Page 1

Memòria IEA 2011


Memòria IEA 2011


Edita: Institut d’estudis Andorrans (IEA) Disseny i maquetació: Jecom disseny Recull fotogràfic: Arxiu IEA ISBN: 978-99920-2-062-3 Dipòsit Legal: AND.470-2012


Presentació Els resultats dels treballs que es presenten en aquesta memòria, corresponents a l’any 2011, mostren el dinamisme i el volum de feina que porten a terme els investigadors de l’Institut d’Estudis Andorrans, l’entitat oficial de recerca del Principat d’Andorra. La memòria explica la feina feta pel CRES (Centre de Recerca Sociològica) i pel CENMA (Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya d’Andorra), i també l’activitat dels centres de Barcelona i de Tolosa. Un total de 12 investigadors s’encarreguen de portar a terme els treballs de recerca. En la memòria, s’hi reuneixen les publicacions presentades per aquests dos centres de recerca, així com una explicació del nou lloc web, una important eina de divulgació de les nostres activitats. I també hi ha un recull de premsa que reflecteix l’activitat dels departaments de l’Institut durant l’any. Al final del document, s’hi afegeix un resum estadístic del Registre d’Ensenyament Superior d’Andorra corresponent al curs 2010-2011, que es gestiona des de l’Institut d’Estudis Andorrans.

Memòria IEA 2011


Memòria 2011 CRES

05

L’observatori d’Andorra

09

Enquestes polítiques

10

Observatori d’Atenció Social

11

Observatori de la Joventut

11

Immigració

12

Pobresa i exclusió social

13

Educació i joventut

14

Turisme

16

Salut

17

Altres

18

Conferències, cursos i congressos

20

Publicacions

22

CENMA

25

Canvi climàtic i canvi global

28

Geologia i geomorfologia

31

Biodiversitat i Ecologia

33

Recursos Naturals

35

Riscos Naturals

36

Meteorologia i climatologia de muntanya

42

Conferències, cursos i congressos

45

Publicacions

48

El Centre de Barcelona

51

El Centre de Tolosa

55

WEB: www.iea.ad. Els Dominis

59

Recull de premsa

73

Registre d’ensenyament superior

87


CRES, Centre de Recerca Sociològica


CRES, Centre de Recerca Sociològica El Centre de Recerca Sociològica té com a missió fonamental realitzar estudis de qualitat que ajudin a conèixer la complexitat de la societat andorrana i els diferents fenòmens que la condicionen. Amb aquesta finalitat, el CRES utilitza el gran ventall d’eines que ofereixen les ciències socials (tant les quantitatives com les qualitatives), i en tria una o una altra segons l’objecte d’estudi. Per portar a terme aquests treballs, el CRES compta amb un equip de sis sociòlegs i una quarantena d’enquestadors a temps parcial, segons el treball de què es tracti. Cada vegada més, els treballs del CRES estan condicionats pels nombrosos encàrrecs que rep, bàsicament, de les administracions públiques. No obstant això, el CRES continua treballant amb l’Observatori (dues onades d’enquestes l’any), amb les enquestes polítiques, amb l’Observatori Social i amb les seves pròpies línies de recerca, tal com es veurà més endavant. Les feines del CRES, per tant, s’estructuren al voltant d’aquests eixos: L’Observatori d’Andorra. Enquesta periòdica que es fa a tota la població més gran de 18 anys amb l’objectiu de mesurar l’evolució d’indicadors de diferents aspectes de la societat, analitzant l’evolució de les àrees temàtiques i fent-ne la comparació amb els països del nostre entorn. Enquestes polítiques. Com a mínim, una l’any. Amb els resultats d’aquestes enquestes es mesuren les percepcions de la població sobre diversos aspectes relacionats amb l’actualitat política del Principat. Observatori d’Atenció Social: Els objectius fonamentals de l’Observatori Social d’Andorra són informar i documentar, donar publicitat i avaluar els aspectes relacionats amb la situació social andorrana. Observatori de la Joventut. Encarregat pel Departament de Joventut de Govern, des de

la fi del 2011 el CRES està treballant en la realització d’un observatori sobre els joves d’Andorra. L’Observatori de la Joventut serà l’eina necessària per conèixer amb precisió l’evolució i la situació de la nostra joventut. Immigració. La població andorrana té un alt component d’immigrants. Estudiar-ne els diferents col·lectius, la seva integració i les relacions que estableixen amb els altres col·lectius són els objectius d’aquesta línia de recerca, altament consolidada. Treball. La situació laboral a Andorra, les condicions del lloc de treball, les expectatives i sortides laborals dels estudiants, la conciliació de la vida laboral i familiar, el mercat de treball i els horaris comercials són alguns dels projectes analitzats pel CRES. Pobresa i exclusió. S’analitzen les estratègies i la trajectòria de vida de les persones que estan per sota del llindar econòmic de la pobresa establert pel Departament d’Estadística. A més, s’analitzen les conseqüències de la crisi, sobretot en les persones que estan en risc d’exclusió social. El treball, que és qualitatiu, recull de manera anònima el testimoni directe de les persones que es troben en aquesta situació. Es volen esbrinar les estratègies que adopten aquestes persones o aquestes famílies per fer front a situacions difícils. Educació i joventut. Aquests estudis es relacionen amb una franja d’edat molt decisiva en la vida d’una persona. S’aborden des de perspectives ben diferents, sia analitzant els diversos elements del clima escolar que incideixen en les relacions de convivència entre l’alumnat, estudiant les normatives dels centres i els seus efectes sobre la convivència (quins mecanismes fan que normes de convivència siguin més o menys efectives en l’àmbit escolar), sia analitzant les percepcions en què s’abordarien qüestions relacionades amb els valors que tenen els joves en general respecte del fet de tenir companys d’altres nacionalitats o amb l’opinió que tenen sobre els

Memòria IEA 2011

7


maltractaments en general i, en concret, els que es donen entre iguals. A més, s’han estudiat aspectes d’esport escolar i extraescolar, emancipació, s’han fet enquestes generals sobre la joventut, s’ha estudiat la inserció laboral dels universitaris i la participació social dels infants, entre d’altres. Turisme. De manera estable, el CRES analitza l’impacte d’aquesta important activitat econòmica a Andorra. Estudis sectorials, enquestes als visitants, comptatges de visitants i enquestes de satisfacció són alguns dels treballs que es porten a terme. Valors. L’any 2005 es va portar a terme aquesta macroenquesta de valors, que fa una anàlisi acurada dels valors determinants de la nostra societat, com els relacionats amb la concepció de la família i els rols de gènere, la ideologia política, el medi ambient i el desenvolupament, la immigració, la identitat nacional o la religió i la moral. Aquesta enquesta es fa a escala mundial i està dirigida per Ronald Inglehart, catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Michigan. Està previst fer-ne la propera onada l’any 2015. Llengua. L’ús del català i de les altres llengües que

8

Memòria IEA 2011

es parlen a Andorra, especialment dins l’àmbit escolar i dels joves, és una de les preocupacions que el CRES tracta en els seus estudis. Salut. Per encàrrec del Ministeri de Salut i Benestar, es fan consultes a la població andorrana sobre salut pública i salut mental. Els resultats són unes eines de gran importància per a la gestió pública. Altres. De temàtica variada, el CRES rep nombrosos encàrrecs de les institucions públiques i d’altres institucions d’Andorra: de manera sistemàtica, es fa l’enquesta de conjuntura econòmica de la Cambra de Comerç i Serveis d’Andorra, entre d’altres. Conferències, cursos i congressos. Els tècnics del CRES han assistit a congressos i conferències, han impartit cursos a la població escolar andorrana i han organitzat conferències d’interès per al país. Publicacions. Amb caràcter anual, el CRES publica la revista Ciutadans. Els resultats de l’Observatori d’Andorra es publiquen en format paper mitjançant el Butlletí de l’Observatori (dos l’any) i, finalment, els estudis es publiquen dins la col·lecció de monografies


L’Observatori d’Andorra

Observatori núm. 18 corresponent al primer semestre del 2011. El treball de camp s’ha fet entre els dies 17 i 31 de març del 2011 mitjançant una enquesta telefònica a un total de 794 persones escollides de manera aleatòria a partir d’un llistat telefònic anònim facilitat per Andorra Telecom. En aquest cas, el marge d’error ha estat del ±3,53 %. Com és habitual, s’han fet preguntes sobre els aspectes que cal millorar a Andorra, la situació econòmica, el reciclatge, les energies renovables i la repartició de les tasques domèstiques.

Observatori núm. 19 corresponent al segon semestre del 2011. En aquesta ocasió, a banda de l’estudi sobre els aspectes que cal millorar a Andorra, que són preguntes que es repeteixen en tots els observatoris, s’han treballat altres qüestions relacionades amb la crisi econòmica, les mesures que va anunciar el Govern davant la crisi, un apartat específic sobre la protecció de dades i un altre sobre l’ampliació dels horaris comercials. L’enquesta s’ha fet entre el 30 de setembre i el 4 d’octubre del 2011 via telefònica. S’ha entrevistat un total de 754 persones, majors de 18 anys, escollides de manera aleatòria a partir d’un llistat anònim amb tots els números de telèfon facilitat per Andorra Telecom. La mostra, que té un marge d’error del ±3,62 %, s’ha ponderat per edat i nacionalitat, i s’ha adaptat als percentatges reals de la població d’Andorra.

Memòria IEA 2011

9


Enquestes polítiques

Enquesta política de les eleccions generals del 2011. Aquesta enquesta va néixer amb la intenció de ser un instrument per mesurar l’opinió de tota la població d’Andorra sobre l’actualitat política del Principat. Tot i que en alguns observatoris s’han demanat qüestions polítiques puntuals, aquesta enquesta és una eina específica sobre política, valoració dels actors, intenció de vot, etc. S’ha fet una enquesta a la primavera de l’any 2011, just abans de les eleccions generals a Andorra. El treball de camp s’ha dut a terme entre el dia 28 de febrer i el 12 de març. L’univers ha estat tota la població d’Andorra a partir de 18 anys que viu en una llar amb telèfon fix o que té un telèfon mòbil publicat en la guia de telèfons. La mostra estava formada per 1.187 persones escollides de manera aleatòria, i els números de telèfon s’han seleccionat mitjançant un procediment aleatori entre els que figuren en la guia d’Andorra Telecom. Tot i que l’enquesta estava adreçada al

10

Memòria IEA 2011

conjunt de la població, s’ha sobrerepresentat les persones de nacionalitat andorrana per poder obtenir una submostra representativa de les persones amb dret a vot (786 enquestats eren de nacionalitat andorrana). Així mateix, s’ha sobrerepresentat el nombre d’enquestats andorrans a les parròquies de menys població, amb la finalitat de poder aconseguir una mostra suficientment representativa dels resultats per cada parròquia del grup d’andorrans. Quan es donen els resultats del conjunt nacional, les dades de cada parròquia es ponderen perquè tinguin el pes real dels andorrans de cada parròquia en relació amb el conjunt del Principat. D’aquesta manera, en aquest treball es poden diferenciar dos resultats: - Resultats de la mostra de les persones amb nacionalitat andorrana (786 enquestats). Per a aquest col·lectiu i per a l’àmbit nacional, el marge d’error en el supòsit d’una selecció aleatòria simple és del ±3,43 %, amb un nivell de confiança del 95,5 % i sota la hipòtesi de màxima indeterminació (P=Q=50). - Resultats de la mostra de les persones que no tenen nacionalitat andorrana (401 enquestats). Per a aquest col·lectiu, el marge d’error en el supòsit d’una selecció aleatòria simple és del ±4,87 %, amb un nivell de confiança del 95,5 % i sota la hipòtesi de màxima indeterminació (P=Q=50). Per tal de coordinar millor el seguiment de l’enquesta, s’ha habilitat un lloc a la biblioteca per dotar els enquestadors d’un espai, d’equip informàtic i de telecomunicacions.


Observatori Social d’Andorra / Observatori de la Joventut

Observatori Social d’Andorra. L’any 2008, el CRES va rebre l’encàrrec del Ministeri de Salut, Benestar, Família i Habitatge (després del procés participatiu del PNAS) de fer un observatori que englobi tots els aspectes relacionats amb l’atenció social. Aquest Observatori s’ha dividit en diferents apartats: - Infància i família - Gènere - Discapacitats - Gent gran - Immigració - Precarietat i vulnerabilitat La feina del CRES ha estat la creació, l’homologació i l’actualització de tota mena d’indicadors que ajudin a comparar la realitat andorrana amb la resta de països del voltant, a més de publicar informes que relacionen els indicadors més significatius amb l’objectiu de donar una imatge nítida del panorama social andorrà. La feina que es fa, el recull de xifres, els articles i les notícies que surten a la premsa relacionades amb la temàtica estudiada, l’evolució de les dades i la informació que pugui ser d’interès es recullen en el lloc web <http://www.observatorisocial.ad>.

Observatori de la Joventut. Des de la fi del 2011, el CRES està treballant en la realització d’un observatori sobre els joves d’Andorra encarregat pel Departament de Joventut de Govern. La feina feta durant l’any 2011 ha estat la recollida de tots els indicadors referents als joves compresos en la franja d’edat entre els 16 i els 30 anys. Un cop definits els indicadors, s’iniciarà una segona fase, en la qual es portaran a terme estudis relacionats amb les problemàtiques detectades en l’anàlisi dels indicadors.

Memòria IEA 2011 11


Immigració

de l’anàlisi es troben les persones que habiten aquesta zona i que contínuament traspassen la frontera. Ells són els autèntics protagonistes i els creadors dels fluxos i moviments que han fet de la frontera un espai de convivència, més enllà d’una línia de separació. L’estudi s’ha fet des d’una perspectiva global, que emmarca les relacions laborals, econòmiques, socials i culturals, i analitza les vivències quotidianes de la població que es troba dins d’aquesta zona. I també s’ha fet des d’un punt de vista quantitatiu, recollint estadístiques de població i de l’estructura socioeconòmica i realitzant enquestes semiestructurades, així com des d’un punt de vista qualitatiu, amb entrevistes i grups de discussió.

Estudi sobre les relacions transfrontereres entre Andorra i l’Alt Urgell. En aquesta recerca sociològica es pretén entendre com funcionen i quines dinàmiques s’estableixen en els moviments fronterers entre les zones estudiades d’Andorra i l’Alt Urgell. En aquesta realitat, hi té un paper fonamental l’experiència diària i la manera com els habitants de la zona fronterera viuen, veuen i perceben aquestes relacions. És per aquest motiu que en la base

12

Memòria IEA 2011

La coordinadora de l’estudi és Estel Margarit Viñals (Terrassa, 1978), llicenciada en Sociologia per la UAB i postgraduada en Treball Social i Educatiu amb Immigrants per la Fundació Pere Tarrés; investigadora externa del Centre de Recerca Sociològica d’Andorra des del 2005, i professora de la Universitat d’Andorra del 2007 al 2011. Actualment continua amb la investigació sociològica com a freelance. El llibre, titulat Les relacions frontereres entre el Principat d’Andorra i l’Alt Urgell, ha entrat a impremta a la fi del 2011 i s’ha presentat durant el primer trimestre del 2012.


Pobresa i exclusió social a Andorra

El treball, que serà qualitatiu, recollirà de manera anònima el testimoni directe de les persones que es troben en aquesta situació, i s’esbrinaran les estratègies que adopten aquestes persones o aquestes famílies per fer front a situacions difícils. És un treball de grans proporcions que es preveu finalitzar l’any 2012.

Estudi sobre la pobresa a Andorra. La profunda crisi econòmica que patim ens dibuixa un panorama que Andorra fa molt temps que no vivia. La davallada d’assalariats, la manca de feina i la gent que s’ha quedat sense treball han provocat que moltes famílies es trobin en una situació econòmica molt complicada. El CRES ha iniciat un estudi molt ambiciós per analitzar les estratègies i la trajectòria de vida de les persones que estan per sota del llindar econòmic de la pobresa establert pel Departament d’Estadística.

Fins avui s’ha perfilat el marc teòric, s’han definit les hipòtesis de treball, s’han marcat els objectius, s’ha establert el model d’anàlisi, s’han buscat els indicadors i, finalment, s’han establert els guions de les enquestes. Per dur a terme aquest treball específic es compta amb la sociòloga Meritxell Moya, llicenciada per la Universitat Autònoma de Barcelona. Durant el 2012, es faran les entrevistes personals a una cinquantena de persones. Es treballarà amb Càritas i amb altres entitats implicades en les ajudes a la pobresa.

A més, s’analitzaran les conseqüències de la crisi, sobretot en les persones que estan en risc d’exclusió social.

