Page 1

NedNieuws

NedNieuws is een uitgave van GasNed, de waakvlam van ruim 240 installatiebedrijven in Nederland op het gebied van inkoop, marketing en concepten.

Jaargang 16 - nr3 - november 2014

Toekomst bestendig onderne men

Woningaanpassingen voor senioren wordt miljardenindustrie Hoe pikt uw bedrijf een graantje mee? › p.3

P. van Erve heeft dé installatiekanjer in dienst Jonge installateurs zijn nog best te vinden › p.5

Nog volop kansen met E-Mobility 200.000 elektrische auto’s op onze wegen in 2020 p. 6

“Burgerhout denkt mee met de vakman” Patrick Devilee, Firma Freek van Os p. 8

En verder ...

Nieuwe GasNed-leden

GRATIS CO-melder

Welkom Dennis Reijnen van Reijnen

GasNed draagt zorg voor veiligheid

Installatietechniek uit Geleen › p.1

door risico’s te beperken .› p.8

Column René Barenbrug

Kinemagic

Over de gratis commerciële trainingen

Binnen één dag van douche naar

van Itho Daalderop › p.7

een gebruiksklaar bad › p.4


Installatiebedrijf Eefting investeert in ‘levensloopbestendig wonen’

Nieuw GasNed-lid

Welkom

Reijnen Installatietechniek

Woningaanpassingen voor senioren wordt miljardenindustrie

Aangenaam, kundig en snel “Leaseconstructies waren voor ons lastige opdrachten die veel tijd kostten”, aldus Dennis Reijnen. “Nu we lid zijn van GasNed, behoren deze problemen tot de verleden tijd. Het tijdrovende en kostbare voorwerk doet GasNed en wij helpen de klant gericht. Wij kiezen voor GasNed, omdat het contact aangenaam verloopt, men kundig overkomt en de lijntjes kort zijn waardoor wij snel kunnen schakelen. Daarnaast heeft de brancheorganisatie een betrouwbaar imago en daar profiteren wij ook van. Mensen zien de GasNed belettering op onze bedrijfswagens en vragen wie we zijn en wat we voor hen kunnen betekenen.”

Toekomstperspectief Het bedrijf, dat in 1951 is opgericht door grootvader Reijnen en nu wordt geleid door vader en zoon Reijnen, speelt voortdurend in op veranderende marktbehoeftes. Zo richten zij zich momenteel sterk op de vergrijzende doelgroepen. Het in 2008 gerestylde pand is deels ingericht als showroom voor aangepast sanitair. Dennis: “Wij bieden de klant een totaalpakket, van bad naar XXL douche in één werkdag tot en met complete projecten. Wij ontzorgen de

“GasNed bespaart tijd en beperkt risico’s”

klant volledig. Vooruit kijken en meebewegen met de markt dat is

Dennis Reijnen Reijnen Installatietechniek - Geleen

wat ons betreft toekomstbestendig ondernemen. Op de lange termijn verwacht ik dat het lidmaatschap van GasNed wat dat betreft nog veel meer voordelen oplevert.”

Informatie voor GasNed-leden

Nog geen lid van GasNed en GasNed Inkoop?

Heeft u vragen of opmerkingen over informatie in deze uitgave van

Als coöperatieve back-office voor (E en W) installatiebedrijven

NedNieuws? Of heeft u ideeën of suggesties voor een volgende uitgave?

in Nederland ontwikkelen en ondersteunen wij oplossingen op het

Neem contact op via redactie@gasned.nl.

gebied van concepten, inkoop, marketing en formules. Hierdoor kunnen leden van GasNed onder andere scherper inkopen en eenvoudig huur- en leasecontracten afsluiten met hun klanten. Leden vertrouwen bijvoorbeeld ook op GasNed voor professionele websites en reclameuitingen. Kijk voor meer info op www.gasnedinstallateur.nl, of neem contact op met Peter Jonker via 06-511 02 625 (Regio West) of

Colofon

René Barenbrug via 06-231 62 094 (regio Oost).

“Er komt een hele mooie toekomst aan”. Met deze woorden begon Henk ter Burg van Technische Unie een verfrissend betoog omtrent de kansen die er liggen voor de installatiebranche, tijdens onze ledendag afgelopen juni. Hij zoomde in op de vergrijzing, de versobering van het zorgstelsel, de noodzaak voor ouderen om thuis te blijven wonen. Met een miljardenindustrie als resultaat. Een GasNed-lid dat hier al serieus is ingedoken is Peter Smale van Installatiebedrijf Eefting. Hij richt zich op meerdere manieren op levensloopbestendig wonen.

