Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

REGLAMENT RÈGIM INTERN

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 1 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

ÍNDEX:

CONTROL DE CANVIS ..................................................................................... 3 PRESENTACIÓ.................................................................................................. 4 ORGANIGRAMA ................................................................................................ 4 ÒRGANS COL·LEGIATS DE GOVERN ........................................................... 10 EL CLAUSTRE DE PROFESSORS ................................................................. 13 DEPARTAMENTS DIDÀCTICS........................................................................ 14 ÒRGANS DE COORDINACIÓ ......................................................................... 19 ÒRGANS D’ATENCIÓ I SEGUIMENT A L’ALUMNAT ..................................... 24 COMISSIONS DEL CENTRE........................................................................... 26 DRETS I DEURES DEL PROFESSORAT ....................................................... 29 PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PAS ......................................... 32 NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE .............................................. 36 NORMATIVA ESPECÍFICA DELS CICLES FORMATIUS ............................... 41 DRETS I DEURES DELS ALUMNES............................................................... 45 ACTUACIONS EN CAS DE QUEIXES............................................................. 60 ÚS DELS SERVEIS DEL CENTRE.................................................................. 61 MANTENIMENT DEL CENTRE ....................................................................... 62 APROVACIÓ, AVALUACIÓ I REVISIÓ ............................................................ 63

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 2 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

CONTROL DE CANVIS

Realitzat per

Revisat per

Aprovat per

Nom i cognom

Juan José García

Claustre

Consell escolar

Càrrec

Director

Data

dimecres 01/04/2009

dimecres 01/04/2009

dimecres 01/04/2009

Signatura

Llistat de les modificacions Revisió núm

Data

Descripció de la modificació

00

17/12/2008 Creació del document

01

01/04/2009

Modificació de l’apartat Actuacions en cas de Queixes

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 3 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

PRESENTACIÓ L’IES El Calamot és un centre docent públic, depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en el qual s’imparteixen els ensenyaments de:l’Ensenyament Secundari obligatori, de Batxillerat i de Formació Professional Específica de Grau Mitjà i Superior, amb les diferents modalitats, famílies professionals i titulacions que el Departament d’Ensenyament autoritza per a cada curs escolar. Per una altra banda, el centre està obert i vol donar resposta positiva a les necessitats dels ciutadans de Gavà, tant si són plantejades directament per l’Ajuntament com per les diverses Associacions o d’altre tipus. L’admissió dels alumnes es realitzarà d’acord amb les disposicions vigents dictades pel Departament d’Educació o d’altres Departaments de la Generalitat de Catalunya que tinguin competències en la formació ocupacional, i d’acord amb els principis d’igualtat i no discriminació. A efectes d’aquest Reglament de Règim Intern s’entendrà per activitat educativa aquella activitat escolar, extraescolar o complementaria, aprovada pel Consell Escolar del Centre. Són membres d’aquesta comunitat educativa els alumnes matriculats en algun dels ensenyaments oficials, els seus pares i mares o tutors legals, el professorat i el personal d’administració i serveis. Els membres de la comunitat educativa de l’IES El Calamot de Gavà hauran de conèixer aquest Reglament, aplicar-lo en la mesura de llurs responsabilitats, complir-ne les prescripcions i facilitar el seu desenvolupament, amb l’objectiu d’assolir un funcionament i grau de convivència òptims. Aquelles persones que desenvolupin alguna activitat professional o que rebin formació ocupacional o contínua en el centre hauran de respectar les normes de convivència i de utilització de les instal·lacions establertes pel centre. Així mateix, tota persona que circumstancialment estigui en les dependències dels centre haurà de respectar i complir les normes de funcionament i seguretat establertes.

ORGANIGRAMA Veiem al full següent l’organigrama del centre:

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 4 de 63


Cap d'Estudis Coordinador pedagògic amb el Coordinador pedagògic i els d'ESO i de BAT

Cap d'Estudis adjunt amb els Caps de Departament

Secretari Administrador Cap d'estudis d'FP

amb Tutors i Professorat amb els Coordinadors Pedagògic, ESO amb els Caps de Departament

amb la Secretaria

amb el Cap d'Estudis adjunt i el Coord. de l'ESO

amb Caps de Departament

amb professors i tutors

amb Cap d'Estudis

amb Caps de Departament

amb Coordinador de mediació

amb Coordinador FP amb la Secretaria, la Consergeria, etc

amb Coordinador d'activitats i serveis escolars

amb el Cap d'Estudis adjunt i el Coordinador de l'ESO amb Caps Departament

EQUIP

DIRECTIU

DIRECTOR Serveis Externs de suport: EAP, CRP, Lics

CLAUSTRE EQUIPS DOCENTS

DEL

PROFESSORAT: DEPARTAMENTS DIDÀCTICS

REUNIONS

COMISSIONS

PROJECTES

Tècnics Audiovisuals

Tot el professorat

Equip Directiu i encàrrecs de servei

PLA DE L'ESPORT

Biblioteca Coordinació del PAT i de les Tutories

Manteniment

els professors del Dep.

Informàtica

E. Directiu, Coordinadors, Caps Departament

amb Tutors, Cap d'E. i Coord P.

Didàctics Grups PAT i convivència

Coordinació del PAT, TR, PAU i de les Tutories

Cursos

PELE Coordinador Qualitat

ESO amb Tutors, Cap d'E. i Coord P.

BAT

Etapes

INFORMÀTICA

CCFF Pràctiques

Coordinació de l'FCT i les relacions amb les empreses

Professorat del grup, Tutor / Membre equip directiu

Cap d'estudis adjunt ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC

amb Tutors pràctiques, Caps Dep.i Cap d'E. d'FP

Els membres electes

Cap d'estudis adjunt

Els assignats a cada comissió

Coordinador LIC

Planificació activitat complementàries i extrescolars amb Caps de Dep i Cap d'E.

Informàtica

TOA

O rganigrama IE S El C alamot

SEFED


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN

Són òrgans unipersonals de govern de l’IES El Calamot: el director, el cap d’estudis, el cap d’estudis adjunt, el cap d’estudis de formació professional, el coordinador pedagògic, i la secretaria. Director. El director és el representant de l’administració educativa en el centre i té atribuïdes les següents competències: Garantir el compliment de les lleis i de les altres disposicions vigents. Exercir el comandament de tot el personal adscrit al centre i adoptar les resolucions disciplinàries que corresponen d’acord amb les normes aplicables. Dirigir i coordinar totes les activitats del centre que porten a la consecució del seu projecte educatiu, d’acord amb les disposicions vigents i sense perjudici de les competències atribuïdes al Claustre de Professors i al Consell Escolar del centre. Ostentar la representació del centre, sense perjudici de les atribucions de la resta d’autoritats educatives. Col·laborar amb els òrgans de l’Administració educativa en tot allò relacionat amb la consecució dels objectius educatius del centre. Proposar a l’Administració educativa el nomenament i cessament dels membres de l’equip directiu, prèvia informació al Claustre de Professors i al Consell Escolar del centre. Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb organismes que facilitin la relació del centre amb l’entorn, i fomentar un clima escolar de afavoreixi l’estudi i el desenvolupament de totes les actuacions que propiciïn una formació integral en coneixements i valors dels alumnes. Afavorir la convivència en el centre, resoldre els conflictes i imposar totes les mesures disciplinàries que corresponguin als alumnes, d’acord amb les normes que estableixin les administracions educatives i en el compliment dels criteris fixats en aquest reglament. Amb aquest fi, es promourà l’agilització dels procediments per a la resolució dels conflictes en els centres. Convocar i presidir els actes i les sessions del Consell Escolar i del Claustre de Professors del centre i executar els acords adoptats en l’àmbit de les seves competències. Realitzar les contractacions d’obres, serveis i subministraments i també autoritzar les despeses d’acord amb el pressupost del centre, ordenar els pagaments i visar les certificacions i documents oficials del centre, tot això d’acord amb el que estableixen les administracions educatives. Promoure plans de millora de la qualitat del centre i també projectes d’innovació

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 6 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

i d’investigació educativa. Impulsar processos d’avaluació interna del centre i col·laborar en les avaluacions externes. Vetllar per l’actualització del Projecte educatiu. Elaborar el Projecte lingüístic d’acord amb les directrius del Consell Escolar i tenint en compte les propostes que fa el Claustre de Professors. Elaborar el Reglament de règim interior i incloure-hi els aspectes relatius al funcionament intern del centre. Elaborar, amb caràcter anual, en el marc del Projecte educatiu, la Programació general del centre, conjuntament amb l’equip directiu i vetllar per l’elaboració, aplicació i revisió, quan s’escaigui, del Projecte curricular del centre i perl’adequació al currículum aprovat pel Govern de la Generalitat. Vetllar pel compliment del Reglament de règim interior del centre. Assignar el professorat als diferents cursos, àrees i matèries en la forma més convenient. Controlar l’assistència del personal del centre i el règim general dels alumnes. Elaborar, conjuntament amb l’equip directiu, la Memòria anual d’activitats del centre. Qualsevol altra que li sigui encomanada per l’Administració educativa. Cap d’Estudis Correspon al cap d’estudis: Fer la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats del centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament del director. Coordinar les relacions amb els serveis educatius integrats del Departament d’Educació. Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el seguiment. Substituir el director en cas d’absència. Coordinar les activitats escolars reglades i complementàries, tant en el si del mateix centre com amb els centres de procedència i adscripció dels alumnes i els centres públics que imparteixen l’educació secundària obligatòria de la zona. Dur a terme l’elaboració de l’horari escolar i la distribució dels grups, tenint en compte allò que es disposa en la normativa general. Presidir les juntes d’avaluació de fi de cicle i les reunions de caps de departament didàctic i de seminari. Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 7 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

disposicions del Departament d’Educació. Cap d’estudis adjunt Les funcions del cap d’estudis adjunt seran les que li assigni el departament d’Educació en el moment de la seva creació i les que li delegui el cap d’estudis Cap d’estudis de formació professional Les funcions del cap d’estudis de formació professional seran les que li assigni el Departament d’Educació en el moment de la seva creació i les que li delegui el cap d’estudis. Coordinador pedagògic Correspon al coordinador pedagògic: Fer el seguiment i l’avaluació de les accions educatives que es desenvolupen a l’institut, sota la dependència del director. Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular, i vetllar per la seva concreció en les diferents àrees i matèries dels cicles, etapes, nivells i graus que s’imparteixen a l’institut. Vetllar per l’adequada correlació entre el procés d’aprenentatge dels alumnes dels ensenyaments que s’imparteixen en el primer cicle de l’educació secundària obligatòria i els corresponents als del cicle superior d’educació primària en el si de la zona escolar corresponent. Coordinar les accions formatives al llarg dels diferents cicles, etapes, nivells i graus dels ensenyaments impartits a l’institut. Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment d’aquells que presentin necessitats educatives especials, tot procurant la col·laboració i participació de tots els professors del claustre en els grups de treball. Proposar les modificacions curriculars que hagin de ser autoritzades pel Departament d’Educació quan s’escaigui. Vetllar, juntament amb els caps de departament, perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es dugui a terme en relació amb els objectius generals de l’etapa i amb els generals i terminals de cada àrea o matèria. Vetllar per l’adequada coherència de l’avaluació al llarg dels diferents cicles, etapes, nivells i graus dels ensenyaments impartits al centre. Vetllar, juntament amb els caps de departament, i tenint en compte la normativa vigent, per l’adequada selecció dels llibres de text, del material didàctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s’imparteixin a l’institut. Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 8 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del professorat que es desenvolupin a l’institut, quan s’escaigui. Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions del Departament d’Educació. Secretari Correspon al Secretari-Administrador: Dur a terme la gestió de l’activitat administrativa del centre, sota el comandament del director, i exercir, per delegació d’aquest, la prefectura del personal d’administració i serveis adscrit al centre. Exercir la secretaria a les reunions que celebrin els òrgans col·legiats, i aixecarne les actes corresponents. Tenir cura de les tasques administratives de l’institut, atenent la seva programació general i el calendari escolar. Fer les certificacions i els documents oficials del centre. Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i del de matriculació. Custodiar els llibres i els arxius del centre i assegurar la unitat documental dels registres i dels expedients acadèmics dels alumnes, i responsabilitzar-se que estiguin complets i diligenciats d’acord amb la normativa vigent. Formular i mantenir actualitzat l’inventari del centre, així com les dades del personal que hi estigui destinat. Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició, l’alineació i el lloguer de béns i als contractes d’obres, serveis i subministraments, d’acord amb la normativa vigent. Vetllar per la tasca i organització dels horaris del personal subaltern d’acord amb les instruccions del director. Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se’n deriva i elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres juntament amb el director. Elaborar el projecte de pressupost del centre. Vetllar pel manteniment i la conservació general del centre, de les seves instal·lacions, mobiliari i equipament d’acord amb les indicacions del director i les disposicions vigents. Tenir cura de les reparacions, quan correspongui. Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions del Departament d’Educació.

