Page 1

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CENTRE INS RAMBLA PRIM 2019-20

Planificació General Anual de Centre Setembre/2017

PE-01-04 Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 1 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE CENTRE ................................................................................ 4  1-INFORMACIÓ GENERAL DEL CENTRE ............................................................................................. 4  2- NORMATIVA DE REFERÈNCIA .......................................................................................................... 4  3- TRETS D’IDENTITAT DEL CENTRE .................................................................................................. 5  3.1 MISSIÓ DE L’INSTITUT ................................................................................................................................... 5  3.2 VISIÓ DE L’INSTITUT ...................................................................................................................................... 5  3.3 NOU CONTEXT, NOUS ESPAIS NOVES OPORTUNITATS ...................................................................................... 6  4- OBJECTIUS CURS 2019/2020 ................................................................................................................ 7  5- OFERTA ESTUDIS CURS 2019-2020 ................................................................................................... 13  6- COMPOSICIÓ EQUIP DIRECTIU ...................................................................................................... 13  7- ÒRGANS DE COORDINACIÓ I GESTIÓ CURS 2019- 2020 ............................................................. 14  8- 

QUADRE DE TUTORIES DELS DIFERENTS GRUPS .................................................................. 14 

9-

HORARI DEL CENTRE ................................................................................................................... 20 

10-

HORARI DE SECRETARIA ........................................................................................................ 20 

11-

UTILITZACIÓ D’ESPAIS ............................................................................................................ 20 

12-

PLA DE FORMACIÓ ANUAL DE CENTRE ............................................................................... 21 

13- 14- 

PLA DE FORMACIÓ DEPARTAMENTS I COORDINACIONS ......................................................................... 22  PROJECTES DE CENTRE CURS 2019/2020 ............................................................................... 28 

14.1 PROJECTES DE DEPARTAMENTS .................................................................................................................. 29  14.2  PROJECTES D’INNOVACIÓ EDUCATIVA I RESPONSABILITATS ............................................ 30  15-ACTIVITATS FORA DEL CENTRE ................................................................................................... 30  15- 

SEGUIMENT DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA ................................................................. 32 

16-

PREVISIONS CURS 18-19 ESCOLA EMPRESA ........................................................................ 33 

17-

GUÀRDIES EQUIP DIRECTIU ................................................................................................... 34 

18-

GUÀRDIES PROFESSORAT CURS 19-20 ................................................................................. 35  Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 2 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

19-

CALENDARI ANUAL .................................................................................................................. 36 

20-

PLANIFICACIO ANUAL DEL SISTEMA DE QUALITAT ........................................................ 38 

21-

PLANIFICACIÒ ANUAL SIMULACRE ...................................................................................... 38 

22-

CALENDARI/HORARI DE REUNIONS ...................................................................................... 38 

23-

PREVISIÓ PRESSUPOST ANY 2018 .......................................................................................... 39 

24- PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA I COMUNICACIÓ DE LA PGA A LA COMUNITAT EDUCATIVA .................................................................................................................... 43  25- 

MATRICULA ( 1/10/2019) ............................................................................................................ 44 

26-

DILIGENCIA D’APROVACIÓ P.G.A.C. CURS 2018/19 ............................................................. 44 

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 3 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE CENTRE 1-Informació general del centre

Codi del centre: Nom del centre:

08013469 Institut Rambla Prim

Servei Territorial:

Consorci d’Educació de Barcelona

Població:

Barcelona

Període:

2018/2019

Adreça Cristóbal de Moura, 223. 08019 BARCELONA Telèfon: 93 307 99 60 - Fax: 93.266.27.02 www.iesramblaprim.info 2- Normativa de referència  LLEI 12/2009, d’educació  DECRET 102/2010, d'autonomia dels centres educatius  RESOLUCIÓ per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2019-2020

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 4 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

3- Trets d’identitat del centre 3.1 Missió de l’Institut La missió principal és: Formar, orientar i acreditar als nostres alumnes d’acord amb els objectius i finalitats desplegades a les lleis educatives i la identitat pròpia de l’Institut, per tal que assoleixin els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors, les capacitats i els objectius terminals que facilitaran el seu desenvolupament integral com a individus a la societat, i que pugui aportar a aquesta una aplicació de cohesió social. De tal manera que els nostres alumnes siguin persones responsables, competents i d’esperit crític que contribueixin al progrés i desenvolupament de la nostra societat, dins d’uns valors de llibertat, tolerància, solidaritat i respecte al medi ambient, dins d’una integració social i una plena inserció laboral i educativa.

3.2 Visió de l’Institut L’Institut RAMBLA PRIM, vol ser un centre de Secundària que vetlli permanentment per la millora de la qualitat dels seus serveis educatius, arrelat a Barcelona, a les persones i els seus interessos en matèria educativa i formativa, un Institut d’ Ensenyament Secundari Integral, i en l’àmbit d’ensenyaments professionals de qualitat i de referència a Catalunya. L’Institut RAMBLA PRIM vol fer assolir, fins a un grau raonable i mesurable:  La dimensió personal de l’alumne/a, que exigeix la satisfacció de les seves necessitats formatives, amb una formació tècnica de qualitat en tots els ensenyaments i àmbits professionals.  La dimensió familiar, per la qual els pares i mares han de tenir confiança i garantia de la qualitat del servei educatiu que reben els seus fills i filles.  La dimensió professional, que exigeix complir amb el nostre compromís amb la satisfacció del professorat, personal d’administració i serveis, empreses, universitats i institucions.  La dimensió social, que reclama millorar la qualitat humana de les persones per tal de millorar la convivència i desenvolupament de la societat.  La dimensió institucional, en l’acompliment i actualització dels objectius de qualitat i els requisits establerts per l’administració educativa.

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 5 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

3.3 Nou context, Nous espais Noves oportunitats L'Institut Rambla Prim, situat al barri del Besòs i el Maresme del districte de Sant Martí (C/ de Cristóbal Moura, 223) ha renovat part dels seus espais amb la voluntat de facilitar els punts de relació entre alumnat i professorat i també amb la idea d'obrir el centre educatiu al barri i convertir-se en un centre de referència de la ciutat de cicles especialitzats. Després d’una remodelació que ha durat 8, el centre s’ha obert amb una oferta formativa renovada de cicles formatius especialitzats i d'oferta per a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), que respon a les necessitats d'educació de proximitat i com a centre referent de la ciutat en formació professional. L'Institut Rambla Prim ofereix des d’aquest curs estudis de les famílies de l'Administració i Finances i de Electricitat i Electrònica, amb alumnat principalment del barri, en una zona on hi havia una clara manca d’estudis professionalitzadors. Així, es comença a impartir aquest curs un CFGS d' Electromedicina Clínica, pioner a Barcelona, amb colꞏlaboració amb l'Institut Bonanova. També creix el CFGS d'Educació i control medioambiental, que passa d'una a dues línies, sent una formació Dual. Pel que fa a l'oferta per a l'alumnat amb necessitats educatives específiques, trobem els Programes de Formació i Inserció (PFI), la Formació Bàsica, centrada en l'Electricitat i l'Electrònica; i els Itineraris de Formació Específics (IFE). L’oferta formativa es completa amb grups de mòduls de noves oportunitats (català, castellà i informàtica) del Centre de Formació d'Adults Montserrat Roig del districte de Sant Martí, per poder acostar aquesta oferta formativa a la població. La planta baixa (648,49 m2) compta amb un nou espai professionalitzador, sent una zona de rebuda en el que es realitzaran activitats d'informació i d'orientació. Un espai que serveix de punt de relació entre alumnat i professorat, on conviuen diverses activitats, sent la zona central de circulació de l'edifici. Aquesta planta s'ha dissenyat a mode d'àgora en un espai obert, sectoritzat a través del mobiliari i diferents tancaments oberts, on conviuran zones de reunió, d'assessorament i d'estada, a més de l'administració del centre. La fusta, el vidre, l'acer i el microformigó es combinen per donar una imatge industrial la planta. L'accés a l'edifici també canvia gràcies a una plaça a mode d'àgora exterior que connecta alhora amb l'interior i l'entorn urbà. Aquesta zona queda permanentment oberta a l'espai públic i separada de la resta dels espais exteriors amb un tancament metàlꞏlic i una gran portalada corredissa. Així es permet la unificació dels espais exteriors per permetre les activitats obertes al barri. Des de la nova entrada també es pot accedir a l'antic gimnàs de l'institut, que s'ha habilitat com a sala polifuncional en un soterrani (518,69 m2) també renovat. Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 6 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