Feiten en cijfers

verzorgen we installatietechnische werkzaamheden voor woningstichtingen, vastgoedbedrijven en particulieren. We kregen al langere tijd aanvragen via gemeentes voor woningaanpassingen voor ouderen, van daaruit ben ik me langzaamaan gaan verdiepen in dit segment. Ons contact met Technische Unie werkte extra aan-

stekelijk: zij investeren veel in kennis en materialen, en delen dit graag met installateurs die daarop willen voortborduren. De presentatie van Henk ter Burg tijdens

Er zijn momenteel 2,4 miljoen mensen van 65 jaar en ouder. De komende 25 jaar zal dit aantal zich verdubbelen

de laatste ledenvergadering is daar een uitstekend voorbeeld van.”

De komende jaren zullen 700 tot 800 tehuizen de

Verhoog de scoringskans, steek in op comfort

Tot 2021 moeten er jaarlijks minimaal 44.000

NedNieuws is een periodieke uitgave van GasNed B.V., de waakvlam van ruim 240 installatiebedrijven (E en W) in Nederland. Oplage 6.000 stuks Redactie

Peter Smale zet serieus in op de markt van thuiswonende ouderen. Conform de

Jaap Laureijs, Ton Sprenger, Bente Knulst, Doby-Jim Stalder, Katja Tremio-Klarenbeek Vormgeving Jasper Razenberg Fotografie Bram Delmee, Kim Houben

adviezen van T.U. richt hij zich vooral op 55-plussers die het comfort in hun woning

Contact redactie@gasned.nl Copyright Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder nadrukkelijke toestemming van de uitgever.

willen verhogen. “Daarbij is het vooral de truc om de oplossingen zo te brengen,

› p.2 / GasNed NedNieuws Toekomstbestendig ondernemen jaargang 16 - nr3 - november 2014

“Installatiebedrijf Eefting is allround”, vertelt Peter Smale. “Met 15 monteurs

deuren moeten sluiten woningen worden aangepast, voor gemiddeld € 3500,- per woning. Bron: USP in opdracht van Technische Unie (2011)

› p.3 / GasNed NedNieuws Toekomstbestendig ondernemen jaargang 16 - nr3 - november 2014


dat de klant zich niet bejaard

cabine. Binnen één werkdag en

voelt”, aldus Peter. “Als ze van

zonder gebruik van kit, dat na

plan zijn om hun huis te verbou-

verloop van tijd lelijk en onhygië-

wen, kun je bijvoorbeeld vooral

nisch wordt. De douchecabines

wijzen op het gemak van een

sluiten het risico op uitglijden

camerasysteem, een inloop-

maximaal uit en hebben toch een

douche met handgrepen, of au-

strakke, moderne uitstraling.”

tomatische deuren met afstandbediening. Terloops laat je dan

Duidelijk profileren loont

vallen dat ze met die oplossingen

Peter Smale steekt tijd en energie

in hun huis kunnen blijven wonen

in het profileren van zijn bedrijf

tot hun tachtigste. Zo maak je het

bij consumenten en belangheb-

niet te zwaar en verhoog je de

bende partijen. Zo onderhoud hij

scoringskans.”

contacten met een plaatselijke stichting die hulp bieden aan

Ook Erik Strijbos, account man-

ouderen en met woningstichtin-

ager van douchecabinefabrikant

gen die ouderen huisvesten. “Zij

Kinedo, adviseert installateurs om

hebben een standaard prijslijst

in te steken op ‘comfort’: “Nie-

van ons liggen met de meest

mand vindt ouder worden leuk.

voorkomende materialen. Zo

Maar iedereen begint te beseffen

kunnen zij snel en concreet

dat langer thuis wonen noodzaak

schakelen, op het moment dat

wordt. Tegelijkertijd worden zelfs

zij vragen krijgen. Ook hebben

ouderen overspoeld door allerlei

we eerder dit jaar samen met T.U.

high-tech snufjes, die hun leven

een minibeurs georganiseerd.

leuker maken: van iPad tot elek-

Zo’n 60 mensen uit de omgeving

trische fiets tot slimme telefoons.

van Lochem hebben we verteld

Zorg dus dat het aanpassen van

over de oplossingen die er zijn en

de eigen woning wordt beschou-

de rol die Eefting kan vervullen.

wd als iets slims en eigentijds.

