Page 1

REVISTA Nº 12 JUNY 2008

Més per menys, un projecte per gaudir de les matemàtiques ■

Aulas virtuales

U Campus Un Cam ampu puss e-learning pu e-le eleear a ni ning ngg ppara aarra al alum alumnas u na um n s dee EESO S y BBachillerato SO acchi hillllller erat er atoo at

Arts and Crafts

LL'assignatura L' 'aasssi siggnnat nat atur u a ddee pplàstica làst là stic st i a en lllengua ic leng le engua nguaa anglesa ng ang ngle lesa

Projecte Atrium

Un projecte Un pro rojjeecte ctte per ppeer impulsar imppuuls im impu lsar a llaa fo form formació rrm mac mac ació i rrel religiosa e iggio el i saa ddee 3 a 5 anys anys an ys

INSTITUCIÓ FAMILIAR D'EDUCACIÓ

Juny 2008_La Vall  
Juny 2008_La Vall  

Des de fa un temps, la paraula crisi apareix reiteradament en l'imaginari collectiu. No hi ha dia que no descobrim noves cares al monstre qu...

Advertisement