Page 1

______________________________________________________________________

UNIBERTSITATE ORIENTAZIORAKO GIDA 2013/14 IKASTURTEA ________________________________________________

Ikasleentzako Argibide Zerbitzua Servicio de Orientaci贸n Universitaria IKASLEEN, ENPLEGUAREN ETA GIZARTE ERANTZUKIZUNAREN ARLOKO ERREKTOREORDETZA VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES, EMPLEO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL


Aurkibidea Sarrera …………………………….……………………………………………………………………………………..……

1

ECTS eta Goi-mailako Hezkuntzaren Europako Esparrua …………………………………………………………..

2

Unibertsitate Ikasketen egitura …………..……………………………………………………………………………..

4

-Graduko Ikasketak …………………………………..……………………………………………………………

5

-Graduondoko ikasketak ………………………………………………………………………………………….

10

Masterra ……………………………………………………………………………………………

10

Jarduera profesionalerako gaikuntza ematen duten Master Ofizialak ……….…………......

11

Doktoregoa ……………………………………………………………..………………………….

13

Berezko Gradu ondoko Tituluak …………………………………...……………......................

13

Goi-mailako eta erredimendu altuko kirolariak UPV/EHUn ……………………….…………………………….......

14

Lekualdatzeak …………………………………………………………………………………………...............................

16

Kredituak onartzea eta transferitzea graduko ikasketetan ………………………………………………………...

17

- Goi Mailako Heziketa-Zikloak (LH) gainditzeagatik Graduko ikasketetan kredituen aitorpena ……….......

19

Graduko ikasketetarako iraukortasun arautegia ……...……………………………………………………………….

29

Eleaniztasun Plana eta eta Hizkuntza irakaskuntza UPV/EHUn …………………………………..………………..

30

-Euskarazko irakaskuntza eskaintza ……………………………………………….……………………………..

30

-Euskaraz egindako ikasketa ofizialak aitortzea ……………………..……………………….…………………

31

-Atzerriko hizkuntzetan ematen den irakats eskaintza ………………………………………………………….

33

-Hizkuntza irakaskuntza UPV/EHUn ……………………………………………………………………………...

33

Batxilergoko eta LHko ikasleei argibideak emateko jarduerak ……………………………………………………..

34

-UPV/EHUn sartzeko programa …………………………….……………………………………………………

34

-Orientaziorako Jarduera Praktikoak Batxilergoko eta Goi Mailako Prestakuntza Zikloetako ikasleentzat

35

-2013/20134 Sarbide Programetako Jardueren datak ………………….……………………………………..

36

-UPV/EHUko graduei buruzko informazio-bilerak Bigarren Hezkuntzako Ikastegietan …………………...

37

Atzerriko unibertsitateekin hitzarmenak sinatu dituzten UPV/EHUko ikastegiak, bi herrialdeetan titulazio bikoitza eskuratzeko ……………..…………………………………………………………...…………………………….

39

Ikasleentzako zerbitzu interesgarriak …………………..………………………………………..................................

40

- Graduko ikasketen zerbitzua. Ikasleen atala. ……………………….....……………………………………..

40

-Ikasleentzako Argibide zerbitzua ………………………………………………………………………………..

40

-Ezgaitasunak dituzten pertsonentzako zerbitzua ……………………………………………………………..

41

-Ostatu zerbitzua …………………………………………………………………....……………………………..

41

-Kirol zerbitzua ……………………………………………………………………………………………………..

41

Araudi-erreferentzia interesgarriak ………………………………………..……………………………………………..

42

UPV/EHUko webgunea ……………………………………………………………………………………………………..

45

Beste webgune interesgarri batzuk ………………………………………………………….…………………………..

48


Sarrera UPV/EHUko Ikasleentzako Argibide Zerbitzuan lanean jarraitzen dugu, Ikasleen, Enpleguaren eta Gizarte Erantzukizunaren arloko Errektoreordetzarekin batera, unibertsitatearen eta unibertsitate aurreko ikasleen arteko komunikazioa hobetzeari begira. Horregatik, Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetako orientatzaileekin egindako lanaren ondoren, erabilgarritzat jo dugu gehien kontsultatzen diren gaiak biltzea. Unibertsitate Orientaziorako Gidaren laugarren edizio honen helburua orain arteko bera da, hain zuzen ere, Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetako (DBH, Batxilergoa, Lanbide Heziketa eta Helduen Hezkuntzako Ikastetxeak) orientatzaileentzat erabilgarria izan daitekeen tresna bat sortzea. Edukiak eguneratu eta zuen eguneroko jardunerako baliagarriak izan daitezkeen atal berriak sartu ditugu. Eskerrak eman nahi dizkiegu gaietako asko ekarri dizkiguten pertsona guztiei eta orientatzaileei eskatzen diegu ekarpenak egitera animatu daitezela, guztiok dugun helburua lortzeko: ikasleek ikasketarik egokienak aukeratzea.

Oharra: Gidaliburu hau informazio-iturria baino ez da. Ez du legezko baliorik eta, beraz, ezin da erabili errekurtsoen oinarri gisa.

1


ECTS eta Goi-mailako Hezkuntzaren Europako Esparrua ECTS Goi-mailako Hezkuntzaren Europako Esparruan erabiltzen den goi-mailako hezkuntzarako kreditu-sistema da ECTS. Boloniako prozesuari atxikita dauden herrialde guztiak sistema horren barnean daude. ECTS ikasle baten kredituak metatzeko eta transferitzeko sistema da, eta emaitzen gardentasunean eta ikaste-prozesuetan dago oinarrituta. Hauxe da sistemaren xedea: tituluak eta ikaste-unitateak (irakasgaiak, moduluak eta arloak) antolatzea, irakastea, ebaluatzea, onartzea eta baliozkotzea errazago bihurtzea, bai eta ikasleen mugikortasuna sustatzea ere. ECTS kredituak ECTS kredituek oinarri hartzen dute ikasleek ikaste-emaitza egokiak lortzeko behar duten lankopurua. Ikaste-emaitzek zehazten dute ikasleek, ikasketa-prozesua arrakastaz bukatutakoan, zer jakin, ulertu eta egiteko gai izan behar duten. Emaitzak lotuta daude prestakuntza nazional eta europarren testuinguruko maila akademikoko deskribatzaileei. Lan-kopuruak adierazten du zenbat denbora behar ohi duten ikasleek harik eta beharrezko ikasketa-jarduera guztiak (eskolak, mintegiak, proiektuak, lan praktikoa, ikaskuntza autonomoa eta azterketak) bukatu, eta ikasketa-emaitza egokiak lortu arte. 60 ECTS kreditu esleitzen zaie ikasturte batean dedikazio osoz ikasiz lortzen den ikaskuntza formalari, eta ikaskuntza horri dagozkion ikasketa-emaitzei. Gehienetan, ikasle baten lankopurua 1.500 eta 1.800 ordu bitartekoa da ikasturteko; hortaz, kreditu bat 25-30 lanorduren baliokidea da.

ECTS KREDITUA (europar kreditua)

IKASTURTE 1 = 60 ECTS KREDITU (1500 ordu)

ECTS 1 = 25 dedikazio-ordu: • klase-orduak • ikasten • tutoretzak • mintegiak, lanak • praktikak • azterketak

´

2


GRADUA

EUSKERA TEKNIKOA

A

B

C

MINORRAK edo espezialitateak

Jarduerengatik kredituak transferitzea edo onartzea

GRADU AMAIERAKO LANA HAUTAZKO IKASGAIAK

KANPOKO PRAKTIKAK

ADARREKO OINARRIZKO IKASGAIAK

BESTE ADARRETAKO OINARRIZKO IKASGAIAK

NAHITAEZKO IKASGAIAK

NAHITAEZKO IKASGAIAK

3


Unibertsitate-ikasketen egitura Gaur egun, unibertsitate-ikasketak bi mailatan antolatzen dira (graduko eta graduondoko ikasketetan), eta ondoz ondoko hiru ziklotan: • Gradua

• Graduondokoa: o o

Masterra: Doktoregoa

LANERATZEA GRADUONDOA GRADUA

240 KREDITU 4 URTE *

MASTERRA

60-120 KREDITU 1-2 URTE

• ________ gradua

Unibertsitate Masterra

• UPV/EHUren eskutik

UPV/EHUren eskutik

DOKTOREGOA

3-4 URTE * Prestakuntza + Ikerketa + Doktore-tesia

Doktorea UPV/EHUren eskutik

* Medikuntza (6 urte 360 ECTS), Odontologia (5 urte 300 ECTS), Farmazia (5 urte 300 ECTS), Arkitekturaren Oinarriak (5 urte 300 ECTS) eta Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako eta Zuzenbideko Gradu Bikoitza (5,5 urte 330 ECTS) - (UPV/EHUko Graduak).

4


 Graduko ikasketak GRADUko ikasketek oinarrizko eta prestakuntza orokorreko ikasketak hartzen dituzte barnean, lan profesionalerako prestakuntzari begira antolatutako beste batzuekin batera. Oro har, lau ikasturteko iraupena du lehen zikloak (240 ECTS kreditu). Graduan, Goi-mailako Hezkuntzarako Kualifikazioen Espainiako Esparruan (MECES), hauexek bermatzen zaizkie ikasleei: • • • • •

Bigarren hezkuntza orokorraren oinarria abiapuntutzat hartuta, ikasleek ikasketaarlo bateko ezagutzak izatea eta ulertzea. Maila horretan, testuliburu aurreratuetan oinarritu arren, ikasketa-arlo horretako abangoardiako ezagutzak ere izango dituzte. Ikasleek beren ezagutzak lanean edo bokazioan aplikatzea, argudioak elaboratzeko eta defendatzeko beharrezkoak diren gaitasunen bitartez, eta beren ikasketa-arloko arazoak ebaztea. Ikasleak gai izango dira datuak bildu eta interpretatzeko, eta ondoren, euren iritzia emateko; baita gizarteari, zientziari edo etikari buruzko gai garrantzitsuen inguruan gogoeta egiteko ere. Informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak adierazteko gai izatea, entzule espezializatuei zein ez-espezializatuei. Ondoko ikasketei autonomia-maila handiz ekiteko beharrezko ikasketa-gaitasunak garatu izana.

Unibertsitateko gradu batzuek minor edo maiorra ikasteko aukera ematen diete ikasleei:

Aipamena: curriculuma garatzeko ibilbide bat da. Ikasleek, egin nahi dutenaren arabera, minorra ikastea edo ez ikastea erabaki dezakete. Hautazko irakasgaien bitartez eskuratzen da. Esate baterako: Fisioterapiako Gradua, Fisioterapia, Jarduera Fisiko eta Kiroleko Minorra. Eta, Ikasketen ziurtagirian eta Tituluaren Gehigarri Europarrean (SET) jasota egongo da.  Maiorra: gradu osoa da, hots, titulazioa. Beraz, ikasleak gradu horretarako matrikula egiten duenean, maiorra aukeratzen du. Graduko tituluan bertan jaso daiteke. Esate baterako: Filologiako Gradua, Ikasketa Hispanikoen Maiorra. Ikasleek, graduko ikasketak amaitzean, Tituluaren Gehigarri Europarra (SET) eska dezakete. Agiri hori, Goi-mailako Hezkuntzaren Europako Esparruan arautua, unibertsitate-titulu ofizialekin batera doa eta ikasle bakoitzari buruzko datu hauek jakinarazten ditu: ikasleak egin dituen ikasketei buruzko informazioa, ikasleak lortu dituen emaitzak eta gaitasun profesionalak, eta ikasleak goi-mailako hezkuntzako sistema nazionalean duen titulazio-maila. Agiri horrek Europako herrialdetan ematen diren goi-mailako titulazioen gardentasuna areagotzea du helburu, titulazioak errazago onartu ahal izateko. Horrez gain, ikasleen mugikortasuna errazten du eta Europako lan-merkatuan sartzen laguntzen die. Ondoren UPV/EHUko graduen eta aipamenen eskaintza aurkezten da:

5


CAMPUSA

IKASTEGIA

AIPAMENAK (Espezialitateak)

GASTEIZKO ENPRESA IKASKETEN U.E.

Graduko tituluak eta aipamenak (espezialitateak

• Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua

CAMPUSA

• Marketina. • Finantzak. • Gizarte Arloko Kudeaketa Enpresan.

GASTEIZKO INGENIARITZAKO U.E. • Geomatikaren eta Topografiaren Ingeniaritzako Gradua. IKASTEGIA AIPAMENAK (Espezialitateak) • Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua • Ingeniaritza Mekanikoko Gradua • Industria Kimikaren Ingeniaritzako Gradua • Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritzako Gradua GASTEIZKO IRAKASLEEN U.E.