Als installateur hebben we een

Met ons nieuwe doucheconcept

unieke positie als het gaat om

Kinemagic doen we niets anders:

klant, techniek en uitvoering.

het bad wordt vervangen door

Daar moeten we volop gebruik

een volledig glazen douche-

van maken.”

Enkele gouden tips

Peter Smale, Installatiebedrijf Eefting “Zorg dat je in contact komt met organisaties die zich op ouderenzorg richten. Zij kunnen een signaalfunctie vervullen op het moment dat er woningaanpassingen bij iemand nodig zijn.” Peter Smale

Henk ter Burg, Technische Unie “Praat altijd over ‘comfortproducten’, niet over ‘zorgoplossingen’. Het wekt niet alleen het ongewenste beeld op dat het gaat om bejaardenvoorzieningen, maar ook dat het ‘vergoed moet worden door de verzekeraar’. Terwijl men bij ‘comfort’ eerder bereid is om extra geld uit te geven. Met ons recent gelanceerde platform www.thuiscomfort.nl haken we in op deze gedachte.”

P. van Erve uit Tilburg heeft dé installatiekanjer in dienst Henk ter Burg

Erik Strijbosch, SFA Benelux, Kinedo “Ouderen stellen vaak hoge eisen en waarderen snelheid en service. Met Kinemagic spelen we hier op in door een modulair systeem te bieden dat altijd past, met veel variatiemogelijkheden. Net als met het succesvolle Sanibroyeur zijn wij intensief bezig om bekendheid te creëren rondom Kinemagic op televisie, internet en in geprinte media. Installateurs die hier vruchten van wilen plukken, kunnen zich aanmelden via www.kinemagic.info.

Erik Strijbosch

Goede vaklui zijn steeds moeilijker te vinden? Niet voor Van Erve Installatiebedrijf uit Tilburg. Zij hebben namelijk Bas van Gestel in huis, de nieuwe Nederlands Kampioen Sanitaire- en Verwarmingstechniek. Maar hoe vindt u goede installateurs en nog belangrijker: hoe houdt u ze binnen? Focus

succes: Bas mag zichzelf een jaar

“Het vinden van goede mensen

zaterdag bijeen en leren ze elkaar

Een jaar geleden begon de

lang Vakkanjer noemen. Maar het

hangt samen met de kwaliteit

de kneepjes van het vak. Ook

22-jarige Bas van Gestel zonder

heeft Bas en zijn collega’s veel

van je bedrijf. Is je bedrijf gezond

het afwisselende werk houdt de

verwachtingen aan de Vakkan-

meer gebracht dan dat. Bas: “Het

en hoort men goede verhalen

installateurs gemotiveerd. Wij

jerWedstrijd. Na de voorrondes

geeft ons als team een enorme

over je, dan trek je de juiste

verzorgen klussen bij de mensen

belandde hij bij de eerste vier. De

boost. We zijn trots op elkaar,

mensen aan. Wat betreft het

thuis in bestaande woningen.

finale was een race tegen de klok:

want ik heb het vak geleerd van

aan boord houden van vakbek-

Dat betekent iedere dag andere

18 uur lang in opperste con-

mijn collega’s en zij bewonderen

wame mensen is het geven van

huizen, andere mensen en andere

centratie sleutelen aan je eigen

mijn gedrevenheid. Persoonlijk

verantwoordelijkheid belangrijk.

klussen. Al deze middelen werken

meesterwerk, verdeeld over drie

ben ik nauwkeuriger en kritischer

Je bezoekt een klant, hoort het

prima, maar er gaat niets boven

dagen. En dat met tientallen vak-

geworden op mijn werk.”

probleem aan en lost het op.

de ouderwetse pluim. ‘Je doet het

Deze mate van vrijheid waarderen

hartstikke goed’ mag best gezegd worden.”

genoten en techniekliefhebbers

Installateurs vinden en houden

mijn installateurs zeer.

“Ik hoorde al het commentaar terwijl ik bezig was”, zegt de jonge

Waar vindt u deze kanjers en hoe

Daarnaast zorgen wij voor interne

Bas. “Ik sloot me ervoor af en

bindt u ze aan je bedrijf? Jos Hoe-

opleidingen. Een aantal keer

werkte gestaag door.” En met

fnagels, directeur van Van Erve:

per jaar komen de jongens op

die over de schouders meekijken.