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 9 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

ÒRGANS COL·LEGIATS DE GOVERN

Són òrgans col·legiats de govern de l’IES El Calamot, el Consell Escolar del centre, el Claustre de professors i els Departaments didàctics. El Consell Escolar i les seves comissions. Composició del Consell Escolar Atenent a les proporcions que estableix, en el centre el nombre total de membres acordat pel propi Consell Escolar, per al procés electoral, és de 23, i es concreta de la següent forma: Membres nats •

President : el/la director/a del centre.

Representant de l’equip directiu : el/la Cap d’estudis

La Secretaria del centre (amb veu i sense vot ): Actua de secretaria del Consell Escolar.

Membres de designació directa •

1 Representant de l’ajuntament : Persona designada per l’ajuntament de Gavà.

1 Representant de l’associació de mares i pares d’alumnes: Persona designada directament per la Junta de l’AMPA, entre els seus membres.

Membres electes .•

8 Representants del Claustre : professors/es, designats en votació de Claustre.

1 Representant del PAS : Persona designada per votació, entre el personal d’administració i serveis

4 Representants dels alumnes : alumnes, designats per votació pels alumnes del centre.

4 Representants dels pares/mares : designats per votació pels pares i mares amb dret a vot.

Renovació del Consell Escolar La renovació dels membres nats és automàtica en el moment de produir-se el canvi en l’equip directiu. La renovació els membres de designació directa serà atribució de l’entitat Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 10 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

representada qui podrà fer-la en qualsevol moment, mitjançant una comunicat escrit. Cada convocatòria de procés de renovació els hi serà notificada per si consideren que cal procedir a la renovació. Dels representants dels sectors electes se’n renovarà la meitat cada 2 anys. La convocatòria electoral la realitzarà el Director del centre. En el cas del PAS, amb representació única, es realitzarà un procés d’elecció cada 2 anys. Si durant la vigència del mandat es produeix alguna baixa en el sector professorat serà substituïda a través d’una votació en el primer trimestre del curs acadèmic. El temps de representació per a nova incorporació serà el que li quedava a la persona substituïda.

Competències i funcionament Les competències del Consell Escolar venen definides en la Llei Orgànica i que es transcriuen: Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el Projecte Educatiu, sense perjudici de les competències del Claustre, en relació amb la planificació i organització docent. Elaborar informes, a petició e l’administració competent, sobre el funcionament del centre i sobre aquells aspectes relacionats amb la seva activitat. Participar en el procés d’admissió d’alumnes i vetllar per que es realitzi d’acord amb la Llei i disposicions que el regulen. Aprovar el Reglament de Règim Interior del centre. Conèixer la resolució dels conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar per que aquestes estiguin d’acord amb la legislació vigent. Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació. Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equipament escolar. Proposar les directrius per la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb altres centres, entitats i organismes. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, la evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació del centre que realitzi l’administració educativa. Ser informat de la proposta, a l’administració educativa, de nomenament i de cessament del membres de l’equip directiu. Promoure mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre. El plenari del Consell es reunirà almenys un cop al trimestre i sempre que el President ho consideri necessari. També es convocarà quan ho demanin 1/3 o més dels membres amb dret a vot. Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 11 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

L’horari ordinari de reunions s’acordarà en la sessió de constitució. En aquesta reunió també s’escolliran els membres de les diferents comissions. Els acords del Consell i de les seves comissions, sempre que sigui possible es prendran per consens. En cas contrari es realitzarà votació directa i es requerirà la majoria simple dels membres del Consell o de la comissió amb dret a vot per a prendre els acords. A les reunions del Consell Escolar s’hi podrà convidar algun càrrec unipersonal de direcció o de coordinació, quan es tractin aspectes del seu àmbit de gestió o de la seva competència. Comissions específiques En el sí del Consell Escolar es constituiran, amb caràcter ordinari, les comissions que es concreten a continuació. En la seva composició hi estaran representats almenys els sectors professors, alumnes i pares/mares d’alumnes. Es constituiran de nou desprès de cada procés de renovació.

Comissió Econòmica. Serà presidida pel Director i n’actuarà de secretaria la del centre. La secretaria exercirà, com a responsable de la gestió econòmica del centre. La Comissió Econòmica actuarà, o delegarà en una comissió, com a junta de contractació en aquells procediments d’adjudicació de serveis que contemplin aquesta figura. També proposarà l’adjudicació de les compres de material quant pel el seu import requereixi la licitació de 3 o més empreses, segons la normativa vigent. Realitzarà el seguiment i valoració de l’execució del pressupost, revisarà el projecte de pressupost i les seves revisions i els elevarà a l’aprovació del ple del Consell. Es reunirà d’ordinari un cop per trimestre i tantes vegades com ho consideri necessari el/la director/a. Comissió Permanent. Serà presidida pel Director i en formarà part el Cap d’estudis i la Secretaria del centre amb veu i sense vot. En la seva composició hi estaran representats almenys els sectors professors, alumnes i pares/mares d’alumnes. Es constituiran de nou desprès de cada procés de renovació. Actuarà com a comissió de convivència per a tractar aquells aspectes disciplinaris qualificats com a faltes i siguin susceptibles d’aplicar una sanció. Exercirà aquelles altres competències que li delegui expressament el Consell Escolar. Es reunirà sempre que la convoqui el/la Director/a o a petició dels sectors Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 12 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

electes representats. Altres comissions A més de les comissions esmentades, es podran constituir aquelles de caràcter temporal que el Consell consideri necessari per analitzar àmbits concrets de funcionament del centre. La seva composició serà definida el moment de la seva creació pel Consell Escolar. Totes les comissions aixecaran les actes de les reunions i seran incorporades cronològicament al registre d’actes del Consell Escolar en forma d’annexos.

EL CLAUSTRE DE PROFESSORS El Claustre és l’òrgan de participació del professorat en el control i gestió del centre i te la responsabilitat, coordinar, informar i, si és el cas, decidir sobre els aspectes de funcionament acadèmic i docents del centre. Composició Estarà integrat per tot el professorat que en la data de realització de la reunió estigui destinat en el centre. Competències i funcionament Formular a l’equip directiu propostes per a elaborar la programació general anuals de l’institut, així com avaluar la seva aplicació. Formular propostes al Consell Escolar per a l’elaboració del projecte educatiu i informar, abans de la seva aprovació, dels aspectes relatius a la organització i planificació docent. Informar el projecte de reglament de règim interior del centre. Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i la investigació pedagògica i en la formació del professorat del centre. Elegir els representants en el Consell Escolar del centre i en la Comissió de selecció de Director, prevista en l’article 88 de l’esmentada llei. Coordinar les funcions referents a la orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels alumnes. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, la evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació que del centre realitzi l’administració educativa, així com qualsevol altre informe referent a la marxa del mateix. Ser informat pel Director/a de l’aplicació del règim disciplinari del centre. Ser informat de la proposta, a l’administració educativa, del nomenament i cessament dels membres de l’equip directiu.

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 13 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per l’administració educativa. El Claustre serà convocat pel Director del centre i es reunirà abans d’iniciar les classes del curs preceptivament i un cop almenys cada trimestre acadèmic, amb caràcter ordinari. A més, el Director podrà convocar totes les reunions que acordi amb l’equip directiu. Les reunions ordinàries i el seu horari es concretaran en la programació general de l’institut (PGC). Així mateix, es convocarà Claustre quan ho demani expressament el 25% dels seus membres amb indicació dels temes a tractar o quan per unanimitat s’acordi en reunió de la Comissió Pedagògica. L’assistència a les reunions de Claustre és obligatòria per al professorat que en aquell dia estigui en actiu. El nombre d’hores d’absència serà la durada efectiva de la sessió, arrodonint a l’alça les fraccions horàries i tindran el mateix tractament que les permanències d’horari fix individual. Els acords de Claustre es procurarà que es prenguin per consens. Llevat de votacions sobre aspectes concretes que tinguin especificada una majoria determinada, els acords es prendran per majoria.

DEPARTAMENTS DIDÀCTICS Departaments i seminaris didàctics Agrupa les diferents àrees curriculars fixades en aquest RRI i els professors d’acord amb les seves especialitats. El Departament és l’òrgan de coordinació curricular que vetlla per la coherència didàctica de les matèries de l’ESO, del batxillerat i dels crèdits que configuren els diferents cicles formatius. Es reunirà periòdicament i sempre que el convoqui el seu Cap o la Direcció per mitjà d’algun dels seus membres i els acords es prendran per majoria absoluta dels membres. Són funcions específiques dels departaments: Establir la concreció del currículum de les matèries o crèdits que tingui adscrits, per a cada nivell educatiu o cicle escolar. Unificar els criteris d‛actuació professional (metodologia, activitats, tècniques, recursos i criteris d‛avaluació) dels diferents grups i nivells educatius. Garantir la igualtat i la qualitat de treball a desenvolupar per cada grup-classe, tenint en compte les característiques específiques respectives. Analitzar el seguiment de les programacions al llarg del curs. Tractar els casos de l‛alumnat que necessiti algun tipus d‛actuació especial

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 14 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

(reforç). Coordinar la utilització dels espais i equipaments que tingui assignats i fer propostes pera millorar-los o adquirir-ne de nous. Fer proposta, d’assignació de crèdits entre els professors, donant com resultat horaris equilibrats entre ells. Serà un acord de reunió plenària, presentada a la Direcció per donar el vist i plau. Si no és així, serà retornada al Departament per que sigui modificada. Detectar les necessitats de formació dels membres del departament. Aprovar el projecte curricular, el pla anual i la memòria anual del Departament. Les tasques encomanades per la comissió pedagògica. Aquelles altres que li pugui encarregar la Direcció del centre o que vinguin derivades de modificacions en la normativa del Departament d’ensenyament. El centre s’organitza en 13 departaments i un seminari. Departament de llengua catalana i literatura. En forma part el professorat de Llengua catalana i literatura. Departament de llengua castellana i literatura. En forma part el professorat de Llengua castellana i literatura i de Llengües clàssiques Departament de llengües estrangeres. En forma part el professorat d’anglès i de Francès. Departament de ciències socials. En forma part el professorat de Geografia i Història, de Filosofia i de Religió. Departament de ciències experimentals. En forma part el professorat de Biologia i Geologia i el de Física i Química. Dins d’aquest departament hi ha el Seminari de física i química format pel professorat de física i química. Departament de Matemàtiques.

matemàtiques.

En

forma

part

el

professorat

de

Departament de tecnologia. En forma part el professorat de Tecnologia Departament d’educació visual i plàstica. En forma part el professorat de Dibuix. Departament de música. En forma part el professorat de Música Departament d’educació física. En forma part el professorat d’educació física. Departament d’administratiu. En forma part el professorat de l’especialitat d’administració i finances, de gestió administrativa i d’economia. Departament d’informàtica. En forma part el professorat de l’especialitat d’explotació de sistemes informàtics i d’administració de sistemes informàtics. Departament de manteniment. En forma part el professorat de l’especialitat de manteniment i conducció de línees.

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 15 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

Departament de psicopedagogia: En forma part el professorat de l’especialitat de pedagogia terapèutica i psicologia. Comissió pedagògica i/o de gestió Està formada per tots els caps de departament/seminari, el cap d’estudis i el coordinador pedagògic , que presideix la reunió. Es reunirà periòdicament i sempre que la convoqui la Direcció per mitjà d’algun dels seus membres. Les funcions de la comissió es centraran en l’àmbit pedagògic i curricular i actuarà com a òrgan de consulta, previ a la presentació de propostes als departaments i/o al Claustre. Avaluar la programació acadèmica general de l’institut i fer propostes per la planificació del curs següent. Ser consultada en el procés de revisió del Projecte Educatiu, del Reglament de Règim Interior i del Projecte Curricular del centre i el Pla d’Acció Tutorial, com a pas previ al Claustre. Informar o proposar iniciatives d’experimentació pedagògica a implantar en el centre. Valorar la incidència de la formació rebuda pel professorat sobre l’acció acadèmica i informar el pla de formació de centre elaborat a partir de les necessitats detectades en els diferents departaments. Fer propostes en relació als criteris generals d’avaluació i de recuperació dels alumnes. Elaborar propostes en relació a la millora del rendiment acadèmic i dels resultats de l’avaluació del centre fetes per l’administració educativa. Ser consultada respecte als criteris de distribució econòmica ( capítol 2 ) per al funcionament dels Departaments. Estar informada de les accions implantades en els diferents departaments didàctics per millorar els resultats acadèmics i la satisfacció de l’alumnat. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin l’acció educativa del centre. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per la direcció del centre.

