Periodística

Page 1

PERIODÍSTICA

PERIODISTICA Número 17 (2016-2017)

Nous mitjans: continguts i recepció

SOCIETAT CATALANA DE COMUNICACIÓ

17

ISSN (ed. impresa): 1130-183X ● ISSN (ed. digital): 2013-9985 http://revistes.iec.cat/index.php/periodistica

Institut d’Estudis Catalans

Coberta_Periodistica_17.indd 1

28/3/19 10:31


Periodistica_17_int.indd 10

12/6/19 12:44


PERIODÍSTICA Revista acadèmica

Fundada l’any 1989 per Josep Maria Casasús i Guri Dirigida per Xavier Ramon Vegas

Periodistica_17_int.indd 1

12/6/19 12:44


Direcció Director: Xavier Ramon, Universitat Pompeu Fabra Conseller fundador: Josep Maria Casasús, Universitat Pompeu Fabra Consell de Redacció Andreu Casero, Universitat Jaume I de Castelló Lluís Costa, Universitat de Girona Carlos Elías, Universitat Carlos III de Madrid Carles Pont, Universitat Pompeu Fabra Siegfried Weischenberg, Universitat d’Hamburg, Alemanya Comitè Científic Salvador Alsius, Universitat Pompeu Fabra José Ignacio Armentia, Universitat del País Basc María Jesús Casals, Universitat Complutense de Madrid Carmina Crusafon, Universitat Autònoma de Barcelona Jaume Duran, Universitat de Barcelona Concha Edo, Universitat Complutense de Madrid Rosa M. Franquet, Universitat Autònoma de Barcelona Cecilia García Huidrobo, Universitat Diego Portales, Xile Jaume Guillamet, Universitat Pompeu Fabra Fernando López Pan, Universitat de Navarra Manuel López, Universitat Autònoma de Barcelona Fernando Martínez Vallvey, Universitat Pontifícia de Salamanca Luis Núñez Ladevéze, Universitat CEU San Pablo Magda Sellés, Universitat Ramon Llull Joan Manuel Tresserras, Universitat Autònoma de Barcelona Redacció i Administració Societat Catalana de Comunicació Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona Correu electrònic: revistaperiodistica@upf.edu

Periodistica_17_int.indd 2

12/6/19 12:44


PERIODÍSTICA

Número 17 (2016-2017)

Nous mitjans: continguts i recepció

SOCIETAT CATALANA DE COMUNICACIÓ Institut d’Estudis Catalans Barcelona

Periodistica_17_int.indd 3

12/6/19 12:44


La revista periodística és una publicació amb periodicitat anual editada per la Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. periodística accepta articles originals i inèdits, i es regeix pel sistema d’avaluadors anònims. La seva temàtica principal és la periodística, entesa com a teoria i pràctica del periodisme, en els diferents vessants de l’especialitat, malgrat que altres aspectes relacionats amb la comunicació també hi tenen cabuda. Aquesta revista es troba actualment indexada en les bases de dades o directoris següents: Latindex, DICE, RESH, CARHUS, RACO, MIAR, ISOC, Dialnet i CCUC.

© dels autors dels articles Publicació editada per la Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona Text revisat lingüísticament per la Unitat de Correcció del Servei Editorial de l’IEC Disseny gràfic de Manuel Lamas Compost per Fotoletra, SA Imprès a Service Point FMI, SA ISSN: 1130-183X Dipòsit Legal: B 1494-1991

Els continguts de periodística estan subjectes —llevat que s’indiqui el contrari en el text, en les fotografies o en altres il·lustracions— a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons. org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així, doncs, s’autoritza el públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i l’entitat que la publica i no se’n faci un ús comercial ni cap obra derivada.

Periodistica_17_int.indd 4

12/6/19 12:44


ÍNDEX

PRESENTACIÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

ARTICLES koldobika meso ayerdi, diana rivero santamarina, anna tous rovirosa i ainara larrondo ureta

Per què les xarxes socials revolucionen l’agenda setting dels mitjans. . . . 11 susana pérez-soler i josep lluís micó

L’escassa rellevància de Twitter en la interacció amb l’audiència dels mitjans. Estudi comparatiu entre ciberdiaris catalans i belgues. . . . . . 27 ana segura anaya, carmen marta-lazo

i natalia martínez oliván

Percepción de los jóvenes universitarios sobre el pago por contenidos informativos en Internet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 josé maría legorburu hortelano, maría sánchez martínez

i raquel ibar alonso

Patrones de consumo de medios en los universitarios de Madrid. Una prospectiva para el periodismo en la era de la convergencia. . . . . . . . 65 noelia garcía estévez

Sabotajes virtuales y bloqueos informáticos como estrategias para las dinámicas de acción y la libertad de información . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Periodistica_17_int.indd 5

12/6/19 12:44


RESSENYA laura pérez-altable

Nick Couldry i Andreas Hepp, The mediated construction of reality, Polity Press, 2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Normes per a la presentació d’originals a Periodística. . . . . . . . . . . . . . . . 111 Índex d’autors dels números publicats de Periodística. . . . . . . . . . . . . . . . 113 Índex dels números publicats de Periodística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Periodistica_17_int.indd 6

12/6/19 12:44


E

PRESENTACIÓ

l número 17 de periodística, revista editada des del 1989 per la Societat Catalana de Comunicació (SCC), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), se centra en els continguts i la recepció dels nous mitjans. En un context mediàtic caracteritzat pel fort impacte de les noves tecnologies sobre la professió periodística, el present volum recull cinc treballs signats per investigadors amb una trajectòria reconeguda en aquest àmbit. Aquestes contribucions van ser seleccionades del XX Congrés Internacional de la Sociedad Española de Periodística (SEP), celebrat el 13 i 14 de juny de 2014 a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. D’aquesta manera, les diferents aproximacions teòriques i empíriques del present volum complementen i amplien la selecció de textos sobre ètica periodística i qualitat informativa publicats en l’anterior número de la revista. Completa el volum la ressenya sobre el llibre The mediated construction of reality (2016), obra essencial que aborda l’estat de profunda mediatització actual. En el primer treball, els professors Koldobika Meso, Diana Rivero, Ainara Larrondo (Universitat del País Basc) i Anna Tous (Universitat Autònoma de Barcelona) analitzen la necessitat de repensar la teoria de l’establiment d’agenda (agenda setting) formulada als anys setanta per McCombs i Shaw, tenint en compte les noves possibilitats de comunicació creades amb les xarxes socials i la participació ciutadana en el procés informatiu. El segon article, signat pels professors de la Universitat Ramon Llull Susana Pérez-Soler i Josep Lluís Micó, presenta un estudi comparatiu entre diaris digitals catalans (Ara, VilaWeb) i belgues (Le Soir, Apache). A través d’entrevistes i de l’observació a les redaccions, els autors sostenen que, en les empreses periodístiques, Twitter encara s’utilitza primordialment per difondre notícies, i no tant per incentivar la interacció amb l’audiència. En el tercer treball, les professores de la Universitat de Saragossa Ana Segura, Carmen Marta-Lazo i Natalia Martínez Oliván fan un estudi sobre la percepció que els joves universitaris tenen del pagament pels continguts informatius a la xarxa. L’article aborda debats clau en el context actual, com ara la monetització dels continguts a Internet i els hàbits de consum informatiu per part dels joves, i obre un ampli ventall de propostes per a futures investigacions. En esPERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 7

7

12/6/19 12:44


PRESENTACIÓ

treta relació amb el text anterior, els professors José María Legorburu Hortelano, María Sánchez Martínez i Raquel Ibar Alonso, de la Universitat CEU San Pablo, han examinat els patrons de consum de mitjans per part dels joves universitaris de Madrid en l’era de la convergència mediàtica. L’aportació següent, signada per Noelia García Estévez, de la Universitat de Sevilla, està dedicada al hacktivisme. En l’escenari digital, és rellevant conèixer com aquests moviments (entre els quals hi ha WikiLeaks) utilitzen tècniques com els atacs tecnològics o els virus informàtics a favor de l’extensió de la llibertat d’expressió, del dret a la informació i de la lluita contra la censura per part dels governs i de les agències oficials. El darrer article d’aquest número de periodística correspon a la ressenya de l’obra The mediated construction of reality, de Nick Couldry i Andreas Hepp (2016), professors de la London School of Economics i de la Universitat de Bremen, respectivament. Aquesta revisió, realitzada per Laura Pérez-Altable, de la Universitat Pompeu Fabra, permet aprofundir en els punts clau del llibre, que té per objectiu entendre com construïm el món social en la fase de profunda mediatització en què ens trobem. Conèixer el paper actual dels processos co­ municatius mediats en la construcció del món social és essencial per enfrontarnos a totes les investigacions que examinen els nous mitjans. Per tant, aquesta aportació és de gran vàlua per complementar i contextualitzar els textos científics que formen part d’aquest volum. Xavier Ramon Director de periodística

8

Periodistica_17_int.indd 8

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


ARTICLES

Periodistica_17_int.indd 9

12/6/19 12:44


Periodistica_17_int.indd 10

12/6/19 12:44


Periodística [Societat Catalana de Comunicació], número 17 (2016-2017), p. 11-26 http://revistes.iec.cat/index.php/periodistica / DOI: 10.2436/20.3008.02.40 ISSN (ed. impresa): 1130-183X / ISSN (ed. electrònica): 2013-9985 Data recepció: 28/02/14 / Data acceptació: 20/12/14

Per què les xarxes socials revolucionen l’agenda setting dels mitjans1 Koldobika Meso Ayerdi, Diana Rivero Santamarina, Anna Tous Rovirosa i Ainara Larrondo Ureta

Resum L’aparició recent de les xarxes socials ha influït notòriament en la teoria de l’establiment d’agenda (agenda setting) i ha generat alguns dubtes sobre si són realment els mitjans els que configuren l’agenda social o bé si són els usuaris els que decideixen quins són els temes més importants del moment. Aquest article tractarà de comprovar si estem en les albors d’una democratització del procés d’establiment d’agenda mit­ jançant els temes del moment (trending topics) i, si és així, en quina mesura això modifica l’activitat professional dels periodistes. Per aquest motiu, analitzarem quins són els temes que es converteixen en temes del moment a Twitter i els compararem amb les informacions de portada dels diaris de referència espanyols (El País, El Mundo, ABC, La Razón, La Vanguardia i El Correo) i amb les notícies més llegides en les edicions en línia d’aquests diaris. Paraules clau: audiència, agenda setting, xarxes socials, trending topics, diaris.

Why social networks revolutionize media agenda setting Abstract The recent emergence of social networking sites has notably influenced the agendasetting theory, generating some doubts about whether the media really set the social agenda or if users decide which are the most important issues of the moment. This article will try to check if, with trending topics, we are at the dawn of a democratization of the agenda-setting process and, if this is true, to what extent this situation modifies PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 11

11

12/6/19 12:44


KOLDOBIKA MESO, DIANA RIVERO, ANNA TOUS I AINARA LARRONDO

the professional activity of journalists. In order to do this, we will analyze the issues that become trending topics on Twitter and we will compare them with the news on the front pages of Spain’s leading newspapers (El País, El Mundo, Abc, La Razón, La Vanguardia and El Correo) and with the most widely read news articles in these newspapers’ online editions. Keywords: audiences, agenda setting, social networks, trending topics, newspapers.

Introducció El paper dels mitjans de comunicació en la quotidianitat de l’ordre del dia de l’agenda mediàtica, la que estableix les informacions que difonen els mitjans, l’espai o el temps que se’ls atorga, ha estat explicat fins ara per la funció d’establiment d’agenda (agenda setting). Aquesta funció assenyala quins són els temes del dia i estableix de què es parlarà durant el dia i fins i tot durant setmanes. L’èmfasi constant sobre un cas determinat tendeix a cridar l’atenció sobre el tema, a crear preocupació o consciència. No obstant, també suposa que la societat només coneix o només parla del que els mitjans li ofereixen i ignora tota la resta. Sembla que el que no és a l’agenda dels mitjans directament no existeix o, en el millor dels casos, és relegat a un segon pla. Però l’aparició recent de les xarxes socials ha influït notòriament en la teoria de l’establiment d’agenda i ha generat alguns dubtes sobre si són realment els mitjans els que configuren l’agenda social o bé si són els usuaris els que decideixen quins són els temes més importants del moment. Ja no es distingeix el límit entre qui determina els temes del dia: són les xarxes socials com Twitter a través dels temes del moment (trending topics) o són les notícies que aconsegueixen m’agrades (likes) o etiquetes (hashtags) que inunden els nostres perfils i arriben a les primeres posicions? Al mateix temps, les xarxes socials han contribuït a incrementar la capacitat de les audiències per personalitzar la informació que consumeixen i els temes que els interessen. Han facilitat l’accés a aquesta informació i, fins i tot, han convertit els usuaris en generadors de continguts per als mateixos mitjans. En els últims anys, són diversos els exemples en què les notícies més importants publicades pels mitjans es basen en els assumptes sobre els quals més es parla en diferents plataformes socials, de manera que s’ha produït un canvi en el procés d’influència, ja que s’ha portat des de les audiències cap als mitjans. Els temes del moment, que són els més votats i visitats, les conversacions que sorgeixen als mitjans socials, acaben detallant un mapa molt més precís dels assumptes que interessen a la gent i dels quals realment s’està parlant (Orihuela, 2011). 12

Periodistica_17_int.indd 12

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


PER QUÈ LES XARXES SOCIALS REVOLUCIONEN L’AGENDA SETTING DELS MITJANS

Amb aquest article es pretén proposar una actualització de la teoria de l’establiment d’agenda, elaborada als anys setanta per McCombs i Shaw, tenint en compte les noves possibilitats de comunicació creades per Internet, en general, i per les xarxes socials, en particular. Cal recordar que la teoria de l’es­ta­ bliment d’agenda es basava en les tecnologies disponibles en el moment històric en què va ser plantejada. Per tant, és necessari repensar-la a partir del nou context comunicatiu actual (Cerviño Queiroz, 2013). Què és la teoria de l’establiment d’agenda? Parlar de l’establiment d’agenda és parlar del poder que tenen els mitjans de comunicació en la societat contemporània d’influir i de determinar el grau d’atenció que el públic presta a certs temes sotmesos a l’interès col·lectiu. En aquest sentit, el que planteja la teoria és que els mitjans són capaços de transferir la rellevància d’una notícia en la seva agenda a la del públic (McCombs, 1996), i de graduar la importància de la informació que difonen, atorgant un ordre de prioritat i afavorint una determinada percepció ciutadana sobre les notícies de la vida pública (Meyer, 2009). Hi ha una correlació elevada entre els temes als quals donen importància els mitjans de difusió i els que interessen a les seves audiències (López-Escobar et al., 1996). Els mitjans de comunicació poden indicar als seus destinataris sobre quins temes han de pensar, quins continguts han d’incloure o excloure del seu coneixement, a quins esdeveniments poden donar o no importància, i què cal valorar de les persones i els problemes (Vilches, 2011: 153). Així, la gent considera uns temes més destacats que d’altres d’una manera directament proporcional a la importància que se’ls doni als mitjans. La selecció temàtica dels mitjans és la que influeix en la percepció temàtica del públic, i no a la inversa. Per la rellevància que va tenir el seu estudi, convé recollir la definició de establiment d’agenda que van formular McCombs i Shaw. Per a aquests autors, es tracta de la capacitat dels mitjans de comunicació de massa (mass media) de seleccionar i destacar certs temes per sobre d’uns altres, i amb això fer que els assumptes destacats siguin percebuts com a importants pel públic (1972). Originàriament, aquests dos autors van suggerir que són els mitjans de comunicació els que estableixen l’agenda pública. No obstant, després van rectificar per dir que a l’audiència no li podem dir què ha de pensar exactament, però és possible que els mitjans diguin què cal pensar. «L’establiment de l’agenda és el procés dels mitjans de comunicació pel qual presenten amb freqüència i de manera destacada certs esdeveniments, fet que comporta que grans segments de la població arribin a percebre aquestes qüestions com a més importants que d’altres. En poques paraules, quan un esdeveniment rep més cobertura mediàtiPERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 13

13

12/6/19 12:44


KOLDOBIKA MESO, DIANA RIVERO, ANNA TOUS I AINARA LARRONDO

ca, és més important per a la gent» (Coleman et al., 2008: 147). Aquesta teoria continuava la tesi que Cohen (1963: 17) va plantejar en les seves investigacions, en què destacava que «els mitjans informatius poden no encertar quan diuen com pensar sobre un tema determinat, però sí quan diuen en què cal pensar». D’acord amb aquestes premisses, els temes rellevants en els mitjans adquireixen major importància per als públics i influeixen en les seves decisions (Roberts et al., 2002). McCombs i Shaw recorden que existeixen dos nivells teòrics clarament distingibles dins de l’establiment d’agenda. El primer se centra en els temes (issues) i estableix que «els mitjans diuen en què cal pensar». El segon aprofundeix en els aspectes o atributs (framing) que els periodistes ressalten quan informen sobre els fets i assenyala que «els mitjans no només diuen en què cal pensar sinó també com cal pensar-hi». El supòsit desenvolupat pel primer nivell de la teoria de l’establiment d’agenda recull que el públic tendeix a incloure o excloure dels seus coneixements el que els mitjans de comunicació inclouen o exclouen dels seus continguts. Això fa que la gent tingui una percepció, parcial, de la realitat social, que és determinada per l’acció quotidiana dels mitjans de comunicació (Weaver, 1996). En el segon nivell, els mitjans no només canalitzen l’atenció de l’audiència cap a certs temes, sinó cap als detalls que reconstrueixen aquests temes. És a dir, no només diuen al públic quins fets són importants, sinó quins aspectes són els més importants de cada fet. I això sempre és segons l’enquadrament que li vulgui donar el professional del mitjà, atenent la línia editorial marcada pel seu mitjà. Segons Sádaba (2007), els enfocaments noticiables influeixen sobre l’opinió pública de diferents maneres. L’una és la creació de prejudicis en la societat. Quan els mitjans destaquen determinats fets i/o persones, en configuren la percepció de manera positiva o negativa. L’altra té a veure amb les actituds professionals i els codis d’ètica i objectivitat dels periodistes. Així, de vegades només es recull el que diu una font i no s’investiga la informació, la qual cosa pot comportar que únicament es destaquin els atributs del fet i/o de la persona que interessen a la font emprada. No obstant, Shoemaker et al. (1989) reconeixen l’existència de diferents factors que intervenen en el procés de construcció de la notícia per part dels mit­ jans. Aquests autors assenyalen, entre d’altres, les característiques individuals dels periodistes; les rutines professionals i les qüestions organitzatives; la publicitat, els patrocinis i els compromisos comercials, els interessos institucionals, els governs i els partits polítics, i els elements externs al mitjà i altres mitjans de comunicació. En aquest ordre d’idees, i fent èmfasi en l’últim dels factors, caldria preguntar-se fins a quin punt l’opinió del públic sobre un fet o una persona es forma 14

Periodistica_17_int.indd 14

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


PER QUÈ LES XARXES SOCIALS REVOLUCIONEN L’AGENDA SETTING DELS MITJANS

sota la influència o el marc referencial que els mitjans de comunicació li subministren. En quina mesura altres mitjans —en el nostre cas, les xarxes socials— contribueixen a fer que davant d’un mateix fet noticiable el públic tingui l’oportunitat d’enquadrar, d’enfocar, de transformar o de reinventar aquesta realitat després de poder compartir o buscar altres informacions, altres opinions, altres persones més enllà dels mateixos professionals, de les fonts que aquests empren i dels altres factors que també intervenen en el procés de construcció de la notícia. L’establiment d’agenda i les xarxes socials La irrupció d’Internet, i més recentment la de les xarxes socials, configura un nou escenari en la construcció de l’agenda ciutadana i els corrents d’opinió pública. Vivim en una època en què els processos de comunicació flueixen de manera molt diferent a com havia succeït al llarg de tot el segle xx. No hi ha dubte que els mitjans de comunicació de massa desenvolupen un paper fonamental en la generació i la formació de l’opinió pública. Ara bé, amb l’aparició d’aquestes noves tecnologies es fa possible més que mai que el receptor de la informació pugui interaccionar amb altres receptors i tingui una participació més gran en aquest procés de comunicació amb el mitjà i el seu públic. Aquest nou llenguatge promou interaccions entre els usuaris i entre aquests i el mitjà, formes de participació innovadores i la possibilitat de més complicitat en temes considerats d’interès públic. Més que mai, es fa evident una modificació en els patrons de consum d’informació per part de les persones. En l’actualitat hi ha un gran debat entorn de les noves teories de la comunicació. Existeix un corrent de pensament que destaca una evolució entre el que inicialment s’entenia per establiment d’agenda i el que avui en dia s’infereix que és, una evolució produïda a conseqüència del sorgiment de noves eines de comunicació. Són diversos els autors que critiquen que l’establiment d’agenda continua atorgant molt pes als mitjans i deixa fora els actors essencials i polítics. En aquest entorn, Manuel Castells explica que el potencial de l’audiència per incrementar o iniciar les seves pràctiques comunicatives ha augmentat amb l’auge de l’autonomia de l’audiència i del que ell anomena autocomunicació de massa (Castells, 2009). Però fins i tot abans que Castells, alguns investigadors, com Lang i Lang, van exposar que no n’hi havia prou de dir que els mitjans estableixen i generen l’agenda (1981). El mateix McCombs admet que la «direccionalitat de la influència en la formació de l’agenda és realment una cosa difícil de determinar, perquè els ciutadans i els llocs de xarxes socials tenen contactes múltiples, així que l’establiment d’una única direccionalitat esdevé quelcom molt complicat» (McCombs, 2005). PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 15

15

12/6/19 12:44


KOLDOBIKA MESO, DIANA RIVERO, ANNA TOUS I AINARA LARRONDO

Amb l’aparició i la consolidació del web 2.0, l’ús de les tecnologies digitals va modificar la manera de relacionar-se a Internet. Un nombre important de plataformes (blogs, fòrums, xats...), i especialment en els darrers anys les xarxes socials, van convertir el web en un espai més interactiu i participatiu. Fins i tot els usuaris produeixen continguts. En aquestes plataformes, que es denominen mitjans socials, les comunitats substitueixen les audiències. I en aquestes comunitats, els membres estan connectats entre si, s’intercanvien continguts i opinions, etc. De mica en mica, els mitjans comencen a adonar-se de la importància d’escoltar les converses emergents als mitjans socials, ja que d’aquesta manera obren el repertori de temes i, fins i tot, descobreixen notícies d’últim moment (breaking news). Dins els mitjans socials situaríem les xarxes socials i en destacaríem, entre molts dels seus aspectes, el caràcter comunicatiu. És a dir, analitzaríem com es creen els continguts, com es realitzen i s’estructuren els missatges, com es comuniquen els integrants d’una xarxa o com creixen aquestes xarxes. Les xarxes socials serveixen com a complement. Gràcies a les interaccions que s’hi generen, els usuaris poden aprofundir en els continguts més enllà del que diuen els mitjans. L’audiència, a partir d’aquest moment, pot publicar informació, expressar-se, compartir, debatre, escoltar o intercanviar opinions. Malgrat tot, no són pocs els autors que reconeixen que aquest procés de democratització de la producció de continguts no està exempt d’una certa polèmica: les xarxes socials no només contribueixen a canviar la manera de consumir les notícies, sinó també la manera de fer periodisme, la forma de producció de la notícia. A més, les xarxes socials constitueixen un mitjà ideal per repercutir i generar conversacions entre les persones sobre les notícies, a més d’atreure audiències cap al mitjà. Cada vegada més, els mitjans tenen en compte els continguts de les xarxes socials, les converses que s’hi generen, com a expressió de l’agenda pública. Segons la teoria clàssica de l’establiment d’agenda, aquesta agenda pública està orientada, entre d’altres factors, pels mitjans de comunicació (Gomes, 2004), i el poder de fer mediàtica la informació està en mans dels mitjans. No obstant, avui en dia aquest procés ha començat a canviar. Els continguts publicats a les xarxes socials recullen les informacions que generen els mitjans, però també, com a espais oberts que són, les opinions, preocupacions, etc., de les seves audiències i, fins i tot, els continguts informatius generats per les mateixes audiències. I, per tant, aquests altres continguts aliens als mitjans també constitueixen una agenda pública, caracteritzada per la diversitat. Assistim a un intercanvi d’agendes, allò que el mateix McCombs denomina establiment d’agenda entre els mitjans (intermedia agenda setting) 16

Periodistica_17_int.indd 16

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


PER QUÈ LES XARXES SOCIALS REVOLUCIONEN L’AGENDA SETTING DELS MITJANS

(2005). Mentre que l’agenda dels mitjans continua orientada a l’agenda pública, l’agenda pública «alimentada» per les seves audiències també orienta l’agenda dels mitjans. L’establiment d’agenda entre els mitjans obliga a plantejar-se quin és el vertader paper de les audiències, que veuen com augmenta el seu poder en un context democràtic, en la conformació de l’agenda pública. El que diuen les audiències a les xarxes socials comença a tenir cabuda als mitjans. La consolidació de les xarxes socials fa que els usuaris adquireixin un nou rol i que aquest poder que només tenien els professionals dels mitjans es distribueixi a tots. Objectiu Encara que la teoria de l’establiment d’agenda va sorgir a finals dels anys setanta del segle passat, amb el temps s’ha convertit en l’objecte d’estudi en centenars d’investigacions empíriques fetes per experts d’arreu del món i ha proporcionat una àmplia visió del paper dels mitjans de comunicació de massa en la formació de l’opinió pública. No obstant, com apuntàvem, encara són pocs els treballs que s’han proposat analitzar la influència de les noves tecnologies en la conformació de l’establiment d’agenda dels mitjans. En el present article, el nostre objectiu és intentar demostrar en quina mesura l’arribada de les xarxes socials suposa afegir un nou postulat a l’esquema tradicional de l’establiment d’agenda, de manera que no només els mitjans determinen en què han de pensar les persones, sinó que les persones, a través de la seva presència i participació a les xarxes socials, també poden determinar els temes dels mitjans. Ens plantegem diverses qüestions a les quals tractem de donar resposta: els continguts abordats a les xarxes incideixen sobre l’agenda dels mitjans? Els mitjans continuen imposant l’agenda social o ara és al revés? Metodologia La investigació empírica sobre les opcions d’interactivitat que ofereixen els mitjans en línia a través de la seva presència en diferents plataformes socials és encara incipient i les aproximacions metodològiques són molt diverses. En funció dels objectius de l’anàlisi, emprenen l’estudi de les estratègies empresarials que hi ha darrere de la participació que ofereixen els mitjans convencionals a través de múltiples canals, les anàlisis de contingut de material «periodístic» produït per les audiències a través de diferents suports o la participació de les audiències a través de diferents plataformes, no únicament en termes tecnològics, sinó com a fenomen cultural. PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 17

17

12/6/19 12:44


KOLDOBIKA MESO, DIANA RIVERO, ANNA TOUS I AINARA LARRONDO

Fins al moment, la majoria de les investigacions han centrat els seus esforços a analitzar la distribució multiplataforma de continguts periodístics (Cabrera, 2010), partint de la idea que aquestes noves formes de distribució incrementen la possibilitat de difusió i consum de continguts, cosa que atreu beneficis. No obstant, els estudis acadèmics han obviat altres facetes d’anàlisi, com ara la participació de les audiències promoguda pels mitjans en línia a través de diferents suports, com són les xarxes socials. En la present investigació s’ha optat per l’aplicació de tècniques quantitatives d’anàlisi, ja que aquest tipus de procediment resulta útil i vàlid per generalitzar resultats i atorgar control sobre els fenòmens, a més d’un punt de vista de les magnituds que tenen (Hernández et al., 2006: 18). S’ha aplicat una fitxa d’anàlisi d’elaboració pròpia sobre els mitjans impresos de referència del país, com ara El País, El Mundo, La Razón, ABC, La Vanguardia i El Correo. Aquesta fitxa ha servit per comptabilitzar les deu notícies més llegides en cadascun dels diaris en línia i per comprovar quantes d’aquestes notícies es troben a la capçalera de les edicions digitals, limitant la capçalera a les deu notícies més destacades en el mòdul superior, i quantes han estat compartides a la xarxa social Twitter pel mateix mitjà. A més, en cadascun dels dies de l’estudi, dut a terme entre el 5 de maig de 2014 i l’11 de maig de 2014, s’ha registrat el tema del dia amb la finalitat d’observar si existeix una correlació entre els temes destacats a la premsa digital i el més comentat per les audiències a Twitter. Així, es pot verificar en quin grau les audiències tenen poder sobre la configuració de l’agenda dels mitjans i, al mateix temps, si l’establiment d’agenda dels mitjans determina, tal com han defensat històricament els teòrics de la comunicació, sobre quins temes han de versar les converses del públic. Resultats Tal com s’ha indicat anteriorment, entre els dies 5 i 11 de maig de 2014 es van comptabilitzar les deu notícies més llegides dels diaris de referència del país: El País, El Mundo, La Razón, ABC, La Vanguardia i El Correo. En una primera fase de la investigació s’ha comprovat el percentatge de notícies que ocupen els primers deu llocs dins de les pàgines web per conèixer fins a quin punt l’interès de l’audiència condiciona l’establiment d’agenda dels mit­ jans. Constatem que, de mitjana, únicament el 32,4 % de les notícies més llegides es troben entre les deu més ben ubicades a les portades dels mitjans digitals. Ara bé, cal tenir en compte que les edicions digitals s’actualitzen constantment i, per tant, una notícia que en una franja horària determinada ha estat ubicada entre les més ben posicionades en l’hora en què s’ha fet l’estudi diàriament 18

Periodistica_17_int.indd 18

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


PER QUÈ LES XARXES SOCIALS REVOLUCIONEN L’AGENDA SETTING DELS MITJANS

Taula 1.  Percentatge de notícies més llegides i més ben ubicades als webs de la premsa digital de referència Mitjà

Percentatge

La Vanguardia

71,4 %

ABC

32,8 %

El Correo

31,4 %

La Razón

28,5 %

El Mundo

18,5 %

El País

10 %

Font:  Elaboració pròpia.