4- Objectius curs 2019/2020 OBJECTIU 1 : Assoliment d’un rendiment mínim del 75% el curs 2020/21  VALIDACIÓ POSITIVA: Mantenir o incrementar anualment les dades. OBJECTIU 2020/21: 75%  RESPONSABLE PRESA DE DADES: Cap´s d’estudis 

PERÍODE: Anual 

HISTÒRIC 12/13.......18/19 

OBJECTIU 19/20   

12/13 13/14  14/15  15/16 

16/17

AG10

73.2% 70.5%  70.8%  71.3% 

72.6% 89 

EE10

69.7% 70.7%  64.6%  70.7% 

66.3% 90,50  70.6%  72% 

EE30

69.16% 62.% 

MITJANA GM 

66.9% 80,8 

AGB0

84.6% 89.2%  828% 

85.1%

83.8% 92,52  75% 

76%

EEA0

88.7% 87.5%  81.7%  81.4% 

81.3% 95,4 

75%

EEB0

76.0%

77.1% 91,52  77,6%  78% 

SMA0

95,5

75%

75%

EEE0

75%

MITJANA GS 

80.7% 93,73  75,4%   

PERCENTATGE

73.8% 87,67  64,2%  OBJECTIU CURS  20/21:75% 

CC.FF

17/18 18/19 

19/20

64,3% 65% 

62,83 24%  53% 

74%

‐  

OBTINGUT:

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 7 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

OBJECTIU 2: Augmentar progressivament el nombre de graduats en cursos terminals  VALIDACIÓ POSITIVA: Mantenir o incrementar anualment les dades. OBJECTIU 2020/21: 65%  RESPONSABLE PRESA DE DADES: Cap´s d’estudis 

PERÍODE: Anual 

HISTÒRIC 12/13.........18/19   

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17 

17/18

18/19

OBJECTIU19/20  

AG10

50%

53.8%

EE10

46.15% 53.33%  38.8%  60.87%  48.8% 

51,6%

69,73% 70% 

EE30

25%

0%

MITJANA GM 

48.07% 53.5% 

38.1% 60.02%  42.86%  47,75%  41,24%   

AGB0

48.6%

56.2%

65%

71%

68.7%

65,21% 54% 

EEA0

75%

57.1%

64%

60.5

72.1%

67,05% 91,66%  90% 

EEB0

79%

70%

SMA0

82.8%

79,41% 60,71%  62% 

EEE0

MITJANA GS 

61.8%

56.65% 64.5%  65.75%  75.65%  70,41 

65,72%  

PERCENTATGE

54.93% 55.07%  51.3%  62.85%  59.25%  59,08 

53,48%  

37.5% 69.2% 

50%

63.1%

16.7%

66,67% 54% 

CC.FF

60%

60%

56,52% 60% 

65%

OBJECTIU 20/21 :  65%  OBTINGUT: 

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 8 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

OBJECTIU3 : Disminuir l’absentisme escolar adequant els serveis prestats a les necessitats de l’alumnat VALIDACIÓ POSITIVA: Disminució respecte al curs anterior dels valors d’absentisme OBJECTIU 2020/21: 4,5% RESPONSABLE PRESA DE DADES: Tutors

PERÍODE: Trimestral

HISTÒRIC 12/13.........18/19 12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

OBJECTIU 19/20

CCFFGM 25% 1-trimestre

-

8.6%

33.3%

27.5%

25.4%

21,4%

11,47%

8%

2-trimestre

-

5%

24.7%

14.85

11.9%

9,2%

12.27%

7%

3-trimestre

-

2%

12.6%

8.7%

6.4%

4,3%

7,37%

6%

MITJANA GM

-

5.2%

23.5% 17%

14.5% 11,63

10.37%

1-trimestre

16.7%

3.5%

10.5%

6.15

4.95

3,5%

3,7%

3%

2-trimestre

7.65%

2%

6.4%

4.6%

3.7%

3%

2,4%

2%

3-trimestre

3.8%

0%

3.1%

2.7%

2.1%

1,8%

2.4%

2%

MITJANA GS

9.42% 1.83% 6.67% 4.47%

CCFFGS+25%

PERCENTATGE CC.FF

3.51%

15%

3.57% 2,77% 2,83%

10.73% 9.03%

7,2%

6,6%

OBJECTIU 20/21: 4.5% OBTINGUT:

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 9 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

OBJECTIU 4- 19/20: Augmentar el nombre de graduats que finalitzin etapa/curs/cicle VALIDACIÓ POSITIVA: Aconseguir que el 75% dels alumnes que inicien finalitzin OBJECTIU 2020/21 % BAIXES MENOR A 17.5% RESPONSABLE PRESA DE DADES: Cap d’estudis

OBJECTIU 19/20

HISTÒRIC 12/13.......18/19 12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

AG10

43.6%

20%

34.7%

24.14%

32.14%

18,51%

13%

13%

EE10

37.8%

9.5%

24%

36%

22.4%

29,12%

23,88%

20%

60%

27%

50%

66,7%

----------------------------

EE30

MITJANA 40.7% 14.7% 29.35% 40.04% 27.18% 32,54% 34,52% GM AGB0

0%

0%

7.2%

5.8%

0%

15,25%

4,02%

4%

EEA0

0%

9%

6.6%

24%

28.5%

11,11%

15,38%

15%

12.5%

0%

2,5%

2,5%

6%

11.7%

9,85%

11,4%

11%

-

-

10%

EEB0 SMA0 EEE0

-

MITJANA 0% GS

-

-

-

-

4.5%

6.9%

11.9%

13.17% 9,05%

8,32%

18.1%

25.97%

20,17%

21,42%

MITJANA -------- 9.6% TOTAL

20.79%

OBJECTIU: MENOR 17.5% CURS 20/21 OBTINGUT:

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 10 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