Les conseqüències de la manca de documentació dels nens i adolescents d’ascendència haitiana a la República Dominicana. Estudi finançat per la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO, amb 25.000 dòlars. Aquest treball s’està fent amb la col·laboració de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), i analitza la situació de molts dels descendents d’haitians que habiten a la República Dominicana als quals se’ls denega el certificat de naixement, la qual cosa té com a conseqüència l’exclusió del sistema educatiu a partir dels 11 anys. Per tant, a la República Dominicana cada vegada hi ha més infants que perden la nacionalitat

dominicana i que queden exclosos dels sistemes d’educació públics. S’estudia aquesta situació i les conseqüències que se’n deriven. Durant l’any 2011, s’ha fet el treball de camp i l’anàlisi de les dades recollides. Està previst redactar les conclusions i l’informe final l’any 2012. La idea és fer-ne una publicació. Memòria IEA 2011 13


Educació i joventut

Diagnosi sobre l’adolescència i la joventut andorranes. Les enquestes a la joventut han esdevingut un instrument necessari per obtenir dades sobre la realitat juvenil del nostre país. Així ho han vist els comuns d’Andorra, que, de manera conjunta, van encarregar al CRES un estudi per valorar la situació de l’adolescència i la joventut i conèixer de primera mà les seves actituds, opinions i suggeriments envers les necessitats de la parròquia quant als serveis orientats als joves i també sobre temes relacionats directament amb el seu entorn (detecció de mancances en relació amb els serveis o les infraestructures, recollida de demandes, grau de satisfacció, etc.). Cal remarcar que un estudi similar ja s’havia fet per a la parròquia de Sant Julià de Lòria l’any anterior. El treball s’ha dividit en tres fases: 1. Enquesta a una mostra representativa per parròquies de la població de 17 a 30 anys (acabada l’any 2010); 2. Enquesta a tota la població escolar de 12 a 16 anys (acabada al principi de l’any 2011); 3. Treball qualitatiu consistent en 17 grups de discussió realitzats a totes les parròquies. La primera fase, l’enquesta entre els joves de 17 a 30 anys, s’ha fet mitjançant una enquesta telefònica aleatòria entre totes les llars d’Andorra amb telèfon (excepte les de la parròquia de Sant Julià de Lòria), en les quals es demanava parlar amb joves de l’interval d’edat estudiat. En la segona fase, a causa de la dificultat de trobar joves de manera aleatòria a través de l’enquesta telefònica, s’ha procedit a realitzar la mateixa enquesta, però de manera personal, a joves amb les característiques demanades i a través de quotes. La mostra total està formada per 964 joves escollits per quotes segons la parròquia, l’edat, el sexe, la nacionalitat i l’activitat principal (estudiant o

14

Memòria IEA 2011

treballador). Aquestes quotes s’han dissenyat sobre la base de la distribució de la població d’Andorra de 17 a 30 anys, i s’hi ha aplicat un coeficient de ponderació per sexe i edat per tal que les proporcions de la mostra corresponguin als percentatges reals de la població d’Andorra d’aquest interval d’edat. En relació amb la població escolar de 12 a 16 anys, s’ha entregat a totes les escoles on s’imparteixen cursos de segona ensenyança l’enquesta destinada als alumnes en forma de qüestionari autoadministrat (qüestionari que llegeixen i omplen els mateixos enquestats) per respondre en horari escolar. En el qüestionari es demana la situació dels nois i les noies en diferents àmbits: família i habitatge, temps de lleure, conductes de risc, noves tecnologies, satisfacció amb diversos aspectes de la seva vida, participació, coneixement sobre els serveis del departament de joventut de la seva parròquia, etc. En el conjunt dels centres escolars d’Andorra de segona ensenyança hi ha 2.850 alumnes en el curs 2010-2011 (segons les dades facilitades pel Ministeri d’Educació i Cultura). S’han recollit 2.051 qüestionaris, dels quals finalment han resultat vàlids per analitzar 1.916 casos, el que representa un 67,2 % del total d’alumnes d’aquests cursos. Finalment, un cop completades les dues primeres fases i per tal de complementar la informació obtinguda, s’ha portat a terme una anàlisi de caràcter més qualitatiu. S’han constituït 7 grups de discussió amb joves adolescents de 12 a 16 anys, 7 grups de discussió amb joves de 17 a 22 anys i 3 grups de discussió amb joves de 23 a 30 anys. Aquesta metodologia ha permès veure més profundament els comportaments i hàbits dels adolescents en matèria educativa, familiar i social, així com el seu modus vivendi a les parròquies respectives. Tot el conjunt del treball s’ha presentat als comuns a la tardor de l’any 2011.


rol que l’infant hi té com a infant i, posteriorment, com a adolescent. De la mateixa manera, s’han explorat les dinàmiques participatives que es duen a terme en la institució escolar i en altres institucions socials (ludoescoles, espais de lleure) per veure fins a quin punt promouen o inhibeixen la participació.

Treball sobre la participació dels infants i adolescents. Aquest estudi ha estat encarregat per l’UNICEF a Andorra. El seu objectiu principal és analitzar els processos de socialització participativa en la família, l’escola, el grup d’iguals i altres esferes socials que esdevenen rellevants en el cicle de vida d’infants i adolescents. S’ha estudiat l’eventual existència i funcionament dels espais participatius de la institució familiar i el

Amb l’objectiu d’estudiar aquests processos de socialització en la participació dels infants i adolescents d’Andorra, s’ha optat per una aproximació qualitativa mitjançant la tècnica de les entrevistes semiestructurades a infants i adolescents de 8 a 16 anys, pares amb fills de les edats esmentades, mestres i professors, i monitors i responsables d’espais de lleure. En total s’han entrevistat 69 persones, de les quals: · 30 infants i joves de 8 a 16 anys · 16 docents d’alumnes de 8 a 16 anys · 5 educadors/es d’espais de lleure · 18 pares amb fills de 8 a 16 anys El treball s’ha lliurat i presentat a l’UNICEF a la tardor del 2011.

Memòria IEA 2011 15


Turisme

Estudis de turisme. El sector hoteler i la rotació laboral. L’activitat turística a Andorra i el fort impacte que té sobre l’economia del país formen part dels punts d’interés del CRES. En aquest sentit, el sector hoteler és una peça clau dins el turisme. El comportament laboral dels treballadors d’aquest sector, les rutines professionals, la mobilitat laboral i la situació dels treballadors de l’hosteleria són objecte de seguiment i d’estudi per part dels investigadors del CRES. En aquest sentit, una col·laboradora del CRES, Diana Oliveira, doctoranda per la Universitat de Tolosa, està fent la seva tesi doctoral sobre la rotació laboral en el sector hoteler i la seva incidència en la qualitat del servei. A banda d’oferir-li suport acadèmic i logístic, el personal del

Enquestes sobre turisme. Per encàrrec d’Andorra Turisme, el CRES s’ocupa, des del mes de maig del 2011, de realitzar un conjunt d’enquestes turístiques amb la metodologia del Departament d’Estadística del Govern. 1. Des del mes de maig del 2011, s’han realitzat mensualment enquestes i observacions a les fronteres per determinar el nombre i la tipologia dels visitants que arriben a Andorra amb transport particular i públic. El treball de camp consisteix en 18 dies el mes de jornada de treball, 9 a la frontera del Pas de la Casa i 9 a la frontera del riu Runer, amb una mitjana de 7 hores de feina cada dia. 2. Des del mes de maig i fins al novembre del

16

Memòria IEA 2011

CRES forma part de la comissió de seguiment de la seva tesi i assisteix periòdicament a les reunions de seguiment a l’antena que la UTM (Universitat de Tolosa-Le Mirail) té a Foix. A més, el CRES, tal com s’explica en un altre apartat, realitza nombrosos estudis i enquestes per al Departament de Turisme i per a Andorra Turisme.

2011, s’ha fet una altra enquesta a les fronteres per analitzar la despesa i el perfil dels visitants. Se n’han fet al voltant de 400 cada mes. 3. Per complementar les dades que es tenen sobre el nombre de visitants que arriben a Andorra amb transport públic, es fa un registre del transport públic de manera mensual, en què es recullen les dades de totes les empreses andorranes que es dediquen a portar visitants a Andorra. 4. A més, s’ha fet una enquesta per valorar l’impacte de la campanya publicitària de novembre «Alguna cosa es mou a Andorra». Durant el mes de novembre s’han entrevistat unes 1.000 persones al carrer.


Salut

Enquesta de Salut.

El CRES s’ha encarregat de les tasques següents: · Editar els qüestionaris;

El Ministeri de Salut i Benestar va encarregar al CRES la realització del treball de camp de l’enquesta de salut. Aquesta enquesta es fa de manera periòdica al Principat i és el primer cop que s’ha encarregat al nostre departament. El qüestionari consta de quasi 200 preguntes i el treball de camp s’ha fet de manera personal a 900 persones més grans de 18 anys escollides de manera aleatòria. El treball de camp s’ha fet a la primavera del 2011, conforme als terminis previstos. Per portar a terme l’estudi s’han contractat, a temps parcial, un total de 36 enquestadors, als quals s’ha impartit una formació específica.

· Dissenyar la mostra i selecció dels entrevistats; · Realitzar entrevistes segons les característiques tècniques de l’enquesta; · Supervisar i fer el seguiment del treball de camp i dels enquestadors; · Codificar qüestionaris; · Gravar qüestionaris; · Depurar la base de dades. El Centre d’Estudis Metropolitans de Barcelona n’ha fet l’anàlisi, i els resultats es presentaran durant l’any 2012.

Enquesta sobre salut mental.

investigador del CRES i el director del Centre de Salut Mental d’Andorra.

A iniciativa del Departament de Salut del Ministeri de Salut, Benestar i Treball de Govern, i finançat per la Fundació privada Aurora Fornés amb una aportació voluntària de 36.000 €, el CRES ha realitzat el treball de camp de l’enquesta que l’Association Septentrionale d’Epidémiologie Psychiatrique (ASEP) va dissenyar. A més, hi ha participat el Centre de Salut Mental de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell d’Andorra.

- Fase de recollida de dades Entre el 6 de desembre del 2010 i el 24 de febrer del 2011 s’ha realitzat l’enquesta a unes mil persones. El tipus de mostra que s’ha utilitzat en aquest estudi és el mostreig aleatori estratificat amb afixació proporcional. Les persones entrevistades s’han seleccionat aleatòriament a partir dels llistats del cens de població, tenint en compte els criteris de sexe, edat i parròquia per tal que la mostra sigui el més representativa possible de la població real.

L’objecte d’aquesta enquesta és fornir de mitjans els responsables de la salut (professionals, directius, investigadors, etc.) per conèixer millor la magnitud dels problemes de salut mental de la població, identificarlos per tal d’actuar, prevenir-los i millorar-los. El treball ha constat de diferents fases: - Fase de preparació Constitució de l’equip de recerca, constitució de l’equip d’enquestadors (28 persones), sensibilització dels actors locals i l’organització logística del treball abans de la formació dels enquestadors. - Fase de formació Tres dies de formació (1, 2 i 3 de desembre del 2010) als enquestadors a càrrec de la coordinadora francesa de l’enquesta, un

- Fase d’entrada de dades i de control de qualitat Els qüestionaris han estat recollits per l’equip del CRES. Un investigador del CRES ha estat format per entrar les dades en el programa EpiData. L’entrada de dades ha finalitzat el mes de juny del 2011. El procés del control de qualitat amb les correccions i verificacions necessàries ha estat portat a terme pel Département d’Information et de Recherche Médicale (DIRM) de l’ESPM Lille-Métropole. Finalment, i durant el curs de l’any 2012, se n’han lliurat les conclusions al Ministeri de Salut i Benestar d’Andorra. Memòria IEA 2011 17


Altres

Enquesta de conjuntura econòmica de la Cambra de Comerç. De manera habitual, i cada sis mesos, la Cambra de Comerç d’Andorra s’adreça a un nombre important d’empreses i empresaris i els envia un qüestionari mitjançant el correu postal. No tothom el respon, per la qual cosa cal completar el nombre d’enquestats mitjançant l’enquesta telefònica. La feina del CRES és realitzar les enquestes telefòniques, aproximadament, unes 200. Les enquestes van destinades als sectors de la construcció, la indústria, l’hostaleria i el comerç.

Enquesta sobre la qualitat de l’aire a la parròquia de Sant Julià de Lòria. El Departament de Medi Ambient del Govern d’Andorra ha demanat al CRES que supervisi i faci l’anàlisi de les dades d’una enquesta dirigida a la població de Sant Julià de Lòria per valorar la seva percepció de la qualitat de l’aire a la parròquia. Dins un projecte més ampli que vol incloure-hi tot el Principat d’Andorra, els tècnics del Departament de Medi Ambient han enquestat unes 150 persones de la parròquia de Sant Julià de Lòria per saber la seva opinió sobre la qualitat de l’aire. El CRES ha supervisat el qüestionari i ha analitzat les dades recollides en les enquestes. El resultat final del treball s’ha lliurat al Departament de Medi Ambient.

18

Memòria IEA 2011

Se’n fan dues: una el mes de febrer i l’altra el mes d’agost. La finalitat és comparar l’activitat econòmica amb l’any anterior i copsar la situació econòmica del país mitjançant els sectors de producció més representatius.


Altres

Per fer aquest estudi s’ha utilitzat l’Observatori, concretament, el corresponent al primer semestre de l’any 2011. Cal remarcar que, amb anterioritat, l’any 2004, ja s’havia fet un estudi similar encarregat pel mateix Departament, però aleshores el va fer una empresa privada.

Treball sobre el reciclatge i la qualitat del medi ambient a Andorra.

La intenció de l’estudi és poder comparar els resultats del 2004 amb els del 2011.

Mitjançant un encàrrec del Departament de Medi Ambient, s’ha fet un estudi sobre els sistemes de reciclatge existents al país, els diferents tipus de contenidors, les deixalleries i el nou Centre de Tractament de Residus. L’objectiu era conèixer els hàbits de la població en matèria de reciclatge.

Una part dels resultats, els que fan referència al reciclatge, s’han publicat en l’Observatori núm. 18. L’encàrrec del Departament de Medi Ambient també incloïa conèixer quina percepció té la població sobre la qualitat del medi ambient a Andorra. Per donar resposta a aquesta petició, se li ha lliurat un estudi recent del CRES (publicat en l’Observatori núm. 17, corresponent al segon semestre de l’any 2010) que satisfeia la seva demanda.

Treball sobre la percepció que té la població sobre la protecció de dades.

Una primera fase de l’estudi s’ha fet entre el 30 de setembre i el 4 d’octubre del 2011, i els resultats s’han publicat en l’Observatori núm. 19, corresponent al segon semestre de l’any 2011. S’ha demanat si la població està preocupada pels registres de dades oficials i la protecció de les dades. Igualment, s’ha demanat el coneixement de la població sobre el nou organisme creat a Andorra, que és l’Agència de Protecció de Dades.

Per encàrrec de l’Agència de Protecció de Dades, el CRES ha utilitzat l’Observatori per valorar la percepció de la població andorrana sobre la protecció de dades al país i sobre la imatge d’aquesta agència.

La segona fase finalitzarà el 2012 i es publicarà en l’Observatori núm. 20, corresponent al primer semestre del 2012. En aquesta ocasió, s’estudiarà la vigilància al carrer (videocàmeres) i la circulació de dades personals per Internet.

Memòria IEA 2011 19


Cursos, congressos i conferències

Assistència a cursos, congressos i conferències.

intolerància. La sessió ha tingut lloc el dia 14 de setembre a Andorra la Vella.

Assistència al IV Congrés de l’Associació Catalanobalear de Psicologia els dies 6 i 7 de maig del 2011 a Palma de Mallorca.

Assistència a la Conferencia Internacional sobre la Medición y el Análisis Económico del Turismo, organitzada per l’Organització Mundial de Turisme els dies 27, 28 i 29 d’octubre a Bilbao.

Assistència al curs Implicaciones socioeducativas de los nuevos modelos familiares, organitzat per la UNED els dies 27, 28 i 29 de juny a Motril (Màlaga). Formació específica al personal del CRES a càrrec del Dr. Lluís Sáez, professor de metodologia i tècniques estadístiques de la Universitat Autònoma de Barcelona i d’ESADE. La formació ha estat sobre tècniques quantitatives avançades en l’anàlisi estadística i s’ha impartit els dies 22 i 24 d’agost a Sant Julià de Lòria, a la seu de l’IEA. Participació del CRES en els grups de treball que ha organitzat l’ECRI (Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància), organisme del Consell d’Europa que s’ha desplaçat a Andorra per conèixer les feines del CRES en relació amb el racisme i la

20

Memòria IEA 2011

Cursos i xerrades impartides. Xerrada als alumnes de batxillerat de l’escola andorrana sobre «El paper de les ciències socials i les seves sortides professionals», el dia 15 d’abril, a l’Institut de Batxillerat de la Margineda. Xerrada als alumnes de batxillerat de l’escola andorrana sobre «El mètode científic en les ciències socials», el dia 11 d’octubre, a Sant Julià de Lòria, a la seu de l’IEA. Xerrada als assistents al Campus de la Universitat d’Estiu Ramon Llull sobre «La realitat sociolingüística del Principat d’Andorra», el dia 12 d’agost, a Sant Julià de Lòria.


Cursos, congressos i conferències

Organització de conferències. Dins les activitats del CRES, destaca la creació d’un cicle de conferències la finalitat del qual és portar especialistes coneguts que expliquin la situació del món actual des de diferents punts de vista.

CONFERÈNCIA

PERE VILANOVA

Ha inaugurat aquest cicle el Dr. Pere Vilanova el 16 de novembre del 2011, al Centre de Congressos del Comú d’Andorra la Vella, amb la conferència «Canvis al món àrab: les quatre estacions». La xerrada, davant un públic nombrós, ha repassat d’una manera molt lúcida i entenedora els esdeveniments i les revoltes als països àrabs durant l’any 2011. Ha col·laborat en l’organització de la conferència el Diari d’Andorra.

“CANVIS AL MÓN ÀRAB: LES QUATRE ESTACIONS” DIMECRES 16N 20.00H CENTRE DE CONGRESSOS D’ANDORRA LA VELLA (PLAÇA DEL POBLE)

ORGANITZA:

COL·LABORA:

Memòria IEA 2011 21


Publicacions

Revistes del CRES Revista Ciutadans. núm. 8 Índex: Editorial

Monografies del CRES Les relacions frontereres entre el Principat d’Andorra i l’Alt Urgell. Estel MARGARIT Monografies del CRES, núm. 17 El Principat d’Andorra i l’Alt Urgell han mantingut històricament vincles i relacions que han condicionat la vida quotidiana de la seva població que han anat evolucionant i modificant-se. En aquesta recerca sociològica pretenem entendre com funcionen i quines dinàmiques s’estableixen en els moviments fronterers entre les zones estudiades. En aquesta realitat, hi té un paper fonamental l’experiència diària i la manera com els habitants de la zona fronterera viuen, veuen i perceben aquestes relacions. És per aquest motiu que en la base de l’anàlisi es troben les persones que habiten aquesta zona i que contínuament traspassen la frontera. Ells són els autèntics protagonistes i els creadors dels fluxos i moviments que han fet de la frontera un espai de convivència, més enllà d’una línia de separació. Aquest any 2012, el CRES ha iniciat la segona part de l’estudi, que se centra en les relacions frontereres entre el Principat d’Andorra i França.

Andorra i Catalunya a l’enquesta europea dels valors: algunes dades comparades. Lluís Sáez. Andorra: periodisme i xarxes socials. Bru Noya i Josep M. Altarriba. La democràcia participativa, l’emergència d’una nova governança. Mathieu Teste. L’Andorra filatèlica: iconografia, mercat i associacionisme. Valentí Roure. Paradoxes de l’acció col·lectiva a Andorra. Albert Gomà. Realitats i imaginaris. Francesca Randazzo. La Fundació privada Aurora Fornés i Padreny.

