Page 1

MARZO 2018 - VOLUMEN 64

PROYECTO POP-UP

Carme Bienzobas Mendoza Los alumnos y alumnas de 2o de la ESO del Institut del Teatre crearon cada uno su propio pop-up con ayuda de Jesus Sanz y Blanca Ferrer, inspirándose en el libro "Pequeñas Historias del Globo". Cada uno escogió una historia del libro e hizo una versión nueva inspirándose en la original. En las clases de la asignatura de lengua castellana se encargaban de hacer los textos mientras que en visual y plástica hacían toda la parte artística con la ayuda de sus profesores. Tuvieron unas cuantas semanas para terminarlo y finalmente el resultado fue un pop-up de 4 páginas con una historia inventada por cada uno de ellos.


MARZO 2018 - VOLUMEN 64

Entrevista a La Pegatina Avui els alumnes de 2n d'ESO han entrevistat a un membre del grup de La Pegatina, un grup de música català bastant popular. Els alumnes porten preparant una serie de preguntes per l'Adrià. .1.

Vida personal On us vàreu conèixer? Un dia estàven cantant cançons i jo també les cantava però apartat d’ells i el guitarrista veia que me les sabia i em va dir que anes a cantar amb ells i així els vaig conèixer. Què us va unir com a grup? Va començar quan estaven tocant a un garatge quan el cantant del grup els va escoltar, tocant va entrar al garatge i va començar a cantar amb ells. 2.

Trajectòria personal / professional / biografia / relació amb la música Com vàreu arribar a ser músics o cantants profesionals? Nosaltres erem un grup de basquet i mai ens haviem plantejat cantar i tocar professionalment, el que passa és que després dels entrenaments ens reuniem i cantàvem i tocàvem la guitarra; però per passar el rato, res més. Un dia el pare d’un amic va dir que ho feiem força bé i a partir d’aquí va ser on va començar tot. Creieu que heu canviat com a persones des que vàreu crear el grup? Si, ja que és com una segona família i hem viscut moltes coses juntes. Hem après a créxer personalment i professionalment; uns els altres ens hem ajudat molt i això ha influenciat molt. Quin ha estat el moment més emotiu durant aquest llarg camí? Principalment quan la gent ens va començar a coneixer i sentiem a la gent cantar les nostres cançons; però el que també ens va impactar molt va ser el viatge a Àfrica. 3.

Formació del grup On us vàreu conèixer? Un dia estàven cantant cançons i jo també les cantava però apartat d’ells i el guitarrista veia que me les sabia i em va dir que ganes a cantar amb ells i així els vaig conèixer. Hi ha hagut alguna baixa al grup? Sempre heu estat els mateixos? Hi ha hagut alguna baixa però baixa així potent no. En el grup vam començar tres, vam veure que necessitavem un baixista i, aleshores, el que varem fer va ser un càsting de baixistes i va apareixèr un jove i vam dir: el fitxem. I ens va dir que no podia però, que enviava un dels seus alumnes, el Ferran que ja s’ha quedat am nosaltres. Va fer mitja prova i com la setmana que be feiem un concert vam dir: si s’aprèn totes les cançons doncs ja ens va bé i ens el vam quedar. I després, va venir un amic d’un amic d’erasmus a Barcelona hi es va quedar amb nosaltres, que és el trompeta i és francès.I, un amic seu que també era francès, va venir per la nit de Sant Joan i es va quedar amb nosaltres a tocar l’acordeó encara que ell es pianista i guitarrista. I, desprès vam fitxar el Sergi que és de la bateria era de la Barceloneta que volia vacilar a la seva novia que ens coneixia i que ens havíem trobat i ens va venir explicant que era bateria i vam dir: va el fitxem! Però, pel camí, ens hem trobat gent que venien d’una banda gran i , al cap d’un mes, ens han acabat deixant però hem aconseguit tirar endavant tots junts. L’any passat vam fitxar al Miqui que es un guitarrista de Lleida hi aquest any hem portat un trombonista nou i, bueno, nem fent creixer la banda.