OBJECTIU 5 : Assolir un percentatge d’empreses disposades a fer conveni DUAL, suficient per satisfer les necessitats de l’alumnat. VALIDACIÓ POSITIVA: quan tots els alumnes que desitgin o es matriculin amb la condició “cicle dualitzat” puguin rebre aquest servei .Per curs 2021 acostar-se al 20% d’alumnes DUAL,OBJECTIU 2020/21 MANTENIR PER SOBRE 20% RESPONSABLE PRESA DE DADES: Coordinador FCT

PERÍODE : Anual

HISTORIC 15/16..........18/19

CURS 15/16 FCT 118

16/17 DUA L

FCT

0

122

0.% DUAL

17/18

19/20

DU AL

FC T

DUA L

FC T

DUA L

11

11 4

21

89

29

9% DUAL

9%

18/19

18.4% DUAL

24,75%

18.4%

24,75%

FCT

DUAL

OBJECTIU 19/20 SUPERIOR 20%

....% DUAL

DUAL OBJECTIU 20/21 : SUPERIOR 20% OBTINGUT :

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 11 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

OBJECTIU 6 : Assolir curs 2020/2021 excelꞏlència VALIDACIÓ POSITIVA: Tendència a millora, OBJECTIU 2020/21 , CERTIFICACIÓ TOTS ELS ENSENYAMENTS QUE S’IMPARTEIXIN AL CENTRE CURS 2021. RESPONSABLE PRESA DE DADES: Coordinador Qualitat 13/14

14/15 15/16

PERÍODE : Anual

16/17

17/18

18/19

19/20 Objectiu 80%

ENSENYAMENTS CERTIFICATS

4/6

5/6

% ENSENYAMENTS CERTIFICATS ISO 90012015

66,6%

83%

5/7

7/8

5/7

71%

71%

4/5

87%

80%

80%

OBJECTIU 100% OBTINGUT:

OBJECTIU 7 : Incrementar el nombre de convenis signats amb diferents entitats VALIDACIÓ POSITIVA: Tendència a millora, OBJECTIU 2020/21 , mínim de 7 convenis signats RESPONSABLE PRESA DE DADES: Coordinador Qualitat 13/14 14/15 15/16

16/17

PERÍODE : Anual 17/18

18/19

19/20 Objectiu mínim 6 convenis

CONVENIS SIGNATS

SD

SD

SD

SD

3

5

6

OBJECTIU: 7C OBTINGUT:

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 12 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

5- Oferta estudis curs 2019-2020 Electricitat i Electrònica CFFPB Electricitat i electrònica (CFPB EE10) CFGM Instalꞏlacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10) CFGS Automatització i robòtica industrial (CFPS EEB0) CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats (CFPS EEA0) CFGS Electromedicina clínica (CFPS EEE0) Administració i Gestió CFGM Gestió administrativa (CFPM AG10) CFGS Administració i finances (CFPS AGB0) Seguretat i Medi Ambient CFGS Educació i control ambiental (CFPS SMA0) IFE Auxiliar en Vendes i Atenció al Públic PFI Auxiliar de muntatges d’instalꞏlacions elèctriques, d’aigua i gas Auxiliar de pintura 6- Composició equip directiu CÀRREC DIRECTOR SECRETARI CAP D’ESTUDIS CAP D’ESTUDIS ADJUNT COORDINADOR PEDAGÒGIC

NOM I COGNOMS MIQUEL RAUSA SALIENTE JORDI MOLINA MOLINA NATALIA PALMA TRUJILLO PACO VALOR VILA ANTONIA ALCALDE GÓMEZ

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 13 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

7- Òrgans de coordinació i gestió curs 2019- 2020

Coordinació FCT  Qualitat  Relacions Externes  Emprenedoria  Innovació  Assessorament  Informàtica TIC  Mobilitat  Xarxes i Comunicacions  Riscos Laborals 

Responsables Raquel Alfaro  Joaquín Beltrán  Francisco  Núñez  Victorià Sanchís  Fernando Condal  Jordi Alarcos  Jaume Nogués  Isabel Martínez  Carles Molina  Javier Pueyo 

*Segons acta 2/2016 de 30 d’octubre de 2019 del Consell Escolar, els coordinadors representen a l’Equip Directiu en cas d’absència de tots els seus membres. 8- Quadre de tutories dels diferents grups Tutors Judith Tello  Ferran Vallespir  Josep Querol  Luís Lahoz  Álvaro Gómez  Benilde Bueno  Miguel Ángel Prieto  Josep Marín   Francisco Iván  Martínez   Óscar Vinyes  Manel Gutiérrez   Lluís Iriarte  Francisco Núñez   María Luisa Fuentes   Fernando Condal   Jorge Gómez Ariza  Gemma Baya  Ignasi Sos Bravo  José Cabrera García  Maite Iturre  María Soldevila  Elisabet Jansà 

Cicle Instal.lacions Elèctriques i Automàtiques  Instal.lacions Elèctriques i Automàtiques  Instal.lacions Elèctriques i Automàtiques  Sistemes Electrotècnics i Automatizats Sistemes Electrotècnics i Automatizats Electromedicina Automatització i Robòtica Industrial  Automatització i Robòtica Industrial  

Curs Primer Segon  Segon  Primer  Segon Primer Primer Segon  

Torn Matí  Matí   Tarda  Matí   Matí  Matí  Tarda  Tarda 

Formació Bàsica Electricitat i Electrònica  Formació Bàsica Electricitat i Electrònica  Gestió Administrativa  Gestió Administrativa  Administració i Finances  Administració i Finances   Educació i Control Mediambiental Educació i Control Mediambiental Educació i Control Mediambiental  Auxiliar de Muntatge i Manteniment  d'Instal∙lacions Elèctriques d'Aigua i Gas  Auxilliar de Pintura  Auxiliar de Vendes   Auxiliar de Vendes   Auxiliar de Vendes  

Primer Segon  Primer Segon  Primer Segon   Primer A Primer B Segon  

Matí Matí  Tarda  Tarda  Tarda  Tarda  Matí  Matí  Tarda 

Primer Primer  Primer  Primer  Primer 

Matí Matí   Matí   Matí   Matí  

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Departament

Elèctric 

Administració  i Gestió  

 Medi Ambient

PFI

IFE

Pàgina 14 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

A continuació es posarà les PAT que es realitzaran a les hores de tutoria lectives. 1 CFGM I CFGS  Setmana 

Activitat  ∙ Presentar‐se al grup.  ∙ Donar  l’horari.  ∙ Comunicar l’equip de professors.   ∙ Informar del material didàctic  1    (Dia de  necessari.  presentació)  ∙ Informar sobre l'existència dels fulls  d'incidències i descriure les causes  indicades al dors del full tant les lleus  com les greus. 

Recursos ∙ Horari  ∙ Calendaris  ∙ Autorització ús imatge *                           ∙ Autorització sortida centre última  hora per als menors *                                 ∙ Full d'incidències                                        ∙ Autorització permís per parlar amb  els pares pels majors d'edat* 

2

ꞏ Fer omplir la fitxa de l'alumne.              ∙ Explicar l'estructura del cicle  formatiu.                                                      ∙ Explicar les convocatòries  consumides i les disponibles.  ꞏ Dossier de l'alumne * ∙ Explicar els drets i deures dels  estudiant.                                                     ∙ Compromís de centre Activitats fora  del centre.