—entre les 20 h i les 22 h— ha pogut ser relegada posteriorment a mòduls inferiors de la portada. En qualsevol cas, també resulta notòria la diferència entre mitjans. Podem comprovar-ho percentualment en la taula 1, en què els mitjans apareixen ordenats de major a menor percentatge d’informacions més llegides coincidents amb la millor ubicació. Crida especialment l’atenció l’edició digital de La Vanguardia respecte a la resta de mitjans, ja que duplica el percentatge de notícies ubicades entre les deu millors i més llegides respecte de l’ABC, el rotatiu que la segueix. Si el comparem amb el cas d’El País, veurem que és set vegades superior. Donades aquestes xifres, observem que les notícies més llegides determinen la seva ubicació a les portades digitals depenent de la política establerta per cada mitjà. És a dir, com que els diaris digitals són el mitjà de comunicació més jove, encara no hi ha una manera de procedir homogènia entre les edicions digitals de les capçaleres més importants del país. Igualment, des d’aquesta investigació hem volgut comprovar quin percentatge de les notícies més llegides han estat compartides a Twitter pels diaris inclosos a l’estudi. D’aquesta manera, hem pogut fer-ne l’anàlisi contrària: conèixer fins a quin punt l’establiment d’agenda dels mitjans, en aquest cas promoguda a les xarxes socials, determina allò que és interessant per a l’audiència receptora. El mitjà que comparteix a Twitter el percentatge més alt de les notícies més llegides (41 %) és La Vanguardia. Aquesta dada ens indica que, avui dia, els mitjans de comunicació continuen determinant què és notícia i què no ho és, i això configura l’univers del que és noticiable per a les seves audiències. El que succeeix és que les noves tecnologies i l’aparició de les xarxes socials han suposat una democratització de les informacions, perquè, tot i tenir un pes menor, també és cert que la mesura d’audiències per notícies que han comportat els PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 19

19

12/6/19 12:44


KOLDOBIKA MESO, DIANA RIVERO, ANNA TOUS I AINARA LARRONDO

Taula 2.  Percentatge de notícies més llegides a la premsa digital de referència i compartides a Twitter Mitjà

Percentatge

La Vanguardia

71,4 %

El País

54,2 %

El Correo

40 %

El Mundo

27,1 %

La Razón

25,7 %

ABC

20 %

Font:  Elaboració pròpia.

diaris digitals té una influència en la ubicació de les informacions. És a dir, el panorama actual indica una convergència entre la força dels mitjans de comunicació i de les audiències a l’hora de configurar l’univers d’allò noticiable. De la mateixa manera que succeïa amb l’anàlisi anterior, el percentatge varia depenent del mitjà. Les dades es poden consultar a la taula 2. En última instància hem volgut saber fins a quin punt les notícies més llegides són també aquelles que més moviment i conversació generen a la xarxa social Twitter. Així podem conèixer si aquelles notícies que desperten més interès en els lectors ho fan fins al punt que es converteixen en el seu tema de conversa o si, al contrari, les audiències actuen de forma diferent depenent de la plataforma. És a dir, si manifesten unes inquietuds diferents quan s’enfron­ ten a les informacions i quan dialoguen en el seu entorn social. Per això en la taula 3 es mostren les etiquetes que fan referència als temes del moment dels dies inclosos a l’estudi i aquells diaris digitals en què apareix alguna informació que hi està relacionada entre les notícies més llegides del dia. Com es comprova a la taula 3, els temes del moment d’aquell dia no coincideixen amb les notícies més llegides. El dia de major coincidència és l’11 de maig, en què tres diaris digitals, El País, ABC i El Mundo, tenen entre les seves deu notícies més ben ubicades aquella que ha estat tema del moment (es tracta d’informacions relacionades amb el festival d’Eurovisió). Com a excepció, el dia 7 de maig, El País digital tenia entre les seves informacions una de relacionada amb el capítol de final de temporada de la sèrie televisiva El Príncipe. Tot i aquestes excepcions, es pot determinar que hi ha una asintonia entre aquelles qüestions que desperten un major interès informatiu entre l’audiència i els temes més comentats a Twitter. Ara bé, no tots els mitjans presenten un mateix perfil. Per això, resulta convenient analitzar un per un els diaris digitals inclosos a l’estudi per com20

Periodistica_17_int.indd 20

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


PER QUÈ LES XARXES SOCIALS REVOLUCIONEN L’AGENDA SETTING DELS MITJANS

Taula 3.  Temes del moment i notícies més llegides Tema del moment

El Correo

El País

La Razón

ABC

El Mundo

La Vanguardia

#TípicoAlDespertarme #EnEsteMomentoQuisieraQue #largavidaalprincipe

#Valladolid #VotaPSOE #España #EurovisiónTVE

Font:  Elaboració pròpia.

prendre de manera més precisa el comportament dels mitjans i de les seves audiències. Per exemple, en l’edició digital d’El Correo, el percentatge de notícies compartides a Twitter és superior a la relació existent entre les notícies més llegides amb aquelles que disposen d’una millor ubicació a la portada. En aquest diari, cap dia les notícies més llegides han coincidit amb el tema del dia. D’aquesta manera, podem concloure que, en el cas d’El Correo, es confereix força importància a les audiències, ja que es comparteixen a la xarxa social Twitter el 40 % de les informacions més llegides al web. No obstant, el mitjà no aconsegueix que cap d’aquestes notícies generi prou interès per liderar debats a les xarxes socials. A més, en el cas d’aquest diari, l’audiència té un pes considerable a l’hora de determinar la ubicació de les notícies de portada, amb el 32 % de coincidència. El País, per la seva part, ha optat per una estratègia diferent, ja que observem que l’interès de l’audiència condiciona poc la configuració de la seva portada —només set de les setanta notícies analitzades en aquest diari digital han estat les més llegides i posicionades entre les deu més importants. Per contra, la seva aposta a Twitter és més gran, amb el 54,2 % de les notícies més llegides compartides en aquesta plataforma social. A això cal sumar-hi que és el mitjà amb més temes del moment —dos— entre les seves notícies més llegides. Això indica que El País digital aposta clarament per la presència a les xarxes i que té un seguiment elevat de l’audiència, ja que allò que ofereix a Twitter es converteix en més de la meitat d’ocasions en el més llegit. En el cas de La Razón, tant la influència que té l’audiència a l’hora de determinar quines són les informacions més rellevants com la capacitat que el mitjà té de generar conversació a les xarxes socials mitjançant l’establiment d’agenda, PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 21

21

12/6/19 12:44


KOLDOBIKA MESO, DIANA RIVERO, ANNA TOUS I AINARA LARRONDO

resulta poc destacable en ambdós casos. El 28,5 % de les notícies més llegides es troben a la capçalera de la portada i el 25,7 % de les informacions destacades són compartides a Twitter. L’ABC, per la seva part, no ofereix dades gaire diferents de les de La Razón. Si bé el percentatge de notícies més llegides i amb millor ubicació arriba en aquest cas al 32,8 %, només el 20 % de les notícies amb més acollida per part del públic són compartides a la xarxa social Twitter. Això ens indica que la política de l’ABC se centra en l’interès de l’audiència del seu mitjà a l’hora de dissenyar l’agenda i no atorga tanta importància a la seva capacitat de liderar debats a la xarxa social Twitter. El cas d’El Mundo és precisament contrari al de l’ABC: en aquest cas, tan sols el 18,5 % de les notícies més llegides ocupen una posició privilegiada a la portada. Això indica que el mitjà aposta més per l’interès informatiu que per l’interès de l’audiència, és a dir, el mitjà és el que dissenya l’agenda. Així mateix, el percentatge de notícies compartides a Twitter tampoc és gaire elevat (27,1 %). La Vanguardia presenta unes dades més destacables i diferents de la resta de mitjans digitals analitzats. La política d’aquest diari aposta clarament per l’interès de l’audiència, ja que el 71,4 % de les notícies més llegides són les que s’ubiquen a la capçalera de la portada de la publicació. Comparteix a Twitter també el 71,4 % de notícies, la qual cosa ens indica que La Vanguardia aposta clarament per privilegiar aquells continguts que interessen als seus lectors i que, a més, els comparteix de manera significativa a les xarxes socials per fer créixer la seva presència a les conversacions digitals. Conclusions El punt de partida d’aquest treball era conèixer fins a quin punt les xarxes socials (concretament, Twitter) i, a través seu, l’audiència, condicionen la publicació de les notícies als mitjans digitals. En una primera fase de la investigació s’ha comprovat el percentatge de notícies que ocupen els primers deu llocs de posició dins de les pàgines web per conèixer fins a quin punt l’interès de l’audiència condiciona l’establiment d’agenda dels mitjans. De mitjana, únicament el 32,4 % de les notícies més llegides es troben entre les deu més ben ubicades a les portades web dels mit­ jans digitals. L’edició digital de La Vanguardia destaca respecte a la resta de mitjans, ja que duplica el percentatge de notícies ubicades entre les deu millors i més comentades respecte de l’ABC, el rotatiu que la segueix. Si el comparem amb el cas d’El País, constatem que és fins a set vegades superior. Les notícies més llegides determinen la seva ubicació a les portades digitals segons la política 22

Periodistica_17_int.indd 22

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


PER QUÈ LES XARXES SOCIALS REVOLUCIONEN L’AGENDA SETTING DELS MITJANS

establerta per cada mitjà, és a dir, no existeix una manera de procedir homogènia entre les edicions digitals de les capçaleres més importants del país. Hem volgut comprovar quin percentatge de les notícies més llegides han estat compartides a Twitter pels diaris inclosos a l’estudi, per conèixer fins a quin punt l’establiment d’agenda dels mitjans —en aquest cas, promogut a les xarxes socials— determina què és interessant per a l’audiència receptora. El percentatge de notícies compartides a Twitter pel mitjà que coincideix amb les més llegides és del 41 %. Els mitjans de comunicació continuen determinant què és notícia i què no ho és, i amb això configuren l’univers d’allò noticiable per a les seves audiències. S’observa una convergència entre la força dels mit­ jans de comunicació i de les audiències a l’hora de configurar l’univers d’allò noticiable. La Vanguardia segueix destacant com el mitjà amb una correlació més elevada (71,4 %), seguit en aquest cas per El País (54,2 %). Per últim, s’analitza fins a quin punt les notícies més llegides són també aquelles que més moviment i conversació generen a la xarxa social Twitter, per saber si els lectors manifesten unes inquietuds diferents quan s’enfronten a les informacions i quan dialoguen en el seu entorn social. En aquest cas, la correlació s’estableix entre els temes del moment i les notícies més llegides del mitjà. L’única coincidència que hi ha és l’etiqueta #EuroVisión, que va ser el tema del moment i va donar lloc a les notícies més llegides del dia a El País, l’ABC i El Mundo l’11 de maig, el dia que es va celebrar el festival. A més, excepcionalment, el dia 7 de maig El País digital va publicar una notícia relacionada amb el capítol de final de temporada de la sèrie televisiva El Príncipe, que va ser tema del moment aquell dia. Tot i aquestes excepcions, es pot determinar que hi ha una asintonia entre aquelles qüestions que desperten un major interès informatiu entre l’audiència i els temes més comentats a Twitter. En el cas de l’edició digital d’El Correo, el percentatge de notícies compartides a Twitter és superior a la relació existent entre les notícies més llegides amb aquelles que tenen una millor ubicació a la portada. Es confereix força importància a les audiències, ja que comparteix a la xarxa social Twitter el 40 % de les informacions més llegides a la web. No obstant, el mitjà no aconsegueix que cap d’aquestes notícies desperti prou interès per generar debats a les xarxes socials. L’audiència té un pes considerable a l’hora de determinar la ubicació de les notícies de portada, amb el 32 % de coincidència. En l’anàlisi de cadascun dels mitjans, cal ressaltar que El País digital aposta per la seva presència a les xarxes, ja que les notícies publicades a Twitter es converteixen en més de la meitat de les ocasions en el més llegit. Els casos de La Razón i l’ABC ens indiquen poca coincidència (per tant, poc interès per part del mitjà per generar conversació a les xarxes socials). L’ABC aposta més per l’interès de l’audiència del seu mitjà a l’hora de dissenyar l’agenda i no atorga PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 23

23

12/6/19 12:44


KOLDOBIKA MESO, DIANA RIVERO, ANNA TOUS I AINARA LARRONDO

tanta importància a la seva capacitat de liderar debats a la xarxa social Twitter. El Mundo aposta més per l’interès informatiu que per l’interès de l’audiència, és a dir, el mitjà és el que dissenya l’agenda. El percentatge de notícies compartides a Twitter tampoc és gaire elevat (27,1 %). La Vanguardia aposta clarament per l’interès de l’audiència, ja que el 71,4 % de les notícies més llegides són les que s’ubiquen a la capçalera de la portada del diari. Comparteix a Twitter també el 71,4 % de les notícies, la qual cosa ens indica que privilegia aquells continguts que interessen als seus lectors i que, a més, els comparteix de manera significativa a les xarxes socials per incrementar la presència del diari a les conversacions digitals. Per últim, cal relacionar quins són els temes que més resposta troben per part dels lectors, els més piulats, i analitzar-los en relació amb els temes que el mitjà publica a Twitter. Si observéssim el desenvolupament d’aquests factors en el cas de La Vanguardia, veuríem que les notícies de més èxit per a l’audiència es corresponen amb les notícies conegudes com a notícies toves (soft news), notícies noves (new news) o infoentreteniment (infotainment), mentre que les no­ tícies polítiques, per exemple, reben menys respostes per part de l’audiència. En aquest sentit, caldria aplicar els índexs d’anàlisi de qualitat dels informatius televisius mencionats per Oliva i Sitjà (2011) per poder aprofundir en aquesta qüestió i observar si es compleix la hipòtesi amb la qual acabem l’article: l’audiència mostra un major interès per les notícies que tendeixen a l’especta­ cularització, la banalitat i la superficialitat de la informació. Aquest interès es trasllada a les notícies publicades pels mitjans digitals, o almenys a les que interessen a l’audiència, fet que provoca el descens de qualitat de les informacions. Aquesta hipòtesi seria confirmada pels dos únics temes de la mostra analitzada que hem observat que es van convertir en temes del moment —el darrer capítol d’una sèrie televisiva i el festival d’Eurovisió. Bibliografia Cabrera, María Ángeles. «La distribución multiplataforma, objetivo del proceso de convergencia». A: López, Xosé; Pereira, Xosé (coord.). Convergencia digital: Reconfiguración de los medios de comunicación en España. Santiago de Compostel·la: Servicio de Publicaciones USC, 2010, p. 149-166. Castells, Manuel. Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial, 2009. Cerviño Queiroz, Beatriz. El uso de las redes sociales como fuentes de información para periodistas [en línia]. Treball de fi de màster. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2013. <http://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/216886/Versi%C3%B3n%20digital%20del% 20trabajo.pdf?sequence=1> [Consulta: 5 maig 2014]. 24

Periodistica_17_int.indd 24

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


PER QUÈ LES XARXES SOCIALS REVOLUCIONEN L’AGENDA SETTING DELS MITJANS

Cohen, Bernard C. The press and foreign policy. Nova Jersey: Princeton University Press, 1963. Coleman, Renita; McCombs, Maxwell; Shaw, Donald L.; Weaver, David H. «Agenda setting». A: Wahl-Jorgensen, Karin; Hanitzsch, Thomas (comp.). The handbook of journalism studies. Londres: Taylor & Francis e-Library, 2008, p. 147-160. Gomes, Wilson. Transformações da política na era da comunicação de massa. São Paulo: Paulus, 2004. Hernández, Roberto; Fernández-Collado, Carlos; Baptista, Pilar. Metodología de la investigación. Mèxic: McGraw-Hill, 2006. Lang, Gladis E.; Lang, Kurt. «Watergate. An exploration of the agenda-building process». A: Wilhoit, G. Cleveland; de Bock, Harold (ed.). Mass communication review yearbook. Vol. 2. Thousand Oaks, Califòrnia: Sage, 1981, p. 447-468. López-Escobar, Esteban; Llamas, Juan Pablo; McCombs, Maxwell. «Una dimensión social de los efectos de los medios de difusión: agenda setting y consenso». Comunicación y Sociedad, 9, 1-2 (1996), p. 91-125. McCombs, Maxwell. «Influencia de las noticias sobre nuestras imágenes del mundo». A: Bryant, Jennings; Zillmann, Dolf. Los efectos de los medios de comunicación: Investigaciones y teorías. Barcelona: Paidós, 1996, p. 13-34. — «A look at agenda setting: past, present and future». Journalism Studies, 6, 4 (2005), p. 543557. McCombs, Maxwell; Shaw, Donald. «The agenda setting function of mass media». Public Opin­ ion Quarterly, 36 (1972), p. 176-187. Meyer, José Antonio. «Establecimientos de agendas en medios de comunicación: repercusiones del escándalo mediático Marín-Nacif-Cacho». Revista Latina de Comunicación Social, 64 (2009), p. 15-28. Oliva, Llúcia; Sitjà, Xavier. «La davallada de la qualitat dels informatius de televisió». Quaderns del CAC, 13, 2 (2011), p. 55-62. Orihuela, José Luis. «Los trending topics como el nuevo agenda setting». ABC [en línia] (2011). <http://www.abc.es/blogs/jose-luis-orihuela/public/post/los-trending-topics-como-el-nuevo -agenda-setting-8123.asp> [Consulta: 2 maig 2014]. Roberts, Marilyn; Wanta, Wayne; Dzwo, Tzong-Horng (Dustin). «Agenda setting and issue salience online». Communication Research, 29, 4 (2002), p. 452-465. Sádaba, Teresa. Framing: el encuadre de las noticias: El binomio terrorismo-medios. Buenos Aires: La Crujía, 2007. Shoemaker, Pamela J.; Wanta, Wayne; Leggett, Dawn. «Drug coverage and public opinion, 1972-1986». A: Shoemaker, Pamela J. (ed.). Communication campaigns about drugs: Govern­ ment, media and the public. Hillsdale, Nova Jersey: Lawrence Erlbaum, 1989, p. 67-80. Vilches, Lorenzo. La investigación en comunicación. Barcelona: Gedisa, 2011. Weaver, David H. «Canalización mediática (“Agenda Setting”) y elecciones en Estados Unidos». CIC: Cuadernos de Información y Comunicación, 3 (1996), p. 229-241.

PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 25

25

12/6/19 12:44


KOLDOBIKA MESO, DIANA RIVERO, ANNA TOUS I AINARA LARRONDO

Nota (1) Aquest article forma part de la producció acadèmica dels projectes de recerca següents: «Audiències actives i periodisme. Anàlisi de la qualitat i la regulació dels continguts elaborats pels usuaris» (CSO2012-39518-C04-03) i «Estratègia i gestió comunicativa 2.0 dels partits polítics al País Basc. Implicacions per a mitjans i públic» (EHUA13/10). El treball també forma part de la producció científica de la Unitat de Formació i Recerca en Comunicació de la Universitat del País Basc (UFI 11/21, UPV/EHU) i del Grup Consolidat de la UPV/EHU (GIU 13/13).

Dades dels autors Koldobika Meso Ayerdi és doctor en periodisme per la Universitat del País Basc (UPV/EHU) i professor titular de la mateixa universitat al Departament de Periodisme II. El ciberperiodisme, les audiències, els continguts, la interactivitat i les xarxes socials constitueixen les seves principals línies de recerca. Diana Rivero Santamarina. In memoriam. Doctora en periodisme per la UPV/EHU i professora del Departament de Periodisme II. La situació de les dones als mitjans de comunicació i l’estudi dels canvis que ha comportat el nou entorn digital als continguts, els professionals i les audiències van centrar les seves línies de recerca. Anna Tous Rovirosa és doctora en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i professora del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la mateixa universitat. Les seves línies de recerca se centren en el ciberperiodisme, la convergència mediàtica i la ficció televisiva. Va obtenir el II Premi del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Ha estat professora visitant a la Universitat de Rühr (Bochum, Alemanya) i a la Universitat Federal de Bahia (Brasil). Ainara Larrondo Ureta és professora titular de la Universitat del País Basc. Les seves línies de recerca s’orienten al ciberperiodisme, la convergència mediàtica i la perspectiva de gènere. Va ser investigadora principal d’un projecte de recerca finançat per la UPV/EHU (EHUA13/10) i participa com a investigadora en diversos projectes tant del Ministeri d’Economia i Competitivitat com del Govern basc.

26

Periodistica_17_int.indd 26

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Periodística [Societat Catalana de Comunicació], número 17 (2016-2017), p. 27-45 http://revistes.iec.cat/index.php/periodistica / DOI: 10.2436/20.3008.02.41 ISSN (ed.impresa): 1130-183X / ISSN (ed. electrònica): 2013-9985 Data recepció: 27/02/14 / Data acceptació: 22/12/14

L’escassa rellevància de Twitter en la interacció amb l’audiència dels mitjans. Estudi comparatiu entre ciberdiaris catalans i belgues Susana Pérez-Soler i Josep Lluís Micó

Resum Tot i el seu nom, la participació als mitjans de comunicació encara actua en una única direcció: al servei de l’empresa de comunicació més que de l’audiència (Lewis, Holton i Coddington, 2014). Aquest treball analitza l’ús de Twitter per part dels periodistes catalans i belgues. S’estudia un diari tradicional i un pure player de cada país: Ara i VilaWeb a Catalunya, i Le Soir i Apache a Bèlgica. Per a aquest propòsit s’ha realitzat una observació no participant en cadascuna de les redaccions d’una duració de dues setmanes i s’han entrevistat diferents perfils, des de directors fins a redactors, incloent-hi els gestors de les xarxes socials. A més, s’ha aplicat un model propi d’estudi dels comptes de Twitter dels esmentats mitjans anomenat DIP (difusió, interacció i promoció), que quantifica la difusió de continguts propis, la interacció amb l’audiència, la promoció de l’empresa i les crides a la participació. Paraules clau: comunicació digital, periodisme, xarxes socials, rutines periodístiques, participació, rols professionals.

Twitter’s low impact on interaction with the media audience. A comparative study between Catalan and Belgian online newspapers Abstract Despite its designation, participation in the communication media still flows in a single direction: it is at the service of media companies rather than audiences (Lewis, Holton and Coddington, 2014). This study analyses the use of Twitter by Catalan and PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 27

27

12/6/19 12:44


Susana Pérez-Soler i Josep Lluís Micó

Belgian journalists. A traditional newspaper and a pure player of each country are stud­ ied: Ara and VilaWeb in Catalonia and Le Soir and Apache in Belgium. To this pur­pose, non-participant observation has been carried out in each of the newsrooms for two weeks and different profiles have been interviewed, from editors to news writers and social media managers. DIP, an original model for studying the Twitter accounts of these media, has been used. It quantifies dissemination of own contents, interaction with the audience, promotion of the company and calls for participation. Keywords: digital communication, journalism, social networks, journalistic rou­ tines, participation, professional roles.

Marc teòric L’objectiu d’aquest treball és analitzar l’ús de Twitter per part dels periodistes catalans i belgues, i estudiar la interacció entre mitjans de comunicació i usuaris a través d’aquesta xarxa social. Els mitjans de comunicació tradicionals van començar a utilitzar Twitter l’estiu del 2009 durant les eleccions de l’Iran. Per arribar a aquest punt es va haver de desenvolupar el web 2.0. El marc teòric d’aquest article analitza, en primer lloc, l’evolució de la interactivitat en els mitjans digitals i defineix el web 2.0 i les seves característiques principals. En segon lloc, la revisió de la literatura acota l’objecte d’estudi i indaga com es va produir la irrupció de Twitter a les redaccions periodístiques, i quins avantatges i inconvenients troben els periodistes a aquesta nova eina de comunicació. Per últim, es classifiquen els usos que els periodistes fan de Twitter. Evolució de la interactivitat als mitjans digitals La interactivitat és una de les característiques fonamentals dels nous mitjans (Boczkowski, 2004; Hall, 2001) i, des d’una perspectiva teòrica, hi és present des de la primera generació de cibermitjans. Alguns autors li adjudiquen fins i tot un rol central als mitjans digitals (Dibean i Garrison, 2001). El concepte interactivitat es refereix, segons Alejandro Rost (2006): a) a la possibilitat de l’usuari d’interaccionar amb el contingut (Kenney, Gorelik i Mwangi, 2000; Pavlik, 2001), fet que té una estreta relació amb l’hipertext —una de les principals característiques dels nous mitjans—; b) a la possibilitat d’interacció entre individus (Dahlgren, 1996; Deuze, 1999; Hall, 2001; Kawamoto, 2003), és a dir, a la participació, i c) a la possibilitat que el lector pugui aportar continguts propis (Bardoel, 1996; Deuze, 1999). Des de la posada en marxa del World Wide Web, el 1989, hem assistit a diferents graus d’interacció als cibermitjans. 28

Periodistica_17_int.indd 28

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


L’escassa rellevància de Twitter en la interacció amb l’audiència dels mitjans

En una primera etapa, que podem acotar entre els inicis dels diaris digitals i el primer lustre del segle xxi, la participació del lector tenia lloc, principalment, a través de xats, fòrums de debat, enquestes o correu electrònic (López, 2010; Salaverría, 2005; Salaverría i García Avilés, 2008; Sánchez, 2010). Es tractava, en síntesi, de formes de participació similars a les que hi havia als models tradicionals, facilitades per l’ús d’eines tecnològiques pròpies de la comunicació en xarxa, però emmarcades en la filosofia del web 1.0. El 2004, Tim O’Reilly va utilitzar el terme web 2.0 per referir-se a una nova era marcada per les aplicacions que potencien la interacció, la possibilitat de compartir informació i la col·laboració (O’Reilly, 2005). El terme va ser pronunciat per primera vegada el 2004 per Dale Dougherty, vicepresident de la companyia O’Reilly, durant una pluja d’idees sobre el futur de la Xarxa (Martorell, 2013: 54). Els assistents a la reunió s’inspiraren en el funcionament de Blogger (1999), Wikipedia (2001) o el servei peer-to-peer de Napster (1999), tres de les primeres aplicacions en què l’empresa es limita a proporcionar una eina i deixa que l’usuari, en col·laboració amb altres internautes, en faci un ús creatiu (Cobo i Pardo, 2007: 8). O’Reilly (2007: 17) defineix el web 2.0 amb les paraules següents: El web 2.0 és la Xarxa com a plataforma, que abasta tots els dispositius connectats; les aplicacions web 2.0 són les que generen la majoria dels avantatges intrínsecs d’aquesta plataforma: el lliurament del software com un servei contínuament actualitzat que millora com més persones l’utilitzen, consumint i remesclant dades de múltiples fonts, incloent-hi usuaris individuals, mentre produeixen les seves pròpies dades i serveis d’una forma que permet la remescla de tercers, creant efectes de xarxa a través d’una «arquitectura de participació», i anant més allà de la metàfora del web 1.0 per oferir experiències enriquides a l’usuari.

El web 2.0 difumina els límits entre productors i consumidors, entre autors i editors (Castells, 2009; Jenkins, 2006; Rheingold, 2002). Com explica Howard Rheingold (2000: 171), Internet trenca el monopoli dels mitjans de comunicació de massa a l’hora de produir i distribuir continguts: Estructuralment, Internet ha invertit l’arquitectura de «pocs a molts» (few-tomany) de l’era de la radiodifusió, en què un nombre petit de gent era capaç d’influir i formar les percepcions i creences de nacions senceres. En l’escenari de «molts a molts» (many-to-many) de la Xarxa, cada escriptori és una imprem­ ta, una emissora i un lloc d’assemblea. Els mitjans de comunicació de massa seguiran existint, com també el periodisme, però aquestes institucions no seguiran monopolitzant l’atenció i l’accés a l’atenció d’altres. PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 29

29

12/6/19 12:44


Susana Pérez-Soler i Josep Lluís Micó

Això no implica que tots els usuaris creïn continguts, però sí que tenen l’oportunitat de fer-ho (Vázquez, 2008: 22). En conclusió, el web 2.0 ha significat un canvi de paradigma, en el sentit que les persones utilitzen les tecnologies per intercanviar el que necessiten: «una tendència social en què la gent utilitza les tecnologies per obtenir les coses que necessita de cadascú, en lloc d’institucions tradicionals com les corporacions» (Li i Bernoff, 2008: 9). Malgrat que la tecnologia és la gran facilitadora d’aquest nou paradigma, són les relacions entre les persones les que li concedeixen força (Li i Bernoff, 2008: 32). El terme mitjans socials és un concepte aglutinador que descriu les eines, els serveis i les aplicacions que possibiliten i fomenten la interacció social i la creació de continguts per part dels usuaris a través de la Xarxa. Els mitjans socials fan referència a tot el conjunt d’aplicacions d’Internet que es construeixen sobre la base de la tecnologia i la ideologia del web 2.0, i que permeten la creació i l’intercanvi de continguts generats per usuaris (Kaplan i Haenlein, 2010). Alguns dels mitjans socials més utilitzats són les xarxes socials, els blogs, els fòrums, els wikis, els marcadors socials, les plataformes per compartir contingut multimèdia i els microblogs. Una de les principals característiques dels mitjans socials és l’elevat grau d’interactivitat i la capacitat a l’hora de generar i mantenir converses entre els usuaris. Segons Juan Ignacio Martínez (2012: 9), aquests tipus de mitjans: —  són participatius, oberts i bidireccionals, ja que afavoreixen les contribucions i els comentaris dels usuaris i els animen a compartir, modificar i valorar els continguts; —  creen comunitat, donat que possibiliten la comunicació eficaç en diversos nivells: d’un a un (one-to-one), d’un a molts (one-to-many) i de molts a molts (many-to-many), i —  fomenten la interrelació, és a dir, tendeixen a connectar continguts i recursos i creen xarxes de relacions socials entre individus. Les xarxes socials irrompen a les redaccions Les xarxes socials han estat adoptades per les redaccions periodístiques, i ho han fet tant per difondre continguts com per accedir a fonts, i fins i tot com a eina de participació, incloent-hi la promoció del periodista i del mateix mitjà a través d’aquesta eina. Les xarxes socials es defineixen com els «serveis web que permeten als individus: a) construir un perfil públic o semipúblic dins d’un sistema delimitat, b) articular una llista d’altres usuaris amb els quals comparteixen una connexió, i c) veure i recórrer la seva llista de connexions i aquelles fetes per altres dins del sistema» (Boyd i Ellison, 2007: 210-230). 30

Periodistica_17_int.indd 30

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


L’escassa rellevància de Twitter en la interacció amb l’audiència dels mitjans

La història de les xarxes socials es remunta als darrers anys del segle xx. D’acord amb la definició de xarxa social que ofereixen Boyd i Ellison, la primera xarxa va aparèixer el 1997 amb el nom SixDegrees.com. El lloc web permetia als usuaris crear els seus propis perfils i incloure-hi una llista d’amics, i una mica més tard, el 1998, també era possible navegar pels perfils d’aquests amics. Es tractava d’una eina per connectar amb altres usuaris i enviar-los missatges. Malgrat que va atreure milions de persones, SixDegrees.com no va trobar un model de negoci sostenible i va desaparèixer l’any 2000. Des de la seva creació i fins a l’actualitat, les xarxes socials no han deixat de proliferar: LiveJournal (1999), MiGente (2000), Rize (2001), Fotolog (2002), LinkedIn i My­ Space (2003), Facebook i Flickr (2004), YouTube (2005), Twitter (2006), entre d’altres. La llista és àmpliament extensa (Boyd i Ellison, 2007: 210-230). Twitter ha estat etiquetat com un servei de microblogs degut a la restricció del mitjà de fer comentaris amb un màxim de 140 caràcters (si bé és cert que es poden enllaçar textos més llargs, imatges i fins i tot vídeos per ampliar la informació). Els serveis de microblogs, com Twitter, són un tipus de mitjà social que permet que els usuaris publiquin i llegeixin missatges breus. La limitació d’extensió fa que els missatges resultin pràcticament titulars, cosa que en facilita tant la producció com el consum (Jansen, Zhang, Sobel i Chowdury, 2009). Alfred Hermida situa en les protestes durant les eleccions de l’Iran l’estiu del 2000 el moment en què els mitjans de comunicació tradicionals van començar a interaccionar amb Twitter (Hermida, 2010). Alguns mitjans internacionals tan importants com la CNN van obtenir informació a través de mitjans i xarxes socials (Palser, 2009). Pocs mesos abans, al gener, un avió va caure al riu Hudson a Nova York, una notícia que va fer la volta al món i de la qual van informar testimonis de l’accident. Alguns autors (Murthy, 2011) assenyalen que va ser aleshores quan van descobrir les potencialitats de Twitter com a xarxa social per difondre informacions rellevants de forma viral. Des d’aleshores, el desenvolupament del potencial periodístic ha estat una estratègia de l’empresa. El novembre d’aquell mateix any, l’empresa canviava la pregunta que encap­ çala la pàgina en què s’escriuen els tuits (de «What are you doing?» a «What’s happening?»). Aquell mateix mes, Evan Williams, aleshores CEO de Twitter, explicava en una conferència el següent: «Pensem en Twitter no com una xarxa social sinó com una xarxa d’informació. Diu a la gent el que els importa en el moment en què està succeint al món» (O’Reilly Media, 2009). Twitter va deixar de ser una xarxa social dedicada a exhibir situacions quotidianes per convertirse en una eina de comunicació potent. Els beneficis principals dels microblogs són: a) l’alta viralitat i la capacitat de generar un boca-orella digital, b) l’accés a una gran quantitat de continguts amb una ullada ràpida, i c) la immediatesa a l’hora de transmetre informació PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 31