GasNed helpt u op weg

Kinemagic: binnen 1 dag van bad naar douche

Wilt u aan de slag met levensloopbestendige De Kinemagic serie van SFA Benelux (bekend

VOOR

NA

producten? GasNed helpt u op weg. Er wordt

Nieuwe leden

gewerkt aan een instapklaar marketingconcept

van Sanibroyeur) biedt douchecabines die

waar alle GasNed-leden gebruik van kunnen

u in één dag gebruiksklaar kunt installeren.

maken.

Er is maximaal aandacht besteed aan het voorkomen van uitglijden, met een lage instap

Bent u geen GasNed-lid, maar wilt u wel op de

van 3 centimeter, anti-slipvloer, ondersteun-

hoogte blijven? Schrijf uzelf in voor de nieuws-

ingsbeugels en een optioneel opklapbaar zitje.

brief op www.gasnedinstallateur.nl

› p.4 / GasNed NedNieuws Toekomstbestendig ondernemen jaargang 16 - nr3 - november 2014

Klokwerf Groep BV – Den Haag

Oostrom Installatiebedrijf BV – Gouderak

Snel & Co VOF – Oosterhout

AA Installaties Maastricht BV – Maastricht

Rijnstreek Verwarming BV – Leiderdorp

Pleunis Installaties B.V. - Sint Odiliënberg

AGO Totaaltechniek BV – Schaijk

Reijnen Installatietechniek – Geleen

W.P. Hartwijk & Zn BV. - Leiden

› p.5 / GasNed NedNieuws Toekomstbestendig ondernemen jaargang 16 - nr3 - november 2014


Leer scoren in 1-op-1 situaties

Regering wil 200.000 elektrische auto’s op de Nederlandse wegen in 2020

Nieuwe kansen met E-Mobility Op dit moment rijden er in Nederland zo’n

dere National Sales Consultant E-Mobility van

40.000 elektrische auto’s. Dat zijn er 20.000

Rexel: “Wij leveren uit voorraad en brengen

meer dan de overheid als minimum had

geen transportkosten in rekening. Zo hoeven

gesteld voor 2015. De komende jaren zal dit

wij vaak maar 1 keer te rijden voor de lever-

aantal verder stijgen: de regering wil 200.000

ing van diverse elektrotechnische materialen,

elektrische auto’s op de Nederlandse wegen

zoals draden, kabels en verlichting.”

in 2020. Dat is goed nieuws voor de installatiebranche. Want praktisch gezien heeft

Maurice Rebel ziet nog volop winstkansen

iedere elektrische auto zeker 2 oplaad-

in duurzame oplossingen. “Rexel wil samen

punten nodig, aan huis en bij het werk. Wij

met installateurs de toekomst bouwen. De

spraken Wouter Bosma van totaalinstal-

laadinfrastructuur in Nederland zal nog fors

lateur Wouda uit Dronten en Maurice Rebel

moeten worden uitgebreid.” Het zakelijke

van Elektrotechnische Groothandel Rexel

EV-verkeer ziet hij als de grootste vijver voor

Nederland B.V.. Beide investeren namens

installateurs: “Bedrijven willen hun gasten

hun bedrijf tijd en energie in het opbouwen

de gelegenheid bieden hun auto bij te laden.

van een naam op het gebied van E-Mobility.

Het is een kwestie van gastvrijheid, wat zeker in de hotelbranche belangrijk is. Anders rijdt

René Barenbrug over: Commerciële trainingen van Itho Daalderop

Wouda over EV-Box “De producten zien er esthetisch goed uit, met

Uw medewerkers hebben waarschijnlijk al talloze trainingen gevolgd. Van veiligheid tot hulpverlening tot installatietechnische vaardigheden: iedere vorm van kennisoverdracht verrijkt uw bedrijf. Itho Daalderop voegt daar nog een extra dimensie aan toe: zij bieden sinds kort commerciële trainingen voor monteurs. Helemaal gratis.

nette prijzen vanaf ongeveer duizend euro. We zijn er serieus ingestapt als dealer, met een EV-Box aan de gevel en technische en commerciële trainingen voor onze mensen. Met veertig gerealiseerde projecten zijn de laadpalen nog een bijproduct, maar toch hadden we deze boot niet willen missen. Alleen al gelet op ons imago richting de markt.”