L’Observatori. núm. 18. Primer semestre del 2011 L’Observatori d’Andorra és un instrument que vol mesurar les percepcions de la població sobre diversos aspectes de la societat andorrana i la seva evolució. És per això que aquesta enquesta es fa de manera periòdica (dos cops l’any) i té preguntes que es repeteixen regularment, preguntes que tracten sobre temes d’actualitat i preguntes sobre temes relacionats amb les línies d’investigació del nostre centre. Els resultats d’aquest Observatori volen ser

22

Memòria IEA 2011


Publicacions

comparables amb enquestes similars que es fan a països del nostre entorn (com les del CIS a Espanya, l’INSEE a França, o l’Eurobaròmetre a tota la Unió Europea). Per això el disseny de l’Observatori i d’algunes de les seves preguntes estan inspirats en l’Eurobaròmetre europeu. L’Observatori del primer semestre del 2011 s’ha dividit en cinc parts: · Preguntes sobre els principals problemes d’Andorra en l’actualitat · Preguntes sobre la situació econòmica · Preguntes sobre reciclatge · Preguntes sobre energies renovables · Preguntes sobre tasques domèstiques

L’Observatori. Núm. 19. Segon semestre del 2011 L’Observatori del segon semestre del 2011 s’ha dividit en cinc parts: · Preguntes sobre els principals problemes d’Andorra en l’actualitat · Preguntes sobre la protecció de dades · Preguntes sobre la crisi econòmica · Preguntes sobre les mesures proposades per afrontar la crisi · Preguntes sobre la modificació dels horaris comercials

Memòria IEA 2011 23


CENMA, Centre d’estudis de la neu i de la muntanya d’Andorra


CENMA, Centre d’estudis de la neu i de la muntanya d’Andorra

d’utilitat per a l’avaluació dels impactes (canvi climàtic, contaminació, ordenació territorial, etc.) sobre la fauna i la flora.

Des de la seva constitució l’any 2007, el CENMA duu a terme sis grans línies de recerca i desenvolupament principals centrades en el territori andorrà.

Recursos naturals Línia que té per objectiu desenvolupar i innovar en la gestió i la planificació per a l’aprofitament dels recursos naturals. Els projectes que s’hi inclouen donen suport als agents socioeconòmics i administratius per a l’aprofitament sostenible dels nostres recursos naturals.

Dins aquestes línies de recerca, hi ha tot un conjunt de projectes que tenen una dedicació variable segons l’interès per al país i una durada concreta. Hi ha projectes que són de seguiment que es renoven anualment i d’altres, amb uns objectius determinats, tenen una data d’inici i final. Els projectes es realitzen a iniciativa del CENMA i a petició d’altres entitats administratives. Les sis línies de treball estan interrelacionades i comparteixen part dels seus projectes. Els treballs del CENMA s’estructuren al voltant d’aquests eixos: Canvi climàtic i canvi global L’objectiu és analitzar el canvi climàtic i els seus efectes en la biodiversitat i l’aprofitament en els recursos naturals. Geologia i geomorfologia Projectes que estudien la geologia geomorfologia del Principat d’Andorra.

i

Biodiversitat i ecologia La finalitat és l’estudi de l’ecologia d’alta muntanya i la seva biodiversitat. D’una banda, aquest tipus de recerca ha de servir per donar suport a la legislació sobre patrimoni natural així com a l’elaboració dels catàlegs nacionals d’espècies. D’altra banda, també ha de ser

Riscs naturals L’objectiu és conèixer la dinàmica, la severitat i l’evolució dels processos naturals que poden provocar danys i pèrdues econòmiques a la població. Els coneixements obtinguts tenen un gran potencial de transferència tecnològica, ja que permeten innovar en la predicció, la prevenció i la protecció davant els riscs naturals. Meteorologia i climatologia de muntanya Línia de recerca que té com a objectiu investigar en la millora de les eines de predicció meteorològica en zones d’orografia complexa i avançar en el coneixement de la dinàmica atmosfèrica en l’àmbit del Principat d’Andorra i, en general, als Pirineus. Cursos, congressos i conferències Els tècnics del CENMA han assistit a congressos i conferències i, a més, han impartit cursos a la població escolar dels sistemes educatius andorrans i han organitzat conferències i sortides d’interès per al país. Publicacions Es publica La revista del CENMA, de caràcter anual. Els estudis es publiquen dins la col·lecció de monografies.

Memòria IEA 2011 27


Canvi climàtic i canvi global

Dins aquest mateix projecte, el novembre del 2011 s’ha signat un conveni amb el CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) per a la generació automatitzada de la Cartografia d’anomalies climàtiques d’Andorra a una resolució mensual estacional i anual en format SIG. El gruix de la feina es durà a terme al llarg de l’any 2012. Aquest projecte formarà part del futur portal del clima, que serà accessible a través del lloc web de l’IEA.

Estudi de la variabilitat climàtica. Al llarg de l’any 2011, s’ha treballat en profunditat en la finalització de l’Atles climàtic digital d’Andorra (ACDA, <www.acda.ad>), un servidor de cartografia climàtica que conté informació espacial d’alta resolució per al trentenni 1971-2000. L’ACDA ha utilitzat com a informació de base les sèries meteorològiques de FEDA homogeneïtzades prèviament, l’any 2009. Tot i que l’atles s’ha acabat l’any 2011, la seva presentació pública s’ha fet el primer trimestre de l’any 2012, coincidint amb el Dia Meteorològic Mundial.

El projecte Estudi de la variabilitat climàtica busca la generació de productes climàtics que permetin fer un seguiment del clima a Andorra des de diferents perspectives i per a diferents aplicacions, però especialment sobre l’afectació que ha tingut i tindrà el canvi climàtic a Andorra. En aquest sentit, i durant l’any 2011, s’han actualitzat i publicat les tendències climàtiques recents de temperatura i precipitació (19342008) que, en col·laboració amb Météo France, la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i el Servei Meteorològic de Catalunya, ja s’havien calculat l’any 2009.

Escenaris futurs de canvi climàtic. Treball realitzat en el marc del projecte de la CTP (Comunitat de Treball dels Pirineus) 2011-2012 titulat Influència del canvi climàtic en el turisme de neu al Pirineu, que encapçala l’OBSA (Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra), en què participen, a més, diversos socis de França i Espanya tant de l’àmbit de la recerca com de la gestió. Durant l’any 2011, el CENMA ha coordinat el grup de treball físic, en què participen també l’IPE (Instituto Pirenaico de Ecología), l’IGC (Institut Geològic de Catalunya), el Consell General d’Aran i Météo France. A part d’aquesta feina de coordinació, que té com a objectiu recopilar i fer comparables els escenaris generats per les diferents institucions, el CENMA també ha abordat la generació d’escenaris

28

Memòria IEA 2011

de canvi climàtic amb tècniques de regionalització (downscaling) estadística basades en les sèries homogeneïtzades d’Andorra. Aquest treball està, doncs, directament lligat amb el projecte Classificació de la circulació atmosfèrica i tècniques de regionalització (downscaling) estadística, esmentat en aquesta memòria


Canvi climàtic i canvi global

1972 i s’han elaborat les estadístiques bàsiques i els resultats generals. Aquesta cartografia permetrà valorar els canvis territorials i ambientals esdevinguts a Andorra durant els últims anys. El punt de partida és el vol fotogràfic de l’any 1972. A partir de la fotografia aèria i algunes correccions geomètriques se situa la informació, s’aplica el relleu a la fotografia i se situa en el mapa. A continuació, es procedeix a la digitalització de les capes, 12 en total (arbres, matolls, prats, roques, tarteres, aigües, conreus, zones urbanitzades, etc.). L’escala de treball és 1:1.600.

Digitalització de les cobertes del sòl d’Andorra de l’any 1972 Evolució de les cobertes del sòl de l’any 1972 a l’any 1995. El Mapa de cobertes del sòl, a escala 1:5.000, explica l’evolució del paisatge d’Andorra i el canvi en els diferents usos del sòl. La pèrdua d’espais conreats, la dinàmica dels boscos, el creixement de les zones urbanes, l’ocupació de l’alta muntanya, entre d’altres, són elements que ens serveixen per valorar l’evolució del país. Durant el 2011 s’ha finalitzat el treball de digitalització del vol aeri corresponent a l’any

L’element de comparació és el Mapa de cobertes del sòl de l’any 1995, realitzat pel CENMA l’any 2000. Els resultats finals del mapa es podran consultar en el lloc web de l’IEA, específicament, al SIGMA (Servei d’Informació Geogràfica de Mapes d’Andorra). En la fotografia es pot observar la zona d’EscaldesEngordany. A l’esquerra, la fotografia de l’any 1972, i a la dreta, la de 1995. Aquest projecte s’ha realitzat íntegrament amb personal del CENMA.

Memòria IEA 2011 29


Canvi climàtic i canvi global

Estudi i seguiment de l’hàbitat de Salix herbacea. Aquest estudi el va iniciar el CENMA l’any 2009, i posteriorment, l’any 2011, s’hi ha sumat el Conservatoire Botanique National des Pyrénées. Actualment està dotat de finançament extern (programa POCTEFA), i hi participen, a més, l’Instituto Pirenaico de Ecología (IPE), l’Institut Botànic de Barcelona i la Universitat de Barcelona. A banda de les institucions esmentades, també hi col·labora l’Associació Nature Midi-Pyrénées. L’estudi es basa en el control i seguiment de la comunitat de Salix herbacea, molt sensible al canvi climàtic, ja que depèn estretament de la coberta de neu. L’augment de les temperatures, associat al canvi climàtic, fa que aquesta comunitat vegi compromès el seu futur. En general, els hàbitats alpins també rebran els impactes del canvi climàtic. L’estudi de la comunitat de Salix herbacea ens ajudarà a preveure els canvis potencials en els hàbitats de l’alta muntanya. Mitjançant

sensors edafoclimàtics d’humitat i temperatura i observacions sobre el terreny que, entre altres aspectes, inclouen l’anàlisi del desenvolupament de les plantes (creixement, floració, maduració dels fruits, etc.), es poden estimar els impactes i les adaptacions conseqüència dels efectes del canvi climàtic a les zones alpines dels Pirineus. A Andorra hi ha dues parcel·les de les quals es fa un seguiment periòdic estival. Estan situades per sobre dels 2.200 metres d’altitud en congesteres de neu, hàbitat natural d’aquestes comunitats.

Estudi de la flora al·lòctona d’Andorra A partir de la primera llista sistemàtica sobre les plantes al·lòctones del país, es deriva un estudi titulat Avaluació del risc d’invasió i idoneïtat d’establiment per a tres espècies que presenten un potencial invasiu destacat. La primera llista va ser realitzada per un estudiant andorrà en el seu projecte de final de carrera d’Enginyeria Tècnica Forestal. Aquest estudi va ser finançat pel CENMA, el Departament de Medi Ambient i el Departament de Recerca del Govern d’Andorra. El CENMA està desenvolupant una línia de treball per modelitzar la distribució futura d’aquestes espècies.

30

Memòria IEA 2011


Geologia i geomorfologia

també és imprescindible en estudis d’àrees tan diverses com la botànica, la contaminació de sòls o l’arqueologia, entre d’altres. Durant el període de primavera i estiu de l’any 2011, s’han dut a terme diverses campanyes de camp amb l’objectiu de tenir cartografiat definitivament el dom de la Rabassa (unitat geològica situada al sud d’Andorra) i començar amb la cartografia de l’estructura geològica anticlinal situada entre Encamp i la zona compresa fins a l’oest d’Anyós. Paral·lelament a la cartografia, s’han fet les anàlisis de les estructures geològiques existents, els talls geològics representatius de l’àrea d’estudi i les columnes estratigràfiques.

Mapa geològic d’Andorra. Projecte iniciat l’any 2000 l’objectiu del qual és realitzar la cartografia geològica d’Andorra a escala 1:25.000. La cartografia geològica és de gran utilitat per a tot tipus d’estudis relacionats amb el sòl i el subsòl. El coneixement en detall de l’estratigrafia i l’estructura de les roques d’Andorra és essencial a l’hora d’elaborar estudis sobre temàtiques relacionades directament amb la geologia, com la hidrogeologia, la geotècnia, l’enginyeria, els riscs geològics, la mineria o la geotèrmia. D’altra banda,

També s’han obtingut mostres de roques per fer datacions dels minerals de zircons. Per efectuar les datacions ha estat necessari preparar les mostres per extreure’n els minerals de zircons. Amb aquesta finalitat s’ha fet una estada d’una setmana en un laboratori de Madrid. El treball es fa amb la col·laboració del Departament de Geodinàmica i Geofísica de la Universitat de Barcelona.

Memòria IEA 2011 31


Geologia i geomorfologia

Patrimoni geològic. Els punts d’interès geològic (PIG). Durant l’any 2010, es van adquirir els coneixements i les experiències sobre la identificació dels punts d’interès geològic (PIG) del Principat d’Andorra i la seva possible explotació geoturística. Aquest és un projecte que necessita el Mapa geològic d’Andorra com a informació de base prèvia per determinar els PIG, llocs on es poden fer observacions de curiositats geològiques i observacions d’interès científic. Aquesta informació i la localització dels PIG ha servit per presentar una proposta a Andorra Turisme per a l’elaboració d’una guia multimèdia.

Inventari de les mines i minerals d’Andorra. Treball que es va iniciar l’any 2003 mitjançant un conveni amb l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa, que depèn de la Universitat Politècnica de Catalunya. La finalitat d’aquest treball és explicar, mitjançant un lloc web, la riquesa del patrimoni mineral d’Andorra i la seva potencialitat minera. Tot i que el treball es va iniciar l’any 2003, l’estudi ha patit diverses aturades alienes al CENMA. L’any 2011 s’han reprès les converses amb els responsables del treball i, finalment, s’ha establert un calendari d’execució, que finalitzarà l’any 2012.

32

Memòria IEA 2011


Biodiversitat i ecologia

Estudi de la diversitat funcional de la vegetació alpina. La diversitat funcional ha servit per estudiar i quantificar la plasticitat i la capacitat d’aclimatació de les espècies davant els canvis ambientals. També ha permès detectar les àrees o espècies més amenaçades. Una vegada coneguda la diversitat funcional, es podran adoptar mesures de gestió per a la conservació dels hàbitats. S’han estudiat dos tipus de comunitats vegetals diferents: a. Flora i vegetació de les pastures supraforestals · Recerca d’informació de trets funcionals de les plantes més freqüents a les pastures d’Andorra. · Treball de camp per a la recollida de les plantes. · Manteniment de les plantes de pastures recol·lectades durant el treball de camp de l’estiu 2011: herborització. b. Flora i vegetació de les congesteres · Recerca d’informació de trets funcionals de les plantes més freqüents a les congesteres d’Andorra.

· Treball de camp per a la recol·lecció de les molses i de les plantes vasculars. · Manteniment de les plantes de congesteres recol·lectades durant el treball de camp de l’estiu 2011: herborització. · Treball de laboratori, consistent a mesurar caràcters de les plantes (longitud i pes d’arrels, cos vegetatiu, cos fructífer o florífer, mesures de llavors, recompte de flors, etc.). Aquest treball es porta a terme amb la Universitat de Lleida (Dr. Josep Antoni Conesa) i la Universitat Autònoma de Barcelona (Dr. Josep Peñuelas).

Memòria IEA 2011 33


Biodiversitat i ecologia

les seves possibles adaptacions. El projecte també serveix per ampliar el coneixement de la lepidofauna a Andorra i al Pirineu. Està en curs des de l’any 2005. Implica la societat civil a l’hora de recollir les dades (col·laboradors del BMSAnd) i fa pedagogia sobre la conservació de la biodiversitat. Té un lloc web associat que serveix de canal amb els col·laboradors i la societat en general: <www. bmsand.ad>.

Projecte BMSAnd (Butterfly Monitoring Scheme). Seguiment de les papallones diürnes d’Andorra. Es tracta d’un projecte de seguiment biològic de llarg termini (Long Term Ecological Research) en què s’utilitzen les papallones com a bioindicadors ambientals i, a més, per avaluar l’impacte que tenen els canvis en el medi sobre la fauna i

El CENMA s’encarrega de l’animació i la coordinació del projecte, la reparació i l’assistència a les reunions amb l’equip científic, la preparació de la trobada amb els col·laboradors del projecte, l’execució d’un transsecte BMS situat a Enclar i el suport a la propera publicació del llibre de les papallones diürnes d’Andorra. El projecte es porta a terme amb la col·laboració del Museu de Ciències Naturals de Granollers.

Projecte de seguiment d’ocells comuns d’Andorra (SOCA) Projecte de llarg termini (Long Term Ecological Research) que serveix per fer un seguiment de les poblacions d’ocells comuns a Andorra (migracions, extincions, entrada d’espècies foranes, etc.). Els ocells comuns són fàcils de detectar i, a més, són sensibles als canvis ambientals, per això s’utilitzen com a indicadors ambientals en molts països. El treball de camp es basa en censos que realitzen voluntaris i col·laboradors d’Andorra, supervisats per ornitòlegs experts. Aquest estudi permet detectar l’estat de conservació dels ocells i serveix de base per al desenvolupament de polítiques de gestió i conservació.

34

Memòria IEA 2011

El CENMA s’encarrega de l’animació i la coordinació del projecte, la preparació i l’assistència de les reunions amb l’equip científic i la preparació de la trobada amb els col·laboradors del projecte. El treball del projecte es fa conjuntament amb els biòlegs de l’empresa BIOCOM d’Andorra.


Recursos naturals supraforestals correspon al 40 % del territori andorrà i té unes funcions bàsiques: nodrir i mantenir el bestiar domèstic, conservar la biodiversitat, controlar l’erosió i preservar el paisatge tradicional. Aquest treball serveix de base per desenvolupar plans d’ordenament pastoral a les parròquies i per controlar les zones desaprofitades i les sobrepasturades.

Estudi de les pastures supraforestals d’Andorra.

Durant el 2011 l’estudi s’ha centrat en la parròquia de Canillo. Els anys anteriors s’havia treballat a les parròquies de la Massana, Ordino i Andorra la Vella.

Aquest projecte estudia la càrrega ramadera i l’oferta vegetal i n’elabora la cartografia corresponent. La superfície de pastures

Per portar a terme l’estudi s’ha comptat amb la Universitat de Lleida i amb personal del CENMA. El Comú de Canillo ha participat en el finançament.

Boscos de protecció nival. Estudia els boscos que protegeixen el desencadenament de les allaus. L’abandonament de les pràctiques silvícoles i el creixement descontrolat dels boscos posa en perill la funció que tenen aquests en la protecció contra les allaus. Els resultats d’aquest projecte han de servir als comuns per desenvolupar els plans d’ordenament forestal (POF). Amb anterioritat es va dur a terme l’estudi de les parròquies d’Ordino, la Massana i Encamp. Durant el 2011, s’ha iniciat l’estudi a la parròquia de Canillo. Hi col·laboren empreses del país contractades mitjançant edicte públic i el Comú de Canillo.