31

12/6/19 12:44


Susana Pérez-Soler i Josep Lluís Micó

(Bacon, 2009; Martorell, 2013; Jansen, Zhang, Sobel i Chowdury, 2009). L’es­ truc­tura dels microblogs s’adequa a les necessitats dels productors d’informació, cosa que ha fonamentat la seva adopció a les redaccions periodístiques. Els periodistes l’utilitzen sovint per estar alerta de les tendències, d’allò de què parla la gent i per documentar-se. La viralitat de Twitter s’explica per una característica d’aquesta xarxa social que la distingeix de totes les altres: els usuaris poden decidir quins missatges volen rebre, però no necessàriament qui pot rebre els seus missatges; aquesta és la major distinció respecte a la resta de xarxes socials, en què el fet de seguir-se és bidireccional (Murthy, 2012). Quant als inconvenients principals, els periodistes apunten la falta de temps per verificar el gran volum d’informació que circula per la xarxa social, la qual cosa genera males praxis, com ara la publicació de rumors. Durant les protestes per les eleccions iranianes, el nombre de tuits que citaven «Iran» va arribar a un màxim de 221.774 en una hora (la mitjana es trobava entre els 10.000 i els 50.000 tuits per hora [Parr, 2009]). La necessitat de seleccionar i verificar és cada cop més gran i, per això, es necessiten recursos tant humans com econòmics. Java, Song, Finin i Tseng (2007) van indicar que la gent utilitza Twitter principalment per quatre motius: a) per parlar diàriament, b) per conversar, c) per compartir informació i d) per transmetre notícies. Almenys dues d’aquestes motivacions —intercanvi d’informació i transmissió de notícies— poden ser considerades rellevants per al periodisme, encara que possiblement també podrien ser-ho el fet de parlar diàriament i conversar, en cas que aquestes pràctiques fossin entorn de temes d’actualitat. Amb el pas del temps, els mitjans de comunicació han animat els periodistes a utilitzar la xarxa de microblogs en les seves rutines diàries. Sembla que els productors d’informació creuen que els avantatges de Twitter (aconseguir una major audiència, sumar subscriptors) superen els desavantatges (més càrrega de treball, per exemple) (Hermida, 2009b). Usos periodístics de Twitter La irrupció de Twitter a les redaccions ha modificat les rutines de treball dels pe­riodistes. Fins a aquest moment, no hem trobat cap classificació sobre els usos d’aquesta xarxa social en el treball diari dels periodistes que compti amb el consens de tota la comunitat acadèmica. Cada autor proposa una taxonomia d’acord amb els seus objectius de recerca i en funció del seu àmbit d’estudi. En una primera fase d’aquesta investigació, hem elaborat una classificació a partir d’una revisió de la literatura publicada (Broersma i Graham, 2013; Bruns i Burgess, 2011; Cozma i Chen, 2013; Holcomb, Gross i Mitchell, 2011; Hermida, 2010 i 2013; Lasorsa, Lewis i Holton, 2011). 32

Periodistica_17_int.indd 32

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


L’escassa rellevància de Twitter en la interacció amb l’audiència dels mitjans

Els periodistes utilitzen aquest servei de microblogs (així com altres xarxes socials) tant en el procés de producció de les notícies com en el de difusió. En la primera etapa, fan ús de Twitter per a a) rastrejar tendències, b) documentarse i c) accedir a fonts. En la segona etapa, utilitzen aquesta eina com a d) canal de difusió de continguts propis, i com a e) eina per promocionar la seva pròpia marca personal o el mitjà de comunicació per al qual treballen. En aquesta etapa, alguns mitjans de comunicació, a més, f ) conviden els usuaris a participar-hi (per exemple, demanant-los l’opinió sobre la notícia del dia o enviant una fotografia del lloc on han passat el cap de setmana) per crear i gestionar una comunitat d’usuaris al seu voltant. Les xarxes socials estan formades per un conjunt d’elements interdependents: usuaris, continguts, xarxes d’ordinadors i programaris (Garrett, 1994). Les xarxes no són res sense els continguts. Quines són les motivacions dels periodistes —i de les empreses periodístiques— per participar-hi? I les de l’audiència? L’opinió del públic interessa realment als professionals o simplement impulsen la participació per interessos econòmics? Els periodistes veuen en la participació una oportunitat per reinventar l’ofici, fent-lo més transparent per superar la crisi de credibilitat de la professió? Metodologia i disseny de la recerca Per respondre aquestes qüestions, el treball empíric d’aquesta recerca se sustenta en tècniques qualitatives i quantitatives. Per una banda, s’ha realitzat una observació directa no participant en cadascuna de les redaccions estudiades d’una duració de dues setmanes —Le Soir (del 10 al 21 de juny de 2013), Apache (de l’1 al 12 de juliol de 2013), Ara (del 7 al 17 de gener de 2014) i VilaWeb (del 3 al 14 de febrer de 2014). Per l’altra, s’han fet entrevistes semiestructurades a diferents perfils de les redaccions, des dels directors dels mitjans fins als redactors, incloent-hi els gestors de les xarxes socials i/o de les edicions digitals. La combinació de l’observació de les redaccions i les entrevistes en profunditat és cada cop més freqüent a les investigacions que s’ocupen de les rutines productives dels periodistes. Mentre que les entrevistes retraten les opinions dels periodistes i l’autopercepció del que fan, l’observació permet conèixer les seves rutines reals i el context o els factors que influeixen en el seu treball (Busquet, Medina i Sort, 2004 i 2006). Així mateix, l’observació de camp exerceix un paper fonamental en qualsevol aproximació al coneixement de les rutines productives i permet la comparació entre diferents unitats d’observació, identificant possibles similituds i diferències (Soriano, 2007 i 2011). L’anàlisi dels comptes oficials de Twitter dels mitjans analitzats ha estat dissenyada i inclosa a la recerca per reforçar l’anàlisi objectiva de l’ús de TwitPERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 33

33

12/6/19 12:44


Susana Pérez-Soler i Josep Lluís Micó

ter per part dels periodistes catalans i belgues. Es tracta d’un model propi d’estudi dels comptes oficials de Twitter dels esmentats mitjans anomenat DIP (difusió, interacció i promoció), que mesura, entre altres variables, la implicació del mitjà amb l’audiència. El DIP quantifica la difusió de continguts propis, la interacció amb l’audiència i la promoció del mateix mitjà de comunicació. La difusió de continguts propis fa referència a aquells tuits en què els mitjans difonen els articles que publiquen en el diari i/o en la versió digital. Sempre van acompanyats d’un enllaç que condueix a l’article, amb l’objectiu de portar visites a la pàgina web del mitjà perquè com més usuaris hi ha, més elevades poden ser les tarifes de publicitat. La interacció es defineix com les «invitacions a la participació» que el mitjà fa a l’audiència. Per exemple, i principalment, convidar els usuaris a a) participar en un xat, b) enviar fotografies, c) enviar vídeos, d) respondre enquestes, e) opinar sobre un tema i f ) enviar documents. Són espais dissenyats i proposats pels periodistes. En cap cas es pot parlar de diàleg, donat que no hi ha les condicions prèvies al diàleg proposades en la teoria de l’acció comunicativa de Jürgen Habermas (tots els interessats tenen el mateix dret a la paraula, entre d’altres) (Velasco, 2003). Finalment, la promoció agrupa els tuits destinats a a) fer ofertes als subscriptors, tant digitals com del paper, b) anunciar els regals que es fan amb freqüència amb la compra del diari i c) detallar els continguts del mitjà del dia següent (una pràctica habitual tant en les versions digitals dels mitjans tradicionals com en els cibermitjans). En total, s’han analitzat 883 tuits durant quatre setmanes. L’objecte d’estudi han estat els comptes oficials dels quatre mitjans i s’han analitzat els tuits emesos cada dia durant una franja de dues hores i mitja. Amb el propòsit de cobrir tots els dies de la setmana i el màxim de franges horàries, s’ha realitzat un seguiment en ordre ascendent, durant la primera setmana (taula 1), i un altre en ordre descendent, durant la segona (taula 2). Per completar l’anàlisi, durant la tercera setmana l’observació s’ha focalitzat en les franges horàries de matí (taula 3), mentre que en la quarta s’ha concentrat en les franges de la tarda (taula 4). Alguns dies, les franges horàries per analitzar s’han superposat (taula 5). Amb el propòsit de resoldre aquestes repeticions s’ha optat per alterar algunes de les franges horàries en estudi. Els dies afectats han estat dimarts, dijous i diumenge (taula 5). En el cas del dimarts, a més d’observar la franja horària de 9.30 a 12.00 h, que es repetia, s’han estudiat la de les 14.30-17.00 h i la de les 22.00-00.30 h. El dijous, la franja horària de 14.30 a 17.00 h es repetia en la segona setmana d’anàlisi, de manera que en saber que succeïa a la primera i última hora del dia, s’ha estudiat una franja diferent, la de les 19.3022.00 h. Finalment, el diumenge hi havia una repetició de nou en la franja de 34

Periodistica_17_int.indd 34

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


L’escassa rellevància de Twitter en la interacció amb l’audiència dels mitjans

Taula 1.  Seguiment en ordre ascendent durant la primera setmana de l’estudi Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres Dissabte Diumenge

7.00-9.30 9.30-12.00 12.00-14.30 14.30-17.00 17.00-19.30 19.30-22.00 22.00-00.30 Font:  Elaboració pròpia.

Taula 2.  Seguiment en ordre descendent durant la segona setmana de l’estudi Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres Dissabte Diumenge

7.00-9.30 9.30-12.00 12.00-14.30 14.30-17.00 17.00-19.30 19.30-22.00 22.00-00.30 Font:  Elaboració pròpia.

Taula 3.  Observació focalitzada en franges horàries de matí (tercera setmana) Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres Dissabte Diumenge

7.00-9.30 9.30-12.00 12.00-14.30 14.30-17.00 17.00-19.30 19.30-22.00 22.00-00.30 Font:  Elaboració pròpia.

PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 35

35

12/6/19 12:44


Susana Pérez-Soler i Josep Lluís Micó

Taula 4.  Observació focalitzada en franges horàries de tarda (quarta setmana) Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres Dissabte Diumenge

7.00-9.30 9.30-12.00 12.00-14.30 14.30-17.00 17.00-19.30 19.30-22.00 22.00-00.30 Font:  Elaboració pròpia.

Taula 5.  Franges horàries que s’han superposat en l’observació Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres Dissabte Diumenge

7.00-9.30 9.30-12.00 12.00-14.30 14.30-17.00 17.00-19.30 19.30-22.00 22.00-00.30 Font:  Elaboració pròpia.

14.30-17.00 h. Aquesta vegada es va optar per estudiar una de les franges de matí, la de 9.30-12.00 h. D’aquesta manera, les repeticions han estat compensades (taula 6). La combinació de metodologia quantitativa i qualitativa ha minimitzat les possibles llacunes metodològiques de cada tècnica (Wimmer i Dominick, 2011; Wolf, 1987). Les dades aportades pel DIP i l’observació directa no participant s’han complementat amb les experiències aportades pels entrevistats, de manera que han enriquit i reforçat les conclusions i la solidesa de la investigació. Resultats Els comptes oficials de Twitter dels mitjans de comunicació (i els de la majoria de periodistes) s’utilitzen principalment per difondre notícies, donada, tal 36

Periodistica_17_int.indd 36

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


L’escassa rellevància de Twitter en la interacció amb l’audiència dels mitjans

Taula 6.  Franges horàries repetides (gris) i franges estudiades (trama) Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres Dissabte Diumenge

7.00-9.30 9.30-12.00 12.00-14.30 14.30-17.00 17.00-19.30 19.30-22.00 22.00-00.30 Nota:  De color gris, les franges horàries repetides; tramades, les franges estudiades per evitar repeticions. Font:  Elaboració pròpia.

DIP Promoció 5,32 % Interacció 2,15 %

Difusió 92,53 %

Gràfic 1.  Usos de Twitter per part dels mitjans analitzats. Font:  Elaboració pròpia.

com hem vist, la viralitat del mitjà. Les empreses periodístiques han entès aquesta xarxa social com una plataforma per distribuir els seus continguts (Emmett, 2008; Murthy, 2011), de manera que la fan servir amb l’objectiu d’atreure més visites a la seva pàgina web. Dels 883 tuits analitzats, 817, és a dir, el 92,53 %, han estat per disseminar contingut propi (gràfic 1). Malgrat que són molts els autors que veuen en la participació una manera de reinventar l’ofici, fent-lo més transparent per superar la crisi de credibilitat de la professió (Gillmor, 2004; Lara, 2008; Skoler, 2009), la investigació pràctica suggereix que les redaccions periodístiques utilitzen les xarxes socials principalment per difondre continguts propis. Aquesta pràctica contrasta amb algunes de les afirmacions recollides durant les entrevistes en profunditat, en què alguns dels entrevistats —la majoria d’ells perfils alts, allunyats de les rutines PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 37

37

12/6/19 12:44


Susana Pérez-Soler i Josep Lluís Micó

Apache Promoció

Le Soir

Interacció

VilaWeb

Difusió

Ara 0

100

200

300

400

500

600

Gràfic 2.  Usos de Twitter en cadascun dels mitjans analitzats. Font:  Elaboració pròpia.

productives diàries— entenen que «les xarxes socials han canviat el model tradicional del periodisme i la manera en què els periodistes interaccionen amb la seva audiència». Els redactors de base, afirmen, no obstant, que «tot i voler interaccionar més amb l’audiència, responent als seus comentaris, és difícil trobar temps en el dia a dia per fer-ho». La interacció amb l’audiència a través de Twitter és pràcticament residual. Dels 817 tuits analitzats, només dinou (2,15 %) conviden l’audiència a interaccionar-hi. Es tracta de «crides a la participació» a través d’espais dissenyats i proposats pels periodistes. El mitjà que més interacciona amb els seus usuaris és el diari Ara (gràfic 2). Els tuits que conviden l’audiència a participar en el mitjà són residuals a Le Soir. Tots són per convidar l’audiència a participar en un xat en viu amb un expert que tracta de qüestions relacionades amb l’actualitat (de 106 tuits analitzats, només tres es destinaven a aquesta funció). Aquest xat es fa cada dia a les 11 h. Fomentar la participació a través de les xarxes socials, no obstant, no era una prioritat dels directors del mitjà el juny del 2013. Alguns dels entrevistats opinaven que la seva «funció» era «informar els ciutadans i no preguntar-los on han passat el cap de setmana». Algunes investigacions indiquen que la percepció que els periodistes tenen de si mateixos influeix a l’hora de relacionar-se amb els usuaris (Heinonen, 2011; Lasorsa, Lewis i Holton, 2011). D’acord amb el que apunten Lasorsa, Lewis i Holton (2011), els periodistes d’Apache serien més permeables a la participació dels usuaris, i així ho indiquen els resultats (dels nou tuits analitzats d’aquest mitjà, dos es destinaven a la interacció amb l’audiència, cosa que representa el 22,2 % del total; en el cas de Le Soir, només ho feien el 2,8 % dels tuits analitzats). Els periodistes d’Apache no descartaven demanar ajuda a l’audiència per dur a terme futures 38

Periodistica_17_int.indd 38

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


L’escassa rellevància de Twitter en la interacció amb l’audiència dels mitjans

Taula 7.  Tuits emesos pels mitjans analitzats Ara

VilaWeb

Le Soir

Apache

Total

Difusió

504

205

102

6

817

Interacció

14

0

3

2

19

Promoció

44

1

1

1

47

Total

562

206

106

9

883

Font:  Elaboració pròpia.

investigacions, com avui dia ja ha fet el diari The Guardian, entre d’altres (Elola, 2010). En el cas de VilaWeb, no obstant, la interacció és nul·la. El director del mitjà digital, Vicent Partal, defensava aquesta estratègia empresarial en una entrevista per a aquesta investigació en què explicava que el ciberdiari «aposta per una participació real, no simulada. Obrim les portes del mitjà a qui ens vulgui conèixer i responem tots els correus; i també enviem un correu als subscriptors totes les tardes perquè coneguin els temes en els quals treballa la redacció per si volen aportar alguna cosa. El nostre mitjà aposta per una participació real». Darrere de la difusió de continguts propis, la promoció de la marca és l’ús més estès de Twitter als comptes oficials dels mitjans (gràfic 1). El diari Ara i el cibermitjà Apache són els responsables d’aquest resultat. En el cas de l’Ara, el 7,8 % dels tuits emesos es dediquen a aquesta finalitat; Apache n’hi destina l’11,11 %. En canvi, VilaWeb i Le Soir no utilitzen aquesta xarxa social per difondre promocions entre els subscriptors o per captar-ne de nous. VilaWeb emet aquest tipus de continguts a través de la seva pàgina web i té un canal de Twitter a banda per vendre llibres i anunciar activitats que tenen lloc a la seu del mitjà (@EspaiVilaweb). Le Soir, per la seva part, entén Twitter com una xarxa social de notícies dures (hard news), de disseminació de continguts, i ni es planteja «tacar-la» amb continguts promocionals. Per això ja disposen d’una pàgina de Facebook (https://fr-fr.facebook.com/lesoirbe). Un darrer apunt respecte a les similituds i diferències entre els mitjans catalans i els belgues: cal anotar que l’ús de Twitter està molt més estès entre els primers. Només una dada: dels cent periodistes que integren la redacció de Le Soir, tan sols el 10 % és actiu a la xarxa social (dades del juny del 2013). Al diari Ara, en una redacció d’uns vuitanta periodistes, tots tenen perfil actiu a Twitter. Consegüentment, els periodistes catalans emeten més tuits que els belgues (taula 7). El diari Ara ha emès una mitjana de vint tuits cada dues hores i mitja (la franja horària estudiada a diari); VilaWeb es troba en segona posició, amb una PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 39

39

12/6/19 12:44


Susana Pérez-Soler i Josep Lluís Micó

mitjana de set tuits cada dues hores i mitja; el segueix Le Soir, amb quatre, i finalment Apache, amb 0,3 tuits emesos (aquest mitjà digital no tuiteja els caps de setmana ni tampoc a partir de les deu de la nit). Cal remarcar que el DIP analitza els comptes oficials de Twitter dels mitjans de comunicació. Es podria pensar que la interacció dels periodistes amb l’audiència es produeix a través dels comptes oficials dels professionals de la informació. És necessària una investigació pràctica que demostri tal extrem. En les entrevistes en profunditat realitzades per aquesta recerca, els periodistes van afirmar que no sol ser habitual, i van tornar a remetre a la falta de temps com a motiu. No obstant, van destacar la utilitat de la xarxa social per contactar amb fonts quan es produeix una protesta espontània al carrer. És a dir, quan el fet noticiable no és marcat a l’agenda ni promogut per fonts oficials. Com a exemples, van citar el moviment 15-M, la primavera valenciana o les protestes «espontànies» per la pujada del preu del transport públic o de les taxes universitàries. Durant les observacions realitzades a les redaccions tampoc es va observar que els periodistes contactessin amb l’audiència a través de Twitter. En canvi, sí que vam ser testimonis de l’ús d’aquesta xarxa social per documentar-se i conèixer de què parla la gent. Els periodistes veuen Twitter com un sistema que els alerta sobre tendències, notícies i gent. Conclusions La literatura acadèmica sobre l’impacte de Twitter en l’exercici del periodisme és encara limitada degut a la relativa novetat d’aquesta xarxa social. Aquesta investigació apunta que la difusió d’informació és el principal ús de Twitter per part dels periodistes. Disseminar notícies a través de la xarxa és una cosa que pot fer-se de forma ràpida, fàcil i sense cap cost per a l’empresa, mentre que incentivar i gestionar la participació dels usuaris requereix una estratègia, cosa que comporta una mica més de temps i professionals dedicats a aquesta tasca. La falta de temps i de recursos humans i econòmics són alguns dels motius que expliquen la poca interacció amb l’audiència, segons es desprèn de les entrevistes en profunditat. Tot i algunes interpretacions idealitzades de les xarxes socials, i en concret de Twitter, la interacció és pràcticament inexistent, no parlem ni de diàleg o debat. Tal com va concloure Singer (2005) en el seu estudi sobre els periodistes bloguers: «nosaltres escrivim, tu llegeixes». Les xarxes socials s’estan institucionalitzant com una extensió de les normes i pràctiques periodístiques tradicionals. La bidireccionalitat, tant en boca de tothom, és encara una utopia. Encara que no és descartable en un futur, avui en diferim d’Hermida (2009a: 4), ja que sosté que els microblogs «estan creant noves formes de periodisme, represen40

Periodistica_17_int.indd 40

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


L’escassa rellevància de Twitter en la interacció amb l’audiència dels mitjans

tant una de les formes en què Internet està influenciant les pràctiques periodístiques i, a més, canviant la manera com es defineix el periodisme». Bibliografia Bacon, Jono. The art of community: Building the new age of participation. Sebastopol, Califòrnia: O’Reilly Media, 2009. Bardoel, Jo. «Beyond journalism». European Journal of Communication, 11, 3 (1996), p. 282302. Boczkowski, Pablo J. Digitizing the news: Innovation in online newspapers. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2004. Boyd, Danah; Ellison, Nicole. «Social network sites: definition, history, and scholarship». Journal of Computer-Mediated Communication, 13, 1 (2007), p. 210-230. Broersma, Marcel; Graham, Todd. «Twitter as a news source». Journalism Practice, 7, 4 (2013), p. 446-464. Bruns, Axel; Burgess, Jean. «#Ausvotes: how Twitter covered the 2010 Australian federal election». Communication, Politics and Culture, 44, 2 (2011), p. 37-56. Busquet, Jordi; Medina, Alfons; Sort, Jordi. Mètodes d’investigació en comunicació. Barcelona: UOC, 2004. — La recerca en comunicació: Què hem de saber? Quins passos hem de seguir? Barcelona: UOC, 2006. Castells, Manuel. Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial, 2009. Cobo, Cristóbal; Pardo, Hugo. Planeta web 2.0: Inteligencia colectiva o medios fast food. Barcelona: Universitat de Vic. Grup de Recerca d’Interaccions Digitals; Mèxic DF: Flacso, 2007. Cozma, Raluca; Chen, Kuan-Ju. «What’s in a tweet?». Journalism Practice, 7, 1 (2013), p. 33-46. Dahlgren, Peter. «Media logic in cyberspace: repositioning journalism and its politics». Javnost The Public: Journal of the European Institute for Communication and Culture, 3, 3 (1996), p. 59-72. Deuze, Mark. «Journalism and the web. An analysis of skills and standards in an online environment». Gazette, 61, 5 (1999), p. 373-390. Dibean, Wendy; Garrison, Bruce. «How six online newspapers use web technologies». Newspaper Research Journal, 22, 2 (2001), p. 79-94. Elola, Joseba. «Debo ser más radical en lo digital». El País [en línia] (12 setembre 2010). <http://elpais.com/diario/2010/09/12/domingo/1284263555_850215.html> [Consulta: 25 juny 2012]. Emmett, Arielle. «Networking news». American Journalism Review, 30, 6 (2008), p. 40-43. García de Torres, Elvira; Rodrígues Martínez, Janet; Saiz Olmo, Jesús; Albacar Serrano, Helena; Ruiz Grau, Silvana; Martínez Martínez, Sílvia. «Las herramientas 2.0 en los diarios españoles 2006-2008: tendencias». Prisma.com, 7 (2008), p. 193-222.

PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 41

41

12/6/19 12:44


Susana Pérez-Soler i Josep Lluís Micó

Garrett, John R. «The world we want: emerging communities, emerging information». A: Bish­ op, Ann P. (ed.). Emerging communities: integrating networked information into library services: Proceedings of the 30th Clinic on Library Applications of Data Processing. UrbanaChampaign, Illinois: University of Illinois, 1994, p. 184-191. Gillmor, Dan. We the media: Grassroots journalism by the people, for the people. Sebastopol, Califòrnia: O’Reilly Media, 2004. Hall, Jim. Online journalism: A critical primer. Londres: Pluto Press, 2001. Heinonen, Ari. «The journalist’s relationship with users: new dimensions to conventional roles». A: Singer, Jane B.; Domingo, David; Heinonen, Ari; Hermida, Alfred; Paulussen, Steve; Quandt, Thorsten; Reich, Zvi; Vujnovic, Marina. Participatory journalism: Guarding open gates at online newspapers. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2011. Hermida, Alfred. «The blogging BBC: journalism blogs at “the world’s most trusted news organization”». Journalism Practice 3, 3 (2009a), p. 268-284. — «Budding journalists use Twitter, blogs to open doors». MediaShift [en línia] (2009b). <http:// mediashift.org/2009/02/budding-journalists-use-twitter-blogs-to-open-doors041/> [Consulta: 15 febrer 2019]. — «Twittering the news. The emergence of ambient journalism». Journalism Practice, 4, 3 (2010), p. 297-308. — «#JOURNALISM. Reconfiguring journalism research about Twitter, one tweet at a time». Digital Journalism, 1, 3 (2013), p. 295-313. Hermida, Alfred; Thurman, Neil. «A clash of cultures: the integration of user-generated content within professional journalistic frameworks at British newspaper websites». Journalism Practice, 2, 3 (2008), p. 343-356. Holcomb, Jesse; Gross, Kim; Mitchell, Amy. «How mainstream media outlets use Twitter». Pew Research Center [en línia]. Washington: Pew Internet Research Center, 2011. <http:// www.journalism.org/2011/11/14/how-mainstream-media-outlets-use-twitter/> [Consulta: 1 juliol 2012]. Jansen, Bernard J.; Zhang, Mimi; Sobel, Kate; Chowdury, Abdur. «Twitter power: tweets as electronic word of mouth». Journal of the American Society for Information Science and Tech­ nology, 60, 11 (2009), p. 2169-2188. Java, Akshay; Song, Xiaodan; Finin, Tim; Tseng, Belle. «Why we twitter: understanding microblogging usage and communities». A: Proceedings of the 9th WebKDD and 1st SNA-KDD 2007 workshop on Web mining and social network analysis. Nova York: ACM Press, 2007, p. 56-65. Jenkins, Henry. Convergence culture: Where old and new media collide. Nova York: New York University Press, 2006. Kaplan, Andreas M.; Haenlein, Michael. «Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media». Business Horizons, 53, 1 (2010), p. 59-68. Kawamoto, Kevin (ed.). Digital journalism: Emerging media and the changing horizons of journalism. Oxford: Rowman and Littlefield Publishers, 2003. 42

Periodistica_17_int.indd 42

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


L’escassa rellevància de Twitter en la interacció amb l’audiència dels mitjans

Kenney, Keith; Gorelik, Alexander; Mwangi, Sam. «Interactive features of online newspapers». First Monday [en línia], 5, 1-3 (2000). <http://firstmonday.org/issues/issue5_1/kenney/index. html> [Consulta: 26 setembre 2013]. Lara, Tíscar. «La nueva esfera pública. Los medios de comunicación como redes sociales». Telos, 76 (2008), p. 128-131. Lasorsa, Dominic L.; Lewis, Seth C.; Holton, Avery E. «Normalizing Twitter: journalism practice in an emerging communication space». Journalism Studies, 13, 1 (2011), p. 19-36. Lewis, Seth C.; Holton, Avery E.; Coddington, Mark. «Reciprocal journalism. A concept of mu­ tual exchange between journalists and audiences». Journalism Practice, 8, 2 (2014), p. 229241. Li, Charlene; Bernoff, Josh. Groundswell: Winning in a world transformed by social technol­ ogies. Boston, Massachusetts: Harvard Business Press, 2008. López, Xosé. La metamorfosis del periodismo: Historia de lo que permanece y de lo que cambia en el ciberperiodismo del tercer milenio. Sevilla: Comunicación Social, 2010. Martínez, Juan Ignacio. «Introducción a los medios sociales». A: Asociación Española de Responsables de Comunidad y Profesionales Social Media (ed.). Community manager: gestión de comunidades virtuales. Madrid: AERCO-PSM, 2012. Martorell, Cristina. Segueix-nos a Facebook! La participació dels consumidors a les comunitats de marca virtual [en línia]. Tesi doctoral. Barcelona: Universitat Ramon Llull, 2013. <http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/119360/TESI%20BO_CRISTINA%20 MARTORELL.pdf?sequence=1> [Consulta: 5 maig 2014]. Murthy, Dhiraj. «Twitter: microphone for the masses?». Media, Culture and Society, 33, 5 (2011), p. 779-789. — «Towards a sociological understanding of social media: theorizing Twitter». Sociology, 46, 6 (2012), p. 1059-1073. O’Reilly, Tim. «What is web 2.0. Design patterns and business models for the next generation of software». O’Reilly Media [en línia] (2005). <http://oreilly.com/web2/archive/what-isweb-20.html> [Consulta: 21 juliol 2012]. — «What is web 2.0: design patterns and business models for the next generation of software». Communications & Strategies, 65 (2007), p. 17-37. O’Reilly Media. «Web 2.0 Summit 09: Evan Williams and John Battelle». YouTube [en línia] (2009). <http://youtu.be/p5jXcgZnEa0> [Consulta: 25 setembre 2013]. Palser, Barb. «Amateur content’s star turn». American Journalism Review, 31, 4 (2009), p. 42. Parr, Ben. «Mindblowing #IranElection stats: 221,744 tweets per hour at peak». Mashable [en línia] (2009). <http://mashable.com/2009/06/17/iranelection-crisis-numbers/> [Consulta: 22 agost 2009]. Pavlik, John. Journalism and new media. Nova York: Columbia University Press, 2001. Rheingold, Howard. «Community development in the cybersociety of the future». A: Gauntlett, David (ed.). Web.studies: Rewiring media studies for the digital age. Londres: Arnold, 2000, p. 171-178.

PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 43

43

12/6/19 12:44


Susana Pérez-Soler i Josep Lluís Micó

Rheingold, Howard. Smart mobs: The next social revolution. Cambridge, Massachusetts: Perseus Publishing, 2002. Rost, Alejandro. La interactividad en el periódico digital [en línia]. Tesi doctoral. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2006. <http://www.tdx.cat/TDX-1123106-104448> [Consulta: 5 maig 2014]. Salaverría, Ramón (coord.). Cibermedios: El impacto de internet en los medios de comunicación de España. Sevilla: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, 2005. Salaverría, Ramón; García Avilés, José Alberto. «La convergencia tecnológica en los medios de comunicación: retos para el periodismo». Trípodos, 23 (2008), p. 31-48. Sánchez, María. «Efecto de la tecnología sobre la participación de las audiencias». A: Cabrera, María Ángeles (coord.). Evolución tecnológica y cibermedios. Sevilla: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, 2010, p. 91-101. Singer, Jane B. «The political j-blogger: ‘normalizing’ a new media form to fit old norms and practices». Journalism, 6, 2 (2005), p. 173-198. Skoler, Michael. «Why the news media became irrelevant — and how social media can help». Nieman Reports [en línia] (2009). <https://niemanreports.org/articles/why-the-news-media -became-irrelevant-and-how-social-media-can-help/> [Consulta: 15 febrer 2019]. Soriano, Jaume. L’ofici de comunicòleg: Mètodes per investigar la comunicació. Vic: Eumo, 2007. — «Les noves regles de l’etnografia de la comunicació». Portal de la Comunicació InCom-UAB [en línia] (2011). <http://www.portalcomunicacion.com/uploads/pdf/30_cat.pdf> [Consulta: 15 febrer 2013]. Vázquez, Alfonso. Ciberantropología: cultura 2.0. Barcelona: UOC, 2008. Velasco, Juan Carlos. Para leer a Habermas. Madrid: Alianza Editorial, 2003. Vujnovic, Marina; Singer, Jane B.; Paulussen, Steve; Heinonen, Ari; Reich, Zvi; Quandt, Thorsten; Hermida, Alfred; Domingo, David. «Exploring the political-economic factors of participatory journalism: views of online journalists in 10 countries». Journalism Practice, 4, 3 (2010), p. 285-296. Wimmer, Roger D.; Dominick, Joseph R. Mass media research: An introduction. 9a edició. Wadsworth: Cengage Learning, 2011. Wolf, Mauro. La investigación de la comunicación de masas: Crítica y perspectivas. Barcelona: Paidós, 1987.

Dades dels autors Susana Pérez-Soler és periodista i doctora en comunicació digital per la Universitat Ramon Llull. A la Facultat de Comunicació Blanquerna, on és membre del DigiLab, grup d’investigació consolidat i reconegut per la Generalitat de Catalunya, investiga la transformació del periodisme en l’era digital, incloent-hi la transformació de les rutines productives dels professionals de la 44

Periodistica_17_int.indd 44

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


L’escassa rellevància de Twitter en la interacció amb l’audiència dels mitjans

informació arran de la irrupció de les xarxes socials, la creació i gestió de les comunitats digitals i la construcció de la marca personal. Josep Lluís Micó Sanz és catedràtic de periodisme a la Universitat Ramon Llull i periodista de societat especialitzat en tecnologia i tendències. Ha estat autor i/o editor de llibres com Periodisme a la xarxa, Informar a la TDT, La convergència comunicativa a la premsa local i comarcal o El #periodismo en 140 tuits.

PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 45

45

12/6/19 12:44


Periodistica_17_int.indd 46

12/6/19 12:44


Periodística [Societat Catalana de Comunicació], número 17 (2016-2017), p. 47-64 http://revistes.iec.cat/index.php/periodistica / DOI: 10.2436/20.3008.02.42 ISSN (ed.impresa): 1130-183X / ISSN (ed. electrònica): 2013-9985 Data recepció: 28/02/14 / Data acceptació: 20/12/14

Percepción de los jóvenes universitarios sobre el pago por contenidos informativos en Internet Ana Segura Anaya, Carmen Marta-Lazo y Natalia Martínez Oliván

Resumen El desarrollo de Internet está cambiando de forma radical muchos de los ámbitos de nuestra vida cotidiana, entre otros, el acceso a la información. Los medios de comunicación y, en concreto, la prensa escrita viven una situación de crisis económica y sistémica en la que buscan un nuevo modelo de financiación en Internet que les permita sobrevivir. En este contexto, consideramos especialmente relevante conocer la percepción que los jóvenes —considerados por algunos autores como «nativos digitales» y consumidores de información del presente, pero sobre todo del futuro— tienen de la información periodística y de su valor. Mediante el desarrollo de una encuesta entre estudiantes de la Universidad de Zaragoza (N = 220), este trabajo tiene como objetivo conocer el comportamiento de los jóvenes ante los modelos de pago por información, así como su percepción ante la propia información y el valor que le otorgan. Palabras clave: Internet, consumo de información, prensa, modelo de negocio, pago por contenidos, jóvenes.

University students’ perception of payment for online news content Abstract The development of the Internet is radically changing many areas of our daily life, including access to information. Media, and more precisely the written press, are experiencing an economic and systemic crisis and are searching for a new online funding model that will allow them to survive. In this context, it is particularly important to learn about the perception that youth – considered by some authors to be “digital PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 47

47

12/6/19 12:44


Ana Segura Anaya, Carmen Marta-Lazo y Natalia Martínez Oliván

natives” and information consumers in the present and especially in the future – have of journalistic information and its value. On the basis of a survey among students at the University of Zaragoza (N=220), this paper seeks to determine the behaviour of youth in relation to payment-for-information models as well as young people’s perception of information and the value they attribute to it. Keywords: Internet, information consumption, press, business model, payment for content, youth.

Introducción En la era de Internet el acceso a la información es más sencillo que nunca, pero precisamente esta accesibilidad universal está afectando gravemente a la realidad empresarial de unos medios de comunicación que necesitan monetizar sus productos para mantener plantillas y estructuras. La paradoja es que mientras el consumo de información en Internet crece de forma imparable, la situación financiera de los medios digitales es cada vez más precaria (Casero-Ripollés, 2010). Otro factor clave es que la gran mayoría de los diarios digitales han nacido como reacción a los competidores más que como proyectos innovadores (Boczkowski, 2006), mientras proliferan nuevos formatos, como los agregadores, confidenciales o los derivados del periodismo ciudadano, como los blogs, a los que se suma el desarrollo de las redes sociales, algunas como Twitter, con una importante carga informativa. La prensa se enfrenta desde hace ya varios años a una profunda crisis que conjuga tres aspectos distintos igual de dañinos. Una crisis económica mundial que desde 2007 ha afectado gravemente a los ingresos por publicidad en todos los medios de comunicación, especialmente en los impresos, y una crisis estructural que los medios impresos padecen desde mediados de los noventa y que se traduce en estructuras con costes de gestión muy elevados. Los medios escritos se han visto abocados a una reconversión tecnológica y de personal muy costosa, al tiempo que simultáneamente se enfrentan a un sucesivo descenso de las ventas e ingresos por publicidad. A todo esto hay que sumar una tercera cuestión, el revolucionario cambio social que Internet ha propiciado en el consumo de información, que está modificando radicalmente la forma de consumo de medios tal y como la conocíamos hasta el momento. Los periódicos, que hasta hace poco eran la fuente de información de referencia, vinculados además a la garantía de la credibilidad otorgada por una línea editorial determinada, no pueden competir con la rapidez en la difusión de la información con la que cuenta Internet. La proliferación de dispositivos móviles con acceso a Internet, que en España alcanza el 63 % de los terminales y que 48

Periodistica_17_int.indd 48

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Percepción de los jóvenes universitarios sobre el pago por contenidos

2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Gráfico 1.  Evolución de la inversión en publicidad en prensa escrita. Fuente:  Elaboración propia con datos de Adex (2013).

supone un crecimiento del 220 % anual (Fundación Telefónica, 2012), ha terminado de decidir definitivamente el peso de la balanza, y mientras las ventas de periódicos caen en picado desde 2008, el número de lectores en Internet no deja de crecer. Caen los compradores de periódicos impresos y arrastran con ellos la inversión en publicidad, que solo entre 2011 y 2012 ha sufrido un descenso, según datos de Infoadex (Adex, 2013), que agrupa a las principales asociaciones de anunciantes, agencias y centrales de medios, del 20,8 %, que en cifras se traduce en 766,3 millones de euros frente a los 967 invertidos en 2011, una cifra solo superada por un producto vinculado directamente a los periódicos: las revistas dominicales. Si ampliamos el foco hasta el principio de la crisis, la cifra se multiplica: 1.894,4 millones de euros fueron invertidos en publicidad en prensa escrita en 2007, lo que supone un recorte total desde entonces del 40,45 % (gráfico 1). Los ingresos en publicidad que caen en picado en todos los medios de comunicación solo crecen y de forma sostenida en Internet, un medio que, además, en el caso de la prensa escrita, ha permitido eliminar importantes costes de producción propios de la prensa convencional: la impresión y la distribución. Los expertos (WAN, 2010; PEJ, 2010; PriceWaterhouseCoopers, 2009) coinciden en señalar que la recuperación económica tras la crisis sufrida y el previsible incremento de las inversiones en publicidad no supondrán en ningún caso la recuperación de las partidas destinadas a prensa escrita. Internet, tanto en dispositivos fijos como sobre todo en sus aplicaciones para móviles, y la televisión se perfilan como los medios en los que los anunciantes centrarán sus esfuerzos en los próximos años. Pero ¿será esta inversión suficiente para mantener el modelo tal y como lo conocemos? A fecha de hoy, los expertos aseguran que no. PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 49

49

12/6/19 12:44


Ana Segura Anaya, Carmen Marta-Lazo y Natalia Martínez Oliván

En este contexto económico, el «gratis total» de acceso a gran parte de la información en Internet hace realmente complicado apostar por un periodismo de calidad, con fuentes fiables y contrastadas que permitan seguir aportando a los ciudadanos información y argumentos que les capaciten para tomar sus propias decisiones. El debate se plantea entre dos modelos de negocio: los que apuestan por muros de pago o suscripciones para acceder a la información y los que sostienen que una información de libre acceso genera muchas más visitas y, por tanto, hace al medio más atractivo para la publicidad. Si las cifras demuestran que la inversión en publicidad, en general, lleva desde el inicio de la crisis en caída libre y los expertos no auguran una recuperación ni en el mejor de los escenarios posibles, parece que el pago por contenidos se perfila como el único escenario posible. Pero en este contexto, el lector-cliente joven, nativo digital y acostumbrado al «gratis total» que impera en Internet, necesita incentivos para pagar por unos contenidos que en otras webs, con menor calidad o a través de terceros, puede encontrar gratis. ¿Están los jóvenes dispuestos a pagar por contenidos informativos en Internet? ¿Por qué contenidos y en qué condiciones? ¿Qué demandan, qué les motiva, qué les empujaría a dar el paso definitivo y pagar? El presente estudio analiza una cuestión en la que empresas informativas de todo el mundo intentan avanzar mediante el método, a veces muy costoso, de prueba y error. Objetivos de la investigación Hasta ahora, los estudios sobre pago de contenidos en Internet han centrado su atención en los contenidos lúdicos (cine, música, videojuegos…), pero existe muy poca literatura sobre los contenidos informativos, a pesar de que es una cuestión que se debate intensamente en foros profesionales. La presente contribución tiene dos objetivos. En primer lugar, pretendemos establecer un estado de la cuestión actualizado sobre el cobro de contenidos informativos en Internet y las motivaciones de los usuarios (en concreto, jóvenes universitarios, nativos digitales) a pagar por contenidos en un medio en el que reina la cultura del «todo gratis», basándonos en la revisión y el análisis crítico de la literatura publicada en revistas académicas sobre los ámbitos de la gestión y la economía de medios relacionados con el periodismo en línea y el valor económico de la información, así como los principales estudios e informes de reconocidos institutos y organismos públicos y privados sobre el consumo de Internet entre los jóvenes. En segundo lugar, nos proponemos analizar la predisposición que los jóvenes consumidores tienen a pagar por información en la red y qué tipo de contenidos informativos en Internet están dispuestos a pagar. La tesis más extendida para 50

Periodistica_17_int.indd 50

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Percepción de los jóvenes universitarios sobre el pago por contenidos

la implantación de estrategias de pago es que la información ofrecida debe crear valor, es decir, proporcionar información diferenciada y no disponible en otros sitios de manera gratuita. Ahora bien, ¿qué entienden los jóvenes que es un valor añadido a la información de actualidad? ¿Valoran los atributos tradicionales de la prensa como la proximidad, la credibilidad, la imparcialidad… o bien se decantan por la facilidad de acceso y navegación o la originalidad de los contenidos? Marco teórico En la red se ha consolidado una cultura de la gratuidad, en la que el acceso a la información de actualidad se realiza sin efectuar ningún pago y, además, se genera una resistencia cada vez mayor a este entre los usuarios (Miguel de Bustos y Casado del Río, 2010). Los hábitos de consumo de la llamada generación.net han cambiado respecto a las generaciones anteriores. Los denominados nativos digitales o jóvenes inter­ activos (Martínez Rodrigo y Marta-Lazo, 2011) desde su nacimiento han crecido y se han desarrollado en un mundo en el que las pantallas forman parte de su contexto de referencia diaria. Por tanto, la naturalidad con la que se abastecen de los contenidos que estos soportes les presentan no está generada por un interés distinto a la normalidad de su uso (Marta-Lazo y Gabelas-Barroso, 2011: 39). Las personas dispuestas a pagar por consumir noticias en línea se sitúan entre el 10 % y el 20 % del total de lectores, según diferentes estudios (WAN, 2010; PEJ, 2010; PriceWaterhouseCoopers, 2009). El arraigo de la gratuidad es tal que el 74 % de los usuarios buscarían otro medio de acceso libre si su sitio web favorito decidiera cobrar por las noticias (WAN, 2010). Esta tendencia se ha visto reforzada por la web 2.0, cuya lógica se basa en la colaboración y la cooperación y los aún difusos marcos legales que defienden la propiedad en Internet. Ante esta realidad, la prensa digital se enfrenta a la necesidad de afrontar unos costes de producción importantes derivados fundamentalmente del personal y de los costes tecnológicos de producción de la información. Goyanes (2012) diferencia entre estrategias propias (gratuitas y de pago) y alianzas estratégicas (propias-limitadas, propias-conjuntas y ajenas) en la prensa digital. Las primeras juegan con el difícil equilibrio entre fórmulas de pago y gratuidad de acceso a los contenidos, mientras que las segundas ahondan en estructuras empresariales que, tendiendo hacia la convergencia de medios, permiten aprovechar las sinergias, bien en la misma corporación, bien a través de alianzas estratégicas de medios, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. En líneas generales para crear un mayor valor, los medios digitales, tanto de pago como gratuitos, utilizan tres estrategias: PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 51

51

12/6/19 12:44


Ana Segura Anaya, Carmen Marta-Lazo y Natalia Martínez Oliván

1. Ofrecer información que por algún motivo tiene valor para el cliente: exclusividad, alto valor añadido (firmas de prestigio), noticias de nicho y especializadas, personalización e individualización o la imposibilidad de buscar esos contenidos en sitios de acceso gratuito. 2. Aprovechar el valor de la marca de las ediciones impresas, volcando sus contenidos en la edición digital y utilizándola para dar algo que hasta ahora la prensa no tenía: inmediatez. El medio digital se aprovecha de los recursos del convencional, de la producción intelectual y de la credibilidad y, a cambio, le otorga lo que hasta ahora era patrimonio exclusivo de la radio y, en menor medida, por los costes asociados y la rigidez de su estructura de producción, de la televisión. 3. Combinar los dos anteriores, desarrollando en Internet un contenido que el internauta valore y hacerlo aprovechando los recursos y el prestigio de marca de su edición impresa. Tras numerosos ensayos, llevados a cabo mediante prueba y error desde finales de los años noventa y principios del nuevo siglo, el muro de pago parece configurarse como la opción fundamental en aquellos medios que apuestan por cobrar total o parcialmente el acceso a sus contenidos. Por muro de pago entendemos cualquier mecanismo tecnológico que suponga limitaciones al acceso libre y gratuito a los contenidos en Internet. Los modelos implementados en los diferentes medios son muy distintos, desde los que permiten leer gratis solo un determinado número de artículos a los que vinculan el acceso gratis a la compra de la edición en papel, pasando por los que diferencian los accesos en función del soporte y las aplicaciones. A fecha de hoy, el más utilizado es aquel que ofrece parte de la información gratuita (noticias de última hora sin desarrollar, artículos y reportajes publicados con anterioridad en la versión de pago o de papel, etc.) y parte bajo suscripción o pago por acceso (reportajes prémium, desarrollos o piezas de apoyo de las noticias más destacadas, recursos multimedia, etc.). Chiou y Tucker (2013) analizan cómo la existencia de muros de pago cambia el comportamiento de los usuarios a través del análisis del perfil de usuarios de tres periódicos locales norteamericanos de Utah, Carolina del Sur y Florida, a cuyos usuarios se les pide que se suscriban para acceder a los contenidos. Los datos son demoledores. El número de visitas cae un 51 % y, entre los lectores de 18 a 24 años, hasta un 99 %. En España, aunque no existen datos fruto de estudios académicos, sí se han publicado algunos análisis realizados por asociaciones profesionales. En diciembre de 2013, el presidente de los editores de diarios españoles apuntaba en la presentación del informe anual sobre la prensa en España que las actitudes del público hacia el pago por contenidos en la prensa se vuelven más favorables. Aquellos jóvenes con edades entre 25 y 35 años son el segmento más 52

Periodistica_17_int.indd 52

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Percepción de los jóvenes universitarios sobre el pago por contenidos

predispuesto al pago y una de cada cuatro personas con tabletas paga por contenidos, frente a solo doce de cada cien usuarios de ordenador. En diciembre de 2011 se presentaba en el Foro de Contenidos Digitales un estudio realizado por Iclaves que determinaba que los jóvenes de entre 18 y 29 años eran los usuarios de Internet con mayor disposición a pagar por contenidos, siempre que fueran de buena calidad, fáciles de utilizar y pagar, ofrecidos en un catálogo amplio y siempre que fueran más baratos que en su soporte físico. El estudio, centrado en películas, videojuegos, libros y otros contenidos digitales, no aportaba sin embargo información concreta sobre disposición a pagar por prensa digital. Numerosos estudios realizados en los últimos años constatan dos factores determinantes en el consumo de prensa en papel entre jóvenes: la edad, dado que la demanda de información aumenta con los años, y la brecha de género existente entre chicos, que consumen más información, y chicas (Casero-Ripollés, 2012; Raeymaeckers, 2004). El alejamiento de la «i-Generación» (MartaLazo, Martínez Rodrigo y Sánchez-Martín, 2013: 42) de la lectura de diarios supone un problema económico por la pérdida de lectores y la falta de garantías del relevo generacional para mantener el sistema en un futuro, pero también por el papel que la prensa ocupa como socializadora, creadora de conciencia cívica y política y educadora, en definitiva. Conscientes del problema, editores e instituciones han ensayado en los últimos años distintas fórmulas para atraer lectores jóvenes, que incluyen desde la edición de suplementos específicos (El Periódico del Estudiante, Tentaciones, etc.) hasta el reparto de ejemplares en centros escolares o el regalo de suscripciones digitales dirigida por The New York Times a aquellos jóvenes con un correo electrónico que los identificara como estudiantes (Túñez, 2009). Lo cierto es que estas iniciativas no parecen haber dado resultados relevantes, posiblemente porque el desapego de los jóvenes hacia un medio informativo en el que no se reconocen es todavía la asignatura pendiente. Los jóvenes han introducido nuevos patrones de consumo de información a través de Internet y sus recursos y estos nuevos medios podrían estar favoreciendo la banalización de la información. A pesar de todo, hay ejemplos como el de The Financial Times o The Wall Street Journal, pioneros en la monetización con éxito de la información, o más recientemente el de The New York Times, que ya ingresa más por su versión en línea que por la impresa, lo que permite asegurar que existe un mercado dispuesto a pagar por los contenidos informativos en Internet. En este contexto, el marco teórico que proponemos para nuestra investigación es el desarrollado en 2005 por Wang, Ye, Zhang y Nguyen, en el que establecen que la disposición de un usuario a pagar por el contenido o los servicios en línea está positivamente relacionada con su percepción de la comodidad, PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 53

53

12/6/19 12:44


Ana Segura Anaya, Carmen Marta-Lazo y Natalia Martínez Oliván

la esencialidad, el valor añadido y la calidad del servicio, así como a su tasa de uso de un determinado servicio. Además, su disposición a pagar se relaciona negativamente con la percepción de injusticia en un modelo de servicio en línea de suscripción. Los autores aíslan los factores determinantes para que un consumidor decida pagar por un servicio prestado a través de Internet: la conveniencia, la esencialidad, el valor añadido, la calidad percibida del servicio, la frecuencia de uso, la equidad percibida y los problemas de seguridad. Hipótesis En esta investigación partimos, pues, de los factores que establecen Wang, Ye, Zhang y Nguyen (2005) relativos a la disposición a pagar por el contenido o los servicios en línea, que pueden resumirse en: la conveniencia, la esencialidad, el valor añadido, la calidad percibida del servicio, la frecuencia de uso, la equidad percibida y los problemas de seguridad, factores que entendemos que pueden aplicarse también a un sector concreto de la compra de servicios en Internet como es la prensa digital. Conveniencia En lugar de dedicarse a la búsqueda de tiempo —potencialmente improductiva— y de contenido similar de forma gratuita, los consumidores pueden decidir que la conveniencia de tener acceso inmediato al contenido deseado es un gran beneficio que vale la pena pagar. En este sentido es especialmente interesante analizar el desarrollo que los dispositivos móviles están teniendo y el mercado que esto puede suponer para aplicaciones específicas vinculadas a prensa digital. Según datos del informe de la Fundación Telefónica (2012), el 63,2 % de los móviles en España son teléfonos inteligentes (smartphones) y esta ratio es de las más altas del mundo. La cifra sube al 68,3 % si analizamos solo a los de los usuarios de entre 16 y 24 años. Finalmente, el estudio anual de la Fundación Telefónica (2012) indica que el 59,3 % de los encuestados renunciarían al soporte físico para leer prensa. Hipótesis 1. La posibilidad de acceso rápido y fácil a contenidos informativos en línea a través de dispositivos móviles será un factor determinante en la predisposición a pagar por contenidos digitales en Internet. Esencialidad El valor percibido de un producto de información dado depende de lo importante o esencial que es para satisfacer las necesidades de información de los 54

Periodistica_17_int.indd 54

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Percepción de los jóvenes universitarios sobre el pago por contenidos

consumidores. Cada vez más, se alienta a los proveedores de información en línea a concentrarse en el contenido especializado que es muy difícil, si no imposible, de conseguir en otro lugar (Shapiro y Varian, 1999). Un caso peculiar es el auge que en Estados Unidos está teniendo lo que algunos califican como «información de hiperproximidad», es decir, la demanda de contenidos locales e hiperlocales, que gracias a Internet está teniendo un de­ sarrollo y una rentabilidad más que destacable. Algunas de las razones son que afrontan menos competencia, ya que las grandes cabeceras suelen obviar el contenido local por una cuestión de interés general y también de costes; tienen una interesante demanda por parte de los lectores, y resultan también atractivos para aquellos pequeños anunciantes que no pueden optar por grandes desembolsos económicos en medios de gran difusión (en teoría, porque Internet ha roto las barreras de la accesibilidad) y tienen estructuras de producción muy baratas, puesto que pueden cubrir la información local en ámbitos geográficos muy restringidos con muy poco personal. Hipótesis 2. La oferta de contenidos de hiperproximidad referidos a su barrio, municipio o la propia universidad será un factor determinante en la predisposición de los jóvenes a pagar por contenidos digitales en Internet. Hipótesis 3. La oferta de contenidos de servicio público sobre temas de interés para jóvenes universitarios (becas, empleo juvenil, etc.) será un factor determinante en la predisposición a pagar por contenidos digitales en Internet. Valor añadido De acuerdo con un estudio realizado por la Asociación de Editores de Diarios de España (Toro y Bel, 2012), los consumidores parecen más dispuestos a pagar por contenido considerado de calidad superior, de valor exclusivo, o para satisfacer las necesidades más emocionales/apasionadas. El modelo de semipago (freemium) se basa precisamente en esta variable y consiste en la oferta simultánea de artículos gratuitos y contenidos prémium de pago. Se trata de dos versiones distintas de la misma información. La primera, muy básica, con acceso limitado a noticias de última hora y sin apenas desarrollo, y la segunda, con más contenidos y más información, es la aplicación digital del tradicional esquema conocido como adaptación (versioning): un producto puede tener varios niveles de calidad y el precio de cada uno depende de sus atributos. Según Anderson (2009), para que el modelo de semipago resulte rentable debe seguir la regla del 5 %. Por cada usuario que accede a la versión cara, diecinueve lo hacen a la gratuita. El sistema, que se sostiene del pago de ese 5 %, se beneficia de las entradas del resto en su posicionamiento en buscadores y gana visibilidad. Al mismo tiempo, el cierre parcial de las informaciones de PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 55

55

12/6/19 12:44


Ana Segura Anaya, Carmen Marta-Lazo y Natalia Martínez Oliván

calidad, evita la canibalización de la versión en papel, en caso de que exista, en la que pueden publicarse estos contenidos de calidad. Hipótesis 4. La oferta de contenidos exclusivos será un factor determinante en la predisposición a pagar por contenidos digitales en Internet. Percepción sobre la calidad del servicio Mientras que se puede acceder a cierta información de forma gratuita, es concebible que los consumidores pueden estar dispuestos a pagar por la misma información, si la calidad del servicio es notablemente mejor. A esta variable puede vincularse el valor de marca y, en el caso de la prensa digital, la garantía de calidad que supone la cabecera de un medio para dar credibilidad a una información. Este tema vuelve a estar de plena actualidad tras la publicación de noticias falsas y el cuestionamiento del conocido como «periodismo ciudadano» o el valor informativo de las redes sociales. Hipótesis 5. El respaldo de una cabecera de reconocido prestigio será determinante en la predisposición a pagar por contenidos informativos en línea. Frecuencia de uso Las actitudes de los consumidores en línea hacia los contenidos de pago están influenciadas fundamentalmente por un análisis racional de costo/beneficio. En el contexto del presente estudio, si un consumidor se ha convertido en habitual en el acceso a contenidos o servicio en línea, es posible que estuviera dispuesto a pagar para continuar accediendo a la información, en caso de ser necesario. En esta característica se basa el segundo modelo más utilizado en los muros de pago, el modelo utility o metered, adaptado por The Financial Times, que se fundamenta en la medición del consumo y el cobro variable. Hipótesis 6. La frecuencia de uso será determinante en la predisposición a pagar por contenidos informativos en línea. Percepción sobre el precio justo Los estudios han encontrado que los consumidores tienden a percibir como injusto un precio si los productos que se venden en línea tienen un precio igual a los que se venden a través de canales tradicionales (Hardesty y Suter, 2005; Huang, 2009): los consumidores creen que los productos que se venden en línea deben tener un precio más bajo. En este sentido, la prensa digital internacional ha apostado por establecer precios sensiblemente más bajos que el formato en papel, entre otras cuestiones 56

Periodistica_17_int.indd 56

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Percepción de los jóvenes universitarios sobre el pago por contenidos

porque la versión digital elimina costes de producción importantes, como la propia impresión, el coste del papel o la distribución. La cuestión es ¿cuántas suscripciones a precios bajos son necesarias para mantener una estructura tecnológica y sobre todo con costes de personal muy elevados y que permita ofrecer al consumidor la calidad que demanda y por la que está dispuesto a pagar? Hipótesis 7. La percepción de un precio justo será determinante en la predisposición a pagar por contenidos informativos en línea. Seguridad en compras Los consumidores pueden no estar dispuestos a utilizar los servicios en línea basados en suscripciones simplemente porque los pagos en línea están involucrados y son reacios a transmitir números de tarjetas de crédito u otra información personal a través de la red pública. En este caso, aplicable a cualquier compra en Internet, el tiempo está demostrando que las reticencias de los consumidores son cada vez menores. Las compras de cualquier tipo por Internet crecen imparables. Según la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, el pasado año por Internet se facturaron 9.201 millones de euros, una cifra un 25,7 % superior a la de 2010. Sin embargo, la CMT solo contabiliza las compras realizadas mediante la tarjeta de crédito y deja de lado otros sistemas, como el PayPal y los pagos a reembolso, que aún siguen siendo importantes en España (CMT, 2012). Hipótesis 8. La percepción de la seguridad de la protección de sus datos en las transacciones será determinante en la predisposición a pagar por contenidos informativos en línea. Metodología y trabajo de campo La metodología elegida es una encuesta, distribuida a través de la plataforma Survey Monkey, a un total de 220 estudiantes de la Universidad de Zaragoza de entre 18 y 24 años de edad. Las variables independientes se refieren al consumo y las percepciones sobre la información y el pago por esta y se organizan en varios bloques: consumo de Internet y medios, percepción sobre el pago de contenidos en función de los factores analizados en el punto anterior y, finalmente, el propio valor que otorgan a la información. Análisis de resultados La encuesta fue respondida correctamente por 220 alumnos, con una distribución proporcional respecto a las edades y los estudios y un desequilibrio PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 57

57

12/6/19 12:44


Ana Segura Anaya, Carmen Marta-Lazo y Natalia Martínez Oliván

La credibilidad El interés de los contenidos La rapidez de acceso y navegación El diseño atractivo de la web Los contenidos adicionales que se ofrecen La proximidad geográfica de los contenidos

0 % 10% 20 % 30% 40 % 50% 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Gráfico 2.  Atributos en la búsqueda de información en Internet. Fuente:  Elaboración propia.

evidente en cuanto a sexos (las mujeres se muestran más dispuestas a responder a las encuestas recibidas). En líneas generales y sobre el consumo de información, el 44 % de los encuestados destacó la prensa digital como el medio preferido para informarse, seguida por la televisión (con un 26 %), las redes sociales (con un 20,5 %), y la prensa escrita y la radio (apenas fueron citadas por un 4 % de los estudiantes). Más llamativo es el 90 % de encuestados que aseguró que Internet era el soporte fundamental para buscar información, seguido muy de lejos por la televisión (con un 7 %) y la prensa escrita (no llegó al 3 %). La radio ni siquiera fue citada por ninguno de los participantes. En la misma línea, el 70 % de los estudiantes que buscaban información en Internet lo hacían en las webs de los medios de comunicación; el 15 %, en redes sociales; el 8,5 %, en blogs y páginas especializadas, y solo el 6 %, en agregadores tipo GoogleNews, Yahoo o Menéame. La prensa escrita se considera el medio más creíble y los periódicos exclusivamente digitales son los más independientes. ¿Qué tienen en cuenta cuando consultan un medio de comunicación en Internet? El 45,5 % afirma que la credibilidad, seguido por el interés de los contenidos (26 %) y la rapidez de acceso y navegación (21 %). Por debajo del 5 % están el diseño atractivo de la web, la proximidad geográfica de los contenidos y los contenidos adicionales que se ofrecen (gráfico 2). Respecto a la confianza, el 70 % considera Internet menos fiable que la prensa en papel; el 17 %, que la radio, y el 14 %, que la televisión. Los valores más apreciados en la información en Internet son, por orden decreciente: inmediatez, contenidos multimedia, credibilidad, contenidos vinculados, utilidad, imparcialidad, originalidad, proximidad y, en último término, diversión (gráfico 3). 58

Periodistica_17_int.indd 58

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Percepción de los jóvenes universitarios sobre el pago por contenidos

Inmediatez Contenidos multimedia Credibilidad Contenidos vinculados Utilidad Imparcialidad Originalidad Proximidad Diversión

0 % 10% 20 % 30% 40 % 50% 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Gráfico 3.  Valores apreciados en la información en Internet. Fuente:  Elaboración propia.

