Tamid

Page 1

VOLUM 11 / 2015 Irene Llop i Jordana: Prim Bertran. In memoriam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Jordi Casanovas Miró: Nou epitafi hebreu reutilitzat en la muralla de Tortosa / New Hebrew epitaph found reused in Tortosa’s city walls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Josep M. Llobet i Portella: Els jueus de l’aljama de Cervera i els seus béns immobles l’any 1453 / The Jews of Cervera’s aljama and their real estate in 1453 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Sarah Ifft Decker: The public economic role of Catalan Jewish wives, 1250-1350 / El rol econòmic públic de les dones jueves catalanes casades, 1250-1350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Dolors Bramon: Les grafies més antigues de la ciutat de Balaguer / The oldest written forms of the town of Balaguer’s name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Ulisse Cecini, Óscar de la Cruz Palma, Eulàlia Vernet i Pons: Observacions sobre la traducció llatina del Talmud (París, mitjan segle xiii) / Observations on the Latin translation of the Talmud (Paris, mid-13th century) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Joan Ferrer, Francesc Feliu, Blanca Palmada, Pep Serra: Tehil·là (‫)תהלה‬, de X. Y. Agnon (‫)ש״י עגנון‬. Estudi introductori i traducció de l’hebreu / ‘Tehilah’ (‫)תהלה‬, by Sh. Y. Agnon (‫)ש״י עגנון‬. Introductory study and translation from Hebrew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Recensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Instruccions resumides per als autors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

11 http://revistes.iec.cat/index.php/tamid ISSN (ed. impresa): 1138-5561 ISSN (ed. electrònica): 2013-4029

11

2015

Llista d’avaluadors externs 2013-2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Institut d’Estudis Catalans Tamid 11_COBERTA.indd 1

12/12/2016 10:43:30


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.