3

∙ Repàs de competències bàsiques  necessàries per al cicle  (matemàtiques i comunicació). 

4 5  6 

∙ Utilització de diverses eines  (ordinadors, calculadora,…) i llistat  d'exercicis 

∙ Elecció de delegats.  ∙ Acta elecció de delegats *  ∙ Planificació i estratègies d'estudi.  ∙ Recursos diversos *  ∙ Absentisme.                                               ∙Explicar criteris FCT/DUAL                       ∙ Estadístiques absentisme (aplicació)      ∙ Sbid i programació  ∙ Mesures flexibilitzadores.  

7

∙ Informar del pla d'evacuació del  centre. 

∙ Documentació pla evacuació centre* 

8

∙ Intercanvi de 1r i 2n. 

∙ Guió a l'alumnat de 2n per explicar la  seva experiència 

9 10 

∙ Projectes de centre.  ∙ Xarxes socials.  ∙ Violència de gènere. 

11 12 

∙ Dosier de projectes*  ∙ Xerrada (mossos)  ∙ Web del soc, www.bcn/treball.com ,  ... 

∙  Preparació de la sessió d'avaluació      ∙ Informar data límit per donar‐se de  ∙ Document anul∙lació parcial de  baixa de UF/Mòduls.                                  matrícula* 

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 15 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

∙ Autoavaluació del grup i tutor. 

∙ Enquesta de valoració 1r trimestre*  *** 

13

14

∙ Informació de la primera avaluació i  presentació de les activitats de  ∙ Dades estadístiques de les notes  tutoria del segon trimestre. 

15

∙ Entrega de notes i comentari  individualitzat dels resultats.                    ∙ Butlletins de notes                                     ∙ Correcció d'errors a les notes.  

16

NADAL ∙ Resultats de l'enquesta avaluació 1r  ∙ Buidatge de resultats  trimestre. 

17

∙ Sortides professionals del cicle. 

18

∙ Drogues. 

19

∙ Absentisme. 

20 21  22 

∙ Informació pràctiques FCT/DUAL.  ∙ Informació Jornades tècniques.  ∙ Jornades tècniques. 

23

∙ Preparació de la sessió d'avaluació. 

24

∙ Com treballar en equip.  ∙ Informació de la segona avaluació i  presentació de les activitats de  tutoria del segon trimestre. 

25 26  27 

28

∙ Informació saló d'ensenyament.  ∙ Autoavaluació del grup i tutor. 

∙ Web del soc, www.bcn/treball.com ,  ...  ∙ Xerrada (infermera i mossos)  ∙ Estadístiques absentisme (aplicació)  ∙ Sbid * **  ∙ Informació Jornades tècniques  ∙ Jornades tècniques  ∙ Comentaris a nivell de grup (anàlisi  resultats)                                                       ∙ Motivació continuïtat  ∙ Joc de la NASA*  ∙ Dades estadístiques de les notes  ∙ Projectes presentats pel centre*  ∙ Enquesta de valoració de 2n  trimestre* *** 

∙ Entrega de notes i comentari  individualitzat dels resultats.                    ∙ Butlletins de notes  ∙ Correcció d'errors a les notes. 

29

SETMANA SANTA  ∙ Resultats de l'enquesta avaluació 2n  ∙ Buidatge de resultats  trimestre. 

30

∙ Primers auxilis. 

31

∙ Preparació de la sessió d'avaluació. 

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

∙ Xerrada infermera  ∙ Comentaris a nivell de grup (anàlisi  resultats)                                                       ∙ Motivació continuïtat 

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 16 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

32

∙ Reforçar continuitat del centre,  mitjançant els alumnes de 1r de CFGS  ∙ Guió a l'alumnat de 1r CFGS per  explicar la seva experiència  als alumnes de 2n de CFGM. 

33

∙ Convocatòries extraordinàries. 

∙ Horaris 

34

∙ Autoavaluació del grup i tutor. 

∙ Enquesta de valoració 3r trimestre *  *** 

35

∙ Entrega de notes i comentari  individualitzat dels resultats.                    ∙  Correcció d'errors a les notes.              ∙ Informació sobre mòduls que haurà  ∙ Butlletins de notes  de fer el següent curs.                               ∙ Dates dels exàmens de juny.                  ∙ Acompanyament del itinerari  formatiu del alumne. 

2 CFGM i CFGS  Setmana 

Activitat  ∙ Presentar‐se al grup.  ∙ Donar  l’horari.  ∙ Comunicar l’equip de professors.   ∙ Informar del material didàctic  1    (Dia de  necessari.  presentació)  ∙ Informar sobre l'existència dels fulls  d'incidències i descriure les causes  indicades al dors del full tant les lleus  com les greus. 

2

Recursos ∙ Horari  ∙ Calendaris  ∙ Autorització ús imatge *                        ∙ Autorització sortida centre última  hora per als menors *                              ∙ Full d'incidències                                     ∙ Autorització permís per parlar amb  els pares pels menors d'edat* 

∙ Fer omplir la fitxa de l'alumne.                  ∙ Explicar l'estructura del cicle formatiu.    ∙ Explicar les convocatòries consumides  i les disponibles.  ∙ Explicar els drets i deures dels  ∙ Dossier de l'alumne *  estudiant.                                                         ∙ Compromís de centre Activitats fora  del centre. 

3

∙ Planificació i estratègies d'estudi. 

∙ Recursos diversos  

4

∙ Elecció de delegats. 

∙ Acta elecció de delegats * 

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 17 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

5 6  7 

∙ Absentisme.                                                  ∙ Estadístiques absentisme  ∙Explicar criteris FCT/DUAL                           (aplicació)                                             ∙  ∙ Mesures flexibilitzadores.   Sbid i programació  ∙ Informar del pla d'evacuació del  ∙ Documentació pla evacuació  centre.  centre*  ∙ FCT/DUAL (SBID)  ∙ Aplicación de SBID * **  ∙ Intercanvi de 1r i 2n. 

∙ Guió a l'alumnat de 2n per explicar  la seva experiència 

9

∙ Projectes de centre 

∙ Dosier de projectes* 

10

∙ FCT/DUAL (SBID) 

∙ Aplicación de SBID *** 

∙ Violència de gènere. 

∙ Web del soc, www.bcn/treball.com  , ... 

8

11 12  13  14 

15

16

∙  Preparació de la sessió d'avaluació         ∙ Document anul∙lació parcial de  ∙ Informar data límit per donar‐se de  matrícula*  baixa de UF/Mòduls.                                     ∙ Autoavaluació del grup i tutor.  ∙ Enquesta de valoració 1r trimestre*  ***  ∙ Informació de la primera avaluació i  presentació de les activitats de tutoria  ∙ Dades estadístiques de les notes  del segon trimestre.  ∙ Entrega de notes i comentari  individualitzat dels resultats.                        ∙ Butlletins de notes                                  ∙ Correcció d'errors a les notes.   NADAL  ∙ Resultats de l'enquesta avaluació 1r  ∙ Buidatge de resultats  trimestre. 