Dos de cada tres encuestados consideran que los contenidos en Internet deberían ser todos gratuitos, y uno de cada tres, algunos gratuitos y otros de pago. Solo el 2 % se atreve a apostar por contenidos exclusivamente de pago. En el caso de pagar por información en Internet, casi el 40 % lo haría solo por contenidos muy especializados; el 25 %, si no lo encuentra en otras webs; algo menos lo harían si se trata de información de calidad, y el 15 %, solo y exclusivamente si se enfrentan a sanciones de algún tipo. Casi el 58,5 % no estaría dispuesto a pagar por aplicaciones para móviles de medios de comunicación que permitan acceder a información, frente al 15 %, que sí. Llama la atención el 26 % de alumnos que no muestran su opinión sobre este tema (gráfico 4). En el caso del pago por contenidos de proximidad, el 67 % no está dispuesto a pagar y el 10 %, sí. De nuevo, el 23 % no opina. El 67 % tampoco pagaría por contenidos informativos de servicio público, como becas, ofertas de empleo, etc. El prestigio de la cabecera tampoco convence demasiado, apenas al 18,5 % frente al 52 %, que está en desacuerdo. Más dispuestos se muestran a pagar por contenidos exclusivos, con un 30 % de acuerdo y 37,5 % en desacuerdo (gráfico 5), o por un precio que se corresponda con la calidad de los contenidos y la propia página, con un 36 % de acuerdo, el 33 % en desacuerdo y el 30 % sin opinión. El precio también es determinante si es menor que en papel (un 44 % de aceptación y un 30 % de oposición). En cifras similares oscila la variable de la seguridad de los datos personales y bancarios en la transacción que se realice (gráfico 6). En definitiva, las cuestiones monetarias son, para la muestra seleccionada, determinantes a la hora de plantear la posibilidad de pagar por contenidos inPERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 59

59

12/6/19 12:44


Ana Segura Anaya, Carmen Marta-Lazo y Natalia Martínez Oliván

5. Totalmente en desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. Bastante en desacuerdo 2. Bastante de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 0 % 10% 20 % 30 % 40 % 50% 60 % 70 % 80 % 90% 100 %

Gráfico 4.  Predisposición al pago por aplicaciones para dispositivos móviles. Fuente:  Elaboración propia.

1. Totalmente de acuerdo 2. Bastante de acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. Bastante en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo 0 % 10% 20 % 30% 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100%

Gráfico 5.  Predisposición al pago por contenidos exclusivos. Fuente:  Elaboración propia.

formativos en Internet, aunque la variable más aceptada, que el precio en Internet sea menor que en papel, no alcanza el 50 % de aceptación. Discusión y conclusiones Los medios de comunicación, tal y como los conocemos, están sufriendo una transformación profunda derivada de la crisis económica, de la necesidad de adaptar sus estructuras a las nuevas realidades y a la revolución que ha significado la llegada de Internet. La prensa digital, nacida en su mayor parte al amparo de una cabecera con larga trayectoria como medio impreso, se enfrenta a la paradoja de que, aunque el número de internautas crece día a día y más de la mitad de ellos buscan información en la red, no termina de encontrar un mode60

Periodistica_17_int.indd 60

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Percepción de los jóvenes universitarios sobre el pago por contenidos

1. Totalmente de acuerdo 2. Bastante de acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. Bastante en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50% 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Gráfico 6.  Importancia de la seguridad en las transacciones. Fuente:  Elaboración propia.

lo económico que asegure su sostenibilidad. El debate sobre acceso gratuito y financiación por publicidad frente al modelo de acceso restringido mediante suscripciones parece que se inclina hacia esta segunda opción, que, para ser viable, requiere cumplir una serie de requisitos. La aplicación al caso de la prensa digital y a una muestra concreta de jóvenes universitarios del modelo planteado por Wang, Ye, Zhang y Nguyen (2005) para el consumo de servicios en Internet nos permite concluir que, aunque existen compradores dispuestos a pagar por contenidos informativos en Internet, la mayor parte de los parámetros validados en su trabajo de 2005 no se confirman en el presente estudio. Así, tan solo el pago de contenidos muy especializados alcanza el 40 % de aceptación, mientras que la percepción de un precio justo se perfila como la principal motivación entre los jóvenes encuestados, con el 44 % de aceptación si el precio fuera menor que el de papel, y una cifra similar en lo que se refiere a la seguridad de los datos personales en las transacciones, lo que indica que las reticencias de algunos consumidores por cuestiones de seguridad siguen estando muy presentes. Otras hipótesis, como el atractivo que pudiera tener un acceso rápido, de calidad y en movilidad, que se trate de contenidos con valor añadido y esenciales para su desarrollo diario o la frecuencia de uso, apenas alcanzan niveles de aceptación muy bajos. De los datos extraídos, podemos concluir que posiblemente sea necesario un replanteamiento de la estrategia que los medios digitales han seguido hasta el momento, en cuanto no conecta con las necesidades e inquietudes de sus clientes potenciales. ¿Se trata de una cuestión de tiempo, en el sentido de que el interés por la información crece conforme pasan los años? Posiblemente, pero el tiempo corre PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 61

61

12/6/19 12:44


Ana Segura Anaya, Carmen Marta-Lazo y Natalia Martínez Oliván

en contra de la prensa tal y como la conocemos hoy. Los jóvenes acuden mayoritariamente a Internet para informarse, y las redes sociales ganan terreno día a día. Los recursos audiovisuales, imágenes, videos ganan terreno a los textos y mucho más a aquellos que pretenden ofrecer un análisis en profundidad. La monetización de contenidos en Internet es un tema todavía no demasiado estudiado desde una perspectiva académica, a pesar de que existen numerosas fuentes de datos derivadas tanto de instituciones oficiales como de empresas y organismos privados. La percepción de los usuarios sobre el pago por contenidos es un tema abierto a nuevas investigaciones que ahonden en las que ya se han realizado. En este sentido, atendiendo al resultado de esta investigación introductoria, sería interesante indagar las motivaciones que tienen estos jóvenes, nativos digitales y, por tanto, desarrollados en la cultura de ese «gratis total» del que hablábamos al inicio del trabajo. ¿Qué variable sería determinante para que se decidieran a pagar por estos contenidos? ¿O es que acaso ni la posibilidad de un pago ni siquiera se plantea y urge un nuevo modelo de financiación que permita a los medios ofrecer contenidos gratuitos a un público que de otro modo no los va a consumir? Sería también interesante investigar si la especialización de los medios que permite Internet resulta rentable a través de la teoría de la larga cola, en cuanto una de las posibilidades más valoradas es la hiperespecialización, y si medios para un público hipersegmentado encuentran mercado dispuesto a pagar por esos contenidos y anunciantes interesados en el producto. Como investigación complementaria y debido a los resultados obtenidos, podrían obtenerse datos reveladores mediante otras metodologías, como, por ejemplo, los grupos focales ( focus group), con objeto de analizar con mayor grado de detalle los usos y consumos informativos que llevan a cabo los jóvenes en la red y ahondar, así, en la información recogida a través de esta encuesta. Bibliografía Adex. Estudio Infoadex de la inversión publicitaria en España 2013. Madrid: Infoadex, 2013. Anderson, Chris. Free: The future of a radical price. Nueva York: Hyperion, 2009. Boczkowski, Pablo J. Digitalizar las noticias: Innovación en los diarios online. Buenos Aires: Manantial, 2006. Casero-Ripollés, Andreu. «Prensa en Internet. Nuevos modelos de negocio en el escenario de la convergencia». El Profesional de la Información, 19, 6 (2010), p. 595-601. — «Más allá de los diarios: el consumo de noticias de los jóvenes en la era digital». Comunicar, 39 (2012), p. 151-158. 62

Periodistica_17_int.indd 62

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Percepción de los jóvenes universitarios sobre el pago por contenidos

Chiou, Lesley; Tucker, Catherine. «Paywalls and the demand for news». Information Economics and Policy, 25, 2 (2013), p. 61-69. Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Informe 2012. Madrid: CMT, 2012. Domingo, David; Quandt, Thorsten; Heinonen, Ari; Paulussen, Steve; Singer, Jane B.; Vujnovic, Marina. «Participatory journalism practices in the media and beyond». Journalism Practice, 2, 3 (2008), p. 326-342. Fundación Telefónica. La sociedad de la información en España 2012. Madrid: Telefónica, 2012. Goyanes, Manuel. «Estrategias y modelos de negocio: aclaración de conceptos y terminologías de la prensa en Internet». Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 19, 1 (2012), p. 419-431. Hardesty, David M.; Suter, Tracy A. «E-tail and retail reference price effects». Journal of Product and Brand Management, 14 (2005), p. 129-136. Huang, Edgar. «The causes of youths’ low news consumption and strategies for making youths happy news consumers». Convergence, 15, 1 (2009), p. 105-122. IAB Spain. Estudio de inversión en publicidad digital: Resultados del año 2012 [en línea]. Madrid: IAB Spain, 2012. <http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2013/03/ Informe-Inversi%C3%B3n-Publicidad-Total-A%C3%B1o-2012.pdf> [Consulta: 4 mayo 2014]. Marta-Lazo, Carmen; Gabelas-Barroso, José Antonio. «Hacia la multialfabetización digital de los jóvenes en red». En: Martínez Rodrigo, Estrella; Marta-Lazo, Carmen (coords.). Jóvenes interactivos: Nuevos modos de comunicarse. A Coruña: Netbiblo, 2011, p. 37-52. Marta-Lazo, Carmen; Martínez Rodrigo, Estrella; Sánchez-Martín, Lourdes. «La “i-Generación” y su interacción en las redes sociales. Análisis de Coca-Cola en Tuenti». Comunicar, 20, 40 (2013), p. 41-48. Martínez Rodrigo, Estrella; Marta-Lazo, Carmen (coords.). Jóvenes interactivos: Nuevos modos de comunicarse. A Coruña: Netbiblo, 2011. Miguel de Bustos, Juan Carlos; Casado del Río, Miguel Ángel. «Sobre pago y gratuidad. Momentos de crisis en la industria periodística». Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación, 83 (2010), p. 24-35. Proyecto para la Excelencia en Periodismo (PEJ). Estado de los medios de noticias 2010 [en línea]. 2010. <http://www.pewresearch.org/topics/state-of-the-news-media/2010/> [Consulta: 15 febrero 2019]. PriceWaterhouseCoopers. Global entertainment and media outlook: 2009-2013: Resumen ejecutivo [en línea]. 2009. <http://www.pwc.es/en_ES/es/sectores/entretenimiento-medios/ gemo/assets/informe-gemo-09-13.pdf> [Consulta: 4 mayo 2014]. Raeymaeckers, Karin. «Newspapers editors in searchs of young readers. Content and layout strategies to win new readers». Journalism Studies, 2, 5 (2004), p. 221-232. Shapiro, Carl; Varian, Hal R. Information rules. Boston: Harvard Business School Press, 1999. Toro, Juan Manuel; Bel, Ignacio (eds.). Libro blanco de la prensa diaria 2012. Madrid: Asociación de Editores de Diarios de España, 2012.

PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 63

63

12/6/19 12:44


Ana Segura Anaya, Carmen Marta-Lazo y Natalia Martínez Oliván

Túñez, Miguel. «Jóvenes y prensa en papel en la era de internet. Estudio de hábitos de lectura, criterios de jerarquía de noticias, satisfacción con los contenidos informativos y ausencias temáticas». Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 15 (2009), p. 503-524. World Association of Newspapers (WAN). «The paid vs. free content debate». Shaping the Future of the Newspaper: Strategy Report, 9, 2 (2010), p. 1-38. Wang, Lu Cheng; Ye, Li Richard; Zhang, Yue; Nguyen, Dat-Dao. «Subscription to fee-based online services: what makes consumer pay for on line content». Journal of Electronic Commerce Research, 6, 4 (2005), p. 304-311.

Datos de las autoras Ana Segura Anaya es profesora asociada de comunicación audiovisual y publicidad de la Universidad de Zaragoza. Es miembro del Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital (GICID) y coordinadora de programas de Aragón Radio. Carmen Marta-Lazo es profesora titular de comunicación audiovisual y publicidad de la Universidad de Zaragoza. Es investigadora principal del Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital (GICID) y responsable de política universitaria y foros científicos del Observatorio del Ocio y Entretenimiento Digital (OCENDI). Natalia Martínez Oliván es profesora asociada de comunicación audiovisual y publicidad de la Universidad de Zaragoza. Es miembro del Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital (GICID) y jefa de contenidos de Aragón TV. Entre 1988 y 2005 fue redactora, presentadora, editora y subdirectora del centro territorial de TVE en Aragón.

64

Periodistica_17_int.indd 64

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Periodística [Societat Catalana de Comunicació], número 17 (2016-2017), p. 65-84 http://revistes.iec.cat/index.php/periodistica / DOI: 10.2436/20.3008.02.43 ISSN (ed.impresa): 1130-183X / ISSN (ed. electrònica): 2013-9985 Data recepció: 28/02/14 / Data acceptació: 20/12/14

Patrones de consumo de medios en los universitarios de Madrid. Una prospectiva para el periodismo en la era de la convergencia José María Legorburu Hortelano, María Sánchez Martínez y Raquel Ibar Alonso Resumen Los efectos del fenómeno de la convergencia de medios ya están alcanzando a todos los públicos, especialmente a los más jóvenes, hábiles usuarios de las tecnologías emergentes y de los dispositivos móviles. El colectivo de los universitarios resulta especialmente relevante a la hora de estudiar qué claves permitirán transformar el periodismo tradicional, hoy en crisis. Así, este artículo describe y analiza el comportamiento de los universitarios madrileños en su relación con los medios a través de las nuevas tecnologías, así como sus hábitos tecnológicos, con el fin de identificar patrones de consumo que sirvan como indicadores para el desarrollo de modelos de negocio viables. Para ello, se han empleado datos obtenidos en el proyecto de investigación «Estudio de los modelos de convergencia de medios en España» (2011-2013) a través de un cuestionario a una muestra representativa de estudiantes de todas las universidades de la Comunidad de Madrid. Palabras clave: periodismo digital, estudiantes universitarios de Madrid, patrones de consumo, medios de comunicación, convergencia de medios.

Media consumption patterns among university students in Madrid. A prospective for journalism in the age of convergence Abstract The effects of media convergence are already making an impact on all audiences and especially on young people, who are skilled users of emerging technologies and mobile devices. The university student collective is particularly significant when conPERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 65

65

12/6/19 12:44


José María Legorburu, María Sánchez y Raquel Ibar

sidering what elements allow the transformation of traditional journalism, which is nowadays in a permanent crisis. Accordingly, this paper describes and analyses the behaviour of Madrid university students, their connection with mass media and new media, and their technology habits in order to identify consumption patterns that provide indicators for the development of possible business models in journalism. To achieve this aim, this paper has used data obtained in the research project “Study of media convergence models in Spain” (2011-2013) by means of a questionnaire completed by a representative sample of students from all the universities in Madrid. Keywords: digital journalism, Madrid university students, consumption patterns, media, media convergence.

Introducción Es evidente que los jóvenes, y muy particularmente los universitarios, son uno de los segmentos de población que deben ser más tenidos en cuenta a la hora de estudiar qué claves permitirán transformar en el futuro el periodismo tradicional, hoy en crisis. Su conocimiento y empleo de las tecnologías emergentes, su nivel de confianza en los medios de comunicación y sus patrones de consumo de información son claves ineludibles para el desarrollo de modelos de negocio viables en el ámbito del periodismo a corto y medio plazo. Es por ello que esta cuestión fue abordada en el marco de una investigación muy amplia sobre la convergencia de medios en España y sus consecuencias, tanto en el ámbito periodístico como en el empresarial y de audiencias. En concreto, se incluyó en el proyecto de investigación titulado «Estudio de los modelos de convergencia de medios en España» (2011-2013), que, tras ser valorado positivamente por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), fue desarrollado por el Grupo de Investigación en Convergencia de Internet, Radio y Televisión (INCIRTV) de la Universidad CEU San Pablo y financiado por el Banco Santander. Parece razonable afirmar que no se puede separar el uso que hacen los medios de comunicación y las multinacionales que los agrupan del fenómeno de la convergencia de medios, de las demandas y de los nuevos usos que hacen los usuarios de estos. De esta forma, además de revisar las bases teóricas de este fenómeno y de comprobar fehacientemente que en nuestro país se dan actualmente las condiciones necesarias (tecnológicas, empresariales y profesionales) para la convergencia, se procedió a desarrollar una investigación en dos vías que transcurren paralelas. En primer lugar, una vía de análisis en profundidad y diagnóstico de los grupos multimedia españoles de cobertura nacional; en segundo lugar, otra centra66

Periodistica_17_int.indd 66

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Patrones de consumo de medios en los universitarios de Madrid

da en los usuarios, para conocer su grado de conocimiento de las tecnologías emergentes, sus patrones de consumo de información, la confianza y credibilidad que conceden a los distintos medios de comunicación, así como si participan de una forma más activa y original a través de las nuevas tecnologías, lo que confirmaría algunas de las expectativas que existen en los medios. Todo ello con la finalidad de obtener, tras analizar los resultados de ambas vías y contrastarlos, una imagen fiel del fenómeno en el momento actual y una aproximación razonable a su futuro próximo, estableciendo patrones que potencien positivamente la interactividad, la segmentación y, por ende, nuevos modelos de financiación para un sector en crisis en el que, según el informe de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM, 2013), a lo largo del pasado año, 73 medios de comunicación se vieron abocados al cierre. Universitarios, tecnologías emergentes y medios de comunicación Muros et al. (2013) hacen referencia a que la competencia mediática debe contribuir a desarrollar la autonomía personal de los ciudadanos, así como su compromiso social y cultural. Esta autonomía se vertebra en torno a dimensiones compuestas por diversos conocimientos y comportamientos: lenguaje, tecnología, recepción y audiencia, producción y programación, ideología, valores y estética (Aguaded et al., 2011). También, como usuarios, deben desarrollar sus competencias mediáticas y generar interacción entre los mensajes propios y los producidos por otros de una manera activa, participativa y lúdica (Ferrés y Piscitelli, 2012: 77-78). En este contexto, los medios de comunicación resultan imprescindibles en el proceso de socialización de los jóvenes, ya que les ayudan a entender su cultura y lo que existe a su alrededor. Se recuerda constantemente el papel insustituible e imprescindible que desempeñan ya no los medios de comunicación, sino, más concretamente, el periodismo, en los regímenes democráticos. Qué decir de la importancia que tiene para los medios de comunicación este segmento poblacional, ya que, como es evidente, les nutrirá en el futuro de usuarios y les garantizará su pervivencia y sostenibilidad. En este sentido, en principio, los jóvenes españoles, universitarios o no, consumen medios de comunicación de forma habitual. Así lo afirma el informe de 2012 del Instituto de la Juventud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (INJUVE) (Rodríguez San Julián, 2013), según el cual el 64,7 % de los jóvenes lee periódicos y revistas, el 81% ve la televisión y el 63,7 % escucha la radio. Siendo relevantes, hay que reseñar que dichos porcentajes son menores que los recogidos en el mismo informe de años precedentes, ya que se ha registrado una caída sostenida de estos en la última década. PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 67

67

12/6/19 12:44


José María Legorburu, María Sánchez y Raquel Ibar

Además, el Informe Juventud en España 2012 (Rodríguez San Julián, 2013) también afirma que el 93,1 % de este colectivo utiliza el ordenador habitualmente y, en esta misma línea, según los datos del informe Sociedad de la Información en España 2013 (Fundación Telefónica, 2013), los jóvenes comprendidos entre los 16 y los 24 años son los usuarios más intensivos de la Red, puesto que el 97,8 % de los internautas de esa franja de edad accede diariamente. Justamente estos últimos porcentajes hacen referencia a una cuestión trascendental. No solamente es interesante conocer en qué grado los jóvenes hacen uso de los medios de comunicación, sino la forma en que acceden a ellos. En este sentido, este colectivo está migrando de forma acelerada hacia contenidos convergentes a los que acceden a través de los diferentes dispositivos digitales. Estos datos suponen que, mientras los medios de comunicación están experimentando un descenso en su consumo a través de los sistemas de difusión tradicionales/convencionales, Internet y los diferentes dispositivos digitales, sobre todo los móviles, se están posicionando como la herramienta clave para el acceso a los contenidos. De hecho, en el caso de los periódicos, desde el año 2008 la gente joven no los lee habitualmente en papel, sino únicamente en formato digital (GRADAR, 2008). Ocurre que la mayor parte de los jóvenes universitarios de nuestro tiempo son nativos digitales, para los cuales el uso de los nuevos medios viene marcado por el acceso a los contenidos en cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, seleccionando lo que se quiere consumir sin necesidad de ajustarse a las programaciones establecidas por los medios. Además, la mayor parte de estos usuarios ya no consumen de forma pasiva, sino que, por el contrario, están acostumbrados a relacionarse con los medios de forma creativa y con un alto grado de interactividad. Recientemente, se ha acuñado la expresión millennials para referirse, justamente, a los jóvenes de entre 18 y 25 años, que viven en un mundo ultraconectado en el que las barreras del tiempo y el espacio han desaparecido y en el que no se considera el periodo de innovación tecnológica en el que han nacido como algo extraordinario, sino simplemente la manera como son las cosas. Esto afecta a cómo los millennials conceptualizan y solucionan los problemas. Son más interactivos que lineales y más multitarea que monotarea, según afirma el informe Millennials: the challenger generation, de EuroRSCG Worldwide (2011). En principio, los jóvenes universitarios madrileños deberían entrar dentro de esta clasificación, puesto que pertenecen a una generación que tiene interiorizada —de forma consciente o inconsciente— la convergencia de medios, que emplea asiduamente Internet y los diferentes dispositivos digitales fijos y móviles. Indica a este respecto Siles (2014), centrándose muy particularmente en la televisión, que el nuevo consumidor digital televisivo presenta las siguientes 68

Periodistica_17_int.indd 68

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Patrones de consumo de medios en los universitarios de Madrid

características: es parte activa en la selección de la parrilla de contenidos audiovisuales, busca la ubicuidad (consumir contenidos cuando y donde quiere), hace un consumo personal e individual de contenidos digitales (visionados en dispositivos móviles), interactúa (comenta, vota, etiqueta, reedita, recomienda y se relaciona con los medios en una comunicación directa, bidireccional e instantánea gracias a las herramientas 2.0), aumenta el consumo en línea o a la carta (en directo o bajo demanda), crea sus propios contenidos, es social (comenta los contenidos mientras los consume) y es fiel a los contenidos, pero no a los medios que los distribuyen. Metodología Conforme a los objetivos de la investigación ya mencionados y tras desarrollarse una primera fase de recogida de información a partir de técnicas cualitativas (revisión de la bibliografía, paneles de expertos, elaboración de un marco teórico, etc.), que se puede consultar en la obra Modelos de convergencia de medios en España I. Digitalización, concentración y nuevos soportes (Legorburu, 2013), se procedió a elaborar el cuestionario, a partir del cual se obtuvo información primaria cuantitativa de la población objeto de estudio, que se utilizó para desarrollar un análisis estadístico que nos permitiese sintetizar los datos recogidos y describir la población estudiada. En concreto, la población seleccionada para la investigación fue la de los alumnos que cursan sus estudios de grado en las universidades públicas, privadas y de la Iglesia católica de la comunidad autónoma de Madrid. Sin duda, se trata de un colectivo que resulta especialmente relevante a la hora de estudiar cuáles son las claves que permitirían transformar el periodismo tradicional que hoy se encuentra en crisis. En esta misma línea, teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid alberga en su territorio seis universidades públicas y siete privadas y de la Iglesia católica, o lo que es lo mismo, la mayor concentración de universitarios de España y una de las mayores de Europa, se decidió tomar como muestra a los estudiantes de dicha comunidad, por considerar que podrían ser los más representativos para obtener resultados fiables de este colectivo en términos generales. Concretamente, el tamaño poblacional es de 241.729 universitarios (INE, 2012), con una edad media de 22 años, en su mayoría nacidos y residentes en Madrid (60 %), aunque también venidos del resto del país (33 %) y del exterior (7 %). De estos estudiantes se seleccionó una muestra estratificada con afijación proporcional al número de matriculados por universidad. De esta forma, el tamaño muestral fue de 1.067 universitarios seleccionados de forma aleatoria. Para realizar el estudio, se fijó previamente el número de estudiantes de cada universidad que debían participar en la muestra, a partir de la tabla 1. PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 69

69

12/6/19 12:44


José María Legorburu, María Sánchez y Raquel Ibar

Tabla 1.  Población y muestra de cada universidad Población

Porcentaje

Muestra

Universidad de Alcalá de Henares

18.176

7,52 %

80

Universidad Autónoma de Madrid

25.318

10,47 %

112

Universidad Carlos III de Madrid

15.618

6,46 %

69

Universidad Complutense de Madrid

71.025

29,38 %

313

Universidad Politécnica de Madrid

35.227

14,57 %

155

Universidad Rey Juan Carlos

26.083

10,79 %

115

Universidad Alfonso X El Sabio

10.174

4,21 %

45

Universidad Antonio de Nebrija

2.550

1,05 %

11

Universidad Camilo José Cela

8.779

3,63 %

39

Universidad Europea de Madrid

10.605

4,39 %

47

Universidad Francisco de Vitoria

3.072

1,27 %

14

Universidad Pontificia Comillas

6.540

2,71 %

29

Universidad CEU San Pablo

8.562

3,54 %

38

241.729

100,00 %

1.067

Total Fuente:  Instituto Nacional de Estadística, 2012.

El tipo de encuesta que se eligió fue la personal autoadministrada con 37 pre­ guntas, que generaron un total de 132 variables. De esta forma, los encuestadores —todos ellos miembros del Grupo INCIRTV— se trasladaron a los campus de las universidades correspondientes durante los meses de octubre y noviembre de 2012 para obtener la información. El cuestionario que se elaboró fue individual y se estructuró a partir de las diferentes secciones en las que se centra esta investigación: —  Información básica: edad, sexo, origen-nacionalidad, estudios, universidad y facultad o escuela, nivel de alfabetización digital y conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), nivel socioeconómico, idiomas, consumo habitual de medios, preferencias en el uso de medios (prensa, radio, televisión, webs, etc.), etc. — Percepción de la convergencia de medios: grado de conocimiento del proceso/fenómeno, ejemplos, etc. —  Contenidos: contenidos (ficción, no ficción, juegos, lecturas, búsqueda de información, contacto con otras personas, gestiones y compras, descarga de aplicaciones, etc.) a los que se accede por cada soporte, lugares, horarios, tiempos, etc. 70

Periodistica_17_int.indd 70

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Patrones de consumo de medios en los universitarios de Madrid

—  Tecnologías: hábitos de uso de soportes para acceder a los contenidos (tipos, lugares, tiempos, funciones que se otorgan, etc.), equipamiento tecnológico personal disponible (receptores de televisión y radio, tipo de ordenador, tableta, teléfono inteligente o smartphone, libro electrónico o e-book, acceso a Internet, etc.), etc. —  Participación de la audiencia: valoración de la interrelación con los medios, formas de comunicación (redes sociales, correo electrónico, etc.), hábitos, tiempos, contenidos asociados o que propician la participación, fruición, etc. —  Interactuación de los usuarios con los medios de comunicación. Las encuestas recogidas fueron tabuladas con la ayuda del programa estadístico SPSS y, antes de comenzar los análisis, se depuraron. Posteriormente, se realizaron diferentes análisis unidimensionales y multidimensionales que proporcionaron resultados relevantes con los que se pudieron definir diferentes perfiles de los universitarios madrileños, obtener indicadores que representan grupos de variables observadas y otros muchos resultados que son descritos en este trabajo. Patrones de consumo de medios de comunicación de los jóvenes universitarios madrileños Los estudiantes universitarios presentan unos patrones de consumo que deben ser estudiados y analizados, no solo porque sus hábitos y preferencias son interesantes como indicadores para la generación de contenidos tanto informativos como de entretenimiento, sino porque estos mismos jóvenes serán los adultos que, a corto plazo, accederán a los medios de comunicación de una manera quizás más amplia, pero sin dejar de lado parte de sus preferencias y tipologías de consumo actuales. La prensa, la radio o los contenidos de televisión son los medios de comunicación tradicionales por excelencia. Sin embargo, a día de hoy, los jóvenes muestran mayor preferencia por acceder a sus contenidos, no por los procedimientos o sistemas de transmisión convencionales, sino desde las plataformas web que los grupos multimedia ponen a su disposición en Internet o bien desde otras webs o a partir de las recomendaciones que reciben de otros usuarios. Asimismo, la rapidez con la que las informaciones quedan desfasadas o la mera forma de lectura de los contenidos están marcando unos patrones de consumo que deben hacernos reflexionar acerca de cómo serán los usuarios del mañana y cuáles serán sus preferencias informativas.

PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 71

71

12/6/19 12:44


José María Legorburu, María Sánchez y Raquel Ibar

Tabla 2.  Confianza en los medios de comunicación Confianza en los medios

Media

Valora de 0 a 10 el grado de confianza que te merecen los medios de comunicación

5,59

Ordena de mayor (1) a menor (4) la confianza que te merece la prensa digital como medio de comunicación

2,28

Ordena de mayor (1) a menor (4) la confianza que te merece la radio como medio de comunicación

2,60

Ordena de mayor (1) a menor (4) la confianza que te merece la televisión como medio de comunicación

2,81

Ordena de mayor (1) a menor (4) la confianza que te merecen las webs como medio de comunicación

3,22

Fuente:  Elaboración propia.