• Haur Hezkuntzako Gradua

• Lehen Hezkuntzako Gradua

• Irakurzaletasunaren Sustapena eta Biblioteka • Kultura arteko Hezkuntza • Dramatizazioaren bidezko Adierazpena Komunikazioa • Hizkuntzen Trataera Bateratua • Kultura arteko Hezkuntza. • Irakurzaletasunaren Sustapena eta Biblioteka • Hizkuntzen Trataera Bateratua • Gorputz Hezkuntza

eta

GASTEIZKO GIZARTE LANGINTZAKO U.E.

• Gizarte Langintzako Gradua

• Gatazketan Esku-hartzea eta Gatazken Eraldaketa. • Komunitate Sustapena

JARDUERA FISIKOAREN ETA KIROLAREN ZIENTZIEN FAKULTATEA • Kirol Entrenamendua. • Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako • Osasunerako eta Ongizaterako Jarduera Fisikoa. Gradua • Kudeaketa eta Jolasa Jarduera Fisikoetan eta Kirol Jardueretan ARABA

FARMAZIA FAKULTATEA • Elikagaien Zientzia eta Teknologiako Gradua • Ingurumen Zientzietako Gradua • Farmaziako Gradua • Giza Nutrizioko eta Dietetikako Gradua LETREN FAKULTATEA

• Ingeles Ikasketetako Gradua

• Euskal Ikasketetako Gradua

• Filologiako Gradua

• Itzulpengintza eta Interpretazioko Gradua • Historiako Gradua • Artearen Historiako Gradua • Geografiako eta Lurralde Antolakuntzako Gradua

• • • • •

Ingeles Hizkuntzalaritza. Ingelesezko Literatura. Hizkuntzalaritza. Europar Literatura eta Kultura. Bigarren Hizkuntza: Euskara, Gaztelania, Frantsesa, Alemana, Hizkuntza Klasikoa, Errusiera.

• • • • • •

Euskal Literatura eta Filologia. Euskal Hizkuntzalaritza. Euskal Herriaren Historia. Europar Literatura eta Kultura. Hizkuntzalaritza. Bigarren Hizkuntza: Ingelesa, Gaztelania, Frantsesa, Alemana, Hizkuntza Klasikoa, Errusiera.

• Hizkuntzalaritza • Hispaniar Filologiako maiorra. • Europar Literatura eta • Frantses Filologiako Kultura maiorra. • Bigarren Hizkuntza • Aleman Filologiako (Euskeraa, Klasikoa, maiorra. Frantsesa, Gaztelania, Errusiera, Alemana) • Filologia Klasikoko maiorra. • A1-A2 Itzulpengintza eta Interpretazioa. • Interpretazioa. • Euskal Herriaren Historia. • Euskal Herriaren Historia.

6


CAMPUSA

IKASTEGIA

AIPAMENAK (Espezialitateak)

ARKITEKTURA GET • Arkitekturaren Hastapenak gradua

• Ondarea, Birgaitzea eta Zaintza • Hirigintza, Paisaia eta Lurraldea. • Berrikuntza eta Ikerketa Sortzaileak

DONOSTIAKO ENPRESA IKASKETEN UE • Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako gradua

• • • •

Kontabilitatea eta bestelako Informazio Sistemak. Finantzak. Merkataritza-Zuzendaritza. Pertsonak eta Berrikuntza.

DONOSTIAKO ERIZAINTZAKO UE • Erizaintzako gradua EIBARKO INGENIARITZA TEKNIKOKO UE • Energia Berriztagarrien Ingenieritzako Gradua DONOSTIAKO IRAKASLEEN UE • Haur Hezkuntzako gradua

• Lehen Hezkuntzako gradua

GIPUZKOA

• • • • •

Haur Hezkuntzako Tailerrak: 0-6 zikloa. Haur Hezkuntza Atzerriko Hizkuntza Euskara, hezkuntza-tresna Hezkuntza Berrikuntzarako Proiektuak Lehen Hezkuntzan • Hezkuntza Berezia. • Atzerriko Hizkuntza. • Euskara, hezkuntza tresna.

DONOSTIAKO UE POLITEKNIKOA • Ingeniaritza Zibileko gradua • Ingeniaritza Elektrikoko gradua • Eraikuntza Ingeniaritzako gradua (Graduaren izena bertan behera geratu da EAEko Auzitegi Nagusiak 2011/06/22an emandako autoaren bidez) • Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako gradua • Ingeniaritza Mekanikoko gradua ZUZENBIDE FAKULTATEA • Kriminologiako gradua • Zuzenbideko gradua FILOSOFIA ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAKULTATEA • Gizarte Antropologiako gradua • Gizarte Hezkuntzako gradua • Filosofiako gradua • Pedagogiako gradua INFORMATIKA FAKULTATEA • Informatikaren Ingeniaritzako gradua

• Software Garapena. • Konputazioa • Konputagailuen Ingeniaritza.

PSIKOLOGIA FAKULTATEA

• Psikologiako gradua

• Esku-hartze Psikosoziala. • Hezkuntzaren Psikologia. • Lanaren, Giza Baliabideen eta Erakundeen Psikologia. • Psikologia Klinikoa eta Osasunaren Psikologia.

KIMIKA FAKULTATEA • Kimikako gradua

• Makromolekulak • Kimika eta Biozientziak

7


CAMPUSA

IKASTEGIA

AIPAMENAK (Espezialitateak)

LEIOAKO ERIZAINTZAKO UNIBERTSITATE ESKOLA • Erizaintzako Gradua LAN HARREMANEN UNIBERTSITATE ESKOLA •

• Enpresari Aplikatutako Kudeaketa • Lan Arloko Zientziak eta Enpleguaren Kudeaketa

Lan Harremanen eta Giza Baliabideetako Gradua

ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEA •

Biologiako Gradua

• •

Biokimikako eta Biologia Molekularreko Gradua Bioteknologiako Gradua

Fisikako Gradua

Geologiako Gradua

Matematikako Gradua

Kimikako Gradua

Ingeniaritza Elektronikoko Gradua

Kimika Ingeniaritzako Gradua

• Biodibertsitatea eta Eboluzioa. • Ingurumen Biologia • Zelulen Biologia, Molekularra eta Genetikoa

• • • • • • •

Oinarrizko Fisika Egoera Solidoaren Fisika Tresneria eta Neurketa Oinarrizko Geologia Geologia Aplikatua Matematika Hutsa Matematika Aplikatua, Estatistika eta Konputazioa

• Tresneria eta Kontrola • Helburu Orokorreko Sistema Elektronikoak • Fisika.

ARTE EDERREN FAKULTATEA BIZKAIA

• Pintura eta Grafika • Media-Art eta Teknologia • Eskultura: Testuinguruak eta Lekuak • Ilustrazioa • Sorkuntza eta Diseinuko Gradua • Diseinu Grafikoa • Objektuaren eremua: Zeramika • Kultura Ondareen Kontserbazio eta Zaharberritzeari buruzko Gradua •

Arteko Gradua

ZUZENBIDE FAKULTATEA-BIZKAIKO ATALA • Zuzenbideko Gradua GIZARTE ETA KOMUNIKAZIO ZIENTZIEN FAKULTATEA •

Politika Zientziako eta Kudeaketa Publikoko Gradua

Ikus-Entzunezko Komunikazioko Gradua

Kazetaritzako Gradua

Publizitateko eta Harreman Publikoetako Gradua

Soziologiako Gradua

• • • • • • • • • • •

Analisi eta Kudeaketa Publikoa Analisi eta Aholkularitza Politikoa Nazioarteko Harremanak Ikusizkoen Ikasketak Multimedia Produkzioa eta Errealizazioa Komunikazioaren Arloko Zuzendaritza Komunikazioaren Arloko Zuzendaritza Publizitatearen Arloko Multimedia Errealizazioa Gizarte Ongizatea Gizarte Erakundeak eta Sareak Gizarte Arazoen Analisia eta Kudeaketa

MEDIKUNTZA ETA ODONTOLOGIA FAKULTATEA • Medikuntzako Gradua • Odontologiako Gradua •

Fisioterapiako Gradua

• •

Fisioterapia, jarduera fisikoa eta kirola Zahartzea eta ergonomia

8


CAMPUSA

IKASTEGIA BILBOKO ENPRESA IKASKETEN UNIBERTSITATE ESKOLA •

Negozioen Kudeaketako Gradua

AIPAMENAK (Espezialitateak) • Kontabilitatea eta Ikuzkaritza • Nazioarteko Merkataritza eta Marketina • Enpresa Txiki eta Ertainen Kudeaketa

BILBOKO IRAKASLEEN UNIBERTSITATE ESKOLA

Haur Hezkuntzako Gradua

Lehen Hezkuntzako Gradua

Gizarte Hezkuntzako Gradua

• • • • • • • • • • • •

Atzerriko Hizkuntza Musika Hezkuntza Hizkuntza Aniztasuna eskolan Curriculuma eta Baliabideak Berrikuntza Lehen Hezkuntzako Eskolan Atzerriko Hizkuntza Musika Hezkuntza Hizkuntza Aniztasuna eskolan Curriculuma eta Baliabideak Berrikuntza Lehen Hezkuntzako Eskolan Gizarteratzea Gizarte Dinamizazioa eta Komunitate Lana

BILBOKO INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKOKO UNIBERTSITATE ESKOLA • Ingeniaritza Elektrikoko Gradua

• BIZKAIA

Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua

Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritzako Gradua

• Ingeniaritza Mekanikoko Gradua MEATZEEN ETA HERRI LANEN INGENIARITZA TEKNIKOKO UNIBERTSITATE ESKOLA • Ingeniaritza Zibileko Gradua • Meatzeak • Meatzaritza eta Energia Teknologiaren • Energia Ingeniaritzako Gradua BILBOKO INDUSTRIA INGENIARITZA TEKNIKOKO UNIBERTSITATE ESKOLA • Atmosfera eta Zarata • Ingurumen Ingeniaritzako Gradua • Urak • Hondakinak Lurzoruak • Industria Antolakuntzaren Ingeniaritzako Gradua •

Industria Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua

• Telekomunikazio Sistemak • Telematika • Sistema Elektronikoak NAUTIKA ETA ITSASONTZI-MAKINERIA GOI ESKOLA TEKNIKOA •

Telekomunikazioaren Ingeniaritza Teknikoko Gradua

Itsas Ingeniaritzako Gradua •

Ingeniaritza Nautiko eta Itsas Garraioko Gradua

• Itsasketa • Itsas Enpresen Kudeaketa eta logistika

EKONOMIA ETA ENPRESA ZIENTZIEN FAKULTATEA • Zuzendaritza Orokorra eta Giza Baliabideak • Enpresen Berrikuntza • Kontabilitate Kudeaketa eta Finantza Arloko Informazioa • Merkataritza Zuzendaritza • Zerga Sistema • Finantza Zuzendaritza

Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua

Ekonomiako Gradua

Finantza eta Aseguruetako Gradua

• Administrazio Publikoa Zerga Sistemako eta Administrazio Publikoko • Zerga Sistema Gradua Marketineko Gradua Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako + Zuzenbideko Gradu Bikoitza

• •

• Finantza Zuzendaritza • Aseguru Zuzendaritza

9


 Graduondoko ikasketak Graduondoko ikasketek unibertsitate-ikasketen espezializazio-maila handiena dute. Graduondoko ikasketak dira masterrak, doktoregoa, UPV/EHUko berezko tituluak eta etengabeko prestakuntza. Graduondoko ikasketek gaitasun profesionala lortzeko ateak irekitzen dituzte, baita ikertzaile izatekoak ere. UPV/EHUko graduondoko ikasketen eskaintza osoa honako esteka honetan kontsultatu daiteke:

www.ehu.es/graduondokoak  Masterra UNIBERTSITATE-MASTERREKO irakaskuntzen helburua da ikasleek prestakuntza aurreratua, espezializatua, diziplina anitzekoa eta espezializazio akademikoari edo profesionalari begirakoa lortzea. Horrez gain, ikerketa-lanetan hastea sustatzen dute. Doktorego-irakaskuntzekin batera, graduondoko ikasketen maila osatzen dute. 60 eta 120 ECTS bitarteko iraupena dute, alegia, urtebete edo bi urtekoa. Beren ikasketa-planaren barnean dago ikasleak jaso behar duen prestakuntza teoriko eta praktiko osoa: nahitaezko ikasgaiak, hautazkoak, mintegiak, kanpoko praktikak, zuzendutako lanak, master-amaierako lana, ebaluazio-jarduerak eta, titulu bakoitzaren ezaugarrien arabera, beharrezkoak izan daitezkeen beste batzuk. Masterrari dagokionez, Goi-mailako Hezkuntzarako Kualifikazioen Espainiako Esparruan (MECES), hauexek bermatzen zaizkie ikasleei: •

Eskuratutako ezagutzak aplikatzen jakitea; eta ingurune berrietan edo, gutxi ezagutu arren, ikasketa-arloari lotuta dauden testuinguru zabalagoetan arazoak ebazteko gaitasuna izatea.