Cap de departament (i/o seminari) Funcions Correspon al cap de departament la coordinació general de les activitats del departament i la seva programació i avaluació. En particular aquestes funcions i responsabilitats es concreten: Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 16 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

Preparar les reunions del Departament o Seminari, elaborar l’ordre del dia, redactar les actes i passar còpia al cap d’estudis, i revisar-ne els acords. Elaborar el pla anual i la memòria del curs. Recollir i elaborar els documents del Departament o Seminari pel que fa a concreció del currículum, criteris d’avaluació i activitats complementàries. Supervisar i validar les programacions dels crèdits i custodiar-ne una còpia i lliurar-ne una altra a la Coordinació Pedagògica. Vetllar perquè les actuacions del professorat pel que fa a la programació, aplicació i avaluació tinguin la major coherència possible. Prendre les mesures adients per al manteniment de les instal·lacions específiques del departament i revisar i col·laborar en la posada al dia de l’inventari. Responsabilitzar-se de la compra del material didàctic del seu Departament o Seminari. Vehicular la informació de les editorials, d’activitats didàctiques, de formació del professorat, etc. Donar suport a les iniciatives d’innovació i recerca, a l’aprofitament de les convocatòries de concursos, tant per a professors com per a alumnes. Impulsar i promoure la participació dels Departaments o Seminaris en les celebracions del Centre. Vehicular la informació de la Comissió Pedagògica i l’equip directiu al professorat i a l’inrevés. Realitzar l’avaluació interna de les respectives àrees. Gestionar les actuacions que es deriven del treball de recerca. Acollir al professorat de nova adscripció, facilitar-li la informació sobre el funcionament del Departament i lliurar-li les programacions i altra documentació necessària per desenvolupar amb coherència els crèdits assignats. Vetllar per l’aplicació de les proves de les competències bàsiques i fer-ne el seguiment i la valoració. Realitzar qualsevol altra tasca que li sigui encomanada per la Direcció, referida al Departament Procés d’elecció Cada Departament farà la proposta de Cap del Departament al Director, i amb el seu vist i plau el nomenarà. La proposta es farà d‛acord amb el major nombre de vots obtinguts. L‛exercici d‛aquest càrrec serà per un període de dos anys, exceptuant circumstàncies de caràcter excepcional que justifiquin la renuncia al càrrec. Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 17 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

Previ acord dels membres del Departament i per majoria absoluta, es podrà revocar el càrrec de Cap de Departament durant el període del seu exercici. Es podrà concórrer al càrrec en períodes consecutius. En cas d‛absència de candidats o quan el Departament no es defineixi per cap professor, el Director del Centre, juntament amb el seu Equip Directiu, determinarà la persona que ocuparà el càrrec, sent la durada d‛un any com a mínim.

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 18 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

ÒRGANS DE COORDINACIÓ Coordinació de l’ESO Les seves funcions específiques són Vetllar per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives al llarg de l‛Educació Secundaria Obligatòria, col·laborant amb el coordinador pedagògic. Elaborar i desenvolupar, juntament amb el coordinador pedagògic i el cap d’estudis adjunt, els temes i necessitats del Pla d‛Acció Tutorial fent-ne el seu seguiment. Coordinar, juntament amb el cap d’estudis adjunt, el funcionament de les comissions social i de l’absentisme. Coordinar, juntament amb el cap d’estudis adjunt , les reunions periòdiques amb l’EAP Orientar, juntament amb el coordinador de batxillerat, el coordinador de formació professional i els tutors de 4t d’ESO, els alumnes que finalitzen els estudis secundaris, sobre la continuació d‛estudis i/o de les sortides professionals. Col·laborar amb la coordinació d’activitats i serveis escolars en la programació anual de les activitats escolars complementàries. Convocar les reunions d’equips docents, establir l’ordre del dia i presidir la reunió, elaborant la documentació corresponent. Col·laborar amb el Coordinador Pedagògic en les tasques que aquest li encomani. La coordinació de l’ESO és nomenada pel director. Coordinació de Batxillerat Les seves funcions específiques són: Vetllar per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives al llarg del batxillerat , col·laborant amb el coordinador pedagògic. Orientar, junt amb el coordinador de l’ESO, els alumnes que finalitzen els estudis secundaris, sobre el batxillerat. Coordinar el treball de recerca. Coordinar les PAAU. Convocar les reunions d’equips docents, establir l’ordre del dia i presidir la

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 19 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

reunió, elaborant la documentació corresponent. Col·laborar amb el Coordinador Pedagògic en les tasques que aquest li encomani. La coordinació de batxillerat és nomenada pel director. Coordinació de Formació Professional Les seves funcions específiques són: Vetllar per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives al llarg de la Formació Professional, col·laborant amb el cap d’estudis de formació professional. Coordinar l‛àrea de formació laboral i de Pràctiques dels Cicles Formatius. Col·laborar amb la Direcció del Centre en la formació de les línies d‛actuació en el marc de les relacions Escola-Treball i proposar les adaptacions de programació de l‛àrea tecnològica-pràctica en funció de les actuacions dels alumnes a les empreses. Difondre els programes Escola-Treball a nivell intern del Centre i a nivell extern, en l‛àmbit local i comarcal. Relacionar-se amb les empreses i connectar el Centre amb l‛entorn sòcioeconòmic i laboral. Convocar i coordinar les reunions dels professors implicats en els Programes Escola-Treball. Participar en les reunions de seguiment dels Programes Escola-Treball. Col·laborar amb els tutors dels alumnes que estan realitzant les pràctiques. Responsabilitzar-se de la confecció dels convenis dels alumnes que hagin de realitzar les pràctiques de FCT i guardar-ne còpia. Relacionar-se amb les Empreses de la comarca per donar-nos a conèixer i establir relacions en vistes a la realització de les pràctiques dels alumnes. Ser el coordinador dels cursos transnacionals que es realitzen al Centre. Orientar, junt amb el coordinador de l’ESO, els alumnes que finalitzen els estudis secundaris, sobre les sortides professionals. Col·laborar amb el cap d’estudis de formació professional en les tasques que aquest li encomani. La coordinació de formació professional és nomenada pel director. Coordinació d’Activitats i Serveis Escolars Les seves funcions específiques són: Coordinar, impulsar i organitzar les activitats culturals i les activitats escolars i Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 20 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

extra-escolars. Coordinar l’organització de viatges i desplaçaments dels alumnes per realitzar les activitats programades. Coordinar i promoure les activitats culturals junt amb els tutors i professorat. Informar, a efectes de coordinació, a la direcció sobre les activitats a realitzar durant el curs acadèmic. Elaborar una memòria final de curs, on constarà una avaluació de les activitats realitzades. Dur a terme qualsevol altra tasca encomanada per la Direcció. La coordinació d’Activitats i Serveis Escolars és nomenada pel director. Coordinador de Qualitat Les Seves funcions específiques són: Assegurar l’establiment, implementació i manteniment dels processos del Sistema de Gestió de la Qualitat. Informar a la direcció del desenvolupament del sistema i de qualsevol necessitat de millora. Assegurar la sensibilització del personal envers els requisits dels alumnes, famílies i d’altres persones. Convocar i coordinar les reunions i les activitats de la comissió de qualitat. Mantenir la integritat del SGQ. Del nomenament i cessament del coordinador/a de qualitat s’encarrega el/la director/a del centre. La coordinació de Qualitat és nomenada pel Director Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals Les seves funcions específiques són: Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar l‛interès i la cooperació dels treballadors en l‛acció preventiva. Col·laborar amb la direcció del centre en l‛elaboració del pla d‛emergència i també en la implantació, la planificació i la realització de simulacres d‛evacuació. Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla d‛emergència amb la finalitat d‛assegurar-ne l‛adequació i funcionalitat. Revisar periòdicament el pla d‛emergència per assegurar-ne l‛adequació de les Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 21 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

. persones, els telèfons i l‛estructura. Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com activitat complementària a les revisions oficials. Promoure actuacions d‛ordre i neteja i fer-ne el seguiment. Emplenar i trametre als serveis territorials el full de Notificació d‛accidents segons model del Departament d‛Educació. Col·laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals en l‛avaluació i control dels riscos generals i específics del centre. Dur a terme qualsevol altre tasca que li encomani la direcció respecte a la prevenció de riscos laborals. La coordinació de Prevenció de Riscos Laborals és nomenada pel Director Coordinació Lingüística, d’Interculturalitat i de Cohesió social Les seves funcions específiques són: Assessorar a l‛equip directiu en l‛elaboració o en l‛actualització del projecte lingüístic i del pla d‛acollida d‛integració i realitzar el seguiment del seu compliment. Coordinar les actuacions curriculars i no curriculars de caire lingüístic i intercultural que el centre du a terme per facilitar l‛acollida de l‛alumnat nouvingut. Coordinar les activitats, incloses en la programació general, que promouen l‛ús de la llengua catalana, i el respecte i la valoració de la diversitat lingüística i cultural. Coordinar-se amb els assessors de la llengua, interculturalidad i cohesió social dels serveis territorials. Crear, coordinar i actualitzar un fons documental (metodologies, materials didàctics, TIC.......) que faciliti la potenciació de l‛ús de la llengua catalana, la millora de la didàctica de l‛ensenyament de la llengua i dels aspectes lingüístics de les altres àrees, l‛acollida lingüística i social de l‛alumnat nouvingut i l‛educació intercultural. Coordinar-se amb les institucions i les entitats de l‛entorn per tal de treballar conjuntament en la promoció de l‛ús social de la llengua i en l‛acollida lingüística de l‛alumnat nouvingut. Dur a terme qualsevol altre tasca encomanada per la direcció. La coordinació és nomenada pel Director

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 22 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

Coordinació Informàtica Les seves funcions específiques són: Proposar a l’equip directiu del centre els criteris per a la utilització i l’optimització dels recursos informàtics i per a l’adquisició de nous recursos. Proposar a la Direcció del Centre la distribució de l‛horari d‛utilització de l‛aula o aules d‛informàtica. Proposar a la Direcció del Centre els criteris a seguir per a altres utilitzacions i optimització dels recursos informàtics i telemàtics, i per l‛adquisició de nous recursos. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions, els equipaments informàtics i els servidors, proposant les mesures pertinents per garantir el seu millor funcionament. Realitzar el manteniment dels equipaments informàtics corresponents a cadascun dels Departaments i Seminaris del Centre. Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva formació permanent en aquest tema. Assessorar l‛Equip Directiu, el professorat i el personal d‛administració i serveis del Centre en l‛ús de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament d‛Ensenyament. Convocarà i coordinarà la Comissió Informàtica. Aquelles altres que el director li encomani en relació amb els recursos informàtics i telemàtics. La coordinació informàtica serà nomenada pel Director. Coordinació Tutoria Orientació Acadèmica TOA Vetllar per la continuïtat, coherència i correlació de les accions planificades per a assegurar una major continuïtat dels alumnes, tant del centre com externs, a l’ensenyament post obligatori. Elaborar i desenvolupar, juntament amb la Direcció un Pla d‛Actuacions i fer-ne el seu seguiment. Orientar, juntament amb el coordinador de batxillerat, el coordinador de formació professional i la coordinació d’ESO, els alumnes que finalitzen els estudis, sobre la continuació d‛estudis i/o de les sortides professionals. Col·laborar amb altres institucions, organitzacions empresarials, sindicats i centres de formació de l’entorn, amb la finalitat d’orientar als alumnes i Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 23 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

treballadors en les seves continuïtat d’estudis La coordinació Tutoria Orientació Acadèmica és nomenada pel director.