Als bedrijfsadviseur van GasNed zie ik het als taak om installatiebedrijven vooruit te helpen. Met ruim 35 jaar ervaring in de branche ken ik de meeste uitdagingen en pijnpunten op mijn duimpje. Zo leerde ik sinds 1977 alles over commercie en inkoopactiviteiten bij Loewe Circulatiepompen in Arnhem. En werkte ik me vanaf 1986 op tot filiaalleider en zelfs directeur projecten bij een gerenommeerde sanitairgroothandel. Die

René Barenbrug, Bedrijfsadviseur

kennis deel ik graag in de gesprekken die ik met ondernemers

GasNed, regio Oost

voer. Zeker de laatste jaren merk ik dat er meer aandacht is voor het vinden en verzilveren van verkoopkansen. Klanten

“We willen de klant serieus kunnen bedienen

men gewoon verder. Als installateur kun je zo

oriënteren zich steeds vaker online, dus is het zaak om te

op het gebied van duurzaamheid”, vertelt

nieuwe kansen creëren. Dat verkoopt een stuk

scoren in 1-op-1 situaties.

Wouter Bosma. “Zo richten wij ons met het

makkelijker.”

merk EV-Box op dealers die elektrische auto’s

Itho Daalderop haakt hier dus op in met commerciële

verkopen. Sommige merken zoals Opel heb-

trainingen voor uw monteurs. Zij leren meer te halen uit de

De commerciële trainingen worden gegeven in Tiel, of op verzoek

ben afspraken met landelijke installatiebedri-

dagelijkse contactmomenten met uw klanten. Een ervaren

op locatie bij uw bedrijf. Het doel is om u te helpen de verkoop een

jven. Andere merken adviseren hun klanten

verkooptrainer neemt hen in een kort tijdsbestek mee

boost te geven. Itho Daalderop biedt tools om de verkoop aantrek-

slechts. Zo doen we veel voor diverse lokale

in de basisprincipes van verkopen op de werkvloer. Uw

kelijker te maken, zoals een cashback-actie. Uw klanten krijgen dan

Volvo en Mitsubishi-dealers, die hun klanten

Dit familiebedrijf met 40 personeelsleden

Rexel helpt installateurs die zich willen

monteurs leren signaleren, de juiste vragen te stellen en op

€ 25,- retour na de aanschaf van een close-in boiler.

naar ons doorverwijzen. Gewoon, omdat ze

wordt geleid door Wouter Bosma en zijn broer.

verdiepen in duurzame energietech-

een correcte manier suggesties te doen. Dat kan zomaar leiden

een goed gevoel bij ons hebben.”

Als totaalinstallateur verzorgen zij alle types

nieken. Staat er een complex project

tot een extra verkoopmoment, of tot een opening voor uw

technische installaties. Het bedrijf is aanges-

Interesse?

op stapel, wilt u een event organis-

commerciële buitendienst.

Neem contact op met Jimmy Onstenk (j.onstenk@ithodaalderop.nl)

Wouda bestelt de EV-Box laadstations bij

loten bij de formules GasNed, GasNed Inkoop

eren, of heeft u vragen over subsidies?

Rexel, dat partner is van Bespaarinstallateur

en BespaarInstallateur. Op het gebied van du-

Neem contact op met Maurice Rebel

Itho Daalderop heeft diverse commerciële theorieën uit

teert Itho Daalderop extra soepele voorwaarden voor het boeken

en GasNed Inkoop. Hierdoor profiteert Wouda

urzame energie is het bedrijf een redelijk grote

via 088 500 71 80.

stapels boeken samengevat in een praktische, interactieve

van een commerciële training. Geen GasNed-lid? Ook dan bent u

van collectieve inkoopafspraken en uitgebrei-

speler, wat mede te danken is aan gerichte

training van maximaal een halve dag. Gun uzelf deze kans!

van harte uitgenodigd.

de ondersteuning. Maurice Rebel, onder an-

investeringen in communicatie.

› p.6 / GasNed NedNieuws Toekomstbestendig ondernemen jaargang 16 - nr3 - november 2014

of kijk op www.ithodaalderop.nl/extensie. Voor GasNed-leden han-

› p.7 / GasNed NedNieuws Toekomstbestendig ondernemen jaargang 16 - nr3 - november 2014


De favoriete Burgerhout producten van Patrick:

Patrick Devilee, Hoofd Service bij Firma Freek van Os:

Safe-PP: een fraaie enkelwandige kunststof rookgasafvoer met vijf unieke veiligheidsvoordelen, die 100% gasdichtheid

“Burgerhout denkt mee met de vakman”

garandeert. Skyline: een strak vormgegeven dakdoorvoer van dikwandig aluminium, voor een gecombineerde luchttoevoer en rookgasafvoer.