Ikasleak ezagutzak osatzeko gai izatea, eta osatugabea edo mugatua den informazio batetik abiatuta, iritziak emateko konplexutasunari aurre egiteko gai izatea. Era berean, beren ezagutzei eta beren iritziei lotutako eta erantzukizun sozial eta etikoei buruzko gogoetak egiteko gai izatea.

Entzule espezializatuei zein ez-espezializatuei beren ondorioak eta horiei eusten dieten ezagutzak eta azken arrazoiak jakinarazteko gai izatea, era argian eta anbiguotasunik gabe. • Ikasten jarraitzeko ikaskuntza-gaitasunak edukitzea; neurri handi batean, ikasleak berak zuzendutako moduan eta era autonomoan. Tituluak araututako lan-jarduera baterako gaitzen badu, Gobernuak titulu horretarako ezarri dituen baldintzetara egokituta egon beharko du ikasketa-planak. Unibertsitate-masterreko irakaskuntza ofizialak jaso ahal izateko, beharrezkoa izango da unibertsitate-titulu ofizial bat edukitzea, Goi-mailako Hezkuntzaren Europako Esparruko goimailako hezkuntza- erakunde batek emandakoa; eta titulua eman duten herrialdean titulu horrek masterreko ikasketak egiteko eskubidea eman behar du. Era berean, unibertsitate-masterreko irakaskuntza ofizialak jaso ahal izango dituzte titulua Goimailako Hezkuntzaren Europako Esparruan ez dauden hezkuntza-sistemetan lortu duten ikasleek; eta, ez da beharrezkoa izango tituluak homologatzea; hala ere, dagokion unibertsitateak aldez aurretik ziurtatuko ditu titulu horien maila eta Espainiako unibertsitatetituluena baliokideak direla, eta tituluak eman dituzten herrialdean titulu horiek graduondoko ikasketak egiteko eskubidea ematen dutela. Graduondoko ikasketetan bide horretatik sartzeak ez dakar inola ere interesdunak aldez aurretik zuen tituluari homologazioa ematea, ezta onartua izatea ere master-irakaskuntzak jasotzeko ez diren beste ondore batzuetarako. http://www.ikasketak.ehu.es/p266shmastct/eu/contenidos/informacion/presentacion_master/eu_pres_mas/presentacion_m aster.html

10


 Jarduera profesionalerako gaikuntza ematen duten Master Ofizialak UPV/EHUk egun irakasten dituen eta jarduera profesional arautu baterako gaikuntza ematen duten Master Ofizialak honakoak dira: 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta Hizkuntzen Irakaskuntzako Irakasleen Prestakuntza Unibertsitate Masterra:

http://www.masterformacionprofesoradosecundaria.ehu.es/p192-1999/eu 

Laneko Segurtasuna eta Osasuna Unibertsitate Masterra:

http://www.seguridadysaludentrabajo.ehu.es/p141-1999/eu 

Abokatutza Masterra:

http://www.zuzenbide.ehu.es/p243content/eu/contenidos/informacion/zuzenbidea_master_abogacia/eu_master/master_abo gacia.html Datozen urteetan UPV/EHUn ezarriko diren eta jarduera profesionalerako gaikuntza ematen duten Master Ofizialak: 

Osasun Psikologia Orokorra Master Ofiziala:

Tokia

Psikologia Fakultatea – Gipuzkoako Campusa.

Sartzeko betekizunak

Psikologiako lizentziaduna edo graduduna edo baliokidea.

Plaza kopurua

30 plaza.

Iraupena / kreditu kopurua

1,5 IKASTURTE (90 kreditu). Profesional hauen ardura da pertsonen osasun-egoera orokorraren sustapen eta hobekuntzan eragina duten jarrera eta jardueren alderdiak ikertu, ebaluatu eta psikologikoki bideratzea, betiere jarduera horiek osasuneko beste profesional batzuen arreta espezializatua behar ez badute (patologia bat bada, psikologo kliniko baten arreta jaso beharko da beti).

Atribuzio profesionalak

Ikaspenaren aurreikuspena

2013/2014

Ingeniaritza Nautikoa eta Itsas Garraioa Master Ofiziala:

Antolakuntza akademikoa

Tokia

• Ikerketarako Prestakuntza (6 ECTS) • Teknologia Nautikoa (24 ECTS) • Kudeaketako prestakuntza (24 ECTS) • Master Amaierako Lana (6 ECTS)

Sartzeko betekizunak

Portugaleteko Nautika eta Itsasontzi-makineria Goi Eskola Teknikoa. • Ingeniaritza Nautikoa eta Itsas Garraioa gradua. • Itsas Nabigazioko diplomatura + Egokitzapen Ikastaroa.

Plaza kopurua

60 plaza

Iraupena / kreditu kopurua

IKASTURTE 1 (60 kreditu).

Atribuzio profesionalak

Merkantzia Ontziteriako kapitaina.

Ikaspenaren aurreikuspena

2014/2015 ikasturtea

11


Itsas Ingeniaritza Master Ofiziala:

Antolakuntza akademikoa

Tokia

• Ikerketarako Prestakuntza (6 ECTS) • Itsas Instalazioetako Teknologia (18 ECTS) • Itsas Industrien Kudeaketa eta Mantenamenduaren Ingeniaritza (30 ECTS) • Master Amaierako Lana (6 ECTS)

Sartzeko betekizunak

Portugaleteko Nautika eta Itsasontzi-makineria Goi Eskola Teknikoa. • Itsas Ingeniaritzako Gradua. • Itsas Makinen diplomatura + Egokitzapen Ikastaroa.

Plaza kopurua

60 plaza

Iraupena / kreditu kopurua

IKASTURTE 1 (60 kreditu).

Atribuzio profesionalak

Merkantzia Ontziteriako Makinen burua.

Ikaspenaren aurreikuspena

2014/2015 ikasturtea.

Arkitektura Master Ofiziala:

Tokia

Arkitekturako GET.

Sartzeko betekizunak

Arkitekturaren Oinarrietako Gradua.

Iraupena / kreditu kop

IKASTURTE 1 (60 kreditu).

Atribuzio profesionalak

Arkitektoa.

Ikaspenaren aurreikuspena

2015/2016 ikasturtea.

Telekomunikazio Ingeniaritza Master Ofiziala: http://www.ingeniaritza-bilbao.ehu.es/p224content/eu/contenidos/informacion/titulaciones/eu_titulo/titulacion_master.html

Industria Ingeniaritza Master Ofiziala: http://www.ingeniaritza-bilbao.ehu.es/p224content/eu/contenidos/informacion/titulaciones/eu_titulo/titulacion_master.html

UPV/EHUk urtero “Día del Master Eguna” antolatzen du. Azoka itxura hartzen duen ekitaldi honetan, Master bakoitzeko ordezkariek euren masterreko ezaugarriak azaltzen dizkiete bertaratzen direnenei. Tokia: Bizkaia Aretoa Datak: 2014ko martxoa – apirila (data zehazteke) http://www.mde.ehu.es/p311-home/eu/

12


 Doktoregoa Doktorego Ikasketen helburua ikasleak ikerketarako prestakuntzan espezializatzea da. Unibertsitate-ikasketa ofizial hauek bukatuta, ikasleek doktore-titulua eskuratzen dute; unibertsitateko gradu akademiko gorena, hain zuzen ere. Hauxe da doktore-prestakuntzaren funtsezko osagaia: zientzia-ezagutzetan aurrera egitea jatorrizko «ikerketa originala»ren bitartez. Gainera, hirugarren ziklo honetako programen partehartzaileak ikasletzat ez ezik, prestatzeko bidean dauden ikertzailetzat ere hartzen dira. Goi-mailako Hezkuntzaren Europako Esparruaren egitura berrian, ikerketa-master bat egin ondoren egin daiteke doktoregoa. Doktoregoak ez dauka prestakuntza-aldi arauturik. Ez dago ezarrita zenbat iraun behar duen; hala ere, oro har, hiru edo lau urte irauten dute. Denboraldi horretan ikasleek ikastaroak eta mintegiak egin ditzakete. UPV/EHUko Doktoregoen eskaintza aurki dezakezu honako web honetan:

http://www.mde.ehu.es/p311content/eu/contenidos/informacion/mde_doctorados_oferta/eu_info/oferta.html

 Berezko Gradu ondoko Tituluak Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak badu berezko graduondoko tituluen eskaintza, Goi-mailako Hezkuntzaren Europako Esparruko arauetara egokitua. Graduondoko titulu horiek ikasketa ofizialen osagarriak dira. Unibertsitateak berak antolatu dituen irakaskuntzak dira, gizartearen beharrei erantzun bizkorra eta malgua emateko sortuak. Titulazio horiek espezializazio-maila handia dute, eta erabat bideratuta daude lan profesionalerako. Helburua goi-mailako tituludunen prestakuntza osatzea da, eta jardunean dauden profesionalei ezagutzak eguneratzeko aukera ematen diete. Ikasketa horien garapenean parte hartzen dute erakundeek, teknologia-zentroek eta administrazioek. Titulazio-mota bi eskaintzen dira: -

Berezko Masterra

Unibertsitate-tituludunei zuzenduta dago, eta 60 eta 120 ECTS kredituko iraupena du (ikasturte bat edo bi). -

Unibertsitateko Espezialista

Unibertsitate-tituludunei zuzenduta dago, eta, salbuespen gisa, unibertsitate-titulurik gabeko profesionalei ere bai, baldin eta unibertsitatera sartzeko betekizunak betetzen badituzte. 30 eta 59 ECTS kreditu bitarteko iraupena dute (sei hilabete eta urtebete bitartean).

Etengabeko prestakuntza: Ikasketa osagarriak Ikasketa osagarriak eguneratzeko, espezializatzeko, birziklatzeko edo ezagutzak zabaltzeko ikastaroak dira, ikasleek eta jardunean dauden profesionalek prestakuntza osagarria eta etengabeko prestakuntza jaso ahal izan ditzaten. Programan horien gehienezko iraupena 20 ECTS kreditukoa da. Programa osagarrien bitartez, aurre egin nahi zaie enpresen, tokiko erakundeen, autonomiaerakundeen, fundazioen edo beste edozein erakunde publiko edo pribaturen eskaerei. UPV/EHUko Berezko Gradu-ondoko Tituluen eskaintza web orri honetan dago: http://www.ikasketak.ehu.es/p266shensect/eu/contenidos/informacion/titpropios_oferta/es_oferta/oferta.html

13


Goi-mailako eta errendimendu altuko kirolariak UPV/EHUn

Goi mailako eta errendimendu handiko kirolaritzat hartzen diren ikasleek UPV/EHUren babes akademikorako neurriei heltzeko aukera dute, bai unibertsitatean sartzeko, bai ikasketak egiteko:

1) UNIBERTSITATE IKASKETETARAKO SARBIDEA Neurriak: 1. Unibertsitateek, eskaintzen diren graduko titulu bakoitzean, gutxienez plazen % 3 erreserbatuko dute, eta, gainera, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzien graduko eta Fisioterapiaren graduko tituluetan gutxienez plazen % 5 gordeko dute. 2. Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzien graduko ikasketetara sartzeko ezar daitezkeen eta espezialitatearekin lotuta dauden kirol-baldintzak eta dagokion kirolmodalitatearen proba espezifikoa egiteko salbuespena. Hezkuntza eta Zientzia Ministerioaren 971/2007 Errege Dekretuan eta Eusko Jaurlaritzaren 203/2010 Dekretuan goi-mailako kirolari gisa aitortutako ikasleei (BOEn eta EHAAn argitaratu dira zerrendak) soilik aplikatu ahalko zaizkie bi babes-neurri hauek. Aurkeztu beharreko dokumentazioa: • Kirolarien Kontseilu Nagusiaren Ziurtagiria • BOE, EHAA edo Aldizkari autonomikoaren fotokopia • Dagokion Federazioaren Ziurtagiria 2) UPV/EHUko TUTORETZA PLANA

• Tutoretza plan honen helburua da ikasleei unibertsitateko ikasketak eta kirol jarduera uztartzeko aukera ematea. Ikasle bakoitzari bere karrera akademikoan eta kirol karreran lagunduko dion eta arlo akademikoan egokitzen lagunduko dion tutore bat jarriko zaio. ERREFERENTZIAZKO ARAUDIA: 

Estatuan: 971/2007 Errege Dekretua, uztailaren 13koa, Hezkuntza eta Zientzia Ministerioarena, goi-mailako eta errendimendu altuko kirolariei buruzkoa (BOE 2007/07/25)

• Goi-mailako kirolarien eta errendimendu altuko kirolarien definizioa • Goi-mailako kirolariaren izaera eskuratu eta egiaztatzeko baldintzak • Prestakuntza eta hezkuntza sustatzeko neurriak

14


Autonomia Erkidegoan: 203/2010 Dekretua, uztailaren 20koa, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailarena, Goi Mailako Kirolari buruzkoa (EHAA 2010/08/20)

• Goi-mailako kirola eta kirolariak zehazten ditu • Beste talde batzuk sartzen ditu: kirolaren epaileak eta teknikariak • Aurreko taldeetan sartzeko bete behar diren baldintzak eta goi-mailako kirola babestu eta sustatzeko neurriak jasotzen ditu, besteak beste. 