ÒRGANS D’ATENCIÓ I SEGUIMENT A L’ALUMNAT Tutors Les seves funcions són: Informar els seus alumnes de les normes i activitats del Centre, així com de l‛horari de visites per part dels pares. Informar els alumnes de qualsevol resolució adoptada per la Direcció, Claustre de professors i Consell Escolar. Explicar també als alumnes el Reglament de Règim Intern relatiu a l‛alumnat i sobre tot els seus drets, deures i sancions. Contactar i entrevistar-se amb els pares sempre que sigui necessari, i concretament el dia que es fa la reunió de principi de curs. Rebre visites dels pares tantes vegades com calgui al llarg del curs, per a fer un millor seguiment i control de l‛alumne Fer de mitjancers entre professors i alumnes, i entre alumnes i la Direcció. Valorar objectivament el rendiment escolar de l‛alumnat. Contribuir en el desenvolupament de la personalitat de l‛alumne. Presidir les Juntes d‛Avaluacions trimestrals del seu grup d‛alumnes: ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, redactant les actes corresponents. Revisar i comprovar les dades de notes introduïdes a l‛ordinador als butlletins. Informar el Cap d‛Estudis dels problemes greus i molt greus que puguin sorgir, respecte a assumptes disciplinaris. Procurar que l‛aula estigui neta i quan sigui necessari es farà neteja de taules; com a mínim, es farà una neteja de les taules al final de cada trimestre. Informar al Cap d’estudis adjunt dels desperfectes ocasionats pels seus alumnes, sempre que en tingui constància o sigui informat del fet per un altre professor. En el cas que el fet sigui greu o molt greu ho comunicarà al Cap d‛Estudis. Encarregar-se del procés d‛elecció del delegat i/o sots-delegat de classe. Destituir el delegat i/o sots-delegat dels alumnes, previ acord amb el Cap d‛Estudis, per incompliment de les seves responsabilitats. Controlar les faltes d‛assistència, retards i expulsions dels seus alumnes i enviar una comunicació escrita als seus pares o als mateixos alumnes quan són majors 18 anys. Demanar als seus alumnes el resguard signat pels pares de la recepció de la Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 24 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

comunicació i de l‛assabentat de les faltes d‛assistència i incidències i, si és necessari, reclamar-ho directament als pares. Motivar els seus alumnes en la participació en les activitats del Centre. Coordinar les activitats complementàries del grup classe. Coordinar les reunions dels professors que donen classe al seu grup (reunions d‛Equip Docent) i, en cas necessari, convocar-les. Com conseqüència, comunicar als alumnes els acords assolits en aquestes reunions i vetllar per la seva aplicació. Realitzar qualsevol altre tasca que li encomani qualsevol membre de l‛equip directiu, relacionada amb les gestions que afecten als alumnes del seu grup. Tutor de FCT Té assignat el crèdit de formació en centre de treball (FCT). Les seves funcions són: Desenvolupar el crèdit de la FCT i com a criteri general ajudarà al tutor de grup en la coordinació de l’equip docent del cicle formatiu. Programar les activitats a desenvolupar, fer-ne el seguiment, l’avaluació i el control de la fase de formació pràctica en els centres de treball. Promoure i vetllar pel compliment dels acords relatius al crèdit de Formació en Centres de Treball i fer-ne el seguiment. Informar a l’alumnat de la normativa relativa a l’exempció del crèdit de FCT. Revisar la documentació corresponent a les peticions d’exempció del crèdit de FCT i assessorar a la coordinació de FP sobre la correspondència entre la pràctica professional acreditada i el perfil professional del cicle formatiu que el sol·licitant estigui cursant. Cercar empreses suficients per a que tots els alumnes que han realitzar el crèdit de FCT. Acordar amb l’empresa el pla de formació i fer-ne el seguiment mitjançant visites periòdiques i altres mitjans. Assignar empresa als alumnes del crèdit de FCT, en funció de la mobilitat i l’adequació del perfil de l’alumne a l’empresa. Complir els terminis establerts en la programació general per la posada en marxa dels convenis entre l’Institut i l’Empresa i l’inici del crèdit de FCT. Reunir-se amb el tutor de l’empresa per avaluar conjuntament els/les alumnes, i complimentar el quadern de seguiment. Avaluar les empreses col·laboradores mitjançant el model d’informe establert pel centre. Lliurar la documentació generada a la Coordinació d’FP, en els terminis Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 25 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

establerts. Equip docent Les seves funcions són: Proposar les optatives de cada trimestre, i la seva assignació. Establir els diversos agrupaments d’alumnes. Determinar les mesures per a la diversitat al llarg del curs. Coordinar el currículum Aplicar el Pla d’Acció Tutorial. Avaluar els alumnes Avaluar el funcionament general del curs Dissenyar i aplicar el crèdit de síntesi

COMISSIONS DEL CENTRE Comissió d’informàtica Un recurs com la les TIC en un centre comporta molta feina, però sobretot moltes propostes a fer i molts documents a preparar que no poden ser responsabilitat d’una única persona. Per la qual cosa cal treballar en equip i organitzar una comissió d’informàtica que plantegi els objectius proposats tant pel Departament d’Educació , com els proposats pel Centre. L’objectiu de la comissió d’informàtica és, per tant, d’una banda dinamitzar, la utilització de les eines informàtiques com a recurs i suport d’activitats relacionades amb les àrees curriculars, i de l’altra, donar suport al coordinador d’informàtica. Les funcions d’aquesta comissió,seran: Manteniment del maquinari en perfecte estat d’utilització, facilitar la seva utilització dissenyant protocols comuns a totes les màquines (configuracions i presentacions comunes, arxius BAT, accessos a impressores i recursos...). Planificar la utilització de les aules d’informàtica i de la resta de mitjans informàtics. Promoció de l’ús educatiu de la tecnologia de la informació i de la formació interna del professorat. Coordinar i fer seguiments de la utilització dels programes que es fan servir com a suport de les àrees curriculars. Animar la utilització dels recursos TIC disponibles al centre. Recollir els materials que el Departament d'Educació posa a l’abast de les

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 26 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

escoles i publicitar-los entre el professorat.. Fer propostes a la Direcció, d’inversió i millores. Temes curriculars: adaptació del currículum, programació TIC, avaluació de les TIC... Gestionar la web del centre. La comissió d’informàtica estarà convocada per la coordinació d’informatica i formada com a mínim pels següents membres: - el coordinador d’informàtica. - un membre de l’equip directiu. - cap del departament d’informàtica. - els professors responsables del manteniment en els cicles. - un professor de l’àrea de lletres. - un professor de l’àrea de ciències Equip impulsor L’equip impulsor és l’encarregat de la planificació, lexecució, avaluació i revisió del projecte estratègic d’autonomia del centre. Treballa de manera coordinada amb la Direcció del centre. Comissió de Qualitat La comissió de qualitat esta formada dos membres de l’equip directiu, per professors del claustre i el/la coordinador/a de qualitat. D’aquesta comissió en podran formar part funcionalment i temporal limitat a un curs acadèmic, d’altres professors de l’institut que per formació, suport a la gestió o interès de desenvolupar la seva àrea d’acció es consideri necessari per la direcció. Les seves funcions seran: •

Establir, proposar i comunicar la política i objectius de la qualitat

Revisar el SGQ.

Proposar un sistema de comunicació que permeti l’accés a la informació il’intercanvi d’experiències de les persones de l’institut.

Crear, revisar, distribuir i implantar la documentació del Sistema i els compromisos associats a aquesta documentació.

Revisar i millorar els processos que es donen a l’institut.

Sensibilitzar, comunicar i formar les persones de l’Institut envers el SGQ

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 27 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

El sentit de la Comissió de Qualitat es portar a terme en el centre un conjunt d’actuacions d’avaluació tant interna , com externa, que ha de proporcionar un coneixement aprofundit de la realitat, útil per a la presa de decisions que contribueixin a la millora de la gestió del centre, de la gestió del currículum i dels resultats d’aprenentatge de l’alumnat. La seva tasca serà planificar, organitzar, dinamitzar i dur a terme l’avaluació interna. Respecte al pla d’avaluació interna,externa o Pla de millora, al finalitzar el curs la comissió del centre ha de fer una reflexió per a valorar •

l’adequació de les actuacions a les necessitats del centre

-el grau d’assoliment del pla i els elements que hi ha incidit

-les millores introduïdes a partir dels resultats de l’avaluació competències bàsiques

-la incidència en els aprenentatges dels alumnes i en la qualitat educativa del centre

i de les

Comissió d'assessorament psicopedagògic L’equip format pel professor de Psicopedagogia, la mestra de Pedagogia terapèutica, la psicòloga de l’EAP i el professorat adscrit a atenció a la diversitat formen l’equip d’assessorament psicològic del Centre. Aquest equip vetllarà per l’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials i als alumnes amb més dificultats per aprendre, en col·laboració amb la resta de professorat, especialment els tutors. Comissió d’atenció a la diversitat Està formada pel professorat de Psicopedagogia, la mestra de Pedagogia terapèutica, la psicòloga o psicòleg de l’EAP, els professors d’atenció a la diversitat, la coordinadoras de l’ESO i la Cap d’Estudis Adjunta que la presideix i convoca. Té cura del seguiment de l’alumnat de necessitats educatives especials i dels que requereixen algun tipus d’adaptació curricular o atenció individualitzada.

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 28 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

DRETS I DEURES DEL PROFESSORAT

Drets A l’IES El Calamot el professorat funcionari, interí i substitut té dret a: Rebre el suport i assessorament per a tramitar reclamacions davant el Departament d’Educació relatives a perjudicis contra la seva persona o els seus béns, per raó de l’exercici de les funcions assignades. Accedir als seu expedient personal, amb el coneixement de la Secretaria de l’Institut. Disposar dels mitjans i materials adients per poder realitzar la seva activitat docent, segons les disponibilitats de l’Institut. L‛exercici del dret a vaga, sempre que aquesta estigui convocada legalment. Estar informat i tenir accés a la legislació educativa. Participar en els òrgans col·legiats de l’Institut, tant com a membre i com a elector. Consultar i conèixer els acords del Claustre i del Consell Escolar i qualsevol d’altre documentació administrativa que l’afecti, llevat d’aquells aspectes regulats per la Llei de Protecció de Dades personals. Ser consultat i informat pels seus representants, sobre els temes a tractar i els acords que s’adoptin en els corresponents òrgans de participació en el control i gestió del centre. Ser informat d’aquelles circumstàncies que li puguin afectar laboralment o professional i tenir accés a la legislació educativa. Formular davant els seus representats i la direcció de l’Institut totes les iniciatives, suggeriments o reclamacions que consideri adients. Participar en activitats de formació que afavoreixin la seva formació professional i psicopedagògica. La Direcció de l’Institut hi facilitarà l’assistència quan tinguin relació directa els crèdits o matèries que imparteix i l’activitat formi part del pla de formació del centre i no es perjudiqui l’escolarització dels alumnes. Conèixer i difondre, dins de l’àmbit dels centre, els documents oficials que regulen i dinamitzent la vida de l’Institut: PEC (Projecte educatiu de centre), PGI (Programació general de l’Institut), PCC (Projecte curricular Eso/Batxillerat/Cicles), RRI (Reglament de règim intern), el Pla d’Emergència del Centre, les programacions de les diferents matèries i crèdits i d’altres que Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 29 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

puguin sorgir durant la vigència d’aquest RRI. Desenvolupar lliurement la docència sense més restriccions que el respecte al Projecte Educatiu de Centre, als Projecte Curricular de l’ESO, del Batxillerat o dels Cicles Formatius i a les programacions aprovades. Tenir accés a permisos i llicències segons la normativa vigent. Expressar-se lliurement sense perjudicar els drets individuals i col·lectius que els membres de la comunitat educativa tenen. Presentar davant l’àmbit de direcció responsable de l’elaboració dels horaris, les preferències horàries. Proposar la realització d’activitats extraescolars en les instal·lacions de l’Institut per a ser presentades al Consell Escolar .

Deures A l’IES El Calamot el professorat funcionari, interí i substitut té els següents deures: Participar en els òrgans col·legiats de l’Institut tant com a membre i com elector. Participar en aquelles activitats de formació que afavoreixin l’exercici de la seva activitat docent i de manera especial en les organitzades en el marc del pla de formació de centre.. Facilitar el domicili i altres dades personals que facilitin la seva localització en cas de necessitat i també les dades relatives a llur formació acadèmica i activitats de formació contínua. Respectar i complir el present Reglament de Règim Interior, el Projecte Educatiu de Centre i els documents que el centre té establerts per al normal desenvolupament de l’activitat. Complir els acords presos pels òrgans de govern, pels òrgans de participació en el control i gestió del centre i pels òrgans de coordinació establerts en el centre. Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, dels membres de la comunitat educativa. Tenir la deguda reserva dels assumptes que coneix per raó de les seves funcions, fent un ús adequat de la informació de què disposi. Portar a terme aquelles instruccions i normes relatives al desenvolupament, l’avaluació i el seguiment de l’activitat acadèmica i responsabilitzar-se de la convivència dins de la aula o taller i en la resta d’instal·lacions de l’Institut. Orientar la seva feina a l’assoliment dels principis i objectius establerts en el Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 30 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

Projecte Educatiu de Centre i en els Projectes Curriculars de l’ESO, Batxillerat i dels Cicle Formatius de Formació Professional Específica i aquells altres documents marcs aprovats pels diferents òrgans de gestió o coordinació del centre. Desenvolupar les activitats d’aula d’acord amb les programacions aprovades pels diferents Departaments. Informar al seu l’alumnat dels objectius trimestrals del crèdit o matèria i dels criteris d’avaluació i de recuperació. Complir l’horari de classes i les altres activitats d’horari fix assistir a totes les reunions a què se’ls convoqui degudament: claustres, reunions de departament i/o seminari, reunions d’avaluació i les derivades de la seva condició de tutor o del càrrec que ocupin. Assistir a les reunions extraordinàries no previstes en la programació general del centre que siguin degudament convocades pel director o per l’òrgan de coordinació corresponent. Assistir a les activitats realitzades a l’Institut que suposin supressió de les classes dins del seu horari fix de treball. Complir l’horari i justificar els seus retards i absències segons la normativa vigent. En el cas de no poder impartir les classes o no puguin arribar amb puntualitat, haurà de comunicar-ho amb suficient antelació al membre de l’equip directiu responsable d’aquesta tasca. Complir els terminis en l’elaboració i lliurament de documents relatius a la seva responsabilitat. Mantenir els alumnes i els seus pares o representants legals informats de l’evolució de l’aprenentatge i de les qualificacions obtingudes. Atendre, en hora de visita, als pares dels alumnes o els propis alumnes i deixar constància dels temes tractats i dels acords.