Memòria IEA 2011 35


Recursos naturals

Adequació i adaptació del cultiu de Gentiana lutea. El treball es basa en l’avaluació de l’extracció màxima de les substàncies antioxidants i en l’experimentació de la producció de la planta in vitro i en l’arrelament posterior a la muntanya andorrana. La gençana groga té propietats farmacèutiques reconegudes i s’utilitza com a antioxidant en la indústria alimentària. El projecte està analitzant les condicions òptimes per al cultiu. Aquesta planta és una oportunitat de conreu per a Andorra, ja que el país té les condicions naturals òptimes per al seu creixement. Es preveu l’inici de la plantació el 2012. El treball, dins el marc de la CTP, es fa en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Navarra.

36

Memòria IEA 2011


Riscos naturals

Documentació dels esdeveniments naturals De manera sistemàtica, es recullen els esdeveniments que han causat danys tant en el passat com en el present amb la finalitat de disposar d’una base de dades el més completa possible. Aquesta tasca és útil per verificar i validar els treballs precedents sobre riscs naturals, innovar en el disseny de mesures de protecció i executar plans d’alerta i actuació davant els episodis extrems. Les fonts d’informació utilitzades actualment per alimentar aquesta base de dades són els arxius de la premsa andorrana conservats a la Biblioteca Nacional, els arxius del Cos de Bombers d’Andorra i del Servei de Policia Andorrana. Durant l’any 2011, s’han fet millores en l’arquitectura de la base de dades amb el suport del Servei d’Informàtica del Govern. Durant els mesos d’abril i maig, s’ha contractat un estudiant que, de manera temporal, ha fet el buidatge sistemàtic de la premsa a la Biblioteca Nacional. Per al període 1935-2010, es disposen de prop de 3.000 referències, que s’han entrat en la base de dades. Durant l’any 2011 s’han entrat les referències fins l’any 1986.

Memòria IEA 2011 37


Riscos naturals

d’Allaus de la Vall d’Aran). Avui dia el CGA és un referent europeu en predicció local de les allaus accidentals. Les observacions sistemàtiques es porten a terme al sector del circ de l’Estanyó, zona on hi ha una de les estacions nivometeorològiques del CENMA. Les dades que forneix aquesta estació completen l’anàlisi dels resultats. Els perfils es fan un cop la setmana, entre els mesos de desembre i maig. Els tècnics del Parc Natural de Sorteny col·laboren en aquesta tasca.

Estudi del mantell nival. Des de fa temps, la Unitat de Medi Físic controla i estudia de manera sistemàtica la formació i l’evolució de les capes febles al mantell nival. Aquest projecte té per objectiu aprofundir els coneixements sobre aquestes capes febles, ja que és aquí on es produeixen els nivells de ruptura de la neu i es desencadenen les allaus. Aquesta recerca s’està duent a terme conjuntament amb el CGA (Centre de Predicció

38

Memòria IEA 2011

Les informacions recollides es comparen amb les observacions fetes a la Vall d’Aran. S’analitzen diferents factors i els resultats s’intercanvien setmanalment via correu electrònic i, a més, es fan dues reunions de treball de caràcter anual. Entre les diferents observacions que es porten a terme s’analitza si en situacions meteorològiques similars es formen les mateixes capes febles i quant de temps es mantenen actives. En cas que no es formin les mateixes capes febles, es tracta d’esbrinar el perquè. El seguiment a llarg termini ha de permetre entendre quines són les capes febles més importants al nostre sector nivoclimàtic, així com estudiar la seva gènesi i evolució. Aquesta informació és molt valuosa de cara a la millora de la predicció d’allaus i la previsió d’accidents a la muntanya.


Riscos naturals

Mapa de perill d’incendis forestals d’Andorra. Després d’un any en fase de proves, l’any 2011 s’ha posat en marxa el nou servidor del Mapa de perill d’incendis d’Andorra, que, a banda d’incloure el càlcul de l’índex canadenc de foc (FWI) sobre l’efecte de la variabilitat meteorològica en l’estat de la vegetació, també proporciona tot d’informació relacionada amb els incendis forestals d’interès tant general com tècnic. Per presentar el mapa i el sistema d’avaluació del risc d’incendi s’ha creat el lloc web <www. incendis.ad>. En el lloc web, s’hi especifiquen les situacions meteorològiques típiques (catàleg de tipus de circulació) relacionades amb els incendis forestals a Andorra, així com informació sobre el comportament del foc a Andorra a partir de la informació que conté la base de dades de riscs naturals. Pel que fa a la cartografia, a part de disposar del mapa de flames i la interpolació

espacial del FWI corresponent, també s’hi troba la cartografia de models de combustible i la d’inflamabilitat. El mapa funciona els 365 dies de l’any i genera el mapa de perill cada migdia. És per això que, durant l’any 2011, s’ha fet un seguiment sobre l’operativitat diària del risc d’incendis per garantir el bon funcionament i verificar els resultats que s’obtenen automàticament amb la situació real de risc.

componen són essencials a l’hora d’avaluar el risc. En aquest sentit, el CENMA, amb la col·laboració d’un estudiant andorrà, està elaborant el Mapa de models de combustible forestal d’Andorra. Aquesta cartografia es publicarà en el servidor del SIGMA i el Mapa de perill d’incendis forestals d’Andorra durant el 2012.

Mapa de combustibles d’Andorra. El risc d’inici i de propagació dels incendis forestals depèn de l’estat del combustible forestal i de la meteorologia. Per tant, el tipus de combustible així com la inflamabilitat de les espècies que el

Durant l’any 2011 s’han efectuat diverses reunions de coordinació del projecte, s’ha format l’estudiant, s’han llançat diferents campanyes d’inventaris forestals al camp, i se n’han fet la posterior cartografia i les bases de dades, i s’ha iniciat la redacció de la memòria. En aquest mapa, hi col·laboren la Universitat de Lleida i el Departament de Recerca del Govern d’Andorra.

Memòria IEA 2011 39


Riscos naturals

xarxa d’aparells de detecció de moviments sísmics i avaluar les conseqüències que podria tenir un episodi sísmic sobre la població. A partir d’aleshores, Andorra disposa d’una estació sísmica d’última generació situada al Roc de Pimes (la Rabassa) i d’un acceleròmetre situat a Santa Coloma. El CENMA és el responsable de la gestió d’ambdós aparells i l’IGC, l’encarregat del manteniment del sismògraf del Roc de Pimes.

Sismologia. Es tracta d’un projecte iniciat fa uns anys que consisteix a monitorar i seguir els sismes amb epicentre a Andorra o a les zones properes al nostre territori i que puguin ser percebuts per la població. Està estretament lligat amb l’IGC (Institut Geològic de Catalunya). L’any 2007 va finalitzar el projecte ISARD, en el qual va participar l’IEA. Va ser un projecte transfronterer un dels objectius del qual era unificar criteris a l’hora d’estudiar els terratrèmols, establir una

40

Memòria IEA 2011

L’any 2010 es va dissenyar una enquesta sísmica adreçada a la població que serveix per copsar la percepció i els impactes dels terratrèmols entre els habitants d’Andorra. Aquesta enquesta es fa via web i té una resposta ciutadana excel·lent. Durant l’any 2011, no hi ha hagut cap sisme remarcable ni a Andorra ni a la seva àrea d’influència per fer una enquesta sísmica a la població. No obstant això, els aparells han detectat els sismes del Japó i de Lorca (Múrcia) i el CENMA ha donat resposta tècnica dels esdeveniments a la premsa del país.


Riscos naturals L’aparell utilitzat emet senyals radar des del vessant oposat al que s’inestabilitza i recull el senyal de retorn. Després d’efectuar-ne els càlculs corresponents, pot mesurar les distàncies amb un error inferior al mil·límetre. De fet, els sensors utilitzats són similars als que estan instal·lats en satèl·lits. Les mesures preses en diferents dies permetran observar els canvis mil·limètrics en els vessants que són imperceptibles a l’ull humà.

Monitoratge de vessants inestables amb interferometria SAR terrestre. Treball que es realitza en el marc dels projectes de la Comunitat de Treball dels Pirineus. Entitats andorranes participen en el projecte. L’objectiu d’aquesta recerca és la utilització de la tècnica GBSAR (Ground Based Synthetic Aperture Radar o radar d’obertura sintètica) per detectar els moviments dels vessants potencialment inestables d’una forma ràpida, eficaç i acurada. La finalitat d’aquesta tècnica és abaratir els costos i augmentar la rapidesa de les tècniques convencionals que avui en dia s’utilitzen en el món de l’enginyeria, com és el cas de l’inclinometria.

L’aparell és propietat de l’Institut de Geomàtica de Catalunya i, en el treball, hi participen socis andorrans, catalans i aragonesos. El CENMA de l’Institut d’Estudis Andorrans i l’empresa Euroconsult participen per la part andorrana; l’Institut de Geomàtica i l’empresa Georisc, per la part catalana, i l’Instituto Geológico y Minero de España, per la part aragonesa. Altres zones de treball fora d’Andorra són el poble de Barberà de la Conca (Catalunya) i el Portalet (Aragó). Durant l’any 2011 s’han pres mesures a la part més inestable de l’esllavissada del Forn de Canillo, situada al sector de Cal Borró. El CENMA també ha participat activament en la selecció de les zones de mesura d’Aragó i de Catalunya.

Memòria IEA 2011 41


Meteorologia i climatologia de muntanya

meteorològiques a Andorra i, especialment, les que es produeixen en situacions extremes o de risc. Durant el 2011 s’ha utilitzat aquest model per simular l’episodi meteorològic que va originar la tempesta a la zona de la duana andorrana amb la frontera espanyola l’1 d’agost del 2008. Paral·lelament, i presentat en algunes jornades científiques, s’ha avançat en l’estudi de les situacions de vent de nord a Andorra, de marcada complexitat i que poden desencadenar nevades importants a cotes baixes i episodis de forts vents.

Modelització metereológica Aquest projecte se centra en l’anàlisi d’episodis meteorològics d’interès en l’àmbit del Principat d’Andorra i els Pirineus emprant el model meteorològic mesoescalar nord-americà WRF. L’objectiu és avançar en el coneixement dels factors principals que determinen la meteorologia de muntanya, així com en el coneixement de les parametritzacions físiques que millor s’ajusten per a la predicció de fenòmens meteorològics a Andorra. És, per tant, un tipus de recerca orientat clarament a donar suport a la millora de les prediccions

42

Memòria IEA 2011

Aquesta línia de recerca ha suposat l’inici de relacions actives amb Météo France, de manera que el CENMA ha estat acceptat com a membre del projecte HyMeX sobre el cicle hidrològic a la Mediterrània occidental i, en concret, en el grup de treball que se centra en l’anàlisi d’episodis de precipitació intensa. D’altra banda, també s’ha analitzat la capacitat de generar un mapa eòlic d’Andorra utilitzant el model meteorològic WRF en funcionament al CENMA. A causa de l’elevada capacitat de càlcul que es requereix i les limitacions del servidor actual s’ha vist que la seva creació no és viable.


Meteorologia i climatologia de muntanya

Classificació de la circulació atmosfèrica i tècniques de regionalització (downscaling) estadística. En el projecte europeu COST733, finalitzat el 2010, en el qual ha participat el CENMA, s’hi aborda el problema de l’alta resolució des de la perspectiva climatològica. Així, als sectors de dimensions geogràfiques reduïdes i amb relleu complex, com Andorra, l’avaluació de l’impacte del canvi climàtic a partir de les sortides dels models de projecció tant globals com regionals es fa molt difícil i presenta un alt grau d’incertesa fruit de la poca resolució d’aquests models. En aquest sentit, i per obtenir resultats més ajustats a la realitat andorrana, cal utilitzar mètodes estadístics que permetin baixar d’escala (regionalització o downscaling) i ajustar millor aquesta informació climàtica projectada cap al futur. Una de les aproximacions es pot basar en l’ús de les classificacions de la circulació atmosfèrica, tècnica treballada en el projecte COST733, abans citat. Aquestes i altres tècniques de regionalització (downscaling) estadística s’estan explorant i aplicant per al cas dels Pirineus i Andorra i són la principal aportació del CENMA al projecte de la CTP 2011-2012 sobre canvi climàtic i turisme de neu, citat en l’apartat 1 d’aquesta memòria.

Memòria IEA 2011 43


Meteorologia i climatologia de muntanya

Manteniment de la xarxa d’estacions nivometeorològiques. El CENMA ha continuat amb el manteniment de la xarxa d’estacions meteorològiques d’alta muntanya implementada entre l’any 2007 i 2009 a Andorra. En aquest sentit, s’ha fet un seguiment diari del correcte funcionament de la presa de mesures, així com de la necessitat del canvi de líquids dels pluviòmetres totalitzadors. El bon funcionament d’aquesta xarxa és de gran interès per al CENMA, ja que la seva informació s’empra en molts dels estudis citats anteriorment: variabilitat climàtica i canvi climàtic, incendis forestals, seguiment del mantell nival i modelització meteorològica. Cal dir, a més, que al llarg del 2011 s’han rebut diferents peticions de dades tant per part d’empreses privades com del mateix Govern, a més d’entitats estrangeres i estudiants.

44

Memòria IEA 2011


Conferències cursos i congressos

Assistència a conferències

cursos,

congressos

i

IMPRINTS Workshop, el 4 de febrer del 2011, a Météo France (Tolosa). Assistència a les xerrades i presentació d’un pòster. Assistència al curs Introducció a la modelització espacial de la biodiversitat, impartit al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya durant el 17 i 18 de febrer del 2011 a Solsona. L’objectiu principal és aprendre a realitzar mapes de distribució potencial d’espècies a partir del programa informàtic Maxent.

FLUXPYR (INTERREG IV). Assistència i participació en la trobada anual de BCE (Butterfly Conservation Europe) els dies 2 i 4 de novembre del 2011 a Leiden (Alemanya). El representant del CENMA ha fet una xerrada sobre el projecte BMSAnd d’Andorra. El CENMA ha rebut finançament de BCE per al desplaçament i l’estada amb la finalitat que Andorra tingui una representació en les reunions anuals.

Cursos i xerrades impartides.

Assistència a la trobada anual dels nodes europeus de la GBIF (Global Biodiversity Information Facility o Infraestructura Mundial d’Informació en Biodiversitat) els dies 5 i 7 d’abril del 2011 a París (França).

Sessió explicativa de com es fa un perfil de neu i un test d’estabilitat el dia 11 de gener del 2011 al port d’Envalira als alumnes del màster de Geologia, especialitat en riscs geològics, de la UB (Universitat de Barcelona).

Participació en les IV Jornades de Neu i Allaus els dies 25 i 27 de maig del 2011, celebrades a Vielha (Vall d’Aran). S’han presentat diferents pòsters sobre la feina realitzada a les Unitats de Medi Biòtic i Medi Físic del CENMA en relació amb la neu i les allaus: tipologia dels boscos de protecció d’allaus i tipologia de congestes d’Andorra.

Projecció de la pel·lícula The fine line dins l’activitat «Alerta amb les allaus!», organitzada pel CENMA el dia 20 de gener del 2011 a la sala la Llacuna (Andorra la Vella) en el marc de l’Espai de Neu i Allaus, conjuntament amb l’ACNA (Associació pel Coneixement de la Neu i les Allaus), amb l’assistència d’un centenar de persones.

Assistència al curs Publicació de SIG a Internet seguint els estàndards OGC i metadades ISO, impartit pel CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) durant els dies del 27 al 30 de juny del 2011 a la Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra), amb un total de 16 hores. Assistència a la reunió de la GBIF del 28 de setembre al 3 d’octubre del 2011 a Buenos Aires (Argentina). Participació en el curs Publicación y aptitud para el uso de los datos de biodiversidad i reunió a escala global dels nodes de la GBIF. La GBIF finança al CENMA el desplaçament i l’estada.

Curs Neu, allaus i seguretat a la muntanya hivernal: nivell 1. Dos cursos de nivell 1 impartits: el primer, entre l’1 i el 12 de febrer del 2011, i el segon, entre el 15 de març i el 27 de març del 2011. La part teòrica s’ha impartit a la seu de l’EFPEM (Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya d’Andorra), a Santa Coloma, i les classes pràctiques, a l’estació de Grau Roig (Encamp). Organització i realització de les classes per part del CENMA, amb la col·laboració del GRIM (Grup de Rescat, Immersió i Muntanya d’Andorra), l’EFPEM i el Departament d’Indústria del Govern d’Andorra. L’assistència al curs ha estat de 20 inscrits.

Visita a unes parcel·les de seguiment ecològic de boscos i pastures i coneixement de noves tecnologies de recollida de dades els dies 17, 18 i 19 d’octubre del 2011 a la Universitat Pública de Pamplona (Navarra). Finançada pel projecte

Xerrada sobre meteorologia de muntanya, l’1 de març del 2011, a Barcelona, dins el curs Medicina i socors de muntanya, organitzat pel Centre Excursionista de Catalunya, la Unió Excursionista de Catalunya i l’Associació Excursionista de Gràcia.