Unibertsitatean: UPV/EHUko ikasleen Arautegia, Gobernu Kontseiluaren erabakiz onartua 2012ko ekainaren 21eko bileran (EHAA 2012/07/31)

 6. artikulua: UPV/EHUko Goi Mailako kirolari, teknikari eta epaile edo Errendimendu Altuko kirolari gisa egiaztatutako ikasleen eskubideak arautzen dira.

Kirol Kontseilu Gorenaren webgunea honako esteka honetan kontsultatu daiteke: http://www.csd.gob.es/csd/competicion/01deporteAltaCompeticion/03DepAltCompet/02DepAlNiv/

Goi mailako eta errendimendu handiko kirolariei buruzko argibideak Kirol Zerbitzuan eskura daitezke: José Luis González

946 013170

joseluis.gonzalezf@ehu.es

15


Lekualdatzeak Behin unibertsitateko ikasketak hasita, ikasleek hasitako ikasketak bertan behera utzi ahal dituzte, eta beste bat aukeratu. Aukeratu nahi duten beste gradu hori jakintza-adar berekoa, edo beste jakintza-adar batekoa izan daiteke.

 Ikasleek beste jakintza-adar bateko ikasketak hasi nahi badituzte, aurrez izena eman beharko dute sartzeko ohiko prozedurari jarraituz, eta Unibertsitateak ezarritako egunetan (oro har, ekainaren amaieran egin behar izaten da). Kasu horretan, ikasle horri emango zaio ikasketa horietan lehenengo aldiz sartzen diren ikasleei ematen zaien tratamendu bera, eta sartzeko proban lortu duen emaitza edo baliokidea hartuko diote kontuan.  Ikasleak beste ikasketa batzuk egiten hasi nahi badu, hasita zituen ikasketak eta aukeratu berriak jakintza-adar berekoak baldin badira, eta, ikasketa antzekoak izateagatik (adibidez: Pedagogiako gradua eta Gizarte Hezkuntzako gradua), lehenengo mailan baino maila handiago batean sartzerik badauka, honako aukera hauetako bat hauta dezake

A. Aurrez izena ematea berriro, Unibertsitateak ezarritako epe eta egunetan, prozedura orokorrari jarraituta. Ikasle horri emango zaio ikasketa horietan lehenengo aldiz sartzen diren ikasleei ematen zaien tratamendu bera, eta sartzeko proban lortu duen emaitza edo baliokidea hartuko diote kontuan. B. Ikasleek ikasketa partzialak egin badituzte, beste unibertsitate batean edo beste ikasketa ofizial batzuetan onartzea nahi baldin badute, eta gutxienez baliozkotu daitezkeen 30 kreditu lehenengo mailan gainditu baldin badituzte, idazkaritzan bertan eska dezakete lekualdatzea, uztailaren lehen astean (2013an, uztailaren 1etik 6ra). Eskaera hauek ikastetxeetako Zuzendaritza edo Dekanotzetan ebatziko dira, honako irizpide hauek arabera: 1. Dagokien ikasketetan plaza-kopurua mugatua baldin bada, eta prozedura arruntaz plaza guztiak esleitu baldin badira, ikasle horiek aurreko ikasketen lehenengo maila erabat gaindituta izan behar dute. 2. Iraunkortasunari buruzko Arautegia betetzea 3. Ikastegiko Zuzendaritzak lekualdatze-kopurua onar dezake, baldin eta bateragarria bada titulazio horren lehenengo mailan sartzeko mugarekin, irakasle-kopuruarekin eta titulazio horretarako ezarrita dagoen egutegiarekin. Ikastegi bakoitzean kontuan har ditzakete eskuragarri dituzten guneak, irakaskuntzabaliabideak, praktika-plazak, eskaerak eta abar; eta, ondorioz, beste irizpide osagarri batzuk erabaki. Irizpide horiek lekualdatzeagatik onartzeko eskaerak egiteko epea hasi baino lehen argitaratu behar dituzte. Komeni da interesdunek lekualdatzeko eskaera egin nahi dioten ikastegiko idazkaritzan galdetzea irizpide osagarririk ote dagoen. Irizpide osagarri horiek honako hauek izan daitezke, eta oso zorrotzak izan ohi dira:  Ikasketa horietan sartzeko emaitzari dagokionez, ikasleak ikasketak hasi zituen urtean sartu zen azken ikaslearen emaitza baina emaitza altuagoa izatea.  Ikastegi batzuetan plaza-kopuru mugatua ezartzen dute, hortaz, hasitako ikasketetan lortutako batez besteko emaitzak altua izan behar du.  Ikasleak ezin du gainditu gabeko kreditu praktikorik eduki, baldin eta lan-gune batean praktikak egin behar badira, kreditu hori gainditzeko.  Irakasgaiak onartzean, lehenengo mailan gainditu gabeko irakasgairik ez izatea.  Beste batzuk … Ikasleari beste ikasketa batzuetan plaza bat esleitzen badiote, beraren espediente akademikoa lekualdatuko dute. Izapideak jatorrizko unibertsitateak egin beharko ditu, interesdunak unibertsitatean onartua izan dela egiaztatu ondoren.

16


Kredituak onartzea eta transferitzea graduko ikasketetan UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak, 2012ko maiatzaren 16ko bileran, Graduko Ikasketetan Kredituak Onartu eta Transferitzeko Arautegia onartu zuen. Erabaki hori 2012ko ekainaren 19an argitaratu zen EHAAn.

http://www.ikasleak.ehu.es/p202shgradct/es/contenidos/informacion/normativas_grado/es_norm/adjuntos/Normativas%20transfer encias.pdf

Kredituak aitortzea ikasle batek ikasketa ofizialetan (amaituak edo amaitu gabeak) eskuratutako kredituak onartzea da. Ikasketa horiek uneko ikasketen bestelakoak izango dira, eta UPV/EHUn edo beste unibertsitate batean (Estatukoa edo atzerrikoa) eginak. Aitortutako kredituak matrikulatutako graduan egindako kreditutzat hartuko dira. Bestelako goi mailako ikasketa ofizialetan edo beste titulu batzuk lortzera bideratutako unibertsitateko ikasketetan egindako kredituak ere aitortu daitezke. Egiaztatutako lan esperientzia eta esperientzia profesionala ere kreditu gisa aitortu ahalko da zerikusia badu unibertsitateko tituluaren gaitasunekin.

KREDITUAK ONARTZEKO BALDINTZAK 

a) Ikasleak unibertsitateko ikasketa ofizialetan lortutako kredituak.

b) Goi hezkuntzako espainiar titulu ofizial hauek eskuratzeko egin beharreko ikasketak (gehienez ere, kreditu guztien %60): • • • •

Goi mailako irakaskuntza artistikoetako tituluak. Arte plastikoetako eta diseinuko goi mailako teknikarien tituluak. Lanbide Heziketako goi mailako teknikarien tituluak. Goi mailako kirol teknikarien tituluak.

c) Titulu ez ofizialak eskuratzeko aukera eskaintzen duten unibertsitate ikasketetan egindako kredituak (gehienez ere, kreditu guztien %15).

d) Egiaztatutako lan esperientzia eta esperientzia profesionala (gehienez ere, kreditu guztien %15).

e) Curriculumari ez dagozkion kanpo praktika akademikoak, kasuan kasuko ikasketa planak hala aurreikusten duenean (praktiketako 25 orduk ECTS kreditu bat egiten dute).

f) Kultura eta kirol ekintzak, ikasleak ordezkatzeko lana eta elkartasuneko zein lankidetzako jarduerak (ikasketa planeko kreditu guztietatik 6 kreditu gehienez ere).

17


Kredituak aitortzeko izapideak ikasleak matrikulatuta dauden ikastegiko idazkaritzan egiten dira (atzerriko unibertsitate ikasketak aitortzekoak izan ezik, azken hauek matrikula egin aurretik egin baitaitezke). Eskatutako kreditu aitorpena ofizialki onetsitako aitorpen automatikorako tauletan badago edo ikastegian aurreko hiru ikasturteetan aurrekaririk egon bada –hau da, eskatutako aitorpena lehenago ere egin izan bada– aitorpena automatikoki aplikatuko da. Gainerako kasuetan, irakasgaiak emateaz arduratzen diren sailetara igorriko da eskaera eta sailek txosten bat prestatuko dute baliokidetza zehazteko, hamabost eguneko epean. Txosten horiek aztertu ondoren, ikastegiko batzorde akademikoak eskaerak ebatziko ditu. Ikasleak aitorpenaren bidez gainditzen dituen kredituak hala jasoko dira bere espedientean. UPV/EHUko ikastegiek akademia batzordeek proposaturiko aitorpen automatikorako taulak onetsiko dituzte, hala egiterik dagoenean, eta taula horiek etengabe eguneratuko dira. Horregatik, ikasleak aitor daitezkeen ikasketak egin dituen kasu guztietan, komeni da matrikula egin nahi den ikastegiko idazkaritzan informazio zehatza eskatzea. Ikastegi batzuek informazio hau webgunean dute argitaratuta, baina ez guztiek. Goi mailako prestakuntza zikloen (LH) kasuan, dagoeneko aitortu diren kredituen taula kontsultatu daiteke hurrengoko estekan (taula hori aldatu egin daiteke aitorpen berriak gehitzen joan ahala).

https://gestionservicios.ehu.es/pls/entrada/accw3020.htm?p_sesion=939c91ad9d54a5999e9398ab9391a4968 7a4ac789b9c787b968f8486826e8a75908f6999748193837694 Ikasle batek bere ustez arautegiaren arabera aitortzeko modukoak diren ikasketak egin baditu baina ikasketa horiek ez badira aitorpen automatikorako tauletan agertzen, ikasketa horiek aitortzeko eskaera egin behar du beren beregi eta ikastegiko batzorde akademikoak erabakia eman arte itxaron.