17

∙ Sortides i itineraris professionals del  cicle. 

18

∙ FCT/DUAL (SBID) 

19

∙ Absentisme. 

20 21  22 

∙ Informació mobilitat internacional.  ∙ Informació Jornades tècniques.  ∙ Jornades tècniques. 

23

∙ Preparació de la sessió d'avaluació. 

24

∙ FCT/DUAL (SBID)  ∙ Informació de la segona avaluació i  presentació de les activitats de tutoria  del segon trimestre. 

25

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

∙ Web del soc, www.bcn/treball.com  , ...  ∙ Aplicación de SBID ***  ∙ Estadístiques absentisme  (aplicació)  ∙ Presentació ppt**  ∙ Informació Jornades tècniques  ∙ Jornades tècniques  ∙ Comentaris a nivell de grup (anàlisi  resultats)                                                    ∙ Motivació continuïtat  ∙ Aplicación de SBID  ∙ Dades estadístiques de les notes 

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 18 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

26 27 

28

∙ Informació saló d'ensenyament.  ∙ Autoavaluació del grup i tutor. 

∙ Projectes presentats pel centre*  ∙ Enquesta de valoració de 2n  trimestre* *** 

∙ Entrega de notes i comentari  individualitzat dels resultats .                     ∙ Butlletins de notes  ∙ Correcció d'errors a les notes. 

29

SETMANA SANTA  ∙ Resultats de l'enquesta avaluació 2n  ∙ Buidatge de resultats  trimestre. 

30

∙ FCT/DUAL (SBID) 

31

∙ Preparació de la sessió d'avaluació. 

32

∙ Reforçar motivació , mitjançant els  alumnes de 2n de CFGS als alumnes de  ∙ Guió a l'alumnat de 2n per explicar  la seva experiència  1r de CFGS. 

33 34 

35

∙ Aplicación de SBID ***  ∙ Comentaris a nivell de grup (anàlisi  resultats)                                                    ∙ Motivació continuïtat 

∙ Convocatòries extraordinàries.  ∙ Horaris  ∙ Autoavaluació del grup i tutor.  ∙ Enquesta de valoració 3r trimestre  . Preinscripció d’alumnes CFGM a CFGS. * ***  Entrega de notes i comentari  individualitzat dels resultats.     Correcció d'errors a les notes      ∙ Butlletins de notes  Informació sobre mòduls que haurà de  fer el següent curs .                                     Dates dels exàmens de juny. 

  NOTA: al llarg del curs es poden introduir noves activitats

* Document adjunt al docmgr\nivell arrel\pat\cicles formatius **Junt amb coordinador mobilitat *** Junt amb coordinador FP i FCT **** Junt amb coordinador Qualitat

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 19 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

9- Horari del centre L’horari marc del centre s’estableix en la següent franja horària: MATINS: De 08h a 14.30h TARDES: DE 15.0h A 21:30.h 10- Horari de secretaria L’horari marc de la secretaria del centre s’estableix en la següent franja horària: DIMARTS, DIJOUS I DIVENDRES : De 8h a 15:30h DILLUNS I DIMECRES : de 8h a 19h Aquest horari pot variar segons necessitats puntuals del centre. 11- Utilització d’espais PLANTA -1 SALA D'ACTES TALLERS PFI QUADRE ELÈCTRIC WC PLANTA BAIXA - SERVEIS DIRECCIÓ PREFECTURA ESTUDIS COORDINACIONS SECRETARIA ESPAI CO-WORKING LABORATORI ELECTROMEDICINA FORMACIÓ D'ADULTS ESPAI OBERT WC PLANTA PRIMERA 102 103 104 105 106-108 109

Taller Automatismes Arxiu Taller Robòtica Aula Informàtica - Electricitat Aules Electromedicina Aula Domòtica WC Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 20 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

PLANTA SEGONA 201 202 203 204-205 207

Departament Electricitat Taller Telecomunicacions Aula Teoria Aules Informàtica - Electricitat Taller Instalꞏlacions elèctriques i automatismes WC

PLANTA TERCERA 301 302 303-305-306 307-308-309 304 305-306

Aula Informàtica - EiCA Laboratori IFE Aules Teoria Departament I.F.E. Aules Formació Adults WC

PLANTA QUARTA 401-406 402 403 404-409-410 405 407

Aules Teoria Sala Caldera Departament Medi Ambient - Comuns Aules Informàtica - Administratius Departament Administratiu Aula SEFED WC

12- Pla de formació anual de centre FORMACIÓ

PERSONAL SECRETARI DIRECTOR

SFERA ESFER@ FORMACIÓ RISCOS LABORALS ESFER@ ATENCIÓ AL CLIENT TUTORIES D’EMPRESES/ DUAL

PERSONAL PAS PAS PAS TUTORS CCFF

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 21 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

13- Pla de formació departaments i coordinacions Departament Elèctric:

Professor/a

Miguel Ángel  Prieto  Albert  Español  Albert  Español  Albert  Español  Judith  Tello   Judith  Tello   Benilde  Bueno 

Benilde Bueno 

CURS (títol curs/jornada etc)

DATES (Preferentment)

CRÈDIT/MÒDUL VALORACIÓ VALORACIÓ (En el que te CURS FINAL (cap incidència) (Professor/a) departament)

Pneumàtica i  hidràulica  aplicada a  electromedicina  Primer trimestre 

M8

Robòtica Industrial 

Primer trimestre 

M13

 

 

Visió Artificial  Comunicació  Industrial 

Primer trimestre 

M15

 

 

Primer trimestre 

M8

 

 

KNX

Primer trimestre 

M5

 

 

ICT   Programa de Gestió  (Gemao)  d'Electromedicina  Electromedicina (  Manteniment,  Instal∙lacions,  normativa,…) 

Primer trimestre 

M4  

 

 

Previst pel 1r  trimestre  

M6

 

 

Primer trimestre 

M7

 

 

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

 

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

 

Pàgina 22 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

Departament Administració i Gestió: PROFESSORS (nom i cognoms)

Marisa Batalla Marisa Batalla Marisa Batalla Joaquim Beltran Joaquim Beltran Lluïsa Fuentes Luis Iriarte Luis Iriarte

CURS (títol curs/jornada) Microsoft Excel 2016. Nivell inicial Microsoft Word 2016. Nivell inicial Formació inform./ empresa simulada Formació inform./ empresa simulada Xarxa qualitat Gestió d’asseguradores Gestió d’asseguradores Xarxa qualitat

DATES

CRÈDIT/MÒDUL

(Preferentment)

(En el que te incidència)

25/09/2019 23/10/2019

fins

26/09/2019 24/10/2019

fins

VALORACIÓ CURS (Professor/a)

VALORACIÓ FINAL (cap departament)

Tots Tots

anual

Mòdul 15 AF Mòdul 14 GA

anual

Mòdul 15 AF Mòdul 14 GA

4 i 7 octubre

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 23 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

Departament de Medi Ambient: CURS (títol curs/jornada etc)

Professor/a

DATES (Preferentment)

CRÈDI T/MÒD UL (En el que te incidènci a)

Gemma Baya Prieto

Cultura de la sostenibilitat

Gemma Baya Prieto

Novembre 19 – Maig 20

MP07

AICLE nivell inicial

Segon trimestre

Gemma Baya Prieto

AICLE nivell avançat

Segon trimestre

Edgar Izquierdo Pérez

Técnicas de supervivencia en la naturaleza para excursionistas.