La confianza de los universitarios madrileños en los medios de comunicación Según el informe anual de la profesión periodística (APM, 2014) el 56,4 % de los españoles otorgan una media de aprobado (5,61) con respecto a la confianza que depositan en los medios de comunicación. También se observa que el 6,15 % de la ciudadanía no confía en absoluto en los medios, mientras que el 2,7 % muestra una confianza plena en estos y en la función que desarrollan. Por medios, la televisión sigue siendo el que tiene una mayor valoración en España, según La televisión en España. Informe 2013, de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA, 2013). En este sentido, en el transcurso de esta investigación se preguntó a los universitarios madrileños sobre su nivel de confianza en los medios, con el fin de tener una perspectiva adecuada de la visión que tiene este colectivo al respecto. La tabla 2 nos muestra cómo la media obtenida se acerca bastante a la resultante en el barómetro del mes de marzo de 2013 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que, a su vez, es el dato utilizado por la APM en su informe. En confianza individual por medio, el uso de las webs para informarse resulta ser el que menos confianza genera, dato que contrasta con el aportado por el Primer estudio de medios de comunicación online, de la Interactive Advertising Bureau (IAB, 2014), en el que se afirma justamente lo contrario: Internet sería el medio más creíble (7,7 %) y mejor valorado (8,7 %) para conocer una marca y para obtener información tanto general como detallada. Posiblemente, esta discrepancia podría deberse a que este estudio trata a Internet como un medio de comunicación en sí mismo —no lo es, pues es la vía de transmisión para medios convencionales y nativos— y combina en la pregunta la credibilidad 72

Periodistica_17_int.indd 72

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Patrones de consumo de medios en los universitarios de Madrid

informativa con el conocimiento de una marca; dos parámetros dispares, complejos y no fácilmente asociables. En cualquier caso, la prensa digital resulta ser el medio que más confianza genera entre los jóvenes universitarios madrileños, seguido por la radio y, en último lugar, la televisión. Medios y tiempos de consumo de los contenidos Durante décadas, las noticias se conocían a través de los periódicos y las revistas, medios que, posteriormente, se toparían con la competencia de la radio y, más tarde, de la televisión. A pesar de esa competencia y las tensiones que se generaron, la convivencia, la complementariedad entre los distintos medios, ha sido posible durante mucho tiempo. En cambio, hoy en día nos encontramos inmersos en un mundo que ha comenzado a girar en apenas unos años en torno a los dispositivos digitales fijos y móviles y en el que Internet ha multiplicado exponencialmente las posibilidades de los usuarios para acceder a los contenidos informativos (Parratt, 2010). Actualmente, los jóvenes universitarios no valoran los medios de comunicación de una forma convencional. De hecho, no reconocen a los medios tradicionales como «sus medios»; es decir, este colectivo se siente más cómodo e identificado con el entorno digital, en el que la experiencia deja de ser lineal y uniforme. Por ejemplo, los jóvenes catalanes con estudios universitarios de entre 14 y 29 años afirman que prefieren las series de televisión por la Red porque así pueden evitar los cortes de publicidad de la televisión convencional y visionarlas a conveniencia, cuando y como quieran (Navarro et al., 2012). Los jóvenes ya no buscan las noticias únicamente en los periódicos, la radio o la televisión, fuente habitual de las noticias, sino que navegan y persiguen contenidos lejos del concepto clásico de noticia y más cerca del infoentretenimiento, que, como apuntaba Jenkins (2006), está revolucionando no solo la industria de los medios dentro de su infraestructura o modelos de negocio, sino también en el hábito de consumo de los contenidos y también en la forma de relacionarse de estos usuarios. Así, según los resultados de esta investigación, los jóvenes universitarios madrileños dedican de media más tiempo a participar en las redes sociales, seguido por el uso de buscadores para consultar información, lo que no implica que sean noticias de plena actualidad, sino cualquier tipo de información. Por el contrario, las cifras más bajas salen en el uso de juegos, la compra en línea y las gestiones económicas y la escucha de la radio. También están por debajo de la media la consulta de blogs y la publicación de contenidos propios, como se recoge en la tabla 3. PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 73

73

12/6/19 12:44


José María Legorburu, María Sánchez y Raquel Ibar

Tabla 3.  Valoración del tiempo dedicado a varias formas de consumo Valoración del tiempo dedicado (0-10)

Media

Tiempo que dedicas a usar buscadores

7,28

Tiempo que dedicas a escuchar música

7,22

Tiempo que dedicas a escuchar la radio

3,55

Tiempo que dedicas a jugar

2,96

Tiempo que dedicas a participar en redes sociales

7,75

Tiempo que dedicas a comunicarte mediante chats

5,94

Tiempo que dedicas a ver contenido audiovisual

7,12

Tiempo que dedicas a acceder a medios de comunicación

6,55

Tiempo que dedicas a consultar blogs

4,42

Tiempo que dedicas a comprar o hacer gestiones económicas

3,03

Tiempo que dedicas a publicar contenidos propios

4,32

Tiempo que dedicas a descargar contenidos

6,10

Fuente:  Elaboración propia.

Tabla 4.  Valoración del tiempo dedicado a consumir prensa digital, radio, televisión y webs Valoración del consumo (0-10)

Media

Tiempo que dedicas a la prensa digital

5,95

Tiempo que dedicas a la radio

4,63

Tiempo que dedicas a la televisión

6,48

Tiempo que dedicas a las webs

7,76

Fuente:  Elaboración propia.

Resulta evidente que, dentro de los tiempos de consumo (tabla 4), las webs son lo más consumido por los universitarios (7,76). Sin embargo, los consumos de medios de comunicación propiamente dichos están en la media. De entre todos los medios de comunicación, la radio resulta ser el menos consumido (4,63). Por tanto, se confirmaría que los jóvenes prefieren el entretenimiento a las noticias. Dentro de la valoración de las preferencias que hacen los jóvenes universitarios de los medios de comunicación para informarse de la actualidad, su preferido sigue siendo la televisión, mientras que la radio prácticamente no es tenida en cuenta para informarse (tabla 5). 74

Periodistica_17_int.indd 74

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Patrones de consumo de medios en los universitarios de Madrid

Tabla 5.  Valoración de las preferencias Valoración de las preferencias (1 más - 4 menos)

Media

Prensa digital para informarte de la actualidad

2,28

Radio para informarte de la actualidad

3,20

Televisión para informarte de la actualidad

2,14

Webs para informarte de la actualidad

2,47

Fuente:  Elaboración propia.

Tabla 6.  Valoración del tiempo de uso de dispositivos para consumo de medios de comunicación Valoración del tiempo de uso de dispositivos para consumo (0-10)

Media

Tiempo de uso de la televisión y la radio para consumir medios de comunicación

6,23

Tiempo de uso del ordenador para consumir medios de comunicación

7,36

Tiempo de uso de la tableta para consumir medios de comunicación

2,30

Tiempo de uso del teléfono inteligente para consumir medios de comunicación

6,49

Fuente:  Elaboración propia.

Por último, en cuanto a los dispositivos, el menos utilizado hasta el momento para acceder a este tipo de contenidos resultaría ser la tableta, con una media de 2,30, mientras que el ordenador personal seguiría siendo el más utilizado, con una media de 7,36 (tabla 6). Jóvenes universitarios multitarea Los seres humanos siempre han tenido la capacidad de hacer varias cosas a la vez, pero no cabe duda de que el fenómeno multitarea ha alcanzado una gran velocidad en la era de Internet, cuando se ha convertido en rutina el hecho de tener seis conversaciones al mismo tiempo a través de redes sociales o mensajería instantánea, ver la televisión y consultar datos en Google (Wallis, 2006). El término multitarea, desde el punto de vista digital, abarca una gran variedad de procesos nuevos y diferentes. Dentro de las circunstancias multitarea que pueden aparecer con respecto a los medios de comunicación, los jóvenes no procesan de forma simultánea mensajes que no sean complementarios, sino que durante su navegación se están moviendo de adelante hacia atrás entre diferentes actividades que son compatibles entre sí (Foehr, 2006). Los resultados de un estudio experimental para establecer comportamientos multitarea muestran que los individuos cambian su atención entre los medios de PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 75

75

12/6/19 12:44


José María Legorburu, María Sánchez y Raquel Ibar

Tabla 7.  Cuando navegas por Internet, ¿qué sueles hacer? Actividad

Porcentaje

Pasas de un sitio a otro aleatoriamente

18,4 %

Utilizas los sitios que están almacenados/agregados

23,6 %

Accedes a los sitios por las recomendaciones de las redes sociales

7,9 %

Accedes a los sitios por las recomendaciones de los medios de comunicación

2,5 %

Accedes a los sitios a través de un buscador

36,3 %

Otra, ¿cuál?

0,9 %

Total

89,6 %

Fuente:  Elaboración propia.

comunicación a una velocidad muy alta, con un promedio de 120 cambios durante 27 minutos de multitarea en los medios. Los participantes del estudio pasaron aproximadamente dos tercios del tiempo prestando más atención al ordenador que a la televisión, pero la duración media del tiempo de exposición al ordenador es más larga que la de la televisión, aunque el tiempo de exposición para ambos medios es de unos 5 segundos por cada medio. Los datos obtenidos en esta investigación entre los universitarios madrileños revelan que, efectivamente, la multitarea no es un proceso en el que se navega de un lugar a otro aleatoriamente, ya que solo el 18,4 % lo hace así. Es relevante que el 23,6 % de los consultados acceda a sitios almacenados o agregados y que un porcentaje del 36,3 % acceda a los sitios siempre a través de buscadores (tabla 7). En el caso de la televisión, según el informe de UTECA (2013), que emplea datos aportados por Nielsen, el 81 % de los consumidores españoles realizan otra tarea mientras ven la pequeña pantalla (o ya no tan pequeña). Surge así con fuerza el concepto de segunda pantalla o multiplantalla. Los datos obtenidos en esta investigación (tabla 8) revelan que el 53,1 % de los jóvenes universitarios madrileños pasan de un canal a otro aleatoriamente, es decir, hacen zapeo mientras ven la televisión. El 27,7 % utiliza los canales presintonizados, sin buscar nunca otras posibilidades nuevas. Una parte significativa de los consultados —el 7,7 %— accede a la televisión a través de los canales que las operadoras tienen en la web, y que permiten ver la programación a la carta, sin necesidad de tener que visionar los contenidos a la hora que fijan los radiodifusores. El 2,4 % accede a la programación o decide ver un programa o serie de televisión por las recomendaciones que le llegan a través de las redes sociales —los prescriptores más comunes son el círculo de amigos y, en ocasiones, las páginas de las cadenas a las que están suscritos—. 76

Periodistica_17_int.indd 76

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Patrones de consumo de medios en los universitarios de Madrid

Tabla 8.  Cuando ves la televisión, ¿qué sueles hacer? Actividad

Porcentaje

Pasas de un canal a otro aleatoriamente (zapeo)

53,1 %

Utilizas los canales que están presintonizados

27,7 %

Accedes a través del servicio a la carta de los canales en la web

7,7 %

Accedes a través de las recomendaciones de las redes sociales

2,4 %

Otra, ¿cuál?

4,4 %

Total

95,3 %

Fuente:  Elaboración propia.

Tabla 9.  Cuando escuchas la radio, ¿qué sueles hacer? Actividad

Porcentaje

Pasas de una emisora a otra aleatoriamente

19,0 %

Escuchas las emisoras presintonizadas

66,7 %

Accedes a través del servicio a la carta de los canales en la web (podcasting)

3,6 %

Accedes a través de las recomendaciones de las redes sociales

1,5 %

Otra, ¿cuál?

3,9 %

Total

94,7 %

Fuente:  Elaboración propia.

Finalmente, destaca el hecho de que únicamente el 4,7 % de los consultados ven la televisión convencional a través de la programación ofrecida por las cadenas. En cuanto a la radio, el 66,7 % de los jóvenes universitarios la escucha únicamente mediante los canales presintonizados de sus aparatos receptores, de manera que es mucho más infrecuente la búsqueda de nuevas opciones y el zapeo y, en cambio, mayor su fidelidad con su emisora o emisoras favoritas que en el caso de la televisión. En cuanto a la multitarea, a diferencia de esta, la versatilidad que procura la unisensorialidad de la radio permite realizar toda suerte de tareas de forma simultánea (tabla 9). De la interactividad al fenómeno de los prosumidores La convergencia de dispositivos ha permitido la ubicuidad de los contenidos, por lo que los medios disponen de nuevas herramientas de comunicación para hacer llegar a los usuarios sus mensajes y contenidos. La tecnología digital PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 77

77

12/6/19 12:44


José María Legorburu, María Sánchez y Raquel Ibar

Tabla 10.  Los medios de comunicación permiten la interacción con los usuarios. ¿Interactúas con ellos? Sí

39,0 %

No

57,7 %

Total

96,7 %

Fuente:  Elaboración propia.

aporta nuevos valores a los modelos de comunicación existentes. Asimismo, se han producido cambios en los hábitos, se fragmentan los medios y las audiencias y se personalizan los contenidos, lo que implica que hay que encontrar un equilibrio entre la oferta y la demanda (Sánchez, 2013). La multidireccionalidad de los nuevos medios hace que se rompa el esquema de la comunicación tradicional, y el término interactividad se ha convertido en un comodín empleado para aludir, por una parte, a una amplia gama de aplicaciones tecnológicas y, por otra, a prácticas comunicativas variadas que requieren distintas formas de actuación del telespectador (Prado et al., 2008). En cuanto a la adopción de las nuevas tecnologías, la edad y determinadas características sociodemográficas resultan determinantes a la hora de demandar más o menos interactividad. En principio, los usuarios mayores prefieren un consumo más pasivo del medio, mientras que los niños y los jóvenes disfrutan más de la experiencia si en esta existe cierto grado de interactividad. Esto resulta relevante desde el punto de vista de las competencias digitales y la familiarización que se tenga con los nuevos medios. Así, la participación del usuario es la gran baza a tener en cuenta a la hora de generar contenidos interactivos, ya que es aquí donde se encuentra la clave para hacer que los usuarios disfruten de la experiencia que suponen este tipo de contenidos y que, a su vez, generen una respuesta que permita obtener información al respecto a los medios, lo que, a su vez, debe contribuir a retroalimentar y adecuar los contenidos. Pero, además, no se puede olvidar que la interacción no solo se produce con el propio medio, sino que los usuarios comparten la interactividad con otros usuarios que también se encuentran navegando en las mismas webs, de manera que se genera un proceso de retroalimentación de contenidos y de intercambio de opiniones en red. Los universitarios madrileños, en general, todavía no tienen un elevado grado de interactividad con los medios de comunicación, tal como se desprende de los datos obtenidos y que se reflejan en la tabla 10. Tan solo el 39 % interactúa con ellos y, de este 39 %, casi dos tercios (60 %) son mujeres, y un poco más de un tercio, hombres (38 %). 78

Periodistica_17_int.indd 78

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Patrones de consumo de medios en los universitarios de Madrid

Tabla 11.  Según tu opinión, ¿cuál es el motivo por el que los medios están interesados en que interactúes con ellos? No

Total

Interés económico

45,6 %

54,2 %

99,8 %

Interés por conocer tu opinión

75,8 %

24,0 %

99,8 %

Interés por conocer tus preferencias y hábitos

53,3 %

46,5 %

99,8 %

Fuente:  Elaboración propia.

Los medios de comunicación tienen sus herramientas para hacer que los usuarios participen de los contenidos y estos deberían ser conscientes de que hay un interés implícito en ellos para que exista interacción, pues resulta decisivo para realizar marketing contextual. Sin embargo, como se indica en la tabla 11, poco más de la mitad de los jóvenes universitarios madrileños (54,2 %) piensa que uno de los motivos por los que los medios desean interactuar con ellos es el económico, mientras que prácticamente la otra mitad opina lo contrario. Sin embargo, resulta sorprendente que el 75,8 % de estos mismos jóvenes opinen que los medios no tienen ningún interés en conocer o en tener en cuenta su opinión y que el 53,3 % crea que los medios tampoco quieren conocer sus hábitos. Patrones de consumo de información entre los jóvenes universitarios madrileños De esta forma, a partir de los resultados obtenidos en la encuesta, se ha procedido a realizar un análisis clúster para poder componer grupos bien caracterizados que revelen en alguna medida los patrones de consumo de estos usuarios. Este análisis ha permitido identificar un grupo mayoritario de universitarios, superior al 60 %, que, aunque no deposita una gran confianza en los medios de comunicación, contrariamente se caracteriza por un notable consumo de televisión y de radio, por un bajo consumo de prensa digital; que demuestra un limitado interés por la publicidad, y que rechaza pagar por los contenidos. También se ha detectado una minoría relevante, en torno a uno de cada cinco jóvenes universitarios, que sí concede credibilidad a los medios de comunicación, que los consume en gran medida, incluso de forma simultánea, y que, además de interesarse por la publicidad, afirma estar de acuerdo con pagar por contenidos, siempre que sean de calidad. En cualquier caso, estos dos grandes grupos pueden ser desglosados hasta en seis grupos menores más caracterizados, a partir de las medias obtenidas. Se relacionan a continuación: PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 79

79

12/6/19 12:44


José María Legorburu, María Sánchez y Raquel Ibar

— Grupo 1: jóvenes universitarios poco interesados en los medios de comunicación, reactivos y poco digitales. Presentan niveles medios en buscadores (6,06), redes sociales (5,60), consumo de webs en general (5,85), acceso a ordenadores (5,91) y consumo de contenido audiovisual (5,90), mientras que tienen niveles bajos o muy bajos en el consumo de medios de comunicación como la prensa (1,58) o la radio (1,93) para informarse, en el uso de blogs (1,12) y en el acceso a las webs para obtener información (2,18). Este colectivo tiene una media-baja confianza en los medios de comunicación (4,53) y una baja confianza en las webs (3,18). Apenas comparten contenidos con otros usuarios (2,78) y el medio que menos valoran es la radio (3,20). En contraposición, el medio más valorado por ellos es la televisión, al que consideran también su favorito. — Grupo 2: jóvenes universitarios interesados en los medios de comunicación, pasivos y poco digitales. Comparten cierto parecido con los usuarios del grupo 1, pero emplean más los medios de comunicación en cuanto al tiempo de acceso (5,59) y tienen más confianza en ellos (5,10). Sin embargo, son también usuarios poco digitales en cuanto al empleo de otros dispositivos que no sean el ordenador (6,60) y, en mucha menor medida, el teléfono inteligente (4,93). Por otro lado, tienen niveles medios en cuanto a acceso a la información dentro de los medios tradicionales como la prensa (5,29). — Grupos 3 y 4: jóvenes universitarios interesados en los medios, pasivos y digitales medios. Estos dos grupos tienen un comportamiento muy parecido entre ellos; existen variaciones en determinadas variables, pero en conjunto unas medias compensan a otras. Están en un nivel medio-alto de interés en lo que se refiere a los medios de comunicación (6,51 y 6,30, respectivamente), pero, en cambio, no se muestran excesivamente participativos en cuanto a la interactividad con las webs o a compartir contenidos con otros usuarios (5,08 y 5,23, respectivamente), así como a generar contenidos propios (3,87 y 3,68, respectivamente). — Grupo 5: jóvenes universitarios muy interesados en los medios, proactivos y muy digitales. Este grupo resulta ser el más interesante desde el punto de vista de la interactividad, de la segmentación y de los hábitos de consumo. Son usuarios que se muestran tremendamente proactivos ante todo lo digital, les encanta el uso de los dispositivos digitales fijos y móviles para acceder a la actualidad, para leer prensa, escuchar radio o ver televisión. Del mismo modo, hacen uso de los medios para informarse (7,84) y para ver contenidos (8,26), pero también generan los suyos propios (5,97) y comparten en las redes sociales todo lo que les resulta interesante o relevante (8,41). — Grupo 6: jóvenes universitarios poco interesados en los medios, aunque son proactivos y muy digitales. Son justamente lo contrario que en el caso del 80

Periodistica_17_int.indd 80

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Patrones de consumo de medios en los universitarios de Madrid

grupo 2. Estos usuarios están en la media de interés en aquello que los medios de comunicación les quieran contar (6,88) y su confianza en ellos es también media (5,31). Sin embargo, les gusta la tecnología y lo digital, usan las webs (8,07) y las redes sociales (7,86), comparten contenidos de prensa o los recomiendan a través de las redes sociales (7,65) y, de hacerlo, acceden a la prensa, a la radio y la televisión a través de la web (7,97). Conclusiones Una de las conclusiones más evidentes de esta investigación es el desapego y la falta de confianza —apenas un aprobado— que sienten los jóvenes universitarios madrileños con los medios de comunicación y a las noticias que transmiten, a pesar de que necesitan de ellos para mantenerse informados y poder desenvolverse en la sociedad democrática. Ya en el ámbito del acceso a los contenidos y en el tiempo que se emplea en hacerlo, se aprecia una evolución a pasos agigantados que deja atrás los sistemas tradicionales de transmisión, en favor de Internet y los dispositivos digitales fijos y móviles. Los jóvenes universitarios madrileños prefieren el acceso no lineal y a la carta. El entretenimiento se impone a la información, el acceso a las webs es la actividad que más tiempo ocupa y la televisión es el medio de comunicación preferido para informarse. La mayoría de los usuarios de este colectivo son multitarea, especialmente cuando hacen uso de la televisión y están entrando directamente en las dinámicas de segunda pantalla o multipantalla a través, sobre todo, del uso paralelo de las redes sociales. En cambio, aunque reclaman la atención de los medios de comunicación, lo cierto es que menos de la mitad de ellos acostumbran a inter­ actuar con ellos. De hecho, con un elevado grado de desconocimiento, consideran que a los medios no les interesan sus opiniones, sugerencias o contenidos y que, de interesarles, solo es por cuestiones meramente económicas. Todas estas características permiten definir los ya mencionados dos grandes grupos de universitarios madrileños. El mayoritario (casi dos terceras partes), gran consumidor de medios de comunicación audiovisuales, pero con una baja confianza en estos, está relativamente interesado por la publicidad, casi como mal menor, y totalmente opuesto al pago por los contenidos. El segundo colectivo, mucho más reducido (en torno al 20 %), que sí otorga una elevada credibilidad a los medios de comunicación, hace un uso extensivo de ellos, sabe de la importancia de la publicidad para informarse y para el sustento del sector y, a diferencia de la mayoría de sus compañeros de estudios, considera que puede merecer la pena pagar por determinados contenidos, siempre que estos sean de calidad. PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 81

81

12/6/19 12:44


José María Legorburu, María Sánchez y Raquel Ibar

En resumen, además de las conclusiones que se relacionan anteriormente, se puede afirmar que los usuarios, si bien no son conscientes del fenómeno de la convergencia de medios y de sus posibilidades para la pervivencia futura del sector periodístico, hacen uso de buena parte de ellas en su vida diaria y, más aún, demandan nuevos servicios y prestaciones totalmente relacionadas con ellas. Esto puede traducirse en que son justamente los usuarios con sus nuevas rutinas y requerimientos los que se están convirtiendo, junto con otros factores —sobre todo económicos—, en el motor fundamental para impulsar el desarrollo de la convergencia. Bibliografía Aguaded, Ignacio; Ferrés, Joan; Cruz Díaz, Rocío; Pérez Rodríguez, María Amor; Sánchez Carrero, Jacqueline; Delgado, Águeda. Informe de investigación: El grado de competencia mediática en la ciudadanía andaluza. Huelva: Grupo Comunicar Ediciones, 2011. Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Informe anual de la profesión periodística 2013 [en línea]. Madrid: APM, 2013. <https://www.apmadrid.es/wp-content/uploads/2009/02/ informe_profesion_2013.pdf> [Consulta: 15 febrero 2019]. — Informe anual de la profesión periodística 2014 [en línea]. Madrid: APM, 2014. <https:// www.apmadrid.es/wp-content/uploads/2009/02/Informe%20profesion_2014_def_baja.pdf> [Consulta: 15 febrero 2019]. EuroRSCG Worldwide. Millennials: the challenger generation [en línea]. 2011. <https://down load.havas.com/prosumer-reports/millennials-the-challenger-generation/> [Consulta: 15 febre­ro 2019]. Ferrés, Joan; Piscitelli, Alejandro. «La competencia mediática: propuesta articulada de dimensiones e indicadores». Comunicar, 19, 38 (2012), p. 75-82. Foehr, Ulla G. Media multitasking among American youth: Prevalence, predictors and pairings. Washington: Kaiser Family Foundation Study, 2006. Fundación Telefónica. Sociedad de la información en España 2013 [en línea]. Madrid: Fundación Telefónica, 2013. <https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/sociedad-de-la -informacion/sie2013/> [Consulta: 15 febrero 2019]. GRADAR. «Los jóvenes utilizan Internet para informarse» [en línea]. 2008. <http://www.grdar. com/2008/08/los-jovenes-eligen-internet-para-informarse/> [Consulta: 5 mayo 2014]. Instituto Nacional de Estadística (INE). Estadística de enseñanza universitaria en España: Curso 2010-2011 [en línea]. 2012. <http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t13/p405/a2010 -2011/l0/&file=01011.px&L=0> [Consulta: 15 febrero 2019]. Interactive Advertising Bureau (IAB). Primer estudio de medios de comunicación online [en línea]. 2014. <https://iabspain.es/estudio/primer-estudio-de-medios-de-comunicacion-online/> [Consulta: 15 febrero 2019]. 82

Periodistica_17_int.indd 82

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Patrones de consumo de medios en los universitarios de Madrid

Jenkins, Henry. Convergence culture: Where old and new media collide. Nueva York: New York University Press, 2006. Legorburu, José María (coord.). Modelos de convergencia de medios en España I: Digitalización, concentración y nuevos soportes. Madrid: CEU Ediciones, 2013. Muros, Beatriz; Aragón, Yolanda; Bustos, Antonio. «La ocupación del tiempo libre de jóvenes en el uso de videojuegos y redes». Comunicar, 20, 40 (2013), p. 31-39. Navarro, Héctor; González, Zahaira; Massana, Eulàlia; García, Irene; Contreras, Ruth. «El consumo multipantalla. Estudio sobre el uso de medios tradicionales y nuevos por parte de niños, jóvenes, adultos y personas mayores en Cataluña». Quaderns del CAC, 15, 1 (2012), p. 91-100. Parratt, Sonia. «Consumo de medios de comunicación y actitudes hacia la prensa por parte de los universitarios». Zer, 15, 28 (2010), p. 133-149. Prado, Emili; Franquet, Rosa; Soto, María Teresa; Ribes, Xavier; Fernández Quijada, David. «Tipología funcional de la televisión interactiva y de las aplicaciones de interacción con el televisor». Zer, 13, 25 (2008), p. 11-35. Rodríguez San Julián, Elena. Informe juventud en España 2012 [en línea]. 2013. <http://www. injuve.es/sites/default/files/2013/26/publicaciones/IJE2012_0.pdf> [Consulta: 5 mayo 2014]. Sánchez, María. «Nuevos procesos de la publicidad digital: Crossmedia, Transmedia y Apps». En: Legorburu, José María (coord.). Modelos de convergencia de medios en España I: Digitalización, concentración y nuevos soportes. Madrid: CEU Ediciones, 2013, p. 119-138. Siles, Ana María. Hacia una nueva televisión multiactiva, interpersonal, social y conectada [en línea]. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2014. <http://eprints. ucm.es/27662/> [Consulta: 4 mayo 2014]. Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA). La televisión en España: Informe 2013. Madrid: UTECA, 2013. Wallis, Claudia. «The multitasking generation». Time [en línea] [Nueva York] (2006). <http:// content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1174696,00.html> [Consulta: 5 mayo 2014].

Datos de los autores José María Legorburu Hortelano es doctor en ciencias de la información y decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Es investigador principal del Grupo Emergente de Investigación en Convergencia de Internet, Radio y Televisión (INCIRTV). Es autor de numerosas publicaciones especializadas, tanto libros como artículos en revistas científicas y de divulgación. Trabajó como editor superior en los Servicios Informativos de Onda Cero Radio. María Sánchez Martínez es doctora en ciencias de la comunicación y profesora de tecnología y nuevos medios en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. Es miembro del Grupo Emergente de Investigación en Convergencia de

PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 83

83

12/6/19 12:44


José María Legorburu, María Sánchez y Raquel Ibar

Internet, Radio y Televisión (INCIRTV). Anteriormente ha ejercido como publicitaria en distintas agencias y departamentos de marketing. Raquel Ibar Alonso es licenciada con tesina en ciencias matemáticas en la especialidad de estadística e investigación operativa en la Universidad Complutense de Madrid. Profesora de estadística en la Universidad CEU San Pablo, es autora de numerosas publicaciones especializadas y ha participado en distintos proyectos de investigación financiados. Es miembro del Grupo Emergente de Investigación en Convergencia de Internet, Radio y Televisión (INCIRTV).

84

Periodistica_17_int.indd 84

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Periodística [Societat Catalana de Comunicació], número 17 (2016-2017), p. 85-103 http://revistes.iec.cat/index.php/periodistica / DOI: 10.2436/20.3008.02.44 ISSN (ed.impresa): 1130-183X / ISSN (ed. electrònica): 2013-9985 Data recepció: 28/02/14 / Data acceptació: 20/12/14

Sabotajes virtuales y bloqueos informáticos como estrategias para las dinámicas de acción y la libertad de información Noelia García Estévez

Resumen En el entorno digital se fomentan imaginarios colectivos, identidades y conflictos sociales, a la vez que se articulan nuevas vías de acción y de actuación ciudadana. De este modo, en los últimos años se han desarrollado una serie de movimientos gestados desde la red y con un importante componente tecnológico. En este ciberactivismo encontramos una vertiente más radical en la que la figura del hacker se alza como un combatiente del cibercontrol y de las injusticias sociales. El objetivo de este artículo es analizar el desarrollo y la situación actual de estas acciones hacktivistas que utilizan técnicas como los ataques tecnológicos o los virus informáticos a favor de determinadas protestas sociopolíticas y de la extensión de la libertad de información. Los movimientos como Anonymous, LulzSec o WikiLeaks ponen de manifiesto el auge de este tipo de organizaciones no exentas de polémica y provocan una fuerte escisión entre sus defensores y sus detractores. Palabras clave: ataques tecnológicos, virus informáticos, hackerismo, libertad de información, activismo.

Virtual sabotage and computer blockades as strategies for action dynamics and freedom of information Abstract In the digital environment, collective imaginaries, identities and social conflicts are promoted. At the same time, new avenues of action and citizen participation are PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 85

85

12/6/19 12:44


Noelia García Estévez

implemented. This has led in recent years to the development of a series of movements which arose on the Internet, all of which have a significant technological component. This cyberactivism shows a more radical aspect in which the hacker stands as a fighter against cybercontrol and social injustice. The purpose of this paper is to analyse the development and the current state of the hacktivist actions that use such techniques as technological attacks or computer viruses for socio-political protests and the promotion of freedom of information. Movements such as Anonymous, LulzSec or WikiLeaks show the upswing of this type of organizations, which are not without controversy and which are producing a major split between their supporters and detractors. Keywords: technological attacks, computer viruses, hackerism, freedom of information, activism.

