Page 1

Curs 2018-2019 4tA ESO

MBROGGI DIARI

Fet per Nerea Carrero, Shi Yin Liu, Júlia Revilla, Francesca Torresi Chen RongZ huang

(1) NOUS TEATRES

SUMARI NOTÍCIA----------------------1 EDITORIAL-------------------1 CRÒNICA---------------------2

Aqu est agost , el Teat r e Nacion al de Bar celon a pu blica a la seva pàgin a w eb la n ot ícia de la in n ovació del t eat r e.

ENTREVISTA-----------------3

quinze euros per anar al

CARTA AL DIRECTOR-------------------3

cinema que no pas una entrada

CARA DE LA NOTÍCIA----------------------4

Per resoldre aquesta qüestió, el

gratuïta d?una obra de teatre.

famós director David Steved,

REPORTATGE---------------5

junt amb l?equip directiu del

A FAVOR I EN CONTRA----------------------6

Teatre Nacional, van realitzar un projecte que consisteix a

CRÍTICA-----------------------7

En els últims anys el teatre ha

ENTRETENIMENTS--------8

estat en una època de crisi,

RESPOSTES DELS ENTRETENIMENTS--------9 NOTÍCIES D'ACTUALITAT--------------10

crear un nou estil de teatre diferent dels clàssics i esperen

cada vegada hi ha menys

que això permeti els joves

persones que veuen teatre.

allunyar-se de les xarxes socials

Sobretot els joves d?entre 20-35 anys i els adolescents. Aquests

i poder accedir i gaudir un món nou.

prefereixen gastar-se deu o

EDITORIAL Fa poc el teatre Nacional

d?obres més modernes i

Creiem que és una bona idea, ja que

de Barcelona ha anunciat

allunyades dels clàssics

els joves necessiten altres opcions

un nou projecte per

que els permetin passar

per entretenir-se i què millor que

incitar els joves a anar

menys temps a les xarxes

una obra de teatre que és una

més al teatre i gaudir

socials o utilitzant el mòbil. manera de culturitzar-se.

(1) Notícia inventada

1

1


MBROGGI DIARI

CRÒNICA VELÁZQUEZ I EL SEGLE D'OR El 25 de f ebr er , els alu m n es de visu al i plàst ica vam an ar a CaixaFor u m a veu r e l'exposició de ?Velázqu ez i el segle d'or ?. Vam agaf ar la lín ia ver m ella per ar r ibar a CaixaFor u m , qu e est à sit u at pr op de la plaça Espan ya.

?L'art és per a tothom, i no té preu.? Un cop allà va venir una dona que feia de guia, ens explicava la història, la tècnica i l?origen dels quadres. Ens van donar uns cascos per poder escoltar bé el que anava dient la senyora mentre miràvem les obres. Al principi ens van ensenyar dos estils bastant diferents que tenia a veure amb l'evolució de l'estil de Velázquez, que era un pintor barroc espanyol considerat com un dels màxims exponents de la pintura universal. Un dels estils era utilitzar colors vius i la pintura molt ben difuminada, i l'altre és més de detall i més realista. La guia ens van dir que Velázquez feia més obres de l'estil realista. També ens van demostrar la raó per la qual la gent deia que Velázquez era un geni. Aquest pintava molt la natura morta, que és una manera de practicar la tècnica dels pintors, i era molt freqüent que tots ho fessin, però ell ho feia d'una manera diferent, en el segle XVI, Velázquez ja se li va acudir fer dibuix en 3d, ara potser ens semblen normals aquestes coses tridimensionals però en aquella època era una gran novetat; per això diem

2

que és un rara avis dins dels nombrosos pintors que hi havia de l'època. Velázquez feia molts retrats per a les famílies reials, sobretot al rei del moment, que era Felip IV. Aquí és quan Velázquez aporta una altra novetat, que era afegir paisatges com a fons dels retrats. Després que ell ho fes, molts pintors començaren a imitar aquesta nova tècnica. Com a curiositat, ens van explicar que moltes vegades quan fan retrats al rei el primer que es fa és el cos perquè el rei només pot estar 1 o 2 hores quiet, per tant la cara i tot el que queda s'ha de fer de memòria. La visita es va acabar en una hora, i tots junts van fer una valoració, i gairebé li va agradar a tothom perquè la guia ho explicava molt bé i feia preguntes interactives que ajudaven a contextualitzar les obres. Finalment, va marxar cadascú a casa seva i no vam tornar a l'institut. ChenRong Zhuang, ShiYin Liu


MBROGGI DIARI

ENTREVISTA A UNA ADOLESCENT REBEL Avui ent revist arem una adolescent rebel, que ens ha volgut explicar la seva vida, Eva La Torre, de 17 anys. Act u alm en t est u dies o t r eballes?

I f u m es?

- Ara mateix estudio per poder ser tripulant de cabina.

-Quan estic amb amics que fumen, sí.

Qu an et vas r ebel·lar ?

-Sí, tinc tres tatoos i quatre perforacions.

-Quan tenia 15 anys, alguna cosa dins meu va canviar i vaig sentir la necessitat de sentir-me viva, sentir-me lliure.

Això h o h as f et am b per m ís?

Ten s t at t oos o pier cin gs?

-No, perquè sabia que no em deixarien fer-ho però realment tenia moltes ganes de fer-m?ho, i no em volia quedar amb les ganes.

Qu è és per t u r ebel·lar -se? -Per mi rebel·lar-se és sentir-se lliure, viure la vida al màxim i fer el que realment vulguis sense que ningú et controli i et digui el que has de fer o no.

Qu an f as aqu est es coses, pen ses en la t eva f am ília i les pr eocu pacion s in n ecessàr ies qu e els im poses?

Su r t s m olt sovin t de f est a?

-La veritat sóc bastant egocèntrica i només penso a viure la meva vida sense preocupar-me pels altres.

-Clarament, cada cop que tinc oportunitat o aconsegueixo escapar-me de casa. Beu s alcoh ol? -Sí, molt sovint.

CARTA AL DIRECTOR ?REGAL ESPECIALS?

Així que aquests ?regals?

es pot millorar el que està

per als vianants han de ser

passant. Potser

amb

em puc trobar amb uns

recollits

petit

cadascú,

?regals? dels gossos pel

persona, ja que els amos

millorem

costat dels arbres del

s?han d?encarregar dels seus

nostra ciutat.

carrer, per l?entrada dels

propis gossos, sempre han

habitatges, dels pisos, de

de

Cada dia que vaig pel carrer

les botigues,... i sobretot pel mig del carrer. Sí, són els

ser

deixar-los

per

alguna

recollits en

per

un

gest

de

un

l?ambient de la

ShiYin Liu

no

espai

públic que és per a tothom.

excrements. A vegades molesta una mica perquè fàcilment pots trepitjar-los sense voler.

Si tothom fa aquest petit gest de recollir-los, potser

3


MBROGGI DIARI

CARTA AL DIRECTOR LES XARXES SOCIALS

està d?acord amb tu pot expressar el seu

Les xarxes socials són aplicacions que

desacord de manera bastant maleducada

utilitzem la gran majoria de la població arreu

sense cap mena de respecte. En utilitzar

del món. Aquestes ens ajuden a estar

tant les xarxes socials, les persones

informats de les coses que passen diàriament

utilitzant paraules d'altres idiomes,

a tot el món. Gràcies a les xarxes socials,

abreviatures o simplement escriuen amb

també pots transmetre un missatge o una

faltes d?ortografia. Això el que fa és que la

idea a milers de persones. Ja sigui de manera

gent no es preocupi per escriure bé i

escrita o visual, com ara un vídeo o una foto.

després a la vida quotidiana a l?hora

Tot i que les xarxes poden semblar genials,

d?escriure ho fa incorrectament.

també tenen la seva part negativa. Per

Nerea Carrero

exemple, cadascú té diferent manera de pensar, llavors quan algú penja un imatge divertida per fer riure als seus seguidors, potser algú se sent ofès i això el que crea són confrontacions entre els internautes, les quals moltes vegades són innecessàries. Com bé he dit abans, pots expressar les teves idees; això vol dir que aquella gent que no

CARA DE LA NOTÍCIA

CREADOR

ARROGANT

Kim Namjoon

Donald Trump

El reconegut cantant i compositor des de

És el president dels Estats Units, és una persona creguda, se sent superior als altres, pren decisions sense tenir en compte l?opinió del poble. És també poc fiable perquè diu les coses d?una manera i les fa d?una altra manera.

petit ha sabut el que li agradava i els seus objectius els tenia molt clars. A part de tenir molts aspectes artístics que el fan un gran creador, també és molt intel·ligent.

4


MBROGGI DIARI

TURISTES XINESOS A BARCELONA

Dels 85 turistes, quasi tots

Cada vegada h i h a m és t u r ist es a Bar celon a, i gr an par t d?aqu est s són xin esos.

(93,5%) han visitat la Sagrada Família, així que es pot dir que és el monument més famós i més simbòlic de la

Barcelona és una ciutat i

hem

metròpoli situada a la costa

meitat

mediterrània de la península

entrevistats

Ibèrica.

les

Encara que hi ha de tot tipus

destinacions

de turistes, quasi la meitat

És

una

principals turístiques

de

mundials,

recollit,

més

dels

de

la

turistes

són

dones.

nostra ciutat, és una obra del genial

arquitecte

català

Antoni Gaudí, que encara no està

acabada.

que

són estudiants i, en segon

La majoria han provat la

sempre ha sigut famosa zona

lloc, uns 10,4% són gent que

paella, més de la meitat el

turística

es

professions

pernil i menys persones el

mediterrani. És una ciutat

basades en l?ensenyament.

pa amb tomàquet i cargols;

històrica, amb llarga i rica

Venen

llocs

per això es constata que la

història

i

diferents de la Xina, però uns

paella i el pernil són els

també té un gran nombre de

20,8% són del municipi de

menjars més famosos entre

museus,

abasten

Xangai i un 11,7% de la

els turistes xinesos i potser

diferents àrees i èpoques. En

província Kwangtung, perquè

s?hi acostumen i el agrada

aquests

són

més

pel

seu

clima

arquitectònica que últims

anys,

el

dedica

a

de

moltes

dues

zones

turisme ha anat augmentant

desenvolupades de Xina i un

de

fins

9,1%

part

perquè també és un municipi

important econòmicament. El

desenvolupat i és la capital

turisme xinès té cada cop

de la Xina. D?aquests, un

més pes, i Barcelona és una

93,5% viatgen a Barcelona

de

simplement per turisme, una

manera

arribar

les

a

constant, ser

seves

una

principals

del

municipi

Pekín,

és

mica de la meitat (52%) trien

una ciutat que atrau la gent

aquesta ciutat per visitar els

pel

monuments famosos, una

destinacions. seu

Barcelona

clima,

monuments,

els

seus

recursos

tercera

part

han

vingut

històrics o naturals, cultura

també per la cultura i 15,6%

esportiva, i sobretot per les

per la cultura i l?ambient de

tradicions i menjars típics.

futbol; també n?hi ha alguns

(1) Segons la informació que

la

paella

perquè

normalment mengen arròs i no el costa d?adaptar-s?hi ni els resulta tan estrany com els cargols, que normalment no mengen. Així i tot, hi ha una part de turistes que no han tastat cap dels menjars típics que hem esmentat, perquè acaben d?arribar o són els primers dies que han arribat

i

encara

no

han

tingut temps per tastar-los.

que venen per fer algun

La major part de turistes

negoci, però són pocs.

trien quatre

hotels entre tres i estrelles

com

a

(1) Hem passat unes enquestes a 85 turistes xinesos per uns dels llocs més visitats a Barcelona (Sagrada Família, Barri Gòtic, Park Güell).

5


MBROGGI DIARI

TURISTES XINESOS A BARCELONA allotjament,

perquè

llarga distància no són

normalment els hotels són

barats. En segon lloc, uns

a prop del centre de la

27,3% diuen

ciutat

gastat

i

faciliten

el

recorregut per la ciutat; també perquè ja es té

més

compres.

Tiu s d'allot jam en t

que

han

en

les

De

les

potències emergents, els

preparat tot allò que es

xinesos són dels que més

necessita. De la mateixa

gasten. Per això, hi ha qui

manera,

ha

una

turistes

part

de

decideixen

començat

a

fer

etiquetatge en xinès o a

allotjar-se en pensions o

editar

hostals, perquè el preu no

aquesta

és tan elevat i hi ha un

atraure aquests visitants i

propietari de la casa que

buscar

comparteix la seva cultura i

d'atendre'ls

la manera de viure, es permet amb

la el

comunicació propietari

Pr essu post

els

catàlegs llengua, la

en per

manera millor.

Així

mateix, el sector turístic està treballant per tenir

i

vols directes amb la Xina

normalment s?aconsegueix

per reforçar el turisme a

fer

Barcelona.

amics.

En qu è s'h an gast at m és Els

49,4%

tenen

un

pressupost de menys de 2000?. En primer lloc, el 29,9% dels turistes xinesos han gastat més en el bitllet d?avió, ja que els vols de

CARA DE LA NOTICIA APASSIONAT

Ronaldinho Ronaldinho és un futbolista molt famós, és molt bo en el seu àmbit, que és el camp de futbol. Ha demostrat estar molt feliç amb el futbol. En cadascun dels equips en què ha estat demostra passió i molt d?agraïment . Al llarg de la seva carrera esportiva, s?ha convertit en un líder al camp. 6


MBROGGI DIARI

EL TURISME

Encara que hi hagi gent a la qual no agradi el fet que hi hagi molts turistes a les grans ciutats, trobo que és una manera molt bona d?impulsar l?economia d?un país o una ciutat alhora que s?impulsa el comerç i el reconeixement a tot el món. A part del benefici econòmic que pot aportar el turisme, també és una manera de relacionar-te amb noves cultures i gent que parla diferents idiomes, així que pot ser una manera de començar a aprendre una nova llengua.

Realment no crec que els turistes aportin res a la ciutat, ja que es creuen els amos de tot. Facis el que facis a la ciutat hi ha els turistes provocant cues interminables i barrant el pas. També creuen que tothom ha de parlar anglès i ells són incapaços d?adaptar-se al lloc que visiten. Un altre problema que porten els turistes és que fan molt soroll i provoquen que els veïns no puguin dormir ni descansar, tampoc deixen res net i embruten tots els carrers i places. Dit això crec que els beneficis econòmics

que

poden

aportar

no

compensen el malestar que provoquen als

CARA DE LA NOTÍCIA

ciutadans.

CARA DE LA NOTÍCIA

INFLUENT

TRIOM FADORA

Malala Yousafzai

Ariana Grande

És una de les personatges més influents. Dedica

La cantant ha aconseguit posicionar-se en

la seva vida a lluitar per la pau i pel dret

els llocs més alts de llistes d?èxits amb el

l?educació de tots els nens i especialment de les

disc ?sweetener ?, i amb el ?single? ?Thank

nenes, amb la frase ?One child, one teacher, one you, next?, que porta onze setmanes al top book, one pen, can change the world?. 5 de la llista ?Billboard top 100?. 7


MBROGGI DIARI

CARTA AL DIRECTOR ELS COLOM S I BARCELONA Només tinc catorze anys, però pel que jo recordo cada vegada hi ha més coloms a Barcelona. La plaga està envaint la ciutat, tots els barris, tots els parcs i tots els teulats. No només molesten quan te?n creues molts pel carrer i no pots passar pel mig per por que surtin volant i t?ataquin, sinó que també porten malalties i embruten la ciutat. Però amb qui realment estic enfadada no és amb els coloms sinó amb la gent que els alimenta.

Ara ja tan sols puc dir que espero que la moda d?alimentar coloms passi ràpid i que a poc a poc es vagi despoblant Barcelona d?aquests animals que tan poc m?agraden. Júlia Revilla

TRANSPORT PÚBLIC L?altre dia vaig tornar a casa amb el metro, com sempre. A les cinc de la tarda, hi havia molta gent que tornava de la feina o de l?escola i feia una calor insuportable.

Aquestes persones acostumen a ser jubilats que surten a passejar i s?entretenen una estona, o turistes que passen per la Plaça Catalunya i els sembla molt divertit tirar molles de pa o altres aliments.

Dins del metro em vaig trobar un grup de persones que ocupaven molt de lloc. Uns d?ells asseguts al terra, parlant en veu alta, fins i tot cridant. Però el que em va impressionar va ser que començaven a beure cerveses i altres begudes alcohòliques, com si el metro fos un bar. Hi havia gent com jo que els miràvem estranyats, però ningú era capaç de dir-los res. Després d?unes parades, vaig baixar, i no sé com va acabar la cosa, però penso que, en un lloc públic, hem de ser educats i respectar els altres. Chen Rong Zhuang

CRÍTICA LA PELL FREDA Sent la primera novel·la de l?escriptor català Albert Sánchez Piñol, La Pell Freda ha tingut un gran èxit, ja que s?han fet versions en 37 llengües. És una obra escrita de gènere fantàstic, on el protagonista viu en un nou món apartat de l?actualitat i envoltat per por i violència, és un viatge cap a la foscor, el protagonista sempre ha estat lluitant contra l?amenaça del desconegut. Encara que no és un llibre gaire llarg, hi ha moltes descripcions sobre 8

com està organitzada l?escena, la situació del temps, les característiques físiques dels personatges, els sentiments, etc. Això a vegades resulta una mica pesat, però fa que sigui més fàcil per entendre cada fet. També hi ha la versió cinematogràfica de la novel·la, que va ser dirigida pel director francès Xavier Gens, en què s?ha omès o canviat algunes escenes. El fet de ser representada visualment facilita la comprensió de la història,

però perd allò d??imaginar ?. En general, és un llibre que val la pena de llegir, especialment per la gent a qui agraden les aventures i fantasies, perquè amb l?estil descriptiu de l?Albert Sánchez Piñol, l?olor del terror travessa les paraules.


MBROGGI DIARI

ENTRETENIMENTS

SUDOKU

ACUDIT

SOPA DE LLETRES

PAÏSOS 1. Al segle XVIII va haver-hi una Revolució molt important. 2. L'especialitat d'aquest país és la xocolata. 3. Mig país és a Europa i l'altra meitat a Àsia. 4. Allà els romans van crear un gran imperi. 5. País d'Europa en què la seva moneda és diferent de l'Euro. 6. Beuen molta cervesa i mengen Frankfurts. 7. Allà es va crear una empresa de mobles molt econòmica i famosa. 8. Cristiano Ronaldo hi va néixer.

9


RESPOSTA DE SOPA DE LLETRES RESPOSTA DE SUDOKU

10


MBROGGI DIARI

NOTÍCIES D'ACTUALITAT RESCATAT UN NEN DE SIS ANYS

LA TECNOLOGIA QUE VOL DESTRONAR

DESPRÉS DE CAURE EN UN FORAT DE

ELS BITLLETS

QUATRE M ETRES A BARCELONA

12/01/2019

06/03/2019 A la plaça Espanya de Barcelona, va

Gegants digitals i empreses d?aquí s?afanyen

haver-hi un accident a les nou de la nit, un

per

nen de sis anys va caure pels conductes

pagaments.

de

ventilació

de

la

xarxa

elèctrica.

L'alleujament va arribar després que el petit

recobrés

després

van

el

coneixement.

arribar

el

Poc Servei

d'Emergències Mèdiques i la Guàrdia

obtenir

la

llicència

d?entitat

de

Fa temps que els gegants de la tecnologia Amazon, Facebook, Google i Apple han vist clar que els pagaments digitals són un negoci que no volen deixar només en mans

Urbana. En tot just un quart d'hora, el

dels bancs, i intenten formar part dels

Karim va ser tret a la superfície i va ser

pagaments electrònics. Sistemes com Apple

traslladat

Pay ja tenen prop de 252 milions d?usuaris

a

Sant

Joan

de

Déu.

al món, el seu competidor coreà va al darrere, però, en canvi, totes s?emmirallen del que està passant a la Xina, perquè AliPay -de la plataforma de comerç Alibabacada cop té més pes.

11


MBROGGI DIARI

12

Profile for institutbroggi5

Revista Mbroggi  

revista, diari, newspaper, català, institut moisès broggi, carta, anuncis, Trump, Ariana Grande, namjun, malala

Revista Mbroggi  

revista, diari, newspaper, català, institut moisès broggi, carta, anuncis, Trump, Ariana Grande, namjun, malala

Advertisement