Primer trimestre

MP13 i transve rsal MP13 i transve rsal Transv ersal

Edgar Izquierdo Pérez

Como interpretar la naturaleza para monitores, guías y profesores.

Segon trimestre

MP02 i transve rsal

Edgar Izquierdo Pérez

Formació per a docents d’Escolab

Primer Trimestre

Transv ersal

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

VALO RACI Ó CURS (Profes sor/a)

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

VALORA CIÓ FINAL (cap departa ment)

Pàgina 24 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

Departament IFE: PROFESSORS (nom i cognom s) Maite Iturre Fernández Maite Iturre Fernández Emma Meléndez Pereto

CURS (títol curs/jornada) Curs de coordinadors IFE Jornada Pedagògica IFE 2019-2020 Jornada Pedagògica IFE 20192020.

DATES (Preferentment)

CRÈDIT/MÒDUL (En el que te incidència)

1r trimestre

Tots els mòduls

Tots els mòduls 1r trimestre Tots els mòduls

1r trimestre

Maria Castro Martínez Maria Castro Martínez

Curs novells departament Jornada Pedagògica IFE 2019-2020

1r trimestre

Elisabet Jansà Maestre

Jornada Pedagògica IFE 2019-2020 APP Inventor.

1r trimestre

Educació per mobilitat segura

1r trimestre

Maria Castro Martínez

Elisabet Jansà Maestre Elisabet Jansà Maestre

VALORACIÓ FINAL (cap departament)

1r trimestre

Inclusió educativa i trastorn d’aprenentatge Grau de psicologia

Emma Meléndez Pereto

VALORACIÓ CURS (Professor/a)

Tots els mòduls 1r trimestre Tots els mòduls Tots els mòduls

1r trimestre Tots els mòduls

Tots els mòduls 1r trimestre

Tots els mòduls Tots els mòduls

Elisabet Jansà Maestre

EOI anglès

Tot el curs

Ariadna Morros Cuenca

La família, la millor escola.

1r trimestre

Ariadna Morros Cuenca

Jornada Pedagògica IFE 2019-2020

1r trimestre

Tots els mòduls

Tots els mòduls Tots els mòduls

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 25 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

Isabel Ruíz Zapata

Jornada Pedagògica IFE 2019-2020

1r trimestre

Maria Soldevila Castillo

Curs d’educació emocional Jornada Pedagògica IFE 2019-2020

1r trimestre

Maria Soldevila Castillo

Tots els mòduls

Tots els mòduls 1r trimestre Tots els mòduls

Departament PFI: PROFESSORS (nom i cognoms)

Antònia Alcalde Gómez

CURS (títol curs/jornada) • Jornada Pedagògica PFI 2020-2021

DATES

CRÈDIT/MÒDUL

(Preferentment)

(En el que te incidència)

1r trimestre

VALORACIÓ CURS (Professor/a)

VALORACIÓ FINAL (cap departament)

MFG MFG

Antònia Alcalde Gómez

Neuroaprenentatge

2on trimestre MFG

Antònia Alcalde Gómez

Anglès

2r trimestre

Ignasi Sos Bravo

• Jornada Pedagògica PFI 2020-2021

1r trimestre

Ignasi Sos Bravo

Ignasi Sos Bravo

Fonaments de programació en C++ - Curs oficial C++ Institut Administració de Linux

MP

1r trimestre

MP

1r trimestre

MP

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 26 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

Pep Cabrera García Pep Cabrera García Pep Cabrera García

Pep Cabrera García

Jornada Pedagògica PFI 2020-2021

1r trimestre

Jornada Pedagògica PFI 2020-2021 Tutor coach a l'FP

1r trimestre

Planificació i seguiment de la formació dels alumnes en centres de treball (FCT)

1r trimestre

MP

MP

1r trimestre

MP

MP

Departament Elèctric (FPB): PROFESSORS (nom i cognoms)

Francisco Iván Martínez

CURS (títol curs/jornada)

DATES

CRÈDIT/MÒDUL

(Preferentment)

(En el que te incidència)

Programació, Competències i Projectes

1r trimestre

VALORACIÓ CURS (Professor/a)

VALORACIÓ FINAL (cap departament)

tots M3 i M4

Francisco Iván Martínez

Lectura

2on trimestre

M3 i M4 Francisco Iván Martínez

Òscar Vinyes Estebanell

Anglès

2r trimestre

Anglès 2r trimestre

M5

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 27 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

Nidia Santamaria Rosa

Planificació i seguiment de la Formació dels alumnes en Centres de Treball (FCT)

1r trimestre

M 12

14- Projectes de centre curs 2019/2020

Projecte           

  

Educació ambiental Convivència i mediació escolar Projecte ERASMUS + Projecte d’FP dual. Organització de la formació en alternança. Projectes d’innovació Barcelona-FP Projecte de Qualitat i Millora Contínua. Xarxa E-2 de centres ISO Pla de barris Projecte Innova FP Projecte Innova - Estudio de las competencias transversales vinculadas al perfil administrativo. Projecte Innova - Célula Flexible de Fabricación Modular Basada en " Industrial Internet of Things 4.0" Projecte Innova – Actualització d’Equips didàctics de química industrial amb hardware i software lliure Projecte SEFED Projecte Assessorament Projecte Emprèn

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Responsable  Carles Molina  Antonia Alcalde  Isabel Martínez  Ferran Vallespir  Fernando Condal  Joaquín Beltrán  Antònia Alcalde  Fernando Condal  Marisa Batalla  Natalia Palma

 Jaume Nogués  Marisa Alarcos  Jordi Alarcos  Victorià Sanchís

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 28 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

14.1 Projectes de departaments Departament Elèctric:

Departament

Elèctric

Projecte 

Responsable

Innova ‐  Célula Flexible de Fabricación Modular Basada en "  Industrial Internet of Things 4.0" 

Natalia Palma  

Innova ‐ Actualització d'Equips Didàctics de Química Industrial  amb Hardware i Software Lliure 

Jaume Nogués 

Departament Administració i Gestió:

Departament

Administratius

Projecte 

Responsable

Innova ‐ Estudio de las competencias transversales vinculadas al  perfil administrativo. 

Marisa Batalla 

Projecte de Qualitat i Millora  

Joaquín Beltrán 

Projecte SEFED 

Marisa Batalla 

Departament Medi Ambient:

Departament Medi Ambient 

Projecte  Projectes d’innovació Barcelona‐FP 

Responsable Fernando  Condal 

Educació ambiental 

Carles Molina 

Departament de FOL:

Departament FOL  

Projecte 

Responsable

Projecte Emprenedoria 

Victorià Sanchís 

Projecte  Projecte ERASMUS +   Convivència i mediació escolar  Projecte d’FP dual  Pla de barris  Projecte de Seguiment  1CFGM  Projecte Reprèn  Projecte Innova FP 

Responsable Isabel Martínez  Antonia Alcalde  Raquel Alfaro  Antònia Alcalde  Antonia Alcalde  Antonia Alcalde  Fernando  Condal 

Projecte Assessorament 

Jordi Alarcos 

Altres:

Departament

Altres

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 29 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

14.2

PROJECTES D’INNOVACIÓ EDUCATIVA I RESPONSABILITATS

Departament

Projecte 

Responsable

Innova ‐  Célula Flexible de Fabricación Modular Basada en "  Industrial Internet of Things 4.0" 

Natalia Palma  

Innova ‐ Actualització d'Equips Didàctics de Química Industrial  amb Hardware i Software Lliure 

Jaume Nogués 

Administratió i  Innova ‐ Estudio de las competencias transversales vinculadas  Gestió   al perfil administrativo. 