Introducción Desde hace unos años vivimos insertos en una era tecnológica en la que tiene lugar una revolución digital capaz de modificar conceptos y actitudes. De hecho, nuestra sociedad ha experimentado un importante giro en el propio de­ sarrollo de la ciudadanía, sus hábitos, costumbres y maneras de proceder. La inclusión de una esfera digital predominante y el imparable desarrollo tecnológico han propiciado un nuevo contexto en el que es preciso reformular las significaciones tradicionales, los imaginarios sociales y las actividades cívicas. Recordemos la tesis de Echeverría según la cual existen tres entornos de la humanidad: el entorno primero o physis, el entorno segundo o polis y el entorno tercero o telépolis. El primer entorno se refiere a todo aquello que es natural, el segundo trata del espacio social y cultural y el tercero hace referencia a un escenario «que difiere profundamente de los entornos naturales y urbanos en los que tradicionalmente han vivido y actuado los seres humanos» (Echeverría, 1999: 14). Se refiere a un entorno articulado a través de las tecnologías de la información y la comunicación y en el que se han visto sustancialmente modificadas las relaciones sociales y culturales que se dan y se daban en los entornos primero y segundo. La evolución de Internet nos ha llevado a la web 2.0 o web social, en la que los usuarios adquieren un papel activo que les permite interactuar con los propios contenidos y espacios virtuales y entre ellos mismos. Este hecho ha marcado un importante punto de inflexión en cuanto a las inferencias del entorno digital con respecto al no virtual. Las plataformas 2.0 se configuran como formas de interacción social basadas en un intercambio dinámico entre los nodos en contextos de complejidad. La red, definida como un sistema abierto y en construcción permanente, involucra a conjuntos que se identifican en las mis86

Periodistica_17_int.indd 86

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Sabotajes virtuales y bloqueos informáticos

mas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos (Dron, 2007). En este sentido, apunta el profesor Orihuela (2005) que las redes sociales operan de forma cruzada en tres ámbitos denominados las 3C: comunicación (nos ayudan a poner en común conocimientos), comunidad (nos ayudan a encontrar e integrar comunidades) y cooperación (nos ayudan a hacer cosas juntos). Con todo lo dicho, no extraña que la red se haya convertido en una herramienta y un espacio fundamentales para el propio devenir social y político. Para el ciudadano de la era 2.0, Internet le servirá, por un lado, como una excelente y amplia fuente de información necesaria para conocer su entorno y gestar su propia opinión y, por otro, como espacio interactivo, colaborativo y participativo en el que poner en común las ideas para que estas se nutran mutuamente. A través de una estructura de red distribuida, la web social propicia la participación libre y no jerarquizada de sus usuarios. La web 2.0 ha creado un espacio de comunicación y participación ciudadana en el que se pueden fomentar la cooperación y la ayuda mutua. Este aspecto de los medios sociales (social media) hace que sea posible vincular la instauración de Internet con el fortalecimiento de la sociedad civil y la conciencia democrática. Los ciudadanos están tomando conciencia de que pueden participar en Internet. No obstante, para hacer real la afirmación anterior es precisa la culminación de una alfabetización tecnológica y digital que otorgue las competencias necesarias a la ciudadanía para que esta sea capaz de superar una fase negativa y pasiva y pasar a otra positiva y activa. La alfabetización digital requiere mucho más que saber utilizar las distintas aplicaciones informáticas. Estas destrezas, aunque necesarias, no son suficientes. Hay que ir más allá de la simple alfabetización informática. Se trata de asimilar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como base fundamental para el desarrollo y la práctica de las competencias ciudadanas. Por eso, entendemos la alfabetización digital desde un sentido amplio y complejo. Alguien alfabetizado digitalmente debe poseer una serie de características que le permitan ejercer de forma eficaz su papel de ciudadano activo en la sociedad civil. Metodología Partimos de la necesidad de indagar las vinculaciones existentes o no entre los movimientos hacktivistas y la libertad de expresión. Es objetivo de este artículo analizar el desarrollo y la situación actual de estas acciones hacktivistas que utilizan técnicas como los ataques tecnológicos o los virus informáticos en pro de determinadas protestas sociopolíticas y de las libertades humanas. A partir de estas interpelaciones nos formulamos los siguientes interrogantes: ¿es PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 87

87

12/6/19 12:44


Noelia García Estévez

legítimo el uso de técnicas y estrategias ilegales o alegales en pro de la libertad y la defensa de los derechos de las personas?, ¿es necesaria la existencia de estos grupos de presión tecnológica para salvaguardar la libertad de la red?, ¿la respuesta social ante este fenómeno es positiva o negativa?, ¿y la de los gobiernos y organizaciones afectados?, ¿cuál será previsiblemente la evolución de estos movimientos, sus estructuras y actividades?, etc. En nuestra historia reciente tenemos ejemplos como Anonymous, LulzSec, Gn0sis o RevoluSec, entre otros, que ponen de manifiesto la implantación del ciberespacio como nuevo campo de batalla donde lidiar las luchas cívicas y sociales. Es preciso analizar los objetivos de estos movimientos hacktivistas, examinando la propia naturaleza y vocación de tales colectivos y reflexionando sobre los resultados de sus actuaciones y repercusiones sociales. Dada la naturaleza compleja de nuestra temática, hemos optado por la utilización de una combinación metodológica cualitativa y cuantitativa a través del desarrollo de un método empírico analítico considerando pautas sistemáticas, sintéticas, deductivas e inductivas. No olvidemos que abordamos el estudio de un fenómeno coetáneo, extraordinariamente cambiante y de difícil delimitación, por lo que nos hemos decantado por una postura abierta conscientes de que nuestro objeto de estudio está en continua relación con la dinámica de cambio en tiempo y espacio. Entre la libertad y el control: la libertad de expresión y las oportunidades cívicas frente a la censura en red y el control gubernamental A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano ha evolucionado gracias al surgimiento de nuevos conocimientos. No cabe duda de que el ser humano tiene la capacidad de pensar ni de que esta capacidad es el motor de la evolución y el progreso social. Así fue como pasamos de la Edad de Piedra a la del Bronce, de esta a la del Hierro y así hasta llegar a nuestros días. En la actualidad se ha puesto en valor ese activo intangible que es el conocimiento y ha llegado a convertirse en uno de los determinantes sociales. De ahí que sea fácil escuchar la catalogación de nuestro momento histórico como el de la sociedad de la información y el conocimiento (SIC). Es más, se suele entender que las TIC son precisamente el antecedente directo de la SIC y que la expresión fundamental de las TIC es Internet, gracias al cual el conocimiento es hoy universalmente accesible y el saber es colectivo y emana de múltiples sitios. Uno de los principales instrumentos para generar y adquirir conocimiento es, lógicamente, la información. Gracias a las TIC, la transmisión de conocimiento y saberes ha alcanzado unas cotas extraordinarias. Se ha producido una demo88

Periodistica_17_int.indd 88

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Sabotajes virtuales y bloqueos informáticos

cratización del saber. Por lo tanto, si aceptamos la premisa de que la información es poder, Internet lo que hace es distribuir ese poder. Pero no debemos confundir información con conocimiento, puesto que, aunque el primero posibilita el segundo, no son lo mismo. La información es, al fin y al cabo, una mercancía que se puede comprar y vender y que tiene más valor cuanto más fresca o actual sea. El conocimiento, por su parte, pertenece a cualquier mente razonable. No es una mercancía que se devalúa o se desgasta. Es un recurso humano y, como tal, su valor aumenta cuanto más se usa. El conocimiento compartido se multiplica en vez de dividirse. Cuando repartimos otros recursos, físicos o financieros, estos se dividen; el conocimiento humano, sin embargo, no se divide, sino que se multiplica. El valor de Internet radica en su abundancia. Al contrario que otros bienes, como los diamantes, cuya valía está estrechamente relacionada con su escasez, la lógica de la web 2.0 nos dice que la red será más valiosa cuanta más gente tenga acceso a esta e interactúe con el entorno virtual. De ahí que en Internet encontremos gran cantidad de plataformas que propician la creación de conocimiento y capital simbólico. Las redes sociales en la web son estupendos escenarios para el intercambio de información, la colaboración y la resolución de conflictos. Internet se presenta como una red global con poder de procesamiento de la información y comunicación multinodal, que no distingue fronteras y establece una comunicación irrestricta entre todos sus nodos (Castells, 2001). Resurge con más fuerza un derecho universal que alcanza, o debería alcanzar, su mayor garantía en el ciberespacio: la libertad de expresión. Bustamante (2001) habla de una cuarta generación de derechos humanos, surgida a partir de la inclusión social de las TIC y en la que «la universalización del acceso a la tecnología, la libertad de expresión en la red y la libre distribución de la información juegan un papel fundamental». Ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 aparece reconocido el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18), la libertad de investigar y de recibir información (art. 19), y la libertad de opinión y de difundirla sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión (art. 19). Sin estas libertades se hace imposible la instauración de una sociedad civil activa y participativa dentro de la dinámica de las democracias. Ahora bien, como afirma Castells (2001), «si la red es global, el acceso es local, a través de un servidor. Y es en este punto de contacto entre cada ordenador y la red global en donde se produce el control más directo». Es decir, si «técnicamente, Internet es una arquitectura de libertad, socialmente, sus usuarios pueden ser reprimidos y vigilados». En efecto, no son pocas las medidas y estrategias llevadas a cabo por los diferentes gobiernos y grupos de poder para PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 89

89

12/6/19 12:44


Noelia García Estévez

controlar y vigilar los espacios en línea. Para Cáceres (2004), los distintos gobiernos de diversas ideologías y regímenes políticos se han valido del pretexto de defender la seguridad nacional o de preservar la unidad o valores nacionales para impedir a sus ciudadanos un acceso libre a Internet. Así lo corrobora el informe Enemigos de Internet, elaborado por Reporteros Sin Fronteras (2014), que revela que algunos organismos gubernamentales y agencias implementan la censura y la vigilancia en línea. Los casos más extremos los hallamos en organismos como la Autoridad de Telecomunicaciones del Pakistán, el Centro Científico y la Agencia de Información Tecnológica de Corea del Norte, el Ministerio de Información y Comunicaciones de Vietnam o la Oficina Estatal de Información de Internet de China, que han usado la defensa de la seguridad como pivote para ir mucho más allá de su misión original con el fin de censurar a periodistas, blogueros y otros proveedores de información. Pero tales actuaciones también las encontramos, según este informe, en democracias que tradicionalmente se han jactado de defender la libertad de expresión y el libre flujo de información. Así, podemos citar a la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) en Estados Unidos, el GCHQ (Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno) en el Reino Unido o el Centro de Desarrollo Telemático de la India. También es polémica la herramienta SITEL (Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones) puesta en marcha en 2001 en España y que permite al Gobierno interceptar y grabar en tiempo real cualquier conversación telefónica, correo electrónico o mensaje de móvil, además de almacenar en formato digital todos los datos de esas comunicaciones para su posterior análisis. El programa lo controla el Ministerio del Interior, lo utilizan indistintamente la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y el Centro Nacional de Inteligencia y su aplicación requiere de la imprescindible colaboración de las operadoras privadas (Lobo, 2013). En todo este entramado se precisa de la ayuda de las empresas del sector privado que funcionan como facilitadoras de información y datos a los organismos solicitantes incluso antes de haber una orden judicial. Reporteros Sin Fronteras (2014) critica duramente a «las compañías que ponen sus conocimientos al servicio de los regímenes autoritarios a cambio de sumas de dinero a menudo colosales». Del mismo modo, Pete Ashdown, fundador de XMission, denunció que «gigantes como Google, Microsoft o Apple seguramente se benefician económicamente al permitir que la NSA obtenga datos de sus redes» (Ashdown citado en Russia Today, 2013). Las redes sociales también se han convertido en puntos de interés estratégicos para los gobiernos y agencias que no dudan en establecer solicitudes de información sobre sus internautas. En este sentido, y en un intento de ofrecer transparencia y confianza a sus usuarios, el gigante Facebook publica periódi90

Periodistica_17_int.indd 90

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Sabotajes virtuales y bloqueos informáticos

camente informes sobre las solicitudes de los gobiernos en los que se detallan los siguientes datos: países que solicitaron a Facebook información sobre los usuarios; número de solicitudes recibidas de cada uno de esos países; número de usuarios/cuentas de usuario especificados en esas solicitudes, y porcentaje de solicitudes en las que Facebook estaba obligado por ley a revelar al menos algunos datos (Facebook, 2013). Hasta la fecha ha publicado dos informes, correspondientes al primer y segundo semestres de 2013, y en ambos Estados Unidos es el país que más peticiones ha tramitado: en torno a 24.000 a lo largo del pasado año y de las cuales fueron atendidas el 80 %, aproximadamente (Face­ book, 2014). Del ciberactivismo al hacktivismo: diferencias entre ambos movimientos en red Cada momento histórico y contexto social ha precisado de técnicas y estrategias de participación propias. El activismo ha sido una constante a lo largo de la historia que sigue presente hoy día pero que se ha transformado o integrado con las nuevas fórmulas de comunicación y participación sociales. Los nuevos medios reformulan el concepto de ciudadanía y exigen nuevas formas de participación democrática. El contexto en red crea nuevos entornos intelectuales y simbólicos, el ciberespacio fomenta imaginarios colectivos, identidades y conflictos sociales. De forma paralela, articula nuevas vías de acción y de actuación ciudadana, como una ampliación de la ciudadanía y sociedad civil. De este modo, el activismo tradicional se integra en la esfera digital y utiliza las herramientas tecnológicas para la consecución de sus objetivos. Observamos un cambio drástico en la secuencia de los pasos a llevar a cabo por los activistas: si en el mundo del viejo activismo la organización es previa a la difusión, con el advenimiento de Internet y la web 2.0 se configura un ciberactivismo en el que no es necesario construir ninguna red para transmitir, pues ya viene configurada por el propio contexto en línea (Ugarte, 2006). Es decir, la organicidad de los procesos sociales colectivos se difunde en una estructura desjerarquizada y autoorganizada. Los movimientos surgidos en la red se basan en estructuras horizontales en las que no hay cúpula ni poder jerárquico y todos los miembros tienen un papel igualitario. De acuerdo con Ugarte (2008), en la cibermovilización no hay una dirección consciente ni centralizada y es imposible encontrar un organizador o un grupo dinamizador responsable y estable; como mucho, podemos hablar de propositores originales que se irán disolviendo poco a poco en el propio movimiento. Estas nuevas movilizaciones toman como punto de partida la esfera en línea, en la que los individuos encuentran un espacio para compartir preocupaciones PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 91

91

12/6/19 12:44


Ciberactivismo

en línea

Activismo tradicional

en línea

fuera de línea

Noelia García Estévez

Hacktivismo

Figura 1.  Evolución del activismo fuera de línea al activismo en línea. Fuente:  Elaboración propia.

y facilitan así el encuentro de esas personas con inquietudes comunes que han hecho de la red una eficaz herramienta de discusión y movilización. Internet se ha convertido en un arma de crucial importancia en estos procesos movilizadores por su poder de difusión, de convocatoria y de movilización. Adolfo Plasencia (2011) se refería así a la importancia de las TIC y los entornos 2.0 en la gestación y el desarrollo de la Primavera Árabe: «en el París de Mayo del 67 los manifestantes más aguerridos llevaban en sus manos adoquines y cócteles molotov para enfrentar el poder de la policía. En Túnez y Egipto llevaban smartphones con cámara, teclado y conexión móvil a Internet». Las manifestaciones ciberactivistas se caracterizan por una gran informalidad y espontaneidad en su formación y estructura, ya que utilizan los medios digitales como un arma de difusión de mensajes que propulsa acciones concretas. En la gestación de estas movilizaciones existen tres etapas correlativas: la deliberación, la convocatoria y la actuación. Dependiendo de la repercusión, la importancia y el número de seguidores, una iniciativa surgida en la red puede quedarse en la primera etapa, avanzar hasta la segunda y, en algunos casos, culminar en la tercera. La primera de ellas es una fase previa deliberativa, de debate y discusión, en la que los usuarios en red plantean un asunto problemático, lo tratan, lo estudian, conversan acerca de él y de sus posibles soluciones, etc. Consiste, sobre todo, en poner de relieve la cuestión conflictiva, presionando a los agentes políticos, sociales y/o mediáticos para que actúen en este sentido. A veces, el activismo en red puede permanecer mucho tiempo inserto en esta fase e incluso no superarla si no se dan las circunstancias necesarias. No obstante, es muy común que los usuarios enzarzados en una causa utilicen las plataformas inter­ activas para dar un paso más y realizar cualquier tipo de actuación que le dé mayor notoriedad al problema en cuestión. Para ello es necesario entrar en la segunda etapa, utilizando el medio de Internet para divulgar la convocatoria y aunar adeptos. Las redes sociales digitales poseen una gran capacidad de convocatoria, consecuencia lógica de su potencial difusor. Actúan como un elemento viral y si92

Periodistica_17_int.indd 92

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Sabotajes virtuales y bloqueos informáticos

Fase deliberativa • Debate y discusión de un asunto problemático. • Puesta de relieve de la cuestión conflictiva, presionando a los agentes políticos, sociales y/o mediáticos para que actúen en este sentido. Fase de convocatoria • Uso del medio de Internet para divulgar la convocatoria y aunar adeptos. • Las redes sociales como elemento viral y sinérgico generan un tejido conectivo que se multiplica. Fase de actuación • Los usuarios deciden realizar acciones concretas, ya sean dentro o fuera de la red. • Dos corrientes: ciberactivismo y hacktivismo.

Figura 2.  Fases en la gestación de las movilizaciones en red. Fuente:  Elaboración propia.

nérgico generando un tejido conectivo que tiene la propiedad de multiplicarse. La facilidad y rapidez de propagación que presenta la web social consiguen que el mensaje se convierta en «contagioso» y se extienda como si de una epidemia de gripe se tratara (Aced, Arqués, Benítez, Llodrá y Sanagustín, 2009: 85). Este contagio se hace efectivo, puesto que en las redes sociales el mensaje es transmitido de una persona concreta a sus contactos, por lo que estos sienten mayor vinculación hacia la fuente, con un consiguiente aumento de interés. Se forma así una «ideavirus» que se mueve, que crece y que infecta todo lo que toca (Godin, 2001: 19). Una vez superada con éxito la segunda fase se alcanza la tercera, en la que los usuarios deciden realizar acciones concretas, ya sean dentro o fuera de la red. Aquí radica la principal diferencia entre el ciberactivismo, que toma su expresión normalmente en la calle, y el hacktivismo, que utiliza el mismo entorno cibernético como escenario en el que actuar. Los movimientos gestados desde el prisma del ciberactivismo suelen desembocar en revueltas callejeras, movilizaciones espontáneas y masivas de diferente índole. Es lo que Ugarte (2008: 66) denomina con el concepto de ciberturbas, que pueden adquirir diversas formas (las más comunes son las manifestaciones, las quedadas, las sentadas, las reuniones, etc.). Ejemplos actuales en los que el ciberactivismo ha tenido una importancia crucial han sido todas las revueltas acaecidas en Oriente Medio o las manifestaciones del 15M y el movimiento Democracia Real Ya en España. PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 93

93

12/6/19 12:44


Noelia García Estévez

El hacktivismo, por su parte, emplea otros métodos para presionar y conseguir sus objetivos. Suelen ser usuarios con conocimientos informáticos avanzados, con un extraordinario manejo de las TIC y de las redes, y con habilidad para inventarlas, redefinirlas y modificarlas. Para los hacktivistas, el ciberespacio no es solamente el nuevo escenario de empoderamiento civil, sino el nuevo campo de batalla global cuya protesta viral se ejerce a través de la acción cibernética. Movimientos hacktivistas: objetivos y actuaciones El término hacktivismo fue usado por primera vez en un artículo de la artista multimedia Shu Lea Cheang publicado en InfoNation en 1995; un año después, sería utilizado por un miembro del grupo de hackers americano Cult of the Dead Cow (cDc). Pero será en el año 2000 cuando Oxford Ruffin, otro miembro del citado grupo, escriba que «los hacktivistas emplean tecnología para defender los derechos humanos» (Paget, 2012: 3). Podemos definir el hacktivismo como «la utilización no violenta de herramientas digitales ilegales o legalmente ambiguas persiguiendo fines políticos. Estas herramientas incluyen desfiguraciones de webs, redirecciones, ataques de denegación de servicio, robo de información, parodias de sitios web, sustituciones virtuales, sabotajes virtuales y desarrollo de software» (Samuel citado en «Hacktivismo» en Wikipedia, 2014). El hacktivismo combina, pues, elementos del hacking online y del activismo político (Denning, 2003). El hacktivismo es un tipo de activismo en red que emplea el hacking como principal técnica para luchar por una causa política (Denning, 1999). Aunque a menudo se redactan y se distribuyen comunicados, declaraciones de principios y manifiestos, su fuerza no se limita a la retórica, pues estos discursos van acompañados de acciones concretas que toman su expresión en el entorno digital. Los hacktivistas adoptan estrategias y herramientas más directas y transgresoras que las usadas por el ciberactivismo, puesto que creen que sus tácticas de confrontación son más eficaces que las fórmulas convencionales. Estas acciones tienen un carácter creativo y performativo: creativo en tanto que generan artefactos culturales nuevos y performativo porque dichos artefactos realizan los valores y principios que guían la acción (Aceros, 2006). Este movimiento contracultural del siglo xxi tiene su origen en la década de los años setenta del pasado siglo, cuando los hackers de entonces deciden romper con la dinámica imperante de ocultación y privatización del software y luchar por la liberalización de este, como un paso previo e imprescindible para combatir el cibercontrol social (Garaizar, 2005) y batallar por la libertad del conocimiento y la justicia social. Se suelen relacionar con la idea de la desobediencia civil electrónica (DCE) dentro de la resistencia digital. La DCE es una 94

Periodistica_17_int.indd 94

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Sabotajes virtuales y bloqueos informáticos

propuesta del grupo Critical Art Ensemble (1995) que, bajo la consigna de «ofender y bloquear», plantea el bloqueo de los flujos de información que resultan útiles a los centros de poder. Confían en el valor social y político de la tecnología fomentando un hackerismo que va mucho más allá del placer de experimentar con las TIC y aprender de ello. Entienden que la tecnología se ha convertido en un mediador necesario para la emergencia de nuevas formas de sociabilidad (Aceros, 2006). El mundo del software tiene implicaciones sociales, con el compromiso ciudadano de acercar «herramientas de interacción tecnopolíticas a la gente corriente» (Garaizar, 2005: 10). Así, el uso político que hacen los hacktivistas les diferencia del hacker, ya que, normalmente, este último es «un personaje apolítico que solo lucha por sus compañeros, por la libertad de la información y por sí mismo» (Vicente, 2004). En cambio, para los hacktivistas los puntos de partida coinciden con los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Tampoco podemos vincular estos movimientos hacktivistas con los crackers, «cuyo objetivo es el de crear virus e introducirse en otros sistemas para robar información y luego venderla al mejor postor» (Vicente, 2004). De igual forma, surge en el seno del hacktivismo una escisión que se aleja del compromiso cívico y de la que resultan los conocidos script kiddies, jóvenes que intentan hacerse pasar por hackers, a pesar de su falta de habilidades técnicas y experiencia en sistemas informáticos, y con ganas de «piratear por piratear» (Paget, 2012: 9). Las incipientes actuaciones hacktivistas estuvieron protagonizadas por grupos como Electronic Disturbance Theatre, Electrohippies, Cult of the Dead Cow, Hactivist.com, Critical Art Ensemble o HispanoTecno.Net. Desde mediados de los años noventa se han llevado a cabo una serie de acciones concretas hacktivistas con un predominio de hacklabs y hackmeetings, instancias de diálogo de hackers que lo consolidan como un movimiento social articulado dentro y fuera de la red. Desde el punto de vista de las estructuras sociales, estos movimientos canalizan su acción en tres dimensiones: la solidaridad, es decir, el mutuo reconocimiento de los actores como miembros de una misma unidad social; el conflicto con un adversario por la apropiación y el control de recursos valorados por ambos, y la ruptura de los límites de compatibilidad del sistema en el que acontece la movilización (Melucci, 1999). Las primeras acciones hacktivistas fueron conocidas como netstrikes, que consistían en organizar manifestaciones de protesta en red a través del bloqueo de determinadas páginas web. Mediante un programa muy sencillo, utilizable desde cualquier ordenador personal, un hacktivista realiza continuas peticiones a una misma página web intentando colapsarla. Este ataque combinado desde PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 95

95

12/6/19 12:44


Noelia García Estévez

Tabla 1.  Tipos de hacktivismo, resumido por características Formas Cracking político

Desfiguración Redirección Ataques de denegación de servicios Sabotaje Información Robo

Orígenes

Orientación

Temática

Cuándo

Programadores Fuera de la ley Cuestiones en Desde la hackers línea que década de abarcan los gradualmente noventa cuestiones fuera de línea

Hacktivismo Parodias performativo Sentadas

Artistas activistas

Transgresor

Cuestiones Desde 1997 fuera de línea

Codificación Desarrollo política de software

Programadores Transgresor hackers

Cuestiones Desde 1999 fuera de línea

Fuente:  Samuel (2004: 101).

diferentes fuentes puede perjudicar seriamente la accesibilidad de un sitio web. Uno de los casos más sonados fue el coordinado por la web italiana Netstrike.it, cuando en 1995 consiguió bloquear los sitios del Gobierno francés que en aquel momento estaban realizando ensayos nucleares en el atolón de Mururoa. El movimiento Anonymous En la actualidad, al hablar de hacktivismo debemos hacer mención especial al movimiento Anonymous por la repercusión de sus actuaciones, su ámbito de acción y su prolongación en el tiempo. Anonymous es un grupo hacker que muestra como símbolo una máscara con el rostro del anarquista revolucionario Guy Fawkes, emblema que se ha popularizado recientemente con la película de 2006 V de Vendetta, protagonizada por Natalie Portman y Hugo Weaving y basada en la novela gráfica de Alan Moore. Su lema, «Somos una legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos. Anonymous», refleja el espíritu revolucionario y activista de este movimiento sin líderes ni portavoces. Anonymous se configura como una subcultura nacida de Internet que agrupa a personas que no pertenecen a ninguna asociación pero que se unen para realizar determinadas protestas y acciones. Un fenómeno sociocultural y político compuesto por ciudadanos de todo el mundo, que no se conocen entre ellos y en el que todos participan coordinadamente y de forma anónima. Operan como una conciencia compartida basada en Internet, una voluntad colectiva que resulta de la combinación de voluntades individuales. Su lucha está encaminada en contra de los excesos del poder, de las operaciones encu96

Periodistica_17_int.indd 96

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Sabotajes virtuales y bloqueos informáticos

biertas de los gobiernos, del oscurantismo político y económico, de los actos ilegales, de las actividades fraudulentas y de las violaciones a los derechos humanos. Pretenden un aumento de las libertades, los derechos civiles, la participación activa y la defensa del conocimiento compartido, la innovación abierta y la libertad de expresión y de pensamiento. Aunque sus orígenes son más lejanos, el punto de inflexión que le otorgó relevancia social fue el conocido como Proyecto Chanology, en 2008, en relación con la Iglesia de la Cienciología, y un vídeo que había sido censurado de YouTube en el que aparecía Tom Cruise exhibiendo las virtudes de este culto. A partir de aquí, existe un largo listado de proyectos y operaciones contra la censura en Internet, las injusticias sociales y en pro de la libertad del individuo y sus derechos fundamentales. Anonymous se organiza en toda la red. No hay sitios oficiales ni foros representativos de este movimiento. Se trata de una cultura cibernética cuyo entorno es Internet en su totalidad, una red descentralizada y distribuida en la que no cabe un orden establecido ni jerarquía. Es por ello que muchos asemejan la estructuración del movimiento Anonymous con una especie de ciberanarquismo activista, en el sentido de que existe una igualdad total entre sus miembros, sin la primacía de líderes ni reguladores. Sin embargo, la experiencia ha mostrado que el aspecto anárquico de Anonymous no significa que carezca de una serie de normas, valores, creencias y acciones, así como una coordinación espontánea pero efectiva que le permite llevar a cabo sus acciones. Principales operaciones y otros movimientos El hacktivismo está a favor de la libertad de expresión y el derecho a la información y en contra de cualquier tipo de control y censura en la red. Por eso, cuando WikiLeaks empezó a publicar cables diplomáticos estadounidenses comprometedores y, a su vez, los poderes políticos iniciaron los intentos de callar la wiki de Julian Assange, los movimientos como Anonymous decidieron intervenir y convertirse en el intermediario entre el público y los denunciantes (Paget, 2012: 7). Se inauguraba así, el 28 de noviembre de 2010, la operación Cablegate. Surgieron toda clase de operaciones con el fin de defender WikiLeaks y difundir sus cables. El grupo de hackers RevoluSec también llevó a cabo operaciones para deformar sitios webs oficiales. Posteriormente, el 6 de diciembre de ese año, cuando compañías como PostFinance o PayPal bloquearon las cuentas de WikiLeaks, Anonymous volvió a salir en su defensa a través de una operación Payback. Otro acontecimiento destacado lo protagonizó Aaron Barr, CEO de HBGary Federal, que declaró al periódico The Financial Times que tenía la intención de PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 97

97

12/6/19 12:44


Noelia García Estévez

proporcionar al FBI la información que había reunido sobre Anonymous y que quería eliminar a sus principales protagonistas. El grupo comenzó a atacar de inmediato los servidores de su empresa. La asimetría de esta ciberguerra se hizo evidente y Barr vio cómo su compañía de seguridad bien financiada, con una historia y con fuertes capacidades cibernéticas ofensivas, fue derrotada por un colectivo de hackers sin finanzas y poco organizado (Meer, 2011). En el año 2011 viviríamos la reconciliación entre un colectivo de hacktivistas derivados del grupo Gn0sis y reagrupados bajo el nombre de Lulz Security (LulzSec) y Anonymous. Los integrantes de Gn0sis prefieren la diversión de mal gusto (conocido como lulz) al activismo, por lo que existía una disputa entre ambos grupos. Sin embargo, el 17 de julio de 2011 LulzSec celebró su tuit número 1.000 y anunció el fin de su rivalidad con Anonymous. Dos días después, ambos movimientos iniciaron conjuntamente la operación AntiSec contra las directivas de seguridad de los gobiernos que pretenden limitar la libertad de expresión en la red (Paget, 2012: 13). Una vertiente de Anonymous más ecologista y comprometida con el medio ambiente organizó la operación Green Rights, especialmente tras el tsunami y el desastre nuclear de Fukushima, ocurrido el 11 de marzo de 2011. Estos movimientos y su simbología han sido también interpretados y manifestados en recientes expresiones ciudadanas y revolucionarias como el movimiento de los indignados en España en mayo de 2011 o el Occupy Movement estadounidense. Poco antes, en enero de ese año, con el estallido de la Primavera Árabe el grupo Telecomix, creado en abril de 2009 en Suecia y gestado bajo el principio llamado do-ocracy (estructura flexible en la que los individuos autoseleccionan las tareas a llevar a cabo), restableció parcialmente el acceso a la web en Egipto y repitió la misma operación en Libia en febrero de 2011. Técnicas de actuación y vías de comunicación hacktivista Las técnicas empleadas por los grupos hacktivistas son diversas y variadas, en función de los objetivos, de los agentes implicados, de la naturaleza de la reivindicación, etc. En general, podemos establecer una tipología básica que suelen regir las características y dinámicas de acción de estos colectivos: —  Un ataque DDoS (distributed denial of service attack o ataque distribuido de denegación de servicio) es una técnica hacker, bastante antigua en el mundo del ciberespacio, consistente en un ataque a un sistema de computadoras o red que provoca que un servicio o recurso sea inaccesible para los usuarios legítimos. Se genera mediante la saturación de los puertos con flujo de información, haciendo que el servidor se sobrecargue y no pueda seguir prestando servicios, por eso se le denomina denegación, pues hace que el servidor no dé abasto a la 98

