАЛІСТИКА»...

Advertisement