Page 1

REVISTA Nº 14 JUNY 2010

La Vall participa en el concurs internacional de robòtica FLL ■

Cursos d'Orientació Familiar (COF)

FFamília Fa amí mílilia i es eescola: sccooolla la: un un ttreball rreebbaallll eenn eeq equip quuiip ip

Congrés: Institució 2.0

Compartim CCo omp mpaarrttiim eell cconeixement, oonneeiixxeem meentt, av aavancem van ancceem pl pleg plegats! leg egaattss!!

Ley de educación

Reforzar Re R efo forz rzarr llaa au aautoridad uto tori rida ida dad de dad ddel el pr pprofesor rooffeessor soorr

INSTITUCIÓ INSTITUCIÓ FAMILIAR FAMILIAR D'EDUCACIÓ D'EDUCACIÓ

Juny 2010_La Vall  
Juny 2010_La Vall  

L’escola s’enfronta de manera inexorable al repte d’encaixar les tecnologies de l’aprenentatge a l’aula sense perdre de vista el creixement...

Advertisement