Memòria IEA 2011 45


Conferències cursos i congressos

Curs Neu, allaus i seguretat a la muntanya hivernal: nivell 2. Curs impartit entre el 16 i el 26 de març del 2011. La part teòrica s’ha impartit a la seu de l’EFPEM (Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya d’Andorra), a Santa Coloma, i les classes pràctiques, a l’estació de Grau Roig (Encamp). Organització i realització de les classes per part del CENMA, amb la col·laboració del GRIM (Grup de Rescat, Immersió i Muntanya d’Andorra), l’EFPEM i el Departament d’Indústria del Govern d’Andorra. L’assistència al curs ha estat de 21 inscrits. Participació en la Jornada de les Ciències que organitza el Ministeri d’Educació i Cultura del Govern. Preparació i execució del taller La genètica és femenina, el dia 30 de març del 2011 a Aixovall (Sant Julià de Lòria), per part de tècnics de les Unitats de Medi Biòtic i de Medi Físic. Formació dirigida als col·laboradors del projecte SOCA (Seguiment dels ocells comuns d’Andorra) per tal d’instruir-los en la identificació dels ocells. Ha estat impartida els dies 8 i 9 d’abril del 2011 a Certers (Sant Julià de Lòria) pel tècnic forestal i anellador expert Jordi Dalmau. Reunió de final de temporada amb els col·laboradors del BMSAnd (Butterfly Monitoring Scheme d’Andorra) el dia 18 d’abril del 2011 a la seu de l’Institut d’Estudis Andorrans (Sant Julià de Lòria). Xerrada per millorar la metodologia d’identificació d’exemplars. Presentació dels resultats de la campanya 2010. Realitzada pels biòlegs del Museu de Granollers Jordi Jubany i Jordi Dantart. Curs de 2 hores, dins l’assignatura Sistemes d’Informació Geogràfica Corporatius, impartit el dia 11 de maig del 2011 a la Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra), del màster de SIG i Teledetecció que s’imparteix al CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) i a la UAB, a càrrec dels investigadors del CENMA. Curs d’ecologia alpina, impartit pels investigadors de la Unitat de Medi Biòtic del CENMA el dia 18 de juny del 2011 a la vall d’Incles (Canillo). En el curs, obert al públic en general, s’ha explicat la dinàmica de la vegetació,

46

Memòria IEA 2011

les xarxes tròfiques, la flora alpina i la importància de la conservació de la biodiversitat a la vall d’Incles. Formació dirigida als col·laboradors del projecte BMSAnd (Butterfly Monitoring Scheme d’Andorra) el dia 16 de juliol del 2011 al Parc Natural del Comapedrosa (la Massana). Xerrada per millorar la identificació i el seguiment de les papallones diürnes. Formació impartida pels biòlegs del Museu de Granollers Jordi Jubany i Jordi Dantart. Conferència «Les glaceres i Andorra», en la Diada Andorrana a la Universitat Catalana d’Estiu, el 20 d’agost del 2011, a Prada de Conflent. Conferència «Riscs naturals associats a l’aigua», en la Diada Andorrana a la Universitat Catalana d’Estiu, el 20 d’agost del 2011, a Prada de Conflent. Celebració de la Nit Andorrana de les Papallones Nocturnes (Moth Night). Coincidint amb la celebració de la Nit de les Papallones Nocturnes que se celebra arreu d’Europa la nit del 25 d’agost, investigadors de la Unitat de Medi Biòtic del CENMA han organitzat aquesta activitat oberta al públic per conèixer les papallones nocturnes i la biodiversitat. S’ha comptat amb la col·laboració d’Eric Sylvestre (metge d’Andorra i expert en papallones) i dels tècnics del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa (la Massana). Curs de micologia. Curs per aprendre a identificar els bolets de tardor i per conèixer l’ecologia dels bolets, impartit al Serrat (Ordino) els dies 14, 15 i 16 d’octubre del 2011 i dut a terme amb la col·laboració de l’hotel Bringué. La conferència ha estat a càrrec del micòleg Dr. Josep Girbal, professor emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona i president de la Societat Catalana de Micologia. Conferència «La recerca i la conservació del medi natural pirinenc a Andorra», el dia 21 d’octubre del 2011 al Prat de Llobregat (Barcelona), dins les Jornades sobre recerca i conservació del medi natural, organitzades per la ICHN (Institució Catalana d’Història Natural), pronunciada pels investigadors del CENMA.


Conferències cursos i congressos

Seminari d’estadística aplicada a l’ecologia, entre el CENMA i el Departament de Botànica de la Universitat de Lleida, el dia 14 de novembre del 2011, a la seu de l’Institut d’Estudis Andorrans (Sant Julià de Lòria).

febrer i el 27 de març del 2011 al Museu del Tabac d’Andorra (Sant Julià de Lòria). El CENMA ha elaborat els panells corresponents a les plantes medicinals d’Andorra.

Alumnes en pràctiques. Reunió de final de temporada amb els col·laboradors del SOCA el dia 23 de novembre del 2011 a la seu de l’Institut d’Estudis Andorrans (Sant Julià de Lòria). Xerrada per millorar la metodologia d’identificació d’exemplars. Presentació dels resultats parcials de la campanya 2011. Impartida pel biòleg Jordi Nicolau. Xerrada sobre noves tecnologies de seguiment de les deformacions del terreny i d’infraestructures, efectuada el 28 de novembre del 2011 a Andorra la Vella, a la seu de la Confederació Empresarial d’Andorra, a petició de l’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra. Xerrada als alumnes de l’Aula taller d’Andorra sobre l’ornitologia i caixes de niu, el dia 29 de novembre del 2011 a Encamp.

Exposicions. Col·laboració en l’exposició «Plantes medicinals de Catalunya i d’Andorra», feta entre el 3 de

Abril-maig del 2011: Contracte eventual al Sr. Raül Mas (estudiant de Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona) per fer un recull de notícies relacionades amb riscs naturals a la Biblioteca Nacional d’Andorra i al Parc de Bombers de Santa Coloma. Febrer-juliol del 2011: Recepció i tutorització del Sr. Joan Bullich en el marc del màster en Riscs Geològics (Universitat de Barcelona) per a la realització del projecte final. Títol del projecte tutoritzat: Proposta metodològica per avaluar l’exposició dels perills geològics en una vall de muntanya. Zona d’Erts, Pal i Arinsal (Andorra). Juliol-agost del 2011: Recepció i tutorització de la Sra. Nain Guerra, estudiant de l’Ensenyament de Ciències Ambientals, per fer una estada de pràctiques en empreses. Aquest acolliment s’ha fet a partir d’un conveni entre l’IEA i la Universitat de Girona.

Memòria IEA 2011 47


Publicacions

Monografies del CENMA Remeis i plantes d’ús tradicional del Pirineu. Recull etnobotànic i etnomicològic. NIELL, Manel; AGELET, Antoni Aquest llibre vol recollir el coneixement de què disposaven i encara disposen els padrins sobre els usos dels vegetals en la societat tradicional durant la infantesa o la joventut. Aquest coneixement de les plantes comprenia la identificació, les parts utilitzades, els usos, l’època i el mètode de recol·lecció, el processament, la conservació, etc. També implicava reconèixer l’espai físic i la seva gestió, de manera que la gent sabia on creixien les plantes i les condicions del terreny, i quin ús se’ls podia assignar per obtenir-ne els màxims beneficis. Com que estudiar els usos de totes les espècies vegetals seria una tasca monumental, hem decidit centrar-nos en l’estudi d’aquelles plantes que s’usaven amb finalitats medicinals, les plantes silvestres que es consumien com a aliment (com a verdures o amanides), les que es feien servir per elaborar licors, les que s’havien utilitzat en moments determinats de la vida domèstica i les que s’empraven durant les festivitats.

Botànica Pirenaico-cantàbrica Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra. Diversos autors Consell Editorial: Josep M. Ninot (editor), Empar Carrillo, Xavier Font, Ignasi Soriano, Joan Vallès, Marta Domènech, Manel Niell

48

Memòria IEA 2011

Revisors científics: Carmen Acedo (Universitat de León), Idoia Biurrun (Universitat de Bilbao), Montserrat Brugués (Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra), Jordi Carreras (Universitat de Barcelona), Empar Carrillo (Universitat de Barcelona), Josep A. Conesa (Universitat de Lleida), José A. Fernández Prieto (Oviedo), Xavier Font (Universitat de Barcelona), Daniel Gómez (Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC, Jaca), Mercedes Herrera (Universitat de Bilbao), Félix Llamas (Universitat de León), Ramon M. Masalles (Universitat de Barcelona), Josep M. Ninot (Universitat de Barcelona), F. Xavier Sans (Universitat de Barcelona), Ignasi Soriano (Universitat de Barcelona), Joan Vallès (Universitat de Barcelona), Luis Villar (Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC, Jaca). El juliol del passat 2010, Ordino va acollir la IXa edició dels Col·loquis de Botànica Pirenaicocantàbrica, celebrats per primer cop al Principat d’Andorra. Hi van assistir prop d’un centenar de participants, la majoria dels quals van fer aportacions científiques en format oral o pòster. De tots, la majoria han presentat llurs treballs per ser publicats en aquest recull. En total són 49 treballs: 12 que pertanyen a la temàtica de florística, 8 a la de taxonomia, 3 a la de fitosociologia, 2 a la d’etnobotànica, 14 a la de conservació, i 10 a la d’ecologia. Entre aquests darrers, bona part s’emmarquen en la temàtica específica de Long Term Ecological Research (LTER), que es basa en el seguiment de la biota i dels hàbitats a llarg termini. Amb aquesta nova incorporació s’han enriquit els col·loquis amb una línia de recerca que busca resposta a un dels grans reptes actuals, com és l’avaluació dels efectes del canvi global.


Publicacions

La Revista del CENMA

JUBANY, J. (2011) «Andorran Buttefly Monitoring Scheme»

La Revista del CENMA, núm. 6. Índex: Editorial Sumari La colonització de Gnaphalium supinum a les pistes d’esquí. Irma Simó. Els incendis forestals a Andorra (1962-2010): climatologia sinòptica i anàlisi estadística. Pere Esteban i Natàlia Gallego. Contribució al coneixement de la fauna invertebrada del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa. Catàlegs preliminars dels lepidòpters ropalòcers, els ortòpters i els mol·luscs. Jordi Nicolau, Vicent Borredà i Alberto Martínez. Evolució de la petjada ecològica d’Andorra entre el 2004 i el 2008. Albert Gomà, Josep M. Mallarach, Jordi Nicolau i Marta Fonolleda. Altres mirades. Itinerari visual per la geologia d’Andorra. Aina Margalef i Natàlia Gallego. FLUXPYR: Un exemple d’utilització de xarxes transfrontereres d’experts en l’estudi dels canvis climàtic i d’ús del sòl als Pirineus. Fabrice Gouriveau i Maria Teresa Sebastià. Fitxes: Ortiga; Aproximació d’un front actiu; Mercuri; Corb. Itinerari: Un passeig per la ciutat. Reunió del Quaternari i Simposi de Glacialisme / IV Jornades Tècniques de Neu i Allaus.

Articles en revistes científiques indexades Jounal of Insect Conservation, 15 (1-2): 341-344. CARITG, R.; DOMÈNECH, M.; DANTART, J. i

Plant Ecology, 212, p. 519-529. KOMAC, B.; ALACOS, C. L.; BUENO, C. G. i GÓMEZ, D. (2011) «Spatial patterns of species distributions in grazed subalpine grasslands»

Arctic, Antarctic and Alpine Research, 43(4):601-611. KOMAC, B.; ALADOS, C. L. i CAMARERO, J. J. (2011) «Influence of Topography on the Colonization of Subalpine Grasslands by the Thorny Cushion Dwarf Echinospartum horridum»

Publicacions i presentacions en congressos Actes de les IV Jornades Tècniques de Neu i Allaus. 25, 26 i 27 de maig de 2011. Vielha e Mijaran, Vall d’Aran. DOMÈNECH, M.; ESTEBAN, P. i CARITG, R. (2011) «Les congestes d’Andorra (anys 1948, 1972, 1995 i 2003): primera cartografia i anàlisi»

Actes de les IV Jornades Tècniques de Neu i Allaus. 25, 26 i 27 de maig de 2011. Vielha e Mijaran, Vall d’Aran. DOMÈNECH, M. i CARITG. R. (2011) «Els boscos protectors d’Andorra: aplicació de la primera tipologia forestal»

Actes de les IV Jornades Tècniques de Neu i Allaus. 25, 26 i 27 de maig de 2011. Vielha e Mijaran, Vall d’Aran. ESTEBAN, P.; PROHOM, M. i AGUILAR, E. (2011) «Tendències recents del clima d’Andorra i càlcul d’índexs diaris»

Memòria IEA 2011 49


Publicacions

Actes de les IV Jornades Tècniques de Neu i Allaus. 25, 26 i 27 de maig de 2011. Vielha e Mijaran, Vall d’Aran. GALLEGO, N.; MAS, R.; ESTEBAN, P. i MARGALEF, A. (2011) «Les allaus a Andorra (1975-2010): anàlisi estadística»

Actes de les IV Jornades Tècniques de Neu i Allaus. 25, 26 i 27 de maig de 2011. Vielha e Mijaran, Vall d’Aran. MARGALEF, A.; ESTEBAN, P.; GALLEGO, N.; SANTOS, O.; POUJARNISCLE, F. i LÓPEZ, L. (2011) «Divulgació de la neu i les allaus a Andorra: l’EDNA»

Actes de les IV Jornades Tècniques de Neu i Allaus. 25, 26 i 27 de maig de 2011. Vielha e Mijaran, Vall d’Aran.

«Modelització d’episodis de nord a Andorra utilitzant el model mesoescalar WRF»

Colloque de la Société Hydrotechnique de France: «Eaux en montagne», Lyon, 16-17 mars 2011 (www.shf-hydro.org). SOUBEYROUX, J. M.; ESPEJO, F.; ESTEBAN, P.; JOURDAIN, S.; GRIMAL i MERZ, T. (2011) «Approche transfrontalière pour l’inventaire et la valorisation des données climatologiques sur le Massif des Pyrénées».

February

2011,

TRAPERO, L.; GALLEGO, N.; MARGALEF, A. i ESTEBAN, P. (2011) «Analysis of a flood event that affected the HispanoAndorran border the 1st August 2008»

EMS/ECAC, 12-16/09, 2011, Berlin, Germany. TVEITO, O. E.; HUTH, R.; BECK, C.; DEMUZERE, M.; ESTEBAN, P.; PASQUI, M.; PHILIPP, A.; POST, P. i PRUDHOMME, C. (2011) 50

Memòria IEA 2011

Publicacions en capítols de llibres «Una visió històrica del clima hivernal» i «Anàlisi climàtic del període hivernal 2006-2009». ESTEBAN, P. i NINYEROLA, M. (2011) Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009. Barcelona: Institut Català d’Ornitologia (ICO)/ Lynx Edicions. HERRANDO, S., BROTONS, L., ESTRADA, J., GUALLAR, S. i ANTON, M. (ed.) (2011)

TRAPERO, L. i ESTEBAN, P. (2011)

IMPRINTS Workshop, Toulouse, France.

«COST733 - Harmonisation and Applications of Weather Types Classifications for European Region»

Articles en revistes científiques no indexades I Acta Botànica Barcinonensia, 53: 5-10. DOMÈNECH, M. i NIELL, M. (2011) «Noves dades per a la llista vermella de la flora d’Andorra»

Articles en revistes de divulgació Ordino és viu, 11: 8. PLADEVALL, C. (2011) «El CENMA posa la micologia a l’abast de tothom amb un curs de bolets a Ordino».

Ordino és viu, 9: 8. ESTEBAN, P. i MARGALEF, A. (2011) «La prevenció d’allaus és possible gràcies a l’anàlisi periòdica del mantell nival».


El Centre de Barcelona


El Centre de Barcelona Les activitats dels nostres centres a l’exterior s’organitzen al voltant d’aquestes feines: Activitats de coordinació general Feines administratives que permeten funcionament correcte del centre.

el

Activitats de gestió de la biblioteca Mantenir, augmentar i inventariar el fons bibliogràfic d’Andorra. Activitats de comunicació Difondre als estudiants i als ciutadans andorrans a Catalunya totes les activitats que puguin ser del seu interès. És important remarcar la gestió de la biblioteca i la seva base de dades. A hores d’ara, el fons bibliogràfic de l’IEA, gestionat directament pels centres exteriors, és l’única base de dades de bibliografia andorrana, amb gairebé cinc mil títols ressenyats, que s’ofereix en línia.

Memòria IEA 2011 53


Activitats

Activitats de coordinació general · Elaboració de la proposta del pressupost anyal 2012. · Avaluació i gestió de les necessitats del centre, segons el pressupost aprovat, i participació en la comptabilitat. · Comunicació amb els col·laboradors directes. · Gestió de la correspondència. · Actualització del fitxer d’estudiants. · Atenció telefònica. · Realització de trameses diverses, seguint una política de comunicació i difusió: · Programes de la XXVIII Universitat d’Estiu d’Andorra: «Temps de crisi. Ruptures i perspectives».

però també hi ha persones que, per motius professionals, han de relacionar-se amb el Principat.

· Concerts: VII Temporada 2010-2011 de l’ONCA al Petit Palau.

Les matèries més consultades han estat economia, història i dret.

· Recerca i recollida d’informació dels plans d’estudis de les diferents universitats durant la 22a edició del Saló de l’Ensenyament 2011. · Difusió dels treballs de recerca i les activitats organitzades pels centres de recerca de l’IEA: La revista del CENMA, Ciutadans i l’Observatori.

Activitats de gestió de la biblioteca. · Agenciament i enriquiment constant del fons bibliogràfic, amb les donacions de les diferents entitats andorranes, tant públiques com privades, amb intercanvis i amb la compra de llibres que es consideren d’especial interès. Durant el 2011 hi ha hagut 92 entrades noves. · Actualització de la base de dades de la biblioteca, que a la fi del 2011 constava d’un total de 4.646 fitxes. · Localització i identificació de les demandes i necessitats dels usuaris per aconsellar-los i buscar les fonts d’informació pertinents. A Barcelona el motiu més freqüent de visita és fer ús de la biblioteca tant per a consulta com per a préstec bibliogràfic. Els consultors han estat estudiants que realitzen treballs relacionats amb Andorra,

54 Memòria IEA 2011

Durant el 2011 el total de visites ha estat de 77. · Servei de préstec. Enguany s’han deixat 34 llibres en préstec.

Activitats de comunicació. · Recollida d’informacions relatives a l’Institut per difondre-les a l’exterior (congressos, jornades, publicacions, etc.). · Manteniment actualitzat de la informació dels esdeveniments culturals. · Actualització del lloc web. · Publicació del Butlletí estudiant, una eina de comunicació, informació, divulgació i intercanvi dirigida a tots els estudiants, elaborada pels centres exteriors des del juny del 2001. En aquest butlletí s’informa de les activitats culturals, acadèmiques i científiques de Tolosa i Barcelona. Es dóna informació sobre beques i ajuts. Es reserva també un espai a anuncis breus per als estudiants. Els butlletins es poden consultar en el lloc web. Durant el 2011 s’han editat els números següents: Hivern 2011-núm. 30; Primavera-Estiu 2011-núm. 31 i Tardor 2011-núm. 32.


El Centre de Tolosa


El Centre de Tolosa Les activitats dels nostres centres a l’exterior s’organitzen al voltant d’aquestes feines: Activitats de coordinació general Feines administratives que permeten funcionament correcte del centre.

el

Activitats de gestió de la biblioteca Mantenir, augmentar i inventariar el fons bibliogràfic d’Andorra. Activitats de comunicació Difondre als estudiants i als ciutadans andorrans a Catalunya totes les activitats que puguin ser del seu interès. És important remarcar la gestió de la biblioteca i la seva base de dades. A hores d’ara, el fons bibliogràfic de l’IEA, gestionat directament pels centres exteriors, és l’única base de dades de bibliografia andorrana, amb gairebé cinc mil títols ressenyats, que s’ofereix en línia.