18


GOI MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOAK KREDITUEN AITORPENA

GAINDITZEAGATIK

GMHZ (LH) ikasketak

Graduko ikasketak

Administrazioa eta Finantzak

Gipuzkoa - Informatikaren Ingeniaritzako Gradua

(LH)

GRADUKO

Aitorpenak 6 ECTS kredituren aitorpena

IKASKETETAN

Onartze-data 2012/12/20

Ekonomia eta Enpresen Administrazioa 21 ECTS kredituren aitorpena

Analisiko eta Kalitate Kontroleko Laborategia

Gipuzkoa - Kimikako Gradua Bizkaia - Kimikako Gradua

Esperimentazioa Kimika Analitikoan Kimika Analitikoa I Laborategiko Oinarrizko Eragiketak

2013/09/05

33 ECTS kredituren aitorpena

Automatizazioa eta Robotika Industriala

Araba - Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua Gipuzkoa - Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua Bizkaia - Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Grauda

Automatismoak eta Kontrola Industria Automatizazioa Industria Informatika Robotika Teknologia Elektrikoaren Oinarriak

2012/12/20

15 ECTS kredituren aitorpena Gipuzkoa - Ingeniaritza Elektrikoko Gradua Bizkaia - Ingeniaritza Elektrikoko Gradua

Automozioa

Araba - Ingeniaritza Mekanikoko Gradua Gipuzkoa - Ingeniaritza Mekanikoko Gradua Bizkaia - Ingeniaritza Mekanikoko Gradua

Automatismoak eta Kontrola Teknologia Elektrikoaren Oinarriak

2012/12/20

12 ECTS kredituren aitorpena Enpresen Administrazioa eta Ekonomia Kudeaketa Integratuko Sistemak

2012/12/20

19


GMHZ (LH) ikasketak

Graduko ikasketak

Aitorpenak

Onartze-data

33 ECTS kredituren aitorpena

Elikagaien Industriako Prozesuak eta Kalitatea

Araba - Elikagaien Zientzia eta Teknologiako Gradua

Analisi Kimikoa Diseinua eta Berrikuntza Elikagaien Enpresak eta Ekonomia Elikagaien Kalitatearen eta Segurtasunaren Kudeaketa Industria Mikrobiologia

2013/05/16

30 ECTS kredituren aitorpena

Gipuzkoa - Energia Berriztagarrien Ingeniaritzako Gradua Energia Berriztagarriak

Bizkaia - Meatzaritza eta Energia Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua

Eguzki Energia Fotoboltaikoa Energia Berriztagarrietako Instalazio Elektrikoak Energia Berriztagarrietarako Sarrera Energia Eolikoa Enpresen Antolakuntza, Kudeaketa eta Administrazioa 6 ECTS kredituren aitorpena Energia Elektrikoa

2012/12/20

2013/09/05

20


GMHZ (LH) ikasketak

Graduko ikasketak Araba - Geomatikaren eta Topografiaren Ingeniaritzako Gradua

Aitorpenak

Onartze-data

6 ECTS kredituren aitorpena Adierazpen Grafikorako Teknikak

2012/12/20

49,5 ECTS kredituren aitorpena Adierazpen Grafikoa I Eraikuntza I Eraikuntza-Proiektuak

Gipuzkoa - Arkitektura Teknikoko Gradua

Eraikuntza II

2012/12/20

Instalazioak I Lanen Plangintza, Antolakuntza eta Kontrola Zuinketak eta Topografia Bizkaia - Ingeniaritza Zibileko Gradua

4,5 ECTS kredituren aitorpena CAD-n Aplikazioa Ingeniaritza Zibilean

2013/09/05

33 ECTS kredituren aitorpena

Fabrikazio Mekanikoko Diseinua

Araba - Ingeniaritza Mekanikoko Gradua Gipuzkoa - Ingeniaritza Mekanikoko Gradua Bizkaia - Ingeniaritza Mekanikoko Gradua

Adierazpen Grafikoan Sakontzea Automatismoak eta Kontrola

2012/12/20

Ekoizpen eta Fabrikazio Sistemak Makinen Diseinua Proiektuen Kudeaketa

Bizkaia - Meatzaritza eta Energia Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua

4,5 ECTS kredituren aitorpena

2013/09/05

Industriako Diseinu Teknikoa

21


GMHZ (LH) ikasketak

Graduko ikasketak

Aitorpenak

Onartze-data

36 ECTS kredituren aitorpena Automatismoak eta Kontrola

Fabrikazio Mekanikoko Produkzioaren Programazioa

Araba - Ingeniaritza Mekanikoko Gradua Gipuzkoa - Ingeniaritza Mekanikoko Gradua Bizkaia - Ingeniaritza Mekanikoko Gradua

Ekoizpen eta Fabrikazio Sistemak Ekoizpenaren Antolakuntza

2012/12/20

Kudeaketa Integratuko Sistemak Proiektuen Kudeaketa Teknologia Mekanikoa 9 ECTS kredituren aitorpena

Bizkaia - Meatzaritza eta Energia Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua

Industriako Diseinu Teknikoa

2013/09/05

Konformazioa eta Soldadura 38 ECTS kredituren aitorpena

Haur Hezkuntza LOE

Araba - Haur Hezkuntzako Gradua Gipuzkoa - Haur Hezkuntzako Gradua Bizkaia - Haur Hezkuntzako Gradua

Garapen Psikomotorra I Garapenaren Psikologia Eskola Adinean

2012/12/20

Haurtzaroaren Psikologia Practicum I Practicum II

22


GMHZ (LH) ikasketak Instalazio Termiko eta Fluidodunen Mantenimendua

Instalazio Termiko eta Fluidodunen Proiektuen Garapena

Graduko ikasketak Araba - Ingeniaritza Mekanikoko Gradua Gipuzkoa - Ingeniaritza Mekanikoko Gradua Bizkaia - Ingeniaritza Mekanikoko Gradua Araba - Ingeniaritza Mekanikoko Gradua Gipuzkoa - Ingeniaritza Mekanikoko Gradua Bizkaia - Ingeniaritza Mekanikoko Gradua Gipuzkoa - Kimikako Gradua Bizkaia - Kimikako Gradua

Aitorpenak

Onartze-data

12 ECTS kredituren aitorpena 2012/12/20

Automatismoak eta Kontrola Instalazio eta Makina Termikoak 12 ECTS kredituren aitorpena

2012/12/20

Automatismoak eta Kontrola Instalazio eta Makina Termikoak 12 ECTS kredituren aitorpena

2013/09/05

Industria Kimikako Proiektuak Ingeniaritza Kimikoa 33 ECTS kredituren aitorpena Energiaren Ingeniaritza

Kimika Industriala

Bizkaia - Ingeniaritza Kimikoko Gradua

Industria Instalazioetako Arriskuen Analisia eta Segurtasuna Ingeniaritza Oinarriak

Elektrikoaren

eta

2013/09/05

Elektronikoaren

Laborategiko Oinarrizko Eragiketak Kanpoko Praktikak Bizkaia - Meatzaritza eta Energia Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua

6 ECTS kredituren aitorpena

2013/09/05

Oinarrizko Eragiketak

23


GMHZ (LH) ikasketak

Mantentze Lan Elektronikoa

Graduko ikasketak Araba - Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua Gipuzkoa - Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua Bizkaia - Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Grauda

Aitorpenak

Onartze-data

24 ECTS kredituren aitorpena Elektronika Analogikoa Elektronika Digitala

2012/12/20

Proiektuen Kudeaketa Sistema Elektroniko Digitalak 30 ECTS kredituren aitorpena

Mekatronika Industriala

Araba - Ingeniaritza Mekanikoko Gradua Gipuzkoa - Ingeniaritza Mekanikoko Gradua Bizkaia - Ingeniaritza Mekanikoko Gradua

Adierazpen Grafikoan Sakontzea Automatismoak eta Kontrola

2012/12/20

Ekoizpen eta Fabrikazio Sistemak Kudeaketa Integratuko Sistemak Proiektuen Kudeaketa 30 ECTS kredituren aitorpena

Metal Eraikuntzak LOE

Araba - Ingeniaritza Mekanikoko Gradua Gipuzkoa - Ingeniaritza Mekanikoko Gradua Bizkaia - Ingeniaritza Mekanikoko Gradua

Adierazpen Grafikoan Sakontzea Automatismoak eta Kontrola

2012/12/20

Ekoizpenaren Antolakuntza Kudeaketa Integratuko Sistemak Proiektuen Kudeaketa

Bizkaia - Meatzaritza eta Energia Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua

4,5 ECTS kredituren aitorpena

2013/09/05

Industriako Diseinu Teknikoa

24


GMHZ (LH) ikasketak

Graduko ikasketak

Aitorpenak

Onartze-data

24 ECTS kredituren aitorpena

Metal eta Polimeroen Moldaketako Produkzioaren Programazioa

Araba - Ingeniaritza Mekanikoko Gradua Gipuzkoa - Ingeniaritza Mekanikoko Gradua Bizkaia - Ingeniaritza Mekanikoko Gradua

Automatismoak eta Kontrola Ekoizpenaren Antolakuntza

2012/12/20

Kudeaketa Integratuko Sistemak Materialen Zientzia 9 ECTS kredituren aitorpena

Bizkaia - Meatzaritza eta Energia Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua

Industriako Diseinu Teknikoa Materialen Prozesatzea

2013/09/05

24 ECTS kredituren aitorpena Araba - Geomatikaren eta Topografiaren Ingeniaritzako Gradua

Adierazpen Grafikorako Teknikak Ingeniaritza Zibila

2012/12/20

Kartografia Obra Zibileko Proiektuak

Tresna eta Behaketa Topografikoak 18 ECTS kredituren aitorpena Gipuzkoa - Ingeniaritza Zibileko Gradua

Hiri Zerbitzuak

2012/12/20

Lanen Plangintza eta Kudeaketa Topografia

25


GMHZ (LH) ikasketak

Graduko ikasketak

Aitorpenak

Onartze-data

10,5 ECTS kredituren aitorpena Bizkaia - Ingeniaritza Zibileko Gradua Obra Zibileko Proiektuak

2013/09/05

CAD-n Aplikazioa Ingeniaritza Zibilean Topografia

Bizkaia - Meatzaritza eta Energia Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua

6 ECTS kredituren aitorpena

2013/09/05

Topografia 30 ECTS kredituren aitorpena Datu-baseak

Araba - Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritzako Gradua Bizkaia - Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritzako Gradua Plataforma Anitzeko Aplikazioen Garapena

Datu-baseen Diseinua 2012/12/20

Enpresak Kudeatzeko Softwarea Oinarrizko Programazioa Programazio Modularra Bideratutako Orientazioa

eta

Objektuetara

24 ECTS kredituren aitorpena Gipuzkoa - Informatikaren Ingeniaritzako Gradua

Ekintza Espezifikoak: 6 (Hautazkoa) Datu-baseak

2012/12/20

Oinarrizko Programazioa Praktikak Enpresetan: 6 (Hautazkoa)

26


GMHZ (LH) ikasketak

Graduko ikasketak

Aitorpenak

Onartze-data

28,8 ETCS kredituen aitorpena Araban 30 ECTS kredituren aitorpena Bizkaian Araba - Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritzako Gradua Bizkaia - Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritzako Gradua Sare Informatika Sistemen Administrazioa

Datu-baseak Datu-baseen Diseinua Informazio Sistemen Segurtasuna Sistemak Konputagailu Sareen Oinarriak Sistemen Administrazioa

2012/12/20 Kudeatzeko

30 ECTS kredituren aitorpena Gipuzkoa - Informatikaren Ingeniaritzako Gradua

Sistema Elektroteknikoak eta Automatizatuak

Araba - Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua Gipuzkoa - Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua Bizkaia - Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Grauda

Ekintza Espezifikoak: 6 (Hautazkoa) Datu-baseak Konputagailu Sareen Oinarriak Praktikak Enpresetan: 6 (Hautazkoa) Sistemen eta Sareen Administrazioa

2012/12/20

15 ECTS kredituren aitorpena 2012/12/20 Automatismoak eta Kontrola Teknologia Elektrikoaren Oinarriak 24 ECTS kredituren aitorpena

Gipuzkoa - Ingeniaritza Elektrikoko Gradua Bizkaia - Ingeniaritza Elektrikoko Gradua

Automatismoak eta Kontrola Behe Tentsioko eta Tentsio Ertaineko Instalazioak

2012/12/20

Teknologia Elektrikoaren Oinarriak

27


GMHZ (LH) ikasketak

Graduko ikasketak Araba - Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritzako Gradua Bizkaia - Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritzako Gradua

Telekomunikazio Sistemak eta Sistema Informatikoak

Aitorpenak

Onartze-data

6 ECTS kredituren aitorpena 2012/12/20 Konputagailu Sareen Oinarriak 18 ECTS kredituren aitorpena

Gipuzkoa - Informatikaren Ingeniaritzako Gradua

Ekintza Espezifikoak 6 (Hautazkoa)

2012/12/20

Praktikak Enpresetan 6 (Hautazkoa) Sare Teknologiak eta Azpiegiturak 30 ECTS kredituren aitorpena Datu-baseak

Araba - Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritzako Gradua Bizkaia - Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritzako Gradua Web Aplikazioen Garapena (loe)

Datu-baseen Diseinua 2012/12/20

Oinarrizko Programazioa Programazio Modularra Bideratutako Orientazioa

eta

Objektuetara

Web Sistemak 30 ECTS kredituren aitorpena Gipuzkoa - Informatikaren Ingeniaritzako Gradua

Ekintza Espezifikoak: 6 (Hautazkoa) Datu-baseak Oinarrizko Programazioa Praktikak Enpresetan: 6 (Hautazkoa) Web Sistemak

2012/12/20

28


Graduko Ikasketetarako Iraunkortasun Arautegia UPV/EHUko Gizarte Kontseiluak 2010eko uztailaren 14an egindako bileran, UPV/EHUko Ikasleen Iraunkortasunari buruzko Arautegia onartu zuen. Erabaki hori 2010eko abuztuaren 10ean argitaratu zen EHAAn.

BALDINTZA AKADEMIKOAK  1.