Marisa Batalla 

Elèctric

15-Activitats fora del centre Departament Elèctric:

MITJANS NECESSARIS

ACTIVITAT Centre SCADA de NATURGI

SORTIDES (Incloure altres accions complementàries a les tasques d’ensenyament aprenentatge. (conferències, debats, etc.) (REALITZADES)

Camió formatiu TELEVES.

CFGM Instalꞏlacions Elèctriques i Automatitzades i del CFGS de Sistemes Electrotècnics i Automàtics

de

CFGS d’Electromedicina Clínica

Conferències (algunes en l’Institut) i visites a hospitals, clíniques i empreses del sector al llarg del curs.

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

GRUPS QUE AFECTA 2n. del CFGS d’Automatització i Robòtica Industrial.

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 30 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

Departament Administració i Gestió: MITJANS NECESSARIS

ACTIVITAT “Fira internacional d’empreses simulades”

SORTIDES (Incloure altres accions complementàries a les tasques d’ensenyament aprenentatge. (conferències, debats, etc.) (REALITZADES)

Lloguer furgoneta

GRUPS QUE AFECTA AF2- GA2

Visita al parlament

GA1

Visita a alguna empresa (a decidir)

GA1

Acte entrega de premis FP empren

AF2-GA2

Departament de Medi Ambient: MITJANS NECESSARIS

ACTIVITAT SORTIDES (Incloure altres accions complementàries a les tasques d’ensenyament aprenentatge. (conferències, debats, etc.) (REALITZADES)

“Fira internacional d’empreses simulades”

Lloguer furgoneta

GRUPS QUE AFECTA AF2- GA2

Visita al parlament

GA1

Visita a alguna empresa (a decidir)

GA1

Acte entrega de premis FP empren

AF2-GA2

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 31 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

15- Seguiment del projecte de convivència La comissió de convivència, depenent del Consell Escolar del centre, està formada per (Art.16 de les NOFC): La Direcció Pedagògica, qui la presideix per raó del seu càrrec Un representant de les famílies Un representant del claustre de professorat. Un representant dels alumnes Un representant de la Titularitat El grup de persones que formen aquesta comissió és detallat en l’acta del consell escolar corresponent i les seves decisions i acords consten, també, en les actes del consell escolar. Tindrà la tasca de fer el seguiment d’aquest projecte, reunint-se de forma ordinària una vegada al trimestre i de forma extraordinària sempre que calgui. Una valoració del seu coneixement i difusió d’aquest projecte en els diferents estaments de la comunitat educativa. Una valoració de la seva eficàcia d’aquest projecte de convivència. Una anàlisi de les situacions conflictives que han esdevingut durant el curs escolar. Un recull de propostes i recomanacions per avançar en la millora del clima de convivència escolar.

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 32 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

16- Previsions curs 19-20 escola empresa FCT: - Millorar la difusió i comunicació entre el centre de treball i l’institut. - Incrementar la visibilitat i potenciar la imatge professional dels cicles formatius. - Utilització del nou programari per ordinador i la nova aplicació mòbil. DUAL: - Implantació de la dual a electromedicina. - Augmentar el nombre d’alumnes que fan dual a medi ambient. - Unificar criteris per a accedir a la formació - Fidelitzar les empreses que colꞏlaboren amb l’institut. - Aconseguir places de dual per a tots els alumnes disponibles.

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 33 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

17- Guàrdies equip directiu QUADRE DE GUÀRDIES EQUIP DIRECTIU DILLUNS

DIMARTS CD (Paco) CD (Paco, Jordi, Miquel, Antonia) CD (Paco, Miquel, Antonia)

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

CD (Antonia)

CD (Jordi)

CD (Jordi) CD (Jordi)

CD (Paco, Miquel, Antonia, Natalia)

CD (Paco, Natalia)

8-9 9-10

CD (Jordi)

10-11

CD (Jordi)

11.11. 30 11.3012.30

CD (Jordi, Miquel, Antonia)

CD (Natalia, Miquel, Paco)

CD (Paco, Miquel, Natalia)

12.3013.30

CD (Miquel)

13.3014.30

CD (Jordi, Paco, Natalia, Miquel, )

CD (Natalia, Jordi, Miquel, Paco) CD (Natalia, Paco, Miquel)

CD (Natalia, Antonia, Miquel) CD (Natalia, Antonia, Miquel)

14.3015. 15. 16. 16.17. 17.18. 18 18.3018.3019.30 19.30. 20.30 20.3021.30

CD (Paco, Miquel)

CD (Jordi) CD (Natalia)

CD (Jordi)

CD (Jordi, Natalia, Miquel, Antonia, Paco) CD (Jordi, Paco, Natalia, Miquel, Antonia) CD (Jordi, Paco, Natalia, Miquel)

CD (Natalia y Jordi) CD (Natalia y Jordi) CD (Natalia y Jordi)

CD (Jordi)

CD (Paco)

CD (Natalia, Miquel) CD (Miquel)

CD (Jordi)

CD (Paco)

CD (Miquel)

CD (Jordi)

CD (Paco)

CD (Miquel)

CD (Antonia)

CD (Natalia)

CD (Jordi)

CD (Paco)

CD (Miquel)

CD (Antonia)

CD (Natalia)

CD (Jordi)

CD (Paco)

CD (Miquel)

CD (Antonia)

CD (Natalia)

CD (Jordi)

CD (Paco)

CD (Miquel)

CD (Antonia, Miquel) CD (Antonia) CD (Antonia)

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 34 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

18- Guàrdies professorat curs 19-20

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 35 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

19- Calendari anual CALENDARI CURS 2019-2020 Any 2019 Setembre Dia, 02, Dilluns Dia 06, Divendres Dia, 09, Dilluns Dia, 11, Dimecres Dia, 12, Dijous Dia, 18, Dimecres Dia, 24, Dimarts Dies, 26,27

Inici activitats d’organització del curs. Claustre Reunions Departaments (Pla Anual de Departament, Revisió programacions) Diada Nacional de Catalunya Presentacions i inici classes de cicles de grau mitjà, IFE, FP Bàsica, PFI Presentacions i inici classes de cicles de grau superior Festa Local. La Mercè Reunions avaluacions inicials CFGM, CFGS, IFE, FP Bàsica, PFI

Octubre Dia, 09, Dimecres Dia, 12, Dissabte

Reunions Departaments (Lliurament programacions) Festa de la Hispanitat

Novembre Dia, 01, Divendres Dia, 04, Dilluns

Festa de tots Sants Festa de lliure disposició

Desembre Dies, 04, 05 Dia, 06, Divendres Dia, 08, Diumenge Dia, 20, Divendres Dia, 21, Dissabte