Faltes d’assistència del professorat Tota falta d’assistència s’haurà de justificar per escrit. El procediment que seguirà el professorat és el descrit al Procediment d’assegurament del Servei PDC38CE, que el podeu trobar al programari de gestió de la qualitat Qualiteasy apartat Documents>Procediments. Cada mes es farà el recompte de les faltes d’assistència i s’exposaran classificant les absències tal com indica la normativa del Departament, abans del dia 5 del mes següent a la sala de professors.

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 31 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PAS Es considera Personal d‛Administració i de Serveis (PAS) : els conserges i els auxiliars administratius. Aquests els anomena la Generalitat de Catalunya S’entén per PAS aquelles persones que, tot i treballar de manera continuada al Centre, no realitzen específicament tasques educatives. El PAS participarà al Consell Escolar del Centre a través del seu representant, el qual serà elegit d‛acord amb el que estableix la regulació del procés electoral d‛elecció dels representants als òrgans col·legiats de govern. El personal no docent fa una labor, totalment necessària per al bon funcionament estructural del Centre, cosa que el fa ser considerat com a integrant de la comunitat educativa. El PAS dependrà funcionalment del Director. Drets Ser respectats en la seva dignitat i professionalitat per tothom. Poder traslladar els seus suggeriments directament a la Direcció del Centre o a qualsevol professor/a, a fi de millorar les normes organitzatives i de convivència establertes al Centre. Poder assistir als cursos de formació. Tots aquells drets reconeguts en el seu estatut funcionarial. Deures Conserges Control de l’entrada i sortida de persones al Centre (alumnes, professorat i públic) Tenir cura de l‛equipament, instal·lacions i dependències. Tenir cura i reposar la farmaciola del Centre. Comunicar, tant aviat sigui possible, al/la Secretari/a els desperfectes que es puguin produir o alguna anomalia o manca de material. Controlar i custodiar les claus de les diferents dependències, tot vigilant que n‛hi hagi un duplicat de seguretat. Portar un registre de les claus que es deixen. Vetllar les tasques del personal de neteja. Atendre l‛alumnat en general, i en concret adreçar-lo a un membre de l‛equip directiu si vol sortir del centre. Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 32 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

Atendre i tenir cura dels alumnes que no es trobin bé o pateixin un accident lleu. Acompanyar a l‛alumne accidentat al metge (consultori, ambulatori...), en absència del professor/a de guàrdia Atendre els pares/mares de l’alumnat i qualsevol persona que s‛adreci al Centre. Rebre, recollir (quan s’escaigui) i distribuir la correspondència d’acord amb les instruccions del Director. Rebre, distribuir documents i objectes propis de l’activitat administrativa del Centre. Atendre les trucades o encàrrecs adreçades al professorat, prendre’n nota i avisar-lo. Fer funcionar les màquines de reprografia ( multicopista, fotocopiadores i similars). Realitzar encàrrecs relacionats amb la seves funcions que els encomani el/la Director/a o Secretari/ària, fora i dins del Centre. Traslladar mobles i equipament. Complir totes les tasques encomanades en cas que es produeixi algun incident que requereixi el confinament o l‛evacuació del Centre. Obrir totes les portes necessàries: vestíbul, porta principal, etc. en cas que S’hagi d‛evacuar el Centre Controlar les entrades i sortides del Centre, tant de l‛alumnat com de persones alienes al Centre. Obrir i tancar el Centre. Activar l‛alarma de seguretat del Centre, si és l‛últim a sortir o el primer a entrar al Centre. Posar en funcionament i controlar l’enllumenat i la calefacció. En iniciar el curs es donarà a conèixer el seu horari d’atenció al públic en general i l’horari d’atenció a l’alumnat del centre. Tenir en consideració els suggeriments que els Òrgans de Govern del Centre els donin referents a la labor que hi fan. Complir i fer complir les normes de convivència establertes en aquest Reglament Realitzar altres tasques que els puguin ser encomanades dins del marc de les seves funcions.

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 33 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

Auxiliars administratius Realitzar la Pre-inscripció i Matriculació a tot l‛alumnat Matricular als alumnes de les PAAU. Gestionar els fitxers i l‛Arxiu de Secretaria. Gestionar els expedients dels alumnes. Efectuar els trasllats d’expedients, certificacions, títols dels diferents nivells educatius, etc. Treballar amb Departament.

l‛ordinador

la

part

administrativa

dels

programes

del

Confeccionar les actes de les avaluacions, butlletins, tot tipus de llistats, etc.. Realitzar la Pre-inscripció d‛alumnes nous Tramitar la documentació de faltes d‛alumnes. Tramitar els comunicats d‛accident. Portar els registres d’entrada i sortida de documents. Arxivar els documents entrants i les còpies dels documents que s‛envien. Elaborar circulars, convocatòries, oficis de Direcció i Secretaria. Efectuar la liquidació de les taxes acadèmiques dels títols. Tenir en consideració els suggeriments que els Òrgans de Govern del Centre els donin referents a la labor que hi fan. Complir i fer complir les normes de convivència establertes en aquest Reglament. Realitzar altres tasques que els puguin ser encomanades dins del marc de les seves funcions.

Personal de neteja i serveis Tenir cura de la neteja diària de l‛escola, tot tenint present que el Centre és un lloc on hi ha personal humà que pot està afectat per al·lèrgies o altres malalties i que s‛ha d‛actuar amb prou cura. Tenir present en les seves funcions: escombrar totes les dependències de l‛escola sense fer pols, treure la pols, fregar classes, passadissos, aules específiques, biblioteca, aules d‛informàtica (vigilar que damunt les taules no hi hagi restes de goma d‛esborrar), tallers, gimnàs, aula d‛audiovisuals, despatxos de Direcció, Secretaria, Departaments, lavabos,..... Activar l‛alarma de seguretat i tancar les portes del Centre si són els últims a sortir.

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 34 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

Tenir en consideració els suggeriments que els Òrgans de Govern del Centre els donin referents a la labor que hi fan. Complir i fer complir les normes de convivència establertes en aquest Reglament Realitzar altres tasques que els puguin ser encomanades dins del marc de les seves funcions.

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 35 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE Horari L’horari marc del centre és que recull la Programació General del Centre aprovat pel Consell Escolar a l’inici de cada curs a proposta del Departament d’Educació. Els alumnes que tinguin retard justificat han d’anar a classe i la resta s’han d’esperar fins a la propera hora fora del centre. Els alumnes no poden sortir del centre entre classes. En cas que un alumne o alumna d’ESO hagi de sortir del centre, haurà de ser recollit per un pare, tutor legal o una persona autoritzada. La persona que el vingui a recollir es dirigirà a consergeria. El conserge serà l’encarregat de localitzar l’alumne i comunicar la sortida al tutor. En acabar les classes del matí els alumnes sortiran del centre i tornaran en començar les classes de la tarda. Només poden romandre al centre en horari de migdia els alumnes inscrits en el servei de menjador. Assistència dels alumnes. L’assistència dels alumnes a classe és obligatòria. Les faltes d’assistència de l’alumnat es gestionen a traves del procediment i del aplicatiu del programa de gestió amb PDA El tutor de faltes gestiona informàticament el tractament de les faltes, la seva justificació i el seguiment. Les faltes d’assistència s’hauran de justificar per escrit per part dels pares o tutors legals. Els alumnes donaran el justificant al tutor. El tutor informarà a les reunions d’equip docent de la naturalesa de les faltes produïdes. Les faltes injustificades seran comunicades pel tutor a la família passant-ne una còpia a la cap d’estudis per tal d’adoptar les mesures disciplinàries convenients. Quan es detecti que un alumne acumula un nombre important de faltes, es comunicarà a la comissió d’absentisme, per tal d’engegar, si s’escau, el corresponent protocol. Aquest protocol segueix el procediment establert pels serveis educatius i els serveis socials de Gavà. Si un alumne d’ESO ha de fer una prova escrita i no pot assistir al centre perquè està malalt ha de posar-se en contacte amb el professor pertinent el

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 36 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

primer dia que es reincorpori al centre. Si un alumne d’ensenyament postobligatori ha de fer un examen i no pot assistir al centre haurà de portar un justificant mèdic o d’una tercera persona que pugui justificar aquella absència ineludible. En aquests casos, l’alumne tindrà dret a efectuar la prova. Passadissos i canvis d’aula. En tocar el timbre anunciant el començament de la classe tots els alumnes hauran d’estar a l’aula que correspongui. A partir d’aquest moment no pot haver-hi alumnes als passadissos ni al vestíbul. El trasllat d’alumnes a aules específiques, laboratoris, gimnàs o aules de desdoblament si és que el seu horari ho determina, s’haurà de fer tant ràpid com sigui possible. Els alumnes de l’ESO seran acompanyats pel professor, que prèviament tancarà amb clau l’aula del grup classe; en altre cas els alumnes hauran d’estar-ne a la seva aula i no sortir al passadís. Cal mantenir un comportament correcte als passadissos i aules durant els canvis de classe, evitant els crits, sorolls, i corredisses. Sortida de classe a l’hora de l’esbarjo. Durant el temps d’esbarjo els alumnes no podran romandre ni a les aules, ni als passadissos, ni a les escales. Els alumnes d’ESO i batxillerat fan l’esbarjo de 11.30 a 12.00. Els alumnes de cicles formatius fan l’esbarjo de 11.00 a 11.30. Els alumnes poden estar al pati, a la cantina, o a la biblioteca. Els alumnes de l’ESO han d’accedir a la cantina des del pati. Els alumnes d’ensenyament postobligatori i els alumnes de 4t d’ESO amb autorització dels pares o tutors poden sortir del centre. Els professors de guàrdia d’esbarjo són els encarregats de vigilar els patis, passadissos, entrada a la cantina i escales i controlaran l’accés als lavabos de la tercera planta. A darrera hora abans de l’esbarjo o abans de l’hora de dinar cal que el professor faci sortir els alumnes i tanqui la porta de l’aula amb clau. Els professors de l’ESO acompanyaran els alumnes al pati per l’accés de la tercera planta. L’aula. El grup-classe és responsable del correcte manteniment tant de l’aula com del seu material.