MATRIKULA URTEA:

• NAHITAEZKOA DA 1. IKASTURTEA OSATZEN DUTEN IRAKASGAI GUZTIETAN MATRIKULATZEA. • MATRIKULAKO KREDITUEN GUTXIENEZ % 15 GAINDITZEA (ohiko eta ezohiko deialdiaren artean).  2.

MATRIKULA URTEA:

• 1. MAILAKO ESKOLA ZAMAREN GUTXIENEZ % 30 GAINDITZEA.

BALDINTZA HAUEK BETETZEN EZ DITUEN IKASLEAK EZINGO DITU ORAIN ARTEKO IKASKETAK JARRAITU. BESTE TITULAZIO BATEKO IKASKETAK HASI AHALKO DITU.

IRAKASGAI BAKOITZERAKO DEIALDIAK ETA UKAPENAK: 

Ikasleak 6 azterketa DEIALDI izango ditu irakasgai bakoitzeko.

Azterketari uko eginez gero, deialdi hori ez da kontuan hartuko. IKASTURTE BAKOITZEKO MATRIKULA: Ikaslea aurreko ikasturteetan egiteko dauzkan irakasgai guztietan matrikulatu beharko da. IKASKETAK AMAITZEKO MATRIKULATUTAKO URTE KOPURUA: Graduaren ikasturte kopurua + beste 2 urte . adib: 4 urteko gradua

6 urte ikasketa hau amaitzeko.

ARDURALDI PARTZIALEKO IKASLEAK (2. MAILATIK AURRERA SOILIK): 

60 kreditutik beherako matrikula egiten dutenak.

2. mailatik aurrera: matrikula urte bat

urte erdi zenbatzen da.

(ikasketak amaitzeko matrikulen urte-kopurua zenbatze aldera)

29


Eleaniztasuna Plana eta Hizkuntza Irakaskuntza UPV/EHUn Etorkizunean unibertsitateko ikasleak izango direnak prestatuta egon behar dira arlo akademikoan, hizkuntzen ezagutzak haien etorkizun profesionala hein handi batean baldintza dezakeela ahaztu gabe.

 Euskarazko irakaskuntzaren eskaintza Euskarazko irakaskuntzaren eskaintza geroz eta zabalagoa da eta, “UPV/EHUko Euskararen Plan Gidariak” ezarritako irizpideak jarraituz, ildo horretan lanean jarraitzen da. Euskararen Errektoreordetzaren web orrian 2013rako “Euskararen Plan Gidariaren luzapenegokitzapena” txostena kontsulta daiteke. www.euskara-errektoreordetza.ehu.es UPV/EHUko graduko ikasketa bakoitzean euskaraz zer irakasgai irakasten diren jakin ahal izateko, UPV/EHUko webgunean sartu behar duzu: http://www.ikasleak.ehu.es/p200-

home/eu/ > Graduko ikasketak Hauexek dira kontsulta ditzakezun atalak: Graduko ikasketak > Aurtengo zerrenda > Gradu Guztiak / Campus edo Ikastegiaren arabera / Ezagutza-arloaren arabera

Ondoren, aukeratutako gradua hautatu behar duzu:

30


Hautatu “Irakasgaiak mailaz”, eta jarraian, irakasgai bakoitzari buruzko informazioan sartu ahal izango zara:

Agertzen den informazioaren artean Irakaskuntza Taldeen datuak ere badaude, eta arratsaldez edo goizez eta zein hizkuntzatan diren azaltzen da. 01/02/03/04 taldeak: gaztelania – goizez

16/17 taldeak: gaztelania - arratsaldez

31/32 taldeak: euskara – goizez

46/47 taldeak: euskara - arratsaldez

Adibide hau Bizkaiko Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultateko Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako graduaren irakasgai bati buruzkoa da.

 Euskaraz egindako ikasketa ofizialak aitortzea Euskaraz egindako unibertsitate ikasketen kasuan, apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara maila hizkuntza tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko denak, honako hau ezartzen du:

2. artikulua.– Unibertsitate-tituluek dakartzaten salbuespenak. 1.– Salbuetsita izango dira Hizkuntzen Europarako Erreferentzi Marko Bateratuko C1 eta C2 mailen baliokide diren euskarako hizkuntza-tituluak eta –ziurtagiriak egiaztatzetik unibertsitate-titulu ofizialen bat duten pertsonak, baldin eta titulu hori lurralde nazional osoan baliozkoa izan eta urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuak, unibertsitate-ikasketa ofizialen antolamendua ezartzekoak, araututako tituluetakoren bat bada, eta, betiere, I. eranskinean zehaztutako baldintzetakoren bat betetzen bada. 2.– Salbuetsita izango dira Hizkuntzen Europarako Erreferentzi Marko Bateratuko C1 eta C2 mailen baliokide diren euskarako hizkuntza-tituluak eta –ziurtagiriak egiaztatzetik 2008ko apirilaren 16aren ondoren eskuratutako unibertsitate-titulu ofizialen bat duten pertsonak, baldin eta titulu hori lurralde nazional osoan baliozkoa izan eta urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuak, unibertsitate-ikasketa ofizialen antolamendua ezartzekoak, araututakoak baino lehenagoko tituluetakoren bat bada, baina, betiere, II. eranskinean zehaztutako baldintzetakoren bat betetzen bada. Honako taula hauetan euskara maila desberdinak hizkuntza tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko baldintzak zeintzuk diren ikus daiteke:

31


I eranskina, apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuarena Baldintza gehigarria

Euskarazko hizkuntzaprestakuntzako kreditu espezifikoa

Hauen baliokide diren mailak egiatatzetik salbuetsita

Euskaraz egindako Gradu-amaierako lana edo Master Ofizialaren amaierako lana

12 ECTS

C1

84 ECTS

12 ECTS

C1

114 ECTS

6 ECTS

C1

Euskaraz egindako ikasketak 48 ECTS

144 ECTS

C1

Doktore titulua (Tesia euskaraz idaztea eta defendatzea)

C1

Euskal Ikasketen gradua edo Euskal Filologiako gradua

C2

Itzulpegintza eta Interpretazioa gradua, euskara A hizkuntzatzat hartuta

C2

C2 1 oharra: ikasleak ECTS kredituak lor ditzake, bai graduko titulazio bakar batean, bai graduko titulazio bakar bati eta master oficial bakar bati dagozkion kredituak batuta.2 oharra: gradu-amaierako edo master ofizialaren amaierako lana euskaraz egitea baldintza gehigarria ez den kasuetan, lan horri dagozkion kredituek balio bikoitza izango dute lehen zutabeko ECTS kredituen guztizkoa lortzeko zenbatzen direnean.

II eranskina, apirilaren 3ko 47/2012 dekretuarena Euskarazko hizkuntzaprestakuntzako kreditu espezifikoa

Hauen baliokide diren mailak egiatatzetik salbuetsita

12 ECTS

C1

84 kreditu

12 ECTS

C1

114 kreditu

6 ECTS

C1

Euskaraz egindako ikasketak 52 kreditu

Baldintza gehigarria Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de MĂĄster Oficial en euskera

144 CrĂŠditos

C1

Doktore titulua (Tesia euskaraz idaztea eta defendatzea)

C1

Euskal Filologiako lizentziatura

C2

Itzulpegintza eta Interpretazioa lizenziatura, euskara A hizkuntzatzat hartuta

C2

I oharra: enborrezko, nahitaezko eta hautazko irakasgaietatik eskura daitezke kredituak, eta ezingo dira aukera askeko kredituak baliatu. II oharra: ikasleak ECTS kredituak lor ditzake, bai 2.2 artikuluan adierazten diren titulazioetako bakar batetik, bai titulazio horretako kredituak eta master ofizial bakar bati dagozkion kredituak batuta. III oharra : karrera-amaierako proiektua edo master ofizialaren amaierako lana euskaraz egitea baldintza gehigarria ez den kasuetan, lan horri dagozkion kredituek baliio bikoitza izango dute lehen zutabeko ECTS kredituen guztizkoa lortzeko zenbatzen direnean.

32


 Atzerriko hizkuntzetan ematen den irakats eskaintza UPV/EHUko Eleaniztasun Planak aukera ematen die ikasleei zenbait irakasgai atzerriko hizkuntza batean egiteko eta horrela, lanbideko hiztegi teknikoa errazago ikasten dute. Gainera, aukera horrek ikasleek nazioarteko mugikortasun programetan parte hartzea erraztu dezake. Plan hori 2005-2006 ikasturtean jarri zen abian gure irakats eskaintzan atzerriko hizkuntzen erabilera bultzatzeko helburu orokorrarekin. Beste hizkuntza batzuetan ematen diren irakasgaiak gero eta gehiago dira eta etorkizunean oraindik gehiago izango dira. Hurrengoko estekan 2013/2014 ikasturtean UPV/EHUko gradu bakoitzean egongo den eskaintza kontsulta daiteke: http://www.euskara-errektoreordetza.ehu.es/p267content/eu/contenidos/informacion/banner_plan_plurilinguismo/eu_indice/plan_plurilinguismo.html

 Hizkuntzen irakaskuntza UPV/EHUn UPV/EHUko ikasleek aukera daukate hiru campusetan beste hizkuntza batzuetako ezagutzak handitzeko, beste hizkuntza batzuk ezagutzea eta erabiltzea helburu duten ikasleentzako etengabeko prestakuntzako jarduerei esker. Ondoren agertzen den informazioa 2013/2014 ikasturteari dagokio; hala ere, gauzaren bat edo beste aldatu daitekeen arren, komenigarria iruditu zaigu hemen jartzea campus bakoitzean dauden aukerei buruzko erreferentzia moduan erabilgarria izan daitekeelako eta etorkizuneko ikasleek eurentzat egokiena den ibilbidea egin dezaten lagun dezakeelako. Nabarmendu beharreko alderdietako bat da kostu ekonomikoa beste erakunde batzuek ematen dituzten antzeko ikastaroena baino txikiagoa dela.

ARABAKO CAMPUSA Hizkuntzen Autoikaskuntzarako Multimedia Laborategi bat dago. Laborategi honetan ikas daitezkeen hizkuntzak honako hauek dira: ingelesa, frantsesa eta alemana.

http://www.araba.ehu.es/p208content/eu/contenidos/informacion/laboratorio_idiomas_alava/eu_lab_idio/indice_aprende_i diomas.html BIZKAIKO CAMPUSA Leioan kokatuta dagoen Spik – Hizkuntza Laborategiaz gain, campuseko errektoreordetzak hitzarmenak egin ditu hainbat erakunderekin, hain zuzen ere, honako hauekin: Goethe Institut, Casa Italia italiar hizkuntza eta kulturaren institutu ofiziala eta Institut Français. Ikas daitezkeen hizkuntzak honako hauek dira: euskara, ingelesa, frantsesa, italiera eta alemana.

http://www.bizkaia.ehu.es/p209content/eu/contenidos/premio_concurso/convocatorias_profesorado/eu_convocat/convocat orias.html GIPUZKOAKO CAMPUSA Hizkuntzen Autoikaskuntzarako Laborategi bat dago. Hemen ere, ingeleseko, frantseseko, alemaneko eta italierako ikastaroak egin daitezke. http://www.gipuzkoa.ehu.es/p210content/es/contenidos/enlace/css_aprende_idiomas/es_idiomas/aprende_idiomas.html

33


Batxilergoko eta LHko ikasleei argibideak emateko jarduerak ďƒ˜ UPV/EHUn sartzeko programa UPV/EHUk, Ikasleentzako Argibide Zerbitzuaren bitartez, UPV/EHUra sartzeko programa bat jarri du abian. Programa honen helburua Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta HHZko orientatzaileei beren lana betetzen laguntzea da. Horretarako, hainbat jarduera antolatzen dira, orientatzaileek, ikasleek eta horien familiek UPV/EHUri eta bertan eskaintzen diren graduei buruz behar duten informazio guztia lor dezaten. Honako jarduera hauek antolatzen dira:

ďƒź Orientazio Topaketak: Jardunaldi horiek Bigarren Hezkuntzako, Lanbide Heziketako, HHZko eta Berritzeguneetako ikastegietako orientatzaileentzat dira. Topaketa horien xedea orientazioko profesionalen foro bat sortzea da, haien eguneroko laneko alderdi garrantzitsuetan prestatzen joan daitezen. Topaketa horiek ikasturteko lehen hiruhilekoan egin ohi dira (urri-azaroan). Nahitaezkoa da IAZn izena ematea.