Avaluacions Cicles Formatius, PFI, IFE i FP Bàsica – 1ª Avaluació Festa de la Constitució Festa de la Immaculada Lliurament notes 1ª avaluació. Activitats Nadalenques i Claustre Inici vacances de Nadal

Any 2020 Gener Dia,08, Dimecres

Inici classes segon trimestre

Febrer Dia, 21, Divendres Dia, 24, Dilluns Dia, 26, Dimecres

Activitats Carnestoltes Festa de lliure disposició Avaluacions Cicles Formatius, PFI, IFE i FP Bàsica – 2ª Avaluació

Març Abril Dia, 3, Divendres Dia, 4, Dissabte Dia, 14, Dimarts Dia, 23, Dijous

Lliurament notes 2ª avaluació. Claustre Inici vacances setmana santa Inici classes tercer trimestre. Diada de Sant Jordi

Maig Dia, 01, Divendres

Festa del treball

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 36 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

Dia, 20, Dimecres Dia, 27, Dimecres Dia, 29, Divendres

Avaluacions Cicles Formatius Superiors 2n Curs Avaluació Extraordinària 2n curs CFGS Festa de lliure disposició

Juny Dia, 01, Dilluns Dia, 02,03 Dia, 09,10 Dies, 15,16,17,18,19,22 Dia, 17, Dimecres Dia, 19, Divendres Dia, 22, Dilluns Dia, 24, Dimecres Dies, 25,26,29,30

Festa local. Segona Pasqua Avaluacions Cicles Formatius – 3ª Avaluació Avaluació extraordinària CFGM i primer CFGS Reunions departaments. Valoracions curs Avaluacions finals FP Bàsica, IFE, PFI Lliurament notes PFI, IFE i Cicles Formatius. Reclamacions Claustre final de curs Festa Sant Joan Reunions departaments. Valoracions curs

Setembre Dia, 1, Dimarts

Avaluació FCT cicles formatius

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 37 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

20- Planificacio anual del sistema de qualitat L’Institut RAMBLA PRIM,  participa des da fa anys, a la Xarxa de Qualitat Q‐5 i té la certificació UNE‐ ISO 9001:2008.  Tota la gestió documental és desenvolupada per un gestor del mateix centre: “Doc Manager”  Aquest sistema està supervisat pel Coordinador. de Qualitat i Millora Continua i el Coordinador  d’Informàtica.  Cal posar‐se en contacte amb el Coordinador. de Qualitat i Millora Continua, per qualsevol incidència  i donar‐se d’alta en el sistema   Cada any natural, tenim 2 auditories: l’externa (mes de febrer) i l’interna (al llarg del 2 i 1 trimestre  del curs escolar (gener ‐ març i Octubre ‐ desembre).   Les dates de realització d’aquestes 2 seran auditories son.  •  Auditoria externa    de febrer de 2020.  •  Auditoria interna:   Novembre ‐ desembre 2019:  Actuació: Caps de departament;  Convocatòries, Actes i programacions 

21- Planificaciò anual simulacre    

Cal actualitzar el Pla d’Emergència de l’Institut per tal d’adequar‐lo a la nova estructura de la  planta baixa, ja que el que està en vigor és el del període d’obres.  Cal senyalitzar el terra novament del soterrani i de la planta baixa així com incloure el plànol  de rutes d’evacuació d’ambdues plantes.  Com cada any s’ha de fer durant el primer trimestre el simulacre d’evacuació/confinament,  informar l’alumnat nouvingut (1rs cursos de cada cicle) i revisió dels mitjans d’extinció.  Tot això comporta la revisió de la documentació que hi ha penjada al Moodle (visible per tot  el professorat) i penjar certs documents a DocMgr. 

22- Calendari/horari de reunions REUNIÓ Equip directiu Equip directiu/Coordinadors Equip directiu/caps departament Departaments

Setmanal Mensual Mensual Setmanal

Equips Docents Consell Escolar Claustres Ordinaris Equip directiu/ altres(s. socials etc) Tutors/Direcció

Trimestral Trimestral Trimestral Segons necessitats Trimestral

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

RERIODICITAT Dilluns 14.30h Coincidint amb reunió direcció Coincidint amb reunió direcció Franja mati/tarda 1h setmanal horari segons departament 3 setmanes prèvies avaluació

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 38 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

23- Previsió pressupost any 2018

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 39 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 40 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 41 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 42 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

24- Participació de la comunitat educativa i comunicació de la PGA a la comunitat educativa Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació – LEC “Art. 125. Els centres educatius elaboraran al principi de cada curs una programació general anual que reculli tots els aspectes relatius a l’organització i funcionament del centre, inclosos els projectes, el currículum, les normes, i tots els plans d’actuació acordats i aprovats. Art. 127. El Consell Escolar tindrà les següents competències: b) Aprovar i avaluar la programació general anual del centre sense perjudici de les competències del Claustre de Professors, en relació amb la planificació i organització docent. Art. 129. El Claustre de Professors tindrà les següents competències: a) Formular a l’equip directiu i al Consell Escolar propostes per a l’elaboració dels projectes del centre i de la programació general anual. b) Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels projectes i de la programació general anual. Art. 146.2. El claustre de professors té les funcions següents: g) Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de la programació general del centre. Art. 148.3. Corresponen al consell escolar les funcions següents: b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. les indicacions normatives establertes es compliran amb el següent procediment : 1- En les diferents reunions del consell de direcció s’analitzarà el compliment, la desviació i les diferents propostes de millora a la PGA en curs ( claustre de professors/res ) 2- En claustre final de curs, es recolliran les aportacions, suggeriments del claustre analitzats en els departament pel que fa al als aspectes pedagògics de la PGA 3- En el claustre de principi de curs, es faran saber els objectius i els trets mes importants de la PGA, en un dossier d’inici de curs que es lliurarà a tot el professorat 4- La pagina web del centre es mantindrà actualitzada amb totes les novetats que es puguin produir. 5- En el primer consell escolar de l ‘any, a finals de setembre , es proposarà l’aprovació prèvia explicació de la PGAC

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 43 de 44


Ins Rambla Prim Direcció

25- Matricula ( 1/10/2019) A dia d’avui hi ha una matrícula del voltant de 450 alumnes al centre. 26- Diligencia d’aprovació P.G.A.C. curs 2018/19 Miquel Rausa Saliente, Director del Institut Rambla Prim faig constar que: En data 30 d’octubre de 2019 i prèvia validació de la Programació General Anual del curs 2019/2020 per part del Consell Escolar, la dono per aprovada.

Lloc i data Barcelona d’octubre de 2019 Càrrec: Director

Nom. Cognoms. Miquel Rausa Saliente

Planificació General Anual de Centre

PE-01-04

Setembre/2019

Direcció

Aquest document, un cop imprès, pot estar obsolet

Pàgina 44 de 44

Profile for Ins Rambla Prim

PGA 19-20  

Programació General Anual 19-20

PGA 19-20  

Programació General Anual 19-20

Advertisement