Periodistica_17_int.indd 98

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Sabotajes virtuales y bloqueos informáticos

cantidad de solicitudes. La forma más habitual de este tipo de ataques se realiza a través de programas informáticos bastantes sencillos (como LOIC) que permiten entrar gran cantidad de veces a un sitio web en concreto de forma automatizada y con una identidad falsa (botnets), de forma que, al realizar tal volumen de peticiones de datos a un servidor y desde tantos puntos al mismo tiempo, estos intentos de conexión consumen recursos en el servidor, limitan el número de conexiones que se pueden hacer y reducen la disponibilidad del servidor para responder a otras peticiones legítimas de conexión. —  Los ataques netstrike consisten en la interacción consensuada de multitud de personas desde diferentes lugares y distintos horarios sobre un sitio web, con el objetivo de ralentizar su servicio, llegando en ocasiones a saturar la web. En este caso los atacantes son personas conscientes de su acción, al contrario que en el caso del ataque anterior, para el que se emplean en su mayoría zombies (ordenadores que atacan automáticamente a través de algún virus o troyano). —  Se utilizan exploits, fragmentos de software o secuencias de comandos y/o acciones, con el fin de aprovechar una vulnerabilidad de seguridad de un sistema de información para conseguir un comportamiento no deseado de este. — El doxing consiste en publicar fotos, información de contactos y datos personales y familiares en represalia por una acción llevada a cabo por un individuo o grupo de individuos. — El copwatching permite publicar en sitios web especiales información identificativa y observaciones relacionadas con los miembros de las fuerzas de seguridad. — El Google bomb es un método mediante el cual es posible colocar ciertos sitios web en los primeros lugares de los resultados de una búsqueda en Google utilizando un texto determinado. — Los fakes son falsificaciones o engaños que pretenden suplantar una institución o campaña oficial el mayor tiempo posible. —  Redirección de las páginas web institucionales u oficiales. —  Desarrollo de herramientas de software (rootkits, keyloggers, etc.). —  Robo de datos y filtraciones, a través de ataques de inyección SQL, por ejemplo. En cuanto a las vías establecidas para la comunicación entre los propios miembros de los movimientos hacktivistas preocupa especialmente la seguridad y la ocultación de la identidad, por lo que es importante no dejar rastro de la IP. Para ello suelen emplear métodos como la red privada virtual (RPV); la I2P, que es una red que permite «anomizar», o los proxies como TOR (The Onion Router), que son conexiones intermediarias que permiten ocultar la IP y acceder a sitios webs restringidos. Es muy común que estos usuarios también empleen de forma periódica y frecuente cuentas de correo temporales/desechables de PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 99

99

12/6/19 12:44


Noelia García Estévez

proveedores como Guerrillamail.com, Trashmail.com, 10minutemail.com o Sofortmail.de. Ahora bien, la principal manera de contactar empleada por los hacktivistas es a través de los canales IRC, sistemas de chat multicanal cuyos canales conversacionales suelen ir designados por nombres que habitualmente comienzan con el carácter # (#hispano para la versión española de Anonymous, por ejemplo). Además, IRC autoriza la adquisición del software LOIC para los ataques DDoS. De igual forma, estos colectivos, especialmente Anonymous, suelen realizar vídeos que difunden en plataformas como YouTube para explicar sus actuaciones, asignarse autorías o denunciar situaciones. Además, también son usuarios y emplean redes sociales como Facebook o Twitter, entre otras. Conclusiones Internet y sus plataformas se han configurado como importantes espacios de encuentro y debate en los que los usuarios pueden compartir información, comentarios, opiniones e inquietudes. La web social se nutre de esta inteligencia colectiva gestada en comunidad y liberada en un espacio digital libre y abierto. Ahora bien, es evidente que no son pocos los intentos de los gobiernos y agencias oficiales por controlar, e incluso censurar, los contenidos allí alojados y la propia actividad de los usuarios. Todo ello sitúa al ciberespacio como un elemento crucial en el desarrollo del nuevo tejido social y sus implicaciones cívicas y políticas. No cabe duda de que en la actualidad el entorno web se ha convertido en una importante herramienta para ejercer y desarrollar el activismo social. En este contexto han surgido grupos que entienden que el alcance de la tecnología va más allá de un mero medio y están convencidos del valor cívico y político del software en la construcción social. Apuestan por la privacidad y el acceso libre a la información y desconfían de las normas y exigencias que provienen de autoridades externas y que pretender regular la red. Nacen así movimientos hacktivistas como Anonymous, que no debemos confundir con los hackers ni los crackers informáticos, ya que, si bien todos tienen altas habilidades y competencias sobre los sistemas de redes, solo los primeros adoptan un verdadero compromiso social de denuncia y de cambio. Abogan por la libertad de expresión y del conocimiento, el derecho a la información, los derechos de los individuos y la justicia social. Los hacktivistas están convencidos de que desde el ciberespacio se pueden desarrollar los grandes cambios sociales y confían en sus técnicas y estrategias para ello. No obstante, el carácter no poco conflictivo de sus actuaciones pone en tela de juicio sus actos y han propiciado una fuerte escisión en la opinión pública y los agentes cívicos y 100

Periodistica_17_int.indd 100

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Sabotajes virtuales y bloqueos informáticos

sociales (entre unos defensores acérrimos que defienden la calidad y voluntad de estas actuaciones y unos detractores que se oponen a ellas). Bibliografía Aced, Cristina; Arqués, Neus; Benítez, Magalí; Llodrá, Bel; Sanagustín, Eva. Visibilidad: Cómo gestionar la reputación en Internet. Barcelona: Gestión 2000, 2009. Aceros, Juan Carlos. Jóvenes, hacktivismo y sociedad de la información [en línea]. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2006. <http://www.sindominio.net/metabolik/alephandria/ txt/Aceros_-_Juventud_hacktivismo_y_sociedad_de_la_informacion.pdf> [Consulta: 19 agos­to 2011]. Bustamante, Javier. «Hacia la cuarta generación de Derechos Humanos: repensando la condición humana en la sociedad tecnológica». Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología e Innovación [en línea], 1 (2001). <http://www.oei.es/revistactsi/numero1/bustamante.htm> [Consulta: 18 mayo 2011]. Cáceres, Sebastián. «Censura y control de contenidos de internet en el mundo». Observatorio de la Sociedad de la Información, Fundación Orange [en línea] (2004). <https://es.calameo.com/ read/0045516289e42bbf3ee87> [Consulta: 11 marzo 2014]. Castells, Manuel. «Internet: ¿una arquitectura de libertad? Libre comunicación y control del poder». Internet y comunicación [en línea]. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 2001. <http://www.uoc.edu/web/esp/launiversidad/inaugural01/internet_arq.html> [Consulta: 14 febrero 2014]. Critical Art Ensemble. Electronic civil desobecience [en línea]. 1995. <http://www.critical-art. net/books/ecd/index.html> [Consulta: 11 marzo 2009]. Denning, Dorothy E. Activism, hacktivism, and cyberterrorism: The internet as a tool for influ­ enc­ing foreign policy. Berkeley, California: Nautilus Institute, 1999. — «Activismo, hacktivismo y ciberterrorismo: Internet como instrumento de influencia en política exterior». En: Arquilla, John; Ronfeldt, David. Redes y guerras en red: El futuro del terrorismo, el crimen organizado y el activismo politico. Madrid: Alianza Editorial, 2003. Dron, Jon. «Designing the undesignable: social software and control». Educational Technology & Society, 10, 3 (2007), p. 60-71. Echeverría, Javier. Los señores del aire: Telépolis y el tercer entorno. Barcelona: Destino, 1999. Facebook. «Informe de solicitudes de gobiernos» [en línea]. 2013. <https://www.facebook.com/ about/government_requests> [Consulta: 1 abril 2014]. — «Informe sobre solicitudes gubernamentales» [en línea]. 2014. <https://govtrequests.facebook. com/> [Consulta: 1 abril 2014]. Garaizar, Pablo. «El software libre como herramienta de hacktivismo contra el cibercontrol social». En: Solidaridad en red: Nuevas tecnologías, ciudadanía y cambio social. Bilbao:

PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 101

101

12/6/19 12:44


Noelia García Estévez

Hegoa, 2005. También disponible en línea en <http://paginaspersonales.deusto.es/garaizar/ papers/HEGOA2004-PG.pdf> [Consulta: 14 agosto 2011]. Godin, Seth. Unleashing the ideavirus. Nueva York: Hyperion, 2001. «Hacktivismo». En: Wikipedia [en línea] (2014). <http://es.wikipedia.org/wiki/Hacktivismo> [Consulta: 12 marzo 2014]. Lobo, José Luis. «¿Nos espía Rajoy? El Gobierno escruta sin control judicial llamadas y correos electrónicos». El Confidencial [en línea] (5 julio 2013). <https://www.elconfidencial.com/ espana/2013-07-05/nos-espia-rajoy-el-gobierno-escruta-sin-control-judicial-llamadas-y-correos -electronicos_195459/> [Consulta: 6 julio 2013]. Meer, Haroon. «Lecciones de Anonymous sobre la guerra cibernética». Rebelión [en línea] (2011). <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=124068> [Consulta: 23 septiembre 2013]. Melucci, Alberto. Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. México: El Colegio de México: Centro de Estudios Sociológicos, 1999. Orihuela, José Luis. «Apuntes sobre redes sociales». eCuaderno [en línea] (19 julio 2005). <http://www.ecuaderno.com/2005/07/19/apuntes-sobre-redes-sociales> [Consulta: 20 enero 2011]. Paget, François. «Hacktivismo. El ciberespacio: nuevo medio de difusión de ideas políticas». Scribd [en línea]. 2012. <https://www.scribd.com/document/99261543/El-ciberespacio -Nuevo-medio-de-difusion-de-ideas-politicas> [Consulta: 12 febrero 2014]. Plasencia, Adolfo. «Sobre Internet y las redes sociales, escenario y arma de las nuevas revoluciones». El Blog de Adolfo Plasencia [en línea] (6 marzo 2011). <http://adolfoplasencia.es/ blog/sobre-internet-y-las-redes-sociales-escenario-y-arma-de-las-nuevas-revoluciones/> [Consulta: 6 marzo 2011]. Reporteros Sin Fronteras. «Enemigos de Internet». RSF [en línea] (2014). <http://www.rsf-es. org/news/rsf-publica-el-informe-enemigos-de-internet-2014/> [Consulta: 24 abril 2014]. Russia Today. «Google, Microsoft y Apple se benefician de entregar datos al Gobierno de EE. UU.». RT [en línea] (11 julio 2013). <http://actualidad.rt.com/actualidad/view/99703 -google-microsoft-apple-eeuu-espionaje> [Consulta: 15 julio 2013]. Samuel, Alexandra. Hacktivism and the future of political participation [en línea]. Tesis doctoral. Cambridge, Massachusetts: Harvard University, 2004. <http://www.alexandrasamuel. com/dissertation/pdfs/index.html> [Consulta: 11 octubre 2013]. Ugarte, David de. «Del activismo al ciberactivismo: un viaje de ficción». El Correo de las Indias [en línea] (23 enero 2006). <https://lasindias.com/del-activismo-al-ciberactivismo-un -viaje-de-ficcion> [Consulta: 11 noviembre 2012]. — El poder de las redes [en línea]. 2008. <http://www.pensamientocritico.org/davuga0313.pdf> [Consulta: 14 abril 2010]. Vicente, Loreto. «¿Movimientos sociales en la Red? Los hacktivistas». El Cotidiano [en línea], 20, 126 (2004). <http://www.redalyc.org/pdf/325/32512615.pdf> [Consulta: 16 noviembre 2013].

102

Periodistica_17_int.indd 102

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Sabotajes virtuales y bloqueos informáticos

Datos de la autora Noelia García Estévez es profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. En 2013 defendió su tesis doctoral Presencia de las redes sociales y medios de comunicación: representación y participación periodística en el nuevo contexto social.

PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 103

103

12/6/19 12:44


Periodistica_17_int.indd 104

12/6/19 12:44


RESSENYA

Periodistica_17_int.indd 105

12/6/19 12:44


Periodistica_17_int.indd 106

12/6/19 12:44


Periodística [Societat Catalana de Comunicació], número 17 (2016-2017), p. 107-109 http://revistes.iec.cat/index.php/periodistica / DOI: 10.2436/20.3008.02.45 ISSN (ed.impresa): 1130-183X / ISSN (ed. electrònica): 2013-9985 Data recepció: 19/05/17 / Data acceptació: 10/06/17

Nick Couldry i Andreas Hepp The mediated construction of reality Polity Press, 2016 Laura Pérez-Altable

En una societat en què tot és mediatitzat (Livingstone, 2009: 2), el concepte de mediatització assoleix un nou estadi: una fase de profunda mediatització (Couldry i Hepp, 2016: 215). Entendre com es construeix i en quines dimensions opera la societat moderna resulta bàsic per a les investigacions que tenen com a punt central la teoria social. Cinquanta anys després que Peter Berger i Thomas Luckmann publiquessin el llibre The social construction of reality, Nick Couldry i Andreas Hepp elaboren un treball exhaustiu sobre com construïm el nostre món social en aquesta època de profunda mediatització. Des d’aquest punt de partida, pensar la construcció de la realitat social a partir del concepte de comunicació resulta imprescindible per entendre els processos socials que tenen lloc avui en dia en les nostres societats. Aquest plantejament evoca una altra qüestió que resulta central i que és present al llarg de tot el llibre: el paper que exerceixen actualment els processos comunicatius en la construcció del món social. No es tracta d’un llibre tecnològicament determinista que basa la seva aproximació en l’assumpció que els nous mitjans digitals creen lògiques específiques de socialització. En aquest sentit, els autors van més enllà i superen el determinisme tecnològic afirmant que el que implica una profunda mediatització en la nostra societat és «un metaprocés que comporta, en tots els nivells de formació social, dinàmiques relacionades amb els mitjans que convergeixen, que entren en conflicte entre si i que troben diferents expressions en els diferents àmbits del nostre món social» (Couldry i Hepp, 2016: 215). D’aquesta manera, la profunda mediatització de les nostres societats deriva de dues transformacions diferents que succeeixen al mateix temps: d’una banda, un ecosistema mediàtic que es troba en canvi constant, caracteritzat per una PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 107

107

12/6/19 12:44


Laura Pérez-Altable

diferenciació creixent, i de l’altra, la connectivitat, l’omnipresència, la innovació, la datificació (que els autors anomenen the media manifold) i la interdependència creixent de les relacions socials. Per complir amb el seu objectiu, el llibre es divideix en tres parts. En la primera part els autors se centren a explicar com els processos comunicatius i, específicament, els processos comunicatius mediats contribueixen a la construcció del món social. En relació amb això, és important assenyalar que l’acció comunicativa és inherentment social, donat que necessàriament implica que hi hagi interacció. Així, el procés de mediació resulta central en la manera en què els individus gestionen la seva vida quotidiana. D’acord amb Nick Couldry i Andreas Hepp (2016: 33), aquest procés es duu a terme a partir de la doble articulació del procés de mediació, ja que aquest procés és entès d’acord amb els objectes materials que formen part de la nostra vida quotidiana i com a elements discursius plens de significats. És precisament aquesta doble articulació la que fa que els mitjans de comunicació no siguin neutrals quan operen dins del procés comunicatiu. Couldry i Hepp fan un repàs de les diferents onades de mediatització que han tingut lloc al llarg de la història: la mecanització, que comença amb la invenció de la impremta; l’electrificació, que va suposar l’aparició de la possibilitat de poder reproduir, i, per últim, la digitalització, que està relacionada amb l’aparició dels ordinadors personals, Internet i els dispositius mòbils. Aquestes tres onades de mediatització són acumulatives, ja que l’aparició d’unes no ha suposat la desaparició de les anteriors, i han creat nous tipus d’interaccions que han anat emergint entre els éssers humans i, per tant, donant forma i transformant el món social. El procés pel qual s’han anat succeint aquestes onades de mediatització ha donat com a resultat l’etapa actual de mediatització profunda. En aquest sentit, el concepte de món social fa referència a l’espai d’interrelacions que impliquen i inclouen uns actors. El concepte de figuracions que els autors recullen del treball del sociòleg Norbert Elias resulta útil per entendre la nostra relació amb i dins dels múltiples mitjans que tenim avui en dia. La importància del concepte de figuracions és que es basa en la comprensió de relacions de significats. D’acord amb els autors, podem veure exemples de figuracions en el debat que es pot generar amb l’intercanvi d’informació en plataformes com, per exemple, Twitter. En paraules de Couldry i Hepp, no podem entendre les dinàmiques d’aquests nous processos si no els considerem alguna cosa més que associacions d’elements heterogenis (com acoblaments o conjunts) i més que estructures de vincles entre els actors (xarxes). Les figuracions en les pràctiques en línia comprenen un conjunt obert d’espais d’interacció i d’interdependència en els quals estem submergits (Couldry i Hepp, 2016: 65). Aquestes dinàmiques generen unes estructures de socialització a l’espai en línia que són la principal característica de la tercera onada de mediatització, és a dir, de l’onada de digitalització. 108

Periodistica_17_int.indd 108

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


RESSENYA

En la segona part del llibre, Nick Couldry i Andreas Hepp exploren les dimensions en què intervé el nostre món social. El temps, l’espai i la nova dimensió de les dades són els tres àmbits en què opera la societat moderna. Tal com recullen els autors (Couldry i Hepp, 2016: 103), d’acord amb el sociòleg alemany Hartmut Rosa (2013), el temps desenvolupa un paper més important que l’espai en la formació de la societat moderna, ja que els aspectes relacionats amb l’espai en la vida quotidiana són fixos i inflexibles, mentre que la dimensió temporal és fluida. Per a Rosa, la dimensió temporal és una dimensió inherent de l’acció, específicament de l’acció comunicativa. Com a conseqüència, els processos comunicatius depenen de continus desplegaments de temps per a la seva promulgació, mentre que això no succeeix amb la dimensió espacial. En la tercera part del llibre, els autors se centren en el concepte d’agència dins el món social a partir de la construcció del jo i de les col·lectivitats, així com de l’emergència d’un ampli ordre social que té lloc sota les condicions de la mediatització profunda (Couldry i Hepp, 2016: 213). Sens dubte, el llibre The mediated construction of reality és un treball que resulta necessari i pertinent per repensar la teoria social del món altament mediatitzat en què la profunda mediatització que estem vivint té cada cop més importància en la manera de construir les nostres societats. Bibliografia Couldry, Nick; Hepp, Andreas. The mediated construction of reality. Cambridge: Polity Press, 2016. Livingstone, Sonia. «On the mediation of everything». Journal of Communication, 59, 2 (2009), p. 1-18. Rosa, Hartmut. Social acceleration. Nova York: Columbia University Press, 2013.

Dades de l’autora Laura Pérez-Altable és investigadora i doctora en comunicació per la Universitat Pompeu Fabra. La seva tesi, titulada Social movements and network analysis. The case of Tunisia digital activism before and during the Arab Spring (2010-2011), aborda els fluxos informatius a Twitter abans i durant la Primavera Àrab. Les seves línies de recerca són l’anàlisi de xarxes socials (social networks analysis, SNA), els moviments socials, els nous mitjans i la història dels mitjans de comunicació. Ha estat investigadora visitant a The Mitchell Centre for Social Network Analysis (Universitat de Manchester, 2015).

PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 109

109

12/6/19 12:44


Periodistica_17_int.indd 110

12/6/19 12:44


Normes per a la presentació d’originals a Periodística NOTA PRÈVIA IMPORTANT: Per a l’acceptació d’articles, se segueix el sistema de revisió cega per parells, amb avaluadors externs a la revista. En cas de no acceptació de l’original, la revista informarà puntualment l’autor dels motius pels quals no ha estat acceptat, sempre mantenint l’anonimat dels avaluadors del text. Els avaluadors externs podran demanar modificacions, ampliacions i aclariments o fer suggeriments a l’autor per a la publicació de l’original. Els articles publicats es basen en recerques originals i inèdites. 1.  Els articles s’han de redactar preferiblement en català o en qualsevol altra llengua romànica. 2.  El tipus de lletra ha de ser Times New Roman del cos 12, i el text s’ha de compondre amb un interlineat d’un espai i mig. 3.  L’extensió del treball ha de ser entre 4.000 i 6.000 paraules. Tots els fulls han d’anar numerats correlativament. 4.  Citacions: La forma de citació preferent de la revista segueix el sistema americà, és a dir: (Cognom de l’autor, any: pàgina o interval de pàgines). Exemple: (Morley, 1990: 5). La bibliografia citada s’ha d’incloure al final de l’article. Ha d’estar ordenada alfabèticament per autors i ha de seguir els criteris següents: — Els llibres s’han de citar: Cognom, Nom; Cognom, Nom. Títol de la monografia: Subtítol de la monografia. Lloc de publicació: Editorial, any. Nombre de volums. (Nom de la Col·lecció; número dins de la col·lecció) [Informació addicional.] —  Els articles de publicacions periòdiques s’han de citar: Cognom, Nom; Cognom, Nom. «Títol de l’article». Títol de la Publicació Periòdica, número del volum, número de l’exemplar (dia mes any), p. número de la pàgina inicial número de la pàgina final. 5.  Les notes —numerades amb xifres aràbigues volades— s’han de compondre totes conjuntament al final del text. PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 111

111

12/6/19 12:44


NORMES PER A LA PRESENTACIÓ D’ORIGINALS A PERIODÍSTICA

6.  En cas que hi hagi figures, gràfics o taules, s’han de presentar numerats correlativament en fulls a part i indicar dins del text el lloc en què s’han d’incloure. 7.  Al final de l’article s’ha de lliurar un breu currículum redactat de l’autor (menys de vuit línies de text). 8.  A l’inici de l’article, cal afegir un resum en la llengua de l’article de menys de 150 paraules i, a continuació, el mateix resum en anglès. El resum en anglès anirà precedit del títol de l’article en anglès. 9.  Amb vista a la indexació de la revista en diferents bases de dades, s’han de proposar cinc mots clau en l’idioma original de l’article i en anglès, que es col·locaran a continuació dels resums corresponents. 10.  Els treballs s’han d’adreçar al correu electrònic de la revista: revistaperiodistica@upf.edu.

112

Periodistica_17_int.indd 112

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Índex d’autors dels números publicats de Periodística Adam, Judith (Barcelona). Número 15. Aguilera, Octavi (Madrid). Números 1, 2, 4, 6. Albertos, José Luis M. (Madrid). Números 1, 2, 4, 5, 7. Alonso, Felipe (Barcelona). Número 15. Alsius, Salvador (Barcelona). Números 9, 13. Argullol, Enric (Barcelona). Número 10. Balcells, Anna (Barcelona). Número 8. Batalla Adam, Laura (Barcelona). Número 15. Bassets, Lluís (Barcelona). Número 9. Beltrán, Javier (Bogotà, Colòmbia). Número 12. Bertran i Alcalde, Xavier (Barcelona). Número 1. Borrat, Héctor (Barcelona). Números 1, 2. Bosch, Xavier (Barcelona). Número 6. Boso, Àlex (Barcelona). Número 14. Calsamiglia, Helena (Barcelona). Número 11. Carrilho, Manuel Maria (Lisboa, Portugal). Número 7. Casado, Manuel (Pamplona). Número 1. Casasús Bernacho, Ariadna (Barcelona). Número 11. Casasús i Guri, Josep Maria (Barcelona). Números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Casero-Ripollés, Andreu (Barcelona). Números 10, 16. Chanel, Alain (Estrasburg, França). Número 9. Chico Rico, Francisco (Alacant). Número 4. Chillón, Lluís Albert (Barcelona). Número 1. Clotet, Narcís (Barcelona). Números 2, 5. Comellas, Jaume (Barcelona). Número 9. Cortiñas Rovira, Sergi (Barcelona). Números 11, 12, 15. Coseriu, Eugenio (Tübingen, Baden-Württemberg, Alemanya). Número 5. Debray, Régis (París, França). Número 7. PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 113

113

12/6/19 12:44


ÍNDEX D’AUTORS DELS NÚMEROS PUBLICATS DE PERIODÍSTICA

Díaz Noci, Javier (Bilbao). Números 8, 10, 12, 15, 16. Dijk, Teun A. van (Amsterdam, Holanda). Número 6. Ekecrantz, Jan (Estocolm, Suècia). Número 4. Elías, Carlos (Madrid). Número 11. Escribà-Sales, Eudald (Barcelona). Número 15. Escurriol Martínez, Verònica (Barcelona). Número 14. Espada, Arcadi (Barcelona). Número 9. Espinet i Burunat, Francesc (Barcelona). Número 5. Espluga, Josep (Barcelona). Número 14. Farré Coma, Jordi (Tarragona). Número 14. Faulí, Josep (Barcelona). Número 9. Fernández Areal, Manuel (La Laguna, Canàries). Números 2, 4, 5, 7, 8. Fernández Díaz, Natàlia (Lancaster, Anglaterra). Número 10. García Estévez, Noelia (Sevilla). Número 17. Garrido, Albert (Barcelona). Número 15. Gómez Mompart, Josep Lluís (València). Número 16. Gomis, Llorenç (Barcelona). Números 1, 2, 4, 7. González Cabezas, José Ramón (Barcelona). Número 9. Gonzalo Iglesia, Juan Luis (Tarragona). Número 14. Grosso Mesa, Julio (Granada). Número 15. Guerrero-Solé, Frederic (Barcelona). Número 13. Guillamet, Jaume (Barcelona). Números 2, 4, 5, 10. Huertas Clavería, Josep M. (Barcelona). Número 10. Humanes, María Luisa (Madrid). Número 16. Ibar Alonso, Raquel (Madrid). Número 17. Krohling Kunsch, Margarita M. (São Paulo, Brasil). Número 8. Larrondo Ureta, Ainara (Bilbao). Número 17. Lazcano-Peña, Daniela (Valparaíso, Xile). Número 15. Ledo, Margarita (Santiago de Compostel·la). Número 7. Legorburu Hortelano, José María (Madrid). Número 17. Lladó Oliver, Francesc (Palma de Mallorca). Número 11. Lopes de Oliveira, Diogo (Brasília, Brasil). Número 11. López-Rabadán, Pablo (Castelló). Número 16. Lores, Mònica (Tarragona). Número 14. Lozano, Natàlia (Tarragona). Número 14. Luhmann, Niklas (Bielefeld, Rin del Nord - Westfàlia, Alemanya). Número 1. Marín i Otto, Enric (Barcelona). Números 1, 2. Marqués de Melo, José (São Paulo, Brasil). Número 5. Marta-Lazo, Carmen (Saragossa). Número 17. Martín Algarra, Manuel (Vigo). Número 8. 114

Periodistica_17_int.indd 114

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


ÍNDEX D’AUTORS DELS NÚMEROS PUBLICATS DE PERIODÍSTICA

Martínez Nicolás, Manuel (Madrid). Número 16. Martínez Oliván, Natalia (Saragossa). Número 17. Mazzonetto, Marzia (Trieste, Itàlia). Número 11. Meso Ayerdi, Koldobika (Leioa). Número 17. Micó, Josep Lluís (Barcelona). Número 17. Minelli de Oliveira, Janaina (Minas Gerais, Brasil). Número 11. Núñez Ladevéze, Luis (Madrid). Números 2, 6, 7. Palau Sampio, Dolors (València). Número 16. Palencia-Lefler Ors, Manuel (Barcelona). Número 11. Pérez-Altable, Laura (Barcelona). Número 17. Pérez de Rozas, Carlos (Barcelona). Número 15. Pérez de Rozas, Emilio (Barcelona). Número 15. Pérez-Soler, Susana (Barcelona). Número 17. Peucer, Tobias (Leipzig, Saxònia, Alemanya). Número 3. Pont Sorribes, Carles (Barcelona). Número 13. Prades, Ana (Barcelona). Número 14. Puig Pérez, Marta (Barcelona). Número 10. Quesada, Montserrat (Barcelona). Números 4, 6, 8. Ramon, Xavier (Barcelona). Números 15, 16. Rémond, Édith (Bordeus, França). Número 9. Revuelta de la Poza, Gema (Barcelona). Números 11, 14. Rivero Santamarina, Diana (Leioa). Número 17. Rodrigo Alsina, Miquel (Barcelona). Número 2. Rovirosa i Olivé, Josep (Barcelona). Número 12. Sabadin, Vittorio (Milà, Itàlia). Número 6. Sánchez, Juan Francisco (Pamplona). Número 6. Sánchez Martínez, María (Madrid). Número 17. Santamaría Suárez, Luisa (Madrid). Números 1, 2, 4, 5, 6, 8. Saperas, Enric (Barcelona). Números 8, 10. Saurina, Marta (Barcelona). Número 8. Schmidt, Siegfried J. (Siegen, Rin del Nord - Westfàlia, Alemanya). Número 4. Schulze, Ingrid (Madrid). Número 5. Segura Anaya, Ana (Saragossa). Número 17. Semir, Vladimir de (Barcelona). Número 11. Singla, Carles (Barcelona). Números 8, 10. Tapia, Joan (Barcelona). Número 10. Terribas, Mònica (Barcelona). Número 10. Tous Rovirosa, Anna (Barcelona). Número 17. Tresserras, Joan Manuel (Barcelona). Números 2, 5. Tuchman, Gaye (Nova York, EUA). Número 1. PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 115

115

12/6/19 12:44


ÍNDEX D’AUTORS DELS NÚMEROS PUBLICATS DE PERIODÍSTICA

Tulloch, Christopher David (Barcelona). Número 13. Udina, Ernest (Barcelona). Número 2. Velázquez, Teresa (Barcelona). Número 6. Véron, Eliséo (París, França). Número 2. Vidal, Dominique (París, França). Número 9. Vilarnovo, Antonio (Pamplona). Número 1. Vilchez, Juan Fermín (Granada). Número 12. Wilke, Jürgen (Magúncia, Renània-Palatinat, Alemanya). Números 5, 6.

116

Periodistica_17_int.indd 116

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44


Índex dels números publicats de Periodística Número 1: Història i mètode crític dels textos periodístics (Barcelona, 1989) Número 2: Teoria i anàlisi dels esdeveniments periodístics (Barcelona, 1990) Número 3: La primera tesi doctoral sobre periodisme (Leipzig, 1690). Número especial commemoratiu del III Centenari de l’obra de Tobias Peucer: Text complet i estudi introductori (Barcelona, 1990) Número 4: Pragmàtica i recepció del text periodístic (Barcelona, 1991) Número 5: Noves recerques i estudis sobre periodisme antic (Barcelona, 1992) Número 6: Estratègies en la composició dels textos periodístics (Barcelona, 1993) Número 7: Retòrica i argumentació en el periodisme actual (Barcelona, 1994) Número 8: Avenços en l’anàlisi de mitjans de comunicació (Barcelona, 1995) Número 9: Nous enfocaments en l’estudi de l’actualitat (Barcelona, 2000) Número 10: Noves recerques històriques i prospectives (Barcelona, 2001) Número 11: Aportacions a la història i a l’anàlisi del periodisme científic (Barcelona, 2008) Número 12: L’evolució del disseny periodístic. Estudi especial de les aportacions de Josep Escuder a la premsa catalana dels anys trenta del segle xx (Barcelona, 2010) Número 13: Nous reptes de l’ètica i de la deontologia (Barcelona, 2011) PERIODÍSTICA  Número 17

Periodistica_17_int.indd 117

117

12/6/19 12:44


ÍNDEX DELS NÚMEROS PUBLICATS DE PERIODÍSTICA

Número 14: Comunicació de risc i crisi: nova recerca (Barcelona, 2012) Número 15: Objectivitat i rigor en la formació i la praxi periodístiques. Número especial dedicat a Xavier Batalla (1948-2012), un referent en la docència de qualitat i en l’exercici del periodisme internacional (Barcelona, 2013) Número 16: Qualitat informativa i ètica periodística (Barcelona, 2014-2015) Número 17: Nous mitjans: continguts i recepció (Barcelona, 2016-2017)

118

Periodistica_17_int.indd 118

PERIODÍSTICA  Número 17

12/6/19 12:44PERIODÍSTICA

PERIODISTICA Número 17 (2016-2017)

Nous mitjans: continguts i recepció

SOCIETAT CATALANA DE COMUNICACIÓ

17

ISSN (ed. impresa): 1130-183X ● ISSN (ed. digital): 2013-9985 http://revistes.iec.cat/index.php/periodistica

Institut d’Estudis Catalans

Coberta_Periodistica_17.indd 1

28/3/19 10:31