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 37 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

Les taules i les cadires es mantindran netes. No es canviaran de lloc sense autorització del tutor o professor. Si un professor necessita canviar-les, en acabar les ha de deixar com estaven i procurar no molestar els altres grups. Cadascun dels alumnes és responsable de la seva taula i de les que faci servir, i ha de vetllar pel seu bon estat. En aquest sentit, qualsevol professor podrà demanar a un alumne de netejar la taula, si ho creu oportú. Les aules de reforç i d’altres específiques tindran el mateix tractament esmentat en els punts anteriors per part dels alumnes que en facin ús. És important remarcar que alhora són aules de tothom i de ningú. Quan s’observi qualsevol desperfecte com ara un vidre o una porta trencats, un lavabo o wàter que no funciona, etc., cal comunicar-ho a la secretària per escrit. Si un professor marxa de classe i en aquella aula no hi ha classe a l’hora següent, ha de deixar l’aula tancada. Lavabos. Tots els lavabos del centre estaran tancats. De 11.00 a 11.30 els conserges obriran els lavabos de la primera planta. De 11.30 a 12.00 s’obriran els de la tercera planta. Tots els lavabos s’obriran amb una clau mestra de la qual en disposarà cada professor Si un alumne necessita utilitzar-lo fora de l’hora de l’esbarjo haurà de demanar al professor de guàrdia que l’obri la porta. El professor haurà de tancar la porta amb clau en sortir l’alumne. Aules específiques. L’accés dels alumnes a l’aula d’informàtica, a un laboratori, a un taller de tecnologia, o a un taller de cicles es farà sempre amb la presència d’un professor. La utilització de les aules d’informàtica per part dels alumnes ha de ser amb finalitat pedagògica, de recerca. Quan els alumnes utilitzin Internet no podran accedir a pàgines de contingut violent, xenòfob, racista, eròtic o pornogràfic. Els alumnes no podran descarregar fitxers o programes des d’Internet sense l’autorització d’un professor. Els alumnes només poden guardar els seus fitxers en els espais destinats a aquest efecte en l’ordinador que s’indiqui. Ningú no ha de modificar la configuració de les màquines, ni instal·lar o desinstal·lar programes sense l’autorització del coordinador d’informàtica

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 38 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

Biblioteca El servei de préstec de llibres es farà a les hores de l’esbarjo. La durada del préstec és de quinze dies, es pot allargar el termini amb la condició indispensable de comunicar-ho als alumnes que porten el préstec, que ho anotaran en la fitxa. Cas de no retornar un llibre en el termini establert o de fer-ho en mal estat, hi haurà les corresponents mesures correctores . La biblioteca és únicament un espai per a la lectura i l’estudi. Mentre s’estigui en la biblioteca cal romandre en silenci. Només així és pot gaudir de la tranquil·litat indispensable per a la concentració que requereixen la lectura i l’estudi. En sortir de la biblioteca cal deixar la cadira en el seu lloc paperera tots els papers o altres tipus de residus generats.

i llençar a la

Per respecte als drets dels altres, d’incompliment d’aquestes normes pot tenir com a conseqüència una sanció. Cantina La cantina està destinada a l’ús de tota la comunitat educativa del centre, i és responsabilitat de tots posar la millor cura per a què funcioni correctament. Estarà oberta de 8.00 a 16.30h els dies lectius. A la cantina no es poden consumir ni vendre begudes alcohòliques, ni tabac, segons la normativa vigent. A la cantina es guardarà l’ordre i no es provocaran aldarulls ni situacions que perjudiquin el normal funcionament o molestin als usuaris. No es permetrà la instal·lació i l’ús de màquines recreatives. No es pot jugar a cartes. S’admetrà solament els jocs educatius. La cantina no s’entendrà com a lloc destinat per a que hi vagin els alumnes suspens d’assistir a classe, per absència de professorat i com a lloc d’esbarjo per a no assistir a classe. El personal de servei podrà fer fora de l’establiment a qui es comporti inadequadament i, si considera la conducta com a molt incorrecta, ho posarà en coneixement de l’equip directiu. Malalties i accidents. Com a norma general durant l’estada en el centre no s’administrarà als alumnes cap tipus de medicament. Els alumnes que hagin de prendre medicaments durant les hores de permanència en el centre ho faran sota l’autorització dels seus pares o tutors legals ja que el centre no se’n fa responsable. El Centre només actuarà administrant algun medicament en situacions Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 39 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

previstes amb antelació autoritzades per escrit i prescripció facultativa, per les quals estigui autoritzat (diabètics o asmàtics per exemple) i sempre en situació d’urgència. Si un alumne es troba indisposat durant la jornada escolar, s’haurà d’avisar la seva família per tal que el vinguin a recollir. Si no es localitza la seva família haurà de romandre al centre, a no ser que es tracti d’un cas d’urgència mèdica. En cas que un alumne pateixi un accident lleu (ferides, cops, cremades, etc.) es farà la cura al centre. Hi ha una farmaciola a la secretaria. Si se sospita que l’alumne malalt presenta gravetat serà traslladat al centre sanitari i s’avisarà els pares comunicant-los aquesta decisió, per tal que tan aviat com sigui possible es facin càrrec i es responsabilitzin de les actuacions mèdiques que puguin ser necessàries. Fins que no arribin els responsables de l’alumne, un professor restarà amb ell, i n’exercirà la custòdia Per efectuar el trasllat, és aconsellable sol·licitar el servei d’ambulància, taxi o qualsevol altre mitjà que el professor pugui tenir al seu abast. L’encarregat de vetllar pel correcte trasllat de l’alumne al centre mèdic és el professor que faci guàrdia a l’hora en què es produeix l’incident. Si l’incident es produeix en l’interval de canvi de guàrdia se n’encarregarà el professor entrant. Si hi ha trasllat al centre sanitari, la secretaria prepararà posteriorment la documentació que requereix el centre mèdic. Educació per la salut: tabac i alcohol. No es podrà portar ni consumir en el Centre cap tipus de droga ni cap beguda alcohòlica. La normativa vigent no permet fumar en tot el recinte escolar. Aquesta prohibició afecta a alumnes, professors, PAS i a qualsevol persona que sigui dins del recinte escolar. L’incompliment d’aquesta norma es considerarà una conducta contrària a les normes de convivència.

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 40 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

NORMATIVA ESPECÍFICA DELS CICLES FORMATIUS

Control d'assistència de l'alumnat d'FP L’assistència dels alumnes a classe és obligatòria. Les faltes d’assistència de l’alumnat es gestionen a traves del procediment i del aplicatiu del programa de gestió amb PDA El tutor de faltes gestiona informàticament el tractament de les faltes, la seva justificació i el seguiment. Les faltes d’assistència s’hauran de justificar per escrit per part dels pares o tutors legals. Els alumnes donaran el justificant al tutor. El tutor informarà a les reunions d’equip docent de la naturalesa de les faltes produïdes. Les faltes injustificades seran comunicades pel tutor a la família passant-ne una còpia a la cap d’estudis per tal d’adoptar les mesures disciplinàries convenients. Si un alumne d’FP ha de fer un examen i no pot assistir al centre haurà de portar un justificant mèdic o d’una tercera persona que pugui justificar aquella absència ineludible. En aquests casos, l’alumne tindrà dret a efectuar la prova. Normativa oficial sobre l’assistència de l’alumnat La normativa d'inici del curs estableix que l'assistència de l'alumnat és obligatòria i que l'avaluació continuada implica l'assistència a les classes. El centre ha de controlar l'assistència de l'alumnat Els caps de departament, després de consultar en reunió de departament al professorat, portaran una proposta amb el criteri que es podria seguir per a considerar justificades les faltes d'assistència de l'alumnat. Els caps de departament, després de consultar en reunió de departament al professorat, portaran una proposta amb el criteri que es podria seguir per a considerar que un alumne ha perdut el dret a l'avaluació continuada per faltes continuades d'assistència injustificades

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 41 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

Horari d'entrada i sortida al centre de l'alumnat de CF L'alumnat de CF entra al centre a les 8,00 hores (marge 7:55 h a 8:05 h). Si un/a alumne/a arriba més tard haurà d'entrar a les 8,30 hores (marge 8:25 h a 8: 35 h), coindicint amb l'entrada de l'ESO i el Batxillerat. És el cap d'estudis qui pot autoritzar un/a alumne a entrar fora d'aquestes hores, quan el/la tutor/a li hagi entregat per escrit la petició de l'alumne i la justificació per causes de força major. La normativa d'inici del curs estableix que si a l'horari de l'alumnat no hi ha professor el centre atendrà l'alumnat i els dirà l'espai que han d'ocupar. Cap alumne no podrà sortir del centre si té algun crèdit aprovat i li queda una hora o més lliures. Cap alumne no podrà sortir del centre si en alguna hora del seu horari falta un/a professor/a. Si algun alumne vol sortir del centre haurà d'esperar fins a l'hora del pati. Convalidació de crèdits i/o mòduls L'alumnat que vulgui que li convalidin algun crèdit i/o mòduls, ho hauran de comunicar, a través de la secretaria del centre, per escrit al cap d'estudis, per tal que aquest ho autoritzi si s'escau.

Crèdits de síntesi Els caps de departament hauran de comunicar per escrit al cap d'estudis la data d'inici i finalització dels crèdits de síntesi segon la PGC

Formació en centres de treball Els caps de departament, després de consultar en reunió de departament al professorat, portaran una proposta establint el criteri que es podria seguir per a la realització de l'FCT ( en quin curs s'ha de fer, incompatibilitats per no superació de certs crèdits, prioritats entre l’alumnat,etc. Repetició de crèdits en cicles formatius que es realitzen en dos cursos acadèmics La normativa d'inici de curs estableix que l'alumne que supera una càrrega horària de crèdits del 60% del primer curs s'ha de matricular a segon curs; en Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 42 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

cas contrari, s'ha de matricular a primer curs, podrà cursar els crèdits de 2n curs i haurà de cursar els crèdits pendents de 1r amb prioritat als de segon Els caps de departament, després de consultar en reunió de departament al professorat, portaran una proposta establint els criteris a seguir a totes les famílies professionals per a la repetició de crèdits en ensenyaments d'FP de dos cursos acadèmics. Justificació de faltes d'assistència Les faltes per motiu de feina són faltes justificades sempre que l'alumne/a acrediti mitjançant un certificat de l'empresa el fet que vol justificar (horari setmanal, torns...) Les faltes per motiu de malaltia són faltes justificades sempre que l'alumne/a acrediti el fet que vol justificar amb un certificat del metge, ambulatori... Les faltes per assistència a organismes oficials i similars són faltes justificades sempre que s'acrediti el fet al·legat mitjançant un document oficial. Les faltes per motius d'assumptes propis (atenció a malalts, familiars, mudances...) són faltes justificades sempre que l'alumne/a lliuri per escrit al tutor/a la raó de la falta i el tutor/a consideri que està justificada.

Criteri per a considerar que un/a alumne/a perd el dret a l'avaluació continuada per faltes injustificades d'assistència Quan un/a alumne/a acumuli un 10% de faltes injustificades per crèdit, el/la tutor/a li donarà un avís oral. Quan un/a alumne/a acumuli un 15% de faltes injustificades per crèdit, el/la tutor/a li amonestarà per escrit, amb el vist i plau del cap d'estudis i guardarà una còpia al seu expedient. Quan un/a alumne/a a la segona avaluació, acumuli un 25% de faltes injustificades per crèdit el/la tutor/a li comunicarà per escrit amb el vist i plau del cap d'estudis la pérdua del seu dret a l'avaluació contínua.

Informació d'inici de curs a l'alumnat sobre els crèdits que cursaran Els caps de departament acorden que cada professor, lliurarà per escrit a principi de curs a cada alumne la informació sobre el crèdit que impartirà, en la que necessàriament es recollirà entre d'altres, la forma d'avaluació del crèdit. Aquesta informació serà un resum de la programació acadèmica del crèdit per a aquell curs. Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 43 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

Sortida de l'alumnat en hores no previstes. Els tutors de grup passaran una relació al cap d'estudis de l'alumnat que demana sortir en hores no previstes, demanant l'autorització. El cap d'estudis comunicarà la decisió al tutor/a i autoritzarà als conserges perquè deixin sortir a aquests alumnes. Repetició de crèdits als cicles formatius d'una durada mínima de dos cursos acadèmics Es matricularà a 2n l'alumnat que en finalitzar el primer curs d'un cicle formatiu de dos anys de durada hagi superat almenys el 60% de la càrrega horària total dels crèdits del curs. Es matricularà a 1r curs l'alumnat que en finalitzar el primer curs d'un cicle formatiu de dos anys de durada no hagi superat un mínim del 40% de la càrrega horària total dels crèdits del curs. Els crèdits aprovats no s'han de tornar a cursar. L'alumnat matriculat a 2n curs amb crèdits pendents de primer, haurà de comunicar per escrit al cap d'estudis, no més tard de la primera quinzena del mes d'octubre, la seva opció per cursar preferentment els crèdits de 2n curs o els pendents de 1r. d) L'alumnat matriculat a primer curs per no haver superat un mínim del 40% de la càrrega horària dels crèdits de 1r, haurà de cursar amb assistència a les classes els crèdits de 1r i podrà cursar aquells crèdits de 2n que no representin incompatibilitat horària.

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 44 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

DRETS I DEURES DELS ALUMNES El decret 279/2006, sobre drets i deures de l'alumnat, regula la convivència en els centres educatius. Principis generals Tot l'alumnat té els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquelles que es derivin de la seva edat i de les etapes o els nivells dels ensenyaments que cursin. L'exercici dels drets per part de l'alumnat implica el deure correlatiu de coneixement i respecte dels drets de tots els membres de la comunitat escolar. Millora de la convivència La direcció del centre ha d'afavorir la convivència en el centre i garantir la mediació en la resolució dels conflictes. El consell escolar pot proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social. Dels drets i deures de l'alumnat Dels drets de l'alumnat Dret a la formació L'alumnat té dret a rebre una formació que li permeti aconseguir el desenvolupament integral de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament acceptats en la nostra societat. Per tal de fer efectiu aquest dret, la formació de l'alumnat ha de comprendre: •

La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l'exercici de la tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència.

El coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, de la llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes i el respecte i la contribució a la millora de l'entorn natural i del patrimoni cultural.

L'adquisició d'habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d'hàbits socials, com també de coneixements científics, tècnics, humanístics, Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 45 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

històrics i artístics i d'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. •

L'educació emocional que el capaciti per al desenvolupament de relacions harmòniques amb ell mateix i amb els altres.