Burgerhout behoort tot de grootste aanbieders van rookgasafvoersystemen in Nederland. Het merk investeert voortdurend in nieuwe producten en technieken en biedt complete productlijnen voor de vakman. Patrick Devilee van Firma Freek van Os: “Door alles van Burgerhout te gebruiken, kunnen we onze klanten 100% gasdichtheid garanderen. Dat bepaalt tenslotte de kwaliteit van je oplossing.”

MultiFlex: een variant van het Flex-gamma, voor de aanleg of vernieuwing van een gemeenschappelijke rookgasafvoer. TwinFlex: een flexibele concentrisch systeem van kunststof,

“De productlijnen van Burgerhout zijn kwalitatief

de eigenschappen en bijzonderheden van de diverse

speciaal

hoogwaardig”, vertelt Patrick Devilee. “De witte Safe-

productlijnen. Zo werd duidelijk dat kunststof een

ontwikkeld voor

PP leidingen voor de rookgasafvoer en luchttoevoer

hogere uitzettingscoëfficiënt heeft dan aluminium.

gestapelde woningbouw.

zijn bovendien fraai om te zien. Het vormt één fraai

Onderdelen mogen niet strak in elkaar worden gezet.

geheel met moderne cv-ketels. Ook bijzonder zijn

Patrick Devilee: “De componenten van Burgerhout

de oplossingen van Burgerhout voor een nieuwe

schuif je in elkaar, waarna je het een centimeter

rookgasafvoer in gemetselde kanalen. Nagenoeg

terugtrekt. Dan heeft het ruimte om te expanderen.

zonder tijdrovend hak- en breekwerk. Dat maakt

Nog een voorbeeld: een bocht is altijd 87 graden

ons werk stukken eenvoudiger, terwijl de kwaliteit is

en niet 90 graden. Het condenswater kan dan

gewaarborgd.”

optimaal worden afgevoerd. Burgerhout levert hier

Hiermee kan een installatie van ketel tot dak worden aangesloten met minimaal hak- en breekwerk, volgens het slang-in-slang principe.

een speciale waterpas voor, die het ideale afschot Het personeel van het bedrijf uit Voorschoten heeft

aangeeft. Dit en veel meer bevestigt voor mij dat

een interne cursus gekregen van Burgerhout over

Burgerhout meedenkt met de vakman.”

Gratis

Burgerhout over Burgerhout: “Wij zijn het enige Nederlandse bedrijf voor rookgasafvoer- en ventilatietechniek met een eigen testlaboratorium”, aldus account manager Leon Peijen. “Burgerhout handelt dan ook niet in pijpjes en bochtjes, maar

koolmonox emelder void or huur- en leaseklante n

biedt totaaloplossingen voor de overbrugging van cv-ketel tot dakdoorvoer. We stellen alles in het werk om een maatwerk systeem af te leveren en werken direct samen met installatiebedrijven. Zo is sinds begin 2014 de unieke productlijn Twinflex op de markt. Het is ideaal voor gestapelde woningbouw met vervuilde of beschadigde schachten. Tot voor kort waren dit enorm lastige projecten voor installateurs” Benieuwd naar Burgerhout? Download de Burgerhout-app en bekijk het complete assortiment, inclusief de artikelnummers. Vanuit de app kunt u direct uw groothandel mailen met een bestelling. Ook kunt u er actuele montagehandleidingen, demofilmpjes en brochures bekijken. Vergeet niet om de Ecoflo te bekijken, een bijzonder product om energie te besparen op tapwater!

Veel van onze leden hebben nog open cv-ketels in beheer, die door hun klanten via GasNed zijn gehuurd of geleased. Om ieder risico op koolmonoxidevergiftiging uit te sluiten, hebben wij gratis CO-melders verstrekt. Deze zijn tijdens de reguliere onderhoudsbeurt als extra service gemonteerd. Bovendien is extra budget vrijgemaakt voor kortere onderhoudsintervallen. Zo beperken wij de risico’s tot het absolute minimum. Neem voor vragen over deze actie contact op met GasNed Inkoop: info@gasnedinkoop.nl.

› p.8 / GasNed NedNieuws Toekomstbestendig ondernemen jaargang 16 - nr3 - november 2014

GasNed Up2Date / › p.8

Nednieuws nr. 3  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you