4.   Funcionament / trajectòria del grup (actual disc, crítiques negatives...)         A l ’h o r a d e t r e b a l l a r j u n t s , u s r e p a r t i u l e s t a s q u e s o t o t s h o f e u             tot? A l ’h o r a d e t r e b a l l a r c a d a s c ú t é l a s e v a p a r t p e r f e r p o s s i b l e e l f u n c i o n a m e n t d ’a q u e s t g r u p , p e r e x e m p l e u n a d m i n i s t r a t o t e l s d i n e r s q u e g u a n y e m , u n a l t r e s ’e n c a r r e g a d e l a p u b l i c i t a t . . .        Us han afectat com a grup? No, la veritat es que al principi ens afectava pero hem apres que a la gent no sempre els hi agrada el nostre treball i no els hi podem obligar        Heu pensat alguna vegada no publicar una cançó per por al que             pensi la gent? Com he dit abans, no podem obligar a la gent a que els hi agradi les cançons, pero, la veritat, esque nosaltres no pensàvem en la opinió dels fans (que si ho feien) vam pensar que el millor seria publicar una cosa que ens agradés a nosaltres i publicar cançons que nosaltres mateixos esoltariem.     5.     Temes i cançons (inspiració)           E n q u è u s v à r e u i n s p i r a r a l ’h o r a d e t r i a r e l v o s t r e n o m ? Q u i n e s               a l t r e s E n q u è u s v à r e u i n s p i r a r a l ’h o r a d e t r i a r e l v o s t r e n o m ?  Quines altres  En Manu Chao era apadrinat de grups que en algún dia farà algú decent per exemple es veien a tots els concerts i a tot li van c o m e n ç a r a d i r q u e e r a u n a P e g a t i n a i d ’a q u i v a e l n o m d e l g r u p L a Pegatina.           Q u i n e s s ó n l e s v o s t r e s f o n t s p r i n c i p a l s d ’i n s p i r a c i ó ? N o r m a l m e n t l a f o n t p r i n c i p a l d ’i n s p i r a c i ó é s l a v i d a p e r s o n a l , q u a n e s t à s e n un  moment de xoc o de nervis, és quan de de cop i volta surgeix la i n s p i r a c i ó .   P e r s o n a l m e n t e m p a s s a v a q u e q u a n e s t a v a e n t e m p s d ’e x a m e n s i estava molt estressat, era quan realment em sorgien les ideas, ja que el cerbell esta treballant continuament. De quins temes us agrada parlar i tractar a les vostres cançons? N o r m a l m e n t u n d e l s r e c u r s o s m é s f à c i l s p e r e x e m p l e é s l ’a m o r , e l d e s a m o r i tot això. Un altre tema molt evident és la reivindicació tant social com política. Aquests són els temes que la majoria de grups els hi agrada tractar, també es poden explicar histories, vivències i coses de la vida quotidiana, però clar no faràs una cançó de “com fas una truita de patates”. Llavor sempre de totes aquestes coses els hi has de buscar una o r i g i n a l i t a t , p e r e x e m p l e d i n t r e d e t o t l ’a s p e c t e d e a m o r i d e s a m o r , q u e é s g e g a n t , b u s c a r u n a c o s a q u e m a i s ’h a g i f e t a b a n s , p e r q u è c l a r e s p o t f e r una cançó reivindicativa i que diguis que son uns cabrons i que vols que t o t s e s m o r i n , p e r ò t a m b é e s p o t b u s c a r d ’u n a a l t r e m a n e r a . U n a c a n ç ó q u e h e m f e t q u e e s d i u “ E l C u r a n d e r o ” c a s i n o s ’a s s e m b l a q u e s i g u i u n a c a n ç ó reivindicativa, però estic parlant de que ens han fotut la sanitat, i clar com que la cançó és un merenga i és molt de ballar, la gent no ho associa. però per a mi és una manera molt original de dir-ho. El que has de fer és buscar aquell punt diferent. Quan planifiqueu un videoclip, què us proposeu transmetre? Nosaltres em anat evolucionant, al principi, no ens haviem ni parat a p e n s a r q u e s ’h a v i a d e t r a n s m e t r e a l g o , a l e s h o r e s d e i e m : A n e m a f e r u n vídeo perquè aquesta cançó surti a la televisió, això és el que voliem, perque en aquella època sortien vídeos per TV3 i tal, llavors era important tenir videoclip, perquè encara no hi havien les xarxes i si volies sortir a la televisió, necessitaves material gràfic. Amb el temps, hi ha molts errors que es cometen, com passar el que diu la cançó a imatge, és un error garrafal. Si us hi fixeu, la majoria de videoclips venen la imatge de l ’a r t i s t a . B a s i c a m e n t t r a n s m e t s l a i m a t g e , l a t e v a f o r m a d e f e r , a l s n o s t r e s vídeos sempre surten colors, perque és una música molt ‘colorida’ i t r a n s m e t c o s e s d i v e r t i d e s . S e m p r e h i h a d ’h a v e r u n p u n t d e c o n n e x i ó a m b la lletra, però un punt molt bàsic, avegades és tan fi, tan fi, que ningú l ’e n t e n d r à . 6.     Projectes de futur (propers discos, concerts…)         En aquests precisos moments en què us trobeu com a grup, teniu          en ment treure alguna cançó, disc o fer alguna gira                            pròximament?Si és així, quins? L ’A d r i à e n s c o n f i r m a q u e p r ò x i m a m e n t t r a u r a n u n d i s c , m é s c o n c r e t a m e n t a l ’A b r i l . E l d i s c s e r à s o b r e e l s q u i n z e a n y s q u e p o r t e n c o m a g r u p . A r a mateix, estan polint alguns detalls perquè tot tingui una coherència visual i els hi quedi perfecte, com ara sessions de fotos per la imatge del disc, acabar els videoclips...          En el moment en què esteu, quin creieu que serà el futur del                 vostre grup? Creieu que poden incorporar-se més persones? E l g r u p d e l a P e g a t i n a v a e s t a r m o l t d e m o d a a C a t a l u n y a d u r a n t l ’a n y 2 0 0 8 f i n s a l ’a n y 2 0 1 0 , m é s t a r d e s v a n p o s a r d e m o d a d u r a n t q u a t r e a n y s a Espanya.  Com que aquesta moda ja va passar, van decidir fer concerts en altres països per donar-se a conèixer mundialment. Ara es troben en un m o m e n t d ’i n t e r n a c i o n a l i t z a c i ó m o l t g r a n o n t e n e n p r e v i s t a n a r a Sudamèrica, Austràlia per fer concerts i créixer com a grup.          A quins llocs heu anat a fer concerts? A quins llocs que no heu             estat us agradaria anar-hi? Hem estat per tot el món desde a Japó fins a Sud Amèrica, a mi e s p e c i a l m e n t m ’a g r a d a r i a p o d e r a n a r a l s E s t a t s U n i t s j a q u e c r e c q u e e s u n public que pot aportar molt.


MARZO 2018 - VOLUMEN 64

Sin etiquetas En la sociedad de hoy en día se nos etiqueta por nuestros gustos y manera de ser y hasta se da por hecho que orientación sexual tenemos y que además se nos discrimina en algunos casos. La homofobia és un fenómeno que sucede diariamente y que desde nuestro punto de vista no es aceptable, creemos que es injusto que por querer a alguien que no sea de tu mismo sexo recibas insultos y no se te respete de la misma manera que a alguien que sigue la heteronormatividad. Todos somos libres de ser y tener los gustos que quieras, por ejemplo: si un chico lleva una camiseta rosa y un bolso, no significa que sea un “ mariquita” y una chica si juega a fútbol no es que sea una “marimacho”.

Detienen a un ladrón por dejar su sesión de facebook abierta en la casa en la que robó Los propietarios eran una pareja joven de recién casados que se había mudado recientemente a una casita de Madrid. Cuando llegaron de cenar se encontraron la casa medio vacía e inmediatamente llamaron a la policía. La policía al llegar buscó huellas dactilares por toda la casa pero no encontraron nada, era un ladrón profesional. Dieron el caso por perdido, pero unos días después los propietarios de la casa les llamaron con nueva información. Al volver a la casa los propietarios les contaron que cuando encendieron el ordenador se encontraron una sesión de facebook que no era la suya y tras recabar información deducieron que era la del ladrón. En su cuenta encontraron sus datos, incluída su localización. Al día siguiente se presentaron en su casa y le detuvieron. Gracias a su pequeño descuido muchas casas quedaron a salbo de robos.

En la casa solo quedó el ordenador con su cuenta de facebook abierta

Yellow and white real estate newsletter  
Yellow and white real estate newsletter  
Advertisement