Unibertsitate Orientaziorako Azokak: Azoka horiek unibertsitate-aurreko ikasleentzat, haien gurasoentzat eta orientazioko profesionalentzat dira. UPV/EHUko unibertsitateikastegi guztietako irakasleak hiru campusetara joaten dira. Bertan, unibertsitateaurreko ikasleek zalantzak argitzeko eta informazio zehatza eta pertsonalizatua jasotzeko aukera dute, UPV/EHUn irakasten diren graduei buruzko informazio-bileren edo standen bidez. Horrez gainera, unibertsitatera sartzeari, tasei eta bekei, ostatuari eta unibertsitatera joateko garraioari, kirol-jarduerei, nazioarteko mugikortasunprogramei eta graduondoko prestakuntzari buruzko informazioa ere eskuratu ahal izango da. Azokak ikasturtearen bigarren hiruhilekoan egin ohi dira (urtarril-otsaila). Sarrera librea da eta ez da nahitaezkoa aurretik izenik ematea.

ďƒź Ate Irekien Jardunaldiak: Jardunaldi horiek unibertsitate-aurreko ikasleentzat dira, oro har. UPV/EHUk urtero antolatzen ditu jardunaldi horiek, UPV/EHUko hiru Campusetako unibertsitateko ikastegietan. Jarduera horrek Campus bakoitzean unibertsitateko ikastegi bat baino gehiago bisitatzeko aukera ematen die ikasleei. Jardunaldiak martxoan egin ohi dira. Nahitaezkoa da izena ematea, Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetako orientatzaileen bidez. Ikastetxeak jardunaldietara joateko asmorik ez badauka, ikasleek euren kabuz joan ahalko dute, IAZren web orrian izena emanda: http://www.ikasleak.ehu.es/p202-shsouhm/eu/

34


UPV/EHUn Sartzeko Programako jarduerei (Orientazio Topaketak eta Ate Irekien Jardunaldiak) buruzko argibideak Campus bakoitzeko IAZn lor daitezke: Araba Mari Carmen Aguirre Tel.: 945 01 3394 Natalia Ortiz Tel.: 945 01 4343

Bizkaia Miren Josune Gojenola 946 01 7121

Gipuzkoa Belen Anabitarte 943 01 8256

Ana Martínez 946 01 3159 sou@ehu.es

 Orientaziorako Jarduera Praktikoak Batxilergoko eta Goi Mailako Prestakuntza Zikloetako ikasleentzat Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak eta UPV/EHUk jarduera praktikoak egiteko hitzarmena sinatu dute, Batxilergoko, Goi Mailako Prestakuntza Zikloetako, Arte Ikasketetako eta Kirol Ikasketetako ikasleentzat. Hitzarmenak honako helburua hauek ditu:

1. Bi etapen hezkuntza-komunitateen arteko distantzia murriztea, harreman-zubi egonkor eta iraunkorrak sortuz. 2. Batxilergoko, Lanbide Heziketako Goi Mailako Prestakuntza Zikloetako, Arte Ikasketetako eta Kirol Ikasketetako ikastegiei curriculum akademikoa aberasteko jarduerak eskaintzea.

3. Batxilergoko ikasleei unibertsitatera igarotzea erraztea.

UPV/EHUn Sartzeko Programako jarduerei (Orientaziorako Jarduera Praktikoak) buruzko argibideak Gipuzkoako IAZn lor daitezke: Lourdes Gastón

943 015207

lurdes.gaston@ehu.es

35


SARBIDE PROGRAMAKO JARDUERAK V Orientazio Topaketa

Gipuzkoako Campusa: 2013ko azaroak 19 Arabako Campusa: 2013ko azaroak 20 Bizkaiko Campusa: 2013ko urriak 21

Unibertsitate Orientaziorako Azokak

Ate Irekien Jardunaldiak

2013ko urtarrilak 18 Gipuzkoa 2013ko urtarrilak 25 Araba

2014ko martxoak 10-13

Jarduera Praktikoak

2013ko abenduaren 2tik 2014ko apirilak 9 arte Izena-ematea: 2013ko azaroak 11 - 28 bitartean

2013ko otsailak 1 Bizkaia

36


UPV/EHUko graduei buruzko informazio-bilerak Bigarren Hezkuntzako ikastegietan

UPV/EHUko zenbait ikastegi Bigarren Hezkuntzako ikastegietara joaten dira, azken horiek hala eskatuta, ikasleei eta haien familiei UPV/EHUn irakasten diren ikasketen berri emateko. Ondoren, Fakultateekin eta Unibertsitate Eskolekin harremanetan jartzeko pertsonak sartzen dira prozesuan, Bigarren Hezkuntzako ikastegiek haiekin harremanetan jarri eta haiek ikustera joan ahal izateko. ARABA IKASTEGIA Letren Fakultatea

Ingeniaritzako U.E.

Irakasleen U.E. Enpresa Ikasketen U.E. Gizarte Langintzako U.E.

HARREMANETARAKO PERTSONA

TELEFONOA

POSTA ELEKTRONIKOA cirilo.garcia@ehu.es vicedecano.alumnado.fac.letras@ehu.es

Cirilo García

945 01 3199 688 673 695

Xabi Sancho

945 01 3227

javier.sancho@ehu.es

Ruperta Delgado

945 01 3234

ruper.delgado@ehu.es

Arantzazu Rodriguez Fernandez

945 014219

arantzazu.rodriguez@ehu.es

Arantza Beitia

945 014370

arantza.beitia@ehu.es

Charo Ovejas

945 013310

charo.ovejas@ehu.es

TELEFONOA

POSTA ELEKTRONIKOA

943 01 5443

gonzalo.gerrika@ehu.es

GIPUZKOA

IKASTEGIA

HARREMANETARAKO PERTSONA

Kimika Fakultatea

Gonzalo GuerricaEchevarria

U.E. Politeknikoa

Mari Carmen Gratal

943 01 7271

Nekane Larrañaga

943018238

nekane.larraña@ehu.es

Jesus Rubio

943 01 7347

jesus.rubio@ehu.es

Eibarko I.I.T.U.E.

Oihana Aristondo

943 03 3063

ohiana.aristondo@ehu.es

Informatika Fak.

Montse Maritxalar

943 01 8029

montse.maritxalar@ehu.es

Filosofia Eta Hezkuntza Zientzien Fak. (Gizarte Antropologiako Gradua) Erizaintzako U.E. (Gipuzkoa bakarrik)

Enpresa Ikasketen U.E. Psikologia Fakultatea Arkitektura Goi Eskola Teknikoa

subdir.relacint-ext.ep-ss@ehu.es

Iruña Etxeberria

943 01 5546

iruna.etxeberria@ehu.es

Eduardo Fano

943 01 5902

eduardo.fano@ehu.es

Unai Fernández de Betoño

943 01 5902

unai.fernandezdebetono@ehu.es

37


BIZKAIA

IKASTEGIA

HARREMANETARAKO PERTSONA

Meatzeen eta Herri Lanen I.I.U.E.

TELEFONOA

POSTA ELEKTRONIKOA

Carlos Ruiz Larraz Duerto

94 601 4913

carlosluis.larraz@ehu.es

Esteban Laraudogoitia

94 601 4448

esteban.laraudogoitia@ehu.es

Nautika eta Itsaontzimakineria Goi Eskola Teknikoa

Jose Luis Nanclares

94 601 4803

joseluis.nanclares@ehu.es

Bilboko Enpresa Ikasketen UE

Pedro Melchor Flores

946014714.

pedro.flores@ehu.es

Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fak.

Mercedes Vallejo

946 01 3603 946 01 3812

mercedes.vallejo@ehu.es

Arte Ederren Fak.

Nieves Larroy

946012992

marianieves.larroy@ehu.es

Josu Igartua

946 01 2670 946 01 5335

josu.igartua@ehu.es

Gizarte Zientzia eta Komunikazioaren Fak.

Eduardo Apodaka

946012347

eduardo.apodaka@ehu.es

Zuzenbidearen Fak, Bizkaia atala

Igor Minteguia

946 01 2954 946 01 3154

igor.minteguia@ehu.es

Leioako Erizaintza U.E.

Marta Arrue

946 01 5933

marta.arrue@ehu.es

Lan Harremanen U.E.

Angel ElĂ­as

946 01 3092

angel.elias@ehu.es

Bilboko I.I.U.E.

Zientzia eta Teknologiaren Fak.

38


Atzerriko unibertsitateekin hitzarmenak sinatu dituzten UPV/EHUko ikastegiak, bi herrialdeetan titulazio bikoitza eskuratzeko

UPV/EHUko honako ikastegi hauek hitzarmenak sinatu dituzte beste herrialde batzuetan balioa duten titulazio bikoitzak eskuratzeko: •

Nautika eta Itsasontzi-makineria GET. Titulazio bikoitzerako hitzarmena dauka Txileko Federico Santa María Unibertsitate Teknikoarekin. Eskuratu daitezkeen tituluak honako hauek dira: Itsas Ingeniaritzako Gradua eta Prozesuen Mekanikako eta Industria Mantentzeko Egikaritze Ingeniaritza.

Bilboko Enpresa Ikasketen UE. Titulazio bikoitzerako hitzarmena dauka L’Université Montesquieu Bordaux IV unibertsitatearekin. Eskuratu daitezkeen tituluak honako hauek dira: Negozioen Kudeaketako Gradua eta Proiektuen Kudeaketako Diplomatura Profesionala edo Merkaturatze Tekniken Teknologiako Unibertsitate Diploma.

Gasteizko Ingeniaritzako UE. Titulazio bikoitzerako hitzarmena dauka Txileko Santiagoko Unibertsitateko Ingeniaritza Fakultatearekin. Eskuratu daitezkeen tituluak honako hauek dira: Geomatika eta Topografia Ingeniaritzako Gradua eta Lur Neurketako Espezializazioko Egikaritze Ingeniaritza.

Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea. Titulazio bikoitzerako hitzarmena dauka Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin unibertsitatearekin. Eskuratu daitezkeen tituluak honako hauek dira: Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua eta Bachelor of Business Administration.

Informazio gehiago lortzeko, ikastegietako idazkaritzetara joan behar da.

39


Servicios de interés para el alumnado

Ikasleentzako zerbitzu interesgarriak Graduko ikasketen Zerbitzua. Ikasleen atala Unibertsitatera sartzeko Sarbide Probei buruzko informazioa eman eta izapidetzen du, baita unibertsitateko ikasketetan onartua izateko moduei, espedienteei, bekak eskatzeko izapidetzeei eta unibertsitate-kudeaketako beste administrazio-prozedura mota batzuei buruzkoa ere.

SARRERA ATALA Araba Tel.: 945 01 4444

Bizkaia 946 01 5555

acceso@ehu.es

Gipuzkoa 943 01 8222 informacion.negociado-gi@ehu.es

BEKEN ATALA UPV/EHU 94 601 5814 becas@ehu.es

Ikasleentzako Argibide zerbitzua Zerbitzu hau UPV/EHUko hiru Campusetan dago. Zerbitzuaren xedea unibertsitate-aurreko eta unibertsitateko ikasleen, Bigarren Hezkuntzako eta Berritzeguneetako ikastegien informazioeta orientazio-eskaerak asetzea da. Unibertsitate-aurreko ikasleentzako orientazio-ekintzak antolatu eta gauzatzen ditu, eta unibertsitate-orientazioaren arloko galderei erantzuten die.

sou@ehu.es Araba Mari Carmen Aguirre Tel.: 945 01 3394

Bizkaia Miren Josune Gojenola 946 01 7121

Gipuzkoa Belen Anabitarte 943 01 8256

Natalia Ortiz Tel.: 945 01 4343

Ana Martínez 946 01 3159

Lourdes Gastón 943 015207 40


Ezgaitasunak dituzten pertsonentzako zerbitzua Ezgaitasunak dituzten pertsonen arretarako zerbitzuaren helburua aukera-berdintasunaren oinarria bermatzea da, ezgaitasunak dituzten ikasleei ikasketetara eta zerbitzuetara sartzeko eta unibertsitatean parte-hartze osoa izateko bidea erraztuz. Zerbitzuak ezgaitasunak dituzten ikasleen beharrak baloratu eta kudeatzen ditu, eta sartzeko errazak diren lekuak sortzeko eta unibertsitatea behar bereziei erantzutera egokitzeko lan egiten du. UPV/EHUko Ikasleen Errektoreordetzaren menpe dago.

Mamen L贸pez 943 01 5184 discap@ehu.es Ostatu zerbitzua Hiru campusetan ikasleen egoitzei, pisuei eta gelei buruzko informazioa kudeatzen da.