La capacitació per a l'exercici d'activitats intel·lectuals i professionals.

La formació religiosa i moral d'acord amb les seves pròpies conviccions o, en el cas de l'alumnat menor d'edat, les dels seus pares, mares o persones en qui recau l'exercici de la tutela, dins el marc legalment establert.

La formació en coeducació i en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural.

La formació per a la pau, la cooperació, la participació i la solidaritat entre els pobles.

L'educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les capacitats físiques.

Tot l'alumnat té el dret i el deure de conèixer les institucions europees, la Constitució Espanyola i l'Estatut d'autonomia de Catalunya. L'organització de la jornada de treball escolar s'ha de fer prenent en consideració, entre altres factors, el currículum, l'edat, les propostes i els interessos de l'alumnat, per tal de permetre el ple desenvolupament de la seva personalitat. Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar •

L'alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, per la qual cosa se l'ha d'informar dels criteris i procediments d'avaluació, d'acord amb els objectius i continguts de l'ensenyament.

L'alumnat i, quan és menor d'edat, els seus pares, tenen dret a sol·licitar aclariments del professorat respecte de les qualificacions amb què s'avaluen els seus aprenentatges en les avaluacions parcials o les finals de cada curs.

L'alumnat, o els seus pares, poden reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un curs, cicle o etapa d'acord amb el procediment establert

Dret al respecte de les pròpies conviccions . Dret a la integritat i la dignitat personal Dret de participació Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 46 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

Dret de reunió i associació •

L'alumnat té dret a reunir-se en el centre, tenint en compte el normal desenvolupament de les activitats docents.

Dret d'informació Dret a la llibertat d'expressió •

L'alumnat té dret a manifestar les seves opinions, individualment i col·lectiva, amb llibertat, sens perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i del respecte que, d'acord amb els principis i drets constitucionals, mereixen les persones.

Dret a l'orientació escolar, formativa i professional Dret a la igualtat d'oportunitats Dret a la protecció social Dret a la protecció dels drets de l'alumnat •

Les accions que es produeixin dins l'àmbit dels centres educatius que suposin una transgressió dels drets de l'alumnat que s'estableixen en aquest RRI o del seu exercici poden ser objecte de queixa per part de l'alumnat afectat o dels seus pares, quan aquest és menor d'edat, davant del director del centre.

.

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 47 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

Dels deures de l'alumnat Deure de respecte als altres •

L'alumnat té el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat escolar.

Deure d'estudi L'estudi és un deure bàsic de l'alumnat que comporta el desenvolupament de les seves aptituds personals i l'aprofitament dels coneixements que s'imparteixen, amb la finalitat d'assolir una bona preparació humana i acadèmica. Aquest deure bàsic es concreta, entre altres, en les obligacions següents: •

Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la programació general del centre i respectar els horaris establerts.

Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l'exercici de les seves funcions docents.

Respectar l'exercici del dret a l'estudi i la participació dels seus companys i companyes en les activitats formatives.

Deure de respectar les normes de convivència El respecte a les normes de convivència dins el centre docent, com a deure bàsic de l'alumnat implica les obligacions següents: •

Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.

No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.

Respectar el caràcter propi del centre, quan existeixi, d'acord amb la legislació vigent.

Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de l'activitat escolar.

Complir el reglament de règim interior del centre.

Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus drets, d'acord amb el procediment que estableixi el reglament de règim interior del centre i la legislació vigent. (procediment Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 48 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

de queixes) •

Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat escolar, per tal d'afavorir el millor desenvolupament de l'activitat educativa, de la tutoria i l'orientació i de la convivència en el centre.

Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de l'alumnat al fet que no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules.

De la mediació escolar com a procés educatiu de gestió de conflictes Definició La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d'una tercera persona, amb formació específica i imparcial, amb l'objecte d'ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori. Àmbit d'aplicació El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió de conflictes entre membres de la comunitat escolar, encara que no estiguin tipificats com a conductes contràries o greument perjudicials per a la convivència en el centre. Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per conductes de l'alumnat contràries a les normes de convivència o greument perjudicials per a la convivència del centre, llevat que es doni alguna de les circumstàncies següents: •

Que la conducta estigui relacionada amb agressió física o amenaces a membres de la comunitat, o vexacions o humiliacions, o la reiterada comissió de conductes contraries a les normes de convivència.

Que ja s'hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el mateix alumne o alumna, durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat el resultat d'aquests processos.

Es pot oferir la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació, un cop aplicada una mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la confiança entre les persones i proporcionar nous elements de resposta en situacions semblants que es puguin produir. Ordenació de la mediació Inici de la mediació El procés de mediació es pot iniciar a instància de qualsevol alumne o alumna, per tal d'aclarir la situació i evitar la possible intensificació del conflicte, o per Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 49 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

oferiment del centre, un cop detectada una conducta contrària o greument perjudicial per a la convivència. Si el procés s'inicia durant la tramitació d'un procediment sancionador, el centre ha de disposar de la confirmació expressa de l'alumne o alumna, i, si és menor, dels seus pares, en un escrit dirigit al director o a la directora del centre on consti l'opció per la mediació i la voluntat de complir l'acord a què s'arribi. En aquest cas, s'atura provisionalment el procediment sancionador, s'interrompen els terminis de prescripció previstos, i no es poden adoptar les mesures provisionals, o bé se suspèn provisionalment la seva aplicació si ja s'haguessin adoptat. Desenvolupament de la mediació Si la demanda sorgeix de l'alumnat, el procés de mediació serà gestionat, a petició d'aquest, per persones de la comunitat educativa prèviament acreditades com a mediadors o mediadores. Si el procés s'inicia per l'acceptació de l'oferiment de mediació fet pel centre, el director, o el responsable de mediació, ha de proposar, en el termini màxim de dos dies hàbils, una persona mediadora, d'entre els pares, mares, personal docent i personal d'administració i serveis del centre, que disposin de formació adequada per conduir el procés de mediació. El director també pot designar un alumne o una alumna perquè col·labori amb la persona mediadora en les funcions de mediació si ho considera convenient per facilitar l'acord entre els implicats. En tot cas, l'acceptació de l'alumne o de l'alumna és voluntària. La persona mediadora, després d'entrevistar-se amb l'alumne o l'alumna, s'ha de posar en contacte amb la persona perjudicada per exposar-li la manifestació favorable de l'alumne o de l'alumna de resoldre el conflicte per la via de la mediació i per escoltar la seva opinió pel que fa al cas. Quan s'hagin produït danys a les instal·lacions o al material dels centres educatius o s'hagi sostret aquest material, el director o la directora del centre o la persona en qui delegui ha d'actuar en el procés de mediació en representació del centre. Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la persona mediadora ha de convocar una trobada de les persones implicades en el conflicte per concretar l'acord de mediació amb els pactes de conciliació i/o de reparació a què vulguin arribar. Finalització de la mediació Els acords presos en un procés de mediació s'han de recollir per escrit. Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s'ha de dur a terme en el mateix acte. Només s'entén produïda la conciliació quan l'alumnat reconegui la seva conducta, es disculpi davant la persona perjudicada i aquesta Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 50 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

accepti les disculpes. Si la solució acordada inclou pactes de reparació, s'ha d'especificar a quines accions reparadores, en benefici de la persona perjudicada, es compromet l'alumnat i, si és menor, els seus pares i, en quin termini s'han de dur a terme. Només s'entén produïda la reparació quan es duguin a terme, de forma efectiva, les accions reparadores acordades. Aquestes accions poden ser la restitució de la cosa, la reparació econòmica del dany o la realització de prestacions voluntàries, en horari no lectiu, en benefici de la comunitat del centre. Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador, produïda la conciliació i, si n'hi haguessin, complerts els pactes de reparació, la persona mediadora ho comunicarà per escrit al director o a la directora del centre i l'instructor o instructora de l'expedient formularà la proposta de resolució de tancament de l'expedient disciplinari. Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s'incompleixen els pactes de reparació per causes imputables a l'alumne o l'alumna o als seus pares, la persona mediadora ho ha de comunicar al director o directora del centre per tal d'iniciar l'aplicació de mesures correctores o el procediment sancionador corresponent. Si el procés de mediació es duia a terme un cop iniciat un procediment sancionador, el director o la directora del centre ordenarà la continuació del procediment sancionador corresponent. Des d'aquest moment, es reprèn el còmput dels terminis previstos i es poden adoptar les mesures provisionals previstes. Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no accepti la mediació, les disculpes de l'alumne o l'alumna o el compromís de reparació ofert, o quan el compromís de reparació acordat no es pugui dur a terme per causes alienes a la voluntat de l'alumne o l'alumna, aquesta actitud ha de ser considerada com a circumstància que pot disminuir la gravetat de la seva actuació. La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el moment que apreciï manca de col·laboració en un dels participants o l'existència de qualsevol circumstància que faci incompatible la continuació del procés de mediació d'acord amb els principis establerts en aquest títol. El procés de mediació s'ha de resoldre en el termini màxim de quinze dies des de la designació de la persona mediadora. Les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa interrompen el còmput del termini.

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 51 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

Del règim disciplinari Principis generals Respecte a l'educació, la integritat física i la dignitat personal •

L'alumnat no pot ser privat de l'exercici del seu dret a l'educació i, en el cas de l'educació obligatòria, del seu dret a l'escolaritat.

En cap cas no poden imposar-se mesures correctores ni sancions contra la integritat física i la dignitat personal de l'alumnat.

Aplicació de mesures correctores i de sancions Es poden corregir i sancionar, d'acord amb el que disposa aquest títol, els actes contraris a les normes de convivència del centre així com les conductes greument perjudicials per a la convivència, realitzades per l'alumnat dins del recinte escolar o durant la realització d'activitats complementàries i extraescolars i en els serveis de menjador i transport escolar. Igualment, poden corregir-se i sancionar-se les actuacions de l'alumnat que, encara que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la vida escolar i afectin els seus companys o companyes o altres membres de la comunitat educativa. La imposició a l'alumnat de les mesures correctores i de les sancions ha de tenir en compte el nivell escolar en què es troba i les seves circumstàncies personals, familiars i socials, ha de ser proporcionada a la seva conducta i ha de contribuir al manteniment i la millora del seu procés educatiu. Gradació de les mesures correctores i de les sancions Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l'actuació de l'alumnat: •

El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta.

No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en el centre.

La petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de les activitats del centre.

L'oferiment d'actuacions compensadores del dany causat.

La falta d'intencionalitat.

Els supòsits previstos en el procés de mediació. Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 52 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

S'han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l'actuació de l'alumnat: •

Que l'acte comès atempti contra el deure de no discriminar a cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe, religió o per qualsevol altra circumstància personal o social.

Que l'acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d'edat inferior o als incorporats recentment al centre.

La premeditació i la reiteració.

Col·lectivitat i/o publicitat manifesta.

Decisions sobre l'assistència a classe A partir del tercer curs de l'educació secundària obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l'alumnat, en relació amb la seva assistència a classe, no tindran la consideració de falta ni siran objecte de sanció quan la decisió sigui resultat de l'exercici del dret de reunió, hagi estat prèviament comunicada pel consell de delegats i delegades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels seus pares. El centre ha de garantir el dret de l'alumnat que no desitgi secundar les decisions sobre l'assistència a classe a romandre al centre degudament atès. Conductes contràries a les normes de convivència del centre i mesures correctores Conductes contràries a les normes de convivència S'han de considerar conductes contràries a les normes de convivència del centre les següents: •

Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe.

Els actes d'incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat escolar.

Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre.

Els actes d'indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat escolar.

El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, o del material d'aquest o del de la comunitat escolar.

Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat escolar, que no constitueixi falta greu de convivència segons Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 53 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

aquests RRI. Mesures correctores Les mesures correctores que els reglaments de règim interior poden preveure són les següents: •

Amonestació oral.

Compareixença immediata davant del o la cap d'estudis o del director o la directora del centre.

Privació del temps d'esbarjo.

Amonestació escrita a la família.

Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, en horari no lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d'altres membres de la comunitat educativa.

Suspensió del dret a participar complementàries del centre.

Canvi de grup o classe de l'alumne o de l'alumna.

Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius. Durant la impartició d'aquestes classes l'alumne o l'alumna ha de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin.

en

activitats

extraescolars

o

La imposició de les mesures correctores previstes de l'apartat anterior s'han de comunicar formalment als pares dels alumnes i les alumnes, quan aquests són menors d'edat. Competència per aplicar mesures correctores L'aplicació de les mesures correctores detallades en el punt anterior correspon a: •

Qualsevol professor o professora del centre, escoltat l'alumne o l'alumna, en el supòsit de les mesures correctores previstes en les tres primeres opcions del punt anterior.

La persona tutora, la persona cap d'estudis, el director del centre, escoltat l'alumnat, en el supòsit de la mesura correctora prevista com amonestació escrita.

El director o la directora del centre, o la persona cap d'estudis per delegació d'aquest, el tutor del curs i la comissió de convivència, escoltat l'alumne o l'alumna, en el supòsit de les mesures correctores previstes com suspensió d’activitats, canvi de grup o suspensió del dret d’assistència.

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 54 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

Constància escrita De qualsevol mesura correctora que s'apliqui n'ha de quedar constància escrita, amb excepció de les tres primeres opcions. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre Són sancionables com a faltes, en els termes i amb el procediment establerts en aquest capítol, les següents conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre: •

Els actes greus d'indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la comunitat escolar que depassen la incorrecció o la desconsideració previstes a l'article 33.

L'agressió física o les amenaces a membres de la comunitat educativa.

Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba, o es realitzin contra l'alumnat més vulnerable per les seves característiques personals, socials o educatives.

La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de documents i material acadèmic.

El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del seu material o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa.

Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del centre.

Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa del centre.

La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència en el centre.

Sancions Les sancions que poden imposar-se per la comissió de les faltes previstes a l'article anterior són les següents: •

Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, en horari no lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys materials causats. La realització d'aquestes tasques no es pot prolongar per un període superior a un mes.

Suspensió del dret a participar en determinades activitats extraescolars o complementàries durant un període que no pot ser superior a tres mesos o al que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic. Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 55 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

Canvi de grup o classe de l'alumne.

Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades classes per un període que no pot ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l'avaluació contínua, i sens perjudici de l'obligació que l'alumne o l'alumna realitzi determinats treballs acadèmics fora del centre. El tutor o tutora ha de lliurar a l'alumne o a l'alumna un pla de treball de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al centre per tal de garantir el dret a l'avaluació contínua.

Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres mesos o pel que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic si el període és inferior.

Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el que s'ha comès la falta.

Responsabilitat penal La direcció del centre comunicarà al ministeri fiscal i a la direcció dels Serveis Territorials del Departament d'Educació i Universitats qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta perseguible penalment. Això no serà obstacle per a la continuació de la instrucció de l'expedient fins a la seva resolució i aplicació de la sanció que correspongui. Inici de l'expedient Les conductes que s'enumeren “Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre” només podran ser objecte de sanció amb la prèvia instrucció d'un expedient. Correspon al director o a la directora del centre incoar, per pròpia iniciativa o a proposta de qualsevol membre de la comunitat escolar, els expedients a l'alumnat. L'inici de l'expedient s'ha d'acordar en el termini més breu possible, en qualsevol cas no superior a 10 dies des del coneixement dels fets. El director o la directora del centre ha de formular un escrit d'inici de l'expedient, el qual ha de contenir: •

El nom i cognoms de l'alumne o de l'alumna.

Els fets imputats.

La data en la qual es van realitzar els fets.

El nomenament de la persona instructora i, si escau per la complexitat de l'expedient, d'un secretari o secretària. El nomenament d'instructor o instructora recaurà en personal docent del centre o en un pare o una mare membre del consell escolar i el de secretari o secretària en professorat del Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 56 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

centre. . Notificació La decisió d'inici de l'expedient s'ha de notificar a la persona instructora, a l'alumne o a l'alumna i, quan aquest siguin menors d'edat, als seus pares. L'alumne o l'alumna, i els seus pares, si aquest és menor d'edat, poden plantejar davant el director o la directora la recusació de la persona instructora nomenada. Les resolucions negatives d'aquestes recusacions hauran de ser motivades. Només els qui tinguin la condició legal d'interessats en l'expedient tenen dret a conèixer el seu contingut i documents en qualsevol moment de la seva tramitació. Instrucció i proposta de resolució La persona instructora, un cop rebuda la notificació de nomenament, ha de practicar les actuacions que estimi pertinents per a l'aclariment dels fets esdevinguts així com la determinació de les persones responsables. Una vegada instruït l'expedient, la persona instructora ha de formular proposta de resolució la qual haurà de contenir: •

Els fets imputats a l'expedient.

Les faltes que aquests fets poden constituir.

La valoració de la responsabilitat de l'alumne o de l'alumna amb especificació, si escau, de les circumstàncies que poden intensificar o disminuir la gravetat de la seva actuació.

Les sancions aplicables d'entre les previstes.

L'especificació de la competència del director o directora per resoldre.

Prèviament a la redacció de la proposta de resolució s'ha de practicar, en el termini de 10 dies, el tràmit de vista i audiència. En aquest termini l'expedient ha d'estar accessible per tal que l'alumne o l'alumna i els seus pares, si és menor d'edat, puguin presentar al·legacions així com aquells documents i justificacions que estimin pertinents. Mesures provisionals Quan sigui necessari per garantir el normal desenvolupament de l'activitat del centre, en incoar-se un expedient o en qualsevol moment de la seva instrucció, la direcció del centre, per pròpia iniciativa o a proposta de l'instructor o instructora i escoltada la comissió de convivència, podrà adoptar la decisió d'aplicar alguna mesura provisional amb finalitats cautelars i educatives. Poden

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 57 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

ser mesures provisionals el canvi provisional de grup, la suspensió provisional del dret d'assistir a determinades classes o activitats o del dret d'assistir al centre per un període màxim de cinc dies lectius. Cas que l'alumne o alumna sigui menor d'edat, aquestes mesures s'han de comunicar als seus pares. El director o la directora pot revocar, en qualsevol moment, les mesures provisionals adoptades. En casos molt greus, i després d'una valoració objectiva dels fets per part de l'instructor o la instructora, el director o la directora, escoltada la comissió de convivència, de manera molt excepcional i tenint en compte la pertorbació de l'activitat del centre, els danys causats i la transcendència de la falta, pot prolongar el període màxim de la suspensió temporal, sense arribar a superar en cap cas el termini de quinze dies lectius. Quan les mesures provisionals comportin la suspensió temporal d'assistència al centre, el tutor o tutora lliurarà a l'alumne o alumna un pla detallat de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència per tal de garantir el dret a l'avaluació contínua. Quan la resolució de l'expedient comporti una sanció de privació temporal del dret d'assistir al centre, els dies de no assistència complerts en aplicació de la mesura cautelar es consideraran a compte de la sanció a complir. Resolució de l'expedient Correspon al director o a la directora del centre, en el cas de conductes que en la instrucció de l'expedient s'apreciïn com a molt greument contràries a les normes de convivència, resoldre els expedients i imposar les sancions que correspongui. La direcció del centre ha de comunicar als pares la decisió que adopti als efectes que aquests, si ho creuen convenient, puguin sol·licitar en un termini de tres dies la seva revisió per part del consell escolar del centre, el qual pot proposar les mesures que consideri oportunes. La resolució de l'expedient ha de contenir els fets que s'imputen a l'alumne o alumna, la seva tipificació en relació amb les conductes enumerades i la sanció que s'imposa.. La resolució s'ha de dictar en un termini màxim d'un mes des de la data d'inici de l'expedient i s'ha de notificar a l'alumne o alumna, i als seus pares, si és menor d'edat, en el termini màxim de 10 dies. Contra les resolucions del director o de la directora dels centres educatius públics es pot interposar recurs d'alçada, en el termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, davant el director o la directora dels serveis territorials. Les sancions acordades no es poden fer efectives fins que s'hagi resolt el corresponent recurs o hagi transcorregut el termini per a la seva interposició.

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 58 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

. Responsabilització per danys L'alumnat que intencionadament o per negligència causi danys a les instal·lacions del centre educatiu o al seu material o el sostregui està obligat a reparar el dany o a restituir el que hagi sostret. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als pares en els termes previstos a la legislació vigent.

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 59 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

ACTUACIONS EN CAS DE QUEIXES En aplicació del que s’estableix la normativa del Departament d’Educació, els alumnes o els seus pares o tutors, en el cas que siguin menors d’edat, tenen dret a sol·licitar aclariments per part del professorat respecte de les qualificacions trimestrals o finals, així com a reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin al final d’un curs o de l’etapa. Les reclamacions de les qualificacions de cada un dels nivells educatius s'ajustaran al que disposi la Normativa d'inici de curs que cada any publica el Departament.

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 60 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

ÚS DELS SERVEIS DEL CENTRE Reprografia Els conserges són els encarregats de fer les fotocòpies del centre. La fotocopiadora té un comptador personal que permet conèixer les fotocòpies encarregades per cada professor per al seu alumnat. Els caps de departament, tutors i coordinadors tenen un codi específic per al control del número de fotocòpies per a les tutories, els departaments i les coordinacions. El professorat que necessiti còpies les ha d’encarregar almenys amb 24 hores d’antelació i emplenant acuradament la fitxa que es troba a Consergeria. Els conserges tenen assignades tasques concretes i llocs de treball que no estan autoritzats a abandonar per tal de fer fotocòpies en el moment. Abans de fer fotocòpies d’un llibre o text exhaurit o difícil d’adquirir, els conserges hauran de demanar autorització al secretari per tal que l’autoritzi la còpia. No hi ha servei de fotocòpies particular al centre. Telèfon i fax Les trucades que es poden fer des del telèfon del centre són les derivades de la seva gestió diària (tutoria, caps de departament, coordinacions, administració...) Aquestes trucades s’han de fer des del telèfon indicat a Secretaria. Al llibre de registre d’ús del telèfon han de quedar registrades totes les trucades realitzades. El temps de les trucades ha de ser el més breu possible i el número de trucades el mínim i imprescindible. El telèfon i el fax es poden utilitzar només puntualment per a l’ús personal del professorat o del PAS i sempre es deixarà l’apunt corresponent als llibres de registre. El personal administratiu és l’encarregat de registrar els moviments del servei de fax i de trametre’ls. Reciclatge de paper, bateries, plàstic i consumibles d’informàtica Al centre hi ha contenidors de paper que l’Ajuntament recull setmanalment. Es demana al professorat que en faci ús d’aquest servei i que plegui i dipositi al Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 61 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

contenidor el paper i el cartró que no pugui reutilitzar. També disposem de contenidor de bateries (davant de la consergeria) i de plàstics (a la sala de professorat). A la sala de professorat també hi ha situats uns contenidors de cartró per tal que en dipositem els cartutxos de tinta de les impressores, fax i altres equips informàtics. De forma regular, vénen a recollir els residus sense cap cost per a l’Institut, i ens abonaran un import per unitat recollida segons models i marques. Comunicació de cites A la recepció hi ha un llibre de control de cites previstes. Quan un professor, tutor, cap de departament, càrrec de coordinació o càrrec directiu fixa una cita amb algun membre de la comunitat educativa (pares, mares, proveïdors, representants d’editorials...), ho ha de comunicar al conserge que estigui a Recepció per tal que ho reculli i poder atendre amb més eficàcia a les visites.

MANTENIMENT DEL CENTRE A la secretaria i a la consergeria del centre hi ha un imprès (Comunicat de manteniment) per tal que el professorat que detecti una necessitat de manteniment sigui de les instal·lacions i/o del mobiliari ho pugui comunicar per escrit a la secretària del centre i es pugui actuar. Cada tutor serà el responsable de comunicar els desperfectes de l’aula base del seu grup i de tenir cura que es reparin. Els caps de departament seran els responsables de centralitzar desperfectes, avaries i millores dels espais que el professorat departament utilitzi (aules ordinàries, específiques, espais També seran responsables de fer comunicats posteriors en incidència no s’hagi resolt en el termini màxim d’una setmana.

i comunicar els que pertany al comuns, etc.) el cas que la

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 62 de 63


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació IES El Calamot Gavà REGLAMENT REGIM INTERN

RRI

APROVACIÓ, AVALUACIÓ I REVISIÓ El Consell Escolar i el Claustre de professors són els responsable de l’avaluació, del compliment dels objectius proposats al RRI. Cada any, en elaborar la memòria anual, l’equip directiu, revisarà el nivell d’assoliment dels objectius proposats, i també les propostes de millora o canvi en la línia de l’assoliment d’aquests objectius. El RRI haurà de ser revisat anualment per tal que esdevingui una eina dinàmica i serveixi de guia per al desenvolupament de les tasques que són pròpies de tots els membres de la comunitat educativa. Per a la rectificació o renovació de part o de la totalitat del RRI, caldrà que el Consell Escolar iniciï el procés d’esmena o renovació per: a) Acord exprés del propi Consell Escolar, per consens o majoria absoluta. b) Acord del Claustre de Professors, per consens o majoria absoluta.

Versió: 01 Elaborat per: Director

QiMC

Entrada en vigor: 01-04-2009 Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès

Pàgina 63 de 63

REGLAMENT RÈGIM INTERN  

Reglament de règim intern 2009