Memòria IEA 2011 57


Activitats

Activitats de coordinació general · Elaboració de la proposta del pressupost anyal 2012. · Avaluació i gestió de les necessitats del centre, segons el pressupost aprovat, i participació en la comptabilitat · Comunicació amb els col·laboradors directes. · Gestió de la correspondència. · Actualització del fitxer d’estudiants. · Atenció telefònica. · Realització de trameses diverses, seguint una política de comunicació i difusió: · Programes de la XXVIIl Universitat d’Estiu d’Andorra. · Difusió dels treballs de recerca i les activitats organitzades pels centres de recerca de l’IEA: La revista del CENMA, Ciutadans i l’Observatori. · Acompanyament d’estudiants del Lycée Comte de Foix al Saló de l’Ensenyament INFOSUP. Durant aquesta jornada s’informa els estudiants sobre qualsevol dubte que puguin tenir i es fa divulgació de les activitats del centre exterior de l’IEA a Tolosa. · Jornades d’informació al Lycée Comte de Foix i a l’Escola Andorrana. Les jornades d’informació han tingut lloc el 30 de novembre i l’1 de desembre al Lycée Comte de Foix i a l’Escola Andorrana, respectivament. La participació d’estudiants i de pares d’alumnes en aquestes jornades ha estat de 250 persones.

Activitats de gestió de la biblioteca. · Agenciament i enriquiment constant del fons bibliogràfic, amb les donacions de les diferents entitats andorranes, tant públiques com privades, amb intercanvis i amb la compra de llibres que es consideren d’especial interès. Durant el 2011 hi ha hagut 92 entrades noves.

58

Memòria IEA 2011

· Actualització de la base de dades de la biblioteca, que a la fi del 2011 constava d’un total de 4.646 fitxes.

Activitats de comunicació. · Recollida d’informacions relatives a l’Institut per difondre-les a l’exterior (congressos, jornades, publicacions, etc.). · Manteniment actualitzat de la informació dels esdeveniments culturals. · Actualització del lloc web. · Publicació del Butlletí estudiant, una eina de comunicació, informació, divulgació i intercanvi dirigida a tots els estudiants, elaborada pels centres exteriors des del juny del 2001. En aquest butlletí s’informa de les activitats culturals, acadèmiques i científiques de Tolosa i Barcelona. Es dóna informació sobre beques i ajuts. Es reserva també un espai a anuncis breus per als estudiants. Els butlletins es poden consultar en el lloc web. Durant el 2011 s’han editat els números següents: Hivern 2011-núm. 30; Primavera-Estiu 2011-núm. 31 i Tardor 2011-núm. 32.


www.iea.ad


La web www.iea.ad Gràcies a la feina feta pel Departament de Sistemes d’Informació del Govern d’Andorra, el mes de març del 2011 ha entrat en funcionament el nou lloc web de l’Institut d’Estudis Andorrans. El nou lloc web és molt més dinàmic. En el seu primer any de funcionament ha rebut un total de 24.922 visites, procedents de 98 països diferents, la qual cosa implica una mitjana mensual de 2.076 visites. El lloc web s’estructura segons l’organització interna de l’Institut. Hi ha una pàgina d’inici en la qual es recullen les notícies de les activitats de l’Institut. En el període esmentat (del març del 2011 al març del 2012) s’hi ha publicat un total de 63 notícies. A banda del canvi de disseny i d’estructura, el lloc web ha incorporat novetats importants i nous URL que pengen de l’URL general <iea.ad>. Cada URL nou es vincula amb una pàgina web temàtica que fa referència a línies de recerca que es duen a terme.

Memòria IEA 2011 61


Els dominis

gestió òptima de les dades, i estarà disponible per a qualsevol feina de tractament de dades que no puguin assumir les institucions. · Conformar sistemes integrats d’informació. · A partir de les anàlisis, assenyalar els temes emergents, els canvis de tendència.

observatorisocial.ad Els objectius fonamentals de l’Observatori Social d’Andorra són informar i documentar, donar publicitat i avaluar els aspectes relacionats amb la situació social andorrana. De manera més extensa, entre les tasques de l’Observatori Social es poden citar: · Recollir, validar i crear, si s’escau, indicadors per mesurar i analitzar l’evolució dels diferents fenòmens socials. Els indicadors han de ser comparables en el temps i, en la mesura que es pugui, amb la resta de països. · Arribar a acords amb les diferents institucions andorranes generadores de dades socials per crear un sistema de transvasament de dades fluid (fàcil per a les institucions). L’Observatori Social farà una tasca d’assessorament per a una

62

Memòria IEA 2011

· Promoure estudis sobre els temes, segons els canvis detectats, o les mancances d’informació. Promoure, a més, estudis qualitatius que permetin analitzar amb més complexitat les problemàtiques socials. · Difondre i presentar públicament els resultats de les anàlisis de l’Observatori Social de manera periòdica (segurament, dos cops l’any). · Incloure subobservatoris per a cada sector de població: dones, gent gran, discapacitats, pobresa, infància i família. En aquest sentit, l’Observatori ha de tenir especial cura de la detecció i l’evolució dels col·lectius més susceptibles de risc d’exclusió social. · Col·laborar amb els observatoris socials del nostre entorn: els indicadors s’han de poder comparar. La detecció de noves tendències en països de l’entorn pot alertar de possibles canvis al nostre país. · Centralitzar informació, bibliografia, estudis realitzats... tota la informació possible sobre l’evolució social del país.


Els dominis

un punt de referència on adreçar-se per poder accedir fàcilment al conjunt de dades disponibles en cada moment. En l’actualitat (març del 2012), hi ha al voltant de 80.000 registres de tàxons.

siba.ad El SIBA (Sistema d’Informació de la Biodiversitat d’Andorra) és una iniciativa de l’antic Centre de Biodiversitat de l’Institut d’Estudis Andorrans per aglutinar i fer fàcilment accessible la informació existent sobre la distribució de les espècies de flora i fauna del país a partir de les seves citacions. Per la seva pròpia filosofia, es tracta d’un projecte dinàmic que ha de créixer contínuament a mesura que s’hi vagin incorporant noves dades. Aquestes dades provenen d’orígens molt diversos i inclouen des d’informació generada per les mateixes institucions públiques o empreses andorranes fins a cites d’espècies fetes pels estudiosos d’arreu que al llarg del temps han fet d’Andorra el focus de la seva atenció en l’estudi de la natura. Amb aquest projecte el que es pretén, doncs, és que qualsevol interessat a obtenir dades sobre la biodiversitat andorrana (institucions públiques, empreses, estudiosos o simples particulars) tingui

El SIBA (Sistema d’Informació de la Biodiversitat d’Andorra) és una iniciativa de l’antic Centre de Biodiversitat de l’Institut d’Estudis Andorrans per a aglutinar i fer fàcilment accessible la informació existent sobre la distribució de les espècies de flora i fauna del país a partir de les seves citacions. Per la seva pròpia filosofia es tracta d’un projecte dinàmic, que ha de créixer contínuament a mesura que es vagin incorporant noves dades. Aquestes dades provenen d’orígens molt diversos i inclouen des d’informació generada per les pròpies institucions públiques o empreses andorranes a cites d’espècies fetes pels estudiosos d’arreu que al llarg del temps han fet d’Andorra el focus de la seva atenció a l’estudi de la natura. Amb aquest projecte el que es pretén, doncs, és que qualsevol interessat en obtenir dades sobre la biodiversitat andorrana (institucions públiques, empreses, estudiosos o simples particulars) tingui un punt de referència on adreçar-se per a poder accedir fàcilment al conjunt de dades disponibles en cada moment. En l’actualitat (març del 2012) hi ha al voltant de 80.000 registres de tàxons.

Memòria IEA 2011 63


Els dominis

El novembre del 2001 s’assenyala com el punt de partida del projecte, moment en què s’estableix el primer contacte amb les diferents administracions, entitats i empreses que, més tard, han passat a formar part del grup de col·laboradors actius del projecte. Els principals objectius que s’han definit per al SIGMA són:

sigma.ad El projecte SIGMA (Sistema d’Informació Geogràfica Mediambiental d’Andorra) és una iniciativa de l’àrea biòtica del CENMA que compta amb el suport econòmic de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO). En el vessant tècnic compta amb l’assessorament del CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

64

Memòria IEA 2011

· Recopilar i centralitzar en un únic indret tota la informació cartogràfica relacionada amb temes de medi ambient per evitar que es dupliquin esforços i recursos en estudis ja duts a terme. · Estandarditzar el format dels diferents mapes per tal que siguin compatibles entre ells. · Aconseguir més accessibilitat de la informació cartogràfica existent a Andorra a partir de consultes i descàrregues a través del lloc web.


Els dominis

fer palès que en un país de muntanya com Andorra seria de gran utilitat, per a la població, la creació d’un espai on resoldre dubtes, impartir formacions de qualitat, obtenir informació fàcilment i on tothom (de qualsevol nivell) hi pogués ser ben acollit. I així va sorgir l’EDNA.

edna.ad L’acrònim EDNA significa Espai de Neu i Allaus i, com el seu nom indica, és un entorn de divulgació sobre la neu i les allaus. Tres organismes andorrans són els que han creat aquest espai: el CEPEIS (Cos Especial de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament), concretament, la seva unitat GRIM (Grup de Rescat, Immersió i Muntanya d’Andorra); l’EFPEM (Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya), i l’IEA (Institut d’Estudis Andorrans), concretament, el seu CENMA (Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra). Aquests tres organismes porten anys treballant conjuntament en tasques de divulgació sobre neu, allaus i seguretat a la muntanya. A partir de les col·laboracions realitzades, s’ha encetat entre ells un diàleg fructífer sobre els coneixements de la població dels riscs naturals. De seguida es va

Els membres dels tres organismes parteixen de coneixements i competències diferents, però complementaris. Unir tots aquests coneixements per oferir-los conjuntament es va veure com una molt bona oportunitat per fer una divulgació completa sobre la neu i les allaus, en tots els seus aspectes. Els objectius de l’EDNA són difondre a la població d’Andorra (i de fora d’Andorra) coneixements sobre la neu, les allaus i la seguretat hivernal. I també oferir un espai obert a tots els professionals i experts del sector perquè puguin aportar treballs i estudis que contribueixin a un millor coneixement i divulgació dels temes relacionats amb la neu, les allaus i la prevenció i la seguretat en terreny de muntanya. Es procura sempre que els alumnes que accedeixen a les activitats organitzades per l’EDNA tinguin una despesa mínima per tal de fer arribar els coneixements que es volen transmetre al màxim de persones possible.

Memòria IEA 2011 65


Els dominis

bmsand.ad Els inicis de la metodologia BMS daten dels anys setanta a Anglaterra. Els estudiosos i naturalistes de l’època es van adonar que les papallones diürnes d’Europa eren cada cop més escasses. Va ser aleshores quan es van plantejar idear un mètode que els permetés traduir aquesta sensació en fets contrastables. Van elaborar el Butterfly Monitoring Scheme. A partir de llavors, diversos països i regions l’han posat en pràctica (Catalunya, Holanda, Bèlgica, Finlàndia...). És evident la importància que té l’estudi dels éssers per si mateix, però l’estudi de les papallones ens

66

Memòria IEA 2011

permet anar més enllà. Per què? Doncs perquè les papallones diürnes són el que s’anomena «uns bons bioindicadors» i això les fa encara més interessants. Són bioindicadors tots els éssers vius molt sensibles als canvis ambientals, perquè poden indicar quina és la qualitat dels ecosistemes i també la del planeta Terra. A més, les papallones tenen una sèrie de característiques que les fan molt properes al públic en general (populars, relativament fàcils d’identificar), fet que en facilita l’estudi per part de tot tipus de persones. Els objectius del BMSAnd són els següents: · Aportar noves dades sobre la biodiversitat d’Andorra. · Proporcionar informació de les fluctuacions que experimenten les poblacions de papallones diürnes i detectar les tendències que podrien afectar l’estatus d’una espècie determinada. · Monitorar els canvis en una localitat concreta i determinar l’impacte dels factors locals sobre les poblacions de papallones. · Confirmar la presència de determinades espècies de papallones diürnes al país.


Els dominis herbarivirtual.ad El Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya d’Andorra (CENMA) presenta el primer Herbari Virtual Andorrà. Aquest herbari es deriva de dues fonts bibliogràfiques importants per al país: d’una banda, l’herbari Bouchard, i de l’altra, el fitxer fotogràfic sobre flora del CENMA. S’hi poden trobar tres tipus d’imatges: de fotografies directes sobre material vegetal premsat, de l’escaneig del banc de diapositives i de l’escaneig de l’arxiu fotogràfic en format paper. Entre l’herbari Bouchard i l’arxiu fotogràfic es poden consultar un total de 1.018 tàxons. Aquesta xifra representa el 66 % de la flora vascular d’Andorra, que, segons la publicació de la Check-list i Llista vermella de la flora d’Andorra (Carrillo et al, 2008), és de 1.537 tàxons.

Memòria IEA 2011 67


Els dominis

La GBIF és el resultat de la tasca duta a terme pel grup de treball sobre informàtica biològica del Fòrum de la Megaciència de l’OCDE, que va tenir lloc el gener de 1996. El grup de treball va concloure que: 1) La informació sobre biodiversitat era molt complexa i extensa, però molt important per a la societat;

gbif.ad GBIF són les sigles de Global Biodiversity Information Facility o Infraestructura Mundial d’Informació en Biodiversitat. En aquest URL, s’hi visualitza el Node Nacional Andorrà d’Informació sobre Biodiversitat. El GBIF és una organització intergovernamental que comprèn més de 50 països i més de 40 organitzacions internacionals. Va ser creada el 2001 per tal d’encarregar-se de les tasques que permeten als responsables polítics, als investigadors i al públic en general d’arreu del món accedir de manera electrònica a l’estoc mundial de dades primàries sobre la biodiversitat. Aquestes dades han de ser una eina bàsica per al desenvolupament científic dels països i han de contribuir significativament a protegir i utilitzar més la biodiversitat del planeta.

68

Memòria IEA 2011

2) Fins aleshores, la informació ni estava disponible ni s’utilitzava adequadament; 3) Els avenços tecnològics i polítics recents oferien una oportunitat als països membres de l’OCDE d’esdevenir líders en l’àrea de la informàtica biològica (informàtica biomolecular, sobre la salut, la neurologia i la biodiversitat), i va recomanar, finalment, als països membres de l’OCDE que establissin un sistema mundial d’informació sobre biodiversitat. Des de l’any 2010, Andorra forma part de la GBIF. El Govern d’Andorra ha designat el Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya (CENMA) de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) entitat andorrana responsable d’organitzar i desenvolupar la GBIF al país. Actualment, més de 75.000 registres andorrans ja formen part de la base de dades de la GBIF i es poden consultar en el portal internacional.


Els dominis

de disponibilitat per cremar, fet que agreuja la situació de risc. En aquest context, el risc d’incendi forestal es veu reforçat, però no sols el risc d’ignició associat, sinó que la severitat i l’extensió dels possibles incendis es fa també més gran i, en alguns casos, pot arribar a dificultar enormement les tasques d’extinció.

incendis.ad Els canvis en el clima i en l’ús del sòl provoquen reajustaments dels sistemes naturals que sovint passen per períodes en què els riscs naturals augmenten. Alguns dels canvis que s’esdevenen actualment en el nostre entorn de muntanya apunten cap a l’augment de la temperatura i de la sequera acumulada i a l’extensió i la densificació del bosc (amb l’augment consegüent del combustible forestal). De vegades, aquests factors es retroalimenten i les condicions meteorològiques fan que el combustible presenti un grau més elevat

Aquestes són les raons que van portar el CENMA a iniciar un programa de recerca sobre els incendis forestals a Andorra. Aquest programa està compost de diferents treballs interdisciplinaris. Tots aquests treballs, entre altres resultats, ens han permès confeccionar el mapa de perill d’incendi forestal amb una periodicitat diària. El Mapa de perill d’incendi forestal d’Andorra és, doncs, un mapa complex que té en compte tant les variables referents al terreny i a la vegetació (variables anomenades estructurals perquè durant força temps es mantenen invariables) com les variables meteorològiques (variables que canvien constantment).

Memòria IEA 2011 69


Els dominis

acda.ad L’Atles climàtic digital d’Andorra (ACDA) és un servidor de cartografia que consta de 149 mapes climàtics creats per al període 1971-2000 (trentenni internacional) en l’àmbit geogràfic del Principat d’Andorra (definit per les coordenades expressades en el sistema de referència cònica conforme de Lambert: Xmín=518310,

70

Memòria IEA 2011

Xmàx=559890, Ymín=9270, Ymàx=45090). L’ACDA és una iniciativa del CENMA-IEA (Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra de l’Institut d’Estudis Andorrans) en col·laboració amb la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona). El conjunt de mapes que es poden trobar en l’ACDA inclouen cartografia climàtica a resolució mensual, estacional i anual, així com cartografia basada en diversos tipus de circulació atmosfèrica (a escala sinòptica). La seva resolució espacial és de 90 metres amb un àmbit cartogràfic dissenyat perquè sigui coregistrable amb altres cartografies disponibles al Principat d’Andorra (vegeu <www. sigma.ad>). Les variables que s’hi troben representades són (vegeu la taula 1): temperatura de l’aire (mitjana de les màximes, mitjana, i mitjana de les mínimes), precipitació (mitjana del total acumulat i probabilitat de precipitació), probabilitat de neu al sòl i radiació solar global.


Els dominis

roquesalcarrer.ad Projecte dut a terme conjuntament amb el Comú d’Andorra la Vella. L’objectiu del Museu Obert de Geologia “Roques al Carrer” és posar en valor la geodiversitat mundial i el patrimoni geològic d’Andorra a través de l’observació i l’anàlisi d’elements que pertanyen al nostre entorn quotidià; els hem vist sempre, però ara aprendrem a veure’ls d’una altra manera. Us convidem a fer una passejada pels carrers d’Andorra la Vella, tot resseguint els plafons, amb les seves explicacions, que us aniran endinsant en el sempre interessant món de la geologia.

clima.ad Properament s’activarà aquest URL amb informació sobre el clima i la seva evolució a Andorra.

Memòria IEA 2011 71


Recull de Premsa


Recull de premsa

Ubicació: Pàgina 4 Llargada: 1/4 de pàgina Centre: CRES

19.01.2011 · Diari d’Andorra

19.01.2011 · Més Andorra

Titular: La meitat de la població diu que hi ha corrupció al país. Inquietud ciutadana per la corrupció

Titular: L’atur preocupa un terç de la població.

Tipologia: Crònica de la presentació de les dades de l’Observatori del segon semestre del 2010. Ubicació: Portada i pàgines 3 i 4

Tipologia: Crònica de la presentació de les dades de l’Observatori del segon semestre del 2010.

Llargada: 2 pàgines

Llargada: 1 pàgina

Centre: CRES

Centre: CRES

19.01.2011 · Diari d’Andorra

19.01.2011 · Més Andorra

Titular: Percepció preocupant

Titular: La política, preocupacions

Tipologia: Editorial on es comenten els resultats de l’Observatori

La preocupació per la situació política augmenta entre la població andorrana

Ubicació: Portada i pàgina 3

entre

les

principals

Ubicació: Pàgina 6

Tipologia: Editorial on es comenten els resultats de l’Observatori

Llargada: 1/3 de pàgina

Ubicació: Pàgina 4

Centre: CRES

Llargada: 1/8 de pàgina

19.01.2011 · Bon dia

Centre: CRES

Titular: El 47% de la població considera que la corrupció és un problema gran al país

19.01.2011 · El Periòdic d’Andorra

Tipologia: Crònica de la presentació de les dades de l’Observatori del segon semestre del 2010.

Tipologia: Crònica de la presentació de les dades de l’Observatori del segon semestre del 2010.

Ubicació: Portada i pàgina 3

Ubicació: Portada i pàgines 2 i 3

Llargada: 1 pàgina

Llargada: 2 pàgines

Centre: CRES

Centre: CRES

19.01.2011 · Bon dia

20.01.2011 · Diari d’Andorra

Titular: Defensar el treballador

Titular: El soroll i l’urbanisme, aspectes a millorar Tipologia: Crònica de la presentació de les dades de l’Observatori del segon semestre del 2010.

Tipologia: Editorial on es comenten els resultats de l’Observatori

Titular: La corrupció amoïna un 47% dels ciutadans.

Memòria IEA 2011 75


Recull de premsa

Ubicació: Pàgina 9

contra la corrupció

Llargada: 1/2 pàgina

Tipologia: Breu que fa referència a l’Observatori

Centre: CRES

Ubicació: Pàgina 6

20.01.2011 · Diari d’Andorra Titular: L’enquesta revifa els retrets entre l’executiu i l’oposició Tipologia: Crònica de la presentació de les dades de l’Observatori del segon semestre del 2010. Ubicació: Pàgina 9 Llargada: 1/4 pàgina Centre: CRES

20.01.2011 · Diari d’Andorra Titular: Darrera fase per a l’aprovació del pla nacional d’igualtat Tipologia: Crònica de la elaboració del PANI coordinat pel CRES Ubicació: Pàgina 11 Llargada: 1/3 de pàgina Centre: CRES

Centre: CRES

20.01.2011 · El Periòdic Titular: Bartolomé atribueix la baixa nota a la “política espectacle” Tipologia: Notícia referent a les dades de l’Observatori del segon semestre del 2010. Ubicació: Pàgina 12 Llargada: 1/5 de pàgina Centre: CRES

02.03.2011 · El Periòdic Titular: Un estudi avaluarà l’impacte del canvi climàtic en el turisme de neu del Pirineu Tipologia: Portada referent a les ajudes que atorga la CTP Ubicació: Portada

20.01.2011 · Diari d’Andorra

Llargada: 1/3 de la portada

Titular: La Llacuna acull la projecció d’un film i una xerrada sobre les allaus

Centre: CENMA

Tipologia: Nota informativa d’una activitat del CENMA Ubicació: Pàgina 20 Llargada: 1/8 de pàgina Centre: CENMA

20.01.2011 · Bon dia Titular: L’elaboració del pla d’actuació per a l’igualtat entra en la recta final Tipologia: Crònica derivada del PANI que coordina el CRES Ubicació: Pàgina 3 Llargada: 1 pàgina

02.03.2011 · El Periòdic Titular: El Govern destina 43.000€ als ajuts convocats en el marc de la CTP Tipologia: Crònica on s’explica els destinataris dels ajuts (dos pel CENMA i un per l’OBSA amb col·laboració amb el CENMA) Ubicació: Pàgina 6 Llargada: 1 pàgina Centre: CENMA

02.03.2011 · Diari d’Andorra

Centre: CRES

Titular: Un estudi avaluarà l’impacte del canvi climàtic en el turisme de neu

20.01.2011 · Bon dia

Tipologia: Notícia de l’ajuda de la CTP a l’OBSA i al CENMA

Titular: El Govern manté que actuarà amb claredat

76

Llargada: 1/8 de pàgina

Memòria IEA 2011


Recull de premsa

Ubicació: Pàgina 11

Llargada: ½ pàgina

Llargada: ½ pàgina

Centre: CRES

Centre: CENMA

02.03.2011 · Bon dia Titular: El Govern destina 43.000€ a tres projectes de recerca Tipologia: Notícia on s’explica els destinataris dels ajuts (dos pel CENMA i un per l’OBSA amb col·laboració amb el CENMA)

03.03.2011 · El Periòdic Titular: Presumpte ús fraudulent d’una enquesta preelectoral Tipologia: Breu on el Govern denuncia que hi ha empreses que fan enquestes polítiques utilitzant el nom del CRES Ubicació: Pàgina 7

Ubicació: Pàgina 7

Llargada: 1/8 de pàgina

Llargada: ½ pàgina

Centre: CRES

Centre: CENMA

12.03.2011 · Diari d’Andorra

03.03.2011 · Diari d’Andorra

Titular: El terratrèmol del Japó es detecta a la Rabassa

Titular: El CRES detecta que hi ha més enquestes en curs.

Tipologia: Dades del sismògraf de la Rabassa

Tipologia: Breu on el Govern denuncia que hi ha empreses que fan enquestes polítiques utilitzant el nom del CRES

Llargada: ½ pàgina

Ubicació: Pàgina 7

12.03.2011 · Diari d’Andorra

Llargada: 1/8 de pàgina

Titular: La Rabassa detecta el sisme del Japó

Centre: CRES

Tipologia: Notícia sobre el sisme del Japó i risc sísmic a Andorra en general

03.03.2011 · Bon dia

Ubicació: Portada Centre: CENMA

Ubicació: Pàgina 3

Titular: El CRES alerta que una empresa privada es fa passar per ells

Llargada: 1 pàgina

Tipologia: Breu on el Govern denuncia que hi ha empreses que fan enquestes polítiques utilitzant el nom del CRES

14.03.2011 · Diari d’Andorra

Ubicació: Pàgina 6

Centre: CENMA

Titular: Professionals de la recerca

Llargada: 1/8 de pàgina

Tipologia: Reportatge sobre els investigadors del CENMA

Centre: CRES

Ubicació: Portada

03.03.2011 · Més! Titular: Es vol esbrinar si hi ha un ús fraudulent del nom del CRES en algunes enquestes Tipologia: Notícia on el Govern denuncia que hi ha empreses que fan enquestes polítiques utilitzant el nom del CRES Ubicació: Pàgina 3

Llargada: 1/2 pàgina Centre: CENMA

14.03.2011 · Diari d’Andorra Titular: Professionals de la recerca Tipologia: Reportatge de la setmana entrevistes als investigadors del CENMA

amb

Memòria IEA 2011 77


Recull de premsa

Ubicació: Pàgines 10 i 11

01.04.2011 · Diari d’Andorra

Llargada: 2 pàgines Centre: CENMA

Titular: El CRES finalitza la primera fase del projecte per elaborar un cens de discapacitats

27.03.2011 · Diari d’Andorra

Tipologia: Notícia en relació al cens de discapacitats que elabora el CRES

Titular: Perfils en xarxa

Ubicació: Pàgina 23

Tipologia: Reportatge de la setmana on en Joan Micó parla de les xarxes socials

Llargada: 1/3 de pàgina Centre: CRES

Ubicació: Pàgines 16 i 17 Llargada: 2 pàgines

01.04.2011 · El Periòdic

Centre: CRES

Titular: Enllestida la primera part del Cens de Discapacitats

28.03.2011 · Bon dia

Tipologia: Notícia en relació al cens de discapacitats que elabora el CRES

Titular: El PS proposa traslladar el CENMA a l’edifici de Sud Ràdio

Ubicació: s/n

Tipologia: Notícia. Dintre la campanya electoral, proposta de la candidata del PS Maria Pilar Riba

Llargada: 1/8 de pàgina

Ubicació: Pàgina 12

01.04.2011 · El Periòdic

Llargada: ¼ de pàgina

Titular: Va en serio

Centre: CENMA

Tipologia: Columna de l’Alexis Estopiñán que parla de l’enquesta política del CRES Ubicació: Pàgina 4

01.04.2011 · Més! Titular: Eleccions generals 2011. Entrevista a Jaume Bartumeu Tipologia: Entrevista on fa referència a la nota que obté a l’enquesta política del CRES Ubicació: Pàgina 2 Llargada: 1 pàgina Centre: CRES

01.04.2011 · Més! Titular: La FAAD lament que Govern tan sols els tingui en compte “en campanya” Tipologia: Notícia en relació al cens de discapacitats que elabora el CRES Ubicació: Pàgina 8 Llargada: ½ pàgina Centre: CRES

Centre: CRES

Llargada: 1/4 de pàgina Centre: CRES

23.04.2011 · diariandorra.ad Titular: Fenòmens climàtics Tipologia: Dades sobre les altes temperatures i les estacions d’esquí Ubicació: s/n Llargada: 1 pàgina Centre: CENMA

01.06.2011 · Bon dia Titular: El CENMA fa un curs per descobrir la vall d’Incles Tipologia: Anunci d’un curs Ubicació: Pàgina 10 Llargada: ¼ de pàgina Centre: CENMA

78

Memòria IEA 2011


Recull de premsa

03.06.2011 · Diari d’Andorra Titular: Històries d’avis Tipologia: Notícia de la presentació del llibre d’etnobotànica Ubicació: Pàgina 12 Llargada: ½ pàgina Centre: CENMA

Centre: CENMA

21.06.2011 · Més! Titular: L’ecologia andorrana Tipologia: Breu explicant el curs d’ecologia d’alta muntanya fet a Incles Ubicació: Pàgina 11 Llargada: 1/8 de pàgina

03.06.2011 · Diari d’Andorra

Centre: CENMA

Titular: Volum sobre les plantes i els bolets tradicionals del Pirineu

21.06.2011 · Més!

Tipologia: Notícia de la presentació del llibre d’etnobotànica

Titular: El col·loqui en un llibre

Ubicació: Pàgina 8

Tipologia: Breu anunciant la presentació de les actes del congrés de botànica

Llargada: ¼ de pàgina

Ubicació: Pàgina 14

Centre: CENMA

Llargada: 1/8 de pàgina Centre: CENMA

03.06.2011 · Forum.ad Titular: Presentació del llibre “Remeis i plantes d’ús tradicional del Pirineu” Tipologia: Notícia de la presentació del llibre d’etnobotànica

21.06.2011 · Bon dia Titular: El CENMA vol potenciar els cursos de divulgació

Ubicació: s/n

Tipologia: Notícia explicant el curs d’ecologia d’alta muntanya fet a Incles

Llargada: 1 pàgina

Ubicació: Pàgina 8

Centre: CENMA

Llargada: 1/8 de pàgina Centre: CENMA

20.06.2011 · Bon dia Titular: Ponències de botànica

21.06.2011 · El Periòdic

Tipologia: Breu anunciant la presentació de les actes del congrés de botànica

Titular: Volum de 49 ponències del Col·loqui botànic

Ubicació: Pàgina 8

Tipologia: Breu anunciant la presentació de les actes del congrés de botànica

Llargada: 1/8 de pàgina Centre: CENMA

Ubicació: Pàgina 9 Llargada: 1/8 de pàgina

21.06.2011 · Diari d’Andorra

Centre: CENMA

Titular: Recull de treballs sobre botànica al Pirineu Tipologia: Breu anunciant la presentació de les actes del congrés de botànica

28.06.2011 · Diai d’Andorra

Ubicació: Pàgina 11

Titular: S’organitza un curs sobre la vegetació del Comapedrosa

Llargada: 1/8 de pàgina

Tipologia: Notícia del curs d’introducció a la flora i

Memòria IEA 2011 79


Recull de premsa

la vegetació del Comapedrosa

01.07.2011 · Diari d’Andorra

Ubicació: Pàgina 18

Titular: Investigació del canvi climàtic a tres bandes

Llargada: ¼ de pàgina

Tipologia: Notícia de la signatura del conveni entre l’OBSA, el CENMA i l’IC3

Centre: CENMA

Ubicació: Pàgina 9

28.06.2011 · Més!

Llargada: 1/2 pàgina

Titular: Curs per descobrir la flora del parc del Comapedrosa

Centre: CENMA

Tipologia: Notícia del curs d’introducció a la flora i la vegetació del Comapedrosa

01.07.2011 · Més!

Ubicació: Pàgina 13

Titular: Col·laboració en la recerca científica sobre el canvi climàtic

Llargada: ¼ de pàgina

Tipologia: Notícia de la signatura del conveni entre

Centre: CENMA

l’OBSA, el CENMA i l’IC3 Ubicació: Pàgina 6

28.06.2011 · Bon dia

Llargada: 1/4 de pàgina

Titular: Curs per conèixer la vegetació del Parc del Comapedrosa

Centre: CENMA

Tipologia: Notícia del curs d’introducció a la flora i la vegetació del Comapedrosa

02.07.2011 · Diari d’Andorra

Ubicació: Pàgina 9 Llargada: ¼ de pàgina Centre: CENMA

Titular: Els bombers alerten que cal no abaixar la guàrdia tot i el poc risc de focs forestal Tipologia: Notícia que parla del mapa d’incendis del CENMA Ubicació: Pàgina 8

01.07.2011 · El Periòdic

Llargada: 1/2 pàgina

Titular: De la constatació a l’aproximació Tipologia: Notícia de la signatura del conveni entre l’OBSA, el CENMA i l’IC3

Centre: CENMA

Ubicació: Pàgina 7

Titular: Un terç de la població afirma que està pitjor que fa un any

Llargada: ½ pàgina Centre: CENMA

06.07.2011 · Diari d’Andorra

Tipologia: Portada en relació a les dades Observatori del primer semestre 2011

01.07.2011 · Bon dia

Ubicació: Portada

Titular: Conveni per conèixer l’impacte del canvi climàtic a la muntanya

Llargada: 1/4 de pàgina

Tipologia: Notícia de la signatura del conveni entre l’OBSA, el CENMA i l’IC3 Ubicació: Pàgina 8

Centre: CRES

06.07.2011 · Diari d’Andorra

Llargada: ¼ de pàgina

Titular: l’Observatori del primer semestre de l’any 2011

Centre: CENMA

Tipologia: Tema del dia. Resultats i anàlisi l’Observatori Ubicació: Pàgines 3 i 4

80

Memòria IEA 2011


Recull de premsa

Llargada: 2 pàgines Centre: CRES

les persones que perceben la seva situació econòmica com a dolenta

06.07.2011 · Diari d’Andorra

Tipologia: Portada en relació a les dades Observatori del primer semestre 2011

Titular: És l’economia

Ubicació: Portada

Tipologia: Editorial en relació a l’Observatori del primer semestre de l’any 2011

Llargada: 1/8 de pàgina Centre: CRES

Ubicació: Pàgina 6 Llargada: ¼ de pàgina

06.07.2011 · Més!

Centre: CRES

Titular: Creix la percepció que la situació econòmica personal és dolenta

06.07.2011 · Bon dia

Tipologia: Notícia en relació a l’Observatori del primer semestre de l’any 2011

Titular: Un nombre més gran de persones diu que la situació econòmica personal és dolenta

Ubicació: Pàgina 3 Llargada: ½ pàgina

Tipologia: Portada en relació a les dades Observatori del primer semestre 2011

Centre: CRES

Ubicació: Portada

06.07.2011 · El Periòdic

Llargada: 1/8 de pàgina Centre: CRES

Titular: El 17% de la població es queixa de la seva economia

06.07.2011 · Bon dia

Tipologia: Portada en relació a les dades Observatori del primer semestre 2011

Titular: Creixen les persones que diuen que la seva situació econòmica és dolenta

Ubicació: Portada

Tipologia: Notícia en relació a l’Observatori del primer semestre de l’any 2011

Centre: CRES

Ubicació: Pàgina 3

06.07.2011 · El Periòdic

Llargada: 1 pàgina Centre: CRES

Titular: El 17% de la població admet que la seva situació econòmica és dolenta

06.07.2011 · Bon dia

Tipologia: Notícia en relació a les dades Observatori del primer semestre 2011

Titular: Un neguit creixent

Ubicació: Pàgines 3 i 4

Tipologia: Editorial en relació a l’Observatori del primer semestre de l’any 2011

Llargada: 1 i ½ pàgines

Llargada: 1/8 de pàgina

Centre: CRES

Ubicació: Pàgina 4 Llargada: ¼ de pàgina

07.07.2011 · El Periòdic

Centre: CRES

Titular: Tot pot empitjorar, però també canviar Tipologia: Editorial en relació a les dades Observatori del primer semestre 2011 Ubicació: Pàgina 4

06.07.2011 · Més! Titular: El CRES constata un augment de

Memòria IEA 2011 81


Recull de premsa

Llargada: ¼ de pàgina

18.07.2011 · Diari d’Andorra

Centre: CRES

Titular: El cens de persones amb alguna discapacitat es fixa en les 2.374

07.07.2011 · Més!

Tipologia: Notícia sobre el cens de discapacitats

Titular: Sense títol

Ubicació: Pàgina 6

Tipologia: Editorial en relació a les dades Observatori del primer semestre 2011

Llargada: 1 pàgina Centre: CRES

Ubicació: Pàgina 4 Llargada: ¼ de pàgina

20.07.2011 · Diari d’Andorra

Centre: CRES

Titular: Una nova pàgina web mostra la biodiversitat d’Andorra i la relaciona amb la mundial

13.07.2011 · Més!

Tipologia: Notícia sobre la nova web del GBIF

Titular: Els padrins coneixen Sonplosa

Ubicació: Pàgina 8

Tipologia: Conferència sobre la història d’Andorra Llargada: ¼ de pàgina

Llargada: ¼ de pàgina Centre: CENMA

Centre: IEA

13.07.2011 · Bon dia Titular: Els descobreixen detalls del castell de Sonplosa

Titular: La naturalesa andorrana, una porta d’entrada al turisme

Tipologia: Conferència sobre la història d’Andorra

Tipologia: Notícia sobre la nova web del GBIF Ubicació: Pàgina 10

Llargada: 1/8 de pàgina

Llargada: ½ pàgina

Centre: IEA

Centre: CENMA

17.07.2011 · El Periòdic

20.07.2011 · Bon dia

Titular: Papallones andorranes

Titular: El país entra al mapa de la biodiversitat mundial i aspira a captar nous visitants

Tipologia: Notícia en relació a una nova espècie identificada al Principat

82

20.07.2011 · El Periòdic

Ubicació: Pàgina 10

Tipologia: Notícia sobre la nova web del GBIF Ubicació: Pàgina 8

Llargada: 1 pàgina

Llargada: ½ pàgina

Centre: CENMA

Centre: CENMA

18.07.2011 · El Periòdic

20.07.2011 · Més!

Titular: El 2,8% de la població té alguna discapacitat o dependència

Titular: Andorra entra al mapa de la biodiversitat internacional

Tipologia: Notícia sobre el cens de discapacitats

Tipologia: Notícia sobre la nova web del GBIF

Ubicació: Pàgina 3

Ubicació: Pàgina 9

Llargada: 1 pàgina

Llargada: ½ pàgina

Centre: CRES

Centre: CENMA

Memòria IEA 2011


Recull de premsa

10.08.2011 · El Periòdic

Centre: CENMA

Titular: El canvi climàtic amenaça les papallones d’Andorra

18.08.2011 · Bon dia

Tipologia: Notícia sobre l’estudi publicat a la revista Ecography

Titular: El CENMA programa la tercera Nit de les papallones nocturnes

Ubicació: Pàgina 8

Tipologia: Notícia relacionada amb la Moth Nigth

Llargada: 1 pàgina

Ubicació: Pàgina 10

Centre: CENMA

Llargada: 2/3 de pàgina Centre: CENMA

16.08.2011 · Més! Titular: El 88% de la població pensa que el català és vital per integrar-se Tipologia: Notícia que recull l’estudi fet pel CRES a petició del servei de Política Lingüística Ubicació: Pàgina 3

18.08.2011 · El Periòdic Titular: Tercera nit de les papallones Moth Night 2011 a Arinsal Tipologia: Notícia relacionada amb la Moth Nigth Ubicació: Pàgina 9

Llargada: ½ pàgina

Llargada: ¼ de pàgina

Centre: CRES

Centre: CENMA

18.08.2011 · Bon dia

21.08.2011 · El Periòdic

Titular: Barcelona acull el 39% dels alumnes que cursen ensenyament superior

Titular: L’energia renovable farà doblar la producció pròpia en vint anys (Universitat d’estiu a Prada)

Tipologia: Notícia de la base de dades de l’IEA Ubicació: Pàgina 6

Tipologia: Portada amb la fotografia de Ramon Copons

Llargada: ½ pàgina

Ubicació: Portada

Centre: IEA

Llargada: 1/3 de pàgina Centre: CENMA

18.08.2011 · Més! Titular: Sortida per veure papallones de la mà del CENMA

21.08.2011 · El Periòdic

Tipologia: Notícia relacionada amb la Moth Nigth

Titular: Una Andorra de glaceres 20.000 anys enrere

Ubicació: Pàgina 6

Tipologia: Notícia sobre unes ponències del CENMA

Llargada: ¼ de pàgina

a la universitat d’Estiu

Centre: CENMA

Ubicació: Pàgines 2 i 3

Llargada: 2 pàgines

18.08.2011 · Diari d’Andorra

Centre: CENMA

Titular: El CENMA organitza una nit per estudiar les papallones

Setembre/octubre/novembre · Ordino és viu

Tipologia: Notícia relacionada amb la Moth Nigth Ubicació: Pàgina 10

Titular: El CENMA presenta un volum amb 49 ponències del Col·loqui de botànica

Llargada: ¼ de pàgina

Tipologia: Notícia sobre la presentació de les Actes

Memòria IEA 2011 83


Recull de premsa

Ubicació: s/n

Ubicació: Pàgines 2 i 3

Llargada: ½ pàgina

Llargada: 2 pàgines

Centre: CENMA

Centre: CRES

s/d · 7 dies

04.11.2011 · El Periòdic

Titular: Estiu quan no tocava

Titular: Escèptics amb l’ampliació horària Tipologia: Editorial en relació als resultats de l’enquesta sobre les mesures del Govern per afrontar la crisi

Tipologia: Notícia sobre la forta calor del mes d’octubre Ubicació: s/n Llargada: 1 pàgina Centre: CENMA

Ubicació: Pàgina 4 Llargada: ¼ de pàgina Centre: CRES

22.10.2011 · Diari d’Andorra Titular: Èxit de participació en el curs de micologia Tipologia: Breu del curs de bolets Ubicació: Pàgina 10 Llargada: 1/8 de pàgina Centre: CENMA

25.10.2011 · Bon dia Titular: Apassionats pels heteròcers Tipologia: Notícia sobre la nit de les papallones Ubicació: Pàgina 9 Llargada: 1 pàgina

04.11.2011 · El Periòdic Titular: L’opinió pública i l’opinió publicada Tipologia: Columna d’opinió en relació als resultats de l’enquesta sobre les mesures del Govern per afrontar la crisi Ubicació: Pàgina 4 Llargada: ¼ de pàgina Centre: CRES

04.11.2011 · Diari d’Andorra Titular: El pla anticrisi del Govern obté un suport majoritari

Centre: CENMA

Tipologia: Portada que recull l’enquesta sobre les mesures del Govern per afrontar la crisi Ubicació: Portada

04.11.2011 · El Periòdic

Llargada: 1/3 de pàgina

Titular: El 59% de la població és escèptica amb els horaris

Centre: CRES

Tipologia: Portada que recull l’enquesta sobre les mesures del Govern per afrontar la crisi

04.11.2011 · Diari d’Andorra

Ubicació: Portada Llargada: 2/3 de pàgina Centre: CRES

Titular: Suport majoritari al pla anticrisi Tipologia: Reportatge de l’enquesta sobre les mesures del Govern per afrontar la crisi Ubicació: Pàgines 3 i 5

84

04.11.2011 · El Periòdic

Llargada: 2 pàgines

Titular: El Govern, a examen

Centre: CRES

Tipologia: Notícia sobre els resultats de l’enquesta sobre les mesures del Govern per afrontar la crisi

15.11.2011 · El Periòdic

Memòria IEA 2011

Titular: El sondeig encarregat per DA no és fiable


Recull de premsa

Tipologia: Notícia on el CRES analitza una enquesta política

Centre: CENMA

Ubicació: Pàgina 12

03.12.2011 · Diari d’Andorra

Llargada: ¾ de pàgina

Titular: Andorra també s’escalfa

Centre: CRES

Tipologia: Notícia sobre el canvi climàtic Ubicació: Pàgina 3

17.11.2011 · Bon dia

Llargada: 1 pàgina

Titular: Vilanova parla del món àrab

Centre: CENMA

Tipologia: Breu de la conferència Ubicació: s/n

03.12.2011 · El Periòdic

17.11.2011 · Més!

Titular: El CENMA constata un increment d’anys càlids a partir del 1997

Titular: Vilanova porta a la capital els canvis en el món àrab

Tipologia: Notícia sobre l’escalfament global Ubicació: Pàgina 3

Tipologia: Breu de la conferència

Llargada: 1 pàgina

Ubicació: Pàgina 7

Centre: CENMA

Llargada: ¼ de pàgina Centre: CRES

17.11.2011 · Diari d’Andorra

20.12.2011 · El Periòdic Titular: Pessimisme per al 2011

Titular: Vilanova analitza les revoltes als països àrabs

Tipologia: Portada sobre l’Observatori del segon semestre del 2011

Tipologia: Breu de la conferència

Ubicació: Portada

Ubicació: Pàgina 12

Llargada: ¼ de pàgina

Llargada: 1/8 de pàgina

Centre: CRES

Centre: CRES

29.11.2011 · El Periòdic Titular: L’aparell testat al Forn pot abaratir els mesuraments de l’obra pública Tipologia: Notícia d’un projecte de la CTP Ubicació: Pàgina 3 Llargada: 1 pàgina Centre: CENMA

03.12.2011 · Diari d’Andorra Titular: La temperatura de l’última dècada bat rècords de calor Tipologia: Portada sobre un estudi del CENMA Ubicació: Portada Llargada: ¼ de pàgina

20.12.2011 · El Periòdic Titular: El 71% de la població creu que la crisi encara no ha tocat fons Tipologia: Notícia sobre l’Observatori del segon semestre del 2011 Ubicació: Pàgina 3 Llargada: 1 pàgina Centre: CRES

20.12.2011 · El Periòdic Titular: Un pessimisme massa perillós Tipologia: Editorial sobre l’Observatori del segon semestre del 2011 Ubicació: Pàgina 4 Llargada: ¼ de pàgina

Memòria IEA 2011 85


Recull de premsa

Centre: CRES

20.12.2011 · Bon dia Titular: El 71% de la població creu que la crisi encara no ha tocat fons Tipologia: Portada sobre l’Observatori del segon semestre del 2011 Ubicació: Portada Llargada: 1/8 de pàgina Centre: CRES

20.12.2011 ·Bon dia Titular: El 71% de la població creu que la crisi encara no ha tocat fons Tipologia: Notícia sobre l’Observatori del segon semestre del 2011 Ubicació: Pàgina 3 Llargada: 1 pàgina Centre: CRES

20.12.2011 · Diari d’Andorra Titular: Un 71% de ciutadans veu lluny el final de la crisi Tipologia: Portada sobre l’Observatori del segon semestre del 2011 Ubicació: Portada

Ubicació: Pàgina 4 ¼ de pàgina Centre: CRES

20.12.2011 · Més! Titular: El 71% dels ciutadans creu que la crisi encara no ha tocat fons Tipologia: Portada sobre l’Observatori del segon semestre del 2011 Ubicació: Portada Llargada: 1/8 de pàgina Centre: CRES

20.12.2011 · Més! Titular: Un 71% dels ciutadans pensen que la crisi encara no ha acabat Tipologia: Notícia sobre l’Observatori del segon semestre del 2011 Ubicació: Pàgina 3 Llargada: 1 pàgina Centre: CRES

20.12.2011 · Més! Titular: Editorial

Llargada: 1/8 de pàgina

Tipologia: Editorial sobre l’Observatori del segon semestre del 2011

Centre: CRES

Ubicació: Pàgina 4

20.12.2011 · Diari d’Andorra Titular: El final de la crisi encara es veu lluny Tipologia: Notícia sobre l’Observatori del segon semestre del 2011 Ubicació: Pàgina 3 Llargada: 1 pàgina Centre: CRES

20.12.2011 · Diari d’Andorra Titular: Pessimisme Tipologia: Editorial sobre l’Observatori del segon

86

semestre del 2011

Memòria IEA 2011

Llargada: ¼ de pàgina Centre: CRES

21.12.2011 · El Periòdic Titular: La preocupació per la davallada de turistes es trasllada a la ciutadania Tipologia: Notícia sobre resultats de l’Observatori del segon semestre del 2011 Ubicació: Pàgina 6 Llargada: 2/3 de pàgina Centre: CRES


Registre d’Ensenyament Superior d’Andorra Curs 2010-2011, Dades estadístiques


Registre d’Ensenyament Superior d’Andorra. Durant el curs 2010-2011, s’han seguit actualitzant les dades personals del Registre d’Ensenyament Superior, que, mitjançant un acord publicat en el BOPA el 27/03/2008, faculta l’Institut d’Estudis Andorrans per ser-ne el responsable.

estar sota la responsabilitat d’un altre departament del Govern, el fitxer ha tornat a incrementar el nombre d’estudiants censats: ha passat de tenir 911 estudiants actius el curs 2007-2008 a tenir-ne 1.448 el curs 2010-2011. Les xifres generals dels curs 2010-2011 són les següents: · Estudiants que cursen estudis: 1.448

Després de la implantació del Procés de Bolonya a les universitats europees, la informació que cal recollir en les fitxes dels estudiants ha variat sensiblement (titulacions, durades, crèdits...). Aquest canvi va portar a iniciar un procés de reflexió amb el Departament d’Ensenyament Superior sobre com adequar les noves fitxes i com tractar-les informàticament. Aquesta actualització es preveu que estigui acabada i implementada el curs 2013-2014.

· Estudiants susceptibles d’iniciar estudis superiors: 330 D’aquests 330, se sap amb certesa que 170 són els que han iniciat estudis superiors · Estudiants que han obtingut una titulació el curs 2010-2011: 190 Algunes estadístiques amb xifres més detallades sobre l’ensenyament superior a Andorra són:

Des que el curs 2007-2008 l’IEA va recuperar la gestió del fitxer després de dos cursos en què va

Memòria IEA 2011 89


Estudiants països d’estudi Alemanya Andorra Argentina Bèlgica Canadà Espanya Estats Units França Gran Bretanya Portugal Suïssa Totals

Nois 1 161 1 1 1 393 1 49 2 4 1

Noies 0 267 1 1 0 483 0 65 2 14 0

Total 1 428 2 2 1 876 1 114 4 18 1

615

833

1.448

Portugal: 18 Gran Bretanya: 4 França: 114

Suissa: 1 Alemanya: 1

Estats Units: 1 Andorra: 428

Argentina: 2 Bèlgica: 2 Canada: 1 Espanya: 876

90

Memòria IEA 2011


Estudiants àrees d’estudi Activitats Turístiques Ciències de la Salut Ciències de l’Educació Ciències Experimentals i Matemàtiques Ciències Humanes i Socials Ciències Jurídiques i Econòmiques Ciències Tècniques Comunicacions i Relacions Públiques Totals

Comunicacions i Relacions Públiques: 81

Nois 13 62 40 40 52 198 180 30

Noies 24 210 115 35 114 237 47 51

Total 37 272 155 75 166 435 227 81

615

833

1.448

Activitats Turístiques: 37

Ciències de la Salut: 272 Ciències Tècniques: 227

Ciències de l’educació: 155

Ciències Jurídiques i Econòmiques: 435

Ciències Experimentals i Matemàtiques: 75

Ciències Humanes i Socials: 166

Memòria IEA 2011 91


Estudiants titulats 2010-2011

països d’estudi i titulació Andorra Administració d’Empreses Administració i Direcció d’Empreses Administració i Finances Assistent de Gestió de PME-PMI Ciències de l’Educació Ciències del Treball Ciències Empresarials Ciències Polítiques i de l’Administració Comunicació Audiovisual Dret Enginyeria Informàtica Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió Gestió i Desenvolupament del Capital Humà a les Organitzacions Humanitats Infermeria Informàtica Informàtica de Gestió Psicologia Publicitat i Relacions Públiques Telemàtica Turisme Total

Nois

Noies

Total

4 1 4 2 1 0 1

3 4 5 1 15 1 4

7 5 9 3 16 1 5

1 0 2 1

0 1 2 0

1 1 4 1

1

1

2

0 0 3 1 8 0 2 1 0 33

1 1 10 0 0 1 0 0 1 51

1 1 13 1 8 1 2 1 1 84

0 1 0

1 0 1

1 1 1

1 2 0 1

1 1 1 0

2 3 1 1

0 0 1 0 1

1 1 1 1 0

1 1 2 1 1

Espanya Acupuntura Administració i Direcció d’Empreses Administració i Finances Animació d’Activitats Físiques i Esportives Arquitectura Arquitectura Efímera Automoció Bases,procediments i tècniques aplicades al maneig del malalt crític i emergències Belles Arts Biologia Biomedicina Ciències Actuarials i Financeres

92

Memòria IEA 2011


Estudiants titulats 2010-2011

Ciències Ambientals Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport Ciències Empresarials Comerç Internacional Comunicació Audiovisual Dietètica i Nutrició Direcció d’Empreses Disseny Disseny d’Interiors Disseny Gràfic Dret Dret del Treball i de la Seguretat Social Economia Educació infantil Educació Social Enginyeria Agrònoma Enginyeria de Telecomunicació Enginyeria d’Edificació Enginyeria en Informàtica Enginyeria Industrial Enginyeria Química Enginyeria Tècnica Aeronàutica. Especialitat en Aeronavegació Enginyeria Tècnica en Topografia Enginyeria Tècnica Forestal. Especialitat en Explotacions Forestals Enginyeria Tècnica Industrial. Especialitat en Mecànica Farmàcia Filologia Catalana Fisioteràpia Informàtica Integració social Laboratori de diagnòstic clínic Llenguatge de signes Logopèdia Medicina Mestre-especialitat Educació Especial Mestre-especialitat Educació Física Mestre-especialitat Educació Infantil Mestre-especialitat Educació Primària Mestre-especialitat Llengua Estrangera

Nois 0

Noies 1

Total 1

2 1 0 0 0 1 0 0 1 0

0 4 1 2 2 0 1 1 0 1

2 5 1 2 2 1 1 1 1 1

0 1 0 0 1 0 1 2 1 1

1 2 2 2 0 1 0 0 1 0

1 3 2 2 1 1 1 2 2 1

1 1

0 0

1 1

1

0

1

1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 1 1 2 0 1 1 1 1 0 2 1 1 2

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2

0

1

1

Memòria IEA 2011 93


Estudiants titulats 2010-2011

Nois 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Noies 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Total 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

0

1

0 0 28

1 1 60

1 1 88

Génie Biologique. Option Agronomie Història Management Comercial Management d’Empresa Psicologia Sociologia Total

0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 6

1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 9

1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 15

Enginyeria Recerca Aeronàutica Total

0 0 0

1 1 2

1 1 2

Banc i Finances Total

1 1

0 0

1 1

68

122

190

Música Òptica i Optometria Pedagogia Periodisme Prevenció de Riscos Laborals Prevenció de Riscos Profesionals Psicologia Psicomotricitat Publicitat i Relacions Públiques Química Salut Ambiental Seguretat alimentària sistema APPCC Sociologia Teoria de la Literatura i Literatura Comparada Treball Social Veterinària Total França Administració i Gestió d’Empreses. Jurista d’Empresa Assistent de Mànager Ciències de la Vida Comptabilitat i Gestió Dret Enginyeria Enginyeria Civil

Gran Bretanya

Luxemburg

Totals 94

Memòria IEA 2011


Estudiants titulats 2010-2011

Gran Bretanya: 2 Luxemburg: 1 França: 15

Andorra: 84

Espanya: 88

Memòria IEA 2011 95


INSTITUT D’ESTUDIS ANDORRANS Av Rocafort, 21-23, Ed. Molí, 3r pis AD600 Sant Julià de Lòria Principat d’Andorra Tel.: (376) 742 630 Fax: (376) 843 585 www.iea.ad · iea@iea.ad

Memòria IEA 2011  

Memòria de l'any 2011 de l'Institut d'Estudis Andorrans (IEA), entitat oficial de recerca del Principat d'Andorra.