Araba (astelehena eta asteazkena) Tel.: 945 01 4336 oij-ar@ehu.es

Bizkaia 946 01 5100 oij-bi@ehu.e

Gipuzkoa 943 01 5667 sou-gi@ehu.es

Kirol zerbitzua Hiru Campusetako Kirol Zerbitzuak hainbat kirol-jarduera eskaintzen ditu: taldeko eta banakako kirol-lehiaketak (gizonenak, emakumeenak eta mistoak), negu eta udaberriko barneko, campus arteko eta unibertsitate arteko lehiaketak. Kirola, Natura eta Abentura: egun bateko edo gehiagoko txangoak egiten dira lehenengo eta bigarren lauhilekoan. Berariazko eta kontzertatutako gimnasioak eta Kirol Eskolak, udal-instalazioak eta instalazio pribatuak, urte guztian monitoreek gidatutako jarduerak. Ikastegiek zerbitzu honi laguntza eska diezaiokete edozein motatako barne-jarduerak egiteko. Egokitutako kirola eta errendimendu handikoa babesten du, berariazko laguntzekin. Zerbitzu honek eskaintzen dituen kirol-jarduera guztiekin Aukera Askeko kredituak amortiza daitezke.

Araba Tel.: 945 01 3347 garbine.gorospe@ehu.es

Bizkaia 946 01 5894/3762 rovdepor@lg.ehu.es

Gipuzkoa 943 01 8158/8159 gema.gabarain@ehu.es 41


Araudi Erreferentzia interesgarria

UNIBERTSITATEKO IKASKETAK

1393/2007 ERREGE DEKRETUA, urriaren 29koa, unibertsitate-ikasketa ofizialen antolamendua ezartzen duena. (2007ko urriaren 30eko BOEn argitaratua)

861/2010 ERREGE DEKRETUA, uztailaren 2koa, unibertsitate-ikasketa ofizialen antolamendua ezartzen duen urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretua aldatzen duena. (2010eko uztailaren 3ko BOEn argitaratua)

ERREGE DEKRETUA 534/2013 (pdf, 155 Kb), uztailaren 12koa. Horren bidez aldatu dira urriaren 29ko 1393/2007 EDa eta urtarrilaren 28ko 99/2011 EDa. Haren bidez arautzen dira Espainiako unibertsitate publikoetan graduko unibertsitate ikasketa ofizialetara sartzeko baldintzak eta ikasleak onartzeko prozedurak.

SARBIDEA Unibertsitate publikoak:

1892/2008 ERREGE DEKRETUA, azaroaren 14koa, graduko unibertsitate-ikasketa ofizialetara sartzeko baldintzak eta Espainiako unibertsitate publikoetan onartzeko prozedurak arautzen dituena. (2008ko azaroaren 24ko BOEn argitaratua)

• 558/2010 ERREGE DEKRETUA, maiatzaren 7koa, graduko unibertsitate-ikasketa ofizialetara sartzeko baldintzak eta Espainiako unibertsitate publikoetan onartzeko prozedurak arautzen dituen azaroaren 14ko 1892/2008 Errege Dekretua aldatzen duena. (2010eko maiatzaren 8ko BOEn argitaratua). •

961/2012 ERREGE DEKRETUA, ekainaren 22koa, graduko unibertsitate-ikasketa ofizialetara sartzeko baldintzak eta Espainiako unibertsitate publikoetan onartzeko prozedurak arautzen dituen azaroaren 14ko 1892/2008 Errege Dekretua aldatzen duena (2012ko uztailaren 3ko BOEn argitaratua).

EDU/1434/2009 Agindua, maiatzaren 29koa, graduko unibertsitate-ikasketa ofizialetara sartzeko baldintzak eta Espainiako unibertsitate publikoetan onartzeko prozedurak arautzen dituen azaroaren 14ko 1892/2008 Errege Dekretuko eranskinak eguneratzen dituena. (2009ko ekainaren 4ko BOEn argitaratua)

EDU/268/2010 Agindua, otsailaren 11koa, graduko unibertsitate-ikasketa ofizialetara sartzeko baldintzak eta Espainiako unibertsitate publikoetan onartzeko prozedurak arautzen dituen azaroaren 14ko 1892/2008 Errege Dekretuko eranskinak eguneratzen dituen maiatzaren 29ko EDU/1434/2009 Agindua aldatzen duena. (2010eko otsailaren 13ko BOEn argitaratua)

42


EDU/3242/2010 Agindua, abendaren 9koa, lanbide heziketako goi-mailako teknikariaren, arte plastiko eta diseinuko goi-mailako teknikariaren edo kiroletako goi-mailako teknikariaren titulua edo parekoa daukatenek unibertsitatera sartzeko egin dezaketen probaren fase espezifikoari buruzko edukia zehazten duena. (2010eko abenduaren 17ko BOEn argitaratua).

EDU/1247/2011 Agindua, maiatzaren 12koa, graduko unibertsitate-ikasketa ofizialetara sartzeko baldintzak eta Espainiako unibertsitate publikoetan onartzeko prozedurak arautzen dituen azaroaren 14ko 1892/2008 Errege Dekretuko eranskinak eguneratzen dituen maiatzaren 29ko EDU/1434/2009 Agindua aldatzen duena.

79/2011 DEKRETUA, apirilaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoan graduko unibertsitate-ikasketa ofizialetara sartzeko arauak arautzen dituena. (2011ko maiatzaren 3ko EHAAn argitaratua)

EBAZPENA, 2009ko uztailaren 17koa, Euskal Herriko Unibertsitateko Akademi Antolakuntzako errektoreordearena, 25 urtetik gorakoak unibertsitatean sartzeko probei buruzko arautegia, azaroaren 14ko 1892/2008 EDra egokitua, eta 40 urte izanik lan arloko esperientzia egiaztatua dutenak eta 45 urtetik gorakoak unibertsitatean sartzeko arautegia argitaratzeko dena, (2009ko irailaren 14ko EHAAn argitaratua)

UPV/EHU •

EBAZPENA, 2013ko apirilaren 10ekoa, Euskal Herriko Unibertsitateko Gradu Ikasketen eta Berrikuntzaren Arloko errektoreordearena, honako hau argitaratzekoa: Graduko eta Lehenengo eta Bigarren Zikloko Ikasketen Gestiorako 2013-2014 Ikasturteko Arautegia.

ERABAKIA, 2010eko uztailaren 14koa, Euskal Herriko Unibertsitatearen Gizarte Kontseiluarena, UPV/EHUko ikasleen Iraunkortasunari buruzko Arautegia onartzeko dena. (2010eko abuztuaren 10eko EHAAn argitaratua)

EBAZPENA, 2012ko maiatzaren 21ekoa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Akademia Antolakuntzako errektoreordearena, honako hau argitaratzekoa: Graduko ikasketetan kredituak transferitu eta onartzeko arautegia, 2012ko maiatzaren 16ko Gobernu kontseiluan onartua. (2012ko ekainaren 5eko EHAAn argitaratua)

• ERABAKIA, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluak 2012ko ekainaren 21eko bileran hartutakoa, UPV/EHUko ikasleen Arautegia onartzeko dena. (2012ko uztailaren 31ko EHAAn argitaratua)

• EBAZPENA 2012ko urtarrilaren 18koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Akademia Antolakuntzako errektoreordearena, argitaratzekoa: Doktorego Ikasketak Kudeatzeko Araudia.

honako

hau

GOI MAILAKO KIROLARIAK • Estatutako araudia: 971/2007 ERREGE DEKRETUA, uztailaren 13koa, goi-mailako eta errendimendu altuko kirolariei buruzkoa (2007ko uztailaren 25eko BOEn argitaratua).

Autonomia Erkidegoko araudia: 203/2010 DEKRETUA, uztailaren 29koa, Goi Mailako Kirolari buruzkoa. (2010eko abuztuaren 20ko EHAAn argitaratua)

43


EUSKARA • 47/2012 DEKRETUA, apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena. (2012ko apirilaren 16ko EHAAn argitaratua) HEZKUNTZA • 1594/2011 ERREGE DEKRETUA, azaroaren 4koa, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan araututako Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan lanean ari diren irakasleen kidegoko irakaskuntza espezialitateak ezartzen dituena. (201eko azaroaren 9ko BOEn argitaratua)

73/2012 DEKRETUA, maiatzaren 15ekoa, atzerriko hizkuntzen titulu eta ziurtagiriei buruzkoa Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako ikastetxe publiko eta pribatuetan irakasgaiak edo irakats-arloak atzerriko hizkuntzetan emateko hizkuntza-gaitasunaren betekizunak ezartzen dituena. (2012ko maiatzaren 29ko EHAAn argitaratua)

AGINDUA, 2012ko abuztuaren 27koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko herri-ikastetxeetan egon daitezkeen aldi baterako irakasleen beharrak estaltzeko hautagaien zerrenda kudeatzeko araudia onartzen duena. (2012ko irailaren 11ko EHAAn argitaratua)

Hutsen zuzenketa, honako agindu honena: Agindua, 2012ko abuztuaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko herri-ikastetxeetan egon daitezkeen aldi baterako irakasleen beharrak estaltzeko hautagaien zerrenda kudeatzeko araudia onartzen duena» (EHAA, 2012-09-11).

Ebazpena, 2013ko martxoaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan irakasleen aldi baterako premiak betetzeko izangaien zerrenda kudeatzeari buruzko araudia onartzen duen 2012ko abuztuaren 27ko Aginduaren III. eranskinean jasotako titulazio eta espezialitateen tauletan beste titulazio batzuk sartu eta daudenak aldatzen dituena.

Agindua, 2013ko apirilaren 18koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan irakasleen aldi baterako premiak betetzeko izangaien zerrenda kudeatzeari buruzko araudia onartzen duen Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren agindua aldatzen duena (EHAA, 2013-04-22).

44


UPV/EHUko webgunea Informazio Akademikoa Atal honetan unibertsitatera sartzeari buruzko informazio guztia lor daiteke, bekak, tituluei buruzko informazioa, akademia araudiak, eta unibertsitate aurreko ikasleei zuzendutako argibide garrantzitsuenak jasotzen ditu. http://www.ikasleak.ehu.es/p202-shgradhm/eu/

Ostatua eta Garraioa UPV/EHUko Ikasleentzako egoitza, pisu eta gelen eskaintza guztia http://www.ehu.es/p200content/eu/contenidos/informacion/servicio_alojamiento/eu_alojamie/serv_alojamiento.html

45


Hizkuntzak Ikasleek atzerriko hizkuntzatan ikas ditzaketen irakasgaiak ikus daitezke: http://www.euskara-errektoreordetza.ehu.es/p267content/eu/contenidos/informacion/banner_plan_plurilinguismo/eu_indice/plan_plurilinguismo.htm l

Etorkizuneko Ikasleak Hurrengoko atalean etorkizuneko ikasleari zuzendutako informazioa aurkitu daiteke, zer eta non ikasi, zenbat balio duen unibertsitatean ikastea, bekak, eta ikasleari zuzendutako zerbitzuak: Argibide Zerbitzua, Ezgaitasunak dituzten pertsonentzako zerbitzua, eta abar. http://www.ehu.es/p200-content/es/contenidos/informacion/indice_upv/eu_servicio/servicios.html

46


Fakultate eta Unibertsitate Eskolak UPV/EHUko Ikastegietako web orrian aurki daiteke hainbat informazio: atzikitutako ikastegiak, titulazioak, ordutegiak, egutegi Akademikoa,‌ http://www.ehu.es/p200-content/eu/contenidos/enlace/listado_centros/eu_centros/centros.html

Biblioteka UPV/EHUko bibliotekaren web orria: www.biblioteka.ehu.es

47


Beste webgune interesgarri batzuk Estatu mailako unibersitate graduen bilatzailea. http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/educacion-superioruniversitaria/que-estudiar-donde.html

Lanbide Heziketako titulazioak. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren web orri honetan, Lanbide Heziketako titulazioen katalogoa kontsulta daiteke. 23 Familia Profesionalen zerrendan Erdi eta Goi Mailako Prestakuntza Zikloak agertzen dira, baita horietako bakoitza Autonomia Erkidegoko zein ikastegitan irakasten den ere. http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r432638/eu/contenidos/informacion/formac_profesional/es_1959/familias_c.html

48


Atzerriko unibertsitateen zerrenda. en.wikipedia.org/wiki/List_of_universities_and_colleges_by_country

Eusko Jaurlaritzako atari hezitzailea: Hezkuntzari buruzko informazioa, talde desberdinei zuzendua: ikasleak, irakasleak, familia eta ikastegia. www.ikastea.hezkuntza.net

49

Orientazio gida 2013 2014  
Orientazio gida 2013 2014  

JORNADA INFORMATIVA SOBRE LA UPV/EHU | 2013-2014 | UNIBERTSITATEARI BURUZKO INFORMAZIOA-